Sunteți pe pagina 1din 2

SFANTUL IERARH

NECTARIE DIN EGHINA


(9 noiembrie)
Troparul
Glasul 1



                      


e'al Si li vri ei fiu și al E ghi nei o cro ti tor

                        


ve niți cre din cio și lor să'l cins tim pe'al vir tu - - ții a de vă 

                           
rat pri e ten: pe Sfân tul Nec ta ri e a ră tat în vre mu

                  
  
ri le din ur - mă cu vi os____ slu ji tor al lui Hris tos. Pen

    


tru că re var - să tă mă du iri din des tul că tre cei

                  


ce stri gă cu cre din - ță: Sla vă lui Hris tos Cel ce te'a slă

                  


vit pe ti - ne; sla vă Ce lui ce te'a fă cut mi nu - nat;

Sihăstria Putnei
                         
sla vă Ce lui ce lu crea ză prin ti - ne tu tu ror tă mă

          


- du - iri.

Sihăstria Putnei

S-ar putea să vă placă și