Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICĂ SPECIALIST RESURSE UMANE:

 Contractul individual de muncă (incheiere, modificare, suspendare, încetare);


 Timpul de muncă și timpul de odihnă;
 Recrutarea și selecția resurselor umane;
 Registrul general de evidență a salariaților;
 Evaluarea performanțelor profesionale;
 Accidentele de muncă;
 Determinarea deducerii lunare de intretinere in functie de veniturile realizate si de numarul de
persoane aflate in intretinerea salariatului;
 Plata orelor suplimentare, a orelor de noapte sau a orelor lucrate in zilele de sarbatori legale;
 Calculul drepturilor salariale brute/nete in cazul unor categorii speciale de salariati: pensionari,
persoane cu handicap grav sau accentuat sau a programatorilor;
 Impozitarea tichetelor de masa, a tichetelor cadou, tichetelor de vacanta;
 Acordarea ajutoarelor de nastere, de deces si a avantajelor in natura;
 Calculul indemnizatiei de concediu de odihna;
 Plata zilelor de concediu de odihna neefectuate la incetarea contractului de munca;
 Calculul indemnizatiei pe durata incapacitatii temporare de munca cauzata de boli obisnuite,
maternitate, sarcina si lauzie, risc maternal, etc;
 Calculul indemnizatiei pe durata incapacitatii temporare de munca cauzata de acidente de munca
sau boli profesionale;
 Calculul obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat datorate de
angajator si de catre angajat;
 Calculul contributiei la fondul special de solidaritate pentru persoane cu handicap;
 Operarea reţinerilor din drepturile salariale (pensii alimentare, pensii private, popriri, imputaţii,
chirii, titluri executorii) pentru angajati;
 Intocmirea declaratiei 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

BIBLIOGRAFIE:

 O.U.G. nr. 159/1999 privind inființarea C.N. Loteria Româna S.A.;


 O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.62/2011-Legea dialogului social;
 O.U.G nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de
muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă, cu modificările ulterioare;
 O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată;
 Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
 O.U.G. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordin MFP nr. 2634/2015 privind documente financiar contabile;
 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile și completările ulterioare;
 Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 142/1998 - Legea tichetelor de masa actualizata;
 O.U.G nr. 46/2017 - modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor
de vacanţă
 Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1209/2018, ministrului muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1582/2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 999/2018,
valabil începând cu ianuarie 2018- pentru completarea si transmiterea declaratiei 112.