Sunteți pe pagina 1din 2

G R U P U L P S A L T I C T H E O L O G O S

A L E P I S C O P I E I M A R A M U R E Ş U L U I Ş I S Ă T M A R U L U I

COLINDĂM, COLIND...
glas 8 Ni

** REFREN **

1. Se văd în zări trei magi ve ni ind Și-o stea na in tea lo or

Pe dru mul spre Ie ru sa li im Că lă to rind de zo or

Și-a co lo în Ie ru sa lim De-un prunc au în tre ba at

Că stea ua lui ei au vă zut Și-au spus că-I Îm pă ra at.

** REFREN **

2. De-un Îm pă rat ce s-a năs cut Noi nu am a u zi it

Dar mer geți voi și-L că u tați Că poa te-L veți gă si

Și-n da tă ce-au ple cat la drum Cu toți se bu cu ra ră

Că ste aua iar 'na in tea lor Fru mos li s-a ră ta ră.

** REFREN **
3. Și-au mers pâ nă la Be e tle e em Și-a co lo au stă tu ut

Că stea ua co lo i-a o prit Din dru mul lor cel lung

La u șa u nui grajd a junși 'Nă un tru ei in tra ră

Iar prun cul ce îl că u tau În ie sle îl a fla ră.

** REFREN **

4. Să rac în șu ră lân gă boi Cu mir cul cat în pa ie

A șa L-au gă sit cei trei magi Pe Dum ne ze ul sla vei

Dar ei pe El L-au cu nos cut Că es te Îm pă ra tul

Cel Bun, cel Ma re și cel Sfânt Ce lu mea a cre a t-o.

** REFREN **

5. Și-n da tă ma gii s-au ple cat Cu bu cu ri e ma re

Și da ruri scum pe din de sagi Au scos spre în chi na re

Tă mâ ie, smir nă, a ur mult Cu drag I-au dă ru i it

Ca u nui Domn și Dum ne zeu Și Îm pă rat slă vi it.

** REFREN **

Rearanjat în pagină de Ioan Mircea Pop (14.12.2016)


Grupul Psaltic Theologos