Sunteți pe pagina 1din 88
E�������� I������������� �� A��� P�������.

E�������� I������������� �� A��� P�������. E����� � VI-�. T���� M���� - 2010 | I������������ E��������� �� F��� A���. 6 E������

1

P� � � � � � �� � � �

|

P� � � � � � �� � � � :

Felix Aftene - Iaşi Gheorghe I. Anghel - Bucureşti George Apostu - Bucureşti Maria Balea - Arad Ion Bitzan - Bucureşti Ilie Boca - Bacău Ştefan Călărăşanu - Timişoara Lucia Călinescu - Târgu Mureş Adrian Chira - Târgu Mureş Mihai Chiuaru - Bacău Onisim Colta - Arad Marian Coman - Bistriţa Levente Csatlos - Târgu Mureş Gabriela Drînceanu - Iaşi Miron Duca - Bistriţa Maxim Dumitraş - Sângeorz-Băi Suzana Fântânariu - Bucureşti Nicolae Fleissig - Franţa Janos Ghyarmathy - Târgu Mureş Vasile Gorduz - Bucureşti Ion Irimescu - Bucureşti Bob Jozsef - Târgu Mureş Amalia Kovacs - Cluj-Napoca Mădălina Lazăr - Bucureşti Adriana Lucaciu - Timişoara Marcel Lupşe - Bistriţa Alexandru Lupu - Cluj-Napoca George-Leon Mircea - Bucureşti Mircea Moldovan - Târgu Mureş Simion Moldovan - Reghin

Dorel David Morar - Târgu Mureş Fareed Nagi - Egipt Liviu Nedelcu - Goleşti Romul Nuţiu - Timişoara Yoshin Ogata - Japonia Alexandru Păsat - Cluj-Napoca Bogdan Pelmuş - Bucureşti Ştefan Pelmuş - Bucureşti Mihai Perca - Bistriţa Dorel Petrehuş - Negreşti-Oaş Attila Pokorny - Târgu Mureş Ioan Pop - Sighetu Marmaţiei George Sorin Purcaru - Iaşi Silvia Radu - Bucureşti Vasile Raţă - Bucureşti Constantin Răducan - Lugoj Paula Ribariu - Bucureşti Mircea Roman - Bucureşti Csaba Santa - Sovata Cristian Sida - Timişoara Florin Strejac - Târgu Mureş Andreea Şerban Chira - Târgu Mureş Mariana Şerban - Târgu Mureş Ioan Şulea - Târgu Mureş Iosif Ştefan Tasi - Caraş-Severin Cristian Târnovan - Bistriţa Constantin Tofan - Iaşi Vasile Tolan - Bistriţa Dany Madlen Zărnescu - Bacău Gheorghe Zărnescu - Bacău

R��������� T��������

c hiar dacă sensurile cuvintelor se alterează, sub apăsarea din ce în ce mai ofensivă a rela�vismelor de tot felul, şi înţelesurile lor o iau razna, până la urmă adevărul se răzbună şi se impune de la sine, adică atât de firesc încât ai senzaţia că nu s-a întâmplat nimic.

Acum, adică de câţiva ani, mai exact de şase, la Tîrgu Mureş se răzbună totemul, un cuvânt sonor, o piesă de arheologie lingvis�că şi mentală, o categorie de nişă, un concept-enclavă, un s�mul pentru trăirile noastre lirico-abisale sau un referent cultural strict, un simplu instrument tehnic în retorica antrop- ologilor şi a unor categorii mai restrânse de istorici, cum ar fi ai religiilor, de pildă.

De ce se răzbună totemul la Tîrgu Mureş, iată o întrebare pe care ar putea să mi-o pună Adrian Chira însuşi, cel care a prelevat conceptul, l-a restaurat temeinic şi l-a transferat din lexicul de specialitate în spaţiul existenţei noastre nemijlocite. Simplu, aş răspunde eu, chiar dacă nu m-a întrebat nimeni, foarte simplu, se răzbună pentru că devine fapt, pentru că iese

T�� T���� �������

e ven if the meaning of the words is corrup�ng under the offensive oppressions of rela�vism of all kinds, and their meanings are rambling, at length the truth is revenging and compelling itself recogni�on, so natural that you feel nothing really happened.

For a few years now, six - more exactly, the totem is revenging at Tirgu Mures, a powerful echoing word, a finding of linguis�c and mental archaeology, a niche category like, an isolated/en- clave concept, a s�mulus for our lyric-abyssal feelings or a strict cultural reference, a simple technical instrument from the rhetoric of the anthropologists or other small groups of histori- ans, like religion historians for instance.

Why is the totem revenging at Tirgu Mures, this is a ques�on Adrian Chira himself might ask me, the one who sampled the concept, deeply rehabilitated it and shi�ed it from the experts’ vocabulary to the framework of our direct existence. Very simple, I might answer, even if none asked me; very simple, it is revenging because it turns into ma�er of fact, because it comes

din abstracţiune aşa cum eclozează puii primăvara, pentru că se întoarce din nou în viaţa nemijlocită, solidarizează umanitatea, da, nu aţi ci�t greşit, umanitatea, nu oamenii ca accidente izo- late, pentru că pune axele la locul lor: consolidează orizontala şi reînvesteşte ver�cala.

Atunci când în jurul unui reper spiritual sunt angajate toate limbajele şi toate genurile care contează: grafică, pictură, sculptură, atunci când con�nentele fuzionează, adică Europa, Asia şi Africa respiră la unison, America nu se pune pentru că ea este doar un mixtum europeano-afro-asia�c, cum să nu vedem răzbunarea totemului? Fiindcă, în cele din urmă, Totemul nu este decât împrejurarea, că omul, pe axa numărul unu, este totuna cu firea, cu fiara, cu iarba, cu pământul şi cu cerul, iar pe axa cealaltă, pe orizontală, că omul este unul, adică Omul, că genul proxim este esenţial, iar diferenţa specifică este accidentală.

La Tîrgu Mureş esenţial este Totemul, şi doar cu totul întâmplător, că unii dintre ar�ş� sunt români, alţii nemţi, alţii franţuji, alţii ugro-finici, alţii gălbui şi alţii negricioşi. De-asta vorbeam despre umanitate, de-asta vorbeam despre răzbunare, de-asta vorbim despre Totem!

P���� Ş�����, cri�c de artă

out of abstrac�on, like the younglings who are hatching in the spring, because it comes back again to the direct life, it brings together the humankind, yes, you have read correctly, the hu- mankind, not humans as casual events, isolated ones, because it sets the axes unto their places: consolidates the horizontal and reinvests the ver�cal.

Then, when around guiding mark are ordered all the idioms of communica�on and all the arts that ma�ers: graphics, pain�ng, sculpture, when all the con�nents are merging, and Europe, Asia and Africa are breathing together, - America is not taken into account because it is a mere mixture of European-Afro- Asian elements, how could we not see the totem revenge? Because, at the end, the Totem is just the happenstance, that mankind, on the primary axis is one and the same with the na- ture, the animal, the grass, the earth and the sky; on the other axis, the human is one, meaning the Man, that the proximate genus is essen�al and the specific difference is accidental.

The totem is essen�al at Tirgu Mures, and only circumstan�al, some ar�sts are Romanians, other Germans, other French, oth- er Hungarians, other are yellow, while others are black. That’s why I was talking about humankind, that’s why I was speaking about revenge, that’s why we are talking about the Totem!

P���� �����, art cri�c

„E� ���� ��� ������ ���”

e l este din neamul meu” ar fi definiţia noţiunii de „totem” în

limba indienilor nord-americani, referindu-se la apartenenţa de clan a unui trib subordonându-se unui totem - animal, plantă sau obiect protector. Pornind de la această definiţie, muta- �s mutandis, simbolul - totem, valorificat în contextul artei postmoderne prin capacitatea de comprehensiune a fiecăruia, este liantul care asigură apartenenţa la „neamul ar�ş�lor”

a celor aproape 60 de sculptori, pictori şi graficieni care au

răspuns acestei provocări. Magia unei asemenea întâlniri dintre

semnificaţia totemică (extrem de vastă şi generoasă în sensuri)

şi efervescenţa crea�vă a unui mănunchi de născocitori ai

frumosului, sub amprenta atavicului simbol, a fost creată de iniţiatorul şi diriguitorul acestui proiect, ar�stul Adrian Chira. O primă „punere în scenă” a ideii a avut loc în anul 2002, pentru ca ea să se transforme în tradiţie, ajungându-se cu mici sciziuni la cea de-a şasea ediţie.

Acest proiect a lansat o incitantă miză este�că, aceea de

a alătura ar�ş� absolut diferiţi ca tendinţe de cercetare şi

lucrările lor, în jurul unei noţiuni cu o inepuizabilă încărcătură

“H� �� ���� �� ������”

h e is from my branch” would be the defini�on of “totem” concept in the northern-American Indian language, alluding to a clan affilia�on of a tribe, submi�ng to a totem – a protec�ve animal, plant or object. Faring forth with this defini�on, mu- ta�s mutandis, the totem symbol – making it the most in the postmodern art context by everyone’s comprehensive ability, it becomes the bonding that warrants the nexus to the “branch of ar�sts” for those nearly 60 sculptors, painters and drawers that answered this challenge. The magic of such an assembly between the totemic meaning (extremely vast and generously meaningful) and the crea�ve effervescence of a bunch of beauty contrivers, under the atavis�c symbol emblem, was created by the ini�ator and leader of the project, the ar�st Adrian Chira. The first idea “enactment” was held in 2002, to become a tradi�on, and with li�le spli�ng reached the sixth edi�on.

This project launched a very exci�ng esthe�c stake, to bring together ar�sts of absolutely dis�nct approaches and their works around an idea bearing an inexhaus�ble significance, that during the �me laid founda�on for numberless social

a semnificaţiei, care a fundamentat în �mp, numeroase

sisteme sociale. În cadrul acestor sisteme sociale, omul se află, intenţionat sau nu, într-o reţea de simboluri, care îşi pun amprenta asupra caracterului individual al fiecăruia şi îi asigură apartenenţa la un anumit areal spiritual, etnic şi geografic. Având ca fundament ins�nctul religios ancestral al omului, simbolul este rezultatul inves�rii semnului (auster, pur abstract) cu încărcătură transcendentală. Iar în această relaţie, totemul este obiectul cu însuşiri extraordinare, care ajută în aspiraţia către sacru şi care asigură legătura cu strămoşul, cu sorgintea.

În esenţa sa, totemul era fiinţa tribului, a neamului şi a comuni- tăţii de apartenenţă. Nu obiectului în sine i se adresa cultul,

ci emblemei, imaginii totemului. Se remarcă comportamentul

foarte scrupulos al individului faţă de acest alter-ego al său, faţă de totemul său. În răs�mpul existenţei omenirii s-au oferit numeroase interpretări, studii şi cercetări acestui subiect, foarte complex în conţinut şi variabil în forme. Însă totemismul păstrat în zilele noastre nu mai e unul primi�v, ci unul evoluat. Noţiunea de înrudire iniţială s-a înnoit, numele şi emblema au căpătat un caracter simbolic.

Pe tărâmul artelor, semnificaţia totemului este ex�nsă, desprinsă de învelişul religios, rămânând doar sevă, esenţă, folosit uneori ca metaforă sau alegorie. Totemul nu mai e abordat ca un obiect desprins din natură şi ornamentat sau ca artefact aflat în centrul unui ritual sau al unui sistem religios. El capătă alte valenţe, devenind subiectul unor imagini atemporale în care rădăcinile culturale sunt eliberate de orice apartenenţă s�lis�că.

Revenind, în ritualul de iniţiere, cel care urma a fi iniţiat era formal înghiţit de totemul său, pentru ca apoi să fie redat la

systems. Within these social systems man is, inten�onally or not, inside a network of symbols pu�ng a mark on each individual’s character and warrants the nexus to a certain spiritual, ethnic and geographical area. Having as founda�on the human ancestral religious ins�nct, the symbol is the result of the emblem investment (austere, pure no�onally) with transcendental burden. In between the totem is the object with special features that supports the aspira�ons toward sacred and secures the bondage with the primogenitor, the origin itself.

In its essence, the totem was the soul for the tribe, for the na�on and for the belonging community. The worship was not addressed to the object itself, but to the emblem, the totem icon. It comes to the fore the scrupulous behavior of the individual toward this alter-ego of his, toward his totem. Over the �me were offered countless interpreta�ons, studies and research approaches in the area, very complex in content and very dis�nct in fashion. However the totemism prac�ced nowadays is not primi�ve any longer, but an evolved one. The concept of original kinship renewed, the name and the emblem acquired a symbolic nature.

On the realm of art, totem significance is extended, separated from religious shell, remaining only sap, essence, used some�mes as a metaphor or allegory. Totem is no longer approached as a detached object from nature and adorned, or as an ar�fact in the center of a ritual or a religious system. It assumes other valences, becoming the subject of �meless icons, where cultural roots are freed from any style par�sanship.

Returning to the real world, during the ritual of ini�a�on, the one who was to be ini�ated was formally swallowed by his totem,

lumină însuşindu-şi as�el calităţile acelei en�tăţi, deci calităţile ideale ale nucleului uman din care făcea parte. Iniţiatul, în acest mod „murea” pentru a „renaşte” dotat cu toate atribuţiile care-l făceau un om complet, aflat sub protecţia totemului său. Făcând translaţia în zilele noastre, iniţiatul în sfera artelor este protejat simbolic de totemul crezului său. Ceea ce se păstrează din sensul iniţial este doar sămânţa din care se dezvoltă noi ramificaţii. Trecând în registrul proiectului de faţă, simbolurile înţelese ca mijloace ale comunicării vizuale sunt extrase din matca lor originară. Iar prin tratările fie inspirate sau îndrăzneţe, fie comba�ve la nivelul spulberării, conţinutului semnifica�v iniţial sau cu puternice accente ironice şi aluziv polemice, capătă o nouă condiţie şi adiacent o nouă percepţie.

Abordările sunt foarte diferite şi uneori uşor derapante de la tema de pornire. Unii dintre ar�ş� s-au simţit atraşi de arhaicitatea formelor arhe�pale, de plas�citatea sau suges�- vitatea diferitelor materiale auten�ce, alţii de semnul pur în percepţia sa intrinsecă sau de relaţia material-efect, este�c- conţinut. Studierea lor, i-a incitat în căutarea unor sensuri proprii de revalorificare a acestui vast spaţiu vizual, transpus în forme consonante cu gustul şi cerinţele contemporane în codul s�lis�c propriu fiecăruia. Rămâne la la�tudinea privitorului dacă aceste prac�ci de adaptare (forţată sau nu), se dovedesc a fi viabile în contextul artei contemporane şi până unde se poate ex�nde accepţiunea acestei noţiuni (chiar dacă văzută în sens larg), fără a se ajunge într-o zonă divagantă, și care e aceea?!

Se dis�nge cert o eliminare completă a funcţiei ritualice a totemului şi o reducere a încărcăturii sacre a simbolurilor evocate, fără a desfiinţa însă dimensiunea misterului. Apar simboluri sau semne uşor recognoscibile: flori cu însuşiri

then to be given back to the light and thus assimila�ng the en�ty’s quali�es, and so ge�ng the ideal features of the human kernel to which he belonged. The ini�ated was thus “dying” to

“come to life again” endowed with all the traits that made him

a whole man, under the protec�on of his totem. Transla�ng

to nowadays, the ini�ated in the arts field is symbolically protected by the totem of his creed. What is preserved from the original meaning is only the seed from which are developed new branches. Thumbing through this registry project, symbols understood as a means of visual communica�on are extracted from their original source. The approaches are from inspired to bold, from comba�ve to dissipa�on of the ini�al significant content or with strong ironical accents and allusive polemics, and become a new status and a new adjacent percep�on.

Approaches are very different and some�mes slightly slippery from the star�ng theme. Some of the ar�sts felt a�racted by the oldness of archetypal forms, by the plas�city or representa�veness of various authen�c materials, others felt a�racted by the pure emblem in its inner cogni�on or by the rela�onship stuff-effect, esthe�c-content. Their study flushed them into searching for some new meanings of revaluing this vast visual area, transposed into consonant forms for the contemporary taste and requirements in their individual style code. It is up to the viewer if these conforma�on prac�ces (forcefully or not) prove themselves to be viable in the context of contemporary art and where could this concept meaning extend to (even if viewed in a broader sense), without reaching to a rambling area, and which might that area be?!

It certainly differen�ates a total exclusion of totem ritual

func�on and a consignment diminishing for the sacred symbols

tămăduitoare, peştele nu doar ca element de apă, ci şi ca hrană, pocalul - detalii antropomorfe sau zoomorfe cu aluzie la sacrificiu, fragmente de scriitură, litere cu efecte grafice, inserţii colate de obiecte prozaice persiflante sau dimpotrivă,

cu trimitere la arheo-stra�ficări (ale memoriei sau vremurilor), ochiul atocuprinzator, pictograme, forme umane reduse la

simple urme

accentul punându-se pe rezolvarea plas�că în compoziţii ample, ieşite de multe ori de sub semnul convenţionalului, dezinhibate cu o pregnantă concentrare pe virtuţile lor dinamice, pe mesaj ori pe dialogul cu privitorul. Pendulând de la figura�v la non-figura�v printr-o puternică punctare a fiecărui gen, s�lizând, esenţializând, în general reducând decora�vul la strictul necesar unei compoziţii bine închegate, deformând contururile şi dimensiunile formelor, supradimensionând, elansând ver�cale sau accentuând orizontale, abordând hiper-realismul sau scheme succinte prin eliminarea oricărei trimiteri realiste printr-un act de geometrizare organică, lucrările au ca adevărată „temă” actul prin care ar�stul par�cipă la ceea ce s-ar putea numi „fenomenul creaţiei”. Cum e de aşteptat şi la nivel croma�c rezolvările sunt dis�ncte şi puternic modulate:

culori vibrate, griuri aparent austere, abia dis�ncte-n modulaţie, roşuri explozive de jer�ă, teroase sau în şoaptă, tandemuri complementare cu efecte exaltante, profunzimi duse la extrema negrului pe negru, punctări de sacru cu aur.

Însă conţinutul lor totemic este mult estompat,

Dar, descifrarea simbolurilor ne va duce, după cum susţinea Paul Klee „spre de-a pururi nepătrunsele adâncimi ale sufletului primordial,” pentru că simbolul anexează imaginii vizibile, „acea parte a invizibilului ocult întrezărit.” Pe de altă parte însă, un simbol trăieşte atâta �mp cât rămâne încărcat de semnificaţie,

evoked, without annulling the mystery magnitude. Easily recognizable symbols or signs appear: flowers with healing powers, fish not only as water element, but as food as well, goblet - anthropomorphic or zoomorphic details alluding to sacrifice, pieces of handwri�ng art, characters as graphic

effects, collated inser�ons of quizzing prosaic objects, or on the contrary, referring to the archaeo-stra�fica�on (of memories or events), the all-seeing eye, pictograms, humanoid forms

simplified to mere shadows

more dimmed, the emphasis laying on plas�c solu�ons in large ar�s�c composi�ons, o�en beyond conven�onal, without inhibi�on having a strong focus on their dynamic virtues, on the message or on the dialogue with the viewer. Swinging from figura�ve to nonfigura�ve through a powerful emphasizing of each gender, styling, showing the essence, diminishing most of the �mes the decora�ve to minimum elements for a well-rounded genre pan�ng, distor�ng the contours and shape sizes, oversizing, soaring ver�cals or emphasizing horizontals, approaching hyperrealism or summary drawings by elimina�ng any realis�c reference, an organic geometric shaping act, the artworks have as a true “theme” the fact wherethrough the ar�st is taking part in what might be called “the phenomenon of crea�on.” As expected, in the chroma�c area the solu�ons are dis�nct and highly modulated: vibrant colors, seemingly austere grays, barely different in modula�on, explosive reds of sacrifice, sallow or whispering, complementary tandem with exalted effects, extreme depths painted black on black, and

gold emphasizing the sacred.

S�ll, their totemic content is

Deciphering symbols will lead us, as the Paul Klee wrote “Towards the forever untouched primordial depths of the

fapt pentru care a încerca să tâlcuieş� întru totul încărcătura seman�că a fiecărei imagini ar însemna dezgolirea de înţeles, inefabilul fiind as�el relevat în detrimentul misterului.

Sub semnul „aceluiaşi neam” - al plăsmuitorilor de frumos - ar�ş�i par�cipanţi au convingerea că indiferent de �mpuri, simbolurile nu vor dispărea atâta �mp cât li se vor da noi interpretări în noi formule de exprimare.

C��� F����, istoric de artă

soul,” for the symbol a�aches visible images on “the side of the invisible glimpsed occult.” On the other hand, the symbol lives as long as it bears a meaning, trying to interpret the full meaning of each image would mean a seman�c disarraying, the ineffable being revealed as detrimental to mystery.

Under the program “we are from the same branch” - the beauty contrivers – the par�cipa�ng ar�sts believe that regardless of �me, symbols will not disappear as long as new interpreta�ons will be given to new forms of expression.

C��� F����, art historian

as long as new interpreta�ons will be given to new forms of expression. C��� F����, art

Felix Aftene

Felix Aftene acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 11

acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010

Felix Aftene acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 11

George Apostu

George Apostu lemn, 130/31/15 cm 12
George Apostu lemn, 130/31/15 cm 12

lemn, 130/31/15 cm

Gheorghe I. Anghel

Gheorghe I. Anghel tehnică mixtă pe pânză, 100/200 cm, 2010 13
Gheorghe I. Anghel tehnică mixtă pe pânză, 100/200 cm, 2010 13

tehnică mixtă pe pânză, 100/200 cm, 2010

Maria Balea

Maria Balea tehnică mixtă pe pânză, 120/90 cm, 2010 14
Maria Balea tehnică mixtă pe pânză, 120/90 cm, 2010 14

tehnică mixtă pe pânză, 120/90 cm, 2010

Ion Bitzan

Ion Bitzan tehnică mixtă, 34/24,5/8 cm 15

tehnică mixtă, 34/24,5/8 cm

Ştefan Călărăşanu

Ştefan Călărăşanu 16 andezit, 85/60/56 cm, 2010

16

Ştefan Călărăşanu 16 andezit, 85/60/56 cm, 2010

andezit, 85/60/56 cm, 2010

Mihai Chiuaru

Mihai Chiuaru acrilic pe pânză, 80/200 cm 17
Mihai Chiuaru acrilic pe pânză, 80/200 cm 17

acrilic pe pânză, 80/200 cm

Ilie Boca

Ilie Boca 18 tehnică mixtă, 101/90 cm, 2009

18

Ilie Boca 18 tehnică mixtă, 101/90 cm, 2009

tehnică mixtă, 101/90 cm, 2009

Onisim Colta

Onisim Colta lemn, alamă, aluminiu, pânză, furnir, 88/42/26 cm 19

lemn, alamă, aluminiu, pânză, furnir, 88/42/26 cm

Onisim Colta lemn, alamă, aluminiu, pânză, furnir, 88/42/26 cm 19

Lucia Călinescu

Lucia Călinescu tehnică mixtă pe pânză, 135/135 cm, 2010 20
Lucia Călinescu tehnică mixtă pe pânză, 135/135 cm, 2010 20

tehnică mixtă pe pânză, 135/135 cm, 2010

Adrian Chira
Adrian Chira

acrilic pe pânză, 100/100 cm

Miron Duca tehnică mixtă pe pânză, 70/150 cm, 2009 22

Miron Duca

Miron Duca tehnică mixtă pe pânză, 70/150 cm, 2009 22

tehnică mixtă pe pânză, 70/150 cm, 2009

Marian Coman

Marian Coman acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 23

acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010

Marian Coman acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 23
Levente Csatlos
Levente Csatlos

tehnică mixtă, 100/120 cm

bronz, 31/22/20 cm 25 Vasile Gorduz
bronz, 31/22/20 cm
25
Vasile Gorduz

Gabriela Drînceanu

Gabriela Drînceanu 26 lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009

26

Gabriela Drînceanu 26 lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009

lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009

detalii - lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009 27

detalii - lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009

detalii - lemn policrom, colaj obiecte, 165/120/32 cm, 2009 27
Maxim Dumitraş
Maxim Dumitraş

28

andezit, 80/60/10 cm, 2010

andezit, 80/60/10 cm, 2010 29

andezit, 80/60/10 cm, 2010

Suzana Fântânariu

Suzana Fântânariu tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010 30
Suzana Fântânariu tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010 30

tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010

tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010 31
tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010 31

tehnică mixtă pe hârtie, 100/70 cm; lemn tratat, 34/36/5 cm (grupaj), 2010

Nicolae Fleissig

Nicolae Fleissig andezit, 65/20/20 cm, 2010 32
Nicolae Fleissig andezit, 65/20/20 cm, 2010 32

andezit, 65/20/20 cm, 2010

detalii - andezit, 65/20/20 cm, 2010 33

detalii - andezit, 65/20/20 cm, 2010

detalii - andezit, 65/20/20 cm, 2010 33

Janos Ghyarmathy

Janos Ghyarmathy bronz, 120/32/10 cm 34
Janos Ghyarmathy bronz, 120/32/10 cm 34

bronz, 120/32/10 cm

detaliu - bronz, 120/32/10 cm 35

detaliu - bronz, 120/32/10 cm

Ion Irimescu

Ion Irimescu 36 bronz, 52/30/17 cm

36

bronz, 52/30/17 cm

detaliu - bronz, 52/30/17 cm 37

detaliu - bronz, 52/30/17 cm

Bob Jozsef

Bob Jozsef 38 tehnică mixtă, 200/150 cm

38

Bob Jozsef 38 tehnică mixtă, 200/150 cm

tehnică mixtă, 200/150 cm

Amalia Kovacs

Amalia Kovacs acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010 39

acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010

Amalia Kovacs acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010 39
Mădălina Lazăr tehnică mixtă pe pânză, 130/200 cm, 2010 40

Mădălina Lazăr

Mădălina Lazăr tehnică mixtă pe pânză, 130/200 cm, 2010 40

tehnică mixtă pe pânză, 130/200 cm, 2010

Adriana Lucaciu
Adriana Lucaciu

tehnică mixtă, 100/100 cm, 2010

Marcel Lupşe

Marcel Lupşe acrilic pe pânză, 150/70 cm, 2009 42
Marcel Lupşe acrilic pe pânză, 150/70 cm, 2009 42

acrilic pe pânză, 150/70 cm, 2009

Mircea Moldovan
Mircea Moldovan

acrilic pe pânză, 80/90 cm, 2009

Alexandru Lupu

Alexandru Lupu lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010 44
Alexandru Lupu lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010 44

lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010

detalii - lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010 45

detalii - lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010

detalii - lemn, tehnică mixtă, 188/73/43 cm, 2010 45

Mihai Perca

Mihai Perca 46 ulei pe pânză, 100/70 cm

46

Mihai Perca 46 ulei pe pânză, 100/70 cm

ulei pe pânză, 100/70 cm

George-Leon Mircea

George-Leon Mircea tehnică mixtă pe hârtie, 140/140 cm 47

tehnică mixtă pe hârtie, 140/140 cm

Dorel David Morar

Dorel David Morar 48 fier, lemn, 200/80/50 cm

48

Dorel David Morar 48 fier, lemn, 200/80/50 cm

fier, lemn, 200/80/50 cm

detaliu - fier, lemn, 200/80/50 cm 49

detaliu - fier, lemn, 200/80/50 cm

Fareed Nagi

Fareed Nagi andezit, 50/35/35 cm, 2010 50
Fareed Nagi andezit, 50/35/35 cm, 2010 50

andezit, 50/35/35 cm, 2010

detalii - andezit, 50/35/35 cm, 2010 51

detalii - andezit, 50/35/35 cm, 2010

detalii - andezit, 50/35/35 cm, 2010 51

Liviu Nedelcu

Liviu Nedelcu acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 52
Liviu Nedelcu acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010 52

acrilic pe pânză, 100/100 cm, 2010

Simion Moldovan

Simion Moldovan lemn policrom, 182/40/32 cm, 2008 53

lemn policrom, 182/40/32 cm, 2008

Simion Moldovan lemn policrom, 182/40/32 cm, 2008 53
Ştefan Pelmuş ulei pe pânză, 100/150 cm 54

Ştefan Pelmuş

Ştefan Pelmuş ulei pe pânză, 100/150 cm 54

ulei pe pânză, 100/150 cm

Bogdan Pelmuş

Bogdan Pelmuş ulei pe pânză, 100/100 cm 55

ulei pe pânză, 100/100 cm

Bogdan Pelmuş ulei pe pânză, 100/100 cm 55

Silvia Radu

Silvia Radu 56 pastel pe hârtie, 70/50 cm

56

Silvia Radu 56 pastel pe hârtie, 70/50 cm

pastel pe hârtie, 70/50 cm

Romul Nuţiu

Romul Nuţiu acrilic pe pânză, 145/114 cm, 2010 57

acrilic pe pânză, 145/114 cm, 2010

Romul Nuţiu acrilic pe pânză, 145/114 cm, 2010 57

Alexandru Păsat

Alexandru Păsat 58 bronz, 55/5/6 cm

58

Alexandru Păsat 58 bronz, 55/5/6 cm

bronz, 55/5/6 cm

detaliu - bronz, 55/5/6 cm 59

detaliu - bronz, 55/5/6 cm

detaliu - bronz, 55/5/6 cm 59

Attila Pokorny

Attila Pokorny 60 marmură, 130/15/10 cm

60

Attila Pokorny 60 marmură, 130/15/10 cm

marmură, 130/15/10 cm

detaliu - marmură, 130/15/10 cm

detaliu - marmură, 130/15/10 cm 61

61

Ioan Pop andezit, tuf vulcanic de Cavnic, 18/82/20 cm 62

Ioan Pop

Ioan Pop andezit, tuf vulcanic de Cavnic, 18/82/20 cm 62

andezit, tuf vulcanic de Cavnic, 18/82/20 cm

detaliu - andezit, tuf vulcanic de Cavnic, 18/82/20 cm 63

detaliu - andezit, tuf vulcanic de Cavnic, 18/82/20 cm

George Sorin Purcaru 64 inox, 97/52/22 cm, 2009

George Sorin Purcaru

George Sorin Purcaru 64 inox, 97/52/22 cm, 2009

64

inox, 97/52/22 cm, 2009

detaliu - inox, 97/52/22 cm, 2009 65

detaliu - inox, 97/52/22 cm, 2009

65

Vasile Raţă
Vasile Raţă

66

acrilic pe pânză, 130/140 cm

Constantin Răducan

Constantin Răducan ulei pe piele, 80/150 cm, 2010 67
Constantin Răducan ulei pe piele, 80/150 cm, 2010 67

ulei pe piele, 80/150 cm, 2010

67

Paula Ribariu

Paula Ribariu 68 ulei pe pânză, 70/50 cm

68

ulei pe pânză, 70/50 cm

Dorel Petrehuş

Dorel Petrehuş ulei pe pânză, 125/125 cm, 2009 69

ulei pe pânză, 125/125 cm, 2009

Dorel Petrehuş ulei pe pânză, 125/125 cm, 2009 69

69

Mircea Roman

Mircea Roman lemn, tifon, culoare, carton pânzat, 203/105/62 cm, 2010 70
Mircea Roman lemn, tifon, culoare, carton pânzat, 203/105/62 cm, 2010 70

lemn, tifon, culoare, carton pânzat, 203/105/62 cm, 2010

detaliu - lemn, tifon, culoare, carton pânzat, 203/105/62 cm, 2010 71

detaliu - lemn, tifon, culoare, carton pânzat, 203/105/62 cm, 2010

Andreea Şerban Chira

Andreea Şerban Chira tehnică mixtă, 120/70 cm 72
Andreea Şerban Chira tehnică mixtă, 120/70 cm 72

tehnică mixtă, 120/70 cm

Cristian Sida

Cristian Sida acrilic pe pânză, 170/170 cm, 2010 73

acrilic pe pânză, 170/170 cm, 2010

Cristian Sida acrilic pe pânză, 170/170 cm, 2010 73

Csaba Santa

Csaba Santa detaliu - bronz, 50/28/26 cm 74
Csaba Santa detaliu - bronz, 50/28/26 cm 74

detaliu - bronz, 50/28/26 cm

bronz, 50/28/26 cm 75

bronz, 50/28/26 cm

Mariana Şerban 76 tehnică mixtă, 132/76 cm, 2010

Mariana Şerban

Mariana Şerban 76 tehnică mixtă, 132/76 cm, 2010

76

tehnică mixtă, 132/76 cm, 2010

Florin Strejac

Florin Strejac lemn de nuc, sticlă, 170/50/60 cm 77

lemn de nuc, sticlă, 170/50/60 cm

Florin Strejac lemn de nuc, sticlă, 170/50/60 cm 77

Ioan Şulea

Ioan Şulea 78 acrilic pe mdf, 150/150 cm

78

Ioan Şulea 78 acrilic pe mdf, 150/150 cm

acrilic pe mdf, 150/150 cm

Cristian Târnovan

Cristian Târnovan acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010 79

acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010

Cristian Târnovan acrilic pe pânză, 120/100 cm, 2010 79

Iosif Ştefan Tasi

Iosif Ştefan Tasi 80 lemn, cupru, 127/76/23 cm

80

Iosif Ştefan Tasi 80 lemn, cupru, 127/76/23 cm

lemn, cupru, 127/76/23 cm

detalii - lemn, cupru, 127/76/23 cm 81

detalii - lemn, cupru, 127/76/23 cm

detalii - lemn, cupru, 127/76/23 cm 81

81

Constantin Tofan 82 tehnică mixtă, 70/100 cm

Constantin Tofan

Constantin Tofan 82 tehnică mixtă, 70/100 cm

82

tehnică mixtă, 70/100 cm

Vasile Tolan

Vasile Tolan acrilic pe pânză, 140/140 cm 83

acrilic pe pânză, 140/140 cm

Vasile Tolan acrilic pe pânză, 140/140 cm 83

83

Yoshin Ogata andezit, 65/45/15 cm, 2010 84

Yoshin Ogata

Yoshin Ogata andezit, 65/45/15 cm, 2010 84

andezit, 65/45/15 cm, 2010

andezit, 65/45/15 cm, 2010 85
andezit, 65/45/15 cm, 2010 85

andezit, 65/45/15 cm, 2010

Dany Madlen Zărnescu

Dany Madlen Zărnescu 86 tehnică mixtă, 50/45 cm

86

Dany Madlen Zărnescu 86 tehnică mixtă, 50/45 cm

tehnică mixtă, 50/45 cm

Gheorghe Zărnescu

Gheorghe Zărnescu lemn, 150/25/25 cm 87

lemn, 150/25/25 cm

Gheorghe Zărnescu lemn, 150/25/25 cm 87
Gheorghe Zărnescu lemn, 150/25/25 cm 87

87

Catalogul Expoziţiei Internaţionale de Artă Plas�că TOTEM, ediţia a VI-a, Târgu Mureş, 2010

C������: Adrian Chira

C���������� �������: Csatlos Levente

G������: Claudia Tache-Veethividangan

T��������� ��������: Nicoleta Laszlo P������� ���������: E-ON România

��������� : E-ON România T������ �� : Regia Autonomă Monitorul

T������ ��: Regia Autonomă Monitorul Oficial

The catalog of the Interna�onal Exhibi�on of Fine Arts TOTEM, the 6 th edi�on, Târgu Mureş, 2010

C������: Adrian Chira

P������ ���������: Csatlos Levente

G������ ������: Claudia Tache-Veethividangan

T����������: Nicoleta Laszlo

P�������� �������: E-ON România

P������ ��: Regia Autonomă Monitorul Oficial