Sunteți pe pagina 1din 3

1.

1 Cererea de înregistrare
Contractul de fuziune
Actul de constituire a noii PJ
Actele de constituire a PJ existente
Copia de pe avizul publicat în MO
Actele care demonstrează garantarea drepturilor și satisfacerea creanțelor
creditorilor
Autorizația de fuziune
Dovada de plată a taxei de înregistrare

1.2 Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la


contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana
juridică ce se înfiinţează. În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi
obligaţiile fiecăreia din ele trec la noua persoană juridică, în conformitate cu actul
de transmitere.
Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi
trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică
absorbantă. În cazul absorbţiei unei persoane juridice de către alta, drepturile şi
obligaţiile persoanei juridice absorbite trec la persoana juridică absorbantă în
conformitate cu actul de transmitere.
In ambele cazuri (absobtie, contopire) persoanele juridice implicate dispar, se
dizolva fara lichidare, patrimonial lor fiind preluat in intregime fie de catre persoana
juridical absorbanta, fie de catre noua persoana juridical ce apare din contopore.
Contractual de fuziune prin contoire se deosebeste de contractual de fuziune
prin absorbtie prin scopul urmarit. Contractul de contopire urmareste scopul de
constituire a unei personae juridice noi, contractual de fuziune prin absorbtie are ca
scop preluarea patrimoniului persoanei absorbite.

1.3 Din speta data putem presupune ca avizul pozitiv este de la Consiliul
Concurentei, deoarece legea concurentei stabileste ca concentrarile economice care
se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor personae juridice trebuie notificate
la consiliul concurentei de catre patrile participante la fuziune. Pericolul cel mai
mare a fuziunii consta in faptul ca poate da nastere unor concentrari economice de
amploare. Concentrarea capitalului si crearea unei personae juridice puternice care
va domina pe piata.
1.1 Bunurile incorporale reprezinta acele bunuri care nu au o existenta materiala. Ele
deţ in un loc preponderent î n orice societate comercială. În categoria bunurilor
incorporale se includ:
1. dreptul asupra denumirii de firmă;
2. dreptul asupra emblemei;
3. dreptul de autor;
4. drepturile asupra mărcii;
5. drepturile asupra modelelor industriale;
6. dreptul asupra clientelei ş i a vadului comercial, etc.
Dreptul asupra firmei. Dacă orice persoană fizică se identifică î n societate
prin nume ş i prenume, societatea comercială ca persoană juridică se individualizează
prin denumire (firmă). Dreptul asupra emblemei. Emblema, de asemenea, este un
atribut de identificare a societăţ ilor comerciale. Dacă firma identifică societatea prin
denumirea sa emblema este semnul sau denumirea care deosebeş te un comerciant
de altul de acelaş i fel. Dreptul de autor este un bun incorporal care poate fi inclus
î n patrimoniul societăţ ii comerciale î n calitate de aport la capitalul social sau care
poate fi dobî ndit de societate î n timpul activităţ ii. Drepturile asupra mărcilor.
Marca este semnul care face să se deosebească produsele ş i serviciile unei persoane
fizice sau juridice de produsele ş i serviciile similare ale altor persoane fizice sau
juridice. Vadul comercial se consideră un factor obiectiv, care desemnează
obiş nuinţ a consumatorului de a cumpăra constant produse ş i servicii de la un anumit
î ntreprinzător. Între clientelă ş i vad există o interdependenţ ă. Clientela este cauza ş i
efectul vadului.

1.2 Denumirea de firma reprezinta numele întreprinderii care o individualizează,


având caracter permanent, inalienabil, şi nu necesită o înregistrare deosebită.
Marca reprezinta orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la
deosebirea produselor și/sau a serviciilor unei PF sau PJ de produsele/serviciile altor
PF sau PJ.
Marca, emblema si denumirea societatii reprezinta elemente de identificare si
diferentiere a comerciantilor pe piata. Marca poate indeplini numeroase functii:
protejeaza produsele si serviciile titularului marcii, reprezinta o garantie a originii
unui produs si a calitatii sale, de distingere si personalizare fata de concurenta. O
marca de renume va atrage atat clienti care vor deveni fideli produselor si serviciilor
promovate sub respectiva marca, cat si posibili angajati ajutand astfel si la recrutare.
Scopul marcii este eliminarea riscului de confuzie asupra produselor si
serviciilor identificate prin respectiva marca in fata clientilor, furnizorilor sau a
oricaror alte persoane interesate, altfel incat nu vor fi confundate cu altele aflate in
piata.
Toti agentii economici sunt obligati sa aiba o denumire sub care isi desfasoara
activitatea, in lipsa acesteia societatea neputand fi inregistrata.

1.3 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI,


este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate
care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor în condiţiile
prezentei legi.
Persoanele fizice şi juridice străine beneficiază de drepturile acordate asupra
marcii la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova.
Cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI, cetateanul stain va fi
reprezentat de un mandatar autorizat, împuternicit printr-o procură.
Referitor la creanta fata de societate aceasta este de competenţa exclusivă a
adunării generale a asociaţilor ţin: b) modificarea cuantumului capitalului social;

S-ar putea să vă placă și