Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI - OPIS

Anul școlar 2019-2020

Numele și prenumele profesorului-diriginte: ……………………………...............Clasa

1. Decizie de numire în funcția de diriginte;


2. Catalogul clasei completat cu toate datele (elevii, nr. matricol, domiciliul, părinții, datele de
contact etc.);
3. Programele şcolare pentru consiliere şi orientare/dirigenţie (cf. OMECI 5132/2009), consiliere
și dezvoltare personală, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a (cf. OMEN 3393/2017);
4. Planificarea anuală şi semestrială a tematicii pentru consiliere şi orientare, respectiv consiliere și
dezvoltare personală, avizate de către director/ director adjunct;
5. Graficul activităţilor educative extraşcolare pe clasă, stabilite în urma consultării coordonatorului
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare ;
6. Proceduri interne utilizate în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară (ex. avizarea
excursiilor, intervenția în cazul incidentelor cu violență fizică, ușoară și gravă; procedura
internă pentru Programul național Școala altfel etc.);
7. Orarul clasei, componenţa Consiliului elevilor clasei, responsabilităţile elevilor;
8. Statistici privind caracteristicile grupului de elevi: număr de elevi la început/ sfârşit de an
şcolar; componenţa clasei pe vârste, sex, mediu de provenienţă; situaţia absenţelor pe semestru/
an şcolar; situaţia notelor la purtare; date privind orientarea şcolară şi profesională; situaţia
burselor obţinute de elevi; situaţia elevilor cu rezultate deosebite la concursurile şcolare/
extraşcolare; situaţia elevilor cu rezultate foarte bune/ excelență/ performanțe/ rezultate slabe la
învăţătură; planuri remediale și de excelență; situaţia elevilor cu cerinţe educaționale speciale;
situaţia elevilor care fac naveta; situaţia manualelor şcolare; graficul simulărilor, graficul
lucrărilor scrise semestriale;
9. Parteneriatul școală-familie:
a. componenţa Comitetului de părinţi al clasei;
b. graficul audiențelor/ al activităților de suport educațional cu părinţii sau cu elevii;
c. lectorate, întâlniri, ședințe cu părinţii (tematica întâlnirilor);
d. procese-verbale.
10. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
(O.M.E.N.C.Ș. 5.079/2016) și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de
învățământ; Statutul elevului; norme de protecţia muncii şi PSI; procese-verbale de prelucrare a
prevederilor O.M.E.N.C.Ș. 5.079/2016; tabel nominal semnat de luare la cunoștință a
prevederilor Regulamentului intern;
11. Procesele-verbale de la şedinţele Consiliului clasei/ tematica întâlnirilor;
12. Procese-verbale de identificare și analiză a tematicii și a conținuturilor pentru Programul
național Școala altfel!
13. Anexe privind managementul activităților educative extrașcolare (proiecte/ schiţe de lecţie, fişe/
rapoarte de activitate, proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă, chestionare etc.)

Notă: Acest OPIS se atașează portofoliului. Este obligatorie respectarea ordinii în care sunt indicate documentele.