Sunteți pe pagina 1din 5

Prezentarea principalelor cerinţe legislative în domeniul managementului mediului

Managementul de mediu ţine cont în planificarea, implementarea şi controlul activităţilor


întreprinderii din toate domeniile, de obiectivele de mediu privind reducerea şi evitarea poluării şi
asigurarea pe termen lung a scopurilor întreprinderii.
Scopul este integrarea domeniului mediu în sistemul de management existent într-o întreprindere.
Mediul trebuie să fie o parte a sarcinilor şi deciziilor zilnice.
Dacă SMM este o parte a sistemului de management al întreprinderii, atunci „Mediul"este
o parte a:
 politicii întreprinderii;
 comunicării interne;
 organizării;
 documentaţiei
 comunicării externe.
Datorită creşterii conştiinţei de mediu şi înăspririi cerinţelor legate ale ţărilor dezvoltate în
domeniul mediului, există din ce în ce mai multe întreprinderi care se preocupă de performanţa lor de
mediu, prin controlarea impacturilor asupra mediului, ale activităţilor, produselor şi serviciilor lor şi
prin includerea lor în politica şi obiectivele întreprinderii.

Cerinţe pentru SMM:

 stabilirea obiectivelor;
 organizare şi funcţionare clare;
 personal instruit şi cu conştiinţă de mediu;
 documentaţie pentru managementul de mediu;
 evaluarea impacturilor de mediu ale tuturor proceselor, în condiţii normale şi anormale de
operare;

Prin introducerea şi menţinerea unui SMM, apar următoarele avantaje:

 reducerea costurilor prin prevenirea poluării;


 reducerea impacturilor de mediu;
 îmbunătăţirea imaginii întreprinderii;
 creşterea încrederii vecinilor, autorităţilor, comunităţii;
 siguranţă în faţa legii;
 identificarea din timp a problemelor de mediu;
 factor concurenţial (licitaţii, îndeplinirea condiţiilor tehnice de livrare);
 transparenţă;
 reducerea riscurilor prin controlul proceselor;
 motivarea angajaţilor.

Reglementări pentru managementul de mediu

Există două reglementări principale pentru SMM:


- ISO 14000
- EMAS
BS 7750 (British Standard) a fost primul standard SMM din Europa.

Apariţia si dezvoltarea seriei ISO 14000

În iunie 1992, la Rio de Janeiro, conferinţa ONU pentru mediu şi dezvoltare (United Nations
Conference on Environment and Development UNCED) reunea peste 100 de ţări pentru analiza
dezvoltării viitoare a programelor de mediu.
Seria de standarde de management de mediu ISO 14000, elaborată de ISO (Organizaţia
Internaţională de Standardizare), este un răspuns la necesitatea exprimată de ONU.
Scopul general al seriei este oferirea de sprijin organizaţiilor care doresc introducerea şi
îmbunătăţirea sistemelor de management de mediu.

Obiectivele si principiile lui ISO 14001

Este un standard international care permite organizatiilor (firmelor in special, atat producatorilor
de bunuri cat si furnizorilor de servicii, institutelor de cercetare, altor persoane juridice) sa cunoasca
mai bine procesele din cadrul intreprinderii si sa-si minimizeze efectele negative asupra mediului, in
special asupra factorilor de mediu (aer, apa, sol...etc.).
ISO 14000 NU se refera la un anumit produs sau serviciu ci la organizatie in general, la procesul
de productie, la modul in care organizatia cunoaste si respecta legislatia de.mediu.
Seria ISO 14000 cuprinde mai multe standarde. Spre exemplu, standardul care permite evaluarea
organizatiei este ISO 14001. Acesta este suficient de flexibil ca sa se poata aplica oricarui producator
de bunuri ori furnizor de servicii. ISO 14001 este recunoscut international drept standardul care se
refera la Sistemul de Management de Mediu (Environmental Management System) al organizatiei.
Acel standard determina politica de mediu, aspectele si impactul de mediu al produselor, activitatilor
sau serviciilor organizatiei, planificarea obiectivelor privind protectia mediului, stabilirea unor tinte
masurabile, implementarea politicilor si programelor necesare indeplinirii acestor obiective si tinte,
mecanisme de control si feed-back, masuri corective, precum si activitatea de monitorizare si evaluare
a sistemului de management.
Scopul ISO 14001 este să pună la dispoziţia organizaţiilor elementele unui SMM eficace, pentru
a ajuta organizaţiile să-şi atingă atât scopurile ecologice, cât şi pe cele economice.
SMM permite unei organizaţii să stabilească proceduri şi să evalueze eficienţa lor, pentru a stabili
o politică de mediu şi obiective concrete şi să atingă conformitatea cu acestea, dovedind acest lucru şi
în exteriorul lor.
Scopul subsumat acestui standard este stimularea protecţiei mediului şi diminuarea poluării
acestuia, în relaţie cu necesităţile socio-economice.

Principiile ISO 14001


 politică;
 planificare;
 implementare;
 monitorizare şi evaluare;
 valuarea şi îmbunătăţirea sistemului.
Cerinţe referitoare la SMM:
 cerinţe generale;
 politica de mediu;
 planificare;
 aspecte de mediu;
 cerinţe legale şi alte cerinţe;
 obiective generale şi obiective specifice;
 program(e) de management de mediu;
 implementare şi funcţionare;
 structură şi responsabilitate;
 instruire, conştientizare şi competenţă;
 comunicare;
 documentaţia sistemului de management de mediu;
 controlul documentelor;
 control operaţional;
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns;
 verificare şi acţiune corectivă;
 monitorizare şi măsurare;
 neconformitate, acţiune corectivă şi acţiune preventivă;
 înregistrări;
 audtitul sistemului de management de mediu;
 analiza efectuată de conducere.

Integrarea sistemelor de management

Cu toate deosebirile de conţinut dintre sistemul de management al calităţii, sistemul de


management de mediu şi sistemul de management al securităţii muncii, există şi o serie de
asemănări, cele mai importante fiind cele referitoare la structura şi elementele sistemelor.
În principiu, un sistem de management izvorăşte dintr-o politică, care conţine principiile şi
cadrul obiectivelor referitoare la calitate, mediu şi securitate. Realizarea unei analize iniţiale este
oricum necesară. Din politică şi analiza iniţială se realizează catalogul obiectivelor şi măsurilor.
Acest pas este urmat de transpunerea sub forma documentaţiei a modului de operare, de
realizarea unei structuri şi de instruirea angajaţilor. Orice sistem de management este auditat
intern şi extern şi are loc o analiză efectuată de conducere. Ciclul îmbunătăţirii continue este
parcurs şi poate reîncepe cu dezvoltarea de noi obiective şi măsuri.

Lista standardelor din seria ISO 14000:

Număr Titlu
14001 Sisteme de management de mediu - Specificaţii şi ghid de utilizare
14004 Sisteme de management de mediu - Linii directoare privind principii, sisteme şi tehnici de
aplicare
14010 Linii directoare pentru auditul de mediu - Principii generale
14011 Linii directoare pentru auditul de mediu - Proceduri de audit -Auditul SMM
14012 Linii directoare pentru auditul de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu
14015 Linii directoare pentru auditul de mediu - Evaluarea de mediu a amplasamentelor şi
organizaţiilor
14020 Etichete şi declaraţii de mediu - Principii generale
14021 Etichete şi declaraţii de mediu - Declaraţii de mediu pe propria răspundere (Ecoetichetare de
tip 2)
14024 Etichete şi declaraţii de mediu - Ecoetichetare de tip 1 - Principii şi proceduri
14025 Etichete şi declaraţii de mediu - Declaraţie de mediu tip 3
14031 Linii directoare pentru evaluarea performanţei de mediu
14032 Evaluarea performanţei de mediu - exemple de evaluare a performaţei de mediu
14040 Evaluarea ciclului de viaţă - Principii şi linii directoare
14041 Evaluarea ciclului de viaţă - Definirea scopului, domeniului de aplicare şi analiza de
inventar
14042 Evaluarea ciclului de viaţă -Evaluarea impactului ciclului de viaţă
14043 Evaluarea ciclului de viaţă - Interpretarea ciclului de viaţă
14047 Evaluarea ciclului de viaţă - exemple de aplicare a lui ISO 14042 (future technical
report)
Evaluarea ciclului de viaţă - Format documentare date de evaluare a ciclului de viaţă
14050 Management de mediu - Termeni şi definiţii
14061 Informaţii pentru a asista organizaţiile din silvicultură în utilizarea lui ISO 14001 şi ISO
14004
14062 Management de mediu - Integrarea aspectelor de mediu în proiectarea şi
dezvoltarea produselor (viitor raport tehnic)
14063 Management de mediu - Comunicarea de mediu - Linii directoare şi exemple
14064 Ghid pentru includerea aspectelor de mediu în standardele de produs

Pentru a îndeplini eficient cerinţele diferitelor sisteme, este cel mai bine ca acestea să fie
integrate. O serie de structuri pot fi utilizate de toate sistemele în acelaşi timp. Graniţele între
sisteme se estompează, corespunzător realităţii. Astfel, în cazul unui accident, trebuie ţinut cont
nu numai de aspectele de securitate, dar şi de aspectele de mediu (emisii necontrolate) şi de
cele de calitate (întreruperea producţiei).
Reglementarea EMAS

În 12 aprilie 1995 intra în vigoare Directiva EMAS, cu titlul complet „Directiva nr.
181.2.6/91.2. din 29 iunie 1991.2. privind participarea voluntară a întreprinderilor industriale la
un sistem comun de management şi audit de mediu". Termenul EMAS reprezintă prescurtarea
pentru „Environmental Management and Auditing Scheme".
În 27 aprilie 2001 a intrat în vigoare Directiva EMAS II din 19 martie 2001 (Directiva nr.
761/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea
voluntară a organizaţiilor la un sistem comun de management şi audit de mediu).
Spre deosebire de EMAS I, noua reglementare EMAS este valabilă pentru toate
organizaţiile. în EMAS II s-a realizat integrarea lui ISO 14001. Capitolul 4 al ISO 14001 a fost
preluat în întregime în Anexa I a EMAS II.

Scopul EMAS
Scopul EMAS este stimularea unei îmbunătăţiri continue a performanţei de mediu a
organizaţiilor prin:
 crearea şi funcţionarea sistemului de management de mediu în organizaţie;
 o evaluare sistematică, obiectivă şi regulată a performanţei acestui sistem;
 informarea publicului şi a altor părţi interesate despre performanţa de mediu şi un
dialog
deschis cu acestea;
 implicarea activă a angajaţilor din organizaţie, ca şi o instruire şi perfecţionare
adecvate, care să permită participarea activă la realizarea sarcinilor.

Structura EMAS II

EMAS II este constituit din 18 articole şi 7 anexe. Cele 18 articole reglementează


următoarele:
 managementul de mediu şi auditul de mediu şi scopurile lor;
 definirea termenilor;
 participarea la EMAS;
 sistemul de acreditare;
 autorităţile competente;
 înregistrarea organizator;
 registrul organizaţiilor înscrise şi lista experţilor de mediu;
 însemnele;
 relaţia cu standardele europene şi internaţionale;
 relaţia cu alte prevederi legale ale U.E.;
 stimularea participării organizaţiilor, în specia! a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 informarea;
 sancţiuni;
 comitetul;
 revizuirea;
 taxe;
 abrogarea lui EMAS I;
 intrarea în vigoare.
Cele 8 anexe se referă la:
 cerinţe pentru sistemul de management de mediu;
 probleme care trebuie luate în considerare de organizaţiile participante;
 respectarea prevederilor legale;
 performanţa de mediu;
 comunicarea externă;
 implicarea angajaţilor;
 cerinţele pentru auditurile interne de mediu;
 declaraţia de mediu;
 însemne;
 acreditarea, supravegherea şi sarcinile experţilor de mediu;
 aspecte de mediu;
 aspecte de mediu directe;
 aspecte de mediu indirecte;
 semnificaţia aspectelor de mediu;
 verificarea de mediu;
 informaţii necesare pentru înregistrare (cerinţe minime).

EMAS II este valabilă în toate statele membre ale UE. Conţinutul EMAS nu poate fi
modificat sau adaptat de către statele membre. Statele membre au rolul de a crea un sistem de
acreditare pentru experţii de mediu şi să gestioneze lista organizaţiilor participante.
Prin această reglementare, UE subliniază rolul întreprinderilor nu numai în întărirea
economiei, dar și în protecţia mediului. Industria trebuie să poarte răspunderea agravării
problemelor de mediu ca urmare a activităţilor sale şi să realizeze o protecţie a mediului
preventivă şi durabilă.
Pentru a îndeplini activ această răspundere, întreprinderile trebuie să proiecteze şi să
implementeze o politică de mediu, obiective şi programe de mediu, precum şi un sistem de
management de mediu eficace.
Pentru ca un SMM să nu existe doar pe hârtie, este importantă instruirea corespunzătoare
a angajaţilor cu privire la implementarea acestui sistem.

- Standard - ISO 14001;


- Standard EMAS.