Sunteți pe pagina 1din 401

1

2
Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului
data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

3
Ordinele referitoare la modificările survenite în livret
Nr., originea şi Data Notat în corpul livretului
data ordinului primirii OBIECTUL
La pagina Semnătura

4
DISPOZIŢII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III şi IV)


,, PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII

OPERAŢIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154 )

1. În planul de mers 2019/2020 livretele de mers de călători se prezintă astfel:


1.1. Livretul central care cuprinde trenurile de călători în trafic internaţional (rang II, III şi
IV), intercity (rang II) şi interregio (rang III ).
1.2. Livretele regionale, care cuprind trenurile regio (rang IV), de pe secţiile de circulaţie
aferente fiecărei Sucursale Regionale CF: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi şi
Constanţa.
2. În livretele de mers sunt prevăzute mersurile trenurilor de călători, vitezele de circulaţie,
timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricţiilor de viteză planificate
prevăzute în graficul de circulaţie.
3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucţiilor
de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei şi ale materialului rulant, iar modul de
remorcare este prevăzut în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de călători.
Pentru calculul timpilor de mers aferenţi trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele
solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase şi au fost trecute la fiecare trasă.
Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secţii de circulaţie, numărul secţiei fiind cel
din graficul cu limitările de viteză permanente (gruparea curbelor). Tonajele maxime ale trenurilor de

5
călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăşi valorile tonajelor şi
modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.
3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport
feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă şi menţionat la compunerea fiecărui tren.
Acest tonaj asigură circulaţia regulată şi respectarea siguranţei circulaţiei. Solicitarea măririi tonajului
trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secţiile respective (Anexa 1), poate conduce la
depăşirea timpilor de mers, precum şi la depăşirea lungimii trenului faţă de lungimea peroanelor din
unele staţii cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicaţii negative vor fi analizate în sarcina
operatorului de transport feroviar.
Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând
tonajul maxim şi viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicaţii negative vor fi
analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.
3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor
formate din rame automotor, cu vagoane, aceştia vor lua în prealabil acordul Direcţiei/Diviziei Trafic
în funcţie de rangul trenurilor şi relaţia de circulaţie.
3.3. În ambele cazuri (3.1 şi 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau
dispoziţie scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toţi factorii interesaţi şi spre ştiinţă
Direcţiei/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri şi/sau alte aspecte negative, datorate acestor
modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea
compunerii.
4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:
- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) şi 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.
5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au
înscrisă în livret menţiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va
fi mai mare de 100 Km/h.
Trenurile de călători care nu au această menţiune în livretele de mers şi în garnitura cărora se
vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoştinţa IDM de către
revizorul tehnic de vagoane (sau un agent autorizat) cu Nota de frâne, pentru întocmirea ordinului de
circulaţie, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005, art. 40, pct. 6).
6. Pentru satisfacerea cerinţelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic
generate de sezon, sărbători legale, sfârşit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere şi
trenuri de călători cu perioadă limitată de circulaţie.
În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulaţie fără a ţine cont de trasele
trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucişările şi trecerile înainte cu alte trenuri se vor
stabili de operatorul RC, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).
Trenurile prevăzute să circule pe baza ordinelor speciale nu se vor trasa pe graficele RC
ideale, nu se vor trece în tablourile de garare şi pe tablele de informare a publicului călător, decât
după primirea telegramei de punere în circulaţie.
7. Menţiuni privind acordarea ferestrelor de circulaţie pentru lucrări la linie şi instalaţii.
7.1. Pe secţiile de circulaţie cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii,
lucrări la linie şi instalaţii, la trasarea trenurile de călători (rang II, III şi IV) nu s-au mai acordat opriri
"tehnice" pentru încrucişări în staţii intermediare.
Trenurile au fost trasate în condiţiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc
încrucişarea va fi consemnat strict teoretic.

6
Trenurile care aşteaptă încrucişare cu trenurile din sens opus, au fost trecute în Anexa 4 –
„Intervale libere de circulaţie (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observaţii”. În
situaţia în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul RC va realiza încrucişarea în funcţie
de circulaţia reală, fără a ţine cont de observaţiile din Anexa 4 de la „Dispoziţiile privind
punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor ”, astfel încât întârzierile
trenurilor de rang superior să fie minime.
La capete de secţie, opririle comerciale au fost suplimentate cu câte 2 - 3 minute pentru
recuperarea eventualelor întârzieri, iar minutele întârziere nerecuperate se vor analiza la „alte cauze
Infrastructură – Ie”.
7.2. Pe secţiile de circulaţie cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost
oprite pentru încrucişări în staţii intermediare, opriri considerate "tehnice".
Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul , nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări
de călători, ele nefiind trecute în oficios.
În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii şi instalaţii, sau atunci când
încrucişarea rezultă în altă staţie (întârzieri de trenuri), operatorii RC pot da dispoziţie pentru
suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul , trenul circulând
timpuriu până la noua staţie fixată pentru încrucişare sau până la prima staţie cu oprire comercială, de
unde va pleca regulat.
Agenţiile de voiaj şi staţiile CFR nu vor emite legitimaţii de călătorie pentru staţiile marcate
în livrete cu semnul .

La unele trenurile de călători, anumite opriri, ce nu se utilizează pentru


îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul , operatorul RC putând da dispoziţii
pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.
8. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulaţie sau evitarea
producerii de întârzieri se poate face prin:
a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în staţii;
b) scurtarea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând:
- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză
prevăzute în graficul de circulaţie, dar care nu sunt pe teren;
- tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers;
c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ;
d) circulaţia pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal
(viteză marcată cu semnul **) şi circulaţia permite acest lucru.
9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în
livrete se aprobă şi se difuzează după cum urmează:
9.1. Introducerea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al
trenurilor, se va face astfel:
- cu aprobarea conducerii CNCF ”CFR” SA pentru trenurile care circulă în trafic
internaţional, în rangul II, III, precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai
multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul
Mers Tren din cadrul Direcţiei Trafic;
- cu aprobarea conducerii Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8 pentru trenurile de
rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în
reţea se face de către Biroul Mers Tren din cadrul Diviziei Trafic.

7
9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze
maxime, tonaje maxime, distanţe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru
restricţii) se va face astfel:
- cu aprobarea Direcţiei Trafic pentru trenurile care circulă în trafic internaţional, în rangul II,
III, precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale
de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Serviciul Mers Tren din cadrul
Direcţiei Trafic;
- cu aprobarea conducerii Diviziilor Trafic 1-8 pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o
singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în reţea se face de către Biroul
Mers Tren din cadrul Diviziei Trafic.
9.3. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare/variante de grafic, cauzate de
indisponibilitatea infrastructurii, sau trenurile special comandate şi turistice, se face prin telegramă
emisă de către:
a) Regulatorul Central de Circulaţie din cadrul Direcţiei Trafic, pe baza mersurilor puse la
dispoziţie de Serviciul Mers Tren, pentru trenurile ca circulă în trafic internaţional, trenurile de rangul
II şi III, precum şi pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale
Regionale de Cale Ferată.
b) Diviziile Trafic pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe raza unei singure Sucursale
Regionale de Cale Ferată.
9.4. Telegramele emise conform 9.1, 9.2 şi 9.3 vor fi adresate tuturor subunităţilor interesate
din cadrul CNCF ”CFR” S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de
călători, precum şi altor factori interesaţi.
9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării
livretelor.
În cazul în care modificările sunt mai ample, precum şi în cazul introducerii de noi trase,
tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunităţile interesate, sub forma
mersului de tren din livret, care vor fi apoi ataşate în livretul respectiv.
9.6. Cererile şi aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime
de avizare atât a personalului CFR, cât şi a publicului călător.
9.7. Punerea în circulaţie, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate,
care circulă pe raza unei singure S.R.C.F, se face de către Regulatorul Regional de Circulaţie din
cadrul Diviziilor Trafic respective.
9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III şi IV (care au ca staţie de destinaţie sau de
formare staţia Bucureşti Nord), implicit se vor anula şi garniturile goale (G) aferente trenurilor
respective în relaţiile: Bucureşti Nord Gr. A – Bucureşti Nord Gr. AT, Bucureşti Griviţa – Bucureşti
Nord Gr. A, Bucureşti Nord Gr. A(B) – Bucureşti Basarab şi Bucureşti Basarab - Bucureşti Nord Gr.
A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.
10. Pe secţiile cu linie dublă s-au identificat porţiunile de linie pe care vitezele maxime
constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidenţiate în Anexa 2 la livretele cu
mersul trenurilor de călători.
10.1. Pentru evidenţierea acestor diferenţe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana
”Vit. max.” din mersul trenului:
* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulaţie;
** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulaţie.
Depourile de locomotive vor instrui personalul privind modul de interpretare şi aplicare a
acestor semne din trasa trenului.

8
De asemenea vor lua măsuri de completare a fişei trenului, care se predă mecanicului cu
precizarea în clar a porţiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire ( mai ales în
sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * - ).
Regulatoarele de circulaţie vor instrui operatorii RC privind folosirea semnului, - ** -, când
viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la
trenurile ieşite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.
10.2. Pe unele distanţe de circulaţie (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de
frânare insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie.
În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menţionată la trenul respectiv, chiar
dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situaţii, vitezele din trasa trenului, pe distanţa respectivă, nu
au nici o menţiune specifică. Aceste distanţe vor fi identificate de către fiecare S.R.C.F. şi vor fi
prevăzute în cadrul dispoziţiilor specifice fiecărei sucursale.
10.3. Pe secţia de circulaţie Buzău – Făurei, datorită diferenţei mari de viteze între firele de
circulaţie (V. max. = 80 Km/h - pe fir 1, respectiv V. max. = 30 Km/h - pe fir 2), pentru a reduce
durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul 1.
La toate trenurile de călători cu soţ (sensul Făurei – Buzău) viteza maximă pe această
distanţă este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenul circulă pe
firul 1 banalizat, (cu Vmax. = 80 Km/h).
11. Semnificaţia semnelor folosite în livretele de mers este:
- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul
normal de circulaţie;
- ** - în coloana “Vit. max.” – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe
firul normal de circulaţie;
- # - în coloana “Vit. max.” – trenul circulă pe firul din stânga (firul cu viteza mai mare);
- & - din coloana “staţii - halte”, trenul suprimă oprirea comercială din halta Parc Divert.
Chiajna h în perioadele 15.12.2019 - 31.05.2020 şi 01.10.2020 - 12.12.2020;
-  - din coloana “staţii - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;
-  - din coloana “staţii - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulaţie peste
schimbătoarele de cale la intrare - ieşire din staţii de 100 km/oră;

-  - din coloana “staţii - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice
în tranzit la trenurile de călători;
-  - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:


1 = luni, 2 = marţi, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă, 7 = duminică;
- s - sărbători legale;
Hm. - haltă de mişcare deschisă pentru toate traficurile;
H. - haltă deschisă pentru toate traficurile;
hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători şi marfă;
hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;
h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;
G. - tren garnitură goală;
V. - variantă tren;
L. - locomotivă izolată.
9
10
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

11
TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 3

Tren international "TRAIANUS" Bucuresti Nord - Budapesta Keleti


Nr. 72-1 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.10
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 05.16
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 05.21
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 05.23
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 05.25
13.4 Grădinari 4 13 - - 05.38
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 05.49
9.8 Zăvestreni Hm. 6 - - 05.55
4.8 50.9 VIDELE 4 05.59 1 06.00
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 06.03
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 06.06
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 06.11
6.6 Olteni 2 6 - - 06.17
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 06.30
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 06.39
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 06.51 1 06.52
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 07.03
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 07.13
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 07.20
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 07.31
10.2 Fărcaşele Hm. 7 - - 07.38
7.8 155.4 CARACAL 6 07.44 1 07.45
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 07.55
8.6 Jianca 6 - - 08.01
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 08.07
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 08.18
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 08.22
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 08.28 7 08.35
5.7 Cernele  5 - - 08.40
6.4 Işalniţa 4 - - 08.44
12
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 08.49
9.6 Răcari Hm. 5 - - 08.54
6.5 244.8 FILIAŞI 5 08.59 1 09.00
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 09.05
1.2 120 Gura Motrului Hm. 1 5 - - 09.10
6.3 Butoieşti Hm. 1 5 - - 09.15
11.1 Strehaia 1 8 - - 09.23
2.2 271.1 STREHAIA HC. 3 09.26 1 09.27
5.7 Ciochiuţa Hm. 1 7 - - 09.34
7.0 Tâmna 7 - - 09.41
5.1 Igiroasa Hm. 1 4 - - 09.45
4.8 Prunişor Hm. 2 8 - - 09.53
6.1 80 Gârniţa Hm. 6 - - 09.59
3.9 303.7 BALOTA 2 6 10.05 1 10.06
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 10.16
4.3 Post Macazuri 4 10 - - 10.26
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 10.29
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 10.33
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 10.38 2 10.40
8.5 100 Gura Văii Hm. 3 10 - - 10.50
7.8 Vârciorova Hm. 1 11 - - 11.01
7.7 346.7 70 ORŞOVA 2 11 11.12 1 11.13
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 11.20

13
Tren nr. 72-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 11.20
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 11.25
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 130 9 11.34 1 11.35
1.9 Mehadia Noua Hm. 3 - - 11.38
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 11.41
6.7 Iablanita 230 9 - - 11.50
6.8 65 Crusovat 7 - - 11.57
7.8 Domasnea Cornea Hm. 8 - - 12.05
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 12.14
5.9 Teregova Hm. 230 9 - - 12.23
5.1 65 Armeniş 6 - - 12.29
6.5 Slatina Timis 7 - - 12.36
6.4 100 Valisoara Hm. 5 - - 12.41
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 12.47
3.5 70 Balta Sarata 4 - - 12.51
5.4 435.0 CARANSEBES 330 9 13.00 1 13.01
7.2 Zagujeni Hm. 8 - - 13.09
7.9 70** Cavaran 7 - - 13.16
6.6 70 Jena Hm. 330 10 - - 13.26
5.8 Gavojdia 530 9 - - 13.35
5.4 120 Tapia Hm. 3 - - 13.38
6.5 474.4 LUGOJ 5 13.43 1 13.44
7.6 Jabar Hm. 6 - - 13.50
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 13.54
4.1 100 Chizătău Hm. 3 - - 13.57
7.2 Topolovat 5 - - 14.02
11.2 Recas 8 - - 14.10
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 14.19
9.6 Timisoara Est 3 12 - - 14.31
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 14.36 5 14.41
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 6 - - 14.47
6.4 546.6 SÂNANDREI HM. 4 - - 14.51
7.2 Baile Calacea 5 - - 14.56
5.9 Orţişoara 4 - - 15.00
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 15.04
7.4 Şag Hm. 530 11 - - 15.15
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 15.19
5.5 Aradu Nou 4 - - 15.23
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 15.25
3.5 590.5 ARAD 4 15.29 2 15.31
9.7 Şofronea 7 - - 15.38
7.3 607.5 120 CURTICI 1 6 15.44 25 16.09
8.4 615.9 CURTICI FR. 7 - - 16.16
2.8 100 LOKOSHAZA 3 16.19
11h 09m SUMARUL... 75 618 51
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

14
Tren international "TRAIANUS" Budapesta Keleti - Bucuresti Nord
Nr. 73-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 11.50
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 11.53
8.4 8.4 CURTICI 7 12.00 30 12.30
7.3 120 Şofronea 5 - - 12.35
9.7 25.4 ARAD 1 8 12.43 2 12.45
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 12.49
2.7 Aradu Nou 2 - - 12.51
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 12.55
5.5 Şag Hm. 4 - - 12.59
7.4 100 Vinga Hm. 530 10 - - 13.09
6.2 Orţişoara 4 - - 13.13
5.9 Baile Calacea 4 - - 13.17
7.2 69.3 SÂNANDREI HM. 5 - - 13.22
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 13.26
6.9 82.6 TIMIŞOARA NORD 7 13.33 25 13.58
3.7 85 Timisoara Est 5 - - 14.03
9.6 95.9 70 REMETEA MARE  3 13 14.16 4 14.20
9.9 Recas 10 - - 14.30
11.2 Topolovat 8 - - 14.38
7.2 Chizătău Hm. 5 - - 14.43
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 14.46
5.6 Jabar Hm. 4 - - 14.50
7.6 141.5 LUGOJ 6 14.56 2 14.58
6.5 Tapia Hm. 5 - - 15.03
5.4 120 Gavojdia 3 - - 15.06
5.8 Jena Hm. 530 9 - - 15.15
6.6 70 Cavaran 6 - - 15.21
7.9 120* Zagujeni Hm. 330 11 - - 15.32
7.2 180.9 CARANSEBES 8 15.40 2 15.42
5.4 70 Balta Sarata 6 - - 15.48
3.5 Valea Timişului Hm. 4 - - 15.52
6.0 Valisoara Hm. 330 9 - - 16.01
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 16.06
6.5 Armeniş 7 - - 16.13
5.1 213.8 65 TEREGOVA HM. 6 16.19 1 16.20
5.9 Poarta Hm. 230 10 - - 16.30
6.4 50 Domasnea Cornea Hm. 9 - - 16.39
7.8 Crusovat 8 - - 16.47
6.8 240.7 65 IABLANITA 8 16.55 1 16.56
6.7 Mehadia Hm. 230 10 - - 17.06
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 17.09
1.9 251.7 BĂILE HERCULANE 3 17.12 2 17.14
7.2 Topleţ Hm. 130 9 - - 17.23
4.6 263.5 70 VALEA CERNEI HM.  6 17.29 4 17.33
5.7 269.2 ORŞOVA 8 17.41 2 17.43
7.7 Vârciorova Hm. 2 12 - - 17.55
7.8 Gura Văii Hm. 1 11 - - 18.06
8.5 293.2 100 DROBETA TR. SEVERIN 3 10 18.16 2 18.18
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 18.22
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 1 5 - - 18.27
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 18.30
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 18.40
4.1 312.2 BALOTA 4 11 18.51 1 18.52

15
Tren nr. 73-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.1 312.2 50 BALOTA 4 11 18.51 1 18.52
3.9 80 Gârniţa Hm. 4 - - 18.56
6.1 Prunişor Hm. 2 8 - - 19.04
4.8 Igiroasa Hm. 1 6 - - 19.10
5.1 Tâmna 1 4 - - 19.14
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 19.21
5.7 344.8 STREHAIA HC. 6 19.27 1 19.28
2.2 347.0 STREHAIA 1 4 - - 19.32
11.1 Butoieşti Hm. 3 13 - - 19.45
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 19.51
1.2 R. 2 Turceni 2 - - 19.53
5.5 371.1 FILIAŞI 2 7 20.00 1 20.01
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 20.07
9.6 Coţofeni Hm. 6 - - 20.13
7.6 Işalniţa 5 - - 20.18
6.4 Cernele  4 - - 20.22
5.7 406.9 CRAIOVA  5 20.27 8 20.35
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 20.40
5.6 Malu Mare Hm. 2 6 - - 20.46
12.9 Leu Hm. 9 - - 20.55
8.5 120* Jianca 1 9 - - 21.04
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 21.11
13.0 460.5 CARACAL 10 21.21 1 21.22
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 21.28
10.2 100 Drăgăneşti Olt 9 - - 21.37
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 21.48
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 21.57
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 22.06
8.2 515.8 ROŞIORI NORD  1 9 22.15 1 22.16
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 22.24
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 22.33
11.5 Olteni 3 13 - - 22.46
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 22.52
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 22.57
4.0 561.3 R. 1 VIDELE 3 - - 23.00
3.7 565.0 VIDELE 3 23.03 1 23.04
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 23.08
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 23.15
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 23.26
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 23.40
3.1 606.9 CHIAJNA 2 4 - - 23.44
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 23.46
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 23.49
2.9 615.9 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 23.55
12h 05m SUMARUL... 84 634 91
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

Staţia Timişoara Nord ataşează grupă de vagoane din loco.

16
Tren international "FAGARAS" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 74-1 BRAŞOV - SIBIU - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 05.25
3.1 Bartolomeu 5 - - 05.30
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 05.35
5.3 13.8 CODLEA HM. 6 05.41 1 05.42
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 1 9 - - 05.51
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 05.55
12.1 38.9 BRĂDET HM.  3 17 06.12 4 06.16
11.4 80 Şercaia Hm. 3 14 - - 06.30
14.7 65.0 FĂGĂRAŞ 12 06.42 1 06.43
12.0 Voila Hm. 10 - - 06.53
12.6 Ucea 10 - - 07.03
5.1 Arpaş Hm. 5 - - 07.08
13.6 Porumbacu Hm. 1 12 - - 07.20
7.4 Avrig Hm. 6 - - 07.26
11.1 Podu Olt 9 - - 07.35
4.3 70 Tălmaciu Hm. 1 6 - - 07.41
13.2 144.3 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 1 13 - - 07.54
4.6 148.9 SIBIU 1 6 08.00 5 08.05
3.7 85 Turnişor Hm. 6 - - 08.11
15.6 70 Orlat 15 - - 08.26
10.4 Sălişte Hm. 10 - - 08.36
13.0 50 Apoldu de Sus Hm. 17 - - 08.53
10.1 70 Miercurea Sibiu Hm. 2 12 - - 09.05
7.9 100 Cunţa Hm. 9 - - 09.14
13.0 222.6 50 SEBEŞ ALBA 2 19 09.33 1 09.34
9.1 231.7 70 VINŢU DE JOS 1 11 09.45 2 09.47
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 09.53
9.8 246.7 ŞIBOT 1 8 - - 10.01
5.9 Aurel Vlaicu 6 - - 10.07
6.4 259.0 120 ORĂŞTIE  6 10.13 4 10.17
9.1 Turdaş Hm. 11 - - 10.28
5.4 Ram. Simeria 5 - - 10.33
2.0 275.5 SIMERIA 1 4 10.37 12 10.49
9.2 284.7 DEVA 13 11.02 1 11.03
6.5 MINTIA 9 - - 11.12
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 11.22
9.8 308.3 ILIA 14 11.36 1 11.37
5.8 Gurasada Hm. 1 9 - - 11.46
4.0 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 11.52
12.6 Zam 17 - - 12.09
7.9 Ilteu 1 12 - - 12.21
10.1 348.7 50 SĂVÂRŞIN 14 12.35 1 12.36
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 12.48
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 13.00
6.7 Bârzava 1 10 - - 13.10
1.9 Bârzava Nouă 3 - - 13.13
8.0 Conop Hm. 10 - - 13.23
7.2 Milova 10 - - 13.33
8.6 398.4 RADNA 12 13.45 1 13.46
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 13.56
6.5 Ghioroc 1 9 - - 14.05
14.2 GLOGOVĂŢ 11 - - 14.16
6.9 432.9 ARAD 1 6 14.22 2 14.24
9.7 120 Şofronea 7 - - 14.31
7.3 449.9 CURTICI 1 6 14.37 21 14.58
8.4 458.3 CURTICI FR. 7 - - 15.05
2.8 100 LOKOSHAZA 3 15.08
09h 43m SUMARUL... 24 526 57
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

17
Tren international "FAGARAS" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 75-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIBIU - BRAŞOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 13.50
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 13.53
8.4 8.4 CURTICI 7 14.00 25 14.25
7.3 Şofronea 6 - - 14.31
9.7 25.4 120 ARAD 1 8 14.39 2 14.41
6.9 Glogovăţ 6 - - 14.47
14.2 Ghioroc 1 12 - - 14.59
6.5 Păuliş Hm. 9 - - 15.08
6.9 59.9 RADNA 10 15.18 1 15.19
8.6 Milova 12 - - 15.31
7.2 Conop Hm. 10 - - 15.41
8.0 Bârzava Nouă 10 - - 15.51
1.9 Bârzava 1 4 - - 15.55
6.7 Bătuţa Hm. 9 - - 16.04
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 16.16
8.6 109.6 50 SĂVÂRŞIN 12 16.28 1 16.29
10.1 Ilteu 1 15 - - 16.44
7.9 Zam 11 - - 16.55
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 17 - - 17.12
4.0 Gurasada Hm. 1 7 - - 17.19
5.8 150.0 ILIA 8 17.27 1 17.28
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 17.42
7.3 Mintia 10 - - 17.52
6.5 173.6 DEVA 9 18.01 1 18.02
9.2 182.8 SIMERIA 1 13 18.15 12 18.27
2.0 Ram. Simeria 3 - - 18.30
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 18.35
9.1 Orăştie 11 - - 18.46
6.4 120 Aurel Vlaicu 5 - - 18.51
5.9 211.6 ŞIBOT 1 6 - - 18.57
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 19.04
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 6 19.10 1 19.11
9.1 235.7 70 SEBEŞ ALBA 11 19.22 1 19.23
13.0 50 Cunţa Hm. 18 - - 19.41
7.9 100 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 19.51
10.1 70 Apoldu de Sus Hm. 2 11 - - 20.02
13.0 50 Sălişte Hm. 18 - - 20.20
10.4 70 Orlat 11 - - 20.31
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 20.46
3.7 309.4 85 SIBIU 1 6 20.52 8 21.00
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 8 - - 21.08
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 21.10
11.6 Tălmaciu Hm. 4 16 - - 21.26
4.3 70 Podu Olt 2 7 - - 21.33
11.1 Avrig Hm. 10 - - 21.43
7.4 Porumbacu Hm. 6 - - 21.49
13.6 363.6 ARPAŞ HM.  13 22.02 4 22.06
5.1 Ucea 1 7 - - 22.13
12.6 Voila Hm. 11 - - 22.24
12.0 393.3 80 FĂGĂRAŞ 2 12 22.36 1 22.37
14.7 Şercaia Hm. 13 - - 22.50
11.4 Brădet Hm. 3 16 - - 23.06
12.1 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 23.22
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 23.26
8.4 444.5 CODLEA HM. 1 9 23.35 1 23.36
5.3 Ghimbav Hm. 7 - - 23.43
5.4 Bartolomeu 5 - - 23.48
3.1 458.3 BRAŞOV 1 6 23.54
10h 04m SUMARUL... 29 545 59
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

18
Tren international "CRIŞ" Timişoara Nord - Budapesta Keleti
Nr. 78-1 TIMIŞOARA NORD - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 07.30
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 07.37
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 07.41
7.2 Baile Calacea 5 - - 07.46
5.9 Orţişoara 4 - - 07.50
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 07.54
7.4 Şag Hm. 530 10 - - 08.04
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 08.08
5.5 Aradu Nou 4 - - 08.12
2.7 Ram. Glogovăţ 2 - - 08.14
3.5 57.2 ARAD 4 08.18 2 08.20
9.7 Şofronea 7 - - 08.27
7.3 74.2 120 CURTICI 1 6 08.33 26 08.59
8.4 82.6 CURTICI FR. 7 - - 09.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 09.09
01h 39m SUMARUL... 6 71 28
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Tren international "CRIŞ" Budapesta Keleti - Timişoara Nord


Nr. 79-2 LOKOSHAZA - CURTICI - ARAD - TIMIŞOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 19.53
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 19.56
8.4 8.4 CURTICI 7 20.03 30 20.33
7.3 120 Şofronea 6 - - 20.39
9.7 25.4 ARAD 1 8 20.47 3 20.50
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 20.54
2.7 Aradu Nou 2 - - 20.56
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 21.00
5.5 Şag Hm. 4 - - 21.04
7.4 Vinga Hm. 530 10 - - 21.14
6.2 100 Orţişoara 4 - - 21.18
5.9 Baile Calacea 4 - - 21.22
7.2 69.3 SÂNANDREI HM. 5 - - 21.27
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 21.31
6.9 82.6 TIMIŞOARA NORD 7 21.38
01h 45m SUMARUL... 6 72 33
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM =500 tone.

19
Tren international "TRANSILVANIA" Viena Hbf-Cluj Napoca
Nr. 143-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 18.54
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 19.00
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 19.09 25 19.34
5.7 12.8 80 ORADEA 8 19.42 6 19.48
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 19.53
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 19.56
3.0 100 Oşorhei Hm. 3 - - 19.59
13.6 Tileagd 11 - - 20.10
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.14
6.8 47.1 100 ALEŞD 6 20.20 1 20.21
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 12 - - 20.33
6.8 66.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 20.41 1 20.42
6.3 72.4 70 BRATCA 8 20.50 1 20.51
5.9 Bulz Hm. 7 - - 20.58
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 21.02
10.8 93.1 CIUCEA HM. 10 21.12 1 21.13
7.1 70 Poieni 7 - - 21.20
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 21.26
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 21.33 1 21.34
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 21.45
10.9 137.0 65 AGHIREŞ 12 21.57 1 21.58
7.7 85 Gârbău h. 7 - - 22.05
8.2 Mera Hm. 7 - - 22.12
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.18
4.8 164.9 80 CLUJ NAPOCA 7 22.25
03h 31m SUMARUL... 3 174 37
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM: 450 tone;

Tren international "TRANSILVANIA" Cluj Napoca - Viena Hbf


Nr. 144-1 CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 07.35
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 07.41
7.2 Mera Hm. 6 - - 07.47
8.2 85 Gârbău h. 7 - - 07.54
7.7 27.9 AGHIREŞ 7 08.01 1 08.02
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 08.14
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 08.25 1 08.26
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 08.33
6.5 64.7 80 Poieni 6 - - 08.39
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 08.46 1 08.47
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 08.57
4.0 Bulz Hm. 4 - - 09.01
5.9 92.5 BRATCA 7 09.08 1 09.09
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 8 09.17 1 09.18
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 09.26
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 12 09.38 1 09.39
6.8 100 Telechiu Hm. 7 - - 09.46
4.4 80 Tileagd 4 - - 09.50
13.6 100 Oşorhei Hm. 10 - - 10.00
3.0 100* Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 10.0230
2.8 148.4 Oradea Est 230 - - 10.05
3.7 152.1 70 ORADEA 6 10.11 5 10.16
5.7 157.8 80 EPISCOPIA BIHOR 8 10.24 30 10.54
7.1 164.9 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 11.03
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 11.09
03h 34m SUMARUL... 3 173 41
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

20
Tren international "DACIA" Bucuresti Nord - Viena Hbf
Nr. 346-1 BUCURESTI NORD - BRASOV - TEIUS - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.20
9.4 CHITILA 8 - - 13.28
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.30
3.5 140 BUFTEA 2 - - 13.32
13.3 Peris 6 - - 13.38
9.5 Crivina 430 - - 13.4230
11.7 51.4 BRAZI 2 730 - - 13.50
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 13.53
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 13.56 1 13.57
6.9 140 BUDA 5 - - 14.02
11.7 Floreşti Prahova 5 - - 14.07
14.2 110 Câmpina 2 10 - - 14.17
14.2 100 Comarnic 10 - - 14.27
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 14.35
5.4 121.0 80 SINAIA 5 14.40 2 14.42
7.6 90 Buşteni 7 - - 14.49
4.0 80 Azuga 3 - - 14.52
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 15.01 1 15.02
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 15.16
10.2 50** Dârste 1 15 - - 15.31
6.2 166.3 BRAŞOV 3 10 15.41 4 15.45
5.4 100 Stupini Hm. 2 9 - - 15.54
6.6 Bod Hm. 2 7 - - 16.01
8.8 187.1 70** FELDIOARA HM. 3 11 - - 16.12
15.9 Apaţa 4 19 - - 16.31
12.4 60** Augustin Hm. 3 18 - - 16.49
10.7 65* Racoş Hm. 3 17 - - 17.06
14.0 65** Rupea 3 18 - - 17.24
8.6 100 Caţa Hm. 9 - - 17.33
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 17.47
18.3 90* Mureni Hm. 20 - - 18.07
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 6 - - 18.13
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 18.19
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 2 8 18.27 2 18.29
7.2 Daneş Hm. 6 - - 18.35
10.9 Dumbrăveni 7 - - 18.42
18.0 329.8 140 MEDIAŞ 13 18.55 1 18.56
10.4 Copşa Mică 10 - - 19.06
17.9 Valea Lungă Hm. 14 - - 19.20
12.1 370.2 BLAJ 3 11 19.31 1 19.32
5.3 120 Crăciunel Hm. 6 - - 19.38
12.6 140 Coşlariu Gr. P. Mureş 1 11 - - 19.49
3.4 391.5 70 TEIUŞ  7 19.56 18 20.14
3.5 100 Coşlariu 6 - - 20.20
3.2 398.2 120 RAM. COŞLARIU 330 - - 20.2330
3.1 Sântimbru Hm. 330 - - 20.27
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 20.33
4.5 410.6 ALBA IULIA 7 20.40 1 20.41
9.8 Vinţu de Jos 1 10 - - 20.51
5.2 140 Blandiana Hm. 6 - - 20.57
9.8 435.4 ŞIBOT 1 8 21.05 1 21.06
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 21.11
6.4 447.7 ORĂŞTIE 6 21.17 1 21.18

21
Tren nr. 346-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.4 447.7 ORĂŞTIE 6 21.17 1 21.18
9.1 140 Turdaş Hm. 12 - - 21.30
5.4 Ram. Simeria 6 - - 21.36
2.0 464.2 SIMERIA 1 4 21.40 4 21.44
9.2 473.4 DEVA 14 21.58 1 21.59
6.5 Mintia 10 - - 22.09
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 22.19
9.8 497.0 ILIA 14 - - 22.33
5.8 Gurasada Hm. 1 9 - - 22.42
4.0 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 22.48
12.6 Zam 18 - - 23.06
7.9 Ilteu 1 12 - - 23.18
10.1 50 Săvârşin 15 - - 23.33
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 23.45
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 23.57
6.7 Bârzava 1 10 - - 00.07
1.9 Bârzava Nouă 3 - - 00.10
8.0 Conop Hm. 11 - - 00.21
7.2 Milova 10 - - 00.31
8.6 587.1 RADNA 12 - - 00.43
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 00.53
6.5 600.5 GHIOROC 1 10 - - 01.03
14.2 614.7 GLOGOVĂŢ 12 - - 01.15
6.9 621.6 ARAD 1 6 01.21 3 01.24
9.7 140 Şofronea 7 - - 01.31
7.3 638.6 CURTICI 1 7 01.38 32 02.10
8.4 647.0 CURTICI FR. 7 - - 02.17
2.8 100 LOKOSHAZA 3 02.20
13h 00m SUMARUL... 45 707 73
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : Bucuresti – Teius = 750 tone.
Teius – Curtici = 550 tone
Statia Teius detaseaza de la siguranta grupa de vagoane pentru Cluj Napoca (tren 1539)

22
Tren international "DACIA" Viena Hbf - Bucuresti Nord
Nr. 347-2 LOKOSHAZA-CURTICI - SIMERIA - COSLARIU- BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 03.39
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 03.42
8.4 8.4 CURTICI 7 03.49 30 04.19
7.3 Şofronea 5 - - 04.24
9.7 25.4 140 ARAD 1 8 04.32 2 04.34
6.9 Glogovăţ 5 - - 04.39
14.2 46.5 GHIOROC  1 13 04.52 4 04.56
6.5 Păuliş Hm. 10 - - 05.06
6.9 59.9 RADNA 10 - - 05.16
8.6 Milova 12 - - 05.28
7.2 Conop Hm. 10 - - 05.38
8.0 Bârzava Nouă 11 - - 05.49
1.9 Bârzava 1 4 - - 05.53
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 06.03
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 06.15
8.6 50 Săvârşin 12 - - 06.27
10.1 Ilteu 1 14 - - 06.41
7.9 Zam 11 - - 06.52
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 16 - - 07.08
4.0 Gurasada Hm. 1 7 - - 07.15
5.8 150.0 ILIA 8 - - 07.23
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 07.37
7.3 Mintia 10 - - 07.47
6.5 173.6 DEVA 10 07.57 2 07.59
9.2 182.8 SIMERIA 1 14 08.13 2 08.15
2.0 Ram. Simeria 4 - - 08.19
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 08.24
9.1 199.3 ORĂŞTIE 12 08.36 1 08.37
6.4 Aurel Vlaicu 5 - - 08.42
5.9 211.6 140 ŞIBOT 1 6 08.48 1 08.49
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 08.56
5.2 Vinţu de Jos 5 - - 09.01
9.8 236.4 ALBA IULIA 9 09.10 1 09.11
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 09.18
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 09.24
3.1 120 Ram. Coşlariu 4 - - 09.28
3.2 252.0 COŞLARIU 4 - - 09.32
3.5 255.5 100 TEIUŞ  2 6 09.38 18 09.56
3.4 258.9 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 7 - - 10.03
12.6 140 Crăciunel Hm. 11 - - 10.14
5.3 276.8 120 BLAJ 1 5 10.19 2 10.21
12.1 Valea Lungă Hm. 11 - - 10.32
17.9 Copşa Mică 14 - - 10.46
10.4 317.2 140 MEDIAŞ 9 10.55 1 10.56
18.0 Dumbrăveni 11 - - 11.07
10.9 Daneş Hm. 1 8 - - 11.15
7.2 353.3 SIGHIŞOARA 2 7 11.22 3 11.25
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 11.31
5.1 Vânători 6 - - 11.37
6.8 100 Mureni Hm. 2 7 - - 11.44
18.3 65** Beia Hm. 3 21 - - 12.05
10.0 95 Caţa Hm. 3 12 - - 12.17
8.6 100 Rupea 10 - - 12.27

23
Tren nr. 347-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.6 100 Rupea 10 - - 12.27
14.0 95* Racoş Hm. 17 - - 12.44
10.7 50** Augustin Hm. 16 - - 13.00
12.4 70* Apaţa 14 - - 13.14
15.9 100* Feldioara Hm. 2 19 - - 13.33
8.8 Bod Hm. 3 14 - - 13.47
6.6 Stupini Hm. 3 8 - - 13.55
5.4 480.7 100 BRAŞOV 2 10 14.05 5 14.10
6.2 Dârste 3 10 - - 14.20
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 14.31
9.9 507.0 50 PREDEAL 14 14.45 1 14.46
7.4 80 Azuga 8 - - 14.54
4.0 Buşteni 3 - - 14.57
7.6 526.0 90 SINAIA 7 15.04 2 15.06
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 15.12
9.7 85 Comarnic 8 - - 15.20
14.2 100 Câmpina 2 11 - - 15.31
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 15.40
11.7 120 BUDA 6 - - 15.46
6.9 588.1 125 PLOIEŞTI VEST 5 15.51 2 15.53
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.56
4.6 595.6 120 BRAZI 3 - - 15.59
11.7 Crivina 6 - - 16.05
9.5 Peris 2 7 - - 16.12
13.3 BUFTEA 2 8 - - 16.20
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.22
4.0 CHITILA 2 - - 16.24
9.4 647.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 16.35
12h 56m SUMARUL... 42 699 77
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.

24
Tren international "HARGHITA" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 366-1 BRAŞOV - DEDA - CLUJ NAPOCA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 07.20
7.2 70 Hărman 9 - - 07.29
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 07.36
8.6 Ozun Hm. 6 - - 07.42
7.6 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 07.48 3 07.51
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 07.58
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 08.08
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 08.16
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 08.23 1 08.24
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 08.31
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 08.38
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 08.42
7.8 95.0 MIERCUREA CIUC 2 8 08.50 4 08.54
8.2 103.2 SICULENI 8 09.02 1 09.03
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 09.10
10.0 120.3 IZVORU OLTULUI 9 09.19 1 09.20
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 14 - - 09.34
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 09.45
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 09.52 1 09.53
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 09.57
7.6 Ditrău 5 - - 10.02
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 10.09
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 10.21
6.0 184.3 65 TOPLIŢA 7 10.28 1 10.29
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 10.43
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 10.59
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 11.15
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 11.20
3.9 228.2 70 DEDA 2 6 11.26 1 11.27
7.6 Râpa de Jos Hm. 11 - - 11.38
10.0 50 Monor Gledin 13 - - 11.51
11.4 Şieu Hm. 11 - - 12.02
8.5 70 Mărişelu Hm. 8 - - 12.10
9.3 275.0 SĂRĂŢEL HM. 9 12.19 2 12.21
6.3 Măgheruş Şieu Hm. 2 7 - - 12.28
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 12.37
7.4 299.9 BECLEAN PE SOMEŞ 7 12.44 2 12.46
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 12.55
7.8 80* Reteag Hm. 2 10 - - 13.05
9.0 Dej Triaj 8 - - 13.13
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 2 - - 13.15
1.1 324.5 DEJ CĂLĂTORI 4 13.19 5 13.24
13.9 338.4 50 GHERLA 19 13.43 2 13.45
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 13.56
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 14.02
7.2 Jucu Hm. 5 - - 14.07
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 14.14
0.8 Apahida 2 - - 14.16
5.7 120 Cluj Napoca Est 2 6 - - 14.22
6.6 383.3 CLUJ NAPOCA  8 14.30 23 14.53
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 14.59
7.2 Mera Hm. 7 - - 15.06

25
Tren nr. 366-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.2 80 Mera Hm. 7 - - 15.06
8.2 85 Gârbău h. 7 - - 15.13
7.7 411.2 AGHIREŞ 7 15.20 1 15.21
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 15.33
10.6 432.7 80 HUEDIN 11 15.44 1 15.45
8.8 100 Brăişoru Hm. 8 - - 15.53
6.5 80 Poieni 7 - - 16.00
7.1 455.1 70 CIUCEA HM. 7 16.07 1 16.08
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 16.18
4.0 Bulz Hm. 4 - - 16.22
5.9 475.8 BRATCA 8 16.30 1 16.31
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 16.38
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 16.46
12.2 501.1 120 ALEŞD 3 11 16.57 2 16.59
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 17.05
4.4 80 Tileagd 4 - - 17.09
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 17.19
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 17.22
2.8 531.7 Oradea Est 3 - - 17.25
3.7 535.4 70 ORADEA 5 17.30 3 17.33
5.7 541.1 80 EPISCOPIA BIHOR 8 17.41 18 17.59
7.1 548.2 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 18.08
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 18.14
10h 54m SUMARUL... 23 580 74
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.
In perioadele 21.12.2019-05.01.2020 şi 02.06 - 07.09.2020 statia Cluj Napoca
ataseaza grupa de vagoane de la Targu Mures (tren 1749).

26
Tren international "HARGHITA" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 367-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 12.44
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 12.50
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 12.59 18 13.17
5.7 12.8 80 ORADEA 8 13.25 7 13.32
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 13.37
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 13.3930
3.0 100 Oşorhei Hm. 230 - - 13.42
13.6 Tileagd 10 - - 13.52
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 13.56
6.8 47.1 100 ALEŞD 6 14.02 1 14.03
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 12 - - 14.15
6.8 Şuncuiuş Hm. 7 - - 14.22
6.3 72.4 70 BRATCA 8 14.30 1 14.31
5.9 Bulz Hm. 7 - - 14.38
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 14.42
10.8 93.1 CIUCEA HM. 11 14.53 1 14.54
7.1 70 Poieni 7 - - 15.01
6.5 80 Brăişoru Hm. 7 - - 15.08
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 15.15 2 15.17
10.6 80 Stana Hm. 12 - - 15.29
10.9 137.0 65 AGHIREŞ 12 15.41 1 15.42
7.7 85 Gârbău h. 7 - - 15.49
8.2 Mera Hm. 7 - - 15.56
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 16.02
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  6 16.08 17 16.25
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 16.33
5.7 177.2 APAHIDA 2 6 - - 16.39
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 16.41
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 16.47
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 16.52
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 16.56
10.0 209.8 50** GHERLA 13 17.09 2 17.11
13.9 223.7 50 DEJ CĂLĂTORI 19 17.30 5 17.35
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 17.39
1.6 226.4 Dej Triaj 2 - - 17.41
9.0 70** Reteag Hm. 8 - - 17.49
7.8 Coldău Hm. 2 10 - - 17.59
5.1 248.3 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 18.08 2 18.10
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 18.17
11.2 90 Măgheruş Şieu Hm. 1 9 - - 18.26
6.3 273.2 SĂRĂŢEL HM. 2 7 18.33 1 18.34
9.3 Mărişelu Hm. 9 - - 18.43
8.5 70 Şieu Hm. 8 - - 18.51
11.4 Monor Gledin 11 - - 19.02
10.0 50 Râpa de Jos Hm. 13 - - 19.15
7.6 320.0 DEDA 10 19.25 2 19.27
3.9 323.9 70 DEDA BISTRA HM. 5 - - 19.32
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 19.37
12.7 Lunca Bradului Hm. 1630 - - 19.5330
12.7 50 Stânceni Hm. 1630 - - 20.10
9.3 363.9 TOPLIŢA 12 20.22 1 20.23
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 20.30
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 20.42

27
Tren nr. 367-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 20.42
8.5 80 Ditrău 7 - - 20.49
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 20.54
4.4 397.9 100 GHEORGHENI 4 20.58 1 20.59
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 21.06
10.1 417.0 70 IZVORU MUREŞULUI HM.  12 21.18 7 21.25
10.9 427.9 IZVORU OLTULUI 16 21.41 1 21.42
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 21.53
7.1 445.0 SICULENI 7 22.00 1 22.01
8.2 453.2 MIERCUREA CIUC 8 22.09 2 22.11
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 22.18
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 22.22
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 22.29
5.7 481.7 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 22.36 1 22.37
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 22.44
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 22.52
11.0 506.6 BODOC HM.  11 23.03 6 23.09
9.5 516.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 10 23.19 1 23.20
7.6 Ozun Hm. 6 - - 23.26
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 23.32
8.7 Hărman 7 - - 23.39
7.2 548.2 70 BRAŞOV 9 23.48
11h 04m SUMARUL... 19 583 81
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.
Pe distanta Biharkeresztes - Oradea circula cu locomotiva 060DA la roata în stare
inactiva sau cu locomotiva 040DHE inactiva la semnal.
In perioadele 20.12.2019-04.01.2020 şi 01.06 - 06.09.2020 statia Cluj Napoca
detaseaza grupa de vagoane pentru Targu Mures (tren 1748)

28
Tren international Bucuresti Nord - Vadu Siretului
Nr. 380-1 BUCURESTI NORD - DORNESTI
Nr. 380 DORNESTI - VADU SIRETULUI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.25
9.4 CHITILA 10 - - 06.35
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 06.3730
3.5 120 BUFTEA 230 - - 06.40
13.3 Peris 8 - - 06.48
9.5 Crivina 5 - - 06.53
11.7 51.4 BRAZI  2 10 07.03 2 07.05
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 07.13
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 07.20 2 07.22
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 07.27
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 07.35
5.6 Cricov Hm. 430 - - 07.3930
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 07.47
7.4 93.8 80 MIZIL 7 07.54 1 07.55
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 08.02
12.0 Ulmeni 10 - - 08.12
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 08.24
2.5 128.8 BUZĂU 3 08.27 2 08.29
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 08.32
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 08.38
10.7 Zoita Hm. 7 - - 08.45
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 08.54 1 08.55
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 09.10
7.2 Gugeşti 6 - - 09.16
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 09.23
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 09.32 2 09.34
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 09.44
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 09.51
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 09.53 15 10.08
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 10.1430
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 10.20
11.0 245.0 ADJUD 2 9 10.29 1 10.30
13.7 Sascut Hm. 8 - - 10.38
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 10.43
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 10.53
9.7 Valea Seacă 530 - - 10.5830
10.8 303.2 BACĂU 1 730 11.06 2 11.08
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 11.17
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 11.23
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 11.29
11.6 347.0 ROMAN 8 11.37 1 11.38
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 11.43
7.1 Mirceşti 4 - - 11.47
14.1 Muncel Hm. 730 - - 11.5430
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 430 - - 11.59
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 12.04 2 12.06
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 12.13
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 12.21 1 12.22
11.6 Liteni Hm. 7 - - 12.29
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 12.37 1 12.38
6.6 Văratec Hm. 5 - - 12.43
8.2 447.8 SUCEAVA 5 12.48 3 12.51
2.5 450.3 50 SUCEAVA NORD 3 8 12.59 22 13.21
8.2 Dărmăneşti 9 - - 13.30
9.5 100 Milişăuţi Hm. 8 - - 13.38
12.3 480.3 DORNEŞTI 13 13.51 2 13.53
8.3 488.6 VICŞANI 2 15 14.08 71 15.19
4.0 492.6 50 VICŞANI FR. 9 - - 15.28
6.6 VADU SIRETULUI 13 15.41
09h 16m SUMARUL... 25 425 131
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Bucureşti Nord - Măraşeşti = 800 tone;
Măraşeşti - Vadu Siretului = 400 tone;
Staţia Mărăşeşti detaşează grupă de vagoane pentru tren 1661.

29
Tren international Vadu Siretului - Bucuresti Nord
Nr. 381 VADU SIRETULUI - DORNESTI
Nr. 381-2 DORNESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VADU SIRETULUI 13.40
6.6 VICŞANI FR. 13 - - 13.53
4.0 4.0 50 VICŞANI 10 14.03 55 14.58
8.3 12.3 DORNEŞTI 1 14 15.12 2 15.14
12.3 Milişăuţi Hm. 12 - - 15.26
9.5 100 Dărmăneşti 8 - - 15.34
8.2 42.3 SUCEAVA NORD 1 9 15.43 24 16.07
2.5 44.8 50 SUCEAVA 5 16.12 3 16.15
8.2 Văratec Hm. 6 - - 16.21
6.6 59.6 120 VEREŞTI 4 16.25 1 16.26
13.0 Liteni Hm. 8 - - 16.34
11.6 84.2 DOLHASCA 2 9 16.43 1 16.44
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 16.51
10.8 105.4 PAŞCANI 1 8 16.59 2 17.01
2.3 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 17.0330
8.6 Muncel Hm. 530 - - 17.09
14.1 Mirceşti 730 - - 17.1630
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 17.2030
8.1 145.6 ROMAN 530 17.26 1 17.27
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 17.35
11.2 120 Galbeni 6 - - 17.41
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 17.51
12.0 189.4 BACĂU 8 17.59 2 18.01
10.8 Valea Seacă 7 - - 18.08
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 18.14
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 18.24
9.2 Sascut Hm. 5 - - 18.29
13.7 247.6 ADJUD 1 9 18.38 2 18.40
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 18.47
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 18.53
6.3 273.3 MĂRĂŞEŞTI 2 8 19.01 12 19.13
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 230 - - 19.1530
6.4 Putna Seacă Hm. 530 - - 19.21
11.7 293.0 FOCŞANI 11 19.32 1 19.33
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 19.40
7.3 Gugeşti 7 - - 19.47
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 19.53
14.9 330.3 RÂMNICU SĂRAT 2 17 20.10 1 20.11
11.3 Zoita Hm. 8 - - 20.19
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 20.26
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 20.3330
2.9 363.8 BUZĂU 230 20.36 2 20.38
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 20.41
12.9 Ulmeni 10 - - 20.51
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 21.01
7.6 398.8 MIZIL 7 21.08 1 21.09
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 21.16
9.5 Cricov Hm. 8 - - 21.24
5.6 421.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 21.31
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 21.38
4.3 432.4 PLOIEŞTI SUD 2 6 21.44 2 21.46
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 21.53
5.2 441.2 65 BRAZI 7 - - 22.00
11.7 Crivina 7 - - 22.07
9.5 Peris 2 7 - - 22.14
13.3 BUFTEA 2 9 - - 22.23
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 22.2530
4.0 CHITILA 230 - - 22.28
9.4 492.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.38
08h 58m SUMARUL... 29 426 112
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Vadu Siretului - Măraşeşti = 400 tone;
Măraşeşti - Bucureşti Nord= 800 tone;
Staţia Mărăşeşti ataşează grupa de vagoane de la tren 1664.

30
Tren international "PRIETENIA" Chişinău - Bucuresti Nord
Nr. 401 UNGHENI - NICOLINA - PASCANI TRIAJ
Nr. 401-2 PASCANI TRIAJ - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 20.50
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 2 20.52 1 20.53
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 20.55 50 21.45
5.8 Cristeşti Jijia 8 - - 21.53
3.8 80 Holboca Hm. 4 - - 21.57
6.9 Socola 2 11 - - 22.08
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 22.13 1 22.14
2.2 21.8 65 IAŞI 3 7 22.21 24 22.45
14.1 35.9 100 LEŢCANI 1 14 - - 22.59
8.8 44.7 PODU ILOAIEI 6 - - 23.05
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 23.13
11.0 TÂRGU FRUMOS 4 11 - - 23.24
16.1 80 Ruginoasa Hm. 13 - - 23.37
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 12 - - 23.49
1.8 98.0 30 PAŞCANI TRIAJ 5 23.54 5 23.59
8.6 Muncel Hm. 8 - - 00.07
14.1 Mirceşti 10 - - 00.17
7.1 Săbăoani Hm. 5 - - 00.22
8.1 135.9 ROMAN 6 00.28 1 00.29
11.6 Săcueni Roman Hm. 11 - - 00.40
11.2 Galbeni 8 - - 00.48
9.0 Iteşti Hm. 5 12 - - 01.00
12.0 179.7 100 BACĂU 9 01.09 5 01.14
10.8 Valea Seacă 9 - - 01.23
9.7 Faraoani Hm. 7 - - 01.30
14.8 Orbeni Hm. 2 12 - - 01.42
9.2 Sascut Hm. 6 - - 01.48
13.7 237.9 ADJUD 1 11 01.59 1 02.00
11.0 Pufeşti Hm. 8 - - 02.08
8.4 Pădureni Putna Hm. 6 - - 02.14
6.3 263.6 MĂRĂŞEŞTI 2 8 02.22 2 02.24
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 02.26
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 02.31
11.7 283.3 FOCŞANI 11 02.42 2 02.44
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 02.51
7.3 Gugeşti 7 - - 02.58
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.04
14.9 320.6 RÂMNICU SĂRAT 2 17 03.21 2 03.23
11.3 Zoita Hm. 8 - - 03.31
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 03.38
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 830 - - 03.4630
30
2.9 354.1 BUZĂU 2 03.49 9 03.58
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.01
12.9 Ulmeni 10 - - 04.11
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 04.21
7.6 Mizil 6 - - 04.27
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 04.33
9.5 Cricov Hm. 8 - - 04.41
5.6 411.6 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 04.48
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 04.55
4.3 422.7 PLOIEŞTI SUD 2 7 05.02 2 05.04
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 05.11
5.2 431.5 65 BRAZI 8 - - 05.19
11.7 Crivina 8 - - 05.27
9.5 Peris 2 8 - - 05.35
13.3 BUFTEA 2 11 - - 05.46
3.5 100 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 05.4830
30
4.0 CHITILA 2 - - 05.51
9.4 482.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.02
09h 12m SUMARUL... 34 447 105
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM:Ungheni - Iasi = 600 tone ;
Iasi - Bucuresti Nord = 700 tone.
Statia Iasi detaşează grupa de vagoane pentru loco şi ataseaza grupa de vagoane pentru Bucuresti
Nord.

31
Tren international "PRIETENIA" Bucuresti Nord - Chisinau
Nr. 402-1 BUCURESTI NORD - PASCANI TRIAJ
Nr. 402 PASCANI TRIAJ - NICOLINA - UNGHENI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.12
9.4 CHITILA 10 - - 19.22
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 19.2430
3.5 100 BUFTEA 230 - - 19.27
13.3 Peris 8 - - 19.35
9.5 Crivina 6 - - 19.41
11.7 Brazi 2 10 - - 19.51
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 19.59
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 20.06 2 20.08
4.3 64.5 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 20.14
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 20.22
5.6 Cricov Hm. 5 - - 20.27
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 20.35
7.4 80 Mizil 6 - - 20.41
7.6 Săhăteni Hm. 6 - - 20.47
12.0 Ulmeni 10 - - 20.57
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 21.09
2.5 128.8 BUZĂU 3 21.12 9 21.21
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 21.24
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 21.30
10.7 Zoita Hm. 7 - - 21.37
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 21.46 2 21.48
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 22.03
7.2 Gugeşti 6 - - 22.09
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 22.16
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 22.25 2 22.27
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 22.37
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 22.44
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 22.46 2 22.48
6.3 Pădureni Putna Hm. 630 - - 22.5430
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 23.00
11.0 245.0 ADJUD 2 10 23.10 2 23.12
13.7 Sascut Hm. 11 - - 23.23
9.2 Orbeni Hm. 6 - - 23.29
14.8 Faraoani Hm. 2 12 - - 23.41
9.7 Valea Seacă 7 - - 23.48
10.8 303.2 100 BACĂU 1 9 23.57 8 00.05
12.0 Iteşti Hm. 10 - - 00.15
9.0 Galbeni 1 7 - - 00.22
11.2 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.30
11.6 347.0 ROMAN 9 00.39 2 00.41
8.1 Săbăoani Hm. 7 - - 00.48
7.1 Mirceşti 5 - - 00.53
14.1 Muncel Hm. 10 - - 01.03
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 3 10 01.13 3 01.16
1.8 30 Ramificaţia Paşcani 5 - - 01.21
13.4 95 Ruginoasa Hm. 10 - - 01.31
16.1 80 TÂRGU FRUMOS 13 - - 01.44
11.0 95 Sârca Hm. 2 10 - - 01.54
11.0 438.2 PODU ILOAIEI 8 - - 02.02
8.8 447.0 100 LEŢCANI 6 - - 02.08
14.1 461.1 IAŞI 2 13 02.21 20 02.41
2.2 463.3 65 NICOLINA 4 02.45 2 02.47
2.5 50 Socola 3 8 - - 02.55
6.9 Holboca Hm. 9 - - 03.04
3.8 80 Cristeşti Jijia 2 6 - - 03.10
5.8 482.3 UNGHENI PRUT HM. 8 03.18 68 04.26
0.6 482.9 UNGHENI PRUT FR. 2 04.28 1 04.29
0.8 40 UNGHENI 3 04.32
09h 20m SUMARUL... 29 437 123
Frâna nemoderabila la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Iasi = 700 tone ; Iasi - Ungheni = 600 tone.
Statia Iasi detaseaza grupa de vagoane pentru loco şi ataşează grupa de vagoane pentru Ungheni.
Pe distanţa Bacău - Iaşi în zilele de 5/6 (vineri/sâmbătă) circulă cu locomotivă electrică la roată în
stare inactivă.

32
Tren international "CORONA" Brasov - Budapesta Keleti
Nr. 406-1 BRASOV - DEDA-CLUJ NAPOCA- EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 19.07
7.2 70 Hărman 9 - - 19.16
8.7 90 Prejmer Hm. 6 - - 19.22
8.6 Ozun Hm. 7 - - 19.29
7.6 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 19.35 2 19.37
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 19.44
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 19.54
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 20.02
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 20.09 2 20.11
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 20.18
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 20.25
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 20.29
7.8 95.0 MIERCUREA CIUC 2 9 20.38 4 20.42
8.2 103.2 SICULENI 8 20.50 2 20.52
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 20.59
10.0 120.3 IZVORU OLTULUI 9 21.08 1 21.09
10.9 70 Izvoru Mureşului Hm. 14 - - 21.23
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 21.34
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 21.41 1 21.42
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 21.46
7.6 Ditrău 5 - - 21.51
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 21.58
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 22.10
6.0 184.3 65 TOPLIŢA 7 22.17 1 22.18
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 22.32
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 1630 - - 22.4830
12.7 Răstoliţa Hm. 1630 - - 23.05
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 23.10
3.9 228.2 70 DEDA 2 6 23.16 1 23.17
7.6 Râpa de Jos Hm. 11 - - 23.28
10.0 50 Monor Gledin 13 - - 23.41
11.4 Şieu Hm. 11 - - 23.52
8.5 70 Mărişelu Hm. 8 - - 00.00
9.3 275.0 SĂRĂŢEL HM. 9 00.09 1 00.10
6.3 281.3 Măgheruş Şieu Hm. 2 7 - - 00.17
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 00.26
7.4 299.9 BECLEAN PE SOMEŞ 7 00.33 2 00.35
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 00.44
7.8 80* Reteag Hm. 2 10 - - 00.54
9.0 321.8 Dej Triaj 8 - - 01.02
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 2 - - 01.04
1.1 324.5 DEJ CĂLĂTORI 4 01.08 4 01.12
13.9 338.4 50 GHERLA 19 01.31 2 01.33
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 01.44
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 01.50
7.2 Jucu Hm. 5 - - 01.55
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 02.02
0.8 371.0 APAHIDA 2 - - 02.04
5.7 120 Cluj Napoca Est 2 6 - - 02.10
6.6 383.3 CLUJ NAPOCA  8 02.18 15 02.33
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 02.39
7.2 Mera Hm. 7 - - 02.46
8.2 85 Gârbău h. 7 - - 02.53

33
Tren nr. 406-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.2 85 Gârbău h. 7 - - 02.53
7.7 Aghireş 7 - - 03.00
10.9 65 Stana Hm. 13 - - 03.13
10.6 432.7 80 HUEDIN 11 03.24 2 03.26
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 03.33
6.5 80 Poieni 6 - - 03.39
7.1 70 Ciucea Hm. 7 - - 03.46
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 9 - - 03.55
4.0 Bulz Hm. 4 - - 03.59
5.9 Bratca 6 - - 04.05
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 04.12
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 04.19
12.2 501.1 120 ALEŞD 3 12 04.31 2 04.33
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 04.39
4.4 80 Tileagd 4 - - 04.43
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 04.53
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 04.56
2.8 531.7 ORADEA EST 3 - - 04.59
3.7 535.4 70 ORADEA 6 05.05 5 05.10
5.7 541.1 80 EPISCOPIA BIHOR 8 05.18 31 05.49
7.1 548.2 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 05.58
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 06.04
10h 57m SUMARUL... 23 579 78
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

34
Tren international "CORONA" Budapesta Keleti - Brasov
Nr. 407-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - CLUJ NAPOCA - DEDA -BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 22.40
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 22.46
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 22.55 25 23.20
5.7 12.8 80 ORADEA 8 23.28 5 23.33
3.7 16.5 70 ORADEA EST 5 - - 23.38
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 23.4030
3.0 100 Oşorhei Hm. 230 - - 23.43
13.6 Tileagd 11 - - 23.54
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 23.58
6.8 47.1 100 ALEŞD 6 00.04 1 00.05
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 12 - - 00.17
6.8 Şuncuiuş Hm. 7 - - 00.24
6.3 70 Bratca 7 - - 00.31
5.9 Bulz Hm. 6 - - 00.37
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 00.41
10.8 Ciucea Hm. 9 - - 00.50
7.1 70 Poieni 7 - - 00.57
6.5 80 Brăişoru Hm. 7 - - 01.04
8.8 115.5 100 HUEDIN 7 01.11 1 01.12
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 01.23
10.9 65 Aghireş 11 - - 01.34
7.7 85 Gârbău h. 7 - - 01.41
8.2 Mera Hm. 7 - - 01.48
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 01.54
4.8 164.9 CLUJ NAPOCA  6 02.00 12 02.12
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 02.20
5.7 177.2 APAHIDA 2 6 - - 02.26
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 02.28
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 02.34
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 02.39
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 02.43
10.0 209.8 50** GHERLA 13 02.56 2 02.58
13.9 223.7 50 DEJ CĂLĂTORI 19 03.17 3 03.20
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 03.24
1.6 226.4 Dej Triaj 2 - - 03.26
9.0 70** Reteag Hm. 8 - - 03.34
7.8 Coldău Hm. 2 10 - - 03.44
5.1 248.3 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 03.53 2 03.55
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 04.02
11.2 266.9 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 9 - - 04.11
6.3 273.2 SĂRĂŢEL HM. 2 7 04.18 2 04.20
9.3 Mărişelu Hm. 9 - - 04.29
8.5 291.0 70 ŞIEU HM.  9 04.38 10 04.48
11.4 Monor Gledin 12 - - 05.00
10.0 50 Râpa de Jos Hm. 13 - - 05.13
7.6 320.0 DEDA 10 05.23 1 05.24
3.9 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 05.29
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 05.34
12.7 Lunca Bradului Hm. 1630 - - 05.5030
12.7 50 Stânceni Hm. 1630 - - 06.07
9.3 363.9 TOPLIŢA 12 06.19 2 06.21
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 06.28
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 06.40

35
Tren nr. 407-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 06.40
8.5 80 Ditrău 7 - - 06.47
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 06.52
4.4 397.9 100 GHEORGHENI 4 06.56 2 06.58
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 07.05
10.1 70 Izvoru Mureşului Hm. 11 - - 07.16
10.9 427.9 IZVORU OLTULUI 15 07.31 2 07.33
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 07.44
7.1 445.0 SICULENI 7 07.51 4 07.55
8.2 453.2 MIERCUREA CIUC 8 08.03 3 08.06
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 08.13
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 08.17
9.0 476.0 TUŞNAD SAT  9 08.26 7 08.33
5.7 481.7 65 BĂILE TUŞNAD HM. 9 08.42 1 08.43
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 08.50
7.8 70 Malnaş Băi 7 - - 08.57
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 09.07
9.5 516.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 09.16 2 09.18
7.6 Ozun Hm. 6 - - 09.24
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 09.30
8.7 Hărman 7 - - 09.37
7.2 548.2 70 BRAŞOV 10 09.47
11h 07m SUMARUL... 19 580 87
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

36
Tren international "ROMÂNIA" Sofia - Bucureşti Nord
Nr. 460 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Circulă în perioada 05.06 - 05.10.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 14.15
4.9 50 Ruse Triaj 7 - - 14.22
1.9 60 P. R. Dunav 3 - - 14.25
4.1 GIURGIU NORD FR. 5 - - 14.30
5.5 5.5 80 GIURGIU NORD 1 10 14.40 20 15.00
4.4 Bălănoaia Hm. 6 - - 15.06
7.9 Stăneşti Hm. 8 - - 15.14
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 15.21
10.6 Toporu 10 - - 15.31
9.1 70 Vlaşca Hm. 9 - - 15.40
7.9 Târnavele Hm. 8 - - 15.48
7.6 Răduleşti Hm. 7 - - 15.55
4.6 R. 2 Videle 5 - - 16.00
3.6 68.5 VIDELE 3 7 16.07 1 16.08
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 16.12
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 16.19
10.8 100 Grădinari 4 12 - - 16.31
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 16.45
3.1 110.4 CHIAJNA 2 4 - - 16.49
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 16.51
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 16.54
2.9 119.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.00
02h 45m SUMARUL... 14 144 21
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Tren international "ROMÂNIA" Bucureşti Nord - Sofia


Nr. 461 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Circulă în perioada 05.06 - 05.10.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.00
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.06
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.11
3.2 Chiajna 2 - - 11.13
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.15
13.4 100 Grădinari 4 14 - - 11.29
10.8 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 11.40
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.47
4.8 50.9 VIDELE 4 11.51 1 11.52
3.6 R. 2 Videle 4 - - 11.56
4.6 Răduleşti Hm. 5 - - 12.01
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 12.08
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 12.16
9.1 70 Toporu 9 - - 12.25
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 12.35
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 12.42
7.9 Bălănoaia Hm. 8 - - 12.50
4.4 113.9 GIURGIU NORD 3 8 12.58 22 13.20
5.5 119.4 80 GIURGIU NORD FR. 1 10 - - 13.30
4.1 60 P. R. Dunav 5 - - 13.35
1.9 Ruse Triaj 3 - - 13.38
4.9 50 RUSE 7 13.45
02h 45m SUMARUL... 14 142 23
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

37
Tren international "ISTER" Bucuresti - Budapesta
Nr. 472-1 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU - SIMERIA - CURTICI - LOKOSHAZA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.45
9.4 CHITILA 8 - - 17.53
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.55
3.5 140 BUFTEA 2 - - 17.57
13.3 Peris 6 - - 18.03
9.5 Crivina 430 - - 18.0730
11.7 51.4 BRAZI 2 730 - - 18.15
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 18.18
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 18.21 2 18.23
6.9 140 BUDA 5 - - 18.28
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 18.34
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 18.45 1 18.46
14.2 100 Comarnic 10 - - 18.56
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 19.04
5.4 121.0 80 SINAIA 5 19.09 1 19.10
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 19.18 1 19.19
4.0 80 Azuga 4 - - 19.23
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 19.32 1 19.33
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 19.47
10.2 50** Dârste 1 15 - - 20.02
6.2 166.3 100 BRAŞOV  3 10 20.12 12 20.24
3.1 Bartolomeu 5 - - 20.29
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 20.34
5.3 180.1 CODLEA HM. 6 20.40 1 20.41
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 1 9 - - 20.50
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 20.54
12.1 Brădet Hm. 3 16 - - 21.10
11.4 80 Şercaia Hm. 3 16 - - 21.26
14.7 231.3 FĂGĂRAŞ 12 21.38 1 21.39
12.0 Voila Hm. 11 - - 21.50
12.6 Ucea 10 - - 22.00
5.1 Arpaş Hm. 5 - - 22.05
13.6 Porumbacu Hm. 1 12 - - 22.17
7.4 Avrig Hm. 6 - - 22.23
11.1 Podu Olt 9 - - 22.32
4.3 70 Tălmaciu Hm. 1 6 - - 22.38
13.2 310.6 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 1 13 - - 22.51
4.6 315.2 SIBIU 1 6 22.57 5 23.02
3.7 85 Turnişor Hm. 5 - - 23.07
15.6 70 Orlat 15 - - 23.22
10.4 Sălişte Hm. 11 - - 23.33
13.0 50 Apoldu de Sus Hm. 18 - - 23.51
10.1 70 Miercurea Sibiu Hm. 2 11 - - 00.02
7.9 100 Cunţa Hm. 9 - - 00.11
13.0 388.9 50 SEBEŞ ALBA 2 19 00.30 1 00.31
9.1 398.0 70 VINŢU DE JOS 1 11 00.42 1 00.43
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 00.49
9.8 413.0 ŞIBOT 1 8 - - 00.57
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 01.02
6.4 140 Orăştie 5 - - 01.07
9.1 Turdaş Hm. 11 - - 01.18
5.4 Ram. Simeria 5 - - 01.23
2.0 441.8 SIMERIA 1 4 01.27 12 01.39

38
Tren nr. 472-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
2.0 441.8 140 SIMERIA 1 4 01.27 12 01.39
9.2 451.0 DEVA 14 01.53 2 01.55
6.5 MINTIA 9 - - 02.04
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 02.14
9.8 474.6 ILIA 14 - - 02.28
5.8 Gurasada Hm. 1 9 - - 02.37
4.0 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 02.43
12.6 Zam 17 - - 03.00
7.9 Ilteu 1 12 - - 03.12
10.1 50 Săvârşin 14 - - 03.26
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 03.38
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 03.50
6.7 Bârzava 1 10 - - 04.00
1.9 Bârzava Nouă 3 - - 04.03
8.0 Conop Hm. 11 - - 04.14
7.2 Milova 10 - - 04.24
8.6 564.7 RADNA 12 - - 04.36
6.9 Păuliş Hm. 9 - - 04.45
6.5 Ghioroc 1 10 - - 04.55
14.2 Glogovăţ 12 - - 05.07
6.9 599.2 140 ARAD 1 6 05.13 3 05.16
9.7 Şofronea 7 - - 05.23
7.3 616.2 CURTICI 1 6 05.29 30 05.59
8.4 624.6 120 CURTICI FR. 7 - - 06.06
2.8 100 LOKOSHAZA 3 06.09
12h 24m SUMARUL... 34 670 74
PROCENT DE FRÂNARE =126.
TONAJ MAXIM : 750 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru tren 1643 şi pentru loco.
Statia Simeria detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

39
Tren international "ISTER" Budapesta Keleti - Bucuresti
Nr. 473-2 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - SIBIU- BRASOV - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
LOKOSHAZA 23.51
2.8 100 CURTICI FR. 3 - - 23.54
8.4 8.4 120 CURTICI 7 00.01 25 00.26
7.3 Şofronea 6 - - 00.32
9.7 25.4 140 ARAD 1 7 00.39 2 00.41
6.9 Glogovăţ 5 - - 00.46
14.2 46.5 GHIOROC  1 14 01.00 4 01.04
6.5 Păuliş Hm. 9 - - 01.13
6.9 59.9 RADNA 9 - - 01.22
8.6 Milova 12 - - 01.34
7.2 Conop Hm. 10 - - 01.44
8.0 Bârzava Nouă 10 - - 01.54
1.9 Bârzava 1 4 - - 01.58
6.7 Bătuţa Hm. 9 - - 02.07
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 02.19
8.6 50 Săvârşin 12 - - 02.31
10.1 Ilteu 1 15 - - 02.46
7.9 127.6 ZAM  11 02.57 4 03.01
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 17 - - 03.18
4.0 Gurasada Hm. 1 7 - - 03.25
5.8 150.0 ILIA 8 - - 03.33
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 03.47
7.3 Mintia 11 - - 03.58
6.5 173.6 DEVA 9 04.07 1 04.08
9.2 182.8 SIMERIA 1 14 04.22 12 04.34
2.0 Ram. Simeria 4 - - 04.38
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 04.43
9.1 Orăştie 11 - - 04.54
6.4 140 Aurel Vlaicu 5 - - 04.59
5.9 211.6 ŞIBOT 1 6 - - 05.05
9.8 Blandiana Hm. 7 - - 05.12
5.2 226.6 VINŢU DE JOS 6 05.18 1 05.19
9.1 235.7 70 SEBEŞ ALBA 11 05.30 1 05.31
13.0 50 Cunţa Hm. 18 - - 05.49
7.9 100 Miercurea Sibiu Hm. 10 - - 05.59
10.1 70 Apoldu de Sus Hm. 2 12 - - 06.11
13.0 50 Sălişte Hm. 18 - - 06.29
10.4 70 Orlat 11 - - 06.40
15.6 Turnişor Hm. 15 - - 06.55
3.7 309.4 85 SIBIU 1 6 07.01 5 07.06
4.6 314.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 07.13
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 07.15
11.6 Tălmaciu Hm. 4 16 - - 07.31
4.3 70 Podu Olt 2 7 - - 07.38
11.1 Avrig Hm. 10 - - 07.48
7.4 Porumbacu Hm. 6 - - 07.54
13.6 Arpaş Hm. 12 - - 08.06
5.1 Ucea 1 6 - - 08.12
12.6 80 Voila Hm. 11 - - 08.23
12.0 393.3 FĂGĂRAŞ 2 12 08.35 4 08.39
14.7 Şercaia Hm. 12 - - 08.51
11.4 Brădet Hm. 3 16 - - 09.07
12.1 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 09.23

40
Tren nr. 473-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
12.1 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 09.23
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 09.27
8.4 444.5 80 CODLEA HM. 1 9 09.36 1 09.37
5.3 Ghimbav Hm. 6 - - 09.43
5.4 Bartolomeu 5 - - 09.48
3.1 458.3 BRAŞOV  1 5 09.53 13 10.06
6.2 100 Dârste 3 10 - - 10.16
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 10.27
9.9 484.6 50 PREDEAL 14 10.41 1 10.42
7.4 80 Azuga 7 - - 10.49
4.0 496.0 BUŞTENI 4 10.53 1 10.54
7.6 503.6 90 SINAIA 8 11.02 1 11.03
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 11.09
9.7 85 Comarnic 8 - - 11.17
14.2 100 Câmpina 2 11 - - 11.28
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 11.37
11.7 120 BUDA 6 - - 11.43
6.9 565.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 11.48 2 11.50
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 11.53
4.6 573.2 120 BRAZI 3 - - 11.56
30
11.7 Crivina 5 - - 12.0130
9.5 Peris 2 630 - - 12.08
13.3 BUFTEA 2 8 - - 12.16
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.18
4.0 CHITILA 2 - - 12.20
9.4 624.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 12.30
12h 39m SUMARUL... 40 681 78
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Simeria ataseaza grupa de vagoane din loco.

41
Nr. 686 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 686-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 18.45
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 18.47
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 19.00 30 19.30
19.3 Sanislău Hm. 16 - - 19.46
11.9 39.0 100 CAREI 2 12 19.58 2 20.00
16.4 55.4 GEN. GH. AVRAMESCU HM.  2 15 20.15 9 20.24
16.5 80 Satu Mare Sud 14 - - 20.38
3.1 75.0 100 SATU MARE 4 20.42
01h 57m SUMARUL... 4 76 41
PROCENT DE FRÂNARE = 85 . TONAJ MAXIM: 400 tone

Nr. 687-2 SATU MARE - VALEA LUI MIHAI


Nr. 687 VALEA LUI MIHAI-NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 09.27
3.1 100 Satu Mare Sud 5 - - 09.32
16.5 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 09.45
16.4 36.0 CAREI 2 13 09.58 1 09.59
11.9 100 Sanislău Hm. 2 11 - - 10.10
19.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 15 10.25 21 10.46
7.8 75.0 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 10.59
1.0 60 NYIRABRANY 2 11.01
01h 34m SUMARUL... 4 72 22
PROCENT DE FRÂNARE = 85 . TONAJ MAXIM: 400 tone

Tren international Chişinău - Socola


Nr. 1051 UNGHENI - SOCOLA
Circula în zilele de 6 şi 7
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 08.52
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 3 08.55 2 08.57
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 3 09.00 40 09.40
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 11 09.51 1 09.52
3.8 80 Holboca Hm. 9 - - 10.01
6.9 17.1 SOCOLA 2 14 10.15
01h 23m SUMARUL... 2 40 43
Frână nemoderabilă la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

Tren international Socola - Chişinău


Nr. 1052 SOCOLA - UNGHENI
Circula în zilele de 6 şi 7
Circulă pe ecartament de 1520 mm.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SOCOLA 17.40
6.9 Holboca Hm. 11 - - 17.51
3.8 10.7 80 CRISTEŞTI JIJIA 2 10 18.01 1 18.02
5.8 16.5 UNGHENI PRUT HM. 8 18.10 42 18.52
0.6 17.1 UNGHENI PRUT FR. 3 18.55 1 18.56
0.8 40 UNGHENI 3 18.59
01h 19m SUMARUL... 2 35 44
Frână nemoderabilă la defrânare. PROCENT DE FRÂNARE = 85
Automotor CFM - Ecartament 1520 mm.

42
Tren international Ruse - Bucureşti Nord
Nr. 1094 RUSE - GIURGIU NORD - VIDELE - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în perioada 05.06 - 05.10.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RUSE 14.15
4.9 50 Ruse Triaj 7 - - 14.22
1.9 60 P. R. Dunav 3 - - 14.25
4.1 GIURGIU NORD FR. 5 - - 14.30
5.5 5.5 80 GIURGIU NORD 1 10 14.40 20 15.00
4.4 Bălănoaia Hm. 6 - - 15.06
7.9 Stăneşti Hm. 8 - - 15.14
7.3 Chiriacu Hm. 7 - - 15.21
10.6 Toporu 10 - - 15.31
9.1 70 Vlaşca Hm. 9 - - 15.40
7.9 Târnavele Hm. 8 - - 15.48
7.6 Răduleşti Hm. 7 - - 15.55
4.6 R. 2 Videle 5 - - 16.00
3.6 68.5 VIDELE 3 7 16.07 1 16.08
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 16.12
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 16.19
10.8 100 Grădinari 4 12 - - 16.31
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 16.45
3.1 110.4 CHIAJNA 2 4 - - 16.49
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 16.51
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 16.54
2.9 119.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.00
02h 45m SUMARUL... 14 144 21
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

Tren international Bucureşti Nord - Ruse


Nr. 1095 BUCUREŞTI NORD - VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE
Nu circulă în perioada 05.06 - 05.10.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.00
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.06
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.11
3.2 Chiajna 2 - - 11.13
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.15
13.4 100 Grădinari 4 14 - - 11.29
10.8 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 11.40
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.47
4.8 50.9 VIDELE 4 11.51 1 11.52
3.6 R. 2 Videle 4 - - 11.56
4.6 Răduleşti Hm. 5 - - 12.01
7.6 Târnavele Hm. 7 - - 12.08
7.9 Vlaşca Hm. 8 - - 12.16
9.1 70 Toporu 9 - - 12.25
10.6 Chiriacu Hm. 10 - - 12.35
7.3 Stăneşti Hm. 7 - - 12.42
7.9 Bălănoaia Hm. 8 - - 12.50
4.4 113.9 GIURGIU NORD 3 8 12.58 22 13.20
5.5 119.4 80 GIURGIU NORD FR. 1 10 - - 13.30
4.1 60 P. R. Dunav 5 - - 13.35
1.9 Ruse Triaj 3 - - 13.38
4.9 50 RUSE 7 13.45
02h 45m SUMARUL... 14 142 23
PROCENT DE FRÂNARE = 115.
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.

43
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI
ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL
RANG 4

44
Tren international ORADEA - PUSPOKLADANY
Nr. 364-1 ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 11.28
5.7 5.7 80 EPISCOPIA BIHOR 8 11.36 18 11.54
7.1 12.8 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 12.03
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 12.09
00h 41m SUMARUL... 0 23 18
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone;

Tren international PUSPOKLADANY- ORADEA


Nr. 365-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 15.37
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 15.43
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 15.52 15 16.07
5.7 12.8 80 ORADEA 8 16.15
00h 38m SUMARUL... 0 23 15
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 450 tone.

Tren international SALONTA - PUSPOKLADANY


Nr. 368-1 SALONTA - ORADEA - EPISCOPIA BIHOR - BIHARKERESZTES
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 13.28
12.5 12.5 50 CEFA HM. 16 13.44 1 13.45
10.4 22.9 LEŞ BIHOR HM. 14 13.59 1 14.00
10.8 33.7 70 ORADEA VEST HM. 11 14.11 1 14.12
5.5 39.2 100 ORADEA 7 14.19 15 14.34
5.7 44.9 80 EPISCOPIA BIHOR 8 14.42 15 14.57
7.1 52.0 60 EPISCOPIA BIHOR FR. 9 - - 15.06
5.4 100 BIHARKERESZTES 6 15.12
01h 44m SUMARUL... 0 71 33
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

Tren international PUSPOKLADANY- SALONTA


Nr. 369-2 BIHARKERESZTES - EPISCOPIA BIHOR - ORADEA -SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BIHARKERESZTES 08.52
5.4 100 EPISCOPIA BIHOR FR. 6 - - 08.58
7.1 7.1 60 EPISCOPIA BIHOR 9 09.07 16 09.23
5.7 12.8 80 ORADEA 8 09.31 15 09.46
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 09.53 4 09.57
10.8 29.1 70 LEŞ BIHOR HM. 11 10.08 1 10.09
10.4 39.5 CEFA HM. 14 10.23 1 10.24
12.5 52.0 50 SALONTA 16 10.40
01h 48m SUMARUL... 0 71 37
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
45
TONAJ MAXIM: 500 tone.

46
Nr. 1061 UNGHENI - IAŞI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 07.10
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 07.14 2 07.16
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 07.18 45 08.03
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 8 08.11 1 08.12
3.8 80 Holboca Hm. 6 08.18 1 08.19
6.9 Socola 2 11 08.30 1 08.31
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 08.36 1 08.37
2.2 21.8 65 IAŞI 3 7 08.44
01h 34m SUMARUL... 5 43 51
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 1062 IAŞI - UNGHENI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 13.06
2.2 65 NICOLINA 5 13.11 1 13.12
2.5 50 Socola 3 8 13.20 1 13.21
6.9 Holboca Hm. 9 13.30 1 13.31
3.8 15.4 80 Cristeşti Jijia 2 8 13.39 1 13.40
5.8 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 13.48 51 14.39
0.6 21.8 UNGHENI PRUT FR. 2 14.41 1 14.42
0.8 40 UNGHENI 3 14.45
01h 39m SUMARUL... 5 43 56
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1063 UNGHENI - IAŞI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
UNGHENI 16.14
0.8 40 UNGHENI PRUT FR. 4 16.18 3 16.21
0.6 0.6 UNGHENI PRUT HM. 2 16.23 43 17.06
5.8 6.4 Cristeşti Jijia 8 17.14 1 17.15
3.8 80 Holboca Hm. 6 17.21 1 17.22
6.9 Socola 2 11 17.33 1 17.34
2.5 19.6 50 NICOLINA 5 17.39 2 17.41
2.2 21.8 65 IAŞI 3 7 17.48
01h 34m SUMARUL... 5 43 51
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone sau AM Desiro.

Nr. 1064 IAŞI - UNGHENI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 18.25
2.2 2.2 65 NICOLINA 5 18.30 1 18.31
2.5 50 Socola 3 8 18.39 1 18.40
6.9 Holboca Hm. 9 18.49 1 18.50
3.8 15.4 80 Cristeşti Jijia 2 8 18.58 1 18.59
5.8 21.2 UNGHENI PRUT HM. 8 19.07 42 19.49
0.6 21.8 UNGHENI PRUT FR. 2 19.51 1 19.52
0.8 40 UNGHENI 3 19.55
01h 30m SUMARUL... 5 43 47
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM = 350 tone.

47
Tren international Vidin Patnicheska - Craiova
Nr. 1090 VIDIN PATNICHESKA - GOLENTI HM. - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VIDIN PATNICHESKA 12.45
1.7 40 Vidin Tovarna Km. 1+468 3 - - 12.48
5.4 Kapitanovci 4 - - 12.52
6.3 120 GOLENTI FR. 4 - - 12.56
3.2 Ram. Golenţi 2 - - 12.58
6.6 9.8 100 GOLENŢI HM. 5 13.03 2 13.05
6.6 30 Maglavit h. 1530 13.2030  13.21
6.1 Moţăţei Hm. 14 13.35 1 13.36
7.0 Horticola h. 1230 13.4830  13.49
5.8 Băileşti 10 13.59 1 14.00
7.1 Boureni P.M. 1230 14.1230  14.13
2.4 Siliştea Crucii h. 430 14.1730  14.18
4.6 40 Afumaţi h. 930 14.2730  14.28
7.0 Urzica Mare h. 1130 14.3930  14.40
3.0 Portăreşti Hm. 6 14.46 1 14.47
4.7 Cerăt h. 830 14.5530  14.56
3.2 67.3 SEGARCEA 7 15.03 1 15.04
1.1 Segarcea Nord hc. 2 15.06 1 15.07
6.0 100 Dealul Robului h. 530 15.1230  15.13
4.5 Sălcuţa Hm. 5 15.18 1 15.19
13.8 Podari 2 12 15.31 1 15.32
6.8 R. 1 Jiu 6 - - 15.38
2.4 Jiu Hm. 3 15.41 1 15.42
2.2 80 Bordei hc.(913) 3 15.45 1 15.46
1.7 105.8 CRAIOVA 2 4 15.50
03h 05m SUMARUL... 4 170 15
PROCENT DE FRÂNARE = 115. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.
Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Salcuta - Podari pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Salcuta.

Tren international Craiova - Vidin Patnicheska


Nr. 1091 CRAIOVA - GOLENTI HM. - VIDIN PATNICHESKA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 08.15
1.7 Bordei hc.(913) 2 08.17 1 08.18
2.2 80 Jiu Hm. 3 08.21 1 08.22
2.4 R. 1 Jiu 3 - - 08.25
6.8 Podari 6 08.31 1 08.32
13.8 Sălcuţa Hm. 2 14 08.46 1 08.47
4.5 100 Dealul Robului h. 430 08.5130  08.52
6.0 Segarcea Nord hc. 6 08.58 1 08.59
1.1 Segarcea 2 09.01 1 09.02
3.2 Cerăt h. 630 09.0830  09.09
4.7 Portăreşti Hm. 8 09.17 1 09.18
3.0 Urzica Mare h. 630 09.2430  09.25
7.0 Afumaţi h. 1130 09.3630  09.37
4.6 40 Siliştea Crucii h. 930 09.4630  09.47
2.4 Boureni P.M. 430 09.5130  09.52
7.1 Băileşti 12 10.04 1 10.05
5.8 Horticola h. 1030 10.1530  10.16
7.0 Moţăţei Hm. 12 10.28 1 10.29
6.1 30 Maglavit h. 1430 10.4330  10.44
6.6 96.0 GOLENŢI HM. 2 17 11.01 4 11.05
6.6 100 Ram. Golenţi 5 - - 11.10
3.2 105.8 GOLENTI FR. 2 - - 11.12
6.3 120 Kapitanovci 4 - - 11.16
5.4 Vidin Tovarna Km. 1+468 4 - - 11.20
1.7 40 VIDIN PATNICHESKA 3 11.23
03h 08m SUMARUL... 4 171 17
PROCENT DE FRÂNARE = 115. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 200 tone.
Trenul opreste 30 secunde la km 269+000 între Podari - Salcuta pentru revizia caii si cantonieri.
Avizarea prin "Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Podari.

48
Nr. 1384-1 SUCEAVA - DORNEŞTI
Nr. 1384 DORNEŞTI - VADU SIRETULUI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 10.50
2.5 50 SUCEAVA NORD 5 10.55 1 10.56
8.2 10.7 DĂRMĂNEŞTI 10 11.06 1 11.07
9.5 20.2 100 MILIŞĂUŢI HM. 10 11.17 1 11.18
12.3 32.5 DORNEŞTI 14 11.32 1 11.33
8.3 40.8 VICŞANI 2 15 11.48 55 12.43
4.0 44.8 50 VICŞANI FR. 9 - - 12.52
6.6 VADU SIRETULUI 13 13.05
02h 15m SUMARUL... 2 76 59
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 500 tone;

Nr. 1385 VADU SIRETULUI - DORNEŞTI


Nr. 1385-2 DORNEŞTI - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VADU SIRETULUI 16.25
6.6 VICŞANI FR. 16 - - 16.41
4.0 4.0 50 VICŞANI 10 16.51 44 17.35
8.3 12.3 DORNEŞTI 1 14 17.49 1 17.50
12.3 Milişăuţi Hm. 12 18.02 1 18.03
9.5 34.1 100 DĂRMĂNEŞTI 9 18.12 1 18.13
8.2 42.3 SUCEAVA NORD 1 9 18.22 1 18.23
2.5 44.8 50 SUCEAVA 5 18.28
02h 03m SUMARUL... 2 75 48
PROCENT DE FRÂNARE =85
TONAJ MAXIM: 500 tone;

49
Tren international Oradea - Debrecen
Nr. 6811 ORADEA - VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 18.30
5.7 5.7 80 EPISCOPIA BIHOR 8 18.38 1 18.39
8.4 Biharia Hm. 9 18.48 10 18.58
7.1 Tămăşeu h. 630 19.0430  19.05
6.0 Roşiori Bihor h. 630 19.1130  19.12
6.5 33.7 DIOSIG HM. 7 19.19 1 19.20
5.4 100 Cadia h. 530 19.2530  19.26
4.3 Ram. Târguşor Bihor 3 7 - - 19.33
0.8 44.2 SĂCUIENI BIHOR 1 2 19.35 1 19.36
9.4 53.6 ŞILINDRU HM. 8 19.44 1 19.45
6.3 Simion h. 630 19.5130  19.52
5.9 65.8 VALEA LUI MIHAI 7 19.59 27 20.26
7.8 73.6 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 20.39
1.0 60 NYIRABRANY 2 20.41
02h 11m SUMARUL... 4 88 43
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM: 300 tone.

Tren international Debrecen - Oradea


Nr. 6812 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI - ORADEA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 09.04
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 09.06
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 09.19 23 09.42
5.9 Simion h. 630 09.4830  09.49
6.3 Şilindru Hm. 6 09.55 1 09.56
9.4 29.4 SĂCUIENI BIHOR 8 10.04 1 10.05
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 10.07
4.3 100 Cadia h. 530 10.1230  10.13
5.4 39.9 DIOSIG HM. 3 8 10.21 1 10.22
6.5 Roşiori Bihor h. 630 10.2830  10.29
6.0 Tămăşeu h. 730 10.3630  10.37
7.1 Biharia Hm. 6 10.43 1 10.44
8.4 67.9 EPISCOPIA BIHOR 8 10.52 1 10.53
5.7 73.6 80 ORADEA 8 11.01
01h 57m SUMARUL... 4 87 30
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM: 500 tone.

Tren international Debrecen - Satu Mare


Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6822-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
În perioada închiderilor de linie pe distanţa Carei-Satu Mare, se anulează şi circulă trenul 13422-1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.05
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.07
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.20 16 11.36
6.3 Curtuiuşeni h. 630 11.4230  11.43
7.7 Resighea h. 630 11.4930  11.50
5.3 Sanislău Hm. 5 11.55 1 11.56
5.1 100 Marna h. 530 12.0130  12.02
6.8 39.0 CAREI 2 8 12.10 1 12.11
9.9 Domăneşti h. 830 12.1930  12.20
3.8 Moftin h. 430 12.2430  12.25
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 12.31 1 12.32
9.9 80 Sătmărel h. 930 12.4130  12.42
6.6 Satu Mare Sud 7 12.49 1 12.50
3.1 75.0 100 SATU MARE 7 12.57
01h 52m SUMARUL... 4 89 23
PROCENT DE FRÂNARE = 85. TONAJ MAXIM: 500 tone

50
Tren international Debrecen - Satu Mare
Nr. 6822 NYIRABRANY - VALEA LUI MIHAI
Nr. 13422-1 VALEA LUI MIHAI - SATU MARE
Circulă în perioada închiderilor de linie dintre staţiile Carei - Satu Mare.
Varianta trenului 6822-1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
NYIRABRANY 11.05
1.0 60 VALEA LUI MIHAI FR. 2 - - 11.07
7.8 7.8 VALEA LUI MIHAI 13 11.20 16 11.36
6.3 Curtuiuşeni h. 630 11.4230  11.43
7.7 Resighea h. 630 11.4930  11.50
5.3 Sanislău Hm. 5 11.55 1 11.56
5.1 100 Marna h. 530 12.0130  12.02
6.8 39.0 CAREI 2 8 12.10 51 13.01
9.9 Domăneşti h. 830 13.0930  13.10
3.8 Moftin h. 430 13.1430  13.15
2.7 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 6 13.21 1 13.22
30 30
9.9 80 Sătmărel h. 9 13.31  13.32
6.6 Satu Mare Sud 7 13.39 1 13.40
3.1 75.0 100 SATU MARE 6 13.46
02h 41m SUMARUL... 4 88 73
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM = 500 tone
Încrucişările şi trecerile înainte cu trenurile de acelaşi rang sau rang inferior, se vor stabili de
operatorii RC în funcţie de circulaţia de fapt.

Tren international Satu Mare - Debrecen


Nr. 6823-2 SATU MARE - VALEA LUI MIHAI
Nr. 6823 VALEA LUI MIHAI - NYIRABRANY
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 15.00
3.1 100 Satu Mare Sud 5 15.05 1 15.06
6.6 80 Sătmărel h. 630 15.1230  15.13
9.9 Gen. Gh. Avramescu Hm. 9 15.22 1 15.23
2.7 Moftin h. 330 15.2630  15.27
3.8 Domăneşti h. 430 15.3130  15.32
9.9 36.0 CAREI 2 10 15.42 1 15.43
6.8 100 Marna h. 630 15.4930  15.50
5.1 Sanislău Hm. 2 7 15.57 1 15.58
5.3 Resighea h. 530 16.0330  16.04
7.7 Curtuiuşeni h. 630 16.1030  16.11
6.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 6 16.17 23 16.40
7.8 75.0 VALEA LUI MIHAI FR. 13 - - 16.53
1.0 60 NYIRABRANY 2 16.55
01h 55m SUMARUL... 4 85 30
PROCENT DE FRÂNARE = 85
TONAJ MAXIM: 500 tone.

51
Tren international Mateszalka - Carei
Nr. 36313 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 15.55
5.8 CAREI FR. 8 - - 16.03
10.3 10.3 50 CAREI 18 16.21
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Carei - Mateszalka


Nr. 36322 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 09.27
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 09.45
5.8 10.3 50 TIBORSZALLAS 8 09.53
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Carei - Mateszalka


Nr. 36326 CAREI - TIBORSZALLAS
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CAREI 17.38
10.3 10.3 CAREI FR. 18 - - 17.56
5.8 50 TIBORSZALLAS 8 18.04
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Mateszalka - Carei


Nr. 36329 TIBORSZALLAS - CAREI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIBORSZALLAS 07.20
5.8 CAREI FR. 8 - - 07.28
10.3 10.3 50 CAREI 18 07.46
00h 26m SUMARUL... 0 26 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

52
Tren international Bekescsaba - Salonta
Nr. 37630 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 08.40
0.4 SALONTA FR. 1 - - 08.41
12.8 12.8 50 SALONTA 19 09.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37647 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 09.40
12.8 12.8 SALONTA FR. 19 - - 09.59
0.4 50 KOTEGYAN 1 10.00
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Salonta - Bekescsaba


Nr. 37651 SALONTA - KOTEGYAN
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SALONTA 18.30
12.8 12.8 SALONTA FR. 19 - - 18.49
0.4 50 KOTEGYAN 1 18.50
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

Tren international Bekescsaba - Salonta


Nr. 37656 KOTEGYAN - SALONTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
KOTEGYAN 17.45
0.4 SALONTA FR. 1 - - 17.46
12.8 12.8 50 SALONTA 19 18.05
00h 20m SUMARUL... 0 20 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
Automotor MAV.

53
54
TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FEROVIAR DE TRANSPORT

S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA

TRENURI INTERREGIO
RANG 3

55
Nr. 1501 BUCURESTI NORD - BUFTEA
Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.42
9.4 9.4 CHITILA 10 05.52 1 05.53
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 05.56
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 06.00
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor.

Nr. 1502 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 06.20
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 06.2330
4.0 7.5 120 CHITILA 330 06.27 1 06.28
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.39
00h 19m SUMARUL... 1 18 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1503 BUCURESTI NORD - BUFTEA


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.20
9.4 9.4 CHITILA 10 07.30 1 07.31
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 07.34
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 07.38
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1504 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 09.03
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 09.0630
4.0 7.5 120 CHITILA 330 09.10 1 09.11
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 09.22
00h 19m SUMARUL... 1 18 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

56
Nr. 1505 BUCURESTI NORD - BUFTEA
Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 10.40
9.4 9.4 CHITILA 10 10.50 1 10.51
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 10.54
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 10.58
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1506 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 11.21
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 11.2430
4.0 7.5 120 CHITILA 330 11.28 1 11.29
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 11.40
00h 19m SUMARUL... 1 18 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1507 BUCURESTI NORD - BUFTEA


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.37
9.4 9.4 CHITILA 10 18.47 1 18.48
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 18.51
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 18.55
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1508 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 20.36
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 20.3930
4.0 7.5 120 CHITILA 330 20.43 1 20.44
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 20.54
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

57
Nr. 1509 BUCURESTI NORD - BUFTEA
Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.15
9.4 9.4 CHITILA 10 21.25 1 21.26
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 21.29
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 21.33
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1510 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 21.45
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 21.4830
4.0 7.5 120 CHITILA 330 21.52 1 21.53
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 22.04
00h 19m SUMARUL... 1 18 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1511 BUCURESTI NORD - BUFTEA


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.05
9.4 9.4 CHITILA 10 23.15 1 23.16
4.0 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 23.19
3.5 16.9 BUFTEA 1 4 23.23
00h 18m SUMARUL... 1 17 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

Nr. 1512 BUFTEA - BUCUREŞTI NORD


Nu circula in zilele de 6 ,7 si SL
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUFTEA 23.40
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 23.4330
4.0 7.5 120 CHITILA 330 23.47 1 23.48
9.4 16.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 23.59
00h 19m SUMARUL... 1 18 1
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM : 400 tone sau automotor

58
Nr. 1521 BUCURESTI NORD - CARACAL - PAUSA H.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.15
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 09.21
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 09.26
3.2 Chiajna 2 - - 09.28
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 09.30
13.4 Grădinari 4 14 - - 09.44
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 09.55
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 10.02
4.8 50.9 VIDELE 4 10.06 2 10.08
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 10.11
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 10.14
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 10.19
6.6 Olteni 2 6 - - 10.25
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 10.37
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 10.46
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 10.58 2 11.00
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 11.11
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 11.21
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 11.28
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 11.40 1 11.41
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 11.49
7.8 155.4 100** CARACAL 6 11.55 1 11.56
7.5 Romula Hm. 4 10 - - 12.06
10.8 Vlăduleni 11 - - 12.17
14.1 187.8 100 PIATRA OLT 2 13 12.30 5 12.35
2.5 Ram. Triaj 3 - - 12.38
7.8 198.1 Arceşti Hm. 6 - - 12.44
11.6 209.7 Strejeşti 9 - - 12.53
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 12.56
6.6 221.6 100 DRĂGĂŞANI 6 13.02 1 13.03
10.2 Zăvideni Hm. 7 - - 13.10
7.0 Fişcălia Hm. 7 - - 13.17
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 13.22
9.6 254.8 120 BĂBENI  3 10 13.32 1 13.33
8.2 263.0 GOVORA 14 13.47 1 13.48
5.6 Râureni 6 - - 13.54
5.8 274.4 RÂMNICU VÂLCEA 4 13.58 2 14.00
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 14.03
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 14.08
5.1 80 Dăeşti Hm. 1 5 - - 14.13
6.1 290.6 CĂLIMĂNEŞTI 6 14.19 1 14.20
4.1 294.7 PĂUŞA H. 5 14.25
05h 10m SUMARUL... 33 293 17
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

59
Nr. 1522 PAUSA H. - CARACAL - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PĂUŞA H. 14.30
4.1 4.1 CĂLIMĂNEŞTI 4 14.34 1 14.35
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 14.41
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 14.46
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 14.49
2.0 20.3 RÂMNICU VÂLCEA 2 14.51 4 14.55
5.8 Râureni 4 - - 14.59
5.6 GOVORA 6 15.05 1 15.06
8.2 39.9 BĂBENI  13 15.19 1 15.20
9.6 120 Ioneşti Hm. 2 9 - - 15.29
6.4 Fişcălia Hm. 1 6 - - 15.35
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 15.40
10.2 73.1 DRĂGĂŞANI 7 15.47 1 15.48
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 15.53
5.3 120 Strejeşti 3 - - 15.56
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 16.05
7.8 Ram. Triaj 6 - - 16.11
2.5 106.9 100 PIATRA OLT 3 16.14 4 16.18
14.1 Vlăduleni 2 13 - - 16.31
10.8 Romula Hm. 12 - - 16.43
7.5 139.3 CARACAL 4 10 16.53 2 16.55
7.8 120* Fărcaşele Hm. 6 - - 17.01
10.2 157.3 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 9 17.10 1 17.11
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 17.22
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 17.31
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 17.40
8.2 194.6 ROŞIORI NORD  1 8 17.48 2 17.50
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 17.58
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 18.07
11.5 Olteni 3 12 - - 18.19
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 18.25
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 18.30
4.0 240.1 R. 1 VIDELE 3 - - 18.33
3.7 243.8 VIDELE 3 18.36 8 18.44
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 18.48
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 18.55
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 19.06
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 19.20
3.1 285.7 CHIAJNA 2 4 - - 19.24
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 19.26
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 19.29
2.9 294.7 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 19.35
05h 05m SUMARUL... 33 280 25
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Videle ataseaza automotor de la tren 9346, fara zilele de 6, 7 si SL.

60
Nr. 1528 SIBIU - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020 şi în
perioada 27.06 - 06.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 03.55
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 04.02
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 04.04
11.6 Tălmaciu Hm. 4 17 04.21 1 04.22
4.3 70 Podu Olt 2 8 - - 04.30
11.1 33.2 AVRIG HM. 12 04.42 1 04.43
7.4 Porumbacu Hm.  8 04.51 1 04.52
10.4 Cârţa h. 930 05.0130  05.02
3.2 Arpaş Hm. 4 - - 05.06
5.1 59.3 UCEA 1 7 05.13 2 05.15
12.6 Voila Hm. 11 - - 05.26
12.0 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 05.38 2 05.40
6.1 Mândra Oltului h. 630 05.4630  05.47
7.4 Şercaia h. 730 05.5430  05.55
1.2 80 Şercaia Hm. 2 05.57 1 05.58
5.7 Perşani h. 630 06.0430  06.05
5.7 Brădet Hm. 3 10 06.15 2 06.17
5.5 Valea Homorod h. 830 06.2530  06.26
6.6 122.1 VLĂDENI ARDEAL 3 10 06.36 1 06.37
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 5 06.42 1 06.43
8.4 Codlea Hm. 1 10 06.53 1 06.54
5.3 Ghimbav Hm. 6 07.00 1 07.01
5.4 Bartolomeu 7 07.08 5 07.13
3.1 148.9 BRAŞOV 1 7 07.20 13 07.33
6.2 100 Dârste 3 10 - - 07.43
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 07.54
9.9 175.2 50 PREDEAL 14 08.08 2 08.10
7.4 182.6 80 AZUGA 9 08.19 1 08.20
4.0 186.6 BUŞTENI 6 08.26 1 08.27
7.6 194.2 90 SINAIA 9 08.36 2 08.38
5.4 80 Valea Largă Hm.  6 08.44 1 08.45
9.7 85 Comarnic 9 08.54 1 08.55
14.2 223.5 95 CÂMPINA 2 13 09.08 1 09.09
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 09.19
11.7 115 BUDA 7 - - 09.26
6.9 256.3 120 PLOIEŞTI VEST 5 09.31 2 09.33
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 09.36
4.6 263.8 BRAZI 3 - - 09.39
11.7 Crivina 7 - - 09.46
9.5 Peris 2 8 - - 09.54
13.3 120 Buftea 2 10 - - 10.04
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 10.0630
4.0 CHITILA 230 - - 10.09
9.4 315.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 10.20
06h 25m SUMARUL... 30 33930 4530
PROCENT DE FRÂNARE =110
TONAJ MAXIM: 550 tone.

61
Nr. 1529 BUCURESTI NORD - BRASOV -SIBIU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020 şi
în perioada 27.06 - 06.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.37
9.4 Chitila 9 - - 16.46
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.48
3.5 16.9 BUFTEA 3 16.51 1 16.52
13.3 120 Peris 8 - - 17.00
9.5 39.7 CRIVINA 6 17.06 1 17.07
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 17.16
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 17.19
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 17.22 1 17.23
6.9 120 BUDA 5 - - 17.28
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 17.34
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 17.45 1 17.46
5.2 96.9 100 BREAZA HC. 530 17.5130  17.52
9.0 105.9 COMARNIC 8 18.00 1 18.01
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 18.10
5.4 121.0 80 SINAIA 5 18.15 1 18.16
7.6 128.6 90 BUŞTENI 7 18.23 1 18.24
4.0 132.6 80 AZUGA 5 18.29 1 18.30
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 18.39 2 18.41
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 18.55
10.2 50** Dârste 1 15 - - 19.10
6.2 166.3 95 BRAŞOV 3 10 19.20 12 19.32
3.1 169.4 BARTOLOMEU 6 19.38 1 19.39
5.4 174.8 GHIMBAV HM. 6 19.45 1 19.46
5.3 180.1 CODLEA HM. 6 19.52 1 19.53
8.4 188.5 DUMBRĂVIŢA BÂRSEI HM. 1 9 20.02 1 20.03
4.6 193.1 VLĂDENI ARDEAL 5 20.08 1 20.09
6.6 199.7 VALEA HOMOROD H. 630 20.1530  20.16
5.5 205.2 BRĂDET HM. 3 930 20.2530  20.26
5.7 210.9 PERŞANI H. 830 20.3430  20.35
5.7 216.6 80 ŞERCAIA HM. 3 10 20.45 1 20.46
1.2 217.8 ŞERCAIA H. 230 20.4830  20.49
7.4 225.2 MÂNDRA OLTULUI H. 730 20.5630  20.57
6.1 231.3 FĂGĂRAŞ 6 21.03 1 21.04
12.0 Voila Hm. 10 - - 21.14
12.6 255.9 UCEA 12 21.26 1 21.27
5.1 Arpaş Hm. 6 - - 21.33
13.6 274.6 PORUMBACU HM.  1 13 21.46 4 21.50
7.4 282.0 AVRIG HM. 8 21.58 1 21.59
11.1 Podu Olt 10 - - 22.09
4.3 297.4 70 Tălmaciu Hm. 1 6 22.15 1 22.16
13.2 310.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 1 14 - - 22.30
4.6 315.2 100 SIBIU 1 6 22.36
05h 59m SUMARUL... 21 320 39
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: 550 tone.

62
Nr. 1531 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 1531-2 ORADEA - TIMISOARA NORD
În perioada închiderilor de linie ARAD-TIMIŞOARA NORD circulă ca tren 12531/12531-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 06.09
7.3 Aghireş 6 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.5 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 5 07.15
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.19
5.9 92.5 BRATCA 6 07.25 1 07.26
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 6 07.32 1 07.33
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.40
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 11 07.51 1 07.52
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 07.58
4.4 80 Tileagd 4 - - 08.02
13.6 Oşorhei Hm. 11 - - 08.13
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 08.16
2.8 148.4 Oradea Est 3 - - 08.19
3.7 152.1 70 ORADEA 5 08.24 5 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 6 - - 08.35
10.8 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 08.45
10.4 50 Cefa Hm. 14 - - 08.59
12.5 191.3 SALONTA 16 09.15 1 09.16
10.2 201.5 70 CIUMEGHIU HM. 11 - - 09.27
15.7 Zerind Hm. 530 17 - - 09.44
8.0 225.2 CHIŞINEU CRIŞ 6 09.50 1 09.51
4.9 Nădab 4 - - 09.55
7.4 Şimand Hm. 5 - - 10.00
11.7 249.2 SÂNTANA 9 10.09 2 10.11
17.0 Utvinisu Nou 13 - - 10.24
6.5 272.7 ARAD 1 11 10.35 8 10.43
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 10.47
2.7 100 ARADU NOU 3 - - 10.50
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 10.54
5.5 Şag Hm. 4 - - 10.58
7.4 Vinga Hm. 530 10 - - 11.08
6.2 Orţişoara 4 - - 11.12
5.9 Baile Calacea 4 - - 11.16
7.2 316.6 SÂNANDREI HM. 5 - - 11.21
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 11.25
6.9 329.9 TIMIŞOARA NORD 7 11.32
05h 42m SUMARUL... 15 315 27
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

63
Nr. 12531 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 12531-2 ORADEA - TIMIŞOARA NORD
Varianta trenului 1531/1531-2.Circula în perioada închiderilor de linie Arad - Timisoara Nord
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 05.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 05.55
7.2 Mera Hm. 6 - - 06.01
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 06.09
7.3 Aghireş 6 - - 06.15
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 06.26
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 06.37 1 06.38
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 06.45
6.5 80 Poieni 7 - - 06.52
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 06.59 1 07.00
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 07.10 5 07.15
4.0 Bulz Hm. 4 - - 07.19
5.9 92.5 BRATCA 6 07.25 1 07.26
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 6 07.32 1 07.33
6.8 Vadu Crişului Hm. 7 - - 07.40
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 11 07.51 1 07.52
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 07.58
4.4 80 Tileagd 4 - - 08.02
13.6 Oşorhei Hm. 11 - - 08.13
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 08.16
2.8 148.4 Oradea Est 3 - - 08.19
3.7 152.1 70 ORADEA 5 08.24 5 08.29
5.5 100 Oradea Vest Hm. 6 - - 08.35
10.8 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 08.45
10.4 50 Cefa Hm. 14 - - 08.59
12.5 191.3 SALONTA 16 09.15 1 09.16
10.2 201.5 70 CIUMEGHIU HM. 11 - - 09.27
15.7 Zerind Hm. 530 17 - - 09.44
8.0 225.2 CHIŞINEU CRIŞ 6 09.50 1 09.51
4.9 Nădab 4 - - 09.55
7.4 Şimand Hm. 5 - - 10.00
11.7 249.2 SÂNTANA 9 10.09 2 10.11
17.0 Utvinisu Nou 13 - - 10.24
6.5 272.7 ARAD 1 11 10.35 137 12.52
3.5 100 Ram. Glogovăţ 4 - - 12.56
2.7 ARADU NOU 3 - - 12.59
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 13.03
5.5 Şag Hm. 4 - - 13.07
7.4 Vinga Hm. 530 10 - - 13.17
6.2 Orţişoara 4 - - 13.21
5.9 309.4 BAILE CALACEA  5 13.26 5 13.31
7.2 316.6 SÂNANDREI HM.  6 13.37 3 13.40
6.4 323.0 RONAŢ TRIAJ GR. D  5 13.45 2 13.47
6.9 329.9 80 TIMIŞOARA NORD 10 13.57
08h 07m SUMARUL... 15 321 166
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

64
Nr. 1532 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 06.00
3.7 70 Oradea Est 5 - - 06.05
5.8 100 Oşorhei Hm. 4 - - 06.09
13.6 Tileagd 9 - - 06.18
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 06.22
6.8 34.3 100 ALEŞD 5 06.27 1 06.28
12.2 46.5 120 VADU CRIŞULUI HM. 3 11 06.39 5 06.44
6.8 53.3 ŞUNCUIUŞ HM. 8 06.52 1 06.53
6.3 59.6 70 BRATCA 8 07.01 1 07.02
5.9 Bulz Hm. 7 - - 07.09
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 07.13 1 07.14
10.8 80.3 CIUCEA HM. 10 07.24 1 07.25
7.1 70 Poieni 7 - - 07.32
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 07.38
8.8 102.7 100 HUEDIN 7 07.45 10 07.55
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 08.06
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 08.17 1 08.18
7.3 85 Gârbău Cabina 2 PM 6 - - 08.24
8.6 Mera Hm. 8 - - 08.32
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 08.38
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 08.43
02h 43m SUMARUL... 3 142 21
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează la semnal automotor de la tren 3642, cu excepţia zilelor de sâmbătă,
duminică şi sărbători legale şi în perioadele: 21.12.2019 - 12.01.2020; 04.04. - 21.04.2020; 13.06-
06.09.2020.

65
Nr. 1534 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ORADEA 17.13
3.7 70 Oradea Est 5 - - 17.18
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 17.2030
3.0 100 Oşorhei Hm. 230 - - 17.23
13.6 23.1 TILEAGD 11 17.34 1 17.35
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 17.39
6.8 34.3 100 ALEŞD 5 17.44 1 17.45
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 11 - - 17.56
30 30
2.2 48.7 Vadu Crişului h. 2 17.58  17.59
4.6 53.3 70 Şuncuiuş Hm. 6 18.05 1 18.06
6.3 59.6 BRATCA 8 18.14 1 18.15
5.9 Bulz Hm. 7 - - 18.22
4.0 69.5 85 PIATRA CRAIULUI HM. 6 18.28 7 18.35
10.8 80.3 CIUCEA HM. 10 18.45 1 18.46
7.1 70 Poieni 7 - - 18.53
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 18.59
8.8 102.7 100 HUEDIN 7 19.06 1 19.07
10.6 80 Stana Hm. 12 - - 19.19
10.9 124.2 65 AGHIREŞ 11 19.30 8 19.38
7.3 85 Gârbău Cabina 2 PM 6 - - 19.44
8.6 Mera Hm. 8 - - 19.52
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 19.58
4.8 152.1 80 CLUJ NAPOCA 5 20.03
02h 50m SUMARUL... 3 14830 2130
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Aghireş ataşează automotorul de la tren 3633, cu excepţia zilelor
de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.

66
Nr. 1535 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.33
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 5 - - 13.38
7.2 Mera Hm. 6 - - 13.44
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 13.52
7.3 27.9 AGHIREŞ 6 13.58 1 13.59
10.9 65 Stana Hm. 11 - - 14.10
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 14.21 8 14.29
8.8 100 Brăişoru Hm. 6 - - 14.35
6.5 80 Poieni 6 - - 14.41
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 14.48 7 14.55
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 9 - - 15.04
4.0 Bulz Hm. 3 - - 15.07
5.9 92.5 BRATCA 6 15.13 1 15.14
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 15.21 2 15.23
6.8 Vadu Crişului Hm. 9 - - 15.32
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 12 15.44 3 15.47
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 15.53
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 15.58 6 16.04
13.6 Oşorhei Hm. 11 - - 16.15
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 16.1730
30
2.8 148.4 Oradea Est 2 - - 16.20
3.7 152.1 70 ORADEA 5 16.25
02h 52m SUMARUL... 3 144 28
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin detaşează de la semnal automotor pentru tren 3643, cu excepţia zilelor de sâmbătă,
duminică şi sărbători legale şi în perioadele: 21.12.2019 - 12.01.2020; 04.04. - 21.04.2020; 13.06. -
06.09.2020.

67
Nr. 1536-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1536 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 17.03
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.10
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.14
7.2 Baile Calacea 5 - - 17.19
5.9 Orţişoara 4 - - 17.23
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.27
7.4 Şag Hm. 530 10 - - 17.37
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.41
5.5 ARADU NOU 4 - - 17.45
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.47
3.5 57.2 ARAD 4 17.51 8 17.59
6.5 Utvinisu Nou 9 - - 18.08
17.0 80.7 SÂNTANA 1 15 18.23 1 18.24
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.34
7.4 99.8 NĂDAB 5 - - 18.39
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.43 1 18.44
8.0 Zerind Hm. 6 - - 18.50
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 530 18 19.08 1 19.09
10.2 138.6 70 SALONTA 12 19.21 6 19.27
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 19.43
10.4 Leş Bihor Hm. 14 - - 19.57
10.8 172.3 70 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.07
5.5 177.8 100 ORADEA 6 20.13 6 20.19
3.7 181.5 70 Oradea Est 5 - - 20.24
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 20.27
3.0 100 Oşorhei Hm. 3 - - 20.30
13.6 Tileagd 11 - - 20.41
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.45
6.8 212.1 100 ALEŞD 6 20.51 5 20.56
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 11 - - 21.07
6.8 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.15 1 21.16
6.3 237.4 70 BRATCA 8 21.24 1 21.25
5.9 Bulz Hm. 6 - - 21.31
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.35 1 21.36
10.8 258.1 CIUCEA HM. 10 21.46 10 21.56
7.1 70 Poieni 7 - - 22.03
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.09
8.8 280.5 100 HUEDIN 7 22.16 10 22.26
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 22.37
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.48
7.3 85 Gârbău Cabina 2 PM 6 - - 22.54
8.6 Mera Hm. 8 - - 23.02
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 23.08
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 23.15
06h 12m SUMARUL... 15 321 51
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Automotor DESIRO SIEMENS.
Statia Huedin ataseaza la semnal automotor de la tren 3635, exceptand zilele de duminica cand
acesta se va atasa la tren 1737.

68
Nr. 1537 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nu circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 21.01
7.3 27.9 AGHIREŞ 6 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 21.20
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 21.31 1 21.32
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.39
6.5 80 Poieni 7 - - 21.46
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 21.53 1 21.54
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.04 2 22.06
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.10
5.9 92.5 BRATCA 6 22.16 13 22.29
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 11 22.56 1 22.57
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 23.03
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 23.08 1 23.09
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 23.19
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 23.2130
2.8 148.4 Oradea Est 230 - - 23.24
3.7 152.1 70 ORADEA 5 23.29
02h 49m SUMARUL... 3 148 21
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Bratca ataşează automotor de la tren 3646 cu excepţia zilelor de SL.

69
Nr. 1538 CLUJ NAPOCA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 13.45
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 13.53
5.7 12.3 Apahida 2 6 - - 13.59
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 14.00
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 14.04
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 14.12
5.8 Boju Hm. 8 - - 14.20
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 14.30
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 13 14.43 1 14.44
1.4 Ram. Turda 2 - - 14.46
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 8 - - 14.54
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 15.02 1 15.03
3.6 72.2 UNIREA HC. 5 15.08 1 15.09
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 15.13
14.0 89.0 AIUD HM. 1 13 15.26 1 15.27
13.1 102.1 80** TEIUŞ 1 15 15.42 4 15.46
3.4 105.5 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 7 - - 15.53
12.6 140 Crăciunel Hm. 11 - - 16.04
5.3 123.4 120 BLAJ 1 6 16.10 1 16.11
12.1 135.5 VALEA LUNGĂ HM.  1130 16.2230  16.23
17.9 153.4 COPŞA MICĂ 15 16.38 1 16.39
10.4 163.8 MEDIAŞ 10 16.49 1 16.50
10.4 174.2 140 AŢEL H. 830 16.5830  16.59
7.6 181.8 DUMBRĂVENI 7 17.06 1 17.07
10.9 Daneş Hm. 1 9 - - 17.16
7.2 199.9 SIGHIŞOARA 2 7 17.23 2 17.25
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 17.31
5.1 Vânători 6 - - 17.37
6.8 100 Mureni Hm. 2 7 - - 17.44
18.3 65** Beia Hm. 3 21 - - 18.05
10.0 244.9 95 CAŢA HM.  3 14 18.19 1 18.20
8.6 100 Rupea 9 - - 18.29
14.0 95* Racoş Hm. 17 - - 18.46
10.7 50** Augustin Hm. 16 - - 19.02
12.4 290.6 70* APAŢA  15 19.17 1 19.18
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 19.38
8.8 Bod Hm. 3 14 - - 19.52
6.6 Stupini Hm. 3 8 - - 20.00
5.4 327.3 100 BRAŞOV  2 9 20.09 6 20.15
6.2 Dârste 3 10 - - 20.25
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 20.36
9.9 353.6 50 PREDEAL 14 20.50 2 20.52
7.4 361.0 80 AZUGA 8 21.00 1 21.01
4.0 365.0 BUŞTENI 6 21.07 1 21.08
7.6 372.6 90 SINAIA 8 21.16 1 21.17
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 21.23
9.7 85 Comarnic 8 - - 21.31
14.2 401.9 100 CÂMPINA 2 12 21.43 1 21.44
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 21.53
11.7 120 BUDA 6 - - 21.59
6.9 434.7 125 PLOIEŞTI VEST 5 22.04 2 22.06
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 22.09
4.6 442.2 120 BRAZI 3 - - 22.12
11.7 Crivina 6 - - 22.18
9.5 Peris 2 7 - - 22.25
13.3 BUFTEA 2 8 - - 22.33
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 22.35
4.0 CHITILA 2 - - 22.37
9.4 493.6 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.47
09h 02m SUMARUL... 39 511 31
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

70
Nr. 1539 TEIUS - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TEIUŞ 20.13
13.1 13.1 AIUD HM. 1 14 20.27 1 20.28
14.0 100* Unirea Hm. 2 13 - - 20.41
2.8 29.9 UNIREA HC. 3 20.44 1 20.45
3.6 33.5 RĂZBOIENI 2 6 20.51 2 20.53
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 21.02
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 21.07
1.4 50.6 CÂMPIA TURZII 2 21.09 2 21.11
14.9 80 Valea Florilor Hm. 14 - - 21.25
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 21.38
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 21.45
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 21.52
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 21.55
0.9 89.8 APAHIDA 1 - - 21.56
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 22.02
6.6 102.1 120 CLUJ NAPOCA 8 22.10
01h 57m SUMARUL... 9 111 6
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM : 500 tone.
Se formeaza din grupa de vagoane sosita cu tren 346-1.

Nr. 1543-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI


Nr. 1543 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.10
3.1 Ram. Buşag 4 - - 17.14
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 2 10 - - 17.24
10.5 25.1 Mireşu Mare PM. 7 - - 17.31
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 5 17.36 10 17.46
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 8 17.54 1 17.55
8.7 SOMEŞ ODORHEI HM. 8 18.03 1 18.04
9.3 57.8 100 JIBOU 9 18.13 4 18.17
6.8 64.6 85 SURDUC SĂLAJ HM. 7 18.24 8 18.32
4.4 69.0 CIOCMANI H. 6 18.38 1 18.39
3.8 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 18.44
3.5 76.3 CUCIULAT HM. 5 18.49 1 18.50
4.6 80.9 Letca Hm. 7 - - 18.57
6.7 Răstoci Hm. 3 9 - - 19.06
6.9 94.5 85 ILEANDA 1 7 19.13 1 19.14
16.1 110.6 GÂLGĂU 15 19.29 1 19.30
17.1 Căşeiu Hm. 15 - - 19.45
5.1 80 Ram. Dej 5 - - 19.50
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 19.53 1 19.54
13.9 147.9 50 GHERLA 19 20.13 1 20.14
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 20.25
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 20.31
7.2 Jucu Hm. 5 - - 20.36
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 20.43
0.8 180.5 APAHIDA 2 - - 20.45
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 20.51
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA 8 20.59
03h 49m SUMARUL... 12 199 30
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM: 200 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS

71
Nr. 1544 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1544-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de 6, 7 şi SL.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 18.30
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 18.38
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 18.44 1 18.45
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 18.47
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 18.53
7.2 Bonţida Hm. 5 18.58 1 18.59
6.5 100* Iclod Hm. 5 19.04 1 19.05
10.0 50** Gherla 13 19.18 1 19.19
13.9 58.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 19.38 2 19.40
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 19.43
5.1 Căşeiu Hm. 5 19.48 1 19.49
6.4 Câţcău h. 530 19.5430  19.55
10.7 Gâlgău 10 20.05 1 20.06
10.9 85 Rus h. 1030 20.1630  20.17
5.2 98.3 ILEANDA 2 7 20.24 1 20.25
6.9 Răstoci Hm. 1 7 20.32 1 20.33
6.7 Letca Hm. 3 9 20.42 1 20.43
4.6 Cuciulat Hm. 7 20.50 1 20.51
3.5 50 Băbuţeni Hm. 5 20.56 1 20.57
3.8 Ciocmani h. 530 21.0230  21.03
4.4 Surduc Sălaj Hm. 6 21.09 1 21.10
6.8 135.0 85 JIBOU 7 21.17 1 21.18
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 - - 21.27
8.7 85 Benesat Hm. 8 21.35 1 21.36
8.8 Ulmeni Sălaj 8 21.44 1 21.45
5.9 Mireşu Mare PM. 6 21.51 1 21.52
10.5 Satulung pe Someş Hm. 8 22.00 1 22.01
11.5 100 Ram. Buşag 9 - - 22.10
3.1 192.8 BAIA MARE 2 5 22.15
03h 45m SUMARUL... 10 20430 2030
PROCENT DE FRANARE = 105
Automotor DESIRO SIEMENS

72
Nr. 1545-2 BAIA MARE - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1545 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 08.45
3.1 Ram. Buşag 4 - - 08.49
11.5 14.6 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 2 11 09.00 10 09.10
4.3 100 Fersig h. 530 09.1530  09.16
6.2 Mireşu Mare PM. 6 09.22 1 09.23
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 7 09.30 1 09.31
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 09.40 1 09.41
8.7 Someş Odorhei Hm. 9 09.50 1 09.51
9.3 57.8 100 JIBOU 10 10.01 18 10.19
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 7 10.26 1 10.27
4.4 69.0 Ciocmani h. 630 10.3330  10.34
3.8 50 Băbuţeni Hm. 6 10.40 1 10.41
3.5 Cuciulat Hm. 5 - - 10.46
4.6 Letca Hm. 6 10.52 1 10.53
6.7 Răstoci Hm. 3 8 - - 11.01
6.9 94.5 85 ILEANDA 1 7 11.08 1 11.09
16.1 110.6 GÂLGĂU 14 11.23 1 11.24
17.1 Căşeiu Hm. 14 - - 11.38
5.1 80 Ram. Dej 5 - - 11.43
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 11.46 1 11.47
13.9 147.9 50 GHERLA 19 12.06 2 12.08
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 12.19
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 12.25
7.2 Jucu Hm. 5 - - 12.30
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 12.37
0.8 180.5 APAHIDA 2 - - 12.39
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 12.45
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA 8 12.53
04h 08m SUMARUL... 12 207 41
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Jibou ataşează automotor Desiro în zilele de Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri.

73
Nr. 1546 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI
Nr. 1546-1 DEJ CĂLĂTORI - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 14.15
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 14.23
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 - - 14.29
0.8 Ram. Cojocna 1 - - 14.30
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 14.36
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 14.41
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 14.45
10.0 44.9 50** GHERLA 13 14.58 1 14.59
13.9 58.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 15.18 1 15.19
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 15.22
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 15.27
6.4 Câţcău h. 630 15.3330  15.34
10.7 82.2 GÂLGĂU 10 15.44 1 15.45
16.1 98.3 85 ILEANDA 2 17 16.02 1 16.03
6.9 Răstoci Hm. 1 7 - - 16.10
6.7 Letca Hm. 3 10 16.20 1 16.21
4.6 Cuciulat Hm. 7 16.28 1 16.29
3.5 120.0 50 BĂBUŢENI HM. 6 16.35 1 16.36
3.8 123.8 Ciocmani h. 530 16.4130  16.42
4.4 128.2 SURDUC SĂLAJ HM. 6 16.48 1 16.49
6.8 135.0 85 JIBOU 7 16.56 12 17.08
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 9 17.17 1 17.18
3.4 Inău h. 330 17.2130  17.22
2.6 Aluniş Sălaj h. 330 17.2530  17.26
2.7 85 Benesat Hm. 4 17.30 1 17.31
6.6 Ţicău h. 630 17.3730  17.38
2.2 Ulmeni Sălaj 3 17.41 1 17.42
5.9 Mireşu Mare PM. 6 17.48 1 17.49
6.2 Fersig h. 6 17.55 1 17.56
4.3 100 Satulung pe Someş Hm. 5 18.01 11 18.12
11.5 Ram. Buşag 9 - - 18.21
3.1 192.8 BAIA MARE 2 5 18.26
04h 11m SUMARUL... 10 21230 3830
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

74
Nr. 1547-2 JIBOU - CAREI
Nr. 1547 CAREI - SATU MARE
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
JIBOU 17.20
11.7 50 Mirşid Hm. 18 17.38 1 17.39
12.0 ZALĂU NORD 1 17 17.56 1 17.57
10.3 Borla Hm. 9 - - 18.06
12.0 46.0 80 SĂRMĂŞAG 10 18.16 1 18.17
22.5 Acâş Hm. 4 23 18.40 1 18.41
15.5 100 TĂŞNAD 14 18.55 1 18.56
27.8 111.8 80 CAREI 24 19.20 5 19.25
16.4 100 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 16 - - 19.41
16.5 80 Satu Mare Sud 13 - - 19.54
3.1 147.8 100 SATU MARE 3 19.57
02h 37m SUMARUL... 7 147 10
PROCENT DE FRANARE = 85
Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 1548 SATU MARE - CAREI


Nr. 1548-1 CAREI - JIBOU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 07.32
3.1 100 Satu Mare Sud 4 - - 07.36
16.5 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 07.49
16.4 36.0 100 CAREI 2 16 08.05 8 08.13
27.8 80 Tăşnad 24 08.37 1 08.38
15.5 100 Acâş Hm. 15 08.53 1 08.54
22.5 101.8 SĂRMĂŞAG 4 25 09.19 1 09.20
12.0 80 Borla Hm. 11 - - 09.31
10.3 Zalău Nord 10 09.41 1 09.42
12.0 Mirşid Hm. 16 - - 09.58
11.7 147.8 50 JIBOU 1 16 10.14
02h 42m SUMARUL... 7 150 12
PROCENT DE FRANARE = 85
Automotor DESIRO SIEMENS

75
Nr. 1550-1 PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST
Nr. 1550 PLOIESTI VEST - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.01
3.0 3.0 70 PLOIEŞTI VEST 6 06.07 14 06.21
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.24
4.6 10.5 BRAZI 3 - - 06.27
11.7 22.2 CRIVINA 7 06.34 1 06.35
9.5 Peris 2 9 - - 06.44
13.3 45.0 120 BUFTEA 2 10 06.54 1 06.55
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 06.5830
4.0 CHITILA 230 - - 07.01
9.4 61.9 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.11
01h 10m SUMARUL... 5 54 16
PROCENT DE FRÂNARE = 105
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1551 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.36
9.4 CHITILA 8 - - 17.44
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 17.4630
3.5 120 BUFTEA 330 17.50 1 17.51
13.3 30.2 PERIS 9 18.00 6 18.06
9.5 39.7 CRIVINA 8 18.14 1 18.15
11.7 Brazi 2 10 - - 18.25
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 18.32
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 18.39
01h 03m SUMARUL... 3 55 8
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1552 PLOIESTI SUD-BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 26.12.2019, 01.01.2020, 02.01.2020, 20.04.2020,
08.06.2020 şi în zilele de 6 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 06.50
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 06.57
5.2 8.8 65 BRAZI 7 - - 07.04
11.7 20.5 CRIVINA 7 07.11 1 07.12
9.5 30.0 PERIS 2 8 - - 07.20
13.3 43.3 BUFTEA 2 10 07.30 1 07.31
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 07.34
4.0 50.8 CHITILA 3 07.37 1 07.38
9.4 60.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 12 07.50
01h 00m SUMARUL... 5 57 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105
Tonaj maxim: 500 tone.

76
Nr. 1553 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD
Nu circula în zilele de 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.50
9.4 CHITILA 8 - - 18.58
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.00
3.5 120 BUFTEA 3 19.03 1 19.04
13.3 Peris 8 - - 19.12
9.5 39.7 CRIVINA 6 19.18 1 19.19
11.7 Brazi 2 9 - - 19.28
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 19.36 4 19.40
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 8 19.48
00h 58m SUMARUL... 3 52 6
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1555 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD


Nu circula în zilele de: 24.12.2019, 25.12.2019, 31.12.2019, 01.01.2020,
19.04.2020, 07.06.2020 si în zilele de 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.42
9.4 CHITILA 10 19.52 1 19.53
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 19.56
3.5 BUFTEA 3 19.59 1 20.00
13.3 120 Peris 8 - - 20.08
9.5 39.7 CRIVINA 6 20.14 1 20.15
4.8 44.5 PRAHOVA H. 430 20.1930  20.20
6.9 Brazi 2 7 - - 20.27
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 20.34
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 20.41
00h 59m SUMARUL... 3 5530 330
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1556 PLOIESTI SUD - BUCURESTI NORD


Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PLOIEŞTI SUD 19.32
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 19.39
5.2 8.8 65 BRAZI 8 - - 19.47
11.7 20.5 CRIVINA 7 19.54 1 19.55
9.5 Peris 2 8 - - 20.03
13.3 BUFTEA 2 10 20.13 1 20.14
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.17
4.0 CHITILA 2 - - 20.19
9.4 60.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 20.29
00h 57m SUMARUL... 5 55 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105. Tonaj maxim: 500 tone

77
Nr. 1557 BUCURESTI NORD - PLOIESTI SUD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020 şi în zilele de 5 şi 6.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.46
9.4 CHITILA 9 - - 20.55
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 20.58
3.5 16.9 120 BUFTEA 3 21.01 1 21.02
13.3 Peris 9 - - 21.11
9.5 39.7 CRIVINA 6 21.17 1 21.18
11.7 51.4 BRAZI 2 10 - - 21.28
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 21.35
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 1 7 21.42
00h 56m SUMARUL... 3 54 2
PROCENT DE FRÂNARE = 105 . TONAJ MAXIM = 500 tone

Nr. 1558 BUZAU - BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de: 26.12.2019, 02.01.2020, 20.04.2020, 08.06.2020 şi în zilele de 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUZĂU 06.40
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 06.43
12.9 Ulmeni 10 - - 06.53
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 07.03
7.6 35.0 MIZIL 7 07.10 1 07.11
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 07.18
9.5 Cricov Hm. 8 - - 07.26
5.6 57.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 07.33
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 07.40
4.3 68.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 07.46 2 07.48
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 07.55
5.2 77.4 65 BRAZI 7 - - 08.02
11.7 Crivina 6 - - 08.08
9.5 Peris 2 7 - - 08.15
13.3 111.9 BUFTEA 2 10 08.25 1 08.26
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 08.2930
4.0 CHITILA 230 - - 08.32
9.4 128.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 08.42
02h 02m SUMARUL... 10 118 4
PROCENT DE FRÂNARE = 105. TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 1559 BUCURESTI NORD - BUZAU


Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020 şi în zilele de 6
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.14
9.4 CHITILA 9 - - 20.23
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 20.25
3.5 120 Buftea 2 - - 20.27
13.3 Peris 7 - - 20.34
9.5 Crivina 5 - - 20.39
11.7 Brazi 2 9 - - 20.48
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 20.56 4 21.00
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 21.07 2 21.09
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 21.14
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 21.22
5.6 Cricov Hm. 430 - - 21.2630
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 21.34
7.4 93.8 80 MIZIL 7 21.41 1 21.42
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 21.49
12.0 Ulmeni 10 - - 21.59
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 22.11
2.5 128.8 BUZĂU 3 22.14
02h 00m SUMARUL... 7 113 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM =750 tone.

78
Nr. 1571 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 6.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 05.20
9.4 CHITILA 9 - - 05.29
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 05.31
3.5 120 BUFTEA 2 - - 05.33
13.3 Peris 8 - - 05.41
9.5 Crivina 6 - - 05.47
11.7 Brazi 2 9 - - 05.56
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  8 06.04 4 06.08
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 06.15 2 06.17
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 06.23
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 06.31
5.6 Cricov Hm. 430 - - 06.3530
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 06.43
7.4 93.8 80 MIZIL 7 06.50 1 06.51
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 06.58
12.0 Ulmeni 10 - - 07.08
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 07.20
2.5 128.8 BUZĂU 3 07.23 2 07.25
4.6 Buzău Sud 5 - - 07.30
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 07.43
10.5 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 07.51
10.0 169.2 FĂUREI 3 12 08.03 2 08.05
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.07
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 08.14
6.9 186.4 IANCA HC. 6 08.20 1 08.21
3.3 Plopu 3 - - 08.24
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 08.30
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 08.36
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 08.44
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 08.52 2 08.54
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 08.59
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 09.03
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 09.07
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.08
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 09.11 1 09.12
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 09.19
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 09.21
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 09.26
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 09.31
04h 11m SUMARUL... 16 236 15
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

79
Nr. 1572 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 08.35
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 08.39
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 08.44
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 08.47
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 08.54 1 08.55
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 09.00
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 09.04
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 09.10 2 09.12
9.7 Lacu Sărat 7 - - 09.19
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 09.27
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 09.33
8.4 Plopu 6 - - 09.39
3.3 73.9 IANCA HC. 3 09.42 1 09.43
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 09.49
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 09.55
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 09.59 2 10.01
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 10.10
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 10.19
15.3 Buzău Sud 13 - - 10.32
4.6 131.5 BUZĂU 3 8 10.40 2 10.42
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 10.45
12.9 Ulmeni 10 - - 10.55
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 11.05
7.6 166.5 MIZIL 7 11.12 1 11.13
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 11.20
9.5 Cricov Hm. 8 - - 11.28
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 11.35
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 11.42
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 11.49 2 11.51
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 11.58
5.2 208.9 65 BRAZI 8 - - 12.06
11.7 Crivina 7 - - 12.13
9.5 PERIS 2 7 - - 12.20
13.3 BUFTEA 2 10 - - 12.30
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 12.3230
30
4.0 Chitila 2 - - 12.35
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 12.46
04h 11m SUMARUL... 19 240 11
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)
Circula cu locomotiva electrica in stare inactiva la roata.

80
Nr. 1573 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 08.25
9.4 CHITILA 9 - - 08.34
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 08.3630
3.5 120 BUFTEA 230 - - 08.39
13.3 Peris 7 - - 08.46
9.5 Crivina 5 - - 08.51
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 09.00
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 09.08
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 09.15 2 09.17
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 09.22
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 09.30
5.6 Cricov Hm. 430 - - 09.3430
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 09.42
7.4 93.8 80 MIZIL 7 09.49 1 09.50
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 09.57
12.0 Ulmeni 9 - - 10.06
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 10.18
2.5 128.8 BUZĂU 3 10.21 2 10.23
4.6 133.4 BUZĂU SUD  6 10.29 5 10.34
15.3 80* Cilibia Hm. 15 - - 10.49
10.5 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 10.58
10.0 169.2 FĂUREI 3 12 11.10 6 11.16
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 11.18
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 11.25
6.9 186.4 IANCA HC. 6 11.31 1 11.32
3.3 Plopu 3 - - 11.35
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 11.41
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 11.47
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 11.55
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 12.03 2 12.05
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 12.10
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 12.14
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 12.18
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 12.19
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 12.22 1 12.23
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 12.30
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 12.32
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 12.37
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 12.42
04h 17m SUMARUL... 16 237 20
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

81
Nr. 1574 GALAŢI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD
Pe distanţa Făurei - Buzău circulă pe firul 1 banalizat.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 14.30
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 14.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 14.39
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 14.42
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 14.49 1 14.50
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 14.55
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 14.59
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 15.05 2 15.07
9.7 Lacu Sărat 7 - - 15.14
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 15.22
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 15.28
8.4 Plopu 6 - - 15.34
3.3 73.9 IANCA HC. 3 15.37 1 15.38
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 15.44
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 15.50
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 15.54 1 15.55
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 16.04
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 16.13
15.3 Buzău Sud 13 - - 16.26
4.6 131.5 BUZĂU 3 8 16.34 2 16.36
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 16.39
12.9 Ulmeni 10 - - 16.49
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 16.59
7.6 166.5 MIZIL 7 17.06 2 17.08
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 17.15
9.5 Cricov Hm. 8 - - 17.23
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 17.30
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 17.37
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 17.44 3 17.47
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 17.54
5.2 208.9 65 BRAZI 7 - - 18.01
11.7 Crivina 7 - - 18.08
9.5 PERIS 2 7 - - 18.15
13.3 BUFTEA 2 9 - - 18.24
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 18.2630
30
4.0 CHITILA 2 - - 18.29
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 18.39
04h 09m SUMARUL... 19 237 12
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat. (La circulaţia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

82
Nr. 1575 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.05
9.4 CHITILA 9 - - 13.14
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.16
3.5 120 BUFTEA 2 - - 13.18
13.3 Peris 7 - - 13.25
9.5 Crivina 6 - - 13.31
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 13.40
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 13.48
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 13.55 2 13.57
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 14.02
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.10
5.6 Cricov Hm. 430 - - 14.1430
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 14.22
7.4 93.8 80 MIZIL 7 14.29 1 14.30
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 14.37
12.0 Ulmeni 10 - - 14.47
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 14.59
2.5 128.8 BUZĂU 3 15.02 2 15.04
4.6 Buzău Sud 5 - - 15.09
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 15.22
10.5 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 15.30
10.0 169.2 FĂUREI 3 12 15.42 1 15.43
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 15.45
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 15.52
6.9 186.4 IANCA HC. 6 15.58 1 15.59
3.3 Plopu 3 - - 16.02
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 16.08
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 16.14
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 16.22
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 16.30 2 16.32
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 16.37
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 16.41
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 16.45
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 16.46
1.1 248.3 BARBOŞI 1 2 16.48 2 16.50
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 16.57
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 16.59
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 17.04
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 17.09
04h 04m SUMARUL... 16 233 11
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

83
Nr. 1576 GALATI - BUZAU - BUCURESTI NORD
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat
Nu circulă în zilele de 6
Nu circula în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 17.30
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 17.34
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 17.39
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 17.42
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 17.49 2 17.51
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 17.56
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 18.00
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 18.06 2 18.08
9.7 Lacu Sărat 7 - - 18.15
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 18.23
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 18.29
8.4 Plopu 6 - - 18.35
3.3 73.9 IANCA HC. 3 18.38 1 18.39
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 18.45
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 18.51
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 18.55 2 18.57
10.0 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 19.06
10.5 80# Cilibia Hm. 9 - - 19.15
15.3 Buzău Sud 13 - - 19.28
4.6 131.5 BUZĂU 3 8 19.36 2 19.38
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.41
12.9 Ulmeni 10 - - 19.51
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 20.01
7.6 166.5 MIZIL 7 20.08 2 20.10
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 20.17
9.5 Cricov Hm. 8 - - 20.25
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 20.32
6.8 PLOIEŞTI EST 1 8 - - 20.40
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 7 20.47 4 20.51
3.6 60 Ploieşti Triaj 8 - - 20.59
5.2 208.9 65 BRAZI 7 - - 21.06
11.7 Crivina 7 - - 21.13
9.5 PERIS 2 7 - - 21.20
13.3 BUFTEA 2 9 - - 21.29
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 21.3130
30
4.0 CHITILA 2 - - 21.34
9.4 260.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 21.44
04h 14m SUMARUL... 19 239 15
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

84
Nr. 1577 BUCURESTI NORD - BUZAU - GALATI
Nu circulă în zilele de 6. Nu circulă în zilele de 24 şi 31.12.2019
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.15
9.4 CHITILA 9 - - 18.24
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 18.2630
3.5 120 BUFTEA 230 - - 18.29
13.3 Peris 7 - - 18.36
9.5 Crivina 5 - - 18.41
11.7 Brazi 2 9 - - 18.50
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 18.58
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 19.05 2 19.07
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 19.12
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.20
5.6 Cricov Hm. 430 - - 19.2430
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 19.32
7.4 93.8 80 MIZIL 7 19.39 1 19.40
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 19.47
12.0 Ulmeni 10 - - 19.57
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 20.09
2.5 128.8 BUZĂU 3 20.12 2 20.14
4.6 Buzău Sud 5 - - 20.19
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 20.32
10.5 C.A.Rosetti Hm. 9 - - 20.41
10.0 169.2 FĂUREI 3 12 20.53 2 20.55
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 20.57
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 21.04
6.9 186.4 IANCA HC. 6 21.10 1 21.11
3.3 Plopu 3 - - 21.14
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.20
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.26
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 21.34
9.7 228.8 BRĂILA 1 8 21.42 2 21.44
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 21.49
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 21.53
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 21.57
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 21.58
1.1 248.3 BARBOŞI 1 3 22.01 1 22.02
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 22.09
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.11
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.16
2.1 260.3 50 GALAŢI 1 5 22.21
04h 06m SUMARUL... 16 235 11
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

85
Nr. 1580 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioada 01.05. - 04.05.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 08.20
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 08.23
1.7 4.0 PALAS 2 - - 08.25
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 08.2830
7.3 Basarabi 330 - - 08.32
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 08.37
5.2 Post Medgidia Gr. B 230 - - 08.3930
2.8 34.6 140 MEDGIDIA 2 330 08.43 1 08.44
10.5 Mircea Vodă Hm. 630 - - 08.5030
6.2 Saligny 3 - - 08.5330
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 1 630 09.00 1 09.01
4.8 125 Dunărea Hm. 330 - - 09.0430
7.6 140 Ovidiu Hm. 330 - - 09.08
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 09.10
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 09.14 2 09.16
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 09.22
9.0 Jegălia 4 - - 09.26
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 09.29
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 8 09.37 1 09.38
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 09.45
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 09.53
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 - - 09.59
16.3 140 Săruleşti 7 - - 10.06
11.6 Fundulea Hm. 530 - - 10.1130
12.2 Brăneşti Hm. 530 - - 10.17
7.4 PASĂREA 2 530 - - 10.2230
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 10.2330
3.6 PANTELIMON 130 - - 10.25
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 10.26
8.1 218.4 BUCUREŞTI BĂNEASA 5 10.31 1 10.32
2.3 120 Ram. Pajura 3 - - 10.35
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 10.41
02h 21m SUMARUL... 11 135 6
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

86
Nr. 1581 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în perioada 27.06 - 06.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 07.06
2.3 6.6 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 07.09 1 07.10
8.1 R. 3 Pantelimon 430 - - 07.1430
1.4 PANTELIMON 1 - - 07.1530
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 07.17
2.4 PASĂREA 1 - - 07.18
7.4 Brăneşti Hm. 3 6 - - 07.24
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 07.29
11.6 Săruleşti 5 - - 07.34
16.3 69.6 150 LEHLIU 7 - - 07.41
7.9 Dor Mărunt Hm. 330 - - 07.4430
18.3 Dragoş Vodă Hm. 730 - - 07.52
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 8 08.00 2 08.02
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 08.09
6.3 Jegălia 3 - - 08.12
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 08.16
9.9 146.4 FETEŞTI 2 7 08.23 1 08.24
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 08.27
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 08.29
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 08.33
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 1 4 08.37 1 08.38
7.3 100 Saligny 7 - - 08.45
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 08.48
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 7 08.55 1 08.56
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 08.58
5.2 DOROBANŢU 330 - - 09.0130
9.2 120 Basarabi 5 - - 09.0630
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 09.10
6.1 221.0 PALAS 3 - - 09.13
1.7 Constanţa P1 2 - - 09.15
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 09.20
02h 20m SUMARUL... 11 134 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

87
Nr. 1582 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioada 27.06 - 06.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 14.00
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 14.03
1.7 4.0 PALAS 2 - - 14.05
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 14.0830
7.3 Basarabi 330 - - 14.12
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 14.17
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 230 - - 14.1930
2.8 34.6 MEDGIDIA 2 330 14.23 1 14.24
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 630 - - 14.3030
6.2 Saligny 3 - - 14.3330
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 1 630 14.40 1 14.41
4.8 130 Dunărea Hm. 330 - - 14.4430
7.6 150 Ovidiu Hm. 330 - - 14.48
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 14.50
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 14.54 2 14.56
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 15.02
9.0 Jegălia 4 - - 15.06
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 15.09
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 8 15.17 1 15.18
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 15.25
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 15.33
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 - - 15.39
16.3 150 Săruleşti 7 - - 15.46
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 15.51
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 15.56
7.4 PASĂREA 2 5 - - 16.01
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 16.02
3.6 PANTELIMON 130 - - 16.0330
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 16.0430
8.1 218.4 BUCUREŞTI BĂNEASA 430 16.09 1 16.10
2.3 120 Ram. Pajura 3 - - 16.13
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 16.19
02h 19m SUMARUL... 11 133 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

88
Nr. 1583 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 14.06
2.3 6.6 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 14.09 1 14.10
8.1 R. 3 Pantelimon 430 - - 14.1430
1.4 PANTELIMON 1 - - 14.1530
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 14.17
2.4 PASĂREA 1 - - 14.18
7.4 Brăneşti Hm. 3 6 - - 14.24
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 14.29
11.6 Săruleşti 5 - - 14.34
16.3 69.6 150 LEHLIU 7 - - 14.41
7.9 Dor Mărunt Hm. 330 - - 14.4430
18.3 Dragoş Vodă Hm. 730 - - 14.52
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 8 15.00 1 15.01
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 15.08
6.3 Jegălia 3 - - 15.11
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 15.15
9.9 146.4 FETEŞTI 2 7 15.22 2 15.24
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 15.27
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 15.29
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 15.33
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 1 4 15.37 1 15.38
7.3 100 Saligny 7 - - 15.45
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 15.48
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 7 15.55 1 15.56
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 15.58
5.2 DOROBANŢU 330 - - 16.0130
9.2 120 Basarabi 5 - - 16.0630
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 16.10
6.1 221.0 PALAS 3 - - 16.13
1.7 Constanţa P1 2 - - 16.15
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 16.20
02h 20m SUMARUL... 11 134 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

89
Nr. 1584 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 17.00
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 17.03
1.7 4.0 PALAS 2 - - 17.05
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 17.0830
7.3 Basarabi 330 - - 17.12
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 17.17
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 230 - - 17.1930
2.8 34.6 MEDGIDIA 2 330 17.23 1 17.24
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 630 - - 17.3030
6.2 Saligny 3 - - 17.3330
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 1 630 17.40 1 17.41
4.8 130 Dunărea Hm. 330 - - 17.4430
7.6 150 Ovidiu Hm. 330 - - 17.48
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 17.50
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 17.54 2 17.56
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 18.02
9.0 Jegălia 4 - - 18.06
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 18.09
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 8 18.17 1 18.18
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 18.25
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 18.33
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 - - 18.39
16.3 150 Săruleşti 7 - - 18.46
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 18.51
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 18.56
7.4 PASĂREA 2 5 - - 19.01
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 19.02
3.6 PANTELIMON 130 - - 19.0330
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 19.0430
8.1 218.4 BUCUREŞTI BĂNEASA 430 19.09 1 19.10
2.3 120 Ram. Pajura 3 - - 19.13
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 19.19
02h 19m SUMARUL... 11 133 6
PROCENT DE FRÂNARE = 146.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

90
Nr. 1585 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în perioada 30.04 - 03.05.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.00
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 17.06
2.3 6.6 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 17.09 1 17.10
8.1 R. 3 Pantelimon 5 - - 17.15
1.4 PANTELIMON 1 - - 17.16
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 17.1730
2.4 PASĂREA 1 - - 17.1830
7.4 Brăneşti Hm. 3 630 - - 17.25
12.2 Fundulea Hm. 6 - - 17.31
11.6 Săruleşti 5 - - 17.36
16.3 69.6 140 LEHLIU 7 - - 17.43
7.9 Dor Mărunt Hm. 330 - - 17.4630
18.3 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 17.5430
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 830 18.03 1 18.04
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 18.11
6.3 Jegălia 3 - - 18.14
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 18.18
9.9 146.4 FETEŞTI 2 7 18.25 1 18.26
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 4 - - 18.30
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 18.32
7.6 140 Dunărea Hm. 4 - - 18.36
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 1 4 18.40 1 18.41
7.3 100 Saligny 7 - - 18.48
6.2 Mircea Vodă Hm. 3 - - 18.51
10.5 190.4 140 MEDGIDIA 1 7 18.58 1 18.59
2.8 Post Medgidia Gr. B 2 - - 19.01
5.2 DOROBANŢU 3 - - 19.04
9.2 120 Basarabi 5 - - 19.09
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 4 - - 19.13
6.1 221.0 PALAS 3 - - 19.16
1.7 Constanţa P1 2 - - 19.18
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 19.23
02h 23m SUMARUL... 11 138 5
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

91
Nr. 1586 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nr. 1586-1 BUCURESTI NORD - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 05.30
2.3 60 Constanţa P1 330 - - 05.3330
1.7 4.0 PALAS 2 - - 05.3530
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 05.39
7.3 Basarabi 330 - - 05.4230
9.2 120 DOROBANŢU 5 - - 05.4730
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 230 - - 05.50
2.8 34.6 MEDGIDIA 2 4 05.54 1 05.55
10.5 150 Mircea Vodă Hm. 630 - - 06.0130
6.2 51.3 SALIGNY 3 - - 06.0430
7.3 58.6 100 CERNAVODĂ POD 1 630 06.11 1 06.12
4.8 130 Dunărea Hm. 330 - - 06.1530
7.6 150 Ovidiu Hm. 330 - - 06.19
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 06.21
4.0 78.6 FETEŞTI 1 4 06.25 2 06.27
9.9 Bărăganu Hm. 6 - - 06.33
9.0 Jegălia 4 - - 06.37
6.3 Perişoru Hm. 3 - - 06.40
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 8 06.48 1 06.49
13.1 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 06.56
18.3 Dor Mărunt Hm. 8 - - 07.04
7.9 155.4 LEHLIU 2 6 07.10 1 07.11
16.3 150 Săruleşti 8 - - 07.19
11.6 Fundulea Hm. 5 - - 07.24
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 07.29
7.4 PASĂREA 2 5 - - 07.34
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 07.35
3.6 PANTELIMON 130 - - 07.3630
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 07.3730
8.1 218.4 BUCUREŞTI BĂNEASA 530 07.43 1 07.44
2.3 120 Ram. Pajura 3 - - 07.47
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 07.53 23 08.16
9.4 CHITILA 9 - - 08.25
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 08.27
3.5 140 BUFTEA 2 - - 08.29
13.3 Peris 7 - - 08.36
9.5 Crivina 5 - - 08.41
11.7 276.4 BRAZI 2 8 - - 08.49
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 08.52
2.9 283.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 08.55 2 08.57
6.9 140 Buda 5 - - 09.02
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 09.08
14.2 316.7 110 CÂMPINA 2 11 09.19 1 09.20
14.2 100 Comarnic 11 - - 09.31
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 09.39
5.4 346.0 80 SINAIA 5 09.44 2 09.46
7.6 353.6 90 BUŞTENI 8 09.54 1 09.55
4.0 357.6 80 AZUGA 5 10.00 1 10.01
7.4 365.0 PREDEAL 2 10 10.11 2 10.13
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 10.27
10.2 50** Dârste 1 15 - - 10.42
6.2 391.3 100 BRAŞOV 3 10 10.52
05h 22m SUMARUL... 21 283 39
PROCENT DE FRANARE = 146.
TONAJ MAXIM = 550 tone.
Statia Bucuresti Nord ataseaza grupa de vagoane din loco.

92
Nr. 1587 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.10
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 20.16
2.3 6.6 120 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 20.19 1 20.20
8.1 R. 3 Pantelimon 430 - - 20.2430
1.4 Pantelimon 1 - - 20.2530
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 20.27
2.4 22.1 PASĂREA 1 - - 20.28
7.4 Brăneşti Hm. 3 6 - - 20.34
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 20.39
11.6 Săruleşti 5 - - 20.44
16.3 69.6 150 LEHLIU 8 20.52 1 20.53
7.9 Dor Mărunt Hm. 430 - - 20.5730
18.3 Dragoş Vodă Hm. 730 - - 21.05
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 8 21.13 1 21.14
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 21.21
6.3 Jegălia 3 - - 21.24
9.0 Bărăganu Hm. 4 - - 21.28
9.9 146.4 FETEŞTI 2 7 21.35 2 21.37
4.0 150.4 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 21.40
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 21.42
7.6 150 Dunărea Hm. 4 - - 21.46
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 1 4 21.50 1 21.51
7.3 173.7 100 Saligny 7 - - 21.58
6.2 150 Mircea Vodă Hm. 3 - - 22.01
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 7 22.08 1 22.09
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 2 - - 22.11
5.2 DOROBANŢU 330 - - 22.1430
9.2 120 Basarabi 5 - - 22.1930
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 22.23
6.1 221.0 PALAS 3 - - 22.26
1.7 Constanţa P1 2 - - 22.28
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 22.33
02h 23m SUMARUL... 11 136 7
PROCENT DE FRANARE =146.
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Se formeaza din grupa de vagoane pentru Constanta sosita cu tren 1746.

93
Nr. 1588 TULCEA ORAS - MEDGIDIA - BUCURESTI NORD
Circula în zilele de 7 şi zilnic în perioada 13.06 - 06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TULCEA ORAŞ 13.10
4.9 4.9 TULCEA MĂRFURI 1 10 13.20 1 13.21
8.5 13.4 CATALOI HM. 3 16 13.37 1 13.38
7.6 21.0 50 MIHAIL KOGĂLNICEANU H. 12 13.50 1 13.51
8.7 29.7 ZEBIL H. 13 14.04 1 14.05
9.5 39.2 BABADAG 1 14 14.19 1 14.20
17.0 56.2 CEAMURLIA DE JOS H. 17 14.37 1 14.38
5.4 BAIA DOBROGEA 8 14.46 1 14.47
10.3 71.9 MIHAI VITEAZU HM. 12 14.59 1 15.00
17.4 COGEALAC 18 15.18 1 15.19
20.2 109.5 80 TÂRGUŞOR DOBROGEA HM. 20 15.39 1 15.40
9.9 119.4 RAM. M.K.P. AJ. M. 10 15.50 1 15.51
5.3 124.7 NICOLAE BĂLCESCU 6 15.57 1 15.58
18.1 Semnal Medgidia 17 - - 16.15
1.0 143.8 MEDGIDIA 2 4 16.19 21 16.40
10.5 120 Mircea Vodă Hm. 8 - - 16.48
6.2 160.5 SALIGNY 4 - - 16.52
7.3 167.8 100 CERNAVODĂ POD 1 7 16.59 1 17.00
4.8 Dunărea Hm. 4 - - 17.04
7.6 Ovidiu Hm. 4 - - 17.08
3.6 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 17.11
4.0 187.8 FETEŞTI 1 4 17.15 1 17.16
9.9 Bărăganu Hm. 7 - - 17.23
9.0 Jegălia 5 - - 17.28
6.3 Perişoru Hm. 4 - - 17.32
12.3 225.3 CIULNIŢA 2 10 17.42 1 17.43
13.1 Dragoş Vodă Hm. 8 - - 17.51
18.3 120 Dor Mărunt Hm. 10 - - 18.01
7.9 264.6 LEHLIU 2 7 18.08 1 18.09
16.3 Săruleşti 9 - - 18.18
11.6 Fundulea Hm. 6 - - 18.24
12.2 Brăneşti Hm. 7 - - 18.31
7.4 PASĂREA 2 6 - - 18.37
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 18.38
3.6 PANTELIMON 2 - - 18.40
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 18.41
8.1 327.6 BUCUREŞTI BĂNEASA 6 18.47 1 18.48
2.3 Ram. Pajura 3 - - 18.51
4.3 334.2 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 18.57
05h 47m SUMARUL... 16 309 38
PROCENT DE FRANARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

94
Nr. 1589 BUCURESTI NORD - MEDGIDIA - TULCEA ORAS
Circula în zilele de 6 si zilnic în perioada 13.06 - 06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.35
4.3 70 Ram. Pajura 6 - - 06.41
2.3 6.6 BUCUREŞTI BĂNEASA 3 06.44 1 06.45
8.1 R. 3 Pantelimon 5 - - 06.50
1.4 PANTELIMON 1 - - 06.51
3.6 Ram. Pasarea 2 - - 06.53
2.4 22.1 PASĂREA 130 - - 06.5430
7.4 Brăneşti Hm. 3 7 - - 07.0130
12.2 Fundulea Hm. 630 - - 07.08
11.6 Săruleşti 6 - - 07.14
16.3 69.6 LEHLIU 10 07.24 1 07.25
7.9 120 Dor Mărunt Hm. 6 - - 07.31
18.3 Dragoş Vodă Hm. 10 - - 07.41
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 10 07.51 1 07.52
12.3 Perişoru Hm. 7 - - 07.59
6.3 Jegălia 4 - - 08.03
9.0 Bărăganu Hm. 5 - - 08.08
9.9 146.4 FETEŞTI 2 8 08.16 1 08.17
4.0 150.4 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 08.20
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 08.22
7.6 Dunărea Hm. 4 - - 08.26
4.8 166.4 CERNAVODĂ POD 1 5 08.31 1 08.32
7.3 173.7 100 Saligny 6 - - 08.38
6.2 120 Mircea Vodă Hm. 4 - - 08.42
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 8 08.50 15 09.05
1.0 Semnal Medgidia 2 - - 09.07
18.1 209.5 NICOLAE BĂLCESCU 2 18 09.25 1 09.26
5.3 214.8 RAM. M.K.P. AJ. M. 6 09.32 1 09.33
9.9 224.7 TÂRGUŞOR DOBROGEA HM. 9 09.42 1 09.43
20.2 244.9 80 COGEALAC 19 10.02 1 10.03
17.4 262.3 MIHAI VITEAZU HM. 18 10.21 1 10.22
10.3 BAIA DOBROGEA 11 10.33 1 10.34
5.4 278.0 CEAMURLIA DE JOS H. 8 10.42 1 10.43
17.0 295.0 BABADAG 15 10.58 1 10.59
9.5 304.5 ZEBIL H. 16 11.15 1 11.16
8.7 313.2 MIHAIL KOGĂLNICEANU H. 14 11.30 1 11.31
7.6 320.8 50 CATALOI HM. 1 12 11.43 1 11.44
8.5 329.3 TULCEA MĂRFURI 3 16 12.00 1 12.01
4.9 334.2 TULCEA ORAŞ 1 10 12.11
05h 36m SUMARUL... 16 304 32
PROCENT DE FRANARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS.

95
Nr. 1590 DROBETA TURNU SEVERIN - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DROBETA TR. SEVERIN 14.18
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 14.22
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 1 5 - - 14.27
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 14.30
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 14.40
4.1 19.0 BALOTA 4 10 14.50 1 14.51
3.9 80 Gârniţa Hm. 4 - - 14.55
6.1 Prunişor Hm. 2 8 - - 15.03
4.8 Igiroasa Hm. 1 7 - - 15.10
5.1 Tâmna 1 4 - - 15.14
7.0 Ciochiuţa Hm. 6 - - 15.20
5.7 51.6 STREHAIA HC. 6 15.26 1 15.27
2.2 53.8 STREHAIA 1 4 - - 15.31
11.1 Butoieşti Hm. 3 13 - - 15.44
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 15.50
1.2 R. 2 Turceni 2 - - 15.52
5.5 77.9 FILIAŞI 2 7 15.59 1 16.00
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 16.06
9.6 Coţofeni Hm. 6 - - 16.12
7.6 Işalniţa 5 - - 16.17
6.4 Cernele  4 - - 16.21
5.7 113.7 CRAIOVA 6 16.27 8 16.35
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 16.40
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 16.45
12.9 Leu Hm. 9 - - 16.54
8.5 120* Jianca 1 9 - - 17.03
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 17.10
13.0 167.3 CARACAL 9 17.19 2 17.21
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 17.27
10.2 100 Drăgăneşti Olt 9 - - 17.36
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 17.46
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 17.55
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 18.04
8.2 222.6 ROŞIORI NORD  1 9 18.13 2 18.15
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 18.23
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 18.32
11.5 Olteni 3 12 - - 18.44
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 18.50
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 18.55
4.0 268.1 R. 1 VIDELE 3 - - 18.58
3.7 271.8 VIDELE 4 19.02 2 19.04
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 19.08
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 19.15
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 19.26
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 19.40
3.1 313.7 CHIAJNA 2 4 - - 19.44
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 19.46
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 19.49
2.9 322.7 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 19.55
05h 37m SUMARUL... 50 320 17
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

96
Nr. 1591 BUCURESTI NORD - DROBETA TURNU SEVERIN
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.05
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 06.11
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 06.16
3.2 Chiajna 2 - - 06.18
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 06.20
2.4 14.5 Parc Divert. Chiajna h. & 230 06.2230  06.23
11.0 100 Grădinari 4 12 - - 06.35
10.8 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 06.46
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 06.53
4.8 50.9 VIDELE 4 06.57 1 06.58
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 07.01
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 07.04
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 07.09
6.6 Olteni 2 6 - - 07.15
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 07.27
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 07.36
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 07.48 1 07.49
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 08.00
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 08.10
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 08.17
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 08.28
10.2 Fărcaşele Hm. 7 - - 08.35
7.8 155.4 CARACAL 6 08.41 1 08.42
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 08.52
8.6 Jianca 6 - - 08.58
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 09.04
12.9 Malu Mare Hm. 1 10 - - 09.14
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 09.19
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 09.25 10 09.35
5.7 Cernele  5 - - 09.40
6.4 Işalniţa 4 - - 09.44
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 09.49
9.6 Răcari Hm. 5 - - 09.54
6.5 244.8 FILIAŞI 5 09.59 1 10.00
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 10.05
1.2 120 Gura Motrului Hm. 1 4 - - 10.09
6.3 Butoieşti Hm. 1 5 - - 10.14
11.1 Strehaia 1 8 - - 10.22
2.2 271.1 STREHAIA HC. 230 10.2430  10.25
5.7 Ciochiuţa Hm. 1 7 - - 10.32
7.0 Tâmna 7 - - 10.39
5.1 Igiroasa Hm. 1 4 - - 10.43
4.8 Prunişor Hm. 2 8 - - 10.51
6.1 80 Gârniţa Hm. 6 - - 10.57
3.9 303.7 BALOTA 2 6 11.03 1 11.04
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 11.14
4.3 Post Macazuri 4 10 - - 11.24
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 11.27
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 11.31
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 11.36
05h 31m SUMARUL... 41 315 16
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

& - în perioadele 15.12.2019 - 31.05.2020 şi 01.10.2020 - 12.12.2020 trenul suprimă oprirea


comercială din halta Parc Divert. Chiajna h.

97
Nr. 1592 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 03.00
1.7 1.7 BORDEI HC.(900) 3 03.03 1 03.04
3.3 Banu Mărăcine Hm. 3 - - 03.07
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 03.12
2.9 Pasaju Coşoveni hc. 230 03.1430  03.15
10.0 120* Leu Hm. 7 - - 03.22
8.5 Jianca 1 9 - - 03.31
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 03.38
13.0 53.6 CARACAL 9 03.47 1 03.48
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 03.54
3.3 Stoeneşti h. 330 03.5730  03.58
6.9 100 Drăgăneşti Olt 8 04.06 1 04.07
11.7 Radomireşti Hm. 11 04.18 1 04.19
8.3 Mihăeşti Hm. 2 10 - - 04.29
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 04.38
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 8 04.46 2 04.48
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 04.56
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 05.05
4.7 Vârtoapele hc. 5 05.10 1 05.11
6.8 Olteni 3 12 05.23 1 05.24
6.6 Gălăteni Hm. 2 8 05.32 1 05.33
8.1 120 Ciolpani Hm. 6 - - 05.39
4.0 154.4 R. 1 VIDELE 3 - - 05.42
3.7 158.1 VIDELE 3 05.45 1 05.46
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 05.50
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 05.57
10.8 100 Grădinari 4 12 06.09 1 06.10
13.4 R. 1 Chiajna 4 15 - - 06.25
3.1 200.0 CHIAJNA 2 4 - - 06.29
3.2 Bucureştii Noi 3 06.32 1 06.33
2.9 Bucureşti Nord Post 5 4 - - 06.37
0.7 80 Bucureşti Basarab h. 2 06.39 1 06.40
2.2 209.0 BUCUREŞTI NORD GR.A 5 06.45
03h 45m SUMARUL... 28 211 14
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

98
Nr. 1593 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020 şi în
perioada 27.06 - 06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.25
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 17.31
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 17.36
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 17.38
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 17.40
13.4 Grădinari 4 14 - - 17.54
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 18.05
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 18.12
4.8 50.9 VIDELE 4 18.16 2 18.18
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 18.21
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 18.24
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 18.29
6.6 Olteni 2 6 - - 18.35
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 18.47
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 18.56
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 19.08 2 19.10
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 19.21
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 19.31
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 19.38
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 19.50 1 19.51
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 19.59
7.8 155.4 CARACAL 6 20.05 2 20.07
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 20.17
8.6 Jianca 6 - - 20.23
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 20.29
12.9 198.4 MALU MARE HM.  1 14 20.43 4 20.47
5.6 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 20.53
5.0 209.0 CRAIOVA 1 5 20.58
03h 33m SUMARUL... 23 202 11
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

99
Nr. 1594 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020 si
în perioada 27.06 - 06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 04.15
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 04.20
5.6 Malu Mare Hm. 2 6 - - 04.26
12.9 Leu Hm. 9 - - 04.35
8.5 120* Jianca 1 9 - - 04.44
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 04.51
13.0 53.6 CARACAL 9 05.00 2 05.02
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 05.08
10.2 71.6 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 9 05.17 1 05.18
11.7 83.3 RADOMIREŞTI HM. 12 05.30 1 05.31
8.3 Mihăeşti Hm. 2 10 - - 05.41
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 05.50
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 8 05.58 2 06.00
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 06.08
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 06.17
11.5 135.7 OLTENI 3 13 06.30 1 06.31
6.6 142.3 GĂLĂTENI HM. 2 8 06.39 1 06.40
8.1 150.4 120 CIOLPANI HM. 6 06.46 1 06.47
4.0 154.4 R. 1 VIDELE 3 - - 06.50
3.7 158.1 VIDELE 3 06.53 1 06.54
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 06.58
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 07.05
10.8 183.5 100 GRĂDINARI 4 12 07.17 1 07.18
13.4 R. 1 Chiajna 4 13 - - 07.31
3.1 200.0 CHIAJNA 2 4 - - 07.35
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 07.37
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 07.40
2.9 209.0 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 5 07.45
03h 30m SUMARUL... 28 199 11
PROCENT DE FRANARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

100
Nr. 1595 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 13.51
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 13.56
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 13.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 14.00
13.4 Grădinari 4 14 - - 14.14
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 14.25
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 14.32
4.8 50.9 VIDELE 4 14.36 1 14.37
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 14.40
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 14.43
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 14.48
6.6 Olteni 2 6 - - 14.54
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 15.06
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 15.15
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 15.27 1 15.28
8.2 Măldăeni Hm. 10 - - 15.38
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 15.48
8.3 Radomireşti Hm. 6 - - 15.54
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 16.06 1 16.07
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 16.15
7.8 155.4 CARACAL 6 16.21 1 16.22
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 16.32
8.6 Jianca 6 - - 16.38
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 16.44
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 16.55
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 17.00
5.0 209.0 CRAIOVA 1 6 17.06
03h 21m SUMARUL... 23 197 4
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

101
Nr. 1596 CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 14.00
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 14.05
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 14.10
12.9 Leu Hm. 9 - - 14.19
8.5 120* Jianca 1 9 - - 14.28
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 14.35
13.0 53.6 CARACAL 9 14.44 2 14.46
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 14.52
10.2 71.6 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 10 15.02 1 15.03
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 15.14
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 15.23
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 15.32
8.2 108.9 ROŞIORI NORD  1 8 15.40 2 15.42
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 15.50
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 15.59
11.5 Olteni 3 12 - - 16.11
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 16.17
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 16.22
4.0 154.4 R. 1 VIDELE 3 - - 16.25
3.7 158.1 VIDELE 3 16.28 2 16.30
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 16.34
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 16.41
10.8 100 Grădinari 4 12 - - 16.53
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 17.07
3.1 200.0 CHIAJNA 2 4 - - 17.11
3.2 Bucureştii Noi 3 - - 17.14
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 17.17
2.9 209.0 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 17.23
03h 23m SUMARUL... 28 196 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

102
Nr. 1597 BUCURESTI NORD - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.40
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 19.46
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 19.51
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 19.53
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 19.55
13.4 Grădinari 4 14 - - 20.09
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 20.20
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 20.27
4.8 50.9 VIDELE 4 20.31 1 20.32
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 20.35
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 20.38
8.1 66.7 120 GĂLĂTENI HM. 6 20.44 1 20.45
6.6 73.3 OLTENI 2 8 20.53 1 20.54
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 21.07
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 21.16
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 21.28 2 21.30
8.2 Măldăeni Hm. 12 - - 21.42
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 21.52
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 21.59
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 22.11 1 22.12
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 22.20
7.8 155.4 CARACAL 6 22.26 1 22.27
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 22.37
8.6 Jianca 6 - - 22.43
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 22.49
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 23.00
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 23.05
5.0 209.0 CRAIOVA 1 6 23.11
03h 31m SUMARUL... 23 204 7
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

103
Nr. 1623 BUCURESTI NORD - BRASOV - SIBIU
Circulă prin Sibiu Triaj
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 si 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.55
9.4 CHITILA 9 - - 10.04
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 10.06
3.5 16.9 BUFTEA 3 10.09 1 10.10
13.3 120 Peris 9 - - 10.19
9.5 Crivina 5 - - 10.24
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 10.33
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.36
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 10.39 2 10.41
6.9 120 Buda 5 - - 10.46
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 10.52
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 11.03 1 11.04
14.2 105.9 100 COMARNIC 11 11.15 1 11.16
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 11.25
5.4 121.0 80 SINAIA 5 11.30 2 11.32
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 11.40 1 11.41
4.0 132.6 80 AZUGA 5 11.46 1 11.47
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 11.57 2 11.59
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 12.13
10.2 50** Dârste 1 15 - - 12.28
6.2 166.3 95 BRAŞOV 3 10 12.38 19 12.57
3.1 Bartolomeu 5 - - 13.02
5.4 Ghimbav Hm. 5 - - 13.07
5.3 180.1 CODLEA HM. 7 13.14 1 13.15
8.4 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 1 9 - - 13.24
4.6 Vlădeni Ardeal 4 - - 13.28
12.1 Brădet Hm. 3 16 - - 13.44
11.4 80 Şercaia Hm. 3 16 - - 14.00
14.7 231.3 FĂGĂRAŞ 12 14.12 1 14.13
12.0 Voila Hm. 11 - - 14.24
12.6 255.9 UCEA 11 14.35 1 14.36
5.1 Arpaş Hm. 7 - - 14.43
13.6 Porumbacu Hm. 1 12 - - 14.55
7.4 282.0 AVRIG HM. 7 15.02 1 15.03
11.1 293.1 PODU OLT 10 15.13 1 15.14
4.3 297.4 70 TĂLMACIU HM. 1 7 15.21 1 15.22
13.2 310.6 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 14 - - 15.36
1.6 Sibiu Triaj 3 - - 15.39
3.0 315.2 60 SIBIU 1 7 15.46
05h 51m SUMARUL... 22 315 36
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : Bucuresti Nord - Brasov = 750 tone;
Brasov - Sibiu = 450 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Pe distanta Bucuresti N - Brasov circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva
cu exceptia zilelor de sâmbata si duminica

104
Nr. 1624 SIBIU - BRASOV
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 16.30
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 8 - - 16.38
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 16.40
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 16.57 1 16.58
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 17.06 1 17.07
11.1 33.2 AVRIG HM. 12 17.19 1 17.20
7.4 40.6 PORUMBACU HM. 7 - - 17.27
13.6 Arpaş Hm. 11 - - 17.38
5.1 59.3 UCEA 1 8 17.46 1 17.47
12.6 Voila Hm. 12 - - 17.59
12.0 83.9 FĂGĂRAŞ 2 12 18.11 1 18.12
14.7 Şercaia Hm. 13 - - 18.25
11.4 80 Brădet Hm. 3 16 - - 18.41
12.1 Vlădeni Ardeal 3 16 - - 18.57
4.6 Dumbrăviţa Bârsei Hm. 4 - - 19.01
8.4 135.1 CODLEA HM. 1 10 19.11 1 19.12
5.3 Ghimbav Hm. 6 - - 19.18
5.4 Bartolomeu 6 - - 19.24
3.1 148.9 BRAŞOV 1 6 19.30
03h 00m SUMARUL... 19 174 6
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 400 tone.
In statia Brasov se va atasa la trenul 1646

Nr. 1630 BRASOV - BUCURESTI NORD


Nu circulă 6, 7 şi în zilele de 26.12.2019, 02.01.2020, 20.04.2020 şi 08.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 04.55
6.2 100 Dârste 3 10 - - 05.05
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 05.16
9.9 26.3 50 PREDEAL 14 05.30 2 05.32
7.4 33.7 80 AZUGA 9 05.41 1 05.42
4.0 37.7 BUŞTENI 5 05.47 1 05.48
7.6 45.3 90 SINAIA 8 05.56 2 05.58
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.04
9.7 60.4 85 COMARNIC 8 06.12 1 06.13
9.0 69.4 95 BREAZA HC. 730 06.2030  06.21
5.2 74.6 100 CÂMPINA 2 7 06.28 1 06.29
14.2 88.8 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 06.39 1 06.40
11.7 115 BUDA 7 - - 06.47
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 06.52 2 06.54
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.57
4.6 114.9 BRAZI 3 - - 07.00
11.7 Crivina 6 - - 07.06
9.5 Peris 2 7 - - 07.13
13.3 120 Buftea 2 9 - - 07.22
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.24
4.0 CHITILA 2 - - 07.26
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.36
02h 41m SUMARUL... 11 14930 1130
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM :550 tone.

105
Nr. 1631 BUCURESTI NORD - BRASOV
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.00
9.4 CHITILA 9 - - 07.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.11
3.5 BUFTEA 2 - - 07.13
13.3 120 Peris 7 - - 07.20
9.5 Crivina 5 - - 07.25
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 07.34
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.37
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 07.40 2 07.42
6.9 120 BUDA 5 - - 07.47
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 07.53
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 08.04 1 08.05
14.2 100 Comarnic 11 - - 08.16
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 08.24
5.4 121.0 80 SINAIA 5 08.29 2 08.31
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 08.39 1 08.40
4.0 132.6 80 AZUGA 5 08.45 1 08.46
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 08.56 2 08.58
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 09.12
10.2 160.1 50** DÂRSTE 1 15 - - 09.27
6.2 166.3 95 BRAŞOV 3 10 09.37
02h 37m SUMARUL... 10 148 9
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Nr. 1632 BRASOV - BUCURESTI NORD


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 08.40
6.2 100 Dârste 3 10 - - 08.50
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 09.01
9.9 26.3 50 PREDEAL 14 09.15 2 09.17
7.4 80 Azuga 8 - - 09.25
4.0 37.7 BUŞTENI 5 09.30 1 09.31
7.6 45.3 90 SINAIA 9 09.40 2 09.42
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 09.48
9.7 85 Comarnic 8 - - 09.56
14.2 74.6 100 CÂMPINA 2 12 10.08 1 10.09
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 10.18
11.7 120 BUDA 7 - - 10.25
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 10.30 2 10.32
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 10.35
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 10.38
11.7 Crivina 6 - - 10.44
9.5 Peris 2 7 - - 10.51
13.3 Buftea 2 8 - - 10.59
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.01
4.0 CHITILA 2 - - 11.03
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 11.14
02h 34m SUMARUL... 11 146 8
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

106
Nr. 1633 BUCURESTI NORD - BRASOV
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.10
9.4 CHITILA 8 - - 15.18
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.20
3.5 140 Buftea 2 - - 15.22
13.3 Peris 6 - - 15.28
9.5 Crivina 5 - - 15.33
11.7 51.4 BRAZI 2 7 - - 15.40
4.6 120 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.43
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 15.46 2 15.48
6.9 140 BUDA 5 - - 15.53
11.7 Floreşti Prahova 6 - - 15.59
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 16.10 1 16.11
14.2 100 Comarnic 11 - - 16.22
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 16.30
5.4 121.0 80 SINAIA 5 16.35 1 16.36
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 16.44 1 16.45
4.0 80 Azuga 4 - - 16.49
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 16.58 2 17.00
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 17.14
10.2 160.1 50** DÂRSTE 1 15 - - 17.29
6.2 166.3 100 BRAŞOV 3 10 17.39
02h 29m SUMARUL... 10 142 7
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM: 550 tone.
Circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva.

Nr. 1634 BRASOV - BUCURESTI NORD


Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020, 07.06.2020 şi în
perioada 27.06 - 06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 11.15
6.2 100 Dârste 3 10 - - 11.25
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 11.36
9.9 26.3 50 PREDEAL 14 11.50 2 11.52
7.4 80 Azuga 9 12.01 1 12.02
4.0 Buşteni 6 12.08 1 12.09
7.6 45.3 90 SINAIA 8 12.17 1 12.18
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 12.24
9.7 85 Comarnic 8 12.32 1 12.33
9.0 100 Breaza hc. 730 12.4030  12.41
5.2 74.6 CÂMPINA 2 7 12.48 1 12.49
14.2 110 Floreşti Prahova 10 12.59 1 13.00
11.7 120 BUDA 7 - - 13.07
6.9 107.4 125 PLOIEŞTI VEST 5 13.12 2 13.14
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 13.17
4.6 114.9 120 BRAZI 3 - - 13.20
11.7 Crivina 6 - - 13.26
9.5 Peris 2 7 - - 13.33
13.3 Buftea 2 8 - - 13.41
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.43
4.0 CHITILA 2 - - 13.45
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 13.55
02h 40m SUMARUL... 11 14930 1030
PROCENT DE FRÂNARE = 126
TONAJ MAXIM :550 tone.

107
Nr. 1636 BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 13.20
6.2 100 Dârste 3 10 - - 13.30
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 13.41
9.9 26.3 50 PREDEAL 14 13.55 2 13.57
7.4 33.7 80 AZUGA 9 14.06 1 14.07
4.0 37.7 BUŞTENI 6 14.13 1 14.14
7.6 45.3 90 SINAIA 9 14.23 2 14.25
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 14.31
9.7 60.4 85 COMARNIC 9 14.40 1 14.41
9.0 95 Breaza hc. 730 14.4830  14.49
5.2 74.6 100 CÂMPINA 2 7 14.56 1 14.57
14.2 110 Floreşti Prahova 10 15.07 1 15.08
11.7 115 BUDA 7 - - 15.15
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 5 15.20 2 15.22
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 15.25
4.6 114.9 BRAZI 3 - - 15.28
11.7 Crivina 7 - - 15.35
9.5 Peris 2 7 - - 15.42
13.3 149.4 120 BUFTEA 2 10 15.52 1 15.53
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 15.56
4.0 CHITILA 2 - - 15.58
9.4 166.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 16.08
02h 48m SUMARUL... 11 15530 1230
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

108
Nr. 1641 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nu circulă în perioadele 30.04/01.05 - 03/04.05.2020 şi 13/14.06 -26/27.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.00
9.4 CHITILA 9 - - 21.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 21.11
3.5 16.9 BUFTEA 2 - - 21.13
13.3 120 Peris 7 - - 21.20
9.5 Crivina 5 - - 21.25
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 21.33
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.36
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 21.39 2 21.41
6.9 120 BUDA 5 - - 21.46
11.7 77.5 FLOREŞTI PRAHOVA 7 21.53 1 21.54
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 12 22.06 1 22.07
14.2 100 Comarnic 11 - - 22.18
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 22.26
5.4 121.0 80 SINAIA 5 22.31 2 22.33
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 22.41 1 22.42
4.0 132.6 80 AZUGA 5 22.47 1 22.48
7.4 140.0 PREDEAL 2 9 22.57 2 22.59
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 23.13
10.2 50** Dârste 1 15 - - 23.28
6.2 166.3 95 BRAŞOV  3 10 23.38 12 23.50
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 23.59
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 00.06
8.6 Ozun Hm. 6 - - 00.12
7.6 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 00.18 1 00.19
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 00.26
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 00.36
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 00.43
6.1 232.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 00.50 1 00.51
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 00.58
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 01.05
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 01.09
7.8 261.3 MIERCUREA CIUC 2 8 01.17 2 01.19
8.2 269.5 SICULENI 8 01.27 4 01.31
7.1 276.6 80 MĂDĂRAŞ CIUC HM.  8 01.39 6 01.45
10.0 286.6 IZVORU OLTULUI 11 01.56 1 01.57
10.9 297.5 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 17 02.14 2 02.16
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 02.27
9.0 316.6 GHEORGHENI 7 02.34 1 02.35
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 02.39
7.6 Ditrău 5 - - 02.44
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 02.51
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 03.03
6.0 350.6 65 TOPLIŢA 7 03.10 1 03.11
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 03.25
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 03.41
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 03.57
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 04.02
3.9 394.5 70 DEDA 2 6 04.08 4 04.12
7.6 Râpa de Jos Hm. 11 - - 04.23
10.0 50 Monor Gledin 13 - - 04.36
11.4 70 Şieu Hm. 11 - - 04.47
8.5 Mărişelu Hm. 8 - - 04.55

109
Tren nr. 1641
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
8.5 70 Mărişelu Hm. 8 - - 04.55
9.3 441.3 SĂRĂŢEL HM. 9 05.04 8 05.12
6.3 447.6 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 2 7 - - 05.19
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 05.28
7.4 466.2 BECLEAN PE SOMEŞ 7 05.35 1 05.36
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 05.45
7.8 80* Reteag Hm. 2 10 - - 05.55
9.0 Dej Triaj 8 - - 06.03
1.6 Ram. Dej Gr. B 2 - - 06.05
1.1 490.8 80 DEJ CĂLĂTORI 4 06.09 23 06.32
1.2 Ram. Dej 3 - - 06.35
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 06.40
6.4 Câţcău h. 630 06.4630  06.47
10.7 514.2 GÂLGĂU 11 06.58 1 06.59
16.1 530.3 85 ILEANDA 2 17 07.16 1 07.17
6.9 537.2 RĂSTOCI HM. 1 8 07.25 7 07.32
6.7 Letca Hm. 3 10 07.42 1 07.43
4.6 Cuciulat Hm. 7 - - 07.50
3.5 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 07.55
8.2 Surduc Sălaj Hm. 11 - - 08.06
6.8 567.0 85 JIBOU 7 08.13 2 08.15
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 08.25
8.7 585.0 85 BENESAT HM. 9 08.34 1 08.35
8.8 593.8 ULMENI SĂLAJ 9 08.44 1 08.45
5.9 Mireşu Mare PM. 8 08.53 1 08.54
10.5 610.2 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 11 09.05 1 09.06
11.5 100 Ram. Buşag 9 - - 09.15
3.1 624.8 BAIA MARE 2 5 09.20
12h 20m SUMARUL... 32 64630 9330
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov =800 tone;
Brasov - Sărăţel = 700 tone;
Saratel - Dej Calatori = 600 tone;
Dej Calatori - Baia Mare = 500 tone.

Statia Saratel detaseaza grupa de vagoane pentru Bistrita Nord- tren 1648 cu exceptia zilelor de
24/25.12.2019, 30.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020, 06/07.06.2020.
Statia Dej Calatori detaseaza grupa de vagoane pentru Cluj Napoca, tren 1639.
Pe distanta Bucuresti Nord-Brasov circula cu locomotiva electrica la roata in stare inactiva.

Nr. 1639 DEJ CĂLĂTORI - CLUJ NAPOCA


Ramură de la tren 1641(1941).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
DEJ CĂLĂTORI 06.18
13.9 13.9 50 GHERLA 19 06.37 1 06.38
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 06.49
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 06.55
7.2 Jucu Hm. 6 - - 07.01
8.1 100 Ram. Cojocna 2 8 - - 07.09
0.8 46.5 APAHIDA 2 - - 07.11
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 07.17
6.6 58.8 120 CLUJ NAPOCA 8 07.25
01h 07m SUMARUL... 6 66 1
PROCENT DE FRÂNARE = 110. TONAJ MAXIM: 450 tone.

110
Nr. 1642 BAIA MARE - DEJ CALATORI - DEDA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioadele 29/30.04 - 02/03.05.2020 şi 12/13.06 - 25/26.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 17.52
3.1 Ram. Buşag 4 - - 17.56
11.5 14.6 100 SATULUNG PE SOMEŞ HM. 2 10 18.06 1 18.07
10.5 Mireşu Mare PM. 9 18.16 1 18.17
5.9 31.0 ULMENI SĂLAJ 7 18.24 1 18.25
8.8 39.8 85 BENESAT HM. 9 18.34 1 18.35
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 18.43
9.3 57.8 100 JIBOU 10 18.53 12 19.05
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 7 - - 19.12
8.2 Băbuţeni Hm. 11 - - 19.23
3.5 50 Cuciulat Hm. 5 - - 19.28
4.6 Letca Hm. 7 19.35 1 19.36
6.7 Răstoci Hm. 3 10 - - 19.46
6.9 94.5 ILEANDA 1 8 19.54 1 19.55
16.1 110.6 85 GÂLGĂU 16 20.11 1 20.12
10.7 Câţcău h. 1130 20.2330  20.24
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 20.30
5.1 Ram. Dej 5 - - 20.35
1.2 134.0 80 DEJ CĂLĂTORI 3 20.38 14 20.52
1.1 Ram. Dej Gr. B 4 - - 20.56
1.6 136.7 Dej Triaj 2 - - 20.58
9.0 70** Reteag Hm. 8 - - 21.06
7.8 Coldău Hm. 2 10 - - 21.16
5.1 158.6 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 21.25 3 21.28
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 21.35
11.2 177.2 90 MĂGHERUŞ ŞIEU HM. 1 9 - - 21.44
6.3 183.5 SĂRĂŢEL HM. 2 7 21.51 2 21.53
9.3 Mărişelu Hm. 9 - - 22.02
8.5 70 Şieu Hm. 8 - - 22.10
11.4 Monor Gledin 11 - - 22.21
10.0 50 Râpa de Jos Hm. 13 - - 22.34
7.6 230.3 DEDA 10 22.44 4 22.48
3.9 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 22.53
5.3 239.5 RĂSTOLIŢA HM.  7 23.00 7 23.07
12.7 Lunca Bradului Hm. 18 - - 23.25
12.7 50 Stânceni Hm. 16 - - 23.41
9.3 274.2 TOPLIŢA 14 23.55 1 23.56
6.0 280.2 65 GĂLĂUŢAŞ HM.  9 00.05 6 00.11
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 14 - - 00.25
8.5 80 Ditrău 7 - - 00.32
7.6 Lăzarea Hm. 6 - - 00.38
4.4 308.2 100 GHEORGHENI 4 00.42 2 00.44
9.0 317.2 VOŞLĂBENI HM.  10 00.54 7 01.01
10.1 327.3 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 13 01.14 1 01.15
10.9 338.2 IZVORU OLTULUI 15 01.30 2 01.32
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 01.43
7.1 355.3 SICULENI 8 01.51 4 01.55
8.2 363.5 MIERCUREA CIUC 8 02.03 2 02.05
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 02.12
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 02.16
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 02.23
5.7 392.0 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 02.30 1 02.31
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.38

111
Tren nr. 1642
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.1 65 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 02.38
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 02.46
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 02.56
9.5 426.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 03.05 2 03.07
7.6 Ozun Hm. 6 - - 03.13
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 03.19
8.7 Hărman 7 - - 03.26
7.2 458.5 70 BRAŞOV  9 03.35 12 03.47
6.2 100 Dârste 3 10 - - 03.57
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 04.08
9.9 484.8 50 PREDEAL 14 04.22 1 04.23
7.4 80 Azuga 8 - - 04.31
4.0 Buşteni 3 - - 04.34
7.6 503.8 90 SINAIA 8 04.42 1 04.43
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 04.49
9.7 85 Comarnic 8 - - 04.57
14.2 533.1 95 CÂMPINA 2 12 05.09 1 05.10
14.2 547.3 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 05.20 1 05.21
11.7 115 BUDA 8 - - 05.29
6.9 565.9 120 PLOIEŞTI VEST 5 05.34 2 05.36
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 05.39
4.6 573.4 BRAZI 3 - - 05.42
11.7 Crivina 7 - - 05.49
9.5 Peris 2 7 - - 05.56
13.3 120 BUFTEA 2 9 - - 06.05
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 06.0730
4.0 CHITILA 230 - - 06.10
9.4 624.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 06.20
12h 28m SUMARUL... 31 65230 9530
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Baia Mare - Dej Calatori =400 tone
Dej Calatori - Bucuresti Nord = 550 tone.

Statia Dej Calatori ataseaza grupa de vagoane de la Cluj Napoca ( tr. 1638)

Nr. 1638 CLUJ NAPOCA - DEJ CĂLĂTORI


Ramură pentru tren 1642(1942).
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 19.20
6.6 120 Cluj Napoca Est 7 - - 19.27
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 - - 19.33
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 19.35
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 19.41
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 19.46
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 19.50
10.0 44.9 50** GHERLA 13 20.03 2 20.05
13.9 58.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 20.24
01h 04m SUMARUL... 2 62 2
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 450 tone.

112
Nr. 1643 BRASOV - DEDA - BECLEAN PE SOMES
Nu circulă în zilele de: 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020 şi
06/07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 20.44
7.2 7.2 70 HĂRMAN 9 - - 20.53
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 21.00
8.6 Ozun Hm. 7 - - 21.07
7.6 32.1 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 21.13 3 21.16
9.5 Bodoc Hm. 8 - - 21.24
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 21.34
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 21.42
6.1 66.5 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 21.49 3 21.52
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 21.59
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 22.06
6.0 87.2 100 SÂNCRĂIENI HM.  7 22.13 7 22.20
7.8 95.0 MIERCUREA CIUC 2 10 22.30 3 22.33
8.2 103.2 SICULENI 8 22.41 5 22.46
7.1 80 Mădăraş Ciuc Hm. 7 - - 22.53
10.0 120.3 IZVORU OLTULUI 9 23.02 2 23.04
10.9 131.2 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 15 23.19 2 23.21
10.1 Voşlăbeni Hm. 11 - - 23.32
9.0 150.3 GHEORGHENI 7 23.39 2 23.41
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 23.45
7.6 Ditrău 5 - - 23.50
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 7 - - 23.57
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 00.09
6.0 184.3 65 TOPLIŢA 7 00.16 2 00.18
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 00.32
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 00.48
12.7 Răstoliţa Hm. 16 - - 01.04
5.3 Deda Bistra Hm. 5 - - 01.09
3.9 228.2 70 DEDA 2 6 01.15 5 01.20
7.6 Râpa de Jos Hm. 11 - - 01.31
10.0 50 Monor Gledin 13 - - 01.44
11.4 Şieu Hm. 11 - - 01.55
8.5 265.7 70 Mărişelu Hm. 8 - - 02.03
9.3 275.0 SĂRĂŢEL HM. 9 02.12 2 02.14
6.3 281.3 Măgheruş Şieu Hm. 2 7 - - 02.21
11.2 90 Şintereag Hm. 1 9 - - 02.30
7.4 299.9 BECLEAN PE SOMEŞ 7 02.37
05h 53m SUMARUL... 9 317 36
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 400 tone.
Se formeaza din grupa de vagoane sosita cu tren 472-1.

113
Nr. 1644 BECLEAN PE SOMES - DEDA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020 şi
06/07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BECLEAN PE SOMEŞ 23.06
7.4 Şintereag Hm. 7 - - 23.13
11.2 90 Măgheruş Şieu Hm. 1 9 - - 23.22
6.3 24.9 SĂRĂŢEL HM. 2 7 23.29 17 23.46
9.3 34.2 MĂRIŞELU HM.  10 23.56 5 00.01
8.5 70 Şieu Hm. 9 - - 00.10
11.4 Monor Gledin 11 - - 00.21
10.0 50 Râpa de Jos Hm. 13 - - 00.34
7.6 71.7 DEDA 10 00.44 4 00.48
3.9 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 00.53
5.3 80.9 RĂSTOLIŢA HM.  7 01.00 6 01.06
12.7 Lunca Bradului Hm. 1830 - - 01.2430
12.7 50 Stânceni Hm. 1630 - - 01.41
9.3 115.6 TOPLIŢA 13 01.54 1 01.55
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 02.02
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 02.14
8.5 80 Ditrău 7 - - 02.21
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 02.26
4.4 149.6 100 GHEORGHENI 4 02.30 6 02.36
9.0 Voşlăbeni Hm. 8 - - 02.44
10.1 168.7 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 11 02.55 2 02.57
10.9 179.6 IZVORU OLTULUI 15 03.12 2 03.14
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 03.25
7.1 196.7 SICULENI 7 03.32 5 03.37
8.2 204.9 MIERCUREA CIUC 8 03.45 2 03.47
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 03.54
6.0 Sânsimion Hm. 4 - - 03.58
9.0 Tuşnad Sat 7 - - 04.05
5.7 233.4 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 04.12 2 04.14
6.1 Bicsadu Oltului Hm. 7 - - 04.21
7.8 70 Malnaş Băi 8 - - 04.29
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 04.39
9.5 267.8 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 04.48 3 04.51
7.6 Ozun Hm. 6 - - 04.57
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 05.03
8.7 Hărman 7 - - 05.10
7.2 299.9 70 BRAŞOV  9 05.19 16 05.35
6.2 100 Dârste 3 11 - - 05.46
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 05.57
9.9 326.2 50 PREDEAL 14 06.11 2 06.13
7.4 333.6 80 AZUGA 9 06.22 1 06.23
4.0 337.6 BUŞTENI 6 06.29 1 06.30
7.6 345.2 90 SINAIA 9 06.39 2 06.41
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.47
9.7 360.3 85 COMARNIC 9 06.56 1 06.57
9.0 369.3 95 BREAZA HC. 730 07.0430  07.05
5.2 374.5 100 CÂMPINA 2 7 07.12 1 07.13
14.2 388.7 110 FLOREŞTI PRAHOVA 10 07.23 1 07.24
11.7 115 Buda 8 - - 07.32
6.9 407.3 120 PLOIEŞTI VEST 5 07.37 3 07.40
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.43
4.6 414.8 BRAZI 3 - - 07.46
11.7 Crivina 7 - - 07.53
9.5 Peris 2 8 - - 08.01
13.3 120 Buftea 2 10 - - 08.11
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 08.1330
4.0 CHITILA 230 - - 08.16
9.4 466.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 08.26
09h 20m SUMARUL... 20 47630 8330
PROCENT DE FRÂNARE = 110. TONAJ MAXIM:Beclean pe Somes - Saratel = 450 tone.
Saratel - Bucuresti Nord = 550 tone. Se formeaza din tren regio 4136.
Statia Saratel ataseaza grupa de la Bistrita, tren 1649
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco fara zilele de 5/6 si 6/7.
114
Nr. 1645 BUCURESTI NORD - BRASOV - DEDA - TÂRGU MURES
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.15
9.4 CHITILA 9 - - 12.24
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.26
3.5 16.9 BUFTEA 2 - - 12.28
13.3 120 Peris 8 - - 12.36
9.5 Crivina 6 - - 12.42
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 12.51
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 12.54
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 12.57 2 12.59
6.9 120 BUDA 5 - - 13.04
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 13.11
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 13.22 1 13.23
14.2 100 Comarnic 11 - - 13.34
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 13.42
5.4 121.0 80 SINAIA 5 13.47 2 13.49
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 13.57 2 13.59
4.0 132.6 80 AZUGA 5 14.04 1 14.05
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 14.15 2 14.17
9.9 149.9 50 TIMIŞU DE SUS HM. 15 14.32 1 14.33
10.2 50** Dârste 1 15 - - 14.48
6.2 166.3 95 BRAŞOV 3 10 14.58 12 15.10
7.2 173.5 70 HĂRMAN 9 - - 15.19
8.7 90 Prejmer Hm. 7 - - 15.26
8.6 Ozun Hm. 6 - - 15.32
7.6 198.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 6 15.38 2 15.40
9.5 Bodoc Hm. 7 - - 15.47
11.0 70 Malnaş Băi 10 - - 15.57
7.8 Bicsadu Oltului Hm. 8 - - 16.05
6.1 232.8 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 16.12 2 16.14
5.7 Tuşnad Sat 7 - - 16.21
9.0 Sânsimion Hm. 7 - - 16.28
6.0 100 Sâncrăieni Hm. 4 - - 16.32
7.8 261.3 MIERCUREA CIUC 2 9 16.41 4 16.45
8.2 269.5 SICULENI 8 16.53 6 16.59
MĂDĂRAŞ CIUC HM.
7.1 276.6 80 9 17.08 7 17.15

10.0 286.6 IZVORU OLTULUI 12 17.27 1 17.28
10.9 297.5 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 16 17.44 1 17.45
10.1 Voşlăbeni Hm. 12 - - 17.57
9.0 316.6 GHEORGHENI 8 18.05 1 18.06
4.4 100 Lăzarea Hm. 4 - - 18.10
7.6 328.6 DITRĂU  630 18.1630  18.17
8.5 80 Subcetate Mureş Hm. 8 - - 18.25
7.5 50 Gălăuţaş Hm. 2 12 - - 18.37
6.0 350.6 65 TOPLIŢA 7 18.44 1 18.45
9.3 Stânceni Hm. 14 - - 18.59
12.7 50 Lunca Bradului Hm. 16 - - 19.15
12.7 385.3 RĂSTOLIŢA HM.  18 19.33 6 19.39
5.3 70 Deda Bistra Hm. 7 - - 19.46
3.9 394.5 DEDA 2 6 19.52 25 20.17
5.9 100 Aluniş Mureş Hm. 5 - - 20.22
16.1 416.5 REGHIN 2 14 20.36 2 20.38
17.2 70 Dumbrăvioara Hm. 17 - - 20.55
11.0 80 Târgu Mureş Nord Hm. 11 - - 21.06
4.1 448.8 50 TÂRGU MUREŞ 6 21.12
08h 57m SUMARUL... 18 45530 8130
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : 550 tone.
115
Nr. 1646 TÂRGU MURES - DEDA - BRASOV - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 13.35
4.1 50 Târgu Mureş Nord Hm. 7 - - 13.42
11.0 80 Dumbrăvioara Hm. 10 - - 13.52
17.2 32.3 70 REGHIN 17 14.09 1 14.10
16.1 100 Aluniş Mureş Hm. 15 - - 14.25
5.9 54.3 DEDA 2 7 14.32 13 14.45
3.9 70 Deda Bistra Hm. 5 - - 14.50
5.3 Răstoliţa Hm. 5 - - 14.55
12.7 Lunca Bradului Hm. 17 - - 15.12
12.7 50 Stânceni Hm. 17 - - 15.29
9.3 98.2 TOPLIŢA 12 15.41 2 15.43
6.0 65 Gălăuţaş Hm. 7 - - 15.50
7.5 50 Subcetate Mureş Hm. 2 12 - - 16.02
8.5 80 Ditrău 7 - - 16.09
7.6 Lăzarea Hm. 5 - - 16.14
4.4 132.2 100 GHEORGHENI 4 16.18 2 16.20
9.0 Voşlăbeni Hm. 7 - - 16.27
10.1 151.3 70 IZVORU MUREŞULUI HM. 12 16.39 7 16.46
10.9 162.2 IZVORU OLTULUI 15 17.01 1 17.02
10.0 80 Mădăraş Ciuc Hm. 2 11 - - 17.13
7.1 179.3 SICULENI 7 17.20 5 17.25
8.2 187.5 MIERCUREA CIUC 8 17.33 3 17.36
7.8 100 Sâncrăieni Hm. 7 - - 17.43
6.0 201.3 SÂNSIMION HM.  6 17.49 7 17.56
9.0 Tuşnad Sat 10 - - 18.06
5.7 216.0 65 BĂILE TUŞNAD HM. 7 18.13 1 18.14
6.1 222.1 BICSADU OLTULUI HM.  9 18.23 1 18.24
7.8 70 Malnaş Băi 9 - - 18.33
11.0 Bodoc Hm. 10 - - 18.43
9.5 250.4 100 SFÂNTU GHEORGHE 2 9 18.52 1 18.53
7.6 Ozun Hm. 6 - - 18.59
8.6 90 Prejmer Hm. 6 - - 19.05
8.7 275.3 HĂRMAN  7 19.12 5 19.17
7.2 282.5 70 BRAŞOV 10 19.27 15 19.42
6.2 100 Dârste 3 10 - - 19.52
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 20.03
9.9 308.8 50 PREDEAL 14 20.17 2 20.19
7.4 316.2 80 AZUGA 9 20.28 1 20.29
4.0 320.2 BUŞTENI 6 20.35 1 20.36
7.6 327.8 90 SINAIA 9 20.45 2 20.47
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 20.53
9.7 342.9 85 COMARNIC 8 21.01 1 21.02
14.2 357.1 95 CÂMPINA 2 13 21.15 1 21.16
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 21.25
11.7 115 BUDA 7 - - 21.32
6.9 389.9 120 PLOIEŞTI VEST 5 21.37 2 21.39
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 21.42
4.6 397.4 BRAZI 3 - - 21.45
11.7 Crivina 7 - - 21.52
9.5 120 Peris 2 7 - - 21.59
13.3 431.9 BUFTEA 2 10 22.09 1 22.10
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 3 - - 22.13
4.0 CHITILA 2 - - 22.15
9.4 448.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 22.25
08h 50m SUMARUL... 19 455 75
PROCENT DE FRÂNARE = 110. TONAJ MAXIM: 550 tone.
Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane de la Sibiu sosită cu tren 1624.
” Pe distanţa Târgu Mureş – Deda circulă cu locomotivă LDE la roată în stare inactivă”
116
Nr. 1648 SĂRĂŢEL - BISTRIŢA NORD
Ramură de la tren 1641 sau 1941.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SĂRĂŢEL HM. 05.23
10.7 10.7 80 BISTRIŢA NORD 12 05.35
00h 12m SUMARUL... 0 12 0
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

Nr. 1649 BISTRIŢA NORD - SĂRĂŢEL


Ramură pentru tren 1644
Nu circulă în zilele de 24.12.2019, 31.12.2019, 18.04.2020 şi 06.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BISTRIŢA NORD 23.10
10.7 10.7 80 SĂRĂŢEL HM. 12 23.22
00h 12m SUMARUL... 0 12 0
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 250 tone.

117
Nr. 1653 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA - VATRA DORNEI BĂI
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020 şi
06/07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.50
9.4 CHITILA 9 - - 21.59
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 22.0130
3.5 120 BUFTEA 230 - - 22.04
13.3 Peris 7 - - 22.11
9.5 Crivina 5 - - 22.16
11.7 Brazi 2 9 - - 22.25
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 22.33
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 22.40 2 22.42
4.3 Ploieşti Est 1 5 - - 22.47
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 22.55
5.6 Cricov Hm. 430 - - 22.5930
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 23.07
7.4 93.8 80 MIZIL 7 23.14 1 23.15
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 23.22
12.0 Ulmeni 10 - - 23.32
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 23.44
2.5 128.8 BUZĂU 3 23.47 2 23.49
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 23.52
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 23.58
10.7 Zoita Hm. 7 - - 00.05
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 00.14 2 00.16
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 00.31
7.2 Gugeşti 6 - - 00.37
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 00.44
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 00.53 2 00.55
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 01.05
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 01.12
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 01.14 2 01.16
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 01.2230
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 01.28
11.0 245.0 ADJUD 2 9 01.37 2 01.39
13.7 Sascut Hm. 8 - - 01.47
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 01.52
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 02.02
9.7 Valea Seacă 530 - - 02.0730
10.8 303.2 BACĂU  1 730 02.15 9 02.24
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 02.33
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 02.39
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 02.45
11.6 347.0 ROMAN 8 02.53 1 02.54
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 02.59
7.1 Mirceşti 4 - - 03.03
14.1 Muncel Hm. 730 - - 03.1030
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 430 - - 03.15
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 03.20 2 03.22
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 03.29
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 03.37 1 03.38
11.6 Liteni Hm. 7 - - 03.45
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 03.53 1 03.54
6.6 Văratec Hm. 5 - - 03.59
8.2 447.8 SUCEAVA 3 8 04.07 15 04.22
5.0 452.8 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.29

118
Tren nr. 1653
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.0 452.8 70 SUCEAVA VEST 7 - - 04.29
9.4 Stroieşti 8 - - 04.37
CIPRIAN PORUMBESCU
7.0 469.2 80  7 04.44 5 04.49
HM.
13.0 Berchişeşti Hm. 12 - - 05.01
7.9 Gura Humorului Hm. 2 8 - - 05.09
4.5 494.6 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 05.14 1 05.15
6.8 Frasin Hm. 8 05.23 1 05.24
5.8 Molid Hm. 6 - - 05.30
3.3 510.5 65 VAMA 1 5 05.35 1 05.36
4.3 Prisaca Dornei Hm. 5 - - 05.41
7.5 522.3 CÂMPULUNG EST HM. 9 05.50 1 05.51
3.8 526.1 CÂMPULUNG MOLD. 6 05.57 2 05.59
3.3 Sadova Hm. 5 - - 06.04
3.0 532.4 Pojorâta Hm. 5 06.09 1 06.10
8.8 Valea Putnei P.M. 12 - - 06.22
5.9 547.1 50 Mestecăniş Hm. 9 06.31 1 06.32
5.9 Iacobeni 10 06.42 1 06.43
5.7 Argestru Hm. 1 10 - - 06.53
4.5 563.2 60 VATRA DORNEI 3 9 07.02 1 07.03
1.0 564.2 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 07.06
09h 16m SUMARUL... 30 499 57
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava detaseaza grupa de vagoane pentru loco.


In perioada 12-15.10.2020 staţia Paşcani detaseaza grupă de vagoane pentru formare tr. 1968
Pascani - Iasi.
De la Vatra Dornei Bai h.c. la statia Vatra Dornei circula prin impingere ca G.1653-2.
(Minutele întârziere datorate detaşării în staţia Paşcani se vor analiza în cont SNTFC).

Nr. G.1653-2 VATRA DORNEI BĂI - VATRA DORNEI


Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 07.11
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI 5 07.16
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

119
Nr. 1654 VATRA DORNEI BĂI - SUCEAVA - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020 şi 06/07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI BĂI HC. 22.05
1.0 1.0 55 VATRA DORNEI 1 4 22.09 2 22.11
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 22.17
5.7 Iacobeni 1 9 22.26 1 22.27
5.9 17.1 Mestecăniş Hm. 10 22.37 1 22.38
5.9 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 22.47
8.8 31.8 POJORÂTA HM. 12 22.59 1 23.00
3.0 Sadova Hm. 5 - - 23.05
3.3 38.1 CÂMPULUNG MOLD. 4 23.09 2 23.11
3.8 41.9 CÂMPULUNG EST HM. 6 23.17 1 23.18
7.5 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 23.27
4.3 53.7 65 VAMA 5 23.32 1 23.33
3.3 Molid Hm. 1 5 - - 23.38
5.8 62.8 Frasin Hm. 7 23.45 1 23.46
6.8 69.6 GURA HUMORULUI ORAŞ 8 23.54 1 23.55
4.5 GURA HUMORULUI HM. 3 8 - - 00.03
7.9 Berchişeşti Hm. 6 - - 00.09
13.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 00.20
7.0 Stroieşti 6 - - 00.26
9.4 111.4 SUCEAVA VEST 8 - - 00.34
5.0 116.4 70 SUCEAVA 2 8 00.42 15 00.57
8.2 Văratec Hm. 6 - - 01.03
6.6 131.2 120 VEREŞTI 4 01.07 1 01.08
13.0 Liteni Hm. 8 - - 01.16
11.6 155.8 DOLHASCA 2 9 01.25 1 01.26
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 01.33
10.8 177.0 PAŞCANI 1 8 01.41 2 01.43
2.3 179.3 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 01.4530
8.6 Muncel Hm. 530 - - 01.51
14.1 Mirceşti 730 - - 01.5830
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 02.0230
8.1 217.2 ROMAN 530 02.08 2 02.10
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 02.18
11.2 120 Galbeni 6 - - 02.24
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 02.34
12.0 261.0 BACĂU  8 02.42 10 02.52
10.8 Valea Seacă 630 - - 02.5830
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 03.04
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 03.14
9.2 Sascut Hm. 5 - - 03.19
13.7 319.2 ADJUD 1 9 03.28 2 03.30
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 03.37
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 03.43
6.3 344.9 MĂRĂŞEŞTI 2 8 03.51 2 03.53
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 03.55
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 04.00
11.7 364.6 FOCŞANI 11 04.11 2 04.13
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 04.20
7.3 Gugeşti 7 - - 04.27
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 04.33
14.9 401.9 RÂMNICU SĂRAT 2 17 04.50 2 04.52
11.3 100 Zoita Hm. 8 - - 05.00
10.7 Boboc Hm. 7 - - 05.07

120
Tren nr. 1654
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
10.7 Boboc Hm. 7 - - 05.07
8.6 100 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 05.1430
2.9 435.4 BUZĂU 230 05.17 2 05.19
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 05.22
12.9 Ulmeni 10 - - 05.32
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 05.42
7.6 470.4 MIZIL 7 05.49 2 05.51
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 05.58
9.5 Cricov Hm. 8 - - 06.06
5.6 492.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 06.13
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 06.20
4.3 504.0 PLOIEŞTI SUD 2 7 06.27 2 06.29
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 06.36
5.2 512.8 65 BRAZI 8 - - 06.44
11.7 Crivina 7 - - 06.51
9.5 Peris 2 8 - - 06.59
13.3 Buftea 2 9 - - 07.08
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 07.1030
4.0 CHITILA 230 - - 07.13
9.4 564.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 07.23
09h 18m SUMARUL... 35 502 56
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane din loco.


De la statia Vatra Dornei la Vatra Dornei Bai h.c. circula prin impingere ca G.1654-1.

Nr. G.1654-1 VATRA DORNEI - VATRA DORNEI BĂI


Nu circulă în zilele de 24.12.2019, 31.12.2019, 18.04.2020 şi 06.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
VATRA DORNEI 21.55
1.0 1.0 30 VATRA DORNEI BĂI HC. 5 22.00
00h 05m SUMARUL... 0 5 0
PROCENT DE FRÂNARE =110.
TONAJ MAXIM = 550 tone.

121
Nr. 1655 BUCURESTI NORD - BACAU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.10
9.4 CHITILA 9 - - 07.19
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 07.21
3.5 120 Buftea 2 - - 07.23
13.3 Peris 7 - - 07.30
9.5 Crivina 5 - - 07.35
11.7 Brazi 2 10 - - 07.45
5.2 56.6 65 PLOIEŞTI TRIAJ  7 07.52 4 07.56
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 08.03 2 08.05
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 08.10
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 08.18
5.6 76.9 CRICOV HM. 5 08.23 1 08.24
9.5 Inoteşti Hm. 8 - - 08.32
7.4 93.8 80 MIZIL 7 08.39 1 08.40
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 08.47
12.0 Ulmeni 10 - - 08.57
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 09.09
2.5 128.8 BUZĂU 3 09.12 2 09.14
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 09.17
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 09.23
10.7 Zoita Hm. 7 - - 09.30
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 09.39 1 09.40
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 09.55
7.2 Gugeşti 6 - - 10.01
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 10.08
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 10.17 2 10.19
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 10.29
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 10.36
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 10.38 2 10.40
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 10.4630
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 10.52
11.0 245.0 ADJUD 2 9 11.01 2 11.03
13.7 Sascut Hm. 8 - - 11.11
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 11.16
14.8 120 Faraoani Hm. 2 10 - - 11.26
9.7 Valea Seacă 530 - - 11.3130
10.8 303.2 BACĂU 1 730 11.39
04h 29m SUMARUL... 16 252 17
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1656 BACĂU - MĂRĂŞEŞTI


Ramură pentru trenul 1662.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 16.14
10.8 Valea Seacă 7 - - 16.21
9.7 Faraoani Hm. 6 - - 16.27
14.8 120 Orbeni Hm. 2 10 - - 16.37
9.2 Sascut Hm. 5 - - 16.42
13.7 58.2 ADJUD 1 9 16.51 1 16.52
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 16.59
8.4 Pădureni Putna Hm. 6 - - 17.05
6.3 83.9 100 MĂRĂŞEŞTI 2 8 17.13
00h 59m SUMARUL... 5 58 1
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

122
Nr. 1657 BUCURESTI NORD - BACAU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.00
9.4 CHITILA 9 - - 15.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 15.11
3.5 120 BUFTEA 2 - - 15.13
13.3 Peris 7 - - 15.20
9.5 Crivina 6 - - 15.26
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 15.35
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 15.42
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 15.49 3 15.52
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 15.57
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 16.05
5.6 Cricov Hm. 430 - - 16.0930
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 16.17
7.4 93.8 80 MIZIL 7 16.24 1 16.25
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 16.32
12.0 Ulmeni 10 - - 16.42
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 16.54
2.5 128.8 BUZĂU 3 16.57 3 17.00
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 17.03
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 17.09
10.7 Zoita Hm. 7 - - 17.16
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 17.25 1 17.26
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 17.41
7.2 Gugeşti 6 - - 17.47
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 17.54
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 18.03 2 18.05
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 18.15
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 18.22
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 18.24 2 18.26
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 18.3230
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 18.38
11.0 245.0 ADJUD 2 9 18.47 1 18.48
13.7 Sascut Hm. 8 - - 18.56
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 19.01
14.8 120 Faraoani Hm. 2 10 - - 19.11
9.7 Valea Seacă 530 - - 19.1630
10.8 303.2 BACĂU 1 730 19.24
04h 24m SUMARUL... 16 251 13
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: 500 tone.

123
Nr. 1658 BACAU - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BACĂU 04.38
10.8 Valea Seacă 630 - - 04.4430
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 04.50
14.8 120 Orbeni Hm. 2 10 - - 05.00
9.2 Sascut Hm. 5 - - 05.05
13.7 58.2 ADJUD 1 9 05.14 1 05.15
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 05.22
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 05.28
6.3 83.9 MĂRĂŞEŞTI 2 8 05.36 1 05.37
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 05.39
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 05.44
11.7 103.6 FOCŞANI 11 05.55 2 05.57
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 06.04
7.3 Gugeşti 7 - - 06.11
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 06.17
14.9 140.9 RÂMNICU SĂRAT 2 17 06.34 1 06.35
11.3 Zoita Hm. 8 - - 06.43
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 06.50
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 06.5730
2.9 174.4 BUZĂU 230 07.00 2 07.02
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 07.05
12.9 Ulmeni 10 - - 07.15
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 07.25
7.6 209.4 MIZIL 7 07.32 1 07.33
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 07.40
9.5 Cricov Hm. 8 - - 07.48
5.6 231.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 07.55
6.8 Ploieşti Est 1 7 - - 08.02
4.3 243.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 08.08 2 08.10
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 08.17
5.2 251.8 65 BRAZI 7 - - 08.24
11.7 Crivina 7 - - 08.31
9.5 Peris 2 7 - - 08.38
13.3 BUFTEA 2 9 - - 08.47
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 08.4930
4.0 CHITILA 230 - - 08.52
9.4 303.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 09.02
04h 24m SUMARUL... 19 254 10
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: = 500 tone.

124
Nr. 1660 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Nu circula în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 si 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 06.20
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 06.24 2 06.26
6.4 100 Ciurea Hm. 3 9 - - 06.35
9.9 18.5 95 Bârnova Hm. 1 15 06.50 1 06.51
5.2 90 Grajduri 6 - - 06.57
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 07.01
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 07.05
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 07.11 1 07.12
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 07.22
9.8 67.7 VASLUI 3 11 07.33 2 07.35
4.6 Munteni Hm. 6 - - 07.41
10.9 83.2 CRASNA 8 07.49 1 07.50
20.1 Banca Hm. 15 - - 08.05
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 08.14
7.3 119.8 BÂRLAD 4 11 08.25 2 08.27
15.0 Tutova Hm. 11 - - 08.38
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 08.45
3.8 120 Nichişeni 3 - - 08.48
8.4 Berheci Hm. 5 - - 08.53
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 5 - - 08.58
6.1 TECUCI NORD HC.(600) 4 - - 09.02
1.7 170.1 60 TECUCI 3 09.05 12 09.17
2.1 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 09.20
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 09.25
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 7 - - 09.32
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 09.39
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 09.41
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 09.46
11.7 206.6 FOCŞANI 11 09.57 2 09.59
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 10.06
7.3 Gugeşti 7 - - 10.13
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 10.19
14.9 243.9 RÂMNICU SĂRAT 2 17 10.36 2 10.38
11.3 Zoita Hm. 8 - - 10.46
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 10.53
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 11.0030
2.9 277.4 BUZĂU 230 11.03 2 11.05
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 11.08
12.9 Ulmeni 10 - - 11.18
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 11.28
7.6 312.4 MIZIL 7 11.35 1 11.36
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 11.43
9.5 Cricov Hm. 8 - - 11.51
5.6 334.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 11.58
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 12.05
4.3 346.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 12.11 2 12.13
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 12.20
5.2 354.8 65 BRAZI 8 - - 12.28
11.7 Crivina 7 - - 12.35
9.5 PERIS 2 7 - - 12.42
13.3 120 BUFTEA 2 9 - - 12.51
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 12.5330
30
4.0 CHITILA 2 - - 12.56
9.4 406.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 13.07
06h 47m SUMARUL... 31 377 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM : IASI - TECUCI = 500 tone.
TECUCI - BUCURESTI N. = 650 tone.
Pe distanta Tecuci - Bucuresti N. circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

125
Nr. 1661 MĂRĂŞEŞTI - IAŞI
Ramura de la tren 380-1.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Nu circulă în perioada închiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
MĂRĂŞEŞTI 10.10
1.5 Ram. Gral. E.Grigorescu 3 - - 10.13
5.4 80 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 10.18
4.7 Cosmeşti Hm. 2 6 - - 10.24
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 8 - - 10.32
0.9 17.8 30 TECUCI NORD HC.(605) 3 10.35 1 10.36
0.3 18.1 TECUCI RAM. FRUNZEASCA 2 - - 10.38
5.8 23.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 10.42
8.2 Berheci Hm. 6 - - 10.48
8.4 120 Nichişeni 5 - - 10.53
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 10.56
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 11.02
15.0 66.4 BÂRLAD 9 11.11 1 11.12
7.3 73.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 11.20
9.2 Banca Hm. 6 - - 11.26
20.1 Crasna 14 - - 11.40
10.9 Munteni Hm. 7 - - 11.47
4.6 118.5 VASLUI 4 8 11.55 1 11.56
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 12.04
13.7 Buhăieşti 9 - - 12.13
8.7 Rebricea Hm. 6 - - 12.19
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 12.23
6.3 Grajduri 5 - - 12.28
5.2 167.7 90 BÂRNOVA HM. 7 12.35 1 12.36
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 12.45
6.4 184.0 100 NICOLINA 4 10 12.55 1 12.56
2.2 186.2 65 IAŞI 3 7 13.03
02h 53m SUMARUL... 17 168 5
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

126
Nr. 1662 IASI - MARASESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 14.08
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 14.12 2 14.14
6.4 100 Ciurea Hm. 3 9 - - 14.23
9.9 18.5 95 Bârnova Hm. 1 15 14.38 1 14.39
5.2 90 Grajduri 6 - - 14.45
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 14.49
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 14.53
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 14.59 1 15.00
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 15.10
9.8 67.7 VASLUI 3 11 15.21 2 15.23
4.6 Munteni Hm. 6 - - 15.29
10.9 83.2 CRASNA 8 15.37 1 15.38
20.1 Banca Hm. 15 - - 15.53
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 16.02
7.3 119.8 BÂRLAD 4 11 16.13 2 16.15
15.0 Tutova Hm. 11 - - 16.26
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 16.33
3.8 120 Nichişeni 3 - - 16.36
8.4 Berheci Hm. 5 - - 16.41
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 5 - - 16.46
5.8 Tecuci Ram. Frunzeasca 4 - - 16.50
0.3 168.4 30 TECUCI NORD HC.(605) 1 16.51 1 16.52
0.9 Tecuci Ram. Cosmeşti 230 - - 16.5430
5.3 Cosmeşti Hm. 530 - - 17.00
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 8 - - 17.08
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 17.15
1.5 186.2 MĂRĂŞEŞTI 2 17.17 15 17.32
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 230 - - 17.3430
6.4 80 Putna Seacă Hm. 530 - - 17.40
11.7 205.9 FOCŞANI 11 17.51 2 17.53
7.9 Coteşti Hm. 7 - - 18.00
7.3 Gugeşti 7 - - 18.07
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 18.13
14.9 243.2 RÂMNICU SĂRAT 2 17 18.30 1 18.31
11.3 Zoita Hm. 8 - - 18.39
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 18.46
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 18.5330
2.9 276.7 BUZĂU 230 18.56 2 18.58
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 19.01
12.9 Ulmeni 10 - - 19.11
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 19.21
7.6 311.7 MIZIL 7 19.28 1 19.29
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 19.36
9.5 Cricov Hm. 8 - - 19.44
5.6 334.2 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 19.51
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 19.58
4.3 345.3 PLOIEŞTI SUD 2 7 20.05 2 20.07
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 20.14
5.2 354.1 65 BRAZI 8 - - 20.22
11.7 Crivina 7 - - 20.29
9.5 Peris 2 7 - - 20.36
13.3 120 BUFTEA 2 9 - - 20.45
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 20.4730
4.0 CHITILA 230 - - 20.50
9.4 405.5 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 21.00
06h 52m SUMARUL... 31 379 33
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Iasi - Marasesti = 500 tone;
Marasesti - Bucuresti Nord = 800.
Statia Marasesti ataseaza grupa de vagoane de la Bacau - tren 1656.

127
Nr. 1663 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 12.00
9.4 CHITILA 9 - - 12.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 12.11
3.5 120 BUFTEA 2 - - 12.13
13.3 Peris 7 - - 12.20
9.5 Crivina 5 - - 12.25
11.7 Brazi 2 9 - - 12.34
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 12.41
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 12.48 2 12.50
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 12.55
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 13.03
5.6 Cricov Hm. 430 - - 13.0730
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 13.15
7.4 93.8 80 MIZIL 7 13.22 1 13.23
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 13.30
12.0 Ulmeni 10 - - 13.40
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 13.52
2.5 128.8 BUZĂU 3 13.55 1 13.56
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 13.59
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 14.05
10.7 Zoita Hm. 7 - - 14.12
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 14.21 1 14.22
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 14.37
7.2 Gugeşti 6 - - 14.43
7.3 80 Coteşti Hm. 7 - - 14.50
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 14.59 2 15.01
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 15.11
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 15.18
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 15.20
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 15.25
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 15.32
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 730 - - 15.3930
2.1 236.1 TECUCI 230 15.42 13 15.55
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 15.58
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 16.02
8.2 Berheci Hm. 5 - - 16.07
8.4 120 Nichişeni 6 - - 16.13
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 16.16
7.1 271.4 TUTOVA HM.  2 7 16.23 4 16.27
15.0 286.4 BÂRLAD 11 16.38 2 16.40
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 16.48
9.2 Banca Hm. 6 - - 16.54
20.1 323.0 CRASNA 15 17.09 1 17.10
10.9 Munteni Hm. 8 - - 17.18
4.6 338.5 VASLUI 4 8 17.26 2 17.28
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 17.36
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 17.46 1 17.47
8.7 Rebricea Hm. 7 - - 17.54
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 17.58
6.3 Grajduri 6 - - 18.04
5.2 90 Bârnova Hm. 7 18.11 1 18.12
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 18.21
6.4 404.0 100 NICOLINA 4 9 18.30 1 18.31
2.2 406.2 65 IAŞI 3 7 18.38
06h 38m SUMARUL... 28 366 32
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

128
Nr. 1664 IAŞI - MĂRĂŞEŞTI
Ramura pentru tren 381-2.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 16.00
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 16.04 2 16.06
6.4 100 Ciurea Hm. 3 9 - - 16.15
9.9 95 Bârnova Hm. 1 12 - - 16.27
5.2 90 Grajduri 5 - - 16.32
6.3 Scânteia Hm. 5 - - 16.37
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 16.41
8.7 Buhăieşti 6 - - 16.47
13.7 100 Bălteni Hm. 9 - - 16.56
9.8 67.7 VASLUI 3 10 17.06 2 17.08
4.6 Munteni Hm. 6 - - 17.14
10.9 Crasna 7 - - 17.21
20.1 Banca Hm. 13 - - 17.34
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 17.43
7.3 119.8 BÂRLAD 4 11 17.54 1 17.55
15.0 Tutova Hm. 11 - - 18.06
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 18.13
3.8 120 Nichişeni 3 - - 18.16
8.4 Berheci Hm. 5 - - 18.21
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 5 - - 18.26
5.8 168.1 TECUCI RAM. FRUNZEASCA 5 - - 18.31
0.3 168.4 30 TECUCI NORD HC.(605) 1 18.32 1 18.33
0.9 Tecuci Ram. Cosmeşti 230 - - 18.3530
5.3 Cosmeşti Hm. 530 - - 18.41
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 8 - - 18.49
5.4 80 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 18.56
1.5 186.2 MĂRĂŞEŞTI 3 18.59
02h 59m SUMARUL... 17 173 6
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 500 tone.
In statia Marasesti se ataseaza la semnalul trenului 381-2

129
Nr. 1665 BUCURESTI NORD - TECUCI - IASI
Nu circula în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 si 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.55
9.4 CHITILA 8 - - 16.03
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 16.05
3.5 120 BUFTEA 2 - - 16.07
13.3 Peris 7 - - 16.14
9.5 Crivina 5 - - 16.19
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 16.27
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 16.35
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 16.42 2 16.44
4.3 Ploieşti Est 1 6 - - 16.50
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 16.58
5.6 Cricov Hm. 430 - - 17.0230
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 17.10
7.4 93.8 80 MIZIL 7 17.17 1 17.18
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 17.25
12.0 Ulmeni 10 - - 17.35
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 17.47
2.5 128.8 BUZĂU 3 17.50 3 17.53
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 17.56
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 18.02
10.7 Zoita Hm. 7 - - 18.09
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 18.18 2 18.20
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 18.35
7.2 Gugeşti 6 - - 18.41
7.3 80 Coteşti Hm. 7 - - 18.48
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 18.57 3 19.00
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 19.10
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 19.17
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 230 - - 19.1930
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 530 - - 19.25
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 19.32
5.3 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 730 - - 19.3930
2.1 236.1 TECUCI 230 19.42 12 19.54
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 19.57
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 20.01
8.2 Berheci Hm. 5 - - 20.06
8.4 120 Nichişeni 5 - - 20.11
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 20.14
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 20.20
15.0 286.4 BÂRLAD 10 20.30 2 20.32
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 20.40
9.2 Banca Hm. 6 - - 20.46
20.1 323.0 CRASNA 15 21.01 1 21.02
10.9 Munteni Hm. 8 - - 21.10
4.6 338.5 VASLUI 4 8 21.18 1 21.19
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 21.27
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 21.37 1 21.38
8.7 Rebricea Hm. 7 - - 21.45
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 21.49
6.3 Grajduri 6 - - 21.55
5.2 90 Bârnova Hm. 7 22.02 1 22.03
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 22.12
6.4 404.0 100 NICOLINA 4 9 22.21 1 22.22
2.2 406.2 65 IAŞI 3 7 22.29
06h 34m SUMARUL... 28 364 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

130
Nr. 1667 BUCURESTI NORD -TECUCI - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 22.50
9.4 CHITILA 9 - - 22.59
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.01
3.5 120 BUFTEA 2 - - 23.03
13.3 Peris 7 - - 23.10
9.5 Crivina 5 - - 23.15
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 23.24
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 23.32
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 23.39 2 23.41
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 23.46
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 23.54
5.6 Cricov Hm. 430 - - 23.5830
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 00.06
7.4 93.8 80 MIZIL 7 00.13 2 00.15
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 00.22
12.0 Ulmeni 10 - - 00.32
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 00.44
2.5 128.8 BUZĂU 3 00.47 2 00.49
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 00.52
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 00.58
10.7 Zoita Hm. 7 - - 01.05
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 01.14 2 01.16
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 01.31
7.2 Gugeşti 6 - - 01.37
7.3 80 Coteşti Hm. 7 - - 01.44
7.9 199.6 FOCŞANI 2 9 01.53 2 01.55
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.05
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 02.12
0.9 30 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 - - 02.14
5.4 G-ral. E. Grigorescu Hm. 5 - - 02.19
4.7 80 Cosmeşti Hm. 2 7 - - 02.26
5.3 234.0 Tecuci Ram. Cosmeşti 2 730 - - 02.3330
2.1 236.1 TECUCI 230 02.36 12 02.48
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 02.51
6.1 243.9 FRUNZEASCA HM. 4 - - 02.55
8.2 Berheci Hm. 5 - - 03.00
8.4 120 Nichişeni 5 - - 03.05
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 03.08
7.1 Tutova Hm. 2 6 - - 03.14
15.0 286.4 BÂRLAD 10 03.24 2 03.26
7.3 293.7 100* ZORLENI HM. 8 - - 03.34
9.2 Banca Hm. 6 - - 03.40
20.1 323.0 CRASNA 15 03.55 1 03.56
10.9 Munteni Hm. 8 - - 04.04
4.6 338.5 VASLUI 4 8 04.12 2 04.14
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 04.22
13.7 362.0 BUHĂIEŞTI 10 04.32 1 04.33
8.7 Rebricea Hm. 7 - - 04.40
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 04.44
6.3 Grajduri 6 - - 04.50
5.2 90 Bârnova Hm. 7 04.57 1 04.58
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 05.07
6.4 404.0 100 NICOLINA 4 9 05.16 1 05.17
2.2 406.2 65 IAŞI 3 7 05.24
06h 34m SUMARUL... 28 364 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

131
Nr. 1668 IASI - TECUCI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 23.15
2.2 2.2 65 NICOLINA 4 23.19 2 23.21
6.4 100 Ciurea Hm. 3 9 - - 23.30
9.9 18.5 95 BÂRNOVA HM. 1 15 23.45 1 23.46
5.2 90 Grajduri 6 - - 23.52
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 23.56
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 00.00
8.7 44.2 BUHĂIEŞTI 6 00.06 1 00.07
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 00.17
9.8 67.7 VASLUI 3 11 00.28 10 00.38
4.6 Munteni Hm. 6 - - 00.44
10.9 83.2 CRASNA 8 00.52 1 00.53
20.1 Banca Hm. 15 - - 01.08
9.2 112.5 70** ZORLENI HM. 9 - - 01.17
7.3 119.8 BÂRLAD 4 11 01.28 2 01.30
15.0 Tutova Hm. 11 - - 01.41
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 01.48
3.8 120 Nichişeni 3 - - 01.51
8.4 Berheci Hm. 5 - - 01.56
8.2 162.3 FRUNZEASCA HM. 5 - - 02.01
6.1 Tecuci Nord hc.(600) 4 - - 02.05
1.7 170.1 60 TECUCI 3 02.08 12 02.20
2.1 Tecuci Ram. Cosmeşti 3 - - 02.23
5.3 80 Cosmeşti Hm. 5 - - 02.28
4.7 G-ral. E. Grigorescu Hm. 2 7 - - 02.35
5.4 Ram. Gral. E.Grigorescu 2 7 - - 02.42
0.9 30 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 02.44
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 02.49
11.7 206.6 FOCŞANI 11 03.00 2 03.02
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 03.09
7.3 Gugeşti 7 - - 03.16
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 03.22
14.9 243.9 RÂMNICU SĂRAT 2 17 03.39 2 03.41
11.3 Zoita Hm. 8 - - 03.49
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 03.56
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 04.0330
30
2.9 277.4 BUZĂU 2 04.06 2 04.08
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 04.11
12.9 Ulmeni 10 - - 04.21
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 04.31
7.6 312.4 MIZIL 7 04.38 1 04.39
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 04.46
9.5 Cricov Hm. 8 - - 04.54
5.6 334.9 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 05.01
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 05.08
4.3 346.0 PLOIEŞTI SUD 2 6 05.14 2 05.16
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 05.23
5.2 65 Brazi 8 - - 05.31
11.7 Crivina 7 - - 05.38
9.5 Peris 2 7 - - 05.45
13.3 389.3 BUFTEA  2 10 05.55 1 05.56
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 330 - - 05.5930
30
4.0 CHITILA 2 - - 06.02
9.4 406.2 BUCUREŞTI NORD GR.A 10 06.12
06h 57m SUMARUL... 30 378 39
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Iasi - Vaslui = 750 tone.
Vaslui - Bucuresti Nord = 500 tone.
Statia Vaslui detaseaza grupa de vagoane pentru tren 6413, cu exceptia zilei de 6/ 7.
Pe distanta Iasi - Vaslui circula cu DT.

132
Nr. 1681 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.35
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 09.40
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 09.42
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 09.46
1.4 PANTELIMON 1 - - 09.47
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 09.4830
2.4 PASĂREA 1 - - 09.4930
7.4 Brăneşti Hm. 3 6 - - 09.5530
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 10.0030
11.6 Săruleşti 430 - - 10.05
16.3 69.6 160 LEHLIU 630 - - 10.1130
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 10.1430
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 10.2130
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 730 - - 10.29
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 10.34
6.3 Jegălia 230 - - 10.3630
9.0 Bărăganu Hm. 330 - - 10.40
9.9 146.4 FETEŞTI 2 6 - - 10.46
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 10.49
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 10.51
7.6 160 Dunărea Hm. 330 - - 10.5430
4.8 Cernavodă Pod 1 4 - - 10.5830
7.3 100 Saligny 6 - - 11.0430
6.2 160 Mircea Vodă Hm. 3 - - 11.0730
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 5 - - 11.1230
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 130 - - 11.14
5.2 DOROBANŢU 230 - - 11.1630
9.2 120 Basarabi 5 - - 11.2130
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 11.25
6.1 Palas 3 - - 11.28
1.7 Constanţa P1 2 - - 11.30
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 11.35
02h 00m SUMARUL... 11 120 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

133
Nr. 1682 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 12.50
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 12.53
1.7 Palas 2 - - 12.55
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 12.58
7.3 Basarabi 330 - - 13.0130
9.2 120 Dorobanţu 5 - - 13.0630
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 230 - - 13.09
2.8 34.6 MEDGIDIA 2 330 - - 13.1230
10.5 160 Mircea Vodă Hm. 430 - - 13.17
6.2 Saligny 3 - - 13.20
7.3 100 Cernavodă Pod 1 630 - - 13.2630
4.8 140 Dunărea Hm. 3 - - 13.2930
7.6 160 Ovidiu Hm. 3 - - 13.3230
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 13.3430
4.0 78.6 FETEŞTI 1 3 - - 13.3730
9.9 Bărăganu Hm. 5 - - 13.4230
9.0 Jegălia 330 - - 13.46
6.3 Perişoru Hm. 230 - - 13.4830
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 7 - - 13.5530
13.1 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 14.0030
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 14.0730
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 14.1230
16.3 160 Săruleşti 630 - - 14.19
11.6 Fundulea Hm. 430 - - 14.2330
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 14.2830
7.4 PASĂREA 2 5 - - 14.3330
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 14.3430
3.6 PANTELIMON 130 - - 14.36
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 14.37
8.1 Bucureşti Băneasa 4 - - 14.41
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 14.43
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 14.49
01h 59m SUMARUL... 11 119 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

134
Nr. 1683 BUCURESTI NORD - CONSTANTA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.00
4.3 70 Ram. Pajura 5 - - 16.05
2.3 120 Bucureşti Băneasa 2 - - 16.07
8.1 R. 3 Pantelimon 4 - - 16.11
1.4 PANTELIMON 1 - - 16.12
3.6 Ram. Pasarea 130 - - 16.1330
2.4 PASĂREA 1 - - 16.1430
7.4 Brăneşti Hm. 3 6 - - 16.2030
12.2 Fundulea Hm. 5 - - 16.2530
11.6 Săruleşti 430 - - 16.30
16.3 69.6 160 LEHLIU 630 - - 16.3630
7.9 Dor Mărunt Hm. 3 - - 16.3930
18.3 Dragoş Vodă Hm. 7 - - 16.4630
13.1 108.9 CIULNIŢA 2 730 - - 16.54
12.3 Perişoru Hm. 5 - - 16.59
6.3 Jegălia 230 - - 17.0130
9.0 Bărăganu Hm. 330 - - 17.05
9.9 146.4 FETEŞTI 2 6 - - 17.11
4.0 120 Ramificaţia Borcea Hm. 3 - - 17.14
3.6 Ovidiu Hm. 2 - - 17.16
7.6 160 Dunărea Hm. 330 - - 17.1930
4.8 Cernavodă Pod 1 4 - - 17.2330
7.3 100 Saligny 6 - - 17.2930
6.2 160 Mircea Vodă Hm. 3 - - 17.3230
10.5 190.4 MEDGIDIA 1 5 - - 17.3730
2.8 140 Post Medgidia Gr. B 130 - - 17.39
5.2 DOROBANŢU 230 - - 17.4130
9.2 120 Basarabi 5 - - 17.4630
7.3 140 Valul lui Traian Hm. 330 - - 17.50
6.1 Palas 3 - - 17.53
1.7 Constanţa P1 2 - - 17.55
2.3 225.0 60 CONSTANŢA 2 5 18.00
02h 00m SUMARUL... 11 120 0
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

135
Nr. 1684 CONSTANTA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CONSTANŢA 18.50
2.3 60 Constanţa P1 3 - - 18.53
1.7 Palas 2 - - 18.55
6.1 140 Valul lui Traian Hm. 3 - - 18.58
7.3 Basarabi 330 - - 19.0130
9.2 120 Dorobanţu 430 - - 19.06
5.2 140 Post Medgidia Gr. B 230 - - 19.0830
2.8 34.6 MEDGIDIA 2 330 19.12 1 19.13
10.5 160 Mircea Vodă Hm. 6 - - 19.19
6.2 Saligny 3 - - 19.22
7.3 100 Cernavodă Pod 1 6 - - 19.28
4.8 140 Dunărea Hm. 3 - - 19.31
7.6 160 Ovidiu Hm. 3 - - 19.34
3.6 120 Ramificaţia Borcea Hm. 2 - - 19.36
4.0 78.6 FETEŞTI 1 3 - - 19.39
9.9 Bărăganu Hm. 5 - - 19.44
9.0 Jegălia 330 - - 19.4730
6.3 Perişoru Hm. 230 - - 19.50
12.3 116.1 CIULNIŢA 2 7 - - 19.57
13.1 Dragoş Vodă Hm. 5 - - 20.02
18.3 Dor Mărunt Hm. 7 - - 20.09
7.9 155.4 LEHLIU 2 5 - - 20.14
16.3 160 Săruleşti 630 - - 20.2030
11.6 Fundulea Hm. 430 - - 20.25
12.2 Brăneşti Hm. 5 - - 20.30
7.4 PASĂREA 2 5 - - 20.35
2.4 Ram. Pasarea 1 - - 20.36
3.6 PANTELIMON 2 - - 20.38
1.4 R. 3 Pantelimon 1 - - 20.39
8.1 Bucureşti Băneasa 4 - - 20.43
2.3 120 Ram. Pajura 2 - - 20.45
4.3 225.0 70 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 6 20.51
02h 01m SUMARUL... 11 120 1
PROCENT DE FRANARE = 175.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

136
Nr. 1691 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.10
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 11.16
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 11.21
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 11.23
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 11.25
13.4 Grădinari 4 14 - - 11.39
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 11.50
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 11.57
4.8 50.9 VIDELE 4 12.01 1 12.02
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 12.05
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 12.08
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 12.13
6.6 Olteni 2 6 - - 12.19
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 12.31
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 12.40
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 12.52 2 12.54
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 13.05
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 13.15
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 13.22
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 13.34 1 13.35
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 13.43
7.8 155.4 CARACAL 6 13.49 2 13.51
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 14.01
8.6 Jianca 6 - - 14.07
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 14.13
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 14.24
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 14.29
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 14.35 10 14.45
5.7 Cernele  5 - - 14.50
6.4 Işalniţa 4 - - 14.54
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 14.59
9.6 Răcari Hm. 6 - - 15.05
6.5 244.8 FILIAŞI 5 15.10 1 15.11
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 15.16
1.2 120 Gura Motrului Hm. 1 5 - - 15.21
6.3 Butoieşti Hm. 1 5 - - 15.26
11.1 Strehaia 1 8 - - 15.34
2.2 271.1 STREHAIA HC. 3 15.37 1 15.38
5.7 Ciochiuţa Hm. 1 7 - - 15.45
7.0 Tâmna 7 - - 15.52
5.1 Igiroasa Hm. 1 4 - - 15.56
4.8 Prunişor Hm. 2 8 - - 16.04
6.1 80 Gârniţa Hm. 6 - - 16.10
3.9 303.7 BALOTA 2 6 16.16 1 16.17
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 16.27
4.3 Post Macazuri 4 10 - - 16.37
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 16.40
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 16.44
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 16.49 2 16.51
8.5 100 Gura Văii Hm. 3 10 - - 17.01
7.8 Vârciorova Hm. 1 11 - - 17.12
7.7 346.7 70 ORŞOVA 2 12 17.24 1 17.25
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 17.32
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 17.37

137
Tren nr. 1691
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 17.37
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 130 9 17.46 1 17.47
1.9 Mehadia Noua Hm. 3 - - 17.50
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 17.53
6.7 Iablanita 230 9 - - 18.02
6.8 65 Crusovat 7 - - 18.09
7.8 Domasnea Cornea Hm. 8 - - 18.17
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 18.26
5.9 Teregova Hm. 230 9 - - 18.35
5.1 65 Armeniş 6 - - 18.41
6.5 Slatina Timis 7 - - 18.48
6.4 100 Valisoara Hm. 5 - - 18.53
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 18.59
3.5 70 Balta Sarata 4 - - 19.03
5.4 435.0 CARANSEBES 330 9 19.12 1 19.13
7.2 Zagujeni Hm. 8 - - 19.21
7.9 70** Cavaran 7 - - 19.28
6.6 70 Jena Hm. 330 10 - - 19.38
5.8 Gavojdia 530 9 - - 19.47
5.4 120 Tapia Hm. 3 - - 19.50
6.5 474.4 LUGOJ 5 19.55 2 19.57
7.6 Jabar Hm. 6 - - 20.03
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 20.07
4.1 100 Chizatau Hm. 3 - - 20.10
7.2 Topolovat 5 - - 20.15
11.2 Recas 8 - - 20.23
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 20.32
9.6 Timisoara Est 3 12 - - 20.44
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 20.49
09h 39m SUMARUL... 69 553 26
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

138
Nr. 1692 TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 05.08
3.7 85 Timisoara Est 5 - - 05.13
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 05.25
9.9 23.2 RECAS  10 05.35 4 05.39
11.2 Topolovat 9 - - 05.48
7.2 Chizatau Hm. 5 - - 05.53
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 05.56
5.6 Jabar Hm. 5 - - 06.01
7.6 58.9 LUGOJ 6 06.07 2 06.09
6.5 Tapia Hm. 5 - - 06.14
5.4 120 Gavojdia 3 - - 06.17
5.8 Jena Hm. 530 9 - - 06.26
6.6 70 Cavaran 7 - - 06.33
7.9 120* Zagujeni Hm. 330 11 - - 06.44
7.2 98.3 CARANSEBES 8 06.52 2 06.54
5.4 70 Balta Sarata 6 - - 07.00
3.5 Valea Timişului Hm. 4 - - 07.04
6.0 Valisoara Hm. 330 9 - - 07.13
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 07.18
6.5 Armeniş 7 - - 07.25
5.1 65 Teregova Hm. 6 - - 07.31
5.9 Poarta Hm. 230 9 - - 07.40
6.4 50 Domasnea Cornea Hm. 9 - - 07.49
7.8 Crusovat 8 - - 07.57
6.8 65 Iablanita 7 - - 08.04
6.7 Mehadia Hm. 230 10 - - 08.14
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 08.17
1.9 169.1 BĂILE HERCULANE 3 08.20 2 08.22
7.2 Topleţ Hm. 130 9 - - 08.31
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 08.36
5.7 186.6 ORŞOVA 7 08.43 1 08.44
7.7 Vârciorova Hm. 2 12 - - 08.56
7.8 Gura Văii Hm. 1 10 - - 09.06
8.5 210.6 100 DROBETA TR. SEVERIN 3 10 09.16 2 09.18
3.3 70 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 09.22
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 1 5 - - 09.27
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 09.30
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 09.40
4.1 229.6 BALOTA 4 10 09.50 1 09.51
3.9 233.5 80 GÂRNIŢA HM.  5 09.56 4 10.00
6.1 Prunişor Hm. 2 9 - - 10.09
4.8 Igiroasa Hm. 1 7 - - 10.16
5.1 Tâmna 1 4 - - 10.20
7.0 256.5 CIOCHIUŢA HM.  8 10.28 5 10.33
5.7 262.2 STREHAIA HC. 630 10.3930  10.40
2.2 264.4 STREHAIA 1 4 - - 10.44
11.1 Butoieşti Hm. 3 12 - - 10.56
6.3 120 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 11.02
1.2 R. 2 Turceni 2 - - 11.04
5.5 288.5 FILIAŞI 2 7 11.11 1 11.12
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 11.18
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 11.23
7.6 Işalniţa 5 - - 11.28
6.4 Cernele  4 - - 11.32

139
Tren nr. 1692
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.4 120 Cernele  4 - - 11.32
5.7 324.3 CRAIOVA  5 11.37 8 11.45
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 11.50
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 11.55
12.9 Leu Hm. 8 - - 12.03
8.5 120* Jianca 1 9 - - 12.12
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 12.19
13.0 377.9 CARACAL 9 12.28 2 12.30
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 12.36
10.2 395.9 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 10 12.46 1 12.47
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 12.58
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 13.07
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 13.16
8.2 433.2 ROŞIORI NORD  1 8 13.24 2 13.26
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 13.34
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 13.43
11.5 Olteni 3 13 - - 13.56
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 14.02
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 14.07
4.0 478.7 R. 1 VIDELE 3 - - 14.10
3.7 482.4 VIDELE 3 14.13 2 14.15
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 14.19
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 14.26
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 14.37
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 14.51
3.1 524.3 CHIAJNA 2 4 - - 14.55
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 14.57
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 15.00
2.9 533.3 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 15.06
09h 58m SUMARUL... 78 55830 3930
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

140
Nr. 1693 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 15.51
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 15.56
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 15.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 16.00
13.4 Grădinari 4 14 - - 16.14
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 16.25
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 16.32
4.8 50.9 VIDELE 4 16.36 2 16.38
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 16.41
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 16.44
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 16.49
6.6 Olteni 2 6 - - 16.55
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 17.07
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 17.16
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 17.28 2 17.30
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 17.41
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 17.51
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 17.58
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 18.09
10.2 Fărcaşele Hm. 7 - - 18.16
7.8 155.4 CARACAL 6 18.22 2 18.24
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 18.34
8.6 Jianca 6 - - 18.40
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 18.46
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 18.57
5.6 Banu Mărăcine Hm. 4 - - 19.01
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 19.07 8 19.15
5.7 Cernele  5 - - 19.20
6.4 Işalniţa 4 - - 19.24
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 19.29
9.6 Răcari Hm. 5 - - 19.34
6.5 244.8 FILIAŞI 5 19.39 1 19.40
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 19.45
1.2 120 Gura Motrului Hm. 1 5 - - 19.50
6.3 Butoieşti Hm. 1 5 - - 19.55
11.1 Strehaia 1 8 - - 20.03
2.2 271.1 STREHAIA HC. 3 20.06 1 20.07
5.7 Ciochiuţa Hm. 1 7 - - 20.14
7.0 Tâmna 7 - - 20.21
5.1 Igiroasa Hm. 1 4 - - 20.25
4.8 Prunişor Hm. 2 8 - - 20.33
6.1 80 Gârniţa Hm. 6 - - 20.39
3.9 303.7 BALOTA 2 6 20.45 1 20.46
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 20.56
4.3 Post Macazuri 4 10 - - 21.06
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 21.09
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 21.13
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 21.18 2 21.20
8.5 100 Gura Văii Hm. 3 10 - - 21.30
7.8 Vârciorova Hm. 1 11 - - 21.41
7.7 346.7 70 ORŞOVA 2 12 21.53 1 21.54
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 22.01
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 22.06

141
Tren nr. 1693
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 22.06
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 130 9 22.15 2 22.17
1.9 Mehadia Noua Hm. 3 - - 22.20
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 22.23
6.7 Iablanita 230 9 - - 22.32
6.8 65 Crusovat 7 - - 22.39
7.8 Domasnea Cornea Hm. 9 - - 22.48
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 22.57
5.9 Teregova Hm. 230 9 - - 23.06
5.1 65 Armeniş 6 - - 23.12
6.5 Slatina Timis 7 - - 23.19
6.4 100 Valisoara Hm. 5 - - 23.24
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 23.30
3.5 70 Balta Sarata 4 - - 23.34
5.4 435.0 CARANSEBES 330 9 23.43 1 23.44
7.2 Zagujeni Hm. 8 - - 23.52
7.9 70** Cavaran 7 - - 23.59
6.6 70 Jena Hm. 330 10 - - 00.09
5.8 Gavojdia 530 9 - - 00.18
5.4 120 Tapia Hm. 3 - - 00.21
6.5 474.4 LUGOJ 5 00.26 1 00.27
7.6 Jabar Hm. 6 - - 00.33
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 00.37
4.1 100 Chizatau Hm. 3 - - 00.40
7.2 Topolovat 5 - - 00.45
11.2 Recas 8 - - 00.53
9.9 70 Remetea Mare 10 - - 01.03
9.6 Timisoara Est 3 12 - - 01.15
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 01.20
09h 35m SUMARUL... 69 551 24
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 450 tone.

142
Nr. 1695 BUCURESTI NORD - TIMISOARA NORD
Nu circulă în perioadele 30.04/01.05 - 03/04.05.2020 şi 13/14.06 - 26/27.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 21.20
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 21.26
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 21.31
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 21.33
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 21.35
13.4 Grădinari 4 14 - - 21.49
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 22.00
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 22.07
4.8 50.9 VIDELE 4 22.11 2 22.13
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 22.16
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 22.19
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 22.24
6.6 Olteni 2 6 - - 22.30
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 22.42
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 22.51
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 23.03 2 23.05
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 23.16
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 23.26
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 23.33
11.7 100 Drăgăneşti Olt 11 - - 23.44
10.2 Fărcaşele Hm. 7 - - 23.51
7.8 155.4 CARACAL 6 23.57 2 23.59
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 00.09
8.6 Jianca 6 - - 00.15
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 00.21
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 00.32
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 00.37
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 00.43 10 00.53
5.7 Cernele  5 - - 00.58
6.4 Işalniţa 4 - - 01.02
7.6 Coţofeni Hm. 5 - - 01.07
9.6 Răcari Hm. 5 - - 01.12
6.5 244.8 FILIAŞI 5 01.17 1 01.18
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 01.23
1.2 120 Gura Motrului Hm. 1 5 - - 01.28
6.3 Butoieşti Hm. 1 5 - - 01.33
11.1 268.9 STREHAIA 1 8 - - 01.41
2.2 271.1 STREHAIA HC. 3 01.44 1 01.45
5.7 Ciochiuţa Hm. 1 7 - - 01.52
7.0 Tâmna 7 - - 01.59
5.1 Igiroasa Hm. 1 4 - - 02.03
4.8 Prunişor Hm. 2 8 - - 02.11
6.1 80 Gârniţa Hm. 6 - - 02.17
3.9 303.7 BALOTA 2 6 02.23 1 02.24
4.1 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 02.34
4.3 Post Macazuri 4 10 - - 02.44
3.1 80 Drobeta Tr. Severin Mf. 3 - - 02.47
4.2 100 Drobeta Tr.Sev Est Hm. 4 - - 02.51
3.3 322.7 70 DROBETA TR. SEVERIN 1 5 02.56 2 02.58
8.5 100 Gura Văii Hm. 3 10 - - 03.08
7.8 Vârciorova Hm. 1 11 - - 03.19
7.7 346.7 70 ORŞOVA 2 12 03.31 1 03.32
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 03.39

143
Tren nr. 1695
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 Valea Cernei Hm. 7 - - 03.39
4.6 Topleţ Hm. 5 - - 03.44
7.2 364.2 70 BĂILE HERCULANE 130 9 03.53 2 03.55
1.9 Mehadia Noua Hm. 3 - - 03.58
2.4 Mehadia Hm. 3 - - 04.01
6.7 Iablanita 230 9 - - 04.10
6.8 65 Crusovat 7 - - 04.17
7.8 Domasnea Cornea Hm. 8 - - 04.25
6.4 50 Poarta Hm. 9 - - 04.34
5.9 Teregova Hm. 230 9 - - 04.43
5.1 65 Armeniş 6 - - 04.49
6.5 Slatina Timis 7 - - 04.56
6.4 100 Valisoara Hm. 5 - - 05.01
6.0 Valea Timişului Hm. 6 - - 05.07
3.5 70 Balta Sarata 4 - - 05.11
5.4 435.0 CARANSEBES 330 10 05.21 11 05.32
7.2 Zagujeni Hm. 8 - - 05.40
7.9 70** Cavaran 7 - - 05.47
6.6 70 Jena Hm. 330 10 - - 05.57
5.8 Gavojdia 530 9 - - 06.06
5.4 467.9 120 TAPIA HM.  5 06.11 4 06.15
6.5 474.4 LUGOJ 6 06.21 2 06.23
7.6 Jabar Hm. 6 - - 06.29
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 06.33
4.1 100 Chizatau Hm. 3 - - 06.36
7.2 Topolovat 5 - - 06.41
11.2 Recas 8 - - 06.49
9.9 70 Remetea Mare 9 - - 06.58
9.6 Timisoara Est 3 12 - - 07.10
3.7 533.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 07.15
09h 55m SUMARUL... 69 554 41
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

144
Nr. 1696 TIMISOARA NORD - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioadele 29/30.04 - 02/03.05.2020 şi 12/13.06 - 25/26.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 22.20
3.7 85 Timisoara Est 5 - - 22.25
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 22.37
9.9 Recas 9 - - 22.46
11.2 Topolovat 8 - - 22.54
7.2 Chizatau Hm. 5 - - 22.59
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 23.02
5.6 Jabar Hm. 4 - - 23.06
7.6 58.9 LUGOJ 6 23.12 2 23.14
6.5 Tapia Hm. 5 - - 23.19
5.4 120 Gavojdia 3 - - 23.22
5.8 Jena Hm. 530 9 - - 23.31
6.6 70 Cavaran 6 - - 23.37
7.9 91.1 120* ZAGUJENI HM.  330 12 23.49 4 23.53
7.2 98.3 CARANSEBES 9 00.02 16 00.18
5.4 70 Balta Sarata 6 - - 00.24
3.5 Valea Timişului Hm. 4 - - 00.28
6.0 Valisoara Hm. 330 9 - - 00.37
6.4 100 Slatina Timis 5 - - 00.42
6.5 Armeniş 7 - - 00.49
5.1 65 Teregova Hm. 6 - - 00.55
5.9 Poarta Hm. 230 9 - - 01.04
6.4 50 Domasnea Cornea Hm. 9 - - 01.13
7.8 Crusovat 8 - - 01.21
6.8 65 Iablanita 7 - - 01.28
6.7 Mehadia Hm. 230 10 - - 01.38
2.4 Mehadia Noua Hm. 3 - - 01.41
1.9 169.1 BĂILE HERCULANE 3 01.44 1 01.45
7.2 Topleţ Hm. 130 9 - - 01.54
4.6 70 Valea Cernei Hm. 5 - - 01.59
5.7 186.6 ORŞOVA 7 02.06 1 02.07
7.7 Vârciorova Hm. 2 12 - - 02.19
7.8 Gura Văii Hm. 1 10 - - 02.29
8.5 210.6 100 DROBETA TR. SEVERIN 3 10 02.39 3 02.42
3.3 213.9 70 DROBETA TR.SEV EST HM.  6 02.48 4 02.52
4.2 100 Drobeta Tr. Severin Mf. 1 6 - - 02.58
3.1 80 Post Macazuri 3 - - 03.01
4.3 50 Valea Albă Hm. 4 10 - - 03.11
4.1 229.6 BALOTA 4 10 03.21 1 03.22
3.9 80 Gârniţa Hm. 4 - - 03.26
6.1 Prunişor Hm. 2 8 - - 03.34
4.8 Igiroasa Hm. 1 7 - - 03.41
5.1 Tâmna 1 4 - - 03.45
7.0 Ciochiuţa Hm. 7 - - 03.52
5.7 262.2 STREHAIA HC. 6 03.58 1 03.59
2.2 264.4 STREHAIA 1 4 - - 04.03
11.1 120 Butoieşti Hm. 3 13 - - 04.16
6.3 Gura Motrului Hm. 2 6 - - 04.22
1.2 R. 2 Turceni 2 - - 04.24
5.5 288.5 FILIAŞI 2 8 04.32 1 04.33
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 04.39
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 04.44
7.6 Işalniţa 5 - - 04.49

145
Tren nr. 1696
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.6 Işalniţa 5 - - 04.49
6.4 120 Cernele  4 - - 04.53
5.7 324.3 CRAIOVA  5 04.58 12 05.10
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 05.15
5.6 Malu Mare Hm. 2 6 - - 05.21
12.9 Leu Hm. 9 - - 05.30
8.5 120* Jianca 1 9 - - 05.39
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 05.46
13.0 377.9 CARACAL 9 05.55 1 05.56
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 06.02
10.2 395.9 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 10 06.12 1 06.13
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 06.24
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 06.33
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 06.42
8.2 433.2 ROŞIORI NORD  1 8 06.50 3 06.53
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 07.01
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 07.10
11.5 Olteni 3 12 - - 07.22
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 07.28
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 07.33
4.0 478.7 R. 1 VIDELE 3 - - 07.36
3.7 482.4 VIDELE 3 07.39 2 07.41
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 07.45
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 07.52
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 08.03
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 08.17
3.1 524.3 CHIAJNA 2 4 - - 08.21
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 08.23
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 08.26
2.9 533.3 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 08.32
10h 12m SUMARUL... 78 559 53
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 700 tone.
Pe distanta Timisoara Nord - Drobeta Turnu Severin circulă cu locomotivă electriă la roată în stare
inactiva fără perioada 26/27.06 - 05/06.09.2020.
Pe distanta Drobeta Turnu Severin - Bucureşti Nord circula cu DT fără perioada 26/27.06 -
05/06.09.2020.
Pe distanta Craiova - Bucureşti Nord circulă cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva în
perioada 26/27.06 - 05/06.09.2020

146
Nr. 1698 TIMISOARA NORD - CARANSEBES
Nu circula în zilele de 6 si 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 16.22
3.7 85 Timisoara Est 5 - - 16.27
9.6 70 Remetea Mare 3 12 - - 16.39
9.9 23.2 RECAS 10 16.49 1 16.50
11.2 Topolovat 9 - - 16.59
7.2 Chizatau Hm. 5 - - 17.04
4.1 100 Belinţ Hm. 3 - - 17.07
5.6 Jabar Hm. 4 - - 17.11
7.6 58.9 LUGOJ 6 17.17 2 17.19
6.5 Tapia Hm. 5 - - 17.24
5.4 120 Gavojdia 3 - - 17.27
5.8 Jena Hm. 530 9 - - 17.36
6.6 70 Cavaran 7 - - 17.43
7.9 120* ZAGUJENI HM. 330 11 - - 17.54
7.2 98.3 70 CARANSEBES 8 18.02
01h 40m SUMARUL... 12 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 250 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1699 CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA NORD


Nu circulă în zilele de 6 şi 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARANSEBES 06.30
7.2 70 Zagujeni Hm. 8 - - 06.38
7.9 70** Cavaran 7 - - 06.45
30
6.6 70 Jena Hm. 3 10 - - 06.55
5.8 Gavojdia 530 9 - - 07.04
5.4 120 Tapia Hm. 3 - - 07.07
6.5 39.4 LUGOJ 5 07.12 2 07.14
7.6 Jabar Hm. 6 - - 07.20
5.6 Belinţ Hm. 4 - - 07.24
4.1 100 Chizatau Hm. 3 - - 07.27
7.2 Topolovat 5 - - 07.32
11.2 75.1 RECAS 8 07.40 1 07.41
9.9 70 Remetea Mare 10 - - 07.51
9.6 Timisoara Est 3 12 - - 08.03
3.7 98.3 85 TIMIŞOARA NORD 5 08.08
01h 38m SUMARUL... 12 95 3
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 250 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

147
Nr. 1720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Nu circula în zilele de sâmbătă şi sărbători legale.
Nu circula in perioada inchiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 06.30
4.6 4.6 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 7 - - 06.37
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 06.39
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 06.56 1 06.57
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 07.05 1 07.06
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 07.11 1 07.12
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 13 - - 07.25
15.2 46.7 CÂINENI 29 07.54 1 07.55
11.8 65 Cornet Hm. 12 - - 08.07
9.3 67.8 LOTRU 12 08.19 1 08.20
3.4 50 Cozia Hm. 2 7 - - 08.27
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 08.34 1 08.35
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 08.39 1 08.40
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 08.46
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 08.51
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 08.54
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 08.56 2 08.58
5.8 Râureni 4 - - 09.02
5.6 Govora 5 - - 09.07
8.2 119.2 BĂBENI  13 09.20 1 09.21
9.6 120 Ioneşti Hm. 2 9 - - 09.30
6.4 Fişcălia Hm. 1 6 - - 09.36
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 09.41
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 7 09.48 2 09.50
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 09.55
5.3 120 Strejeşti 4 - - 09.59
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 10.08
7.8 Ram. Triaj 6 - - 10.14
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 10.17 4 10.21
7.7 193.9 BRĂNEŢ H. 730 10.2830  10.29
5.2 199.1 BALŞ 1 7 10.36 1 10.37
9.5 Robăneşti Hm. 3 12 - - 10.49
4.3 212.9 80 TOPORAŞ H. 5 10.54 1 10.55
2.3 Pieleşti Hm. 4 - - 10.59
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 11.08
1.9 228.6 90 BORDEI HC.(901) 2 11.10 1 11.11
1.7 230.3 CRAIOVA 4 11.15
04h 45m SUMARUL... 19 26530 1930
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

148
Nr. 12720 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 12720-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Circulă prin Sibiu Triaj.
Varianta trenului 1720 în perioada închiderilor de linie.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 05.40
3.0 60 Sibiu Triaj 7 - - 05.47
1.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 3 - - 05.50
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 05.52
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 17 06.09 1 06.10
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 06.18 1 06.19
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 5 06.24 1 06.25
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 13 - - 06.38
15.2 46.7 CÂINENI 29 07.07 1 07.08
11.8 65 Cornet Hm. 13 - - 07.21
9.3 67.8 LOTRU 12 07.33 1 07.34
3.4 50 Cozia Hm. 2 7 - - 07.41
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 07.48 1 07.49
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 07.53 1 07.54
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 08.00
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 08.05
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 08.08
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 08.10 2 08.12
5.8 Râureni 4 - - 08.16
5.6 Govora 5 - - 08.21
8.2 119.2 BĂBENI  12 08.33 1 08.34
9.6 120 Ioneşti Hm. 2 9 - - 08.43
6.4 Fişcălia Hm. 1 5 - - 08.48
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 08.53
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 7 09.00 1 09.01
6.6 159.0 100 ZLĂTĂREI HM.  5 09.06 7 09.13
5.3 120 Strejeşti 4 - - 09.17
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 09.26
7.8 Ram. Triaj 7 - - 09.33
2.5 186.2 100 PIATRA OLT 3 09.36 4 09.40
7.7 193.9 BRĂNEŢ H. 730 09.4730  09.48
5.2 199.1 BALŞ 1 7 09.55 1 09.56
9.5 Robăneşti Hm. 3 12 - - 10.08
4.3 212.9 80 TOPORAŞ H. 5 10.13 1 10.14
2.3 Pieleşti Hm. 3 - - 10.17
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 9 - - 10.26
1.9 228.6 90 BORDEI HC.(901) 2 10.28 1 10.29
1.7 230.3 CRAIOVA 4 10.33
04h 53m SUMARUL... 17 26730 2530
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Încrucisarile si trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în functie de rangul trenului si de


circulatia de fapt.

149
Nr. 1721-2 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1721 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Nu circula în zilele de sâmbătă şi sărbători legale.
Circula prin Sibiu Triaj
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 15.12
1.7 Bordei hc.(901) 3 15.15 1 15.16
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 15.19
4.7 Cârcea h. 430 15.2330  15.24
6.8 Pieleşti Hm. 6 - - 15.30
2.3 17.4 Toporaş h. 330 15.3330  15.34
4.3 80 Robăneşti Hm. 4 - - 15.38
5.7 27.4 Spineni h. 530 15.4330  15.44
3.8 31.2 BALŞ 3 8 15.52 1 15.53
1.8 Canton 217 h. 230 15.5530  15.56
3.4 Brăneţ h. 430 16.0030  16.01
7.7 44.1 100 PIATRA OLT 9 16.10 7 16.17
2.5 Ram. Triaj 3 - - 16.20
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 16.26
11.6 Strejeşti 9 - - 16.35
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 16.38
6.6 77.9 100 DRĂGĂŞANI 6 16.44 8 16.52
10.2 Zăvideni Hm. 7 - - 16.59
7.0 Fişcălia Hm. 7 - - 17.06
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 17.11
9.6 111.1 120 BĂBENI  3 10 17.21 1 17.22
8.2 Govora 13 - - 17.35
5.6 Râureni 5 - - 17.40
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 4 17.44 1 17.45
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 17.48
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 17.53
5.1 80 Dăeşti Hm. 1 5 - - 17.58
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 18.04 1 18.05
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 18.10 1 18.11
8.1 Cozia Hm. 1 8 - - 18.19
3.4 162.5 50 LOTRU 1 6 18.25 14 18.39
9.3 65 Cornet Hm. 12 - - 18.51
11.8 183.6 CÂINENI 13 19.04 1 19.05
15.2 50 Valea Mărului Hm. 29 - - 19.34
6.4 205.2 TURNU ROŞU HC. 1 1030 19.4430  19.45
3.0 208.2 70 PODU OLT 4 19.49 1 19.50
4.3 212.5 TĂLMACIU HM. 1 7 19.57 1 19.58
13.2 225.7 100 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 15 - - 20.13
1.6 Sibiu Triaj 3 - - 20.16
3.0 230.3 60 SIBIU 1 6 20.22
05h 10m SUMARUL... 16 269 41
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Lotru ataseaza automotor de la tr. 2482 cu exceptia zilelor de 6, 7, sarbatori legale si
perioadele: 21.12.2019-12.01.2020; 04.04-21.04.2020; 13.06-06.09.2020.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt pentru urcarea-coborârea
personalului ce deserveste bariera. Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din
statia Bals.

150
Nr. 1722 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - CARACAL
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 02.22
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 02.29
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 02.31
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 16 02.47 1 02.48
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 7 - - 02.55
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 430 02.5930  03.00
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 12 - - 03.12
15.2 46.7 CÂINENI 29 03.41 8 03.49
11.8 65 Cornet Hm. 13 - - 04.02
9.3 67.8 LOTRU 11 04.13 1 04.14
3.4 50 Cozia Hm. 2 7 - - 04.21
8.1 79.3 PĂUŞA H. 7 04.28 1 04.29
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 4 04.33 1 04.34
6.1 80 Dăeşti Hm. 6 - - 04.40
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 5 - - 04.45
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.48
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 2 04.50 5 04.55
5.8 Râureni 5 - - 05.00
5.6 Govora 5 - - 05.05
8.2 119.2 BĂBENI  14 05.19 1 05.20
9.6 120 Ioneşti Hm. 2 9 - - 05.29
6.4 Fişcălia Hm. 1 6 - - 05.35
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 05.40
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 7 05.47 1 05.48
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 05.53
5.3 120 Strejeşti 4 - - 05.57
11.6 Arceşti Hm. 9 - - 06.06
7.8 Ram. Triaj 6 - - 06.12
2.5 186.2 PIATRA OLT 3 06.15 7 06.22
14.1 100 Vlăduleni 2 13 - - 06.35
10.8 Romula Hm. 13 - - 06.48
7.5 218.6 CARACAL 4 10 06.58
04h 36m SUMARUL... 21 24930 2630
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Câineni detaseaza automotor pentru tren 2481 cu exceptia zilelor de 6, 7, sarbatori legale si
perioada 13.06 - 06.09.2020.

151
Nr. 1723 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 18.28
7.5 Romula Hm. 4 11 18.39 1 18.40
7.0 Fălcoiu h. 730 18.4730  18.48
3.8 Vlăduleni 5 18.53 1 18.54
3.0 100 Şopârliţa hc. 330 18.5730  18.58
11.1 32.4 PIATRA OLT 2 12 19.10 1 19.11
2.5 Ram. Triaj 3 - - 19.14
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 19.20
11.6 Strejeşti 8 - - 19.28
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 19.31
6.6 66.2 100 DRĂGĂŞANI 6 19.37 1 19.38
10.2 Zăvideni Hm. 7 - - 19.45
7.0 Fişcălia Hm. 6 - - 19.51
6.4 Ioneşti Hm. 5 - - 19.56
9.6 99.4 120 BĂBENI  3 10 20.06 1 20.07
8.2 Govora 12 - - 20.19
5.6 Râureni 6 - - 20.25
5.8 119.0 RÂMNICU VÂLCEA 4 20.29 1 20.30
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 20.33
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 20.38
5.1 80 Dăeşti Hm. 1 5 - - 20.43
6.1 135.2 CĂLIMĂNEŞTI 6 20.49 1 20.50
4.1 139.3 PĂUŞA H. 5 20.55 1 20.56
8.1 Cozia Hm. 1 8 - - 21.04
3.4 150.8 50 LOTRU 1 6 21.10 1 21.11
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 21.22
11.8 171.9 CÂINENI 13 21.35 1 21.36
15.2 50 Valea Mărului Hm. 29 - - 22.05
6.4 193.5 TURNU ROŞU HC. 1 1030 22.1530  22.16
3.0 196.5 70 PODU OLT 4 - - 22.20
4.3 TĂLMACIU HM. 1 6 22.26 1 22.27
13.2 214.0 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 15 - - 22.42
4.6 218.6 100 SIBIU 1 6 22.48
04h 20m SUMARUL... 19 24730 1230
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

152
Nr. 1724 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT
Nr. 1724-1 PIATRA OLT - CRAIOVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 15.40
4.6 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 8 - - 15.48
1.6 100 Ram. Cisnădie 2 - - 15.50
11.6 17.8 TĂLMACIU HM. 4 18 16.08 1 16.09
4.3 22.1 70 PODU OLT 2 8 16.17 1 16.18
3.0 25.1 TURNU ROŞU HC. 430 16.2230  16.23
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 12 - - 16.35
15.2 46.7 CÂINENI 29 17.04 1 17.05
11.8 65 Cornet Hm. 12 - - 17.17
9.3 Lotru 11 - - 17.28
3.4 50 Cozia Hm. 2 7 - - 17.35
8.1 79.3 PĂUŞA H. 8 17.43 2 17.45
4.1 83.4 CĂLIMĂNEŞTI 5 17.50 2 17.52
6.1 80 Dăeşti Hm. 7 - - 17.59
5.1 Bujoreni Vâlcea Hm. 6 - - 18.05
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 18.08
2.0 99.6 RÂMNICU VÂLCEA 3 18.11 9 18.20
5.8 Râureni 4 - - 18.24
5.6 Govora 5 - - 18.29
8.2 119.2 BĂBENI  13 18.42 2 18.44
9.6 120 Ioneşti Hm. 2 9 - - 18.53
6.4 Fişcălia Hm. 1 6 - - 18.59
7.0 Zăvideni Hm. 5 - - 19.04
10.2 152.4 DRĂGĂŞANI 7 19.11 2 19.13
6.6 100 Zlătărei Hm. 5 - - 19.18
5.3 164.3 120 STREJEŞTI  5 19.23 8 19.31
11.6 Arceşti Hm. 11 - - 19.42
7.8 100 Ram. Triaj 6 - - 19.48
2.5 186.2 PIATRA OLT 4 19.52 3 19.55
12.9 199.1 BALŞ 1 12 20.07 1 20.08
9.5 80 Robăneşti Hm. 3 12 - - 20.20
6.6 Pieleşti Hm. 6 - - 20.26
11.5 Plaiu Vulcăneşti Hm. 10 - - 20.36
3.6 230.3 90 CRAIOVA 4 20.40
05h 00m SUMARUL... 19 26730 3230
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

153
Nr. 1725-2 CRAIOVA - PIATRA OLT
Nr. 1725 PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CRAIOVA 07.45
1.7 1.7 BORDEI HC.(901) 3 07.48 1 07.49
1.9 90 Plaiu Vulcăneşti Hm. 3 - - 07.52
4.7 Cârcea h. 530 07.5730  07.58
6.8 Pieleşti Hm. 6 08.04 1 08.05
2.3 Toporaş h. 330 08.0830  08.09
4.3 80 Robăneşti Hm. 5 08.14 1 08.15
5.7 Spineni h. 630 08.2130  08.22
3.8 31.2 BALŞ 3 8 08.30 1 08.31
5.2 Brăneţ h. 530 08.3630  08.37
7.7 44.1 PIATRA OLT 8 08.45 5 08.50
2.5 100 Ram. Triaj 3 - - 08.53
7.8 Arceşti Hm. 6 - - 08.59
11.6 Strejeşti 9 - - 09.08
5.3 120 Zlătărei Hm. 3 - - 09.11
6.6 77.9 100 DRĂGĂŞANI 6 09.17 1 09.18
10.2 Zăvideni Hm. 7 - - 09.25
7.0 95.1 FIŞCĂLIA HM.  7 09.32 7 09.39
6.4 Ioneşti Hm. 6 - - 09.45
9.6 111.1 120 BĂBENI  3 10 09.55 1 09.56
8.2 Govora 13 - - 10.09
5.6 Râureni 5 - - 10.14
5.8 130.7 RÂMNICU VÂLCEA 4 10.18 2 10.20
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 10.23
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 10.28
5.1 80 Dăeşti Hm. 1 5 - - 10.33
6.1 146.9 CĂLIMĂNEŞTI 6 10.39 1 10.40
4.1 151.0 PĂUŞA H. 5 10.45 1 10.46
8.1 Cozia Hm. 1 8 - - 10.54
3.4 50 Lotru 1 6 - - 11.00
9.3 65 Cornet Hm. 11 - - 11.11
11.8 183.6 CÂINENI 13 11.24 1 11.25
15.2 50 Valea Mărului Hm. 29 - - 11.54
6.4 205.2 TURNU ROŞU HC. 1 1130 12.0530  12.06
3.0 208.2 70 PODU OLT 5 12.11 1 12.12
4.3 212.5 TĂLMACIU HM. 1 6 12.18 1 12.19
13.2 225.7 SIBIU GR.ŞELIMBĂR HM. 2 15 - - 12.34
4.6 230.3 100 SIBIU 1 6 12.40
04h 55m SUMARUL... 16 26730 2730
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

154
Nr. 1726 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA - CARACAL
Nu circulă în zilele de 5, 6, 7 şi sărbători legale. Nu circulă în data de 06.08.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU JIU 13.45
1.5 80 Ram. Amaradia 3 - - 13.48
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 13.53
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 14.01
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 14.07
4.7 23.8 CĂRBUNEŞTI 4 14.11 1 14.12
5.4 Jupâneşti Hm. 9 - - 14.21
4.3 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 14.26
5.9 Musculeşti 4 - - 14.30
4.6 100 Bibeşti Hm. 4 14.34 1 14.35
7.3 Turburea Hm. 8 14.43 1 14.44
6.6 Gilort Hm. 8 14.52 1 14.53
6.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 14.59
5.7 70.3 FILIAŞI 1 7 15.06 1 15.07
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 15.13
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 15.18
7.6 120 Işalniţa 5 - - 15.23
6.4 Cernele  4 - - 15.27
5.7 106.1 CRAIOVA 5 15.32 6 15.38
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 15.43
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 15.48
12.9 Leu Hm. 9 - - 15.57
8.5 120* Jianca 1 9 - - 16.06
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 16.13
13.0 159.7 CARACAL 9 16.22
02h 37m SUMARUL... 7 146 11
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

155
Nr. 1727 CARACAL - CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU
Nu circulă în zilele de 5, 6, 7, SL şi în data de 06.08.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 07.10
13.0 Grozăveşti Hm. 11 - - 07.21
8.6 Jianca 6 - - 07.27
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 07.33
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 07.44
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 07.49
5.0 53.6 CRAIOVA 1 6 07.55 5 08.00
5.7 Cernele  5 - - 08.05
6.4 Işalniţa 4 - - 08.09
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 08.14
9.6 Răcari Hm. 5 - - 08.19
6.5 89.4 FILIAŞI 5 08.24 1 08.25
5.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 08.31
6.7 Gilort Hm. 6 08.37 1 08.38
6.6 Turburea Hm. 8 08.46 1 08.47
7.3 Bibeşti Hm. 7 08.54 1 08.55
4.6 100 Musculeşti 4 - - 08.59
5.9 Bărbăteşti Hm. 4 - - 09.03
4.3 Jupâneşti Hm. 4 - - 09.07
5.4 135.9 CĂRBUNEŞTI 1 10 09.17 1 09.18
4.7 Pojogeni Hm. 4 - - 09.22
5.6 80 Copăcioasa Hm. 6 - - 09.28
6.7 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 09.36
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 09.41
1.5 159.7 80 TÂRGU JIU 1 4 09.45
02h 35m SUMARUL... 4 145 10
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

156
Nr. 1728 PETROSANI - TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA - CARACAL
Circulă în zilele de 5, 6, 7, SL şi în data de 06.08.2020.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PETROŞANI 12.35
5.2 5.2 80 LIVEZENI 1 7 - - 12.42
3.0 Strâmbuţa Hm. 4 - - 12.46
5.7 Pietrele Albe Hm. 8 - - 12.54
6.5 20.4 50 LAINICI HM. 2 12 13.06 1 13.07
6.4 Meri 9 - - 13.16
4.9 31.7 VALEA SADULUI HM. 7 13.23 1 13.24
3.6 Bumbeşti Hm. 5 - - 13.29
5.8 Parângu Hm. 5 - - 13.34
6.2 80 Ecaterina Teodoroiu 1 6 - - 13.40
4.0 51.3 TÂRGU JIU 4 13.44 1 13.45
1.5 Ram. Amaradia 3 - - 13.48
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 13.53
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 14.01
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 14.07
4.7 75.1 CĂRBUNEŞTI 4 14.11 1 14.12
5.4 Jupâneşti Hm. 9 - - 14.21
4.3 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 14.26
5.9 Musculeşti 4 - - 14.30
4.6 100 Bibeşti Hm. 4 14.34 1 14.35
7.3 Turburea Hm. 8 14.43 1 14.44
6.6 Gilort Hm. 8 14.52 1 14.53
6.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 14.59
5.7 121.6 FILIAŞI 1 7 15.06 1 15.07
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 15.13
9.6 Coţofeni Hm. 5 - - 15.18
7.6 120 Işalniţa 5 - - 15.23
6.4 Cernele  4 - - 15.27
5.7 157.4 CRAIOVA 5 15.32 6 15.38
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 15.43
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 15.48
12.9 Leu Hm. 9 - - 15.57
8.5 120* Jianca 1 9 - - 16.06
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 16.13
13.0 211.0 CARACAL 9 16.22
03h 47m SUMARUL... 11 213 14
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

157
Nr. 1729 CARACAL - CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU - PETROSANI
Circulă în zilele de 5, 6, 7, SL şi în data de 06.08.2020.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CARACAL 07.10
13.0 Grozăveşti Hm. 11 - - 07.21
8.6 Jianca 6 - - 07.27
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 07.33
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 07.44
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 07.49
5.0 53.6 CRAIOVA 1 6 07.55 5 08.00
5.7 Cernele  5 - - 08.05
6.4 Işalniţa 4 - - 08.09
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 08.14
9.6 Răcari Hm. 5 - - 08.19
6.5 89.4 FILIAŞI 5 08.24 1 08.25
5.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 08.31
6.7 Gilort Hm. 6 08.37 1 08.38
6.6 Turburea Hm. 8 08.46 1 08.47
7.3 Bibeşti Hm. 7 08.54 1 08.55
4.6 100 Musculeşti 4 - - 08.59
5.9 Bărbăteşti Hm. 4 - - 09.03
4.3 Jupâneşti Hm. 4 - - 09.07
5.4 135.9 CĂRBUNEŞTI 1 10 09.17 1 09.18
4.7 Pojogeni Hm. 4 - - 09.22
5.6 80 Copăcioasa Hm. 6 - - 09.28
6.7 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 09.36
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 09.41
1.5 159.7 TÂRGU JIU 1 4 09.45 2 09.47
4.0 80 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 09.52
6.2 Parângu Hm. 1 6 - - 09.58
5.8 175.7 BUMBEŞTI HM.  8 10.06 4 10.10
3.6 179.3 VALEA SADULUI HM. 5 10.15 1 10.16
4.9 Meri 7 - - 10.23
6.4 Lainici Hm. 10 10.33 1 10.34
6.5 50 Pietrele Albe Hm. 2 12 - - 10.46
5.7 Strâmbuţa Hm. 8 - - 10.54
3.0 205.8 LIVEZENI 4 - - 10.58
5.2 211.0 80 PETROŞANI 3 9 11.07
03h 57m SUMARUL... 10 219 18
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

158
Nr. 1731-2 BRASOV - PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD
Nr. 1731 PLOIESTI SUD - BUZAU - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BRAŞOV 17.30
6.2 100 Dârste 3 10 - - 17.40
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 11 - - 17.51
9.9 26.3 50 PREDEAL 14 18.05 2 18.07
7.4 33.7 80 AZUGA 9 18.16 1 18.17
4.0 37.7 BUŞTENI 6 18.23 2 18.25
7.6 45.3 90 SINAIA 8 18.33 2 18.35
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.41
9.7 85 Comarnic 8 - - 18.49
14.2 74.6 95 CÂMPINA 1 11 19.00 1 19.01
14.2 110 Floreşti Prahova 9 - - 19.10
11.7 115 BUDA 7 - - 19.17
6.9 107.4 120 PLOIEŞTI VEST 1 6 19.23 2 19.25
3.0 110.4 70 PLOIEŞTI SUD 6 19.31 2 19.33
4.3 PLOIEŞTI EST 1 6 - - 19.39
6.8 121.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 19.47
5.6 Cricov Hm. 430 - - 19.5130
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 19.59
7.4 144.0 80 MIZIL 7 20.06 1 20.07
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 20.14
12.0 Ulmeni 10 - - 20.24
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 20.36
2.5 179.0 BUZĂU 3 20.39 3 20.42
4.6 Buzău Sud 5 - - 20.47
15.3 80* Cilibia Hm. 13 - - 21.00
10.5 C.A.Rosetti Hm. 8 - - 21.08
10.0 219.4 FĂUREI 3 12 21.20 2 21.22
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 21.24
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 21.31
6.9 236.6 IANCA HC. 6 21.37 1 21.38
3.3 Plopu 3 - - 21.41
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 21.47
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 21.53
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 22.01
9.7 279.0 BRĂILA 1 8 22.09 1 22.10
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 22.15
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 22.19
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 22.23
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 22.24
1.1 298.5 BARBOŞI 1 3 22.27 1 22.28
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 22.35
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.37
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.42
2.1 310.5 50 GALAŢI 1 5 22.47
05h 17m SUMARUL... 20 296 21
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM = 500 tone.

159
Nr. 1732 GALATI - BUZAU - PLOIESTI SUD
Nr. 1732-1 PLOIESTI SUD - BRASOV
Pe distanta Faurei - Buzau circula pe firul 1 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 06.50
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 06.54
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 06.59
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 07.02
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 07.09 1 07.10
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 07.15
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 07.19
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 07.25 2 07.27
9.7 Lacu Sărat 7 - - 07.34
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 07.42
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 07.48
8.4 Plopu 6 - - 07.54
3.3 73.9 IANCA HC. 3 07.57 1 07.58
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 08.04
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 08.10
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 08.14 2 08.16
10.0 101.1 C.A.ROSETTI HM.  10 08.26 5 08.31
10.5 80# Cilibia Hm. 10 - - 08.41
15.3 Buzău Sud 13 - - 08.54
4.6 131.5 BUZĂU 3 8 09.02 2 09.04
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 09.07
12.9 Ulmeni 10 - - 09.17
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 09.27
7.6 166.5 MIZIL 7 09.34 1 09.35
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 09.42
9.5 Cricov Hm. 8 - - 09.50
5.6 189.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 09.57
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 10.04
4.3 200.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.10 2 10.12
3.0 203.1 70 PLOIEŞTI VEST 6 10.18 2 10.20
6.9 120 BUDA 5 - - 10.25
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 10.32
14.2 235.9 110 CÂMPINA 2 11 10.43 1 10.44
14.2 100 Comarnic 11 - - 10.55
9.7 85 Valea Largă Hm. 8 - - 11.03
5.4 265.2 80 SINAIA 5 11.08 2 11.10
7.6 272.8 90 BUŞTENI 8 11.18 1 11.19
4.0 276.8 80 AZUGA 5 11.24 1 11.25
7.4 284.2 PREDEAL 2 10 11.35 2 11.37
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 11.51
10.2 50** Dârste 1 15 - - 12.06
6.2 310.5 95 BRAŞOV 3 11 12.17
05h 27m SUMARUL... 22 302 25
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM: 500 tone.
# -Trasa trenului este proiectata pe firul 1 banalizat. (La circulatia pe firul 2, Vmax.=30 Km/h.)

160
Nr. 1736-1 TIMISOARA NORD - ORADEA
Nr. 1736 ORADEA - CLUJ NAPOCA
Varianta trenului 1536. Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 17.03
6.9 6.9 RONAŢ TRIAJ GR. D 7 - - 17.10
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 17.14
7.2 Baile Calacea 5 - - 17.19
5.9 Orţişoara 4 - - 17.23
6.2 Vinga Hm. 4 - - 17.27
7.4 Şag Hm. 530 10 - - 17.37
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 17.41
5.5 ARADU NOU 4 - - 17.45
2.7 100 Ram. Glogovăţ 2 - - 17.47
3.5 57.2 ARAD 4 17.51 8 17.59
6.5 Utvinisu Nou 9 - - 18.08
17.0 80.7 SÂNTANA 1 15 18.23 1 18.24
11.7 Şimand Hm. 10 - - 18.34
7.4 99.8 NĂDAB 5 - - 18.39
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 18.43 1 18.44
8.0 Zerind Hm. 6 - - 18.50
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 530 18 19.08 1 19.09
10.2 138.6 70 SALONTA 12 19.21 6 19.27
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 19.43
10.4 Leş Bihor Hm. 14 - - 19.57
10.8 172.3 70 ORADEA VEST HM. 10 - - 20.07
5.5 177.8 100 ORADEA 6 20.13 6 20.19
3.7 181.5 70 Oradea Est 5 - - 20.24
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 3 - - 20.27
3.0 100 Oşorhei Hm. 3 - - 20.30
13.6 Tileagd 11 - - 20.41
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 20.45
6.8 212.1 100 ALEŞD 6 20.51 5 20.56
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 11 - - 21.07
6.8 231.1 ŞUNCUIUŞ HM. 8 21.15 1 21.16
6.3 237.4 70 BRATCA 8 21.24 1 21.25
5.9 Bulz Hm. 6 - - 21.31
4.0 247.3 85 PIATRA CRAIULUI HM. 4 21.35 1 21.36
10.8 258.1 CIUCEA HM. 10 21.46 1 21.47
7.1 70 Poieni 7 - - 21.54
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 22.00
8.8 280.5 100 HUEDIN 7 22.07 1 22.08
10.6 80 Stana Hm. 11 - - 22.19
10.9 65 Aghireş 11 - - 22.30
7.3 85 Gârbău Cabina 2 PM 6 - - 22.36
8.6 Mera Hm. 8 - - 22.44
7.2 Baciu Triaj Hm. 6 - - 22.50
4.8 329.9 80 CLUJ NAPOCA 7 22.57
05h 54m SUMARUL... 15 321 33
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.

161
Nr. 1737 CLUJ NAPOCA - ORADEA
Varianta trenului 1537. Circulă în zilele de 7.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 20.40
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 20.46
7.2 Mera Hm. 7 - - 20.53
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 21.01
7.3 27.9 AGHIREŞ 6 21.07 1 21.08
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 21.20
10.6 49.4 80 HUEDIN 11 21.31 14 21.45
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 21.52
6.5 80 Poieni 7 - - 21.59
7.1 71.8 70 CIUCEA HM. 7 22.06 1 22.07
10.8 82.6 85 PIATRA CRAIULUI HM. 10 22.17 1 22.18
4.0 Bulz Hm. 4 - - 22.22
5.9 92.5 BRATCA 6 22.28 1 22.29
6.3 98.8 70 ŞUNCUIUŞ HM. 7 22.36 1 22.37
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 22.45
12.2 117.8 120 ALEŞD 3 11 22.56 1 22.57
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 23.03
4.4 129.0 80 TILEAGD 5 23.08 1 23.09
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 23.19
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 23.2130
2.8 148.4 Oradea Est 230 - - 23.24
3.7 152.1 70 ORADEA 5 23.29
02h 49m SUMARUL... 3 148 21
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Huedin ataşează automotor de la tren 3635.

162
Nr. 1738 CLUJ NAPOCA - TEIUS - COPSA MICA - SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA
Circulă în zilele de 5, 6 şi 7
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.12
6.6 120 Cluj Napoca Est 7 - - 16.19
5.7 Apahida 2 6 - - 16.25
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 16.26
4.0 Cojocna Hm. 3 - - 16.29
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 16.37
5.8 Boju Hm. 8 - - 16.45
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 16.55
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 13 17.08 1 17.09
1.4 Ram. Turda 2 - - 17.11
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 8 - - 17.19
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 17.27 11 17.38
3.6 72.2 UNIREA HC. 430 17.4230  17.43
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 17.47
14.0 89.0 AIUD HM. 1 12 17.59 1 18.00
13.1 102.1 80** TEIUŞ 1 14 18.14 1 18.15
3.4 70 Coşlariu Gr. P. Mureş 6 - - 18.21
12.6 Crăciunel Hm. 11 - - 18.32
5.3 123.4 120 BLAJ 1 5 18.37 1 18.38
12.1 Valea Lungă Hm. 11 - - 18.49
17.9 153.4 COPŞA MICĂ 14 19.03 14 19.17
11.1 Şeica Mare 11 - - 19.28
13.1 70 Loamneş Hm. 12 - - 19.40
8.2 185.8 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 8 19.48 1 19.49
2.1 Ocna Sibiului Hm. 1 4 - - 19.53
10.4 198.3 SIBIU 1 9 20.02 9 20.11
4.6 100 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 7 - - 20.18
1.6 Ram. Cisnădie 2 - - 20.20
11.6 216.1 TĂLMACIU HM. 4 16 20.36 1 20.37
4.3 220.4 70 PODU OLT 2 7 - - 20.44
3.0 Turnu Roşu hc. 430 20.4830  20.49
6.4 50 Valea Mărului Hm. 2 12 - - 21.01
15.2 245.0 CÂINENI  29 21.30 8 21.38
11.8 65 Cornet Hm. 13 - - 21.51
9.3 Lotru 11 - - 22.02
3.4 50 Cozia Hm. 2 7 - - 22.09
12.2 281.7 CĂLIMĂNEŞTI 12 22.21 1 22.22
6.1 Dăeşti Hm. 6 - - 22.28
5.1 80 Bujoreni Vâlcea Hm. 6 - - 22.34
3.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 22.37
2.0 297.9 RÂMNICU VÂLCEA 3 22.40
06h 28m SUMARUL... 21 338 50
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

163
Nr. 1739 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU - COPSA MICA - TEIUS - CLUJ NAPOCA
Circulă în zilele de 6, 7 şi 1.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
RÂMNICU VÂLCEA 04.05
2.0 Ram. Rm. Vâlcea Est 3 - - 04.08
3.0 Bujoreni Vâlcea Hm. 2 5 - - 04.13
5.1 80 Dăeşti Hm. 1 5 - - 04.18
6.1 16.2 CĂLIMĂNEŞTI 6 04.24 1 04.25
12.2 Cozia Hm. 1 11 - - 04.36
3.4 50 Lotru 1 6 - - 04.42
9.3 65 Cornet Hm. 10 - - 04.52
11.8 Câineni 14 - - 05.06
15.2 50 Valea Mărului Hm. 28 - - 05.34
6.4 TURNU ROŞU HC. 1 12 05.46 1 05.47
3.0 77.5 70 PODU OLT 5 - - 05.52
4.3 81.8 TĂLMACIU HM. 1 7 05.59 1 06.00
13.2 Sibiu Gr.Şelimbăr Hm. 2 15 - - 06.15
4.6 99.6 100 SIBIU 1 7 06.22 14 06.36
10.4 110.0 OCNA SIBIULUI HM.  11 06.47 6 06.53
2.1 112.1 BĂILE OCNA SIBIULUI H. 3 06.56 1 06.57
8.2 70 Loamneş Hm. 9 - - 07.06
13.1 Şeica Mare 13 - - 07.19
11.1 144.5 COPŞA MICĂ 2 14 07.33 8 07.41
17.9 Valea Lungă Hm. 15 - - 07.56
12.1 174.5 120 BLAJ 3 11 08.07 2 08.09
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 08.15
12.6 Coşlariu Gr. P. Mureş 1 12 - - 08.27
3.4 195.8 70 TEIUŞ 7 08.34 4 08.38
13.1 208.9 AIUD HM. 1 13 08.51 1 08.52
14.0 100* Unirea Hm. 2 13 - - 09.05
2.8 225.7 UNIREA HC. 3 09.08 1 09.09
3.6 229.3 RĂZBOIENI 3 7 09.16 1 09.17
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 09.26
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 09.31
1.4 246.4 CÂMPIA TURZII 2 09.33 2 09.35
14.9 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 09.48
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 10.01
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 10.08
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 10.15
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 10.18
0.9 285.6 APAHIDA 2 10.20 1 10.21
5.7 Cluj Napoca Est 2 7 - - 10.28
6.6 297.9 120 CLUJ NAPOCA 8 10.36
06h 31m SUMARUL... 26 347 44
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

164
Nr. 1741 BUCURESTI NORD - BRASOV - CLUJ NAPOCA - ORADEA - SATU MARE
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020,
06/07.06.2020 şi în perioada 13/14.06 -26/27.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.00
9.4 CHITILA 9 - - 19.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 19.1130
3.5 BUFTEA 230 - - 19.14
13.3 120 Peris 7 - - 19.21
9.5 Crivina 6 - - 19.27
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 19.36
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.39
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 19.42 3 19.45
6.9 120 BUDA 6 - - 19.51
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 19.58
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 20.09 1 20.10
14.2 100 Comarnic 11 - - 20.21
9.7 85 Valea Largă Hm. 9 - - 20.30
5.4 121.0 80 SINAIA 5 20.35 2 20.37
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 20.45 1 20.46
4.0 132.6 80 AZUGA 6 20.52 1 20.53
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 21.03 2 21.05
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 21.19
10.2 160.1 50** DÂRSTE 1 15 - - 21.34
6.2 166.3 95 BRAŞOV 3 11 21.45 10 21.55
5.4 100 Stupini Hm. 2 9 - - 22.04
6.6 Bod Hm. 2 8 - - 22.12
8.8 70** Feldioara Hm. 3 12 - - 22.24
15.9 Apaţa 4 20 - - 22.44
12.4 60** Augustin Hm. 3 18 - - 23.02
10.7 65* Racoş Hm. 3 17 - - 23.19
14.0 240.1 65** RUPEA 3 19 23.38 1 23.39
8.6 100 Caţa Hm. 10 - - 23.49
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 00.03
18.3 90* Mureni Hm. 21 - - 00.24
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 8 - - 00.32
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 00.38
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 2 8 00.46 4 00.50
7.2 Daneş Hm. 8 - - 00.58
10.9 311.8 DUMBRĂVENI 9 01.07 1 01.08
18.0 329.8 MEDIAŞ 15 01.23 5 01.28
10.4 340.2 120 COPŞA MICĂ 11 01.39 1 01.40
17.9 Valea Lungă Hm. 15 - - 01.55
12.1 370.2 BLAJ 3 11 02.06 2 02.08
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 02.14
12.6 388.1 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 13 - - 02.27
3.4 391.5 70 TEIUŞ 7 02.34 4 02.38
13.1 404.6 AIUD HM. 1 15 02.53 1 02.54
14.0 100* Unirea Hm. 2 14 - - 03.08
6.4 425.0 RĂZBOIENI 3 8 03.16 1 03.17
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 03.26
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 03.31
1.4 442.1 CÂMPIA TURZII 2 03.33 1 03.34
14.9 80 Valea Florilor Hm. 14 - - 03.48
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 04.01
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 04.08
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 04.15

165
Tren nr. 1741
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.7 60* Cojocna Hm. 7 - - 04.15
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 04.18
0.9 Apahida 2 - - 04.20
5.7 487.0 120 CLUJ NAPOCA EST 2 6 - - 04.26
6.6 493.6 CLUJ NAPOCA  8 04.34 16 04.50
4.8 80 Baciu Triaj Hm. 7 - - 04.57
7.2 Mera Hm. 7 - - 05.04
8.6 85 Gârbău Cabina 2 PM 8 - - 05.12
7.3 521.5 AGHIREŞ 6 05.18 1 05.19
10.9 65 Stana Hm. 12 - - 05.31
10.6 543.0 80 HUEDIN 12 05.43 1 05.44
8.8 100 Brăişoru Hm. 7 - - 05.51
6.5 80 Poieni 6 - - 05.57
7.1 565.4 70 CIUCEA HM. 7 06.04 1 06.05
10.8 85 Piatra Craiului Hm. 10 - - 06.15
4.0 Bulz Hm. 4 - - 06.19
5.9 586.1 BRATCA 6 06.25 2 06.27
6.3 70 Şuncuiuş Hm. 7 - - 06.34
6.8 Vadu Crişului Hm. 8 - - 06.42
12.2 611.4 120 ALEŞD 3 11 06.53 1 06.54
6.8 100 Telechiu Hm. 6 - - 07.00
4.4 80 Tileagd 4 - - 07.04
13.6 Oşorhei Hm. 10 - - 07.14
3.0 100 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 07.1630
2.8 642.0 Oradea Est 230 - - 07.19
3.7 645.7 70 ORADEA 5 07.24 10 07.34
5.7 651.4 80 EPISCOPIA BIHOR 8 - - 07.42
8.4 Biharia Hm. 7 - - 07.49
19.6 Diosig Hm. 16 - - 08.05
9.7 Ram. Târguşor Bihor 3 11 - - 08.16
0.8 689.9 SĂCUIENI BIHOR 1 2 08.18 1 08.19
9.4 100 Şilindru Hm. 7 - - 08.26
12.2 711.5 VALEA LUI MIHAI 9 08.35 1 08.36
19.3 Sanislău Hm. 14 - - 08.50
11.9 742.7 CAREI 2 11 09.01 1 09.02
16.4 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 13 - - 09.15
16.5 775.6 80 SATU MARE SUD  14 09.29 5 09.34
3.1 778.7 100 SATU MARE 5 09.39
14h 39m SUMARUL... 57 798 81
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord – Cluj Napoca =800 tone (max. 15 vagoane)
Cluj Napoca – Oradea =750 tone
Oradea - Satu Mare = 700 tone.
Statia Oradea detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

166
Nr. 1742 SATU MARE - ORADEA - CLUJ NAPOCA-BRASOV- BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020, 18/19.04.2020,
06/07.06.2020 şi în perioada 12/13.06 -25/26.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SATU MARE 17.00
3.1 100 Satu Mare Sud 5 - - 17.05
16.5 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 14 - - 17.19
16.4 36.0 CAREI 2 14 17.33 4 17.37
11.9 Sanislău Hm. 2 12 - - 17.49
19.3 67.2 VALEA LUI MIHAI 16 18.05 1 18.06
12.2 Şilindru Hm. 9 - - 18.15
9.4 88.8 100 SĂCUIENI BIHOR 8 18.23 1 18.24
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 18.26
9.7 Diosig Hm. 3 11 - - 18.37
19.6 Biharia Hm. 17 - - 18.54
8.4 127.3 Episcopia Bihor 8 - - 19.02
5.7 133.0 80 ORADEA 8 19.10 15 19.25
3.7 136.7 70 ORADEA EST 5 - - 19.30
2.8 Ram. Oradea Est Gr. A 230 - - 19.3230
3.0 100 Oşorhei Hm. 230 - - 19.35
13.6 Tileagd 11 - - 19.46
4.4 80 Telechiu Hm. 4 - - 19.50
6.8 167.3 100 ALEŞD 6 19.56 1 19.57
12.2 120 Vadu Crişului Hm. 3 12 - - 20.09
6.8 Şuncuiuş Hm. 8 - - 20.17
6.3 192.6 70 BRATCA 7 20.24 1 20.25
5.9 Bulz Hm. 6 - - 20.31
4.0 85 Piatra Craiului Hm. 4 - - 20.35
10.8 213.3 CIUCEA HM. 10 20.45 1 20.46
7.1 70 Poieni 7 - - 20.53
6.5 80 Brăişoru Hm. 6 - - 20.59
8.8 235.7 100 HUEDIN 7 21.06 1 21.07
10.6 80 Stana Hm. 12 - - 21.19
10.9 257.2 65 AGHIREŞ 12 21.31 1 21.32
7.3 85 Gârbău Cabina 2 PM 6 - - 21.38
8.6 Mera Hm. 8 - - 21.46
7.2 80 Baciu Triaj Hm. 6 - - 21.52
4.8 285.1 CLUJ NAPOCA  7 21.59 16 22.15
6.6 120 Cluj Napoca Est 9 - - 22.24
5.7 Apahida 2 6 - - 22.30
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 22.31
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 22.35
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 22.43
5.8 Boju Hm. 8 - - 22.51
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 23.01
14.9 336.6 80 CÂMPIA TURZII 15 23.16 1 23.17
1.4 Ram. Turda 2 - - 23.19
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 8 - - 23.27
9.5 353.7 RĂZBOIENI 8 23.35 1 23.36
6.4 90** Unirea Hm. 8 - - 23.44
14.0 374.1 AIUD HM. 1 13 23.57 1 23.58
13.1 387.2 80** TEIUŞ 1 15 00.13 5 00.18
3.4 70 Coşlariu Gr. P. Mureş 8 - - 00.26
12.6 Crăciunel Hm. 13 - - 00.39
5.3 408.5 120 BLAJ 1 6 00.45 2 00.47
12.1 Valea Lungă Hm. 12 - - 00.59
17.9 438.5 COPŞA MICĂ 16 01.15 1 01.16

167
Tren nr. 1742
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
17.9 438.5 COPŞA MICĂ 16 01.15 1 01.16
10.4 448.9 MEDIAŞ 11 01.27 2 01.29
18.0 466.9 120 DUMBRĂVENI 14 01.43 1 01.44
10.9 Daneş Hm. 1 10 - - 01.54
7.2 485.0 SIGHIŞOARA 2 9 02.03 4 02.07
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 8 - - 02.15
5.1 494.9 VÂNĂTORI 6 - - 02.21
6.8 100 Mureni Hm. 2 7 - - 02.28
18.3 65** Beia Hm. 3 21 - - 02.49
10.0 95 Caţa Hm. 3 13 - - 03.02
8.6 538.6 100 RUPEA 10 03.12 1 03.13
14.0 95* Racoş Hm. 18 - - 03.31
10.7 50** Augustin Hm. 17 - - 03.48
12.4 70* Apaţa 15 - - 04.03
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 04.23
8.8 Bod Hm. 3 15 - - 04.38
6.6 Stupini Hm. 3 9 - - 04.47
5.4 612.4 100 BRAŞOV 2 10 04.57 13 05.10
6.2 Dârste 3 11 - - 05.21
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 12 - - 05.33
9.9 638.7 50 PREDEAL 15 05.48 8 05.56
7.4 646.1 80 AZUGA 9 06.05 1 06.06
4.0 650.1 BUŞTENI 6 06.12 1 06.13
7.6 657.7 90 SINAIA 9 06.22 2 06.24
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 06.30
9.7 672.8 85 COMARNIC 9 06.39 1 06.40
14.2 687.0 95 CÂMPINA 2 13 06.53 1 06.54
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 07.04
11.7 115 BUDA 7 - - 07.11
6.9 719.8 120 PLOIEŞTI VEST 5 07.16 2 07.18
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 07.21
4.6 BRAZI 3 - - 07.24
11.7 Crivina 7 - - 07.31
9.5 Peris 2 8 - - 07.39
13.3 120 Buftea 2 10 - - 07.49
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 07.5130
4.0 CHITILA 230 - - 07.54
9.4 778.7 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 08.05
15h 05m SUMARUL... 50 815 90
PROCENT DE FRANARE = 110.

Tonaj maxim:Satu Mare – Oradea =700 tone


Oradea - Cluj Napoca = 750 tone;
Cluj Napoca - Bucuresti Nord = 800 tone (max. 15 vagoane)
Statia Oradea ataseaza grupa de vagoane din loco.

168
Nr. 1743 TIMISOARA NORD - ARAD - ORADEA - BAIA MARE
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 16.10
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 16.17
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 16.21
7.2 Baile Calacea 5 - - 16.26
5.9 Orţişoara 4 - - 16.30
6.2 Vinga Hm. 4 - - 16.34
7.4 Şag Hm. 5 - - 16.39
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 16.43
5.5 51.0 ARADU NOU 530 10 16.53 1 16.54
2.7 100 Ram. Glogovăţ 3 - - 16.57
3.5 57.2 ARAD 4 17.01 4 17.05
6.5 Utvinisu Nou 9 - - 17.14
17.0 80.7 SÂNTANA 1 14 17.28 1 17.29
11.7 Şimand Hm. 9 - - 17.38
7.4 Nădab 5 - - 17.43
4.9 104.7 CHIŞINEU CRIŞ 4 17.47 1 17.48
8.0 Zerind Hm. 6 - - 17.54
15.7 128.4 CIUMEGHIU HM. 530 17 18.11 1 18.12
10.2 138.6 70 SALONTA 10 18.22 1 18.23
12.5 50 Cefa Hm. 16 - - 18.39
10.4 Leş Bihor Hm. 13 - - 18.52
10.8 70 Oradea Vest Hm. 10 - - 19.02
5.5 177.8 100 ORADEA 6 19.08 11 19.19
5.7 183.5 80 Episcopia Bihor 8 - - 19.27
8.4 Biharia Hm. 7 - - 19.34
19.6 Diosig Hm. 16 - - 19.50
9.7 Ram. Târguşor Bihor 3 11 - - 20.01
0.8 222.0 SĂCUIENI BIHOR 1 2 20.03 1 20.04
9.4 100 Şilindru Hm. 7 - - 20.11
12.2 243.6 VALEA LUI MIHAI 9 20.20 1 20.21
19.3 Sanislău Hm. 13 - - 20.34
11.9 274.8 CAREI 2 10 20.44 1 20.45
16.4 Gen. Gh. Avramescu Hm. 2 14 - - 20.59
16.5 80 Satu Mare Sud 13 - - 21.12
3.1 310.8 SATU MARE 3 21.15 5 21.20
5.5 100 Botiz Hm. 5 - - 21.25
15.7 Medieşu Aurit Hm. 1 11 - - 21.36
5.1 Apa Hm. 7 - - 21.43
8.5 345.6 SEINI 12 21.55 1 21.56
14.1 50 Buşag Hm. 19 - - 22.15
7.6 Ram. Lăpuşel 10 - - 22.25
2.9 370.2 BAIA MARE 2 7 22.32
06h 22m SUMARUL... 23 353 29
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

169
Nr. 1744 BAIA MARE - ORADEA - ARAD - TIMISOARA NORD
Nu circula în zilele de 26.12.2019, 02.01.2020, 20.04.2020 si 08.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 00.45
2.9 Ram. Lăpuşel 5 - - 00.50
7.6 Buşag Hm. 11 - - 01.01
14.1 24.6 50 SEINI 19 01.20 1 01.21
8.5 Apa Hm. 12 - - 01.33
5.1 Medieşu Aurit Hm. 2 9 - - 01.42
15.7 Botiz Hm. 11 - - 01.53
5.5 59.4 100 SATU MARE 1 6 01.59 5 02.04
3.1 Satu Mare Sud 5 - - 02.09
16.5 80 Gen. Gh. Avramescu Hm. 13 - - 02.22
16.4 95.4 CAREI 2 14 02.36 1 02.37
11.9 Sanislău Hm. 2 11 - - 02.48
19.3 126.6 VALEA LUI MIHAI 14 03.02 1 03.03
12.2 Şilindru Hm. 10 - - 03.13
9.4 148.2 100 SĂCUIENI BIHOR 7 03.20 1 03.21
0.8 Ram. Târguşor Bihor 1 2 - - 03.23
9.7 Diosig Hm. 3 12 - - 03.35
19.6 Biharia Hm. 17 - - 03.52
8.4 186.7 EPISCOPIA BIHOR 8 - - 04.00
5.7 192.4 80 ORADEA 8 04.08 10 04.18
5.5 100 Oradea Vest Hm. 7 - - 04.25
10.8 70 Leş Bihor Hm. 10 - - 04.35
10.4 50 Cefa Hm. 14 - - 04.49
12.5 231.6 SALONTA 17 05.06 2 05.08
10.2 241.8 70 CIUMEGHIU HM. 11 05.19 1 05.20
15.7 Zerind Hm. 530 17 - - 05.37
8.0 265.5 CHIŞINEU CRIŞ 6 05.43 1 05.44
4.9 270.4 NĂDAB 4 - - 05.48
7.4 Şimand Hm. 5 - - 05.53
11.7 289.5 SÂNTANA 9 06.02 1 06.03
17.0 Utvinisu Nou 13 - - 06.16
6.5 313.0 ARAD 1 10 06.26 6 06.32
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 06.36
2.7 319.2 100 ARADU NOU 3 06.39 1 06.40
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 06.44
5.5 Şag Hm. 4 - - 06.48
7.4 Vinga Hm. 530 1030 - - 06.5830
6.2 Orţişoara 430 - - 07.03
5.9 Baile Calacea 4 - - 07.07
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 07.12
6.4 Ronaţ Triaj Gr. D 4 - - 07.16
6.9 370.2 TIMIŞOARA NORD 7 07.23
06h 38m SUMARUL... 23 367 31
PROCENT DE FRÂNARE = 120
Automotor DESIRO SIEMENS

170
Nr. 1745 BUCURESTI NORD - CLUJ NAPOCA si DEJ CALATORI - BAIA MARE
Nr. 1745-2 CLUJ NAPOCA - DEJ CALATORI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.00
9.4 CHITILA 9 - - 06.09
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 06.11
3.5 BUFTEA 2 - - 06.13
13.3 120 Peris 7 - - 06.20
9.5 Crivina 6 - - 06.26
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 06.35
4.6 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 06.38
2.9 58.9 90 PLOIEŞTI VEST 3 06.41 2 06.43
6.9 120 BUDA 5 - - 06.48
11.7 Floreşti Prahova 7 - - 06.55
14.2 91.7 110 CÂMPINA 2 11 07.06 1 07.07
5.2 96.9 100 BREAZA HC. 530 07.1230  07.13
9.0 105.9 COMARNIC 8 07.21 1 07.22
9.7 115.6 85 VALEA LARGĂ HM. 9 07.31 1 07.32
5.4 121.0 80 SINAIA 6 07.38 2 07.40
7.6 128.6 90 BUŞTENI 8 07.48 1 07.49
4.0 132.6 80 AZUGA 5 07.54 1 07.55
7.4 140.0 PREDEAL 2 10 08.05 2 08.07
9.9 50 Timişu de Sus Hm. 14 - - 08.21
10.2 160.1 50** DÂRSTE 1 15 - - 08.36
6.2 166.3 95 BRAŞOV  3 10 08.46 9 08.55
5.4 100 Stupini Hm. 2 9 - - 09.04
6.6 Bod Hm. 2 7 - - 09.11
8.8 187.1 70** FELDIOARA HM. 3 11 - - 09.22
15.9 Apaţa 4 19 - - 09.41
12.4 215.4 60** AUGUSTIN HM. 3 19 10.00 1 10.01
10.7 226.1 65* RACOŞ HM. 3 17 10.18 1 10.19
14.0 240.1 65** RUPEA 3 19 10.38 1 10.39
8.6 100 Caţa Hm. 10 - - 10.49
10.0 95 Beia Hm. 14 - - 11.03
18.3 90* Mureni Hm. 22 - - 11.25
6.8 283.8 100 VÂNĂTORI 7 - - 11.32
5.1 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 11.38
4.8 293.7 SIGHIŞOARA 2 7 11.45 3 11.48
7.2 Daneş Hm. 7 - - 11.55
10.9 DUMBRĂVENI 8 12.03 1 12.04
18.0 329.8 MEDIAŞ 13 12.17 2 12.19
10.4 340.2 120 COPŞA MICĂ 10 12.29 1 12.30
17.9 Valea Lungă Hm. 15 - - 12.45
12.1 370.2 BLAJ 3 11 12.56 2 12.58
5.3 Crăciunel Hm. 6 - - 13.04
12.6 388.1 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 1 12 - - 13.16
3.4 391.5 70 TEIUŞ 7 13.23 4 13.27
13.1 404.6 AIUD HM. 1 14 13.41 1 13.42
14.0 100* Unirea Hm. 2 13 - - 13.55
2.8 421.4 UNIREA HC. 3 13.58 1 13.59
3.6 425.0 RĂZBOIENI 2 6 14.05 2 14.07
9.5 Călăraşi Turda Hm. 9 - - 14.16
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 14.21
1.4 442.1 CÂMPIA TURZII 2 14.23 2 14.25
14.9 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 14.38
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 14.51

171
Tren nr. 1745/1745-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 14.51
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 14.58
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 15.05
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 15.08
0.9 481.3 APAHIDA 1 - - 15.09
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 15.15
6.6 493.6 120 CLUJ NAPOCA 8 15.23 20 15.43
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 15.51
5.7 505.9 APAHIDA 2 6 - - 15.57
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 15.59
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 16.05
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 16.10
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 16.14
10.0 538.5 50** GHERLA 13 16.27 2 16.29
13.9 552.4 50 DEJ CĂLĂTORI 19 16.48 15 17.03
1.2 80 Ram. Dej 3 - - 17.06
5.1 Căşeiu Hm. 5 - - 17.11
6.4 Câţcău h.  630 17.1730  17.18
10.7 575.8 GÂLGĂU 11 17.29 1 17.30
16.1 591.9 85 ILEANDA 2 17 17.47 1 17.48
6.9 Răstoci Hm. 1 8 - - 17.56
6.7 Letca Hm. 3 10 18.06 1 18.07
4.6 Cuciulat Hm. 7 - - 18.14
3.5 50 Băbuţeni Hm. 5 - - 18.19
8.2 Surduc Sălaj Hm. 11 - - 18.30
6.8 628.6 85 JIBOU 7 18.37 17 18.54
9.3 100 Someş Odorhei Hm. 10 - - 19.04
8.7 646.6 85 BENESAT HM. 8 19.12 10 19.22
8.8 Ulmeni Sălaj 10 19.32 1 19.33
5.9 Mireşu Mare PM. 7 19.40 1 19.41
10.5 Satulung pe Someş Hm. 9 - - 19.50
11.5 100 Ram. Buşag 8 - - 19.58
3.1 686.4 BAIA MARE 2 5 20.03
14h 03m SUMARUL... 55 731 112
PROCENT DE FRÂNARE = 110
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Brasov = 650 tone.
Brasov - Cluj Napoca - Baia Mare = 450 tone.
Statia Brasov detaseaza grupa de vagoane pentru loco

172
Nr. 1746 BAIA MARE - DEJ CALATORI si CLUJ NAPOCA - BUCURESTI NORD
Nr. 1746-1 DEJ CALATORI - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BAIA MARE 05.42
3.1 Ram. Buşag 4 - - 05.46
11.5 100 Satulung pe Someş Hm. 2 9 - - 05.55
10.5 Mireşu Mare PM. 9 06.04 1 06.05
5.9 Ulmeni Sălaj 7 06.12 1 06.13
8.8 85 Benesat Hm. 9 06.22 1 06.23
8.7 Someş Odorhei Hm. 8 - - 06.31
9.3 57.8 100 JIBOU 9 06.40 10 06.50
6.8 85 Surduc Sălaj Hm. 7 - - 06.57
8.2 Băbuţeni Hm. 11 - - 07.08
3.5 50 Cuciulat Hm. 5 - - 07.13
4.6 Letca Hm. 7 07.20 1 07.21
6.7 Răstoci Hm. 3 9 - - 07.30
6.9 Ileanda 1 7 07.37 1 07.38
16.1 85 Gâlgău 16 07.54 1 07.55
10.7 Câţcău h.  1130 08.0630  08.07
6.4 Căşeiu Hm. 6 - - 08.13
5.1 80 Ram. Dej 5 - - 08.18
1.2 134.0 DEJ CĂLĂTORI 3 08.21 15 08.36
13.9 147.9 50 GHERLA 19 08.55 2 08.57
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 09.08
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 09.14
7.2 Jucu Hm. 5 - - 09.19
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 09.26
0.8 180.5 APAHIDA 2 09.28 1 09.29
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 09.35
6.6 192.8 120 CLUJ NAPOCA 8 09.43 15 09.58
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 10.06
5.7 Apahida 2 6 - - 10.12
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 10.13
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 10.17
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 10.25
5.8 Boju Hm. 8 - - 10.33
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 10.43
14.9 244.3 80 CÂMPIA TURZII 14 10.57 2 10.59
1.4 Ram. Turda 2 - - 11.01
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 8 - - 11.09
9.5 261.4 RĂZBOIENI 8 11.17 2 11.19
3.6 265.0 UNIREA HC. 5 11.24 1 11.25
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 11.29
14.0 281.8 AIUD HM. 1 13 11.42 2 11.44
13.1 294.9 80** TEIUŞ 1 15 11.59 5 12.04
3.4 298.3 70 COŞLARIU GR. P. MUREŞ 7 - - 12.11
12.6 Crăciunel Hm. 12 - - 12.23
5.3 316.2 BLAJ 1 5 12.28 2 12.30
12.1 328.3 VALEA LUNGĂ HM.  11 12.41 5 12.46
17.9 346.2 120 COPŞA MICĂ 16 13.02 1 13.03
10.4 356.6 MEDIAŞ 11 13.14 2 13.16
18.0 374.6 DUMBRĂVENI 12 13.28 1 13.29
10.9 Daneş Hm. 1 8 - - 13.37
7.2 392.7 SIGHIŞOARA 2 8 13.45 3 13.48
4.8 70 Albeşti Târnava Hm. 6 - - 13.54
5.1 402.6 VÂNĂTORI 6 - - 14.00

173
Tren nr. 1746/1746-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.1 402.6 70 VÂNĂTORI 6 - - 14.00
6.8 100 Mureni Hm. 2 7 - - 14.07
18.3 65** Beia Hm. 3 20 - - 14.27
10.0 95 Caţa Hm. 3 12 - - 14.39
8.6 446.3 100 RUPEA 11 14.50 1 14.51
14.0 460.3 95* RACOŞ HM. 20 15.11 1 15.12
10.7 471.0 50** AUGUSTIN HM. 18 15.30 1 15.31
12.4 70* Apaţa 15 - - 15.46
15.9 100* Feldioara Hm. 2 20 - - 16.06
8.8 Bod Hm. 3 14 - - 16.20
6.6 Stupini Hm. 3 8 - - 16.28
5.4 520.1 100 BRAŞOV  2 10 16.38 13 16.51
6.2 526.3 DÂRSTE 3 11 - - 17.02
10.2 65* Timişu de Sus Hm. 1 12 - - 17.14
9.9 546.4 50 PREDEAL 14 17.28 8 17.36
7.4 553.8 80 AZUGA 9 17.45 1 17.46
4.0 557.8 BUŞTENI 6 17.52 1 17.53
7.6 565.4 90 SINAIA 9 18.02 2 18.04
5.4 80 Valea Largă Hm. 6 - - 18.10
9.7 580.5 85 COMARNIC 9 18.19 1 18.20
14.2 594.7 100 CÂMPINA 2 13 18.33 1 18.34
14.2 110 Floreşti Prahova 10 - - 18.44
11.7 115 BUDA 7 - - 18.51
6.9 627.5 120 PLOIEŞTI VEST 5 18.56 2 18.58
2.9 90 P. M. Ram. Ploieşti Tj. 3 - - 19.01
4.6 635.0 BRAZI 3 - - 19.04
11.7 Crivina 7 - - 19.11
9.5 Peris 2 7 - - 19.18
13.3 120 BUFTEA 2 9 - - 19.27
3.5 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 19.2930
4.0 CHITILA 230 - - 19.32
9.4 686.4 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 19.42
14h 00m SUMARUL... 51 73230 10730
PROCENT DE FRÂNARE = 110

TONAJ MAXIM: Baia Mare - Cluj Napoca - Brasov = 450 tone.


Brasov - Bucuresti Nord = 750 tone.

Statia Brasov ataseaza grupa de vagoane din loco pentru Bucuresti şi grupa de vagoane pentru
Constanţa (tren 1587)

174
Nr. 1748 CLUJ NAPOCA - RAZBOIENI - TÂRGU MURES
Ramura de la trenul 367-2 în perioadele 20.12.2019-04.01.2020 şi
01.06 - 06.09.2020. În afara acestor perioade se formează din loco.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 16.40
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 16.48
5.7 100 Apahida 2 6 - - 16.54
0.9 Ram. Jucu 1 - - 16.55
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 16.59
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 17.07
5.8 Boju Hm. 8 - - 17.15
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 17.25
14.9 51.5 80 CÂMPIA TURZII 14 17.39 1 17.40
1.4 Ram. Turda 2 - - 17.42
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 8 - - 17.50
9.5 68.6 RĂZBOIENI 8 17.58 20 18.18
9.8 Gligoreşti Hm. 9 - - 18.27
9.4 87.8 LUDUŞ 8 18.35 1 18.36
11.5 Iernut 13 18.49 1 18.50
9.2 80 Sânpaul Hm. 2 11 - - 19.01
11.2 G-ral N. Dăscălescu Hm. 10 - - 19.11
3.0 Târgu Mureş Sud 3 - - 19.14
5.2 127.9 TÂRGU MUREŞ 6 19.20
02h 40m SUMARUL... 6 137 23
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM =300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1749 TÂRGU MURES - RAZBOIENI - CLUJ NAPOCA


Ramura pentru trenul 366-1 în perioadele 21.12.2019-05.01.2020 şi
02.06 - 07.09.2020. În afara acestor perioade descompune în Cluj Napoca.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 11.35
5.2 Târgu Mureş Sud 5 - - 11.40
3.0 G-ral N. Dăscălescu Hm. 3 - - 11.43
11.2 Sânpaul Hm. 10 - - 11.53
9.2 28.6 80 IERNUT 9 12.02 1 12.03
11.5 40.1 LUDUŞ 2 16 12.19 1 12.20
9.4 Gligoreşti Hm. 830 - - 12.2830
9.8 59.3 RĂZBOIENI 930 12.38 20 12.58
9.5 Călăraşi Turda Hm. 8 - - 13.06
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 13.11
1.4 76.4 CÂMPIA TURZII 2 13.13 1 13.14
14.9 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 13.27
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 13.40
5.8 60* Tunel Hm. 7 - - 13.47
5.7 Cojocna Hm. 7 - - 13.54
4.0 Ram. Jucu 3 - - 13.57
0.9 Apahida 1 - - 13.58
5.7 100 Cluj Napoca Est 2 6 - - 14.04
6.6 127.9 CLUJ NAPOCA 9 14.13
02h 38m SUMARUL... 6 135 23
PROCENT DE FRÂNARE = 85.
TONAJ MAXIM = 300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

175
Nr. 1750 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 05.40
8.2 Văratec Hm. 6 - - 05.46
6.6 14.8 120 VEREŞTI 4 - - 05.50
13.0 Liteni Hm. 7 - - 05.57
11.6 Dolhasca 2 8 - - 06.05
10.4 100 Lespezi Hm. 630 - - 06.1130
10.8 60.6 PAŞCANI 1 730 06.19 1 06.20
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 06.2230
8.6 Muncel Hm. 530 - - 06.28
14.1 Mirceşti 730 - - 06.3530
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 06.3930
8.1 100.8 ROMAN 530 06.45 1 06.46
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 06.54
11.2 120 Galbeni 6 - - 07.00
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 07.10
12.0 144.6 BACĂU 8 07.18 1 07.19
10.8 Valea Seacă 630 - - 07.2530
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 07.31
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 07.41
9.2 Sascut Hm. 5 - - 07.46
13.7 202.8 ADJUD 1 9 07.55 1 07.56
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 08.03
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 08.09
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 08.17 1 08.18
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 08.20
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 08.25
11.7 248.2 FOCŞANI 11 08.36 1 08.37
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 08.44
7.3 Gugeşti 7 - - 08.51
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 08.57
14.9 Râmnicu Sărat 2 16 - - 09.13
11.3 Zoita Hm. 7 - - 09.20
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 09.27
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 09.3430
2.9 319.0 BUZĂU 230 09.37 1 09.38
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 09.41
12.9 Ulmeni 10 - - 09.51
12.0 Săhăteni Hm. 930 - - 10.0030
7.6 Mizil 6 - - 10.0630
7.4 80 Inoteşti Hm. 6 - - 10.1230
9.5 Cricov Hm. 730 - - 10.20
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 10.27
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 10.34
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 10.40 2 10.42
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 10.49
5.2 396.4 65 BRAZI 7 - - 10.56
11.7 Crivina 6 - - 11.02
9.5 Peris 2 630 - - 11.0830
13.3 Buftea 2 8 - - 11.1630
3.5 140 P. mac. R1 Buciumeni 130 - - 11.18
4.0 CHITILA 2 - - 11.20
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 11.30
05h 50m SUMARUL... 27 341 9
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM: 750 tone;

176
Nr. 1751 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 10.50
9.4 CHITILA 8 - - 10.58
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 11.00
3.5 120 BUFTEA 2 - - 11.02
13.3 Peris 730 - - 11.0930
9.5 Crivina 530 - - 11.15
11.7 Brazi 2 9 - - 11.24
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 11.31
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 11.38 2 11.40
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 11.45
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 11.53
5.6 Cricov Hm. 430 - - 11.5730
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 12.05
7.4 93.8 80 MIZIL 7 12.12 1 12.13
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 12.20
12.0 Ulmeni 10 - - 12.30
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 12.42
2.5 128.8 BUZĂU 3 12.45 2 12.47
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 12.50
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 12.56
10.7 Zoita Hm. 7 - - 13.03
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 13.12 2 13.14
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 13.29
7.2 Gugeşti 6 - - 13.35
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 13.42
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 13.51 2 13.53
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 14.03
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 14.10
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 14.12 1 14.13
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 14.1930
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 14.25
11.0 245.0 ADJUD 2 9 14.34 2 14.36
13.7 Sascut Hm. 8 - - 14.44
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 14.49
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 14.59
9.7 Valea Seacă 530 - - 15.0430
10.8 303.2 BACĂU 1 730 15.12 8 15.20
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 15.29
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 15.35
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 15.41
11.6 347.0 ROMAN 8 15.49 1 15.50
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 15.55
7.1 Mirceşti 4 - - 15.59
14.1 Muncel Hm. 730 - - 16.0630
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 430 - - 16.11
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 16.16 1 16.17
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 16.24
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 16.32 1 16.33
11.6 Liteni Hm. 7 - - 16.40
13.0 433.0 VEREŞTI 8 16.48 7 16.55
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 17.00
8.2 447.8 SUCEAVA 3 8 17.08
06h 18m SUMARUL... 23 348 30
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM: Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 500 tone.

Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani, tren 5583.

177
Nr. 1752 SUCEAVA NORD - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA NORD 08.43
2.5 2.5 50 SUCEAVA 5 08.48 2 08.50
8.2 Văratec Hm. 6 - - 08.56
6.6 17.3 120 VEREŞTI 4 09.00 1 09.01
13.0 Liteni Hm. 8 - - 09.09
11.6 41.9 DOLHASCA 2 9 09.18 1 09.19
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 09.26
10.8 63.1 PAŞCANI 1 8 09.34 1 09.35
2.3 65.4 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 09.3730
30
8.6 Muncel Hm. 5 - - 09.43
14.1 Mirceşti 730 - - 09.5030
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 09.5430
30
8.1 103.3 ROMAN 5 10.00 1 10.01
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 10.09
11.2 120 Galbeni 6 - - 10.15
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 10.25
12.0 147.1 BACĂU 8 10.33 12 10.45
10.8 Valea Seacă 630 - - 10.5130
30
9.7 Faraoani Hm. 5 - - 10.57
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 11.07
9.2 Sascut Hm. 5 - - 11.12
13.7 205.3 ADJUD 1 9 11.21 1 11.22
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 11.29
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 11.35
6.3 231.0 MĂRĂŞEŞTI 2 7 11.42 1 11.43
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 11.45
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 11.50
11.7 250.7 FOCŞANI 11 12.01 2 12.03
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 12.10
7.3 Gugeşti 7 - - 12.17
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 12.23
14.9 288.0 RÂMNICU SĂRAT 2 17 12.40 2 12.42
11.3 Zoita Hm. 8 - - 12.50
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 12.57
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 13.0430
30
2.9 321.5 BUZĂU 2 13.07 2 13.09
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 13.12
12.9 Ulmeni 10 - - 13.22
12.0 Săhăteni Hm. 9 - - 13.31
7.6 356.5 MIZIL 7 13.38 1 13.39
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 13.46
9.5 Cricov Hm. 8 - - 13.54
5.6 379.0 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 14.01
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 14.08
4.3 390.1 PLOIEŞTI SUD 2 6 14.14 2 14.16
3.6 60 Ploieşti Triaj  7 14.23 4 14.27
5.2 398.9 65 BRAZI 7 - - 14.34
11.7 Crivina 7 - - 14.41
9.5 Peris 2 7 - - 14.48
13.3 BUFTEA 2 9 - - 14.57
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 14.59
4.0 CHITILA 2 - - 15.01
9.4 450.3 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 15.11
06h 28m SUMARUL... 27 355 33
PROCENT DE FRANARE = 110
TONAJ MAXIM:Suceava Nord - Bacau = 600 tone.
Bacau - Bucuresti Nord = 800 tone.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamt - tren 1858 .

178
Nr. 1753 BUCURESTI NORD - SUCEAVA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 13.45
9.4 CHITILA 8 - - 13.53
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 13.55
3.5 120 BUFTEA 2 - - 13.57
13.3 Peris 7 - - 14.04
9.5 Crivina 5 - - 14.09
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 14.18
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 14.26
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 14.33 2 14.35
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 14.40
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 14.48
5.6 Cricov Hm. 430 - - 14.5230
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 15.00
7.4 93.8 80 MIZIL 7 15.07 1 15.08
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 15.15
12.0 Ulmeni 10 - - 15.25
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 15.37
2.5 128.8 BUZĂU 3 15.40 2 15.42
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 15.45
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 15.51
10.7 Zoita Hm. 7 - - 15.58
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 16.07 2 16.09
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 16.24
7.2 Gugeşti 6 - - 16.30
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 16.37
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 16.46 2 16.48
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 16.58
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 17.05
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 17.07 2 17.09
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 17.1530
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 17.21
11.0 245.0 ADJUD 2 9 17.30 2 17.32
13.7 Sascut Hm. 8 - - 17.40
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 17.45
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 17.55
9.7 Valea Seacă 530 - - 18.0030
10.8 303.2 BACĂU 1 730 18.08 8 18.16
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 18.25
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 18.31
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 18.37
11.6 347.0 ROMAN 8 18.45 1 18.46
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 18.51
7.1 Mirceşti 4 - - 18.55
14.1 Muncel Hm. 730 - - 19.0230
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 530 - - 19.08
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 19.13 1 19.14
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 19.21
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 19.29 1 19.30
11.6 Liteni Hm. 7 - - 19.37
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 19.45 1 19.46
6.6 Văratec Hm. 5 - - 19.51
8.2 447.8 SUCEAVA 5 19.56 2 19.58
2.5 450.3 50 SUCEAVA NORD 3 8 20.06
06h 21m SUMARUL... 23 354 27
PROCENT DE FRANARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Bacau = 800 tone.
Bacau - Suceava Nord = 600 tone.
Statia Bacau detaseaza grupa de vagoane pentru Bicaz - tren 5481, fără zilele de sambata si
24.12.2019, 31.12.2019.

179
Nr. 1754 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 12.45
8.2 Văratec Hm. 6 - - 12.51
6.6 14.8 120 VEREŞTI 4 12.55 12 13.07
13.0 Liteni Hm. 8 - - 13.15
11.6 39.4 DOLHASCA 2 9 13.24 1 13.25
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 13.32
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 13.40 2 13.42
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 13.4430
8.6 Muncel Hm. 530 - - 13.50
14.1 Mirceşti 730 - - 13.5730
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 14.0130
8.1 100.8 ROMAN 530 14.07 2 14.09
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 14.17
11.2 120 Galbeni 6 - - 14.23
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 14.33
12.0 144.6 BACĂU 8 14.41 3 14.44
10.8 Valea Seacă 730 - - 14.5130
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 14.57
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 15.07
9.2 Sascut Hm. 5 - - 15.12
13.7 202.8 ADJUD 1 9 15.21 2 15.23
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 15.30
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 15.36
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 15.44 2 15.46
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 15.48
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 15.53
11.7 248.2 FOCŞANI 11 16.04 2 16.06
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 16.13
7.3 Gugeşti 7 - - 16.20
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 16.26
14.9 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 17 16.43 2 16.45
11.3 Zoita Hm. 8 - - 16.53
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 17.00
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 17.0730
2.9 319.0 BUZĂU 230 17.10 2 17.12
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 17.15
12.9 Ulmeni 10 - - 17.25
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 17.35
7.6 354.0 MIZIL 7 17.42 2 17.44
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 17.51
9.5 Cricov Hm. 8 - - 17.59
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 18.06
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 18.13
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 7 18.20 2 18.22
3.6 391.2 60 PLOIEŞTI TRIAJ  7 18.29 4 18.33
5.2 396.4 65 BRAZI 8 - - 18.41
11.7 Crivina 7 - - 18.48
9.5 Peris 2 7 - - 18.55
13.3 BUFTEA 2 9 - - 19.04
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 19.06
4.0 CHITILA 2 - - 19.08
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 19.18
06h 33m SUMARUL... 27 355 38
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 650 tone.
Veresti - Bucuresti Nord = 800 tone. (max. 15 vagoane)

Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5582.


În perioada 12.10 - 15.10.2020 staţia Paşcani ataşează grupă de vagoane de la tren 1969.
(Minutele întârziere datorate ataşării vagoanelor în staţia Paşcani se vor analiza în cont SNTFC).

180
Nr. 1755 BUCUREŞTI NORD - SUCEAVA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 17.00
9.4 CHITILA 7 - - 17.07
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 17.09
3.5 140 BUFTEA 130 - - 17.1030
13.3 Peris 6 - - 17.1630
9.5 Crivina 430 - - 17.21
11.7 51.4 BRAZI 2 8 - - 17.29
5.2 65 Ploieşti Triaj 7 - - 17.36
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 17.43 2 17.45
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 17.50
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 730 - - 17.5730
5.6 Cricov Hm. 430 - - 18.02
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 18.0930
7.4 80 Mizil 6 - - 18.1530
7.6 Săhăteni Hm. 6 - - 18.2130
12.0 Ulmeni 930 - - 18.31
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 18.43
2.5 128.8 BUZĂU 3 18.46 2 18.48
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 18.51
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 18.57
10.7 Zoita Hm. 7 - - 19.04
11.3 Râmnicu Sărat 8 - - 19.12
14.9 Sihlea Hm. 14 - - 19.26
7.2 Gugeşti 6 - - 19.32
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 19.39
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 19.48 2 19.50
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 20.00
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 20.07
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 20.09 2 20.11
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 20.1730
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 20.23
11.0 245.0 ADJUD 2 9 20.32 2 20.34
13.7 Sascut Hm. 8 - - 20.42
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 20.47
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 20.57
9.7 Valea Seacă 530 - - 21.0230
10.8 303.2 BACĂU 1 730 21.10 8 21.18
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 21.27
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 21.33
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 21.39
11.6 347.0 ROMAN 8 21.47 1 21.48
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 21.53
7.1 Mirceşti 4 - - 21.57
14.1 Muncel Hm. 730 - - 22.0430
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 430 - - 22.09
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 22.14 1 22.15
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 22.22
10.4 100 Dolhasca 7 - - 22.29
11.6 Liteni Hm. 630 - - 22.3530
13.0 Vereşti 730 - - 22.43
6.6 120 Văratec Hm. 4 - - 22.47
8.2 447.8 SUCEAVA 3 8 22.55
05h 55m SUMARUL... 23 335 20
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM:Bucureşti - Bacău = 750 tone;
Bacău - Suceava = 600 tone.
Statia Bacau detaseaza grupa de vagoane pentru Piatra Neamţ - tren 1859.

181
Nr. 1756 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 6/7, în zilelele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020 si
in perioada 26/27.06 - 05/06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 22.31
8.2 Văratec Hm. 6 - - 22.37
6.6 14.8 120 VEREŞTI 4 22.41 15 22.56
13.0 Liteni Hm. 8 - - 23.04
11.6 39.4 DOLHASCA 2 9 23.13 1 23.14
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 23.21
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 23.29 2 23.31
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 23.3330
30
8.6 Muncel Hm. 5 - - 23.39
14.1 Mirceşti 730 - - 23.4630
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 23.5030
30
8.1 100.8 ROMAN 5 23.56 1 23.57
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.05
11.2 120 Galbeni 6 - - 00.11
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 00.21
12.0 144.6 BACĂU 8 00.29 15 00.44
10.8 Valea Seacă 630 - - 00.5030
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 00.56
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 01.06
9.2 Sascut Hm. 5 - - 01.11
13.7 202.8 ADJUD 1 9 01.20 1 01.21
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 01.28
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 01.34
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 01.42 1 01.43
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 01.45
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 01.50
11.7 248.2 FOCŞANI 11 02.01 2 02.03
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 02.10
7.3 Gugeşti 7 - - 02.17
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 02.23
14.9 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 17 02.40 1 02.41
11.3 Zoita Hm. 8 - - 02.49
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 02.56
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 03.0330
2.9 319.0 BUZĂU 230 03.06 20 03.26
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 03.29
12.9 Ulmeni 10 - - 03.39
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 03.49
7.6 354.0 MIZIL 7 03.56 1 03.57
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 04.04
9.5 Cricov Hm. 8 - - 04.12
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 04.19
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 04.26
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 04.32 3 04.35
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 04.42
5.2 396.4 65 BRAZI 8 - - 04.50
11.7 Crivina 7 - - 04.57
9.5 Peris 2 7 - - 05.04
13.3 BUFTEA 2 9 - - 05.13
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 05.1530
4.0 CHITILA 230 - - 05.18
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 05.28
06h 57m SUMARUL... 27 354 63
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 500 tone.
Veresti - Bacau = 650 tone.
Bacau - Buzau = 800 tone.
Buzau - Bucureşti Nord = 650 tone.
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5584.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Bicaz - tren 5482.
Statia Buzau detaseaza grupa de vagoane pentru Constanţa - tren 1862 sau 1964.

182
Nr. 1757 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Nu circulă în zilele de 6/7, în zilelele de 24/25.12.2019, 31.12.2019/01.01.2020 si in
perioada 27/28.06 - 06/07.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.15
9.4 CHITILA 9 - - 23.24
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.26
3.5 120 BUFTEA 2 - - 23.28
13.3 Peris 7 - - 23.35
9.5 Crivina 5 - - 23.40
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 23.49
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 23.57
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 00.04 2 00.06
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 00.11
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 00.19
5.6 Cricov Hm. 430 - - 00.2330
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 00.31
7.4 93.8 80 MIZIL 7 00.38 1 00.39
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 00.46
12.0 Ulmeni 10 - - 00.56
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 01.08
2.5 128.8 BUZĂU 3 01.11 20 01.31
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 01.34
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 01.40
10.7 Zoita Hm. 7 - - 01.47
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 01.56 1 01.57
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 02.12
7.2 Gugeşti 6 - - 02.18
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 02.25
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 02.34 2 02.36
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.46
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 02.53
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 02.55 1 02.56
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 03.0230
30
8.4 Pufeşti Hm. 5 - - 03.08
11.0 245.0 ADJUD 2 9 03.17 1 03.18
13.7 Sascut Hm. 8 - - 03.26
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 03.31
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 03.41
9.7 Valea Seacă 530 - - 03.4630
30
10.8 303.2 BACĂU 1 7 03.54 2 03.56
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 04.05
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 04.11
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 04.17
11.6 347.0 ROMAN 8 04.25 1 04.26
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 04.31
7.1 Mirceşti 4 - - 04.35
14.1 Muncel Hm. 730 - - 04.4230
30
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 4 - - 04.47
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 04.52 2 04.54
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 05.01
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 05.09 1 05.10
11.6 Liteni Hm. 7 - - 05.17
13.0 433.0 VEREŞTI 8 05.25 8 05.33
6.6 120 Văratec Hm. 5 - - 05.38
8.2 447.8 SUCEAVA 3 8 05.46
06h 31m SUMARUL... 23 349 42
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Buzau = 600 tone
Buzau - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 650 tone.
Staţia Buzau ataşează grupă de vagoane de la Constanţa sosită cu tren 1861 sau 1963.
Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5581.

183
Nr. 1758 SUCEAVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de 6/7.
Varianta trenului 1756. Circula in perioada 26/27.06. - 05/06.09.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SUCEAVA 22.31
8.2 Văratec Hm. 6 - - 22.37
6.6 14.8 120 VEREŞTI 4 22.41 15 22.56
13.0 Liteni Hm. 8 - - 23.04
11.6 39.4 DOLHASCA 2 9 23.13 1 23.14
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 23.21
10.8 60.6 PAŞCANI 1 8 23.29 2 23.31
2.3 62.9 PAŞCANI TRIAJ 230 - - 23.3330
8.6 Muncel Hm. 530 - - 23.39
14.1 Mirceşti 730 - - 23.4630
7.1 Săbăoani Hm. 4 - - 23.5030
8.1 100.8 ROMAN 530 23.56 1 23.57
11.6 Săcueni Roman Hm. 8 - - 00.05
11.2 120 Galbeni 6 - - 00.11
9.0 Iteşti Hm. 5 10 - - 00.21
12.0 144.6 BACĂU 8 00.29 15 00.44
10.8 Valea Seacă 630 - - 00.5030
9.7 Faraoani Hm. 530 - - 00.56
14.8 Orbeni Hm. 2 10 - - 01.06
9.2 Sascut Hm. 5 - - 01.11
13.7 202.8 ADJUD 1 9 01.20 1 01.21
11.0 Pufeşti Hm. 7 - - 01.28
8.4 100 Pădureni Putna Hm. 6 - - 01.34
6.3 228.5 MĂRĂŞEŞTI 2 8 01.42 1 01.43
1.6 Mărăşeşti Ram. Putna 2 - - 01.45
6.4 Putna Seacă Hm. 5 - - 01.50
11.7 248.2 FOCŞANI 11 02.01 2 02.03
7.9 80 Coteşti Hm. 7 - - 02.10
7.3 Gugeşti 7 - - 02.17
7.2 Sihlea Hm. 6 - - 02.23
14.9 285.5 RÂMNICU SĂRAT 2 17 02.40 1 02.41
11.3 Zoita Hm. 8 - - 02.49
10.7 100 Boboc Hm. 7 - - 02.56
8.6 Buzău Ram. Boboc 2 730 - - 03.0330
2.9 319.0 BUZĂU 230 03.06 2 03.08
2.5 Buzău Ram. Gr. A 3 - - 03.11
12.9 Ulmeni 10 - - 03.21
12.0 Săhăteni Hm. 10 - - 03.31
7.6 354.0 MIZIL 7 03.38 1 03.39
7.4 80 Inoteşti Hm. 7 - - 03.46
9.5 Cricov Hm. 8 - - 03.54
5.6 376.5 VALEA CALUGAREASCA HM 2 7 - - 04.01
6.8 PLOIEŞTI EST 1 7 - - 04.08
4.3 387.6 PLOIEŞTI SUD 2 6 04.14 3 04.17
3.6 60 Ploieşti Triaj 7 - - 04.24
5.2 396.4 65 BRAZI 8 - - 04.32
11.7 Crivina 7 - - 04.39
9.5 Peris 2 7 - - 04.46
13.3 BUFTEA 2 9 - - 04.55
3.5 120 P. mac. R1 Buciumeni 230 - - 04.5730
4.0 CHITILA 230 - - 05.00
9.4 447.8 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 10 05.10
06h 39m SUMARUL... 27 354 45
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Suceava - Veresti = 500 tone.
Veresti - Bacau = 650 tone.
Bacau - Bucureşti Nord = 800 tone.
Statia Veresti ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5584.
Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Bicaz - tren 5482.

184
Nr. 1759 BUCURESTI NORD - SUCEAVA
Varianta trenului 1757
Nu circulă în zilele de 6/7. Circula in perioada 27/28.06. - 06/07.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.30
9.4 CHITILA 9 - - 23.39
4.0 P. mac. R1 Buciumeni 2 - - 23.41
3.5 120 BUFTEA 2 - - 23.43
13.3 Peris 7 - - 23.50
9.5 Crivina 5 - - 23.55
11.7 51.4 BRAZI 2 9 - - 00.04
5.2 65 Ploieşti Triaj 8 - - 00.12
3.6 60.2 60 PLOIEŞTI SUD 7 00.19 2 00.21
4.3 PLOIEŞTI EST 1 5 - - 00.26
6.8 71.3 VALEA CALUGAREASCA HM 2 8 - - 00.34
5.6 Cricov Hm. 430 - - 00.3830
9.5 Inoteşti Hm. 730 - - 00.46
7.4 93.8 80 MIZIL 7 00.53 2 00.55
7.6 Săhăteni Hm. 7 - - 01.02
12.0 Ulmeni 10 - - 01.12
12.9 Buzău Ram. Gr. A 2 12 - - 01.24
2.5 128.8 BUZĂU 3 01.27 4 01.31
2.9 Buzău Ram. Boboc 3 - - 01.34
8.6 100 Boboc Hm. 6 - - 01.40
10.7 Zoita Hm. 7 - - 01.47
11.3 162.3 RÂMNICU SĂRAT 9 01.56 1 01.57
14.9 Sihlea Hm. 15 - - 02.12
7.2 Gugeşti 6 - - 02.18
7.3 Coteşti Hm. 7 - - 02.25
7.9 199.6 80 FOCŞANI 2 9 02.34 2 02.36
11.7 Putna Seacă Hm. 10 - - 02.46
6.4 Mărăşeşti Ram. Putna 2 7 - - 02.53
1.6 219.3 MĂRĂŞEŞTI 2 02.55 1 02.56
6.3 100 Pădureni Putna Hm. 630 - - 03.0230
8.4 Pufeşti Hm. 530 - - 03.08
11.0 245.0 ADJUD 2 9 03.17 1 03.18
13.7 Sascut Hm. 8 - - 03.26
9.2 Orbeni Hm. 5 - - 03.31
14.8 Faraoani Hm. 2 10 - - 03.41
9.7 Valea Seacă 530 - - 03.4630
10.8 303.2 BACĂU 1 730 03.54 2 03.56
12.0 Iteşti Hm. 9 - - 04.05
9.0 120 Galbeni 1 6 - - 04.11
11.2 Săcueni Roman Hm. 6 - - 04.17
11.6 347.0 ROMAN 8 04.25 1 04.26
8.1 Săbăoani Hm. 5 - - 04.31
7.1 Mirceşti 4 - - 04.35
14.1 Muncel Hm. 730 - - 04.4230
8.6 384.9 PAŞCANI TRIAJ 430 - - 04.47
2.3 387.2 PAŞCANI 3 5 04.52 2 04.54
10.8 Lespezi Hm. 7 - - 05.01
10.4 408.4 100 DOLHASCA 8 05.09 1 05.10
11.6 Liteni Hm. 7 - - 05.17
13.0 433.0 120 VEREŞTI 8 05.25 8 05.33
6.6 Văratec Hm. 5 - - 05.38
8.2 447.8 SUCEAVA 3 8 05.46
06h 16m SUMARUL... 23 349 27
PROCENT DE FRÂNARE = 110.
TONAJ MAXIM:Bucuresti Nord - Veresti = 800 tone.
Veresti - Suceava = 650 tone.
Statia Veresti detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5581.

185
Nr. 1765 IASI - CLUJ NAPOCA si TEIUS - ARAD
Nr. 1765-2 CLUJ NAPOCA - TEIUS si ARAD - TIMISOARA NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 15.46
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 15.59
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 16.04
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 16.12
11.0 44.9 TÂRGU FRUMOS 4 13 16.25 1 16.26
16.1 80 Ruginoasa Hm. 14 - - 16.40
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 9 - - 16.49
1.3 75.7 PAŞCANI 3 16.52 2 16.54
10.8 120 Lespezi Hm. 7 - - 17.01
10.4 96.9 100 DOLHASCA 8 17.09 1 17.10
11.6 Liteni Hm. 7 - - 17.17
13.0 121.5 120 VEREŞTI 8 17.25 1 17.26
6.6 Văratec Hm. 5 - - 17.31
8.2 136.3 SUCEAVA 3 8 17.39 15 17.54
5.0 141.3 70 SUCEAVA VEST 7 - - 18.01
9.4 Stroieşti 8 - - 18.09
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 18.15
13.0 Berchişeşti Hm. 11 - - 18.26
7.9 178.6 GURA HUMORULUI HM. 2 8 - - 18.34
4.5 183.1 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 18.39 5 18.44
6.8 189.9 FRASIN HM. 8 18.52 1 18.53
5.8 Molid Hm. 6 - - 18.59
3.3 199.0 65 VAMA 1 5 19.04 1 19.05
4.3 Prisaca Dornei Hm. 5 - - 19.10
7.5 210.8 CÂMPULUNG EST HM. 9 19.19 1 19.20
3.8 214.6 CÂMPULUNG MOLD. 6 19.26 2 19.28
3.3 Sadova Hm. 5 - - 19.33
3.0 220.9 POJORÂTA HM. 5 19.38 1 19.39
8.8 Valea Putnei P.M. 12 - - 19.51
5.9 235.6 50 MESTECĂNIŞ HM. 9 20.00 1 20.01
5.9 Iacobeni 10 20.11 1 20.12
5.7 Argestru Hm. 1 10 - - 20.22
4.5 251.7 60 VATRA DORNEI 3 9 20.31 1 20.32
1.0 252.7 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 20.35 2 20.37
4.4 Roşu Hm. 6 - - 20.43
6.5 263.6 60 FLORENI 8 - - 20.51
1.4 Ramificaţia Floreni 3 - - 20.54
4.3 80 Coşna Hm. 4 - - 20.58
8.0 Grădiniţa Hm. 6 - - 21.04
5.3 Larion Hm. 6 - - 21.10
7.1 60 Silhoasa Hm. 8 - - 21.18
5.8 295.5 LUNCA ILVEI 7 21.25 1 21.26
7.2 Ilva Mare Hm. 8 - - 21.34
7.1 309.8 MĂGURA ILVEI HM. 7 21.41 1 21.42
4.5 70 Poiana Ilvei 6 - - 21.48
7.5 Leşu Ilvei Hm. 7 - - 21.55
5.3 327.1 ILVA MICĂ 3 8 22.03 2 22.05
5.1 75 Feldru Hm. 2 7 - - 22.12
9.9 Rebrişoara Hm. 10 - - 22.22
4.8 346.9 NĂSĂUD 5 22.27 1 22.28
6.3 353.2 80 SALVA 7 22.35 1 22.36
7.3 Nimigea Hm. 7 - - 22.43
5.8 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.48

186
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.8 80 Mogoşeni Hm. 5 - - 22.48
8.5 374.8 BECLEAN PE SOMEŞ 9 22.57 2 22.59
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 23.08
7.8 80* Reteag Hm. 2 10 - - 23.18
9.0 396.7 Dej Triaj 8 - - 23.26
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 2 - - 23.28
1.1 399.4 DEJ CĂLĂTORI 4 23.32 15 23.47
13.9 413.3 50 GHERLA 19 00.06 1 00.07
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 00.18
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 00.24
7.2 Jucu Hm. 5 - - 00.29
8.1 Ram. Cojocna 2 7 - - 00.36
0.8 100 Apahida 2 - - 00.38
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 00.44
6.6 458.2 CLUJ NAPOCA  8 00.52 12 01.04
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 01.12
5.7 Apahida 2 6 - - 01.18
0.9 100 Ram. Jucu 1 - - 01.19
4.0 Cojocna Hm. 4 - - 01.23
5.7 50** Tunel Hm. 8 - - 01.31
5.8 Boju Hm. 8 - - 01.39
7.9 50 Valea Florilor Hm. 10 - - 01.49
14.9 509.7 80 CÂMPIA TURZII 14 02.03 1 02.04
1.4 Ram. Turda 2 - - 02.06
6.2 85 Călăraşi Turda Hm. 2 7 - - 02.13
9.5 526.8 RĂZBOIENI 8 02.21 1 02.22
3.6 530.4 UNIREA HC. 430 02.2630  02.27
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 02.31
14.0 547.2 AIUD HM. 1 12 02.43 1 02.44
13.1 560.3 80** TEIUŞ 1 14 02.58 4 03.02
3.5 100 Coşlariu 6 - - 03.08
3.2 Ram. Coşlariu 330 - - 03.1130
3.1 Sântimbru Hm. 330 - - 03.15
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 03.21
4.5 579.4 ALBA IULIA 7 03.28 2 03.30
9.8 589.2 VINŢU DE JOS 10 03.40 2 03.42
5.2 120 Blandiana Hm. 6 - - 03.48
9.8 604.2 ŞIBOT 1 8 03.56 1 03.57
5.9 Aurel Vlaicu 6 - - 04.03
6.4 616.5 ORĂŞTIE 6 04.09 1 04.10
9.1 Turdaş Hm. 12 - - 04.22
5.4 Ram. Simeria 5 - - 04.27
2.0 633.0 SIMERIA 1 5 04.32 11 04.43
9.2 642.2 DEVA 15 04.58 4 05.02
6.5 Mintia 10 - - 05.12
7.3 Brănişca Hm. 11 - - 05.23
9.8 665.8 ILIA 16 05.39 3 05.42
5.8 Gurasada Hm. 1 11 - - 05.53
4.0 50 Câmpuri Surduc Hm. 7 - - 06.00
12.6 Zam 18 - - 06.18
7.9 696.1 ILTEU  1 14 06.32 10 06.42
10.1 706.2 SĂVÂRŞIN 15 06.57 1 06.58
8.6 Vărădia Hm. 13 - - 07.11
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 07.23
6.7 Bârzava 1 10 - - 07.33

187
Tren nr. 1765/1765-2
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.7 Bârzava 1 10 - - 07.33
1.9 Bârzava Nouă 3 - - 07.36
8.0 Conop Hm. 11 - - 07.47
7.2 50 Milova 10 - - 07.57
8.6 755.9 RADNA 13 08.10 1 08.11
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 08.21
6.5 Ghioroc 1 10 - - 08.31
14.2 120 Glogovăţ 11 - - 08.42
6.9 790.4 ARAD 1 7 08.49 22 09.11
3.5 Ram. Glogovăţ 4 - - 09.15
2.7 796.6 ARADU NOU 3 09.18 1 09.19
5.5 Valea Viilor Hm. 5 - - 09.24
5.5 Şag Hm. 4 - - 09.28
7.4 Vinga Hm. 530 10 - - 09.38
6.2 100 Orţişoara 4 - - 09.42
5.9 Baile Calacea 4 - - 09.46
7.2 Sânandrei Hm. 5 - - 09.51
6.4 RONAŢ TRIAJ GR. D 4 - - 09.55
6.9 847.6 TIMIŞOARA NORD 7 10.02
18h 16m SUMARUL... 49 95730 13830
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Iasi - Suceava = 500 tone
Suceava - Dej Călători = 550 tone.
Dej Călători - Timisoara Nord = 700 tone.

Statia Suceava ataseaza grupa de vagoane de la Botosani - tren 5565-2/5565.


Statia Dej Calatori ataseaza grupa de vagoane de la tren 4136 fara zilele de duminica.
Statia Cluj Napoca detaseaza grupa de vagoane pentru loco.
Pe distanţa Dej Călători - Cluj Napoca circulă cu locomotivă DA inactivă la roată, în afara zilelor de
duminică.

188
Nr. 1766-1 TIMISOARA NORD -ARAD si TEIUS - CLUJ NAPOCA
Nr. 1766 ARAD - TEIUS si CLUJ NAPOCA - IASI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 13.47
6.9 Ronaţ Triaj Gr. D 7 - - 13.54
6.4 13.3 SÂNANDREI HM. 4 - - 13.58
7.2 Baile Calacea 5 - - 14.03
5.9 Orţişoara 4 - - 14.07
6.2 100 Vinga Hm. 4 - - 14.11
7.4 Şag Hm. 530 10 - - 14.21
5.5 Valea Viilor Hm. 4 - - 14.25
5.5 51.0 ARADU NOU 4 14.29 4 14.33
2.7 Ram. Glogovăţ 3 - - 14.36
3.5 57.2 ARAD 4 14.40 26 15.06
6.9 120 Glogovăţ 6 - - 15.12
14.2 Ghioroc 1 13 - - 15.25
6.5 Păuliş Hm. 9 - - 15.34
6.9 91.7 RADNA 10 15.44 1 15.45
8.6 Milova 12 - - 15.57
7.2 Conop Hm. 10 - - 16.07
8.0 Bârzava Nouă 10 - - 16.17
1.9 Bârzava 1 4 - - 16.21
6.7 Bătuţa Hm. 9 - - 16.30
8.7 Vărădia Hm. 12 - - 16.42
8.6 141.4 50 SĂVÂRŞIN 12 16.54 1 16.55
10.1 Ilteu 1 15 - - 17.10
7.9 Zam 11 - - 17.21
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 17 - - 17.38
4.0 Gurasada Hm. 1 6 - - 17.44
5.8 181.8 ILIA 8 17.52 2 17.54
9.8 Brănişca Hm. 15 - - 18.09
7.3 Mintia 10 - - 18.19
6.5 205.4 DEVA 9 18.28 3 18.31
9.2 214.6 SIMERIA 1 14 18.45 3 18.48
2.0 Ram. Simeria 3 - - 18.51
5.4 Turdaş Hm. 6 - - 18.57
9.1 231.1 ORĂŞTIE 12 19.09 1 19.10
6.4 237.5 AUREL VLAICU  6 19.16 5 19.21
5.9 243.4 ŞIBOT 1 6 19.27 1 19.28
9.8 120 Blandiana Hm. 8 - - 19.36
5.2 258.4 VINŢU DE JOS 6 19.42 1 19.43
9.8 268.2 ALBA IULIA 10 19.53 2 19.55
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 20.02
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 20.08
3.1 Ram. Coşlariu 4 - - 20.12
3.2 283.8 COŞLARIU  1 5 20.17 4 20.21
3.5 287.3 100 TEIUŞ 1 6 20.27 4 20.31
13.1 300.4 AIUD HM. 1 12 20.43 1 20.44
14.0 100* Unirea Hm. 2 13 - - 20.57
2.8 317.2 UNIREA HC. 3 21.00 1 21.01
3.6 320.8 RĂZBOIENI 3 6 21.07 1 21.08
9.5 Călăraşi Turda Hm. 8 - - 21.16
6.2 85 Ram. Turda 5 - - 21.21
1.4 337.9 CÂMPIA TURZII 2 21.23 1 21.24
14.9 80 Valea Florilor Hm. 13 - - 21.37
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 21.50

189
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 50 Boju Hm. 2 13 - - 21.50
5.8 60 Tunel Hm. 7 - - 21.57
5.7 60* Cojocna Hm. 7 - - 22.04
4.0 100 Ram. Jucu 3 - - 22.07
0.9 Apahida 1 - - 22.08
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 22.14
6.6 389.4 120 CLUJ NAPOCA  8 22.22 11 22.33
6.6 Cluj Napoca Est 8 - - 22.41
5.7 401.7 APAHIDA 2 6 22.47 1 22.48
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 22.50
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 22.56
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 23.01
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 23.05
10.0 434.3 50** GHERLA 13 23.18 1 23.19
13.9 448.2 50 DEJ CĂLĂTORI 19 23.38 4 23.42
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 23.46
1.6 Dej Triaj 2 - - 23.48
9.0 70** Reteag Hm. 8 - - 23.56
7.8 Coldău Hm. 2 10 - - 00.06
5.1 472.8 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 00.15 1 00.16
8.5 Mogoşeni Hm. 9 - - 00.25
5.8 Nimigea Hm. 5 - - 00.30
7.3 494.4 80 SALVA 7 00.37 1 00.38
6.3 500.7 NĂSĂUD 7 00.45 1 00.46
4.8 Rebrişoara Hm. 5 - - 00.51
9.9 75 Feldru Hm. 10 - - 01.01
5.1 520.5 ILVA MICĂ 2 7 01.08 1 01.09
5.3 Leşu Ilvei Hm. 6 - - 01.15
7.5 Poiana Ilvei 7 - - 01.22
4.5 537.8 70 MĂGURA ILVEI HM. 5 01.27 1 01.28
7.1 Ilva Mare Hm. 7 - - 01.35
7.2 552.1 LUNCA ILVEI 8 01.43 1 01.44
5.8 Silhoasa Hm. 7 - - 01.51
7.1 60 Larion Hm. 8 - - 01.59
5.3 Grădiniţa Hm. 6 - - 02.05
8.0 80 Coşna Hm. 6 - - 02.11
4.3 Ramificaţia Floreni 4 - - 02.15
1.4 584.0 60 FLORENI 2 - - 02.17
6.5 Roşu Hm. 8 - - 02.25
4.4 594.9 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 6 02.31 2 02.33
1.0 595.9 VATRA DORNEI 3 5 02.38 1 02.39
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 02.45
5.7 606.1 IACOBENI 1 9 02.54 1 02.55
5.9 612.0 MESTECĂNIŞ HM. 10 03.05 1 03.06
5.9 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 03.15
8.8 626.7 POJORÂTA HM. 12 03.27 1 03.28
3.0 Sadova Hm. 5 - - 03.33
3.3 633.0 CÂMPULUNG MOLD. 4 03.37 2 03.39
3.8 636.8 CÂMPULUNG EST HM. 6 03.45 1 03.46
7.5 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 03.55
4.3 648.6 65 VAMA 5 04.00 1 04.01
3.3 Molid Hm. 1 5 - - 04.06
5.8 657.7 FRASIN HM. 7 04.13 1 04.14
6.8 664.5 GURA HUMORULUI ORAŞ 8 04.22 1 04.23
4.5 Gura Humorului Hm. 3 8 - - 04.31

190
Tren nr. 1766-1/1766
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
4.5 65 Gura Humorului Hm. 3 8 - - 04.31
7.9 Berchişeşti Hm. 6 - - 04.37
13.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 04.48
7.0 Stroieşti 6 - - 04.54
9.4 SUCEAVA VEST 8 - - 05.02
5.0 711.3 70 SUCEAVA 2 8 05.10 18 05.28
8.2 Văratec Hm. 6 - - 05.34
6.6 726.1 120 VEREŞTI 4 05.38 1 05.39
13.0 Liteni Hm. 8 - - 05.47
11.6 750.7 DOLHASCA 2 9 05.56 1 05.57
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 06.04
10.8 771.9 120 PAŞCANI 1 8 06.12 2 06.14
1.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 - - 06.17
13.4 Ruginoasa Hm. 10 - - 06.27
16.1 802.7 80 TÂRGU FRUMOS 14 06.41 1 06.42
11.0 95 Sârca Hm. 2 11 - - 06.53
11.0 824.7 PODU ILOAIEI 8 - - 07.01
8.8 833.5 LEŢCANI 5 - - 07.06
14.1 847.6 120 IAŞI 2 13 07.19
17h 32m SUMARUL... 49 932 120
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM:Timisoara Nord - Suceava = 600 tone.
Suceava - Iasi = 500 tone.

Statia Suceava detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani - tren 5560/5560-1.

191
Nr. 1770 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 05.00
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 05.04
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 05.09
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 05.12
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 05.19 1 05.20
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 05.25
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 05.29
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 05.35 2 05.37
9.7 Lacu Sărat 7 - - 05.44
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 05.52
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 05.58
8.4 Plopu 6 - - 06.04
3.3 73.9 IANCA HC. 3 06.07 1 06.08
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 06.14
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 06.20
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 06.24 2 06.26
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 06.28
12.3 Ruşeţu Hm. 11 - - 06.39
19.7 124.3 POGOANELE 19 06.58 1 06.59
13.3 70 Cotorca Hm. 13 - - 07.12
7.8 Gârbovi Hm. 7 - - 07.19
12.5 Semnal Urziceni 12 - - 07.31
0.8 158.7 URZICENI 330 5 07.36 2 07.38
6.9 Armăşeşti Hm. 7 - - 07.45
11.7 Dridu Hm. 9 - - 07.54
6.6 Fierbinţi 6 - - 08.00
12.5 100 Moara Vlasiei Hm. 10 - - 08.10
5.5 Caciulati Hm. 4 - - 08.14
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 08.18
2.1 209.2 P.O. AEROPORT H. 5 08.23 1 08.24
7.0 Mogoşoaia 1 17 - - 08.41
7.7 Pajura Hm. (700) 9 - - 08.50
5.5 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 9 08.59
03h 59m SUMARUL... 12 229 10
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

192
Nr. 1771 BUCURESTI NORD - URZICENI - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 06.23
5.5 80 Pajura Hm. (700) 9 - - 06.32
7.7 Mogoşoaia 2 9 - - 06.41
7.0 P.O. Aeroport h. 17 06.58 1 06.59
2.1 Baloteşti Hm. 5 - - 07.04
5.2 Caciulati Hm. 4 - - 07.08
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 07.12
12.5 Fierbinţi 9 - - 07.21
6.6 Dridu Hm. 6 - - 07.27
11.7 63.8 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 07.35
6.9 70.7 URZICENI 1 8 07.43 2 07.45
0.8 Semnal Urziceni 130 - - 07.4630
12.5 Gârbovi Hm. 1130 - - 07.58
7.8 Cotorca Hm. 7 - - 08.05
13.3 105.1 70 POGOANELE 13 08.18 1 08.19
19.7 Ruşeţu Hm. 19 - - 08.38
12.3 Semnal XU Făurei 1130 - - 08.4930
1.2 138.3 FĂUREI 330 530 08.55 1 08.56
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 08.58
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 09.05
6.9 155.5 IANCA HC. 5 09.10 1 09.11
3.3 Plopu 3 - - 09.14
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 09.20
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 09.26
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 09.34
9.7 197.9 BRĂILA 1 8 09.42 2 09.44
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 09.49
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 09.53
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 09.57
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 09.58
1.1 217.4 BARBOŞI 1 3 10.01 1 10.02
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 10.09
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 10.11
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 10.16
2.1 229.4 50 GALAŢI 1 5 10.21
03h 58m SUMARUL... 12 229 9
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

193
Nr. 1772 GALATI - URZICENI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 12.00
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 12.04
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 12.09
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 12.12
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 12.19 1 12.20
7.3 Vădeni Hm. 5 - - 12.25
5.4 Baldovineşti Hm. 4 - - 12.29
6.8 31.5 BRĂILA 1 6 12.35 2 12.37
9.7 Lacu Sărat 7 - - 12.44
12.1 Traian Sat Hm. 8 - - 12.52
8.9 100 Urleasca Hm. 6 - - 12.58
8.4 Plopu 6 - - 13.04
3.3 73.9 IANCA HC. 3 13.07 1 13.08
6.9 Deduleşti Hm. 1 6 - - 13.14
8.2 Făurei Ram.Deduleşti 6 - - 13.20
2.1 91.1 FĂUREI 130 4 13.24 1 13.25
1.2 Semnal XU Făurei 2 - - 13.27
12.3 Ruşeţu Hm. 11 - - 13.38
19.7 Pogoanele 18 - - 13.56
13.3 70 Cotorca Hm. 12 - - 14.08
7.8 Gârbovi Hm. 7 - - 14.15
12.5 Semnal Urziceni 12 - - 14.27
0.8 158.7 URZICENI 330 5 14.32 1 14.33
6.9 Armăşeşti Hm. 7 - - 14.40
11.7 Dridu Hm. 9 - - 14.49
6.6 Fierbinţi 6 - - 14.55
12.5 100 Moara Vlasiei Hm. 10 - - 15.05
5.5 Caciulati Hm. 4 - - 15.09
5.2 Baloteşti Hm. 4 - - 15.13
2.1 209.2 P.O. AEROPORT H. 430 15.1730  15.18
7.0 Mogoşoaia 16 - - 15.34
7.7 Pajura Hm. (700) 1 10 - - 15.44
5.5 229.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 2 8 15.52
03h 52m SUMARUL... 12 22530 630
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

194
Nr. 1773 BUCURESTI NORD - URZICENI - GALATI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 15.14
5.5 80 Pajura Hm. (700) 8 - - 15.22
7.7 13.2 MOGOŞOAIA  2 9 15.31 4 15.35
7.0 20.2 P.O. AEROPORT H. 1630 15.5130  15.52
2.1 Baloteşti Hm. 5 - - 15.57
5.2 27.5 Caciulati Hm. 4 - - 16.01
5.5 100 Moara Vlasiei Hm. 4 - - 16.05
12.5 Fierbinţi 9 - - 16.14
6.6 Dridu Hm. 6 - - 16.20
11.7 63.8 ARMĂŞEŞTI HM. 8 - - 16.28
6.9 70.7 URZICENI 1 7 16.35 1 16.36
0.8 Semnal Urziceni 130 - - 16.3730
12.5 Gârbovi Hm. 1130 - - 16.49
7.8 Cotorca Hm. 7 - - 16.56
13.3 70 Pogoanele 12 - - 17.08
19.7 Ruşeţu Hm. 18 - - 17.26
12.3 Semnal XU Făurei 1130 - - 17.3730
1.2 138.3 FĂUREI 330 530 17.43 1 17.44
2.1 Făurei Ram.Deduleşti 2 - - 17.46
8.2 Deduleşti Hm. 130 7 - - 17.53
6.9 155.5 IANCA HC. 5 17.58 1 17.59
3.3 Plopu 3 - - 18.02
8.4 Urleasca Hm. 6 - - 18.08
8.9 Traian Sat Hm. 6 - - 18.14
12.1 100 Lacu Sărat 8 - - 18.22
9.7 197.9 BRĂILA 1 8 18.30 2 18.32
6.8 Baldovineşti Hm. 5 - - 18.37
5.4 Vădeni Hm. 4 - - 18.41
5.2 Barboşi Ram.Port 4 - - 18.45
1.0 Barboşi Ram.Siret 1 - - 18.46
1.1 217.4 BARBOŞI 1 3 18.49 1 18.50
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 18.57
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 18.59
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 19.04
2.1 229.4 50 GALAŢI 1 5 19.09
03h 55m SUMARUL... 12 22430 1030
PROCENT DE FRANARE = 85.
Automotor Desiro Siemens.

195
Nr. 1780 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 26.12.2019, 02.01.2020, 20.04.2020 şi 08.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 05.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 05.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 05.08 1 05.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 05.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 05.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 05.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 05.34 1 05.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 05.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 05.47
3.8 R. 1 Titu 4 - - 05.51
1.6 60.0 TITU 2 4 05.55 8 06.03
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 06.15
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 06.24
8.5 100* Sabareni 6 - - 06.30
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 06.32
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 06.36
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 06.47
01h 47m SUMARUL... 10 97 10
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
Staţia Titu ataşează automotor de la Târgovişte tren 1880, fără zilele de 7.

Nr. 1781 BUCUREŞTI NORD - PITEŞTI


Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 07.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 07.40
2.5 100 Ram. Săbăreni 3 - - 07.43
2.7 Sabareni 4 - - 07.47
8.5 50** Ciocăneşti Hm. 12 - - 07.59
12.8 Ghergani Hm. 2 19 - - 08.18
12.1 48.0 TITU 1 14 08.32 5 08.37
1.6 R. 1 Titu 2 - - 08.39
3.8 Fusea Hm. 4 - - 08.43
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 08.47
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 08.57 1 08.58
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 09.04
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 09.10
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 09.14
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 09.23 1 09.24
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 09.27
4.6 108.0 PITEŞTI 5 09.32
02h 02m SUMARUL... 6 115 7
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Staţia Titu detaşează automotor pentru Târgovişte tren 1881.

196
Nr. 1782 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 06.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 06.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 06.08 1 06.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 06.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 06.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 06.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 06.34 1 06.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 06.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 06.47
3.8 R. 1 Titu 3 - - 06.50
1.6 60.0 TITU 2 4 06.54 7 07.01
12.1 Ghergani Hm. 3 11 - - 07.12
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 07.21
8.5 100* Sabareni 6 - - 07.27
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 07.29
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 07.33
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 07.44
01h 44m SUMARUL... 10 95 9
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Staţia Titu ataşează automotor de la Târgovişte tren 1882.

Nr. 1783 BUCUREŞTI NORD - PITEŞTI


În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanţa Goleşti - Piteşti
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 09.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 09.40
2.5 100 Ram. Săbăreni 3 - - 09.43
2.7 Sabareni 4 - - 09.47
8.5 50** Ciocăneşti Hm. 12 - - 09.59
12.8 Ghergani Hm. 2 19 - - 10.18
12.1 48.0 TITU 1 14 10.32 5 10.37
1.6 R. 1 Titu 2 - - 10.39
3.8 Fusea Hm. 4 - - 10.43
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 10.47
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 10.57 1 10.58
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 11.04
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 11.10
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 11.14
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 11.23 5 11.28
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 11.31
4.6 108.0 PITEŞTI 5 11.36
02h 06m SUMARUL... 6 115 11
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Staţia Titu detaşează automotor pentru Târgovişte tren 1883 fără zilele de 25.12.2019, 01.01.2020,
19.04.2020 şi 07.06.2020.
Staţia Goleşti detaşează automotor pentru Câmpulung tren 9121 fără zilele de 25.12.2019,
01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.

197
Nr. 1784 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Nu circulă în zilele de 26.12.2019, 02.01.2020, 20.04.2020 şi 08.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 08.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 08.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 08.08 1 08.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 08.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 08.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 08.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 08.34 1 08.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 08.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 08.47
3.8 R. 1 Titu 4 - - 08.51
1.6 60.0 TITU 2 4 08.55 1 08.56
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 09.08
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 09.17
8.5 100* Sabareni 6 - - 09.23
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 09.25
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 09.29
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 09.40
01h 40m SUMARUL... 10 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1785 BUCURESTI NORD - PITESTI


Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 11.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 11.40
2.5 100 Ram. Săbăreni 3 - - 11.43
2.7 Sabareni 4 - - 11.47
8.5 50** Ciocăneşti Hm. 12 - - 11.59
12.8 Ghergani Hm. 2 19 - - 12.18
12.1 48.0 TITU 1 14 12.32 1 12.33
1.6 R. 1 Titu 2 - - 12.35
3.8 Fusea Hm. 4 - - 12.39
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 12.43
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 12.53 1 12.54
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 13.00
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 13.06
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 13.10
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 13.19 1 13.20
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 13.23
4.6 108.0 PITEŞTI 5 13.28
01h 58m SUMARUL... 6 115 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

198
Nr. 1786 PITESTI - BUCURESTI NORD
În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Pitesti - Golesti
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 11.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 11.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 11.08 1 11.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 11.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 11.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 11.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 11.34 1 11.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 11.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 11.47
3.8 R. 1 Titu 4 - - 11.51
1.6 60.0 TITU 2 4 11.55 1 11.56
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 12.08
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 12.17
8.5 100* Sabareni 6 - - 12.23
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 12.25
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 12.29
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 12.40
01h 40m SUMARUL... 10 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1787 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Ghergani circulă pe firul 2 banalizat
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.30
9.4 9.4 120 CHITILA 9 - - 14.39
2.5 Ram. Săbăreni 230 - - 14.4130
2.7 100# Sabareni 230 - - 14.44
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 14.50
12.8 Ghergani Hm. 8 - - 14.58
12.1 48.0 TITU 1 13 15.11 1 15.12
1.6 R. 1 Titu 2 - - 15.14
3.8 Fusea Hm. 5 15.19 1 15.20
5.1 Mătăsaru Hm. 6 15.26 1 15.27
5.2 Cojocaru h. 530 15.3230  15.33
6.1 69.8 GĂEŞTI 1 7 15.40 1 15.41
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 15.47
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 15.53
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 15.57
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 16.06 4 16.10
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 16.13
4.6 108.0 PITEŞTI 5 16.18
01h 48m SUMARUL... 4 9930 830
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

# - Între staţiile Chitila şi Ghergani, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.

199
Nr. 1788 PITESTI - BUCURESTI NORD
În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Pitesti - Golesti
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 13.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 13.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 13.08 1 13.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 13.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 13.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 13.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 13.34 1 13.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 13.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 13.47
3.8 R. 1 Titu 4 - - 13.51
1.6 60.0 TITU 2 4 13.55 8 14.03
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 14.15
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 14.24
8.5 100* Sabareni 6 - - 14.30
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 14.32
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 14.36
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 14.47
01h 47m SUMARUL... 10 97 10
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Titu ataseaza automotor de la Târgoviste tren 1886 fără zilele de 25.12.2019, 01.01.2020,
19.04.2020 şi 07.06.2020.

Nr. 1789 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 16.30
9.4 9.4 120 CHITILA 9 - - 16.39
2.5 Ram. Săbăreni 230 - - 16.4130
2.7 Sabareni 230 - - 16.44
8.5 100# Ciocăneşti Hm. 6 - - 16.50
12.8 Ghergani Hm. 8 - - 16.58
12.1 48.0 TITU 3 12 17.10 5 17.15
1.6 R. 1 Titu 2 - - 17.17
3.8 Fusea Hm. 4 - - 17.21
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 17.25
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 17.35 1 17.36
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 17.42
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 17.48
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 17.52
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 18.01 5 18.06
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 18.09
4.6 108.0 PITEŞTI 5 18.14
01h 44m SUMARUL... 6 93 11
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Chitila şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.

Statia Titu detaseaza automotor pentru Târgoviste tr. 1887, fara zilele de sâmbata.
Staţia Goleşti detaşează automotor pentru Câmpulung tren 9123 fara zilele de 17.04.2020,
18.04.2020 şi 30.11.2020.

200
Nr. 1790 PITEŞTI - BUCUREŞTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 14.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 14.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 14.08 1 14.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 14.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 14.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 14.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 14.34 1 14.35
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 14.43
5.1 Fusea Hm. 4 - - 14.47
3.8 R. 1 Titu 4 - - 14.51
1.6 60.0 TITU 2 4 14.55 1 14.56
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 15.08
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 15.17
8.5 100* Sabareni 6 - - 15.23
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 15.25
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 15.29
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 15.40
01h 40m SUMARUL... 10 97 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1791 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Săbăreni şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 18.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 18.40
2.5 100 Ram. Săbăreni 3 - - 18.43
2.7 50** Sabareni 4 - - 18.47
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 18.53
12.8 100# Ghergani Hm. 8 - - 19.01
12.1 48.0 TITU 3 12 19.13 2 19.15
1.6 R. 1 Titu 2 - - 19.17
3.8 Fusea Hm. 4 - - 19.21
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 19.25
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 19.35 1 19.36
8.3 Pătroaia Hm. 6 - - 19.42
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 19.48
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 19.52
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 20.01 1 20.02
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 20.05
4.6 108.0 PITEŞTI 5 20.10
01h 40m SUMARUL... 6 96 4
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Săbăreni şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.

201
Nr. 1792 PITESTI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 16.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 16.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 16.08 1 16.09
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 16.16
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 16.20
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 16.26
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 16.34 2 16.36
6.1 44.3 COJOCARU H. 6 16.42 1 16.43
5.2 Mătăsaru Hm. 6 16.49 1 16.50
5.1 Fusea Hm. 6 16.56 1 16.57
3.8 R. 1 Titu 5 - - 17.02
1.6 60.0 TITU 2 4 17.06 5 17.11
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 17.23
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 17.32
8.5 100* Sabareni 6 - - 17.38
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 17.40
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 17.44
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 17.55
01h 55m SUMARUL... 10 104 11
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1793 BUCURESTI NORD - PITESTI


Între staţiile Chitila şi Ghergani circulă pe firul 2 banalizat
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 19.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 19.40
2.5 Ram. Săbăreni 230 - - 19.4230
30
2.7 100# Sabareni 2 - - 19.45
8.5 Ciocăneşti Hm. 6 - - 19.51
12.8 Ghergani Hm. 8 - - 19.59
12.1 48.0 TITU 1 13 20.12 1 20.13
1.6 R. 1 Titu 2 - - 20.15
3.8 Fusea Hm. 4 - - 20.19
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 20.23
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 20.33 1 20.34
8.3 100 Pătroaia Hm. 6 - - 20.40
8.0 Leordeni Argeş 6 - - 20.46
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 20.50
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 20.59 1 21.00
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 21.03
4.6 108.0 PITEŞTI 5 21.08
01h 38m SUMARUL... 4 95 3
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Chitila şi Ghergani, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.

202
Nr. 1794 PITESTI - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
PITEŞTI 17.00
4.6 Ram. Goleşti 5 - - 17.05
3.2 7.8 GOLEŞTI 3 17.08 8 17.16
8.1 Călineşti Hm. 7 - - 17.23
6.0 Leordeni Argeş 4 - - 17.27
8.0 Pătroaia Hm. 6 - - 17.33
8.3 38.2 100 GĂEŞTI 2 8 17.41 1 17.42
11.3 Mătăsaru Hm. 8 - - 17.50
5.1 Fusea Hm. 4 - - 17.54
3.8 R. 1 Titu 4 - - 17.58
1.6 60.0 TITU 2 4 18.02 8 18.10
12.1 Ghergani Hm. 3 12 - - 18.22
12.8 Ciocăneşti Hm. 9 - - 18.31
8.5 100* Sabareni 6 - - 18.37
2.7 Ram. Săbăreni 2 - - 18.39
2.5 98.6 100 CHITILA 2 4 - - 18.43
9.4 108.0 120 BUCUREŞTI NORD GR.A 1 11 18.54
01h 54m SUMARUL... 10 97 17
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Staţia Goleşti ataşează automotor de la Câmpulung tren 9122.


Statia Titu ataseaza automotor de la Târgoviste tren 1888.

Nr. 1795 BUCUREŞTI NORD - PITEŞTI


Între staţiile Chitila şi Titu circulă pe firul 2 banalizat.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 20.30
9.4 9.4 120 CHITILA 10 - - 20.40
2.5 Ram. Săbăreni 230 - - 20.4230
2.7 Sabareni 230 - - 20.45
8.5 100# Ciocăneşti Hm. 6 - - 20.51
12.8 Ghergani Hm. 9 - - 21.00
12.1 48.0 TITU 3 12 21.12 2 21.14
1.6 R. 1 Titu 2 - - 21.16
3.8 Fusea Hm. 4 - - 21.20
5.1 Mătăsaru Hm. 4 - - 21.24
11.3 69.8 GĂEŞTI 1 10 21.34 1 21.35
8.3 Pătroaia Hm. 7 - - 21.42
8.0 100 Leordeni Argeş 6 - - 21.48
6.0 92.1 CĂLINEŞTI HM. 4 - - 21.52
8.1 100.2 GOLEŞTI 2 9 22.01 1 22.02
3.2 Ram. Goleşti 3 - - 22.05
4.6 108.0 PITEŞTI 5 22.10
01h 40m SUMARUL... 6 96 4
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.
# - Între staţiile Chitila şi Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat.

203
Nr. 1811 SIBIU - SIMERIA - ILIA - BUZIAS
Nr. 1811-2 BUZIAS - TIMISOARA NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIBIU 03.25
3.7 85 Turnişor Hm. 5 - - 03.30
15.6 70 Orlat 15 - - 03.45
10.4 Sălişte Hm. 11 - - 03.56
13.0 50 Apoldu de Sus Hm. 17 - - 04.13
10.1 52.8 70 MIERCUREA SIBIU HM. 2 12 04.25 9 04.34
7.9 100 Cunţa Hm. 10 - - 04.44
13.0 73.7 50 SEBEŞ ALBA 2 19 05.03 1 05.04
9.1 82.8 70 VINŢU DE JOS 1 11 05.15 5 05.20
5.2 Blandiana Hm. 6 - - 05.26
9.8 97.8 ŞIBOT 1 8 05.34 1 05.35
5.9 Aurel Vlaicu 5 - - 05.40
6.4 110.1 120 ORĂŞTIE 5 05.45 1 05.46
3.3 113.4 PRICAZ H. 530 05.5130  05.52
5.8 119.2 Turdaş Hm. 8 06.00 1 06.01
5.4 Ram. Simeria 5 - - 06.06
2.0 126.6 SIMERIA 1 4 06.10 3 06.13
9.2 135.8 DEVA 14 06.27 2 06.29
6.5 Mintia 10 - - 06.39
2.0 144.3 50 MINTIA H. 330 06.4230  06.43
5.3 Brănişca Hm. 8 - - 06.51
9.8 159.4 ILIA 1 16 07.07 2 07.09
8.2 80 Dobra Hm. 8 07.17 1 07.18
15.6 70 Holdea Hm. 17 07.35 1 07.36
11.7 194.9 MARGINA 4 18 07.54 1 07.55
7.6 202.5 FAGET 9 08.04 5 08.09
8.5 Mănăştur Hm. 9 - - 08.18
9.3 Cliciova 8 - - 08.26
12.9 Costeiu Mare Hm. 12 - - 08.38
9.0 242.2 LUGOJ 5 15 08.53 2 08.55
15.3 Sinia Hm. 330 18 - - 09.13
12.2 269.7 80 BUZIAŞ 11 09.24 1 09.25
12.4 Sacoşu Mic 11 - - 09.36
13.9 Semenic Hm. 12 - - 09.48
4.5 300.5 TIMIŞOARA SUD 1 6 - - 09.54
3.0 Ram. Modoş 3 - - 09.57
2.6 306.1 TIMIŞOARA NORD 5 10.02
06h 37m SUMARUL... 21 360 37
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Miercurea Sibiu detaseaza automotor pentru tr. 2420. Exceptie fac zilele de 6, 7, sarbatori
legale si in perioada vacantelor scolare: 21.12.2019 - 12.01.2020; 04.04 - 21.04.2020 si
13.06 - 06.09.2020.

204
Nr. 1812-1 TIMISOARA NORD - BUZIAS
Nr. 1812 BUZIAS - ILIA - SIMERIA - SIBIU
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 15.58
2.6 Ram. Modoş 5 - - 16.03
3.0 5.6 TIMIŞOARA SUD 3 - - 16.06
4.5 Semenic Hm. 5 - - 16.11
13.9 Sacoşu Mic 12 - - 16.23
12.4 36.4 BUZIAŞ 1 12 16.35 1 16.36
12.2 80 Sinia Hm. 11 - - 16.47
15.3 63.9 LUGOJ 330 18 17.05 1 17.06
9.0 Costeiu Mare Hm. 10 - - 17.16
12.9 Cliciova 12 - - 17.28
9.3 Mănăştur Hm. 8 - - 17.36
8.5 103.6 FAGET 8 17.44 1 17.45
7.6 111.2 MARGINA 5 12 17.57 1 17.58
11.7 70 Holdea Hm. 15 18.13 1 18.14
15.6 Dobra Hm. 17 18.31 1 18.32
8.2 146.7 80 ILIA 4 12 18.44 1 18.45
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 18.59
7.3 50 Mintia 10 - - 19.09
6.5 170.3 DEVA 10 19.19 3 19.22
9.2 179.5 SIMERIA 1 16 19.38 9 19.47
2.0 Ram. Simeria 5 - - 19.52
5.4 186.9 Turdaş Hm. 7 19.59 1 20.00
5.8 192.7 PRICAZ H. 730 20.0730  20.08
3.3 196.0 120 ORĂŞTIE 5 20.13 1 20.14
6.4 Aurel Vlaicu 5 - - 20.19
5.9 208.3 ŞIBOT 1 6 20.25 1 20.26
9.8 218.1 BLANDIANA HM. 8 20.34 1 20.35
5.2 223.3 VINŢU DE JOS 6 20.41 2 20.43
9.1 232.4 70 SEBEŞ ALBA 11 20.54 1 20.55
13.0 245.4 50 CUNŢA HM.  19 21.14 1 21.15
7.9 253.3 100 MIERCUREA SIBIU HM. 11 21.26 1 21.27
10.1 263.4 70 APOLDU DE SUS HM. 2 13 21.40 1 21.41
13.0 276.4 50 SĂLIŞTE HM.  20 22.01 1 22.02
10.4 286.8 ORLAT 13 22.15 1 22.16
4.5 291.3 70 CRISTIAN SIBIU H.  530 22.2130  22.22
11.1 302.4 TURNIŞOR HM.  12 22.34 1 22.35
3.7 306.1 85 SIBIU 2 8 22.43
06h 45m SUMARUL... 19 372 33
PROCENT DE FRÂNARE =120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

205
Nr. 1818-1 TIMISOARA NORD - BUZIAS si TEIUS - RAZBOIENI
Nr. 1818 BUZIAS - ILIA - SIMERIA - TEIUS si RAZBOIENI - TÂRGU MURES
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TIMIŞOARA NORD 06.20
2.6 Ram. Modoş 5 - - 06.25
3.0 5.6 TIMIŞOARA SUD 3 - - 06.28
4.5 Semenic Hm. 5 - - 06.33
13.9 Sacoşu Mic 12 - - 06.45
12.4 36.4 BUZIAŞ 1 12 06.57 1 06.58
12.2 80 Sinia Hm. 11 - - 07.09
15.3 63.9 LUGOJ 330 18 07.27 2 07.29
9.0 Costeiu Mare Hm. 10 - - 07.39
12.9 Cliciova 12 - - 07.51
9.3 Mănăştur Hm. 8 - - 07.59
8.5 103.6 FAGET 9 08.08 2 08.10
7.6 111.2 MARGINA 5 12 08.22 1 08.23
11.7 122.9 70 HOLDEA HM.  13 08.36 4 08.40
15.6 Dobra Hm. 16 - - 08.56
8.2 146.7 80 ILIA 4 12 09.08 1 09.09
9.8 Brănişca Hm. 13 - - 09.22
7.3 50 Mintia 10 - - 09.32
6.5 170.3 DEVA 9 09.41 1 09.42
9.2 179.5 SIMERIA 1 14 09.56 1 09.57
2.0 Ram. Simeria 3 - - 10.00
5.4 Turdaş Hm. 5 - - 10.05
9.1 196.0 ORĂŞTIE 11 10.16 2 10.18
6.4 Aurel Vlaicu 6 - - 10.24
5.9 208.3 ŞIBOT 1 8 10.32 4 10.36
9.8 120 Blandiana Hm. 8 - - 10.44
5.2 223.3 VINŢU DE JOS 6 10.50 1 10.51
9.8 233.1 ALBA IULIA 10 11.01 2 11.03
4.5 Bărăbanţ Hm. 7 - - 11.10
4.8 Sântimbru Hm. 6 - - 11.16
3.1 Ram. Coşlariu 4 - - 11.20
3.2 248.7 COŞLARIU 4 - - 11.24
3.5 252.2 100 TEIUŞ 2 6 11.30 4 11.34
13.1 265.3 AIUD HM. 1 12 11.46 2 11.48
14.0 100* Unirea Hm. 2 13 - - 12.01
2.8 282.1 UNIREA HC. 3 12.04 1 12.05
3.6 285.7 RĂZBOIENI 2 6 12.11 1 12.12
9.8 295.5 GLIGOREŞTI HM.  11 12.23 7 12.30
9.4 304.9 LUDUŞ 10 12.40 2 12.42
11.5 316.4 IERNUT 13 12.55 1 12.56
9.2 80 Sânpaul Hm. 2 11 - - 13.07
11.2 G-ral N. Dăscălescu Hm. 10 - - 13.17
3.0 Târgu Mureş Sud 3 - - 13.20
5.2 345.0 TÂRGU MUREŞ 5 13.25
07h 05m SUMARUL... 24 385 40
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

206
Nr. 1819 TÂRGU MURES - RAZBOIENI si TEIUS - SIMERIA - ILIA - BUZIAS
Nr. 1819-2 RAZBOIENI - TEIUS si BUZIAS - TIMISOARA NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU MUREŞ 16.20
5.2 Târgu Mureş Sud 5 - - 16.25
3.0 G-ral N. Dăscălescu Hm. 3 - - 16.28
11.2 Sânpaul Hm. 10 - - 16.38
9.2 28.6 80 IERNUT 9 16.47 1 16.48
11.5 40.1 LUDUŞ 2 15 17.03 1 17.04
9.4 49.5 GLIGOREŞTI HM.  10 17.14 7 17.21
9.8 59.3 RĂZBOIENI 10 17.31 1 17.32
3.6 62.9 UNIREA HC. 430 17.3630  17.37
2.8 90** Unirea Hm. 4 - - 17.41
14.0 79.7 AIUD HM. 1 12 17.53 1 17.54
13.1 92.8 80** TEIUŞ 1 14 18.08 5 18.13
3.5 96.3 100 COŞLARIU  7 18.20 1 18.21
3.2 Ram. Coşlariu 4 - - 18.25
3.1 Sântimbru Hm. 4 - - 18.29
4.8 Bărăbanţ Hm. 6 - - 18.35
4.5 111.9 ALBA IULIA 7 18.42 2 18.44
9.8 121.7 VINŢU DE JOS 1 10 18.54 1 18.55
5.2 126.9 120 BLANDIANA HM.  6 19.01 4 19.05
9.8 136.7 ŞIBOT 1 8 19.13 1 19.14
5.9 142.6 AUREL VLAICU 5 19.19 1 19.20
6.4 149.0 ORĂŞTIE 5 19.25 1 19.26
9.1 Turdaş Hm. 11 - - 19.37
5.4 Ram. Simeria 5 - - 19.42
2.0 165.5 SIMERIA 1 4 19.46 3 19.49
9.2 174.7 DEVA 13 20.02 5 20.07
6.5 181.2 50 MINTIA  11 20.18 5 20.23
7.3 Brănişca Hm. 11 - - 20.34
9.8 198.3 ILIA 1 14 20.48 8 20.56
8.2 80 Dobra Hm. 8 - - 21.04
15.6 70 Holdea Hm. 16 - - 21.20
11.7 233.8 MARGINA 4 17 21.37 10 21.47
7.6 241.4 FAGET 7 21.54 1 21.55
8.5 Mănăştur Hm. 9 - - 22.04
9.3 Cliciova 8 - - 22.12
12.9 Costeiu Mare Hm. 12 - - 22.24
9.0 281.1 LUGOJ 5 15 22.39 5 22.44
15.3 Sinia Hm. 330 18 - - 23.02
12.2 308.6 80 BUZIAŞ 11 23.13 1 23.14
12.4 Sacoşu Mic 11 - - 23.25
13.9 Semenic Hm. 12 - - 23.37
4.5 339.4 TIMIŞOARA SUD 1 6 - - 23.43
3.0 Ram. Modoş 3 - - 23.46
2.6 345.0 TIMIŞOARA NORD 5 23.51
07h 31m SUMARUL... 21 38530 6530
PROCENT DE FRÂNARE = 120.
Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Margina ataseaza automotor de la tr. 2188 fara zilele de 6, 7 si SL.


Statia Lugoj detaseaza automotor fara zilele de 6, 7 si SL.

207
Nr. 1821 BUCURESTI NORD - CRAIOVA - SIMERIA - ARAD
Nu circulă în perioadele 30.04/01.05 - 03/04.05.2020 şi 13/14.06 - 06/07.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 23.40
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 23.46
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 23.51
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 23.53
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 23.55
13.4 Grădinari 4 14 - - 00.09
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 00.20
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 00.27
4.8 50.9 VIDELE 4 00.31 1 00.32
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 00.35
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 00.38
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 00.43
6.6 Olteni 2 6 - - 00.49
11.5 Rădoieşti Hm. 3 13 - - 01.02
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 01.11
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 01.23 2 01.25
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 01.36
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 01.46
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 01.53
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 02.05 1 02.06
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 02.14
7.8 155.4 CARACAL 6 02.20 2 02.22
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 02.32
8.6 Jianca 6 - - 02.38
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 02.44
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 02.55
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 03.00
5.0 209.0 CRAIOVA  1 6 03.06 10 03.16
5.7 Cernele  5 - - 03.21
6.4 Işalniţa 4 - - 03.25
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 03.30
9.6 Răcari Hm. 6 - - 03.36
6.5 244.8 FILIAŞI 5 03.41 2 03.43
5.7 Ţânţăreni Hm. 6 - - 03.49
6.7 Gilort Hm. 5 - - 03.54
6.6 Turburea Hm. 6 - - 04.00
7.3 Bibeşti Hm. 5 - - 04.05
4.6 100 Musculeşti 3 - - 04.08
5.9 Bărbăteşti Hm. 4 - - 04.12
4.3 Jupâneşti Hm. 4 - - 04.16
5.4 291.3 CĂRBUNEŞTI 1 10 04.26 1 04.27
4.7 Pojogeni Hm. 4 - - 04.31
5.6 80 Copăcioasa Hm. 6 - - 04.37
6.7 65 Lunca Budieni Hm. 8 - - 04.45
5.3 Ram. Amaradia 5 - - 04.50
1.5 315.1 TÂRGU JIU 1 5 04.55 3 04.58
4.0 80 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 05.03
6.2 Parângu Hm. 1 7 - - 05.10
5.8 Bumbeşti Hm. 7 - - 05.17
3.6 334.7 VALEA SADULUI HM. 4 05.21 2 05.23
4.9 Meri 8 - - 05.31
6.4 50 Lainici Hm. 10 - - 05.41
6.5 Pietrele Albe Hm. 2 11 - - 05.52

208
Tren nr. 1821
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.5 Pietrele Albe Hm. 2 11 - - 05.52
5.7 50 Strâmbuţa Hm. 8 - - 06.00
3.0 361.2 LIVEZENI 5 - - 06.05
5.2 366.4 80 PETROŞANI 3 9 06.14 6 06.20
3.2 60 Ram. Petroşani 5 - - 06.25
8.1 377.7 BĂNIŢA 10 06.35 2 06.37
6.1 Merişor Hm. 130 13 - - 06.50
4.7 40 Crivadia Hm. 1 10 - - 07.00
5.6 Baru Mare 10 - - 07.10
7.8 80 Pui 7 - - 07.17
6.6 Băeşti Hm. 6 - - 07.23
7.7 416.2 75 SUBCETATE 8 07.31 2 07.33
7.0 Bretea Streiului Hm. 6 - - 07.39
8.6 431.8 CĂLAN HM. 7 07.46 2 07.48
3.6 95 Călan Băi 430 8 - - 07.56
3.6 Băcia Hm. 3 - - 07.59
4.2 Simeria Triaj 4 - - 08.03
3.2 446.4 60 SIMERIA 5 08.08 8 08.16
9.2 455.6 DEVA 13 08.29 2 08.31
6.5 Mintia 9 - - 08.40
7.3 Brănişca Hm. 10 - - 08.50
9.8 479.2 ILIA 14 09.04 1 09.05
5.8 Gurasada Hm. 1 9 - - 09.14
4.0 Câmpuri Surduc Hm. 6 - - 09.20
12.6 Zam 17 - - 09.37
7.9 Ilteu 1 12 - - 09.49
10.1 519.6 50 SĂVÂRŞIN 14 10.03 1 10.04
8.6 Vărădia Hm. 12 - - 10.16
8.7 Bătuţa Hm. 12 - - 10.28
6.7 Bârzava 1 10 - - 10.38
1.9 Bârzava Nouă 3 - - 10.41
8.0 Conop Hm. 11 - - 10.52
7.2 Milova 10 - - 11.02
8.6 569.3 RADNA 12 11.14 1 11.15
6.9 Păuliş Hm. 10 - - 11.25
6.5 Ghioroc 1 10 - - 11.35
14.2 Glogovăţ 11 - - 11.46
6.9 603.8 140 ARAD 1 6 11.52
12h 12m SUMARUL... 43 683 49
PROCENT DE FRÂNARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

209
Nr. 1822 ARAD - SIMERIA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în perioadele 29/30.04 - 02/03.05.2020 şi 12/13.06. - 05/06.09.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
ARAD 18.00
6.9 140 Glogovăţ 6 - - 18.06
14.2 Ghioroc 1 12 - - 18.18
6.5 Păuliş Hm. 9 - - 18.27
6.9 34.5 RADNA 10 18.37 1 18.38
8.6 Milova 12 - - 18.50
7.2 Conop Hm. 10 - - 19.00
8.0 Bârzava Nouă 10 - - 19.10
1.9 Bârzava 1 4 - - 19.14
6.7 Bătuţa Hm. 10 - - 19.24
8.7 75.6 VĂRĂDIA HM. 12 - - 19.36
8.6 84.2 50 SĂVÂRŞIN 13 19.49 1 19.50
10.1 Ilteu 1 16 - - 20.06
7.9 Zam 11 - - 20.17
12.6 Câmpuri Surduc Hm. 18 - - 20.35
4.0 Gurasada Hm. 1 7 - - 20.42
5.8 124.6 ILIA 10 20.52 3 20.55
9.8 Brănişca Hm. 14 - - 21.09
7.3 Mintia 10 - - 21.19
6.5 148.2 DEVA 9 21.28 1 21.29
9.2 157.4 SIMERIA 1 14 21.43 9 21.52
3.2 60 Simeria Triaj 5 - - 21.57
4.2 Băcia Hm. 4 - - 22.01
3.6 Călan Băi 3 - - 22.04
3.6 172.0 95 CĂLAN HM. 4 22.08 2 22.10
8.6 Bretea Streiului Hm. 2 9 - - 22.19
7.0 187.6 SUBCETATE 6 22.25 2 22.27
7.7 75 Băeşti Hm. 8 - - 22.35
6.6 80 Pui 6 - - 22.41
7.8 Baru Mare 7 - - 22.48
5.6 215.3 CRIVADIA HM. 1 11 - - 22.59
4.7 40 Merişor Hm. 1 10 - - 23.09
6.1 Băniţa 030 11 - - 23.20
8.1 60 Ram. Petroşani 9 - - 23.29
3.2 237.4 PETROŞANI 5 23.34 6 23.40
5.2 242.6 80 LIVEZENI 1 7 - - 23.47
3.0 Strâmbuţa Hm. 4 - - 23.51
5.7 Pietrele Albe Hm. 8 - - 23.59
6.5 50 Lainici Hm. 2 11 - - 00.10
6.4 Meri 9 - - 00.19
4.9 269.1 VALEA SADULUI HM. 7 00.26 1 00.27
3.6 Bumbeşti Hm. 5 - - 00.32
5.8 Parângu Hm. 6 - - 00.38
6.2 80 Ecaterina Teodoroiu 1 6 - - 00.44
4.0 288.7 TÂRGU JIU 4 00.48 2 00.50
1.5 Ram. Amaradia 3 - - 00.53
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 00.58
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 01.06
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 01.12
4.7 312.5 CĂRBUNEŞTI 4 01.16 2 01.18
5.4 100 Jupâneşti Hm. 9 - - 01.27
4.3 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 01.32
5.9 Musculeşti 4 - - 01.36

210
Tren nr. 1822
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
5.9 Musculeşti 4 - - 01.36
4.6 Bibeşti Hm. 3 - - 01.39
7.3 100 Turburea Hm. 5 - - 01.44
6.6 Gilort Hm. 6 - - 01.50
6.7 Ţânţăreni Hm. 5 - - 01.55
5.7 359.0 FILIAŞI 1 7 02.02 2 02.04
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 02.10
9.6 Coţofeni Hm. 6 - - 02.16
7.6 120 Işalniţa 5 - - 02.21
6.4 Cernele  4 - - 02.25
5.7 394.8 CRAIOVA  5 02.30 10 02.40
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 02.45
5.6 Malu Mare Hm. 2 6 - - 02.51
12.9 Leu Hm. 9 - - 03.00
8.5 120* Jianca 1 9 - - 03.09
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 03.16
13.0 448.4 CARACAL 9 03.25 2 03.27
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 03.33
10.2 466.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 10 03.43 1 03.44
11.7 Radomireşti Hm. 11 - - 03.55
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 04.04
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 04.13
8.2 503.7 ROŞIORI NORD  1 10 04.23 2 04.25
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 04.33
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 04.42
11.5 Olteni 3 12 - - 04.54
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 05.00
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 05.05
4.0 549.2 R. 1 VIDELE 3 - - 05.08
3.7 552.9 VIDELE 3 05.11 2 05.13
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 05.17
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 05.24
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 05.35
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 05.49
3.1 Chiajna 2 4 - - 05.53
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 05.55
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 05.58
2.9 603.8 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 06.04
12h 04m SUMARUL... 44 675 49
PROCENT DE FRANARE = 126.
TONAJ MAXIM = 800 tone.

211
Nr. 1823 BUCURESTI NORD - CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU - SIMERIA
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 08.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 08.51
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 08.56
3.2 Chiajna 2 - - 08.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 09.00
2.4 14.5 Parc Divert. Chiajna h. & 230 09.0230  09.03
11.0 100 Grădinari 4 12 - - 09.15
10.8 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 09.26
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 09.33
4.8 50.9 VIDELE 4 09.37 1 09.38
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 09.41
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 09.44
8.1 120 Gălăteni Hm. 6 09.50 1 09.51
6.6 Olteni 2 8 09.59 1 10.00
6.8 Vârtoapele hc. 630 10.0630  10.07
4.7 80 Rădoieşti Hm. 3 8 - - 10.15
8.1 Atârnaţi Hm. 9 - - 10.24
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 13 10.37 2 10.39
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 10.50
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 10 - - 11.00
8.3 Radomireşti Hm. 8 11.08 1 11.09
11.7 Drăgăneşti Olt 13 11.22 1 11.23
6.9 100 Stoeneşti h. 630 11.2930  11.30
3.3 Fărcaşele Hm. 4 - - 11.34
7.8 155.4 CARACAL 6 11.40 2 11.42
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 11.52
8.6 Jianca 6 - - 11.58
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 12.04
12.9 Malu Mare Hm. 1 10 - - 12.14
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 12.19
5.0 209.0 CRAIOVA 1 6 12.25 7 12.32
3.7 212.7 CRAIOVA TRIAJ HC. 330 12.3530  12.36
2.0 Cernele  2 - - 12.38
6.4 Işalniţa 4 - - 12.42
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 12.47
9.6 Răcari Hm. 5 - - 12.52
6.5 244.8 FILIAŞI 5 12.57 1 12.58
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 13.03
1.5 40 Ram. Filiaşi 3 - - 13.06
12.0 263.8 TURCENI 1 17 13.23 1 13.24
15.4 100 Plopşoru 17 - - 13.41
19.9 299.1 ROVINARI HM. 1 21 14.02 1 14.03
2.8 Rogojelu 5 - - 14.08
6.5 Cârbeşti Hm. 1 8 - - 14.16
6.4 Amaradia 9 - - 14.25
4.5 Ram. Budieni 5 - - 14.30
1.6 320.9 80 TÂRGU JIU 1 4 14.34 3 14.37
4.0 Ecaterina Teodoroiu 5 - - 14.42
6.2 Parângu Hm. 1 6 - - 14.48
5.8 Bumbeşti Hm. 5 - - 14.53
3.6 340.5 VALEA SADULUI HM. 4 14.57 1 14.58
4.9 50 Meri 7 - - 15.05
6.4 351.8 LAINICI HM. 11 15.16 5 15.21

212
Tren nr. 1823
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
6.4 351.8 LAINICI HM. 11 15.16 5 15.21
6.5 50 Pietrele Albe Hm. 2 12 - - 15.33
5.7 Strâmbuţa Hm. 8 - - 15.41
3.0 367.0 LIVEZENI 4 - - 15.45
5.2 372.2 80 PETROŞANI 3 9 15.54 7 16.01
3.2 60 Ram. Petroşani 5 - - 16.06
8.1 Băniţa 9 - - 16.15
6.1 Merişor Hm. 130 13 - - 16.28
4.7 40 Crivadia Hm. 1 10 - - 16.38
5.6 Baru Mare 10 - - 16.48
7.8 80 Pui 7 - - 16.55
6.6 Băeşti Hm. 6 - - 17.01
7.7 422.0 75 SUBCETATE 8 17.09 1 17.10
7.0 Bretea Streiului Hm. 6 - - 17.16
8.6 437.6 CĂLAN HM. 7 17.23 1 17.24
3.6 95 Călan Băi 430 8 - - 17.32
3.6 Băcia Hm. 3 - - 17.35
4.2 Simeria Triaj 4 - - 17.39
3.2 452.2 60 SIMERIA 6 17.45
09h 00m SUMARUL... 40 501 39
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

& - în perioadele 15.12.2019 - 31.05.2020 şi 01.10.2020 - 12.12.2020 trenul suprimă oprirea


comercială din halta Parc Divert. Chiajna h.

213
Nr. 1824 SIMERIA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD
Nu circulă în zilele de: 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
SIMERIA 07.14
3.2 3.2 60 SIMERIA TRIAJ 6 07.20 1 07.21
4.2 Băcia Hm. 5 - - 07.26
3.6 11.0 CĂLAN BĂI 4 07.30 1 07.31
3.6 14.6 95 CĂLAN HM. 5 07.36 1 07.37
8.6 Bretea Streiului Hm. 2 9 - - 07.46
7.0 30.2 SUBCETATE 6 07.52 1 07.53
7.7 75 Băeşti Hm. 8 - - 08.01
6.6 44.5 80 PUI 7 08.08 1 08.09
7.8 Baru Mare 8 - - 08.17
2.0 54.3 BARU MARE H. 4 08.21 1 08.22
3.6 57.9 40 CRIVADIA HM. 1 9 08.31 1 08.32
4.7 Merişor Hm. 1 11 - - 08.43
6.1 68.7 BĂNIŢA 030 13 08.56 1 08.57
8.1 60 Ram. Petroşani 10 - - 09.07
3.2 80.0 PETROŞANI 5 09.12 3 09.15
5.2 85.2 80 LIVEZENI 1 7 - - 09.22
3.0 Strâmbuţa Hm. 4 - - 09.26
5.7 Pietrele Albe Hm. 8 - - 09.34
6.5 50 Lainici Hm. 2 12 - - 09.46
6.4 Meri 9 - - 09.55
4.9 111.7 VALEA SADULUI HM. 8 10.03 1 10.04
3.6 Bumbeşti Hm. 5 - - 10.09
5.8 Parângu Hm. 5 - - 10.14
6.2 80 Ecaterina Teodoroiu 1 6 - - 10.20
4.0 131.3 TÂRGU JIU 4 10.24 2 10.26
1.5 Ram. Amaradia 3 - - 10.29
5.3 Lunca Budieni Hm. 5 - - 10.34
6.7 65 Copăcioasa Hm. 8 - - 10.42
5.6 80 Pojogeni Hm. 6 - - 10.48
4.7 155.1 CĂRBUNEŞTI 4 10.52 2 10.54
5.4 Jupâneşti Hm. 9 - - 11.03
4.3 Bărbăteşti Hm. 1 5 - - 11.08
5.9 Musculeşti 4 - - 11.12
4.6 100 Bibeşti Hm. 3 - - 11.15
7.3 Turburea Hm. 5 - - 11.20
6.6 Gilort Hm. 6 - - 11.26
6.7 Ţânţăreni Hm. 5 - - 11.31
5.7 201.6 FILIAŞI 1 7 11.38 2 11.40
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 11.46
9.6 Coţofeni Hm. 6 - - 11.52
7.6 120 Işalniţa 5 - - 11.57
6.4 Cernele  5 - - 12.02
5.7 237.4 CRAIOVA 5 12.07 11 12.18
5.0 Banu Mărăcine Hm. 6 - - 12.24
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 12.29
12.9 Leu Hm. 9 - - 12.38
8.5 120* Jianca 1 9 - - 12.47
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 12.54
13.0 291.0 CARACAL 9 13.03 2 13.05
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 13.11
10.2 309.0 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 10 13.21 1 13.22
11.7 Radomireşti Hm. 10 - - 13.32

214
Tren nr. 1824
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
11.7 100 Radomireşti Hm. 10 - - 13.32
8.3 Mihăeşti Hm. 2 9 - - 13.41
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 13.50
8.2 346.3 ROŞIORI NORD  1 8 13.58 2 14.00
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 14.08
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 14.17
11.5 Olteni 3 12 - - 14.29
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 14.35
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 14.40
4.0 391.8 R. 1 VIDELE 3 - - 14.43
3.7 395.5 VIDELE 3 14.46 1 14.47
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 14.51
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 14.58
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 15.09
11.0 431.9 PARC DIVERT. CHIAJNA H. & 830 15.1730  15.18
2.4 R. 1 Chiajna 4 7 - - 15.25
3.1 437.4 CHIAJNA 2 4 - - 15.29
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 15.31
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 15.34
2.9 446.4 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 15.40
08h 26m SUMARUL... 39 47030 3530
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 600 tone.

& - în perioadele 15.12.2019 - 31.05.2020 şi 01.10.2020 - 12.12.2020 trenul suprimă oprirea


comercială din halta Parc Divert. Chiajna h.

215
Nr. 1825 BUCURESTI NORD - FILIASI - ROVINARI - TÂRGU JIU
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
BUCUREŞTI NORD GR.A 14.45
2.9 80 Bucureşti Nord Post 5 6 - - 14.51
2.9 Bucureştii Noi 2 5 - - 14.56
3.2 9.0 CHIAJNA 2 - - 14.58
3.1 R. 1 Chiajna 2 - - 15.00
13.4 Grădinari 4 14 - - 15.14
10.8 100 Vadu Lat Hm. 4 11 - - 15.25
9.8 Zăvestreni Hm. 7 - - 15.32
4.8 50.9 VIDELE 4 15.36 2 15.38
3.7 54.6 R. 1 VIDELE 3 - - 15.41
4.0 Ciolpani Hm. 3 - - 15.44
8.1 120 Gălăteni Hm. 5 - - 15.49
6.6 Olteni 2 6 - - 15.55
11.5 Rădoieşti Hm. 3 12 - - 16.07
8.1 80 Atârnaţi Hm. 9 - - 16.16
7.2 100.1 ROŞIORI NORD 3 12 16.28 2 16.30
8.2 Măldăeni Hm. 11 - - 16.41
9.1 100** Mihăeşti Hm. 3 11 - - 16.52
8.3 Radomireşti Hm. 7 - - 16.59
11.7 137.4 100 DRĂGĂNEŞTI OLT 12 17.11 1 17.12
10.2 Fărcaşele Hm. 8 - - 17.20
7.8 155.4 CARACAL 6 17.26 2 17.28
13.0 Grozăveşti Hm. 10 - - 17.38
8.6 Jianca 6 - - 17.44
8.5 100** Leu Hm. 6 - - 17.50
12.9 Malu Mare Hm. 1 11 - - 18.01
5.6 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 18.06
5.0 209.0 CRAIOVA 1 6 18.12 4 18.16
5.7 Cernele  5 - - 18.21
6.4 Işalniţa 4 - - 18.25
7.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 18.30
9.6 Răcari Hm. 5 - - 18.35
6.5 244.8 FILIAŞI 5 18.40 2 18.42
5.5 R. 1 Turceni 5 - - 18.47
1.5 40 Ram. Filiaşi 3 - - 18.50
12.0 263.8 TURCENI 1 17 19.07 1 19.08
15.4 100 Plopşoru 17 - - 19.25
19.9 299.1 ROVINARI HM. 1 21 19.46 1 19.47
2.8 Rogojelu 5 - - 19.52
6.5 Cârbeşti Hm. 1 8 - - 20.00
6.4 80 Amaradia 9 - - 20.09
4.5 Ram. Budieni 5 - - 20.14
1.6 320.9 TÂRGU JIU 1 4 20.18
05h 33m SUMARUL... 27 318 15
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 650 tone.

216
Nr. 1826 TÂRGU JIU - ROVINARI - FILIASI - BUCURESTI NORD
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
TÂRGU JIU 05.00
1.6 Ram. Budieni 3 - - 05.03
4.5 Amaradia 1 6 - - 05.09
6.4 80 Cârbeşti Hm. 8 - - 05.17
6.5 Rogojelu 1 8 - - 05.25
2.8 21.8 ROVINARI HM. 1 6 05.31 1 05.32
19.9 Plopşoru 1 22 - - 05.54
15.4 57.1 100 TURCENI 2 18 06.12 1 06.13
12.0 Ram. Filiaşi 16 - - 06.29
2.4 40 R. 2 Turceni 5 - - 06.34
5.5 77.0 FILIAŞI 2 7 06.41 1 06.42
6.5 Răcari Hm. 1 6 - - 06.48
9.6 120 Coţofeni Hm. 5 - - 06.53
7.6 Işalniţa 5 - - 06.58
6.4 Cernele  4 - - 07.02
5.7 112.8 CRAIOVA 5 07.07 8 07.15
5.0 Banu Mărăcine Hm. 5 - - 07.20
5.6 Malu Mare Hm. 2 5 - - 07.25
12.9 Leu Hm. 9 - - 07.34
8.5 120* Jianca 1 9 - - 07.43
8.6 Grozăveşti Hm. 1 7 - - 07.50
13.0 166.4 CARACAL 9 07.59 2 08.01
7.8 Fărcaşele Hm. 6 - - 08.07
10.2 100 Drăgăneşti Olt 10 08.17 1 08.18
11.7 Radomireşti Hm. 12 08.30 1 08.31
8.3 Mihăeşti Hm. 2 10 - - 08.41
9.1 120* Măldăeni Hm. 3 9 - - 08.50
8.2 221.7 ROŞIORI NORD  1 8 08.58 2 09.00
7.2 Atârnaţi Hm. 1 8 - - 09.08
8.1 80 Rădoieşti Hm. 2 9 - - 09.17
11.5 Olteni 3 13 - - 09.30
6.6 Gălăteni Hm. 2 6 - - 09.36
8.1 120 Ciolpani Hm. 5 - - 09.41
4.0 267.2 R. 1 VIDELE 3 - - 09.44
3.7 270.9 VIDELE 3 09.47 2 09.49
4.8 Zăvestreni Hm. 4 - - 09.53
9.8 Vadu Lat Hm. 7 - - 10.00
10.8 100 Grădinari 4 11 - - 10.11
13.4 R. 1 Chiajna 4 14 - - 10.25
3.1 312.8 CHIAJNA 2 4 - - 10.29
3.2 Bucureştii Noi 2 - - 10.31
2.9 Bucureşti Nord Post 5 3 - - 10.34
2.9 321.8 80 BUCUREŞTI NORD GR.A 6 10.40
05h 40m SUMARUL... 37 321 19
PROCENT DE FRÂNARE = 105.
TONAJ MAXIM = 650 tone.

217
Nr. 1831-2 GALAŢI - TECUCI
Nr. 1831 TECUCI - IAŞI - SUCEAVA - CLUJ NAPOCA
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
GALAŢI 06.29
2.1 50 Ramificaţia Tunel 4 - - 06.33
2.6 Ramificaţia C.S.G. 5 - - 06.38
2.1 80 Fileşti Hm. 1 3 - - 06.41
5.2 12.0 BARBOŞI 130 7 06.48 1 06.49
2.6 Ram. Barbosi Triaj Post 14 4 - - 06.53
1.5 Ram. Barboşi Triaj 2 - - 06.55
1.5 Şendreni Hm. 2 - - 06.57
15.3 Independenţa Hm. 14 - - 07.11
20.1 70 Hanu Conachi Hm. 18 - - 07.29
7.3 60.3 LIEŞTI HM. 7 07.36 1 07.37
6.3 Iveşti Hm. 9 - - 07.46
9.5 Barcea 9 - - 07.55
8.6 84.7 TECUCI 3 11 08.06 1 08.07
1.7 60 Tecuci Nord hc.(600) 3 - - 08.10
6.1 92.5 FRUNZEASCA HM. 4 - - 08.14
8.2 Berheci Hm. 5 - - 08.19
8.4 120 Nichişeni 6 - - 08.25
3.8 Ghidigeni Hm. 3 - - 08.28
7.1 120.0 TUTOVA HM.  2 7 08.35 4 08.39
15.0 135.0 BÂRLAD 10 08.49 1 08.50
7.3 142.3 100* ZORLENI HM. 8 - - 08.58
9.2 Banca Hm. 6 - - 09.04
20.1 171.6 CRASNA 15 09.19 1 09.20
10.9 Munteni Hm. 8 - - 09.28
4.6 187.1 VASLUI 4 8 09.36 2 09.38
9.8 100 Bălteni Hm. 8 - - 09.46
13.7 210.6 BUHĂIEŞTI 10 09.56 1 09.57
8.7 Rebricea Hm. 7 - - 10.04
5.5 Scânteia Hm. 4 - - 10.08
6.3 Grajduri 6 - - 10.14
5.2 236.3 90 Bârnova Hm. 7 10.21 1 10.22
9.9 Ciurea Hm. 9 - - 10.31
6.4 252.6 100 NICOLINA 4 9 10.40 2 10.42
2.2 254.8 65 IAŞI 3 7 10.49 16 11.05
14.1 120 Leţcani 1 13 - - 11.18
8.8 277.7 PODU ILOAIEI 5 - - 11.23
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 11.31
11.0 299.7 TÂRGU FRUMOS 4 13 11.44 1 11.45
16.1 80 Ruginoasa Hm. 14 - - 11.59
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 9 - - 12.08
1.3 330.5 PAŞCANI 3 12.11 2 12.13
10.8 120 Lespezi Hm. 7 - - 12.20
10.4 351.7 100 DOLHASCA 8 12.28 1 12.29
11.6 Liteni Hm. 7 - - 12.36
13.0 376.3 120 VEREŞTI 8 12.44 1 12.45
6.6 Văratec Hm. 5 - - 12.50
8.2 391.1 SUCEAVA  3 8 12.58 8 13.06
5.0 396.1 70 SUCEAVA VEST 7 - - 13.13
9.4 Stroieşti 8 - - 13.21
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 13.27
13.0 Berchişeşti Hm. 11 - - 13.38
7.9 433.4 GURA HUMORULUI HM. 2 8 - - 13.46

218
Tren nr. 1831-2/1831
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
7.9 433.4 80 GURA HUMORULUI HM. 2 8 - - 13.46
4.5 437.9 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 13.51 1 13.52
6.8 444.7 FRASIN HM. 8 14.00 1 14.01
5.8 Molid Hm. 6 - - 14.07
3.3 453.8 65 VAMA 1 5 14.12 1 14.13
4.3 Prisaca Dornei Hm. 5 - - 14.18
7.5 465.6 CÂMPULUNG EST HM. 9 14.27 2 14.29
3.8 469.4 CÂMPULUNG MOLD. 6 14.35 5 14.40
3.3 Sadova Hm. 5 - - 14.45
3.0 Pojorâta Hm. 5 14.50 1 14.51
8.8 Valea Putnei P.M. 12 - - 15.03
5.9 50 Mestecăniş Hm. 9 15.12 1 15.13
5.9 Iacobeni 10 15.23 1 15.24
5.7 Argestru Hm. 1 10 - - 15.34
4.5 506.5 60 VATRA DORNEI 3 9 15.43 2 15.45
1.0 507.5 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 3 15.48 2 15.50
4.4 Roşu Hm. 6 - - 15.56
6.5 60 Floreni 8 16.04 1 16.05
1.4 Ramificaţia Floreni 3 - - 16.08
4.3 80 Coşna Hm. 4 - - 16.12
8.0 532.1 GRĂDINIŢA HM.  8 16.20 6 16.26
5.3 Larion Hm. 7 - - 16.33
7.1 60 Silhoasa Hm. 8 - - 16.41
5.8 550.3 LUNCA ILVEI 7 16.48 1 16.49
7.2 Ilva Mare Hm. 8 - - 16.57
7.1 564.6 MĂGURA ILVEI HM. 7 17.04 1 17.05
4.5 70 Poiana Ilvei 6 - - 17.11
7.5 Leşu Ilvei Hm. 7 - - 17.18
5.3 581.9 ILVA MICĂ 3 8 17.26 2 17.28
5.1 75 Feldru Hm. 2 7 - - 17.35
9.9 Rebrişoara Hm. 10 - - 17.45
4.8 Năsăud 5 17.50 2 17.52
6.3 608.0 SALVA 7 17.59 2 18.01
7.3 80 Nimigea Hm. 7 - - 18.08
5.8 Mogoşeni Hm. 5 - - 18.13
8.5 629.6 BECLEAN PE SOMEŞ 9 18.22 2 18.24
5.1 80** Coldău Hm. 3 9 - - 18.33
7.8 80* Reteag Hm. 2 10 - - 18.43
9.0 651.5 DEJ TRIAJ 9 18.52 2 18.54
1.6 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 18.58
1.1 654.2 DEJ CĂLĂTORI 3 19.01 5 19.06
13.9 668.1 50 GHERLA 19 19.25 2 19.27
10.0 70* Iclod Hm. 2 11 - - 19.38
6.5 70** Bonţida Hm. 6 - - 19.44
7.2 Jucu Hm. 5 - - 19.49
8.1 100 Ram. Cojocna 2 7 - - 19.56
0.8 700.7 APAHIDA 2 - - 19.58
5.7 Cluj Napoca Est 2 6 - - 20.04
6.6 713.0 120 CLUJ NAPOCA 8 20.12
13h 43m SUMARUL... 49 736 87
PROCENT DE FRÂNARE = 110
Tonaj maxim = 450 tone.

219
Nr. 1832 CLUJ NAPOCA - SUCEAVA - IAŞI - TECUCI
Nr. 1832-1 TECUCI - GALAŢI
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
CLUJ NAPOCA 09.30
6.6 120 Cluj Napoca Est 8 - - 09.38
5.7 12.3 APAHIDA 2 6 - - 09.44
0.8 Ram. Cojocna 2 - - 09.46
8.1 100 Jucu Hm. 6 - - 09.52
7.2 Bonţida Hm. 5 - - 09.57
6.5 100* Iclod Hm. 4 - - 10.01
10.0 44.9 50** GHERLA 13 10.14 2 10.16
13.9 58.8 50 DEJ CĂLĂTORI 19 10.35 5 10.40
1.1 80 Ram. Dej Gr. B 4 - - 10.44
1.6 61.5 Dej Triaj 2 - - 10.46
9.0 70** Reteag Hm. 8 - - 10.54
7.8 Coldău Hm. 2 10 - - 11.04
5.1 83.4 100* BECLEAN PE SOMEŞ 3 9 11.13 2 11.15
8.5 Mogoşeni Hm. 9 - - 11.24
5.8 Nimigea Hm. 5 - - 11.29
7.3 105.0 80 SALVA 7 11.36 2 11.38
6.3 111.3 NĂSĂUD 7 11.45 2 11.47
4.8 Rebrişoara Hm. 5 - - 11.52
9.9 75 Feldru Hm. 10 - - 12.02
5.1 131.1 ILVA MICĂ 2 7 12.09 1 12.10
5.3 136.4 Leşu Ilvei Hm. 6 - - 12.16
7.5 Poiana Ilvei 7 - - 12.23
4.5 148.4 70 MĂGURA ILVEI HM. 5 12.28 1 12.29
7.1 Ilva Mare Hm. 7 - - 12.36
7.2 162.7 LUNCA ILVEI 8 12.44 1 12.45
5.8 Silhoasa Hm. 7 - - 12.52
7.1 60 Larion Hm. 8 - - 13.00
5.3 Grădiniţa Hm. 6 - - 13.06
8.0 80 Coşna Hm. 6 - - 13.12
4.3 Ramificaţia Floreni 4 - - 13.16
1.4 194.6 60 FLORENI 2 - - 13.18
6.5 201.1 Roşu Hm. 8 - - 13.26
4.4 205.5 55 VATRA DORNEI BĂI HC. 6 13.32 2 13.34
1.0 206.5 VATRA DORNEI 3 5 13.39 1 13.40
4.5 60 Argestru Hm. 6 - - 13.46
5.7 216.7 IACOBENI 1 9 13.55 1 13.56
5.9 222.6 MESTECĂNIŞ HM. 10 14.06 1 14.07
5.9 50 Valea Putnei P.M. 9 - - 14.16
8.8 237.3 POJORÂTA HM. 12 14.28 1 14.29
3.0 Sadova Hm. 5 - - 14.34
3.3 243.6 CÂMPULUNG MOLD. 4 14.38 1 14.39
3.8 247.4 CÂMPULUNG EST HM. 6 14.45 1 14.46
7.5 Prisaca Dornei Hm. 9 - - 14.55
4.3 259.2 65 VAMA 5 15.00 1 15.01
3.3 Molid Hm. 1 5 - - 15.06
5.8 268.3 Frasin Hm. 7 15.13 1 15.14
6.8 275.1 GURA HUMORULUI ORAŞ 8 15.22 1 15.23
4.5 279.6 GURA HUMORULUI HM. 3 8 - - 15.31
7.9 Berchişeşti Hm. 6 - - 15.37
13.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 11 - - 15.48
7.0 Stroieşti 6 - - 15.54
9.4 316.9 SUCEAVA VEST 8 - - 16.02

220
Tren nr. 1832/1832-1
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
9.4 316.9 80 SUCEAVA VEST 8 - - 16.02
5.0 321.9 70 SUCEAVA  2 8 16.10 14 16.24
8.2 Văratec Hm. 6 - - 16.30
6.6 336.7 120 VEREŞTI 4 16.34 1 16.35
13.0 Liteni Hm. 8 - - 16.43
11.6 361.3 DOLHASCA 2 9 16.52 1 16.53
10.4 100 Lespezi Hm. 7 - - 17.00
10.8 382.5 120 PAŞCANI 1 8 17.08 2 17.10
1.3 95 Ramificaţia Paşcani 3 - - 17.13
13.4 Ruginoasa Hm. 10 - - 17.23
16.1 80 TÂRGU FRUMOS 14 17.37 1 17.38
11.0 95 Sârca Hm. 2 11 - - 17.49
11.0 435.3 PODU ILOAIEI 8 - - 17.57
8.8 444.1 120 LEŢCANI 5 - - 18.02
14.1 458.2 IAŞI 2 13 18.15 21 18.36
2.2 460.4 65 NICOLINA 4 18.40 1 18.41
6.4 100 Ciurea Hm. 3 9 - - 18.50
9.9 476.7 95 BÂRNOVA HM. 1 15 19.05 1 19.06
5.2 90 Grajduri 6 - - 19.12
6.3 Scânteia Hm. 4 - - 19.16
5.5 Rebricea Hm. 4 - - 19.20
8.7 502.4 BUHĂIEŞTI 6 19.26 1 19.27
13.7 100 Bălteni Hm. 10 - - 19.37
9.8 525.9 VASLUI 3 11 19.48 2 19.50
4.6 Munteni Hm. 6 - - 19.56
10.9 541.4 CRASNA 8 20.04 1 20.05
20.1 Banca Hm. 15 - - 20.20
9.2 570.7 70** ZORLENI HM. 9 - - 20.29
7.3 578.0 BÂRLAD 4 11 20.40 2 20.42
15.0 Tutova Hm. 11 - - 20.53
7.1 Ghidigeni Hm. 2 7 - - 21.00
3.8 120 Nichişeni 3 - - 21.03
8.4 Berheci Hm. 5 - - 21.08
8.2 620.5 FRUNZEASCA HM. 5 - - 21.13
6.1 626.6 TECUCI NORD HC.(600) 4 - - 21.17
1.7 628.3 60 TECUCI 3 21.20 2 21.22
8.6 Barcea 9 - - 21.31
9.5 Iveşti Hm. 9 - - 21.40
6.3 652.7 LIEŞTI HM. 7 21.47 1 21.48
7.3 70 Hanu Conachi Hm. 7 - - 21.55
20.1 Independenţa Hm. 18 - - 22.13
15.3 Şendreni Hm. 14 - - 22.27
3.0 Ram. Barbosi Triaj Post 14 3 6 - - 22.33
2.6 701.0 BARBOŞI 4 22.37 1 22.38
5.2 80 Fileşti Hm. 130 7 - - 22.45
2.1 Ramificaţia C.S.G. 2 - - 22.47
2.6 Ramificaţia Tunel 5 - - 22.52
2.1 713.0 50 GALAŢI 1 5 22.57
13h 27m SUMARUL... 44 728 79
PROCENT DE FRÂNARE = 110. TONAJ MAXIM = 450 tone.
În perioada închiderilor de linie între staţiile Dej Călători - Dej Triaj trenul va aştepta redeschiderea
liniei în staţia Dej CĂLĂTORI.

221
Nr. 1833 IASI - SUCEAVA - CLUJ NAPOCA - ORADEA
Nr. 1833-2 ORADEA - ARAD -TIMISOARA NORD
Nu circulă în zilele de 25.12.2019, 01.01.2020, 19.04.2020 şi 07.06.2020.
Dist in Km Vit STAŢII - HALTE Min Timpi
Sosire Opr Plecare
simpl cum max şi alte puncte de oprire rst mers
IAŞI 05.57
14.1 14.1 120 LEŢCANI 1 13 - - 06.10
8.8 22.9 PODU ILOAIEI 5 - - 06.15
11.0 95 Sârca Hm. 8 - - 06.23
11.0 44.9 TÂRGU FRUMOS 4 13 06.36 1 06.37
16.1 80 Ruginoasa Hm. 14 - - 06.51
13.4 95 Ramificaţia Paşcani 9 - - 07.00
1.3 75.7 PAŞCANI 3 07.03 2 07.05
10.8 120 Lespezi Hm. 7 - - 07.12
10.4 96.9 100 DOLHASCA 8 07.20 1 07.21
11.6 Liteni Hm. 7 - - 07.28
13.0 121.5 120 VEREŞTI 8 07.36 1 07.37
6.6 Văratec Hm. 5 - - 07.42
8.2 136.3 SUCEAVA 3 8 07.50 10 08.00
5.0 70 Suceava Vest 7 - - 08.07
9.4 Stroieşti 8 - - 08.15
7.0 80 Ciprian Porumbescu Hm. 6 - - 08.21
13.0 Berchişeşti Hm. 11 - - 08.32
7.9 178.6 GURA HUMORULUI HM. 2 8 - - 08.40
4.5 183.1 GURA HUMORULUI ORAŞ 5 08.45 1 08.46
6.8 189.9 FR