Sunteți pe pagina 1din 20

Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr.

Liliana Mâţă

Universitatea „VasileAlecsandri” din Bacău

Specializarea: Pedagogiaînvăţământuluiprimarşipreşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numeleşiprenumele:

Unitatea de învăţământ: ȘcoalaGimnaziala “Alecu Russo’’ Bacău


Gradinita cu Program Normal Nr.16
Mentor: Prof. Înv. Preșc. Chiriloaie Maria
Grupa: MARE

Anul I
Semestrul I

Disciplina: Practicăpedagogică 1 observativă - învățământpreșcolar


Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Elementelecomponente ale portofoliului de practicăpedagogică

Structură Elementecomponente Punctaj


I. Practicapedagogică de 1. Fişă de sinteză 1 p.
documentare 2. Termenipedagogici 1 p. 4 puncte
3. Organizareasălii de clasă 1 p.
4. Programulzilnic 1 p.
II. 1. Fişă de observare - Întâlnirea de 1 p.
Practicapedagogicăobservativă dimineaţă (ADP)
2. Fişă de observare - Activităţişijocuri la 1 p.
libera alegere a copiilor (ALA)
3.Fişă de observare - Activităţi pe 1 p. 6 puncte
domeniiexperienţiale (ADE)
4. Fişă de observare - Activităţi de 1 p.
dezvoltarepersonală (ADP)
5.Fişă de caracterizarepsihopedagogică a 2 p.
preşcolarului
Nota finală
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

I. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE

1. Fişă de sinteză

Structura Curriculum-uluipentruînvăţământulpreşcolar
(Curriculum pentrueducaţiatimpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008)

N Structură Enumerare
r.
1. Finalităţileedu Dezvoltarea liberă,integrală și armonioasă a personalității copilului în funcție
caţieitimpurii de ritmul propriu și de trebuințele sale,sprijinind formarea autonomă și creativă
a acestuia.

Dezvoltareacapacității de a interacționa cu alțicopii,cuadulțiși cu


mediulpentru a dobândicunoștințe,deprinderi,atitudiniși conduit
noi.Încurajareaexplorărilorexercițiilor,încercărilorșiexperimentărilor,caexperien
țenoi de învățare.

Descoperirea de cătrefiecarecopil a
proprieiidentități,aautonomieișidezvoltareauneiimagini de sine positive,

Sprijinireacopiluluiînachiziționareadecunoștințe,capacități,deprinderișiatitudi
ninecesareacestuia la intrareaînșcoalăși pe tot parcursulvieții,

2. Domeniileexp Domeniulesteticșicreativ
erienţiale Domeniul om șisocietate
Domeniullimbășicomunicare
Domeniulștiințe
Domeniulpsiho-motric

3. Categorii de Activități pe domeniiexperimentale


activităţi de Jocurișiactivitățididacticealese
învăţare Activități de dezvoltarepersonală

4. Centre Bibliotecă
Colțulcăsuței / Joc de rol
Construcții
Știință
Arte
Nisipșiapă

5. Temeanuale Cine sunt/suntemnoi?


Cum este, a fostșiva fi aici pe pământ?
Când,cumși de ce se întâmplă?
Cu ceși cum exprimămceeacesimțim?
Cine și cum planifică/organizează o activitate?
Ce și cum vreausăfiu?
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

6. Obiectivecadr Dezvoltareacapacității de exprimareorală,deînțelegereșiutilizarecorectă a


upentrudomeni semnificațiilorstructurilor verbal orale
ulLimbăşicom
unicare Educareauneiexprimări verbal corecte din punct de
vederefonetic,lexical,sintactic

Dezvoltareacreativitățiișiexpresivitățiilimbajului oral

Dezvoltareacapacității de a
înțelegeșitransmiteintenții,gânduri,semnificațiimijlocite de limbajulscris

2. Termenipedagogici

Nr. Termenipedagogici Definiţie


1. Activităţile de învăţare Reprezintă un ansamblu de acțiuni cu
caracterplanificat,sistematic,metodicintensivorganizateșiconduse
de cadrul didactic înscopulatingeriifinalitățilorprevăzuteîn
Curriculum pentrueducațiatimpurie,

2. Activităţile de Includrutinele ,tranzițiileșiactivitățile din perioadadupă-


dezvoltarepersonală amieziipentrugrupele cu program prelungitsausăptămânal
inclusive activitățileopționale,

3. Activităţiledidacticealese Sunt cele pe care copiiiși le alegșiîiajută pe


aceștiasăsocializezeîn mod progresivșisă se
inițiezeîncunoașterealumiifizice , a mediului social și cultural
căruiaîiaparținem , a matematicii, a comunicării, a
limbajuluicititșiscris.Ele se desfășoară pe grupurimici,
înperechișichiar individual.

4. Activităţile pe Sunt activitățile integrate sau pe discipline desfășurate cu


domeniiexperienţiale copiiiîncadrulunorproiecteplanificateînfuncție de
temelemaripropuse de curriculum, precum și de nivelul de
vârstăși de nevoileșiintereselecopiilor din grupă.

5. Activităţileopţionale Intra tot în categoria activităților de învățare, respectiv a celor de


dezvoltare personală și se includ în programul zilnic al copilului
în grădiniță;au menirea de a descoperi și dezvolta abilități ca o
premiză pentru performanțele de mai târziu.

6. Domeniiexperienţiale Sunt adevăratecâmpuri cognitive integrate (L. Vlăsceanu ) care


transcendgranițeledintre discipline și care încontextuldat de
prezentul curriculum se întâlnesc cu domeniiletradiționale de
dezvoltare a copilului, respectiv : domeniul psihomotric,
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

domeniul limbajului, domeniul socio-emoțional,domeniul


cognitiv.

7. Jocul Este activitateafundamentală a copilului pe care se


sprijinăatâtrutinelecâtșitranzițiileși evident activitățile de
învățare.
Mijlocul principal de realizare a procesuluiinstructiv-educativ la
nivelantepreșcolarșișcolar.

8. Rutinele Sunt activitățile-reperdupă care se ruleazăîntreagaactivitate a


zilei,

9. Tranziţiile Sunt activități de scurtădurată, care fac trecerea de la momentele


de rutină la altetipuri de activități de învățare, de la o activitate
de învățare la alta.

3. Amenajareasălii de grupă

Nr. Sala de grupă Exemplificare(prezentare, poze)


1. Numelegrupei (simbolul,  Grupa mare: Grupa Floricelelor
alteelementecaracteristice)  Simbol: Floarea
 Imn: Mândre floricele

2. Organizareacentrelor de  Bibliotecă
activitate (de interes)  Coltul căsuței / Joc de rol
 Construcții
 Științe
 Arte

Centrele de interes sunt poziționateastfelîncâtcentrelezgomotoasesă


Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

fie separate de celeliniștite, darsă fie asigurată sufficient


șiluminanatural.Mijloculsăliieste permanent liber
fluidizăriicirculațieicopiilorșipentru a se puteadesfășuraÎntâlnirea de
dimineațăsaualteactivități de grup.

3. Mobilierul Mobilierulestecorespunzătorvârsteicopiilor, correct dimensionat,


rezistent, ușor de mânuit.Astfel, spațiulclaseipoate fi
rearanjatînfuncție de cerințeleactivităților.

 Dulăpioare
 Catedră
 Scăunele
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

 Măsuțe

4. Jucării Fiecareobiectsaujucărie din sala de grupă are un loc stabilitcunoscut


de preșcolar.Centrele de interes sunt dotate cu jucării.
 Jocuriconstrucții
 Mașinuțe
 Păpuși
 Jocuri/seturipentrufarmacie/bucătărie
 Puzzle

5. Mijloacedidactice  Casetofon
 DVD
 Televizor
 Laptop
 Cărți cu povești
 Jocurididactice
 Ustensile de laborator
 Jocurilogigematematice
 Flipchart
 Jetoane
 Planșe

6. Panoul

7. Panoul cu lucrărilecopiilor

Semnăturamentorului: ........................................................
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Programulzilnic

Se vacompletaînfuncţie de programulzilei.
Repereorar Jocurişiactivităţididacticeal Activităţi pe Activităţi de
e ese (ALA) domeniiexperienţia dezvoltarepersonală (ADP)
le (ADE)
7:30-8:00 Sosireacopiilor
(primireacopiilor,
salutcopii/parinți-educator)
8:00-8:30 Întâlnirea de dimineață:
 Salutul
 Prezența
 Calendarulnaturii
 Joc de mișcare
 Mesajulzilei
‘’Oferfructeprieten
ului’’
8:30-9:15 ALA 1 – Activități de
grupuri:
 Biblioteca( ex. de
alcătuitpropoziții-
Spunemcevadespre
legume/fructe);
 Stiință (exemplu de
denumire,
recunoaștere a
fructelor/legumelor);
 Arta
(exempluFructeși
legume vesele)
9:15-10:00 DS -
Activitățimatematic
e
 Propozițialo
gică “și . și
‘’
 Joc logic
‘’Ciorbă/Su
pă de
legume ‘’
10:00-10:30  Deprinderi de spălat
pe mâini
 Servireamesei
10:30-11:00 DLC-
Educarealimbajului,
joc -
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

exercițiu;alcătuirea
de propoziții simple
“Toamnăbogată”
11:00-12:30 ALA 2-Jocuri șiactivițăți Cântec(activitate de
observative tranziție/rutină:
 Știință – jocdistractiv “Foaieverdelămâiță “
“Salată de
fructi/legume”
 Biblioteca-
repetarepoezii “Supa
de zarzavat” de
O.Cazimirsi
“Baladaunuigreier
mic” de
G.Topârceanu,
Dupa 12:30 Plecareacopiilor (deprinderi
decomunicare/comportament)

Semnăturamentorului: ........................................................

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

1. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă (ADP)

Data:07.10.2019
Temaanuală: “Ce și cum vreau să fiu?”
Proiectultematic: “ Șieumuncesc “
Subtemaproiectului: “Harnic, prietenosșiconștiincios “

Nr. Momente ale


Întâlnirii de Categorii/ Activităţi Bifare cu un X şi
dimineaţă saudescriere
(OBLIGATORII)
1. Salutul ASPECTE GENERALE
Salutul se propagăîncerc de la stânga la dreapta.
Se realizeazăintroducereasalutului.
Are loc reactualizareasaluturilor.
Fiecaresalutprimeşterăspuns.
Educatoareainteracţionează permanent cu copiii. X
Fiecarecopilinteracţionează cu ceilalţi. X
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bunădimineaţa…X!) X
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Saluturi cu adăugare de cuvintenoi (Bună X, măbucurcăeştiaici!)

Salutulînsoţit de gesturi (strângere de X


mânăsauexecutareaunorinstrucţiuni: Ridică-teînpicioarecândîţi fac cu
ochiul!)
Salutul cu schimbareaordiniiîn care sunt salutatepersoanele din cerc (din
2 în 2, înordineaculoriihainelor, feteleşiapoibăieţii)

Saluturiîn care se folosescformuleatrăgătoare, mobilizatoare, distractive


(Bunădimineaţanăzdrăvanilor!)

Salutul cu accent pe proiectulaflatînderulare Salutulcopiilor la aleg


(Bunădimineaţadinţişoriveseli!) cu doamna: se atinge
forma de salut prefera
în formă de inimă, ba
palma cu doamna, dă
noroc sau atinge semn
muzică.

Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună


dimineaţaiubitori ai pădurii!)
Alte forme X
2. Prezenţa Răspunsulcopiilor cu prezent(ă) la apeluleducatoarei X

Identificareacopiilorabsenţi X
Aşezareajetoanelor cu fotografiacopiilorabsenţi/prezenţi pe suport

Numărareacopiilorprezenţi/absenţi X
Operareaîncatalogulgrupei (P-prezent, Aabsent) de cătreeducatoare

Alte modalităţi
3. CalendarulNaturii Data X
Ziuasăptămânii X
Luna curentă X
Anulcurent X
Stareavremii X
Aspecte ale anotimpuluicurent X
Îmbrăcăminteaadecvatăvremii de afară
Alte aspecte
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

4. Împărtăşirea cu Copiiiprezintăpropriileidei, griji, experienţe, aratăcolegilorobiecte care


ceilalţi au o semnificaţieimportantăînviaţalor. Activitaterealizată:
 Copiialegjetoanecorespunzătoarecalendaruluinaturiișianume:
toamna (nori, ploaie, frunze căzute pe jos)
 Prezența jetoanelor specifice toamnei,

5. Activitateîngrup Creareacoeziuniigrupuluiprinintermediulcântecelor, Copiii au


jocurilorşiactivităţilor, energiceşiplăcute, încurajeazăexprimarealiberă, cântatîngrupcântecelu
comunicarea, învăţareasocialăîntr-un mediubazat pe
încredereşisusţineremorală.
Activitaterealizată:

Cântec “Buna dimineațadragăgrădiniță “

6. Noutăţilezilei Sunt prezentateprinmesajescurteşidirecte, care Prinscrisoare li se


sătrezeascăinteresulşisăfacilitezeaccesul la aceeaşiinformaţie. prezintăcopiilorsarcin
Activitaterealizată: de lucruîn mod indire

Scrisoare de la colegiielevi din clasapregătitoare,

Semnăturamentorului: ........................................................
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
2. Fişă de observareActivităţişijocuri la libera alegere a copiilor (ALA)

Data: 14.10.2019
Temaanuală: Când/cum și de ce se întâmplă?
Proiectultematic: Ce ne aducetoamnaîncoș!
Subtemaproiectului: Vitamine din legume
Categorii/ Activităţi Descriere

Centre de Bibliotecă
activitate (de “Ghicitoridespre legume hazlii”: exerciții de
interes) alcătuirepropoziții simple/dezvoltate,
identificarealegumei din texte-ghicitori

Joc de mișcare
Iepurașii la morcovi/legume (mers,săritură)

Artă
“Ce ne aducetoamnaîncoș ?“-exerciții de
hașurareînspațiuldatfolosindculoareapotrivită,

Construcţii
“Coșuripentru legume”-exerciții de
îmbinarelego de diferiteforme,
mărimișiculori,

Scopul ALA  Dezvoltareafizică a


sănătățiișiigieneipersonale
 Dezvoltarea socio-emoțională
 Capacitățișiatitudiniînînvățare
 Dezvoltarealimbajului, a comunicăriiși a
premiselorcitiriișiscrierii
 Dezvoltareacognitivășicunoașterealumii,
Sarcinadidactică

Desfăşurarea
activităţii

Semnăturamentorului: ........................................................

3. Fişă de observareActivităţi pe domeniiexperienţiale (ADE)


Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Data: 18.11.2019
Domeniul:Științelor, matematică
Temaanuală: Utilizareapropozițiilorlogice
Proiectultematic: Propozițialogică
Subtemaproiectului: La piață

Etapeleactivităţii Desfăşurareaactivităţii

1. Captareaatenţiei -aerisireasălii de grupă


-amenajareaclasei
-aranjareameselorpentrulucrulînechipe
-aranjareascăunelelorînsemicerc
-distribuireamaterialelordidactice
-intrareacopiilorînclasă
-prezentareaunuicoș cu piese (forme) geometriceși a
unuiplicprimit de la ZânaToamnă

2. Citescconținutulscrisorii:
Enunţareascopuluişiaobiectivelor Dragicopii,
Știucăvă place multtoamna, căi-ațiajutat pe părințiși pe
bunicisăstrângăfructeleșilegumeleșisă le aranjațiîncămară.Ca o
mica răsplatăpentruefortuldepus, euvăpropunsăvăjucați cu
pieseletruseimatematiceșisă le
descriețicaracteristicile.Levețiașezaapoiîntablouri(cămări),
șivețigăsiasemănări cu fructeleșilegumelecunoscute.

3. Reactualizareacunoştinţelor Solicit copiilorsăenumerepiesele(formele) geometrice din coș,


valorificândexperințaloranterioară,

4. Prezentareaconţinutului Expliccopiilor cum trebuiesăaleagă din coș o piesăgeometrică


pe care o vordescrie, indicândcaracteristicile cu
ajutorulconjuncțieilogice “și… și” a negației ”nici….nici”

5. Dirijareaînvăţării Exemplificșidemonstrez:
-am luat din coș o piesă de formă rotunda șiroșieși mica
șigroasă
-invitcopiiisăaleagă din coșultoamneipiesegeometriceșisă le
descriecaracteristicileutilizândconstrucțialogică;
-cerverbalizareasarcinilor de învățare
-răspunsurilecorectevor fi aplaudate
-propuncopiilorjocul “La piață “.
Explicregulile:
Un copil este vânzătorul, ceilalți cumpărătorii.Pe rând vor veni
la piață și vor cere un fruct/legumă denumind cele 4 însușiri:
formă, mărime, grosime, culoare.
Vânzătorul îi servește, copilul mulțumește și se întoarce pe
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
scăunel.
-Urmăresc descrierea corectă a atributelor pieselor geometrice
și asemănarea cu fructele/legumele cunoscute.
-Solicit copiilor să formeze 2 echipe, cea a hărnicuților și cea
avoiniceilor, să-și aleagă un lider și să completeze tablourile cu
piesele lipsă.
Explic și urmăresc îndeplinirea sarcinilor de către copii.

6. Obţinereaperformanţei Liderii celor 2 echipe, ajutați de membrii acestora prezintă


tablourile completate, descriind atributele unei piese cu
ajutorul propozițiilor logice (conjuncția și negația logică)
-Invitcopiiisă se așeze la mase.
-Distribuifișele de evaluarepentrunivelulmediuși maxim.
Enunțsarcinile:
 Fișa nr. 1
1.Desenează înlocurilegoale din
tabloufigurilegeometricepotrivite (în 3 coloane)
 Fișa nr. 2
1.Desenează înlocurilegoale din
tablouformelorgeometricepotrivite (în 6 coloane)

7. Feedbackul

8. Evaluareaperformanţei

9. Retenţia Solicit copiilorsădescrieatributeleformelorgeometricedesenate


(Fixareacunoştinţelor) pe fișa model.

10. Transferul -Propuncopiilorsăgăseascăcatevaasemanări ale


formelorgeometrice cu
roadeletoamneipentruactivitateaurmătoare.Lepropunjocul logic
Ciorba.

Semnăturamentorului: ........................................................

4. Fişă de observareActivităţi de dezvoltarepersonală (ADP)


Data:21.11.2019
Temaanuală: Cu ceși cum exprimăm ceea ce simțim
Proiectultematic: Datinișiobiceiuri de iarnă
Subtemaproiectului: Iarna-fenomene, activități specific
Categoria de activitate:Activități de dezvoltarepersonală
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Activitateopțională:Miciiecologiști-opțional la nivelulmaimultorariicurriculare
Capitolul:Ecosisteme
Temaproiectului:Relațiadintre om, viețuitoareșimediu
Subiectulludic:Construimcăsuțepentrupăsărele

Categorii/ Activităţi
Categorie ADP Rutine De la sosireacopiilorputemiden
Salutul; doamnaeducatoare:”Bunădimin

ÎncadrulÎntâlnirii de dimineață
anotimpul, fenomenelenaturii.T
-Prezența,Calendarulnaturii
-Impărtășirea cu ceilalți Gimnastica de inviorareeste o a
copii.Eirepetămișcărilespecifice

Gustarea are loc înintervalul 10


meseșiîșimănâncăpacheteleadu

Dupăfiecarepauză de joacă, cop


Gimnastica de înviorare

Gustarea;

-Ne facemordinesinguri la jucării”Fiecarejucărie are loculsău,


și-l știe”;

Tranziţii Trecerea de la o activitate se f


-Joc ”Uitefulgii de zăpadă” ”Ochii la mine”
-Joc ”Ochii la mine”

Săptămânalcopiii au opționalu
dezvoltamicuțilordragosteașir
Opțional (săptămânal) ”Miciiecologiști”
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Scopul ADP -Adaptareacomportamentului la Educatoareaprezintăaccesibils
(Activitățiiopționale) cerințeleprivindprotecțiamediuluiînconjurător din grădinașcoliinoastre.
,prinreciclareamaterialelorșiconstruireahrănitorilorpentrupăsările
care hibernează la noi.

Sarcinadidactică -Confecționarehrănitoripentrupăsările care Doamnaeducatoare le explică


hiberneazăînțaranoastră, din deșeuri de plastic șihârtie; pentrumediulînconjurătorsăîlp
materialereciclabile, cum ar fi
de fasole, porumb, semințe, et

Desfăşurarea -Captareaatenției; Captareaatenției se face prinp


activităţii căsuțăconfecționată de un cop

Doamnaeducatoare le citeștep
legate de cunoațtereamediului
”undepleacăcelelaltepăsărele
-DLC-Educarealimbajului-Poezia ”Păsăricaîntimpuliernii” de
Ion Creangă; Doamnaeducatoare le enunțăs
explicătehnica de lucrușimate
atentasupraveghere a doamnei
-DS-Cunoaștereamediuluiviețuitoare-păsări;

-DOS-Activitatepractică ”Hrănitoripentrupăsărele”;

Dupăterminareacantinelor, mi
monteazăîncopaci.Suntfoarteî

-Montare ”Hrănitoripentrupăsărele”.
La terminareaactivitățiișireven
accumulate, cum arfi:”Cum/ C
Cum / Ce / De cesăocrotimna

Semnăturamentorului: ........................................................
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

5. Fişă de caracterizarepsihopedagogică a preşcolarului

Date: 04.11.2019, 16.12.2019

I. DATE PERSONALE:
Numeşiprenumecopil: Sicu Sofia
Data nașterii:02.04.2014
Domiciliul actual: Str.Milcov nr.112,Bacău
Unitatea de învățământ/ structură (dacăestecazul) : ...............................................................
...................................................................................................................................................
Grupa: MARE
Anulșcolar: 2019-2020
A beneficiat de certificat de încadrareîntr-o categorie de persoane cu handicap: Nu x Da

II. DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL:


1. Familia (nume, vârstă, nivelulstudiilor, ocupația, loc de muncă):
a) Tata: Costel,42 ani,studiimedii,muncitor
b) Mama: Dana,38 ani,studiimedii,casnică
c) Tutore: ...............................................................
d) Alte persoane care au înîngrijirecopilul (calitatea): .......................................................................
............................................................................................................................................................
...
e) Asistent maternal/ Centru de plasament: ..........................................................................................
f) Fraţi: Vlad
2. Tipulfamiliei: legal constituită/ concubinaj/ dezorganizatăprindeces/ divorț/ separațiînfapt/
părintevitregpărințiplecațiînstrăinătate: mama/ tata/ amândoi/ altăsituație: .................................
3. Situațiamaterială a părinților/ întreţinătorilor:foartebună x bună la limitastrictuluinecesarsub
limitastrictuluinecesar

4. Condiţii de locuit:
Apartament/ casă cu 2camere: proprietatepersonală a părinţilor/ întreţinătorilor
închiriatăAlte situații: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Persoane cu care locuieşte: părințiișifratele
5. Climatul familial: Înțelegeredeplină/ conflicteminore/ conflictefrecventeșimarcante/
familieîndestrămare

6.Regim educativ: Normal/copilul face cedorește/ supravegherestrictă/ lipsasupravegherii/


dezinteres total
Climateducativnefavorabil: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Abuz (specificați): .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Colaborareagrădiniță-familie: interessporit/ interesredus/ dezinteres total/ altesituații ................
................................................................................................................................................................
III. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:
1. Antecedentemedicale/ starea de sănătate:
.........................................................................................
Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

.................................................................................................................................
...............................

2. Dezvoltareafizică: x armonioasăbunădeficitară

IV. TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:


1. Jocuri/ activitățipreferate:
Copilul prefer activitățileartistice, de creațieiar la jocuriparticipă cu interes.Este un copilliniștit,
conștiincios care nu vorbeșteneîntrebatșiascultăcerințeledoamneieducatoare.

2. Achiziții:
• Limbășicomunicare: iaparte la discuțiiînmicigrupuriinformaleși la activități de joc ;știesă se
prezinte, săfacă o
invitațieșisărăspundăuneiinvitații;primeșteșitransmitemesajeînsăestetimoratăși are rețineri;
înțelegesemnificațiacuvintelorșirecunoștelitere simple.

• Științe: recunoațteșifoloseșteînjocuriformelegeometrice; numără de la 1 la 10;


recunoașteelementelecomponente ale lumiiînconjurătoareșimediului socio-cultural; etc.

• Om șisocietate: reușeștesă se adapteze la


cerințelegrupului;conștientizeazăconsecințelepozitivedarși negative ale actelor sale de
comportament.preferăsă nu contrazică ( bam ai multsă nu spunănimic )
atuncicandesteprovocată de un alt copilastfelîncâtconflictuleste inexistent

• Psihomotric: respect regulile de igienăindividualeșicolectivă, are o pozițiecorporalăcorectă;


îșicoordoneazămișcărileavândatâtdeprinderi mortice de bazăcâtșideprinderiutilitar-
aplicative;

• Esteticşicreativ: intoneazăcânteceîngrupfărăaieșiînevidentăprintonulvocii;
cunoașteșifoloseștemateriale de lucru specific activitățilorartistico-plastice;
redăprindesenimagini, personaje; are deprinderi specific de modelaj, etc.

3. Tulburări de limbaj: Nu prezintătulburări de limbaj

4. Modul în care îndeplineștesarcinile date de educatoare: Copilulîndeplineștecorectsarcinile pe


care le primește de la educatoare.Seîncadreazăîntimp,
înțelegeîntocmaiinstrucțiunileșicerințelespecifice.

5. Probleme de comportament/ probleme legate de adaptarea la mediulpreșcolar/ conduita la


activități/ comportamentulîncadrulgrupului de copii: nu prezintăprobleme legate de
comportamentșiadaptareîncadrulgrupului.

Frecvențacopilului la grădiniță: Copilul vine foarterar la grădiniță.

Copilulfrecventeazăgrădinița, dar are multeabsențe.


Portofoliu de practicăpedagogicăînînvăţământulpreşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Copilul vine zilnic la grădiniță, absenteazădoarîncazurispeciale. x

6. Motive pentru care se solicităevaluareşiorientareşcolară (dacăestecazul):


...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Semnăturamentorului: ........................................................

S-ar putea să vă placă și