Sunteți pe pagina 1din 7

GRADINITA NR 73.

BUCURESTI

PLAN MANAGERIAL COMISIA METODICĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018

I. Domeniul curriculum
OG1: Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare

II. Domeniul resurse umane


OG2: Formarea continuă şi autoperfecţionarea cadrelor didactice

III. Domeniul resurse umane şi informaţionale


OG3: Valorificarea materialului didactic

IV. Domeniul relaţia cu comunitatea


OG4: Pregătirea unei oferte de extracurriculare adecvate
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

I. Domeniul curriculum

OG1: Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învățare-evaluare


OBIECTIVE SPECIFICE:

O1: Îmbunătățirea eficienței actului didactic


O2: Integrarea eficientă documentelor școlare în activitatea instructivă-educativă
O3: Evaluarea copiilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă

Nr OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI


crt.
1. O1. Îmbunătățirea 1.Studierea Planului-cadru de învăţământ şi a Cadrele didactice 12-30 Realizarea
eficienţei actului programei şcolare Responsabil septembrie documentelor
didactic 2. Întocmirea schemelor orare şi a orarelor comisie 2017 ( planificări,
grupelor orare
3. Întocmirea planificărilor anuale şi săptămânale,
calendaristice. Avizarea lor de către caietul de
responsabilul Comisiei metodice şi a directorului observare a
unitatii. copilului) de
4.Transmiterea către cadrele didactice a către toate
informaţiilor furnizate de conducerea cadrele didactice
inspectoratului de sector
5. Analiza activităţii comisiei metodice în anul
şcolar 2017-2018
6. Propuneri de activităţi/termen de
realizare/responsabilităţi pentru anul şcolar
2017-2018
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

2. O2. Integrarea 1. Completarea corectă a cataloagelor Cadrele didactice Septembrie Documentele


eficientă 2. Cunoaşterea modului de utilizare a Responsabil Permanent completate de
documentelor documentelor şcolare şi consemnarea corecta a comisie către toate
şcolare în activitatea activitatilor cadrele didactice.
instructivă- 3. Completarea corectă a evaluarilor sumative si Ianuarie Iunie
educativă finale
3. O3. Evaluarea 1. Stabilirea şi aplicarea evaluărilor iniţiale, Cadrele didactice octombrie Programe de
copiilor cu scop de baremelor şi descriptorilor de performanţă Responsabil remediere
orientare și 2. Raport al comisiei cu privire la rezultatele comisie Permanent Rezultatele
optimizare a evaluărilor iniţiale evaluărilor Mape
procesului de 3. Iniţierea programelor/măsurilor remediale didactice cu teste
învățare pentru copiilor cu dificultăţi de învăţare Permanent
4. Organizarea judicioasă a evaluărilor
formative, sumative şi a celor finale, cu stabilirea Mai/Iunie
unor programe de recuperare, ameliorare şi 2018
dezvoltare;
4. O4. Utilizarea unor Prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese Cadrele didactice Conform Graficul
strategii interactive, rotunde, exemple de bună practică, dezbateri, Responsabil programului de activităţilor
moderne în care să abordeze utilizarea strategiilor didactice comisie activităţi al
desfășurarea comisiei Portofoliul
activității la clasă activităţilor
Procese-verbale
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

II. Domeniul resurse umane


OG2: Formarea continuă şi autoperfecţionarea cadrelor didactice
OBIECTIVE SPECIFICE

O1: Participarea cadrelor didactice la acţiuni de formare continuă.

Nr OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI


crt.
1. Participarea 1. Identificarea nevoilor de formare ale
cadrelor didactice cadrelor didactice Cadrele didactice
la acţiuni de 2. Implicarea cadrelor didactice în susuţinerea Responsabil Permanent Adeverinţe ale
formare continuă. de lecţii demonstrative, prezentări teoretice, comisie cursurilor de
exemple de bună practică în cadrul comisiei Responsabil formare
metodice formare continuă
3. Centrarea activităţilor de perfecţionare la
nivelul consiliului profesoral, pe promovarea
inovaţiei didactice, a interasistenţelor
4. Monitorizarea (periodică şi finală) tuturor
activităţilor cuprinse în Fişa postului , Portofoliul
urmărindu-se strategiile educative, stadiile de educatoarei
parcurgere, optimizarea demersului didactic,
finalitatea acestora şi dovezile aferente
(cuprinse în portofoliul educatoarelor) Baza de date
5. Participarea la consfătuiri şi cercuri
pedagogice. Diseminarea informaţiilor în
cadrul întâlnirilor comisiei metodice,
consiliului profesoral
6. Participarea la stagii de formare continuă
acreditate, la simpozioane, conferinţe,
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

seminarii
7. Lucrări şi articole de specialitate, publicate
sub semnătura proprie în cadrul unor reviste
sau pe site-uri educaţionale
8. Desfăşurarea unor activităţi ştiintifice sau
didactice recunoscute la nivelul ISMB şi a
MEN (proiecte educative, parteneriate, Decizii
concursuri)
9. Actualizarea Portofoliului personal al
cadrului didactic

III. Domeniul resurse umane şi informaţionale

OG3: Valorificarea materialului didactic


OBIECTIVE SPECIFICE

O1: Confecţionarea de material didactic (planşe, prezentări Power Point).


O2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice (cd-uri educaţionale, site-
uri educaţionale, calculator, video-proiector etc.)
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

Nr OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI


crt.
1. O1: Confecţionarea 1.Crearea ambientului educaţional atât în sălile Toate cadrele Permanent Sectorizarea sălilor
de material didactic de curs, cât şi pe holurile gradinitei de clasă
(planşe, prezentări 2.Confecţionarea de material didactic cu
Power Point). ajutorul elevilor şi al părinţilor

2. O2: Diversificarea 1.Utilizarea materialelor educaţionale aflate pe Toate cadrele Permanent Materialele
gamei de mijloace suporturi electronice didactice existente
didactice utilizate 2. Dezvoltarea resurselor materiale şi didactice
în desfăşurarea specifice activităţii didactice
activităţii didactice (achiziţionarea de cărţi, planşe, hărţi şi cd-uri
(cd-uri educative)
educaţionale, site-
uri educaţionale,
calculator, video-
proiector etc.)
GRADINITA NR 73. BUCURESTI

IV. Domeniul relaţia cu comunitatea

OG4: Pregătirea unei oferte de extracurriculare adecvate


OBIECTIVE SPECIFICE

O1: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale.


O2: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare.

Nr OBIECTIVE ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI PLANIFICATE RESPONSABILI TERMENE INDICATORI


crt.
1. O1: Iniţierea şi 1. Participarea, ca propunători sau parteneri, în Responsabil Conform Proiecte şi
derularea unor cadrul unor proiecte educaţionale comisie programelor de parteneriate
parteneriate şi 2. Reuniuni de lucru, întâlniri cu părinţii, Coord. Programe activităţi Portofolii
proiecte colaboratori, parteneri în proiecte Educative
educaţionale. Educatoare,
parinti
2. O2: Desfăşurarea 1. Implicarea copiilor, familiei în derularea Coord. Conform Fotografii,
unor activităţi activităţilor extraşcolare Programe programelor de portofolii,
educative şcolare şi 2. Derularea de acţiuni de voluntariat pe diferite Educative activităţi prezentari PPT,
extraşcolare problematici de interes comun, în parteneriat cu Cadrele didactice chestionare
instituţii private, publice ale comunităţii

DIRECTOR ÎNTOCMIT,
Responsabil comisie metodică,
BORDUSANU STELA Profesor înv. Prescolar: GIURGEA AIDA

S-ar putea să vă placă și