Sunteți pe pagina 1din 4

Creativitate și inovare în managementul proiectelor – 2019-2020

Creative Business
Îndrumar sintetic de realizare a proiectului individual la disciplina
Creativitate și inovare în managementul proiectelor

Mențiuni generale
- Proiectul individual urmărește încurajarea formării spiritului antreprenorial și
valorificarea potențialul economic al unei idei, al unor talente sau îndemânări prin
planificarea și implementarea unei afaceri1;
- Proiectul presupune trei componente: realizarea unui portofoliu (care să conțină
materiale folosite în realizarea proiectului – notițe, articole, liste cu lucruri de făcut,
schițe, încercări etc.), realizarea unui plan și implementarea acestuia. Portofoliul nu
se notează, însă se arată în ziua prezentării pentru a demonstra autenticitatea
demersului întreprins. Planul se realizează după indicațiile menționate mai jos.
Implementarea presupune parcurgerea parțială sau integrală a elementelor
specificate în plan și obținerea unor rezultate finale sau interimare. Acestea vor fi
dovedite pe diverse căi, alese de studenți și în funcție de specificul proiectului (copii
după contracte, scrisori de intenție, e-mailuri, fotografii, prototipuri, liste de prezență,
extrase de cont etc.)
- Ideea de afacere propusă prin proiect poate fi subsidiară ca activitate sectorului
cultural și creativ, luându-se în considerare accepțiunea lui John Howkins (The creative
economy, 2001) asupra acestuia (domenii de activitate: publicitate și marketing;
arhitectura; meșteșugurile; design-ul de produse, grafic și vestimentar; industria
audio-vizuală și fotografia; IT-ul; industria editorială; muzeele, galeriile și bibliotecile;
muzica, artele vizuale și interpretative, industria jocurilor și a jucăriilor), însă poate
viza și alte arii de activitate, în funcție de preferințe;

1
Afacere: activitate legală din domeniul agricol, industrial, comerț, financiar etc. desfășurată în scopul
obținerii de profit (DEX, 2009).
Creativitate și inovare în managementul proiectelor – 2019-2020

- Criteriile de evaluare a proiectului vor urmări coerența sa (25p), gradul de


aplicabilitate/ ancorarea în realitate (25p), originalitatea acestuia (25p) și maniera de
prezentare a acestuia (25p);
Coerența proiectului: Criteriul vizează reliefarea coerenței logice a informațiile
menționate în proiect, argumentarea ideii, stabilirea clară a scopului, obiectivelor și
sarcinilor de lucru;
Gradul de aplicabilitate/ ancorarea în realitate: Pentru a vorbi de un proiect, etapa
de planificare trebuie depășită prin inițierea implementării obiectivelor și sarcinilor
asumate. Criteriul vizează fezabilitatea proiectului, ancorarea în realitate a manierei
de stabilire a sarcinilor, încadrarea realistă a acestora în timp și obținerea unor
rezultate, fie și intermediare care să denote autenticitatea demersului întreprins.
Originalitatea: Criteriul presupune reliefarea modului în care ideea și proiectul în sine
aduc o îmbunătățire, fie și incrementală, la situația prezentă din domeniul considerat.
Care sunt atributele ce denotă noutatea ideii de proiect?
Prezentarea proiectului: Orice realizare, precum un proiect inițiat la un curs, poate fi
o sursă de inspirație și un factor încurajator al schimbării pentru ceilalți. Acesta este
motivul pentru care proiectele trebuie și prezentate. Modalitatea de prezentare
rămâne la latitudinea fiecărui student. Totuși vor fi însă apreciate prezentările
originale, capabile să inspire publicul care va fi de față. Prezentările trebuie să vizeze
următoarele elemente: ideea proiectului, cu reliefarea caracterului său inovativ,
produsul, descrierea succintă a modului de implementare și a modelului de afaceri
ales și prezentarea rezultatelor obținute ale proiectului, precum și a celor așteptate în
viitor. Timpul alocat fiecărei prezentări este de cel mult 7 minute.
- Planul se realizează după o structură la alegere, însă care va trebui să conțină
elementele specificate în îndrumar;
- Dimensiunea planului nu trebuie să depășească 10 pagini (inclusiv coperte,
bibliografie, grafice etc.);
- După finalizare, proiectul va fi salvat în format pdf, cu numele
masterandului/participantului și va fi încărcat pe grup nu mai târziu de 6 ianuarie, ora
23:59.
Creativitate și inovare în managementul proiectelor – 2019-2020

Planul de proiect

Planul de proiect se va realiza după o structură la liberă alegere, însă care va include
următoarele elemente:

- Ideea de afacere: menționarea și explicarea clară a ideii de afacere creativă


considerată. Se va explica motivația alegerii activității și se vor invoca o serie de
argumente care să demonstreze fezabilitatea afacerii;
- Analiza S.W.O.T. a ideii de afacere: se va analiza ideea de afacere din perspectiva
avantajelor și punctelor slabe ale sale, precum se vor identifica oportunități și
obstacole care trebuie depășite în vederea implementării ideii;
- Scopul și obiectivele afacerii: Derivă din motivație și explică într-o manieră mai
detaliată motivația menționată anterior;
- Modelul/ modelele de afaceri alese: specificarea clară a modelului de creare a valorii
pentru proiectul considerat.
- Aspecte legale: Specificarea generală a elementelor de drept ce vizează activitățile
menționate în proiect.
- Echipa de proiect: se va defini echipa de proiect, specificându-se specializarea,
abilitățile sau experiența necesară a membrilor săi precum și sarcinile alocate fiecăruia
(corelația se poate realiza prin intermediul unei matrice);
- Managementul echipei de proiect: care vor fi practicile și strategiile manageriale
adoptate în cadrul proiectului și care vor încuraja creativitatea la nivelul afacerii,
precum și ce elemente de cultură organizațională vor fi aplicate în afacere;
- Grupurile țintă vizate: persoanele/ organizațiile implicate în proiect (nu membrii
echipei proiectului);
- Beneficiari finali: beneficiarii pe termen lung ai rezultatelor activității proiectului;
- Actorii interesați: persoanele fizice și juridice interesate în proiect;
- Responsabilitățile: responsabilii de punerea în aplicare a proiectului;
- Planul de lucru: inventarierea și programarea sarcinilor de lucru. Vor fi inventariate
toate sarcinile de lucru necesare a fi realizate pentru realizarea proiectului, acestea
fiind grupate după specificul lor în pachete de lucru (PL). Sarcinile și pachetele trebuie
ancorate în timp, prin realizarea unei diagrame Gantt.
Creativitate și inovare în managementul proiectelor – 2019-2020

- Bugetul: se va inventaria succint care sunt resursele necesare implementării și


derulării proiectului. Informațiile prezentate trebuie fundamentate și demonstrate (de
ex. prin compararea unor oferte de preț, etc.).
- Rezultatele: Sunt detaliate produsele efective ale proiectului, a căror realizare
conduce la atingerea obiectivelor asumate. Sunt incluse elemente doveditoare,
atașate ca anexe, care să demonstreze inițierea și derularea implementării proiectelor.

Alături de bibliografia recomandată în Fișa disciplinei, pentru realizarea proiectului pot


fi consultate și următoarele resurse:
- Curs online de managementul proiectelor,
http://www.revealvolunteering.eu/courses.php#PM
- David Ogilvy’s Timeless Principles of Creative Management, disponibil online la adresa
https://www.brainpickings.org/2013/07/30/david-ogilvy-principles-of-creative-
management/ ;
- Elemente de cultură organizațională, http://conspecte.com/Cultura-
organizationala/cultura-organizationala.html ;
- Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, http:/ /www.europa-creativa.eu/;

Spor la creat!