Sunteți pe pagina 1din 10

Adela APOSTOLESCU, Midilina ENACHE

A FOST ODATA CN NICIODATA


Auxiliarul meu pentru lecturi
Fige de lecturd in cdte 2 orel
Clasa a lll-a

Coordonator, Georgiana GOGOESCU

Cartea Romdneascl
EDUCATIONAL
@uPryruNrs
Figa 1. CARTEA NATURI|
Franza (fragment), de Emil GArkanu.................... .................... j
Figa 2. TOAMNA
Ce te legenl.. (fragment), de Mihai Eminescu................... ................................12
Fiaa3. NECUVANTAToARE
-Iedulcutreicapre(fragment),deOctavpancu-Iu;i....................................................
:olescu'
..................20
Figa 4. LEGENDE
Legenda Mure;ulai pi Oltului, Legendd geograficd....................... .....................29
FigaS. gTRAMOgil
Muma lui $tefon cel Mare (fragment), de Dimitrie Bolintineanu.... ....................?5

Figa6. COMOARA
Limba romAneascd (fragment), de Gheorghe 9ion........................ .....................43
Figa T.|ARNA
in ajunul Crdciunului, de Alexandru Vtahuld....... ...................4g
FigaL FAMILIA
Biifiatul cel harnic (fragment), de Petre Ispirescu.. .................55
Figag.?OVE?TI
Darul piticilor (fragment), de Fralii Grimm................-...... .................................63

Figa 1O. PRMAVARA


Vestitorii primdvarii (fragment), de George Co;buc......................... ...................69
Figa 11. MAMA
Puiul (fragment), de Ioan AL Brdtescu-Voine;ti........................ .........................2s

Figa 12. ANIVERSARE


Pdsiifica (fragment), de Lev Tolstoi.... ...........g1
Figa 13. AYENTURIERI
Aventutile lui Huburnam;i ale prietenilor sdi, Cap.IX, (fragment), de Nikolai Nosav.................88

Figa 14.VARA
Sara pe deal (fragment), de Mihai Eminescu................ ............gs
Figa 15. CALATORil
Marea, o apdfolositoare, de Marin 5orescu............. ...............101
CARTEA NATURII

C()PACUL IDEIL(lR!
Scrie pe ramurile copacului tot ce-]i vine in minte cand te gdndeqti la anotimpul toamna.

TITLU L POVESnnil : Frunza (fragment)


AUTORUL: Emit Gdrteani
(Sutsa: Antologia nuvelei ro Anegtl- Ed, Do arts, Sibtu,2004)
.
S-a desfrcut din mugur, intr-o diminea{d caldd a inceputului de primdvard. Cea dintdi razd de
soare s-a impletit pe ddnsa, ca o sArmd de aur, fEcind-o sd tremure de fericirea unei asemenea atingeri.
Zlua intdi i s-a pdrut scurtd gi apropierea noplii o mAhni. Lumina se stinse, rdcoarea o fEcuse se
zgribuleascd, si se vire intre celelalte $i sA a$tepte, a{ipind, pAn[ a doua zi, venirea soarelui.
Cu ce revdrsare de strdlucire se ridicd sfipanitorul lumii, pAnd sus, pe cer! Raza se cobori din nou
qi toatd ziua, incdlzitd, frunza se scild[ ln albastrul vdzduhului.
in scurtd vreme se desfbcu mare, verde, mai frumoasd ca toate, mai sus decdt celelalte, tocmai
in vdrf.[...]
Un ciripit strdin o mir5. $i cea dintdi r0ndunicd, venitd de departe, tdie albastrul ca o sAgeate,
inconjuri copacul de qAteva ori, cu strigdte de bucurie, apoi se aqezdpe streagina casei, cdntdnd mereu...
Dar, intr-o dimineaJd, raza de soare nu mai veni. Cerul rdmase acoperit do nori. Cea dintAi
picdturi de ploaie o izbi rece, greoaie. CAteva zile a plouat. Nici rAndunelele nu se mai vedeau.[...]
Dupd zilele acestea lipsite de scdnteiere, soarele rdsiri intr-o diminealS inlocaL vArsand parca
fldciri, incdlzind totul in cdteva clipe. Raza o fripse. in dupd-a miaza zilei acesteia, o pdsdricd, cu pene
verzi qi galbene, un scatiu, veni moleqit de cdldurd, de se furiqd sub ddnsa, la umbri, la adipost. gi
frunza se bucur6, acoperi cum putu mai bine pdsirica; iar aceasta ciripi, intdi in[bu9it6, din gugd, apoi
mai prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cdntec.
$i in fiecare zi, pasetea venea sd se ascundd de cdldura cotropitoare, in fiecare zi, frunza o ferea
gi seara cdntecul se imprdgtia vese1.
C0t n-ar fi dat acum frunza pe o picdturd de ploaie! Dar norii fugeau gonili de vdnturile din
in[ltimi, cerul de sticli, infldcdrat, uscase totul. Crinii nu mai miroseau; cdnd 9i cdnd rozeta, care igi
scutura sdmdnla coapt[, impr[gtia mireasma ei in zorii unora din dimineti. Prea multd luminI, prea
multd c6ldurd.
Noplile senine, cu craiul nou, cerul spuzit de stele o fermecau. Ar fi vrut s6 fie veqnic noapte...
Paserea venea mereu, cdteodatd gi noaptea rdminea acolo, alipind cu cdpgorul sub aripd.
$i trecu mult pdnd ce, odatii, v0ntul de toamnl incepu si batd. Zilele erau mai rdcoroase, noptile
mai reci; cerul arareori curat. Puternic suflb vdntul tomnatic ! Apusurile erau ca sdngele gi parc6
inrogeau $i pAmantul.[...]
Paserea ii venea mai rar, nu mai canb, $i asta o mdhnea cumplit.
Frunza tAnjea, se ingdlbenea; celelalte, de pe acelagi copac parc[ se ingdlbeniserd gi mai
repede. Incepuserd s[ cadd. Fianza atzea mereu, de acolo, din vArf, fognetul cobitor al tovardgelor
ce o pdrdseau, strecurdndu-se ugor, ca o $oapt6, a$temandu-se jos, intr-un livicer, pe deasupra c[ruia
vdntul alerga gr5bit.
De dimineala pand seaxa, qi noaptea, frunzele cddeau intruna. Unele mai repezi, altele mai
domoale, leg[ndndu-se ln aer ca o aripd de fluture, aninAndu-se de ramuri, ca cerdnd ajutorul; numai
intr-un tdrziu, dAndu-se tnvinse, cddeau ingropdndu-se intre celelalte.
intr-o dimineal[ se sperie. in tot copacul rdmdsese numai ea! Ramurile goale se loveau unele de
altele, tremur6nd ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi ca de bumbac; in largul lui, stoluri intregi de
paseri plecau in gir; atunci.bdgd de seamd cA $i cuiburile r6ndunelelor rdmaserd goale.
Un fior o shnbdtu gi se gandi la paserea pe care nu o vizuse de cdteva zrle. in clipele acestea,
c6nd parcd se cutremura la gdndul c6 poate gi ddnsa va trebui sd se desprindd, sd moard, ca gi celelalte,
vederea prietenei, pe care o addpostise at6ta, i-ar fi fost de ajutor.
$i paserea parcd auzi chemarea tovar6qei de altidatd; veni, dar se opri pu{in, pe o altd ramura, ca
gi cdnd n-ar fi cunoscut locul obignuit in care cAntase; apoi igi lud zborul qi, in trecerea grdbitd, fird si
?ntoarcd mdcar capul, lovi cu vdrful aripii frunza, care, de-abia mai tindndu-se, cdzu la rAndul ei.
$i ldvicerul dejos nu se mai ingrogd, din ce fusese, cu aceastl, cea din urmi, moartd.

VOCABUUIR
.
rozetd :micd plantd cu tulpina ramificatd, cu frunze lunguiele, cu flori galbene-aurii, pldcut
mirositoare;
. spuzit: acoperit
. tinjea: se veqtejea, se ofilea
. cobitor = prevestitor
o 1[yiss1 = tssdturi folositd la ]ard ca petur[ sau pentru agtemut pe jos
. aninindu-se = agd!6ndu-se
. fior : emolie pricinuiti de un sentiment putemic
dint6i
...1
parcI
rpene 1. Dacd ai citit cu aten{ie, rispunde la intrebIri.
rst. $i a) Cdnd s-a desftcut frunza din mugur?
, apoi

ferea
b) Cu cine s-a imprietenit frunza?
le din
re igi
, prea

pte... c) Ce anotimpuri sunt surprinse in text?

oplile
parcd
d) La ce s-a gdndit frunza in momentul in care a fost strebAtuti de un fior?

I mal
[9elor
3arua
Incercuiegte litera corespunzdtoare din dreptul variantei corecte de rdspuns.
e mal Ziua futdi i s-a pdrut ,, .
lulnat
a) rdcoroasd
ele de b) fierbinte
egi de c) scurtd

€stea,
Norii fugeau..
elalte, a) goniti de vdnturi
b) goniti de tunete
rd, ca
'ara sa c) goniti de fulgere
i.
Stoluri de pdsdri..,
a) se intorc la cuiburi
b) pleacd in gir
c) cutreierd zdrile

3. Completeazd, folosind cuvinte din textul dat:


intr-o dimineala de prim6vard, s-a
desficut o frunzd din . Prima s-a impletit pe
ea ca ftcdnd-o sd tremure. Pimazii s-a pSrut

apropierea noplii se stinse gi rdcoarea o ftcusd se

zgribuleascd pdn6 la
4. Transcrie, din text, enunprl in care se relateazd sosirea rdndunicii.

5. Scrie o informalie pe care ai a.flat-o din aceastd lecturd.

1. urmdnd modelele din text, atribuie gi tu insaE iri omenegti fenomenelor naturii, plantelor.

l|r{odel'. Frunza se gdndi la pasdrea pe care nu o mai ydzuse,


. Soarele
. Raza
. Frunza

2. Noteaz6, in tabel, cuvinte sau grupuri de cuvinte care descriu anotimpurile prezente in text.

3. Completeazd spaliile libere, folosind cuvintele: mii, nuci, aduci, zglobii. Continu6 cu 2,4 versuri qi
dd un titlu potrivit poeziei oblinute.

ToamnS, drag6, tu

Frunze galbene in
Copii

$i fiucte
4. Formuleazd o invitalie adresatii frunzei, prin care o rogi si participe la spectacolul de teatru
" C arnav alu l.fruw e l or aurif' .

5. Realizeazd o reclam[ pentru spectacolul "Camavalul frunzelor aurii" in chenarul dat.

I
l
swi qi
Rescrie corect enun{ul urmdtor.
intro dimineald, raza de soare nu a mai venit

2. Alcdtuieqte cete un enunl cu fiecare dintre cuvintele: tomnatic, aripii.

3. Transcrie, din text, un cuvdnt inrudit cwdntltlti slqb.

4. Identific[, ii text, insugiri care se referE la:

cildurd cnnl
nopJi

5. Scrie un enun!, respectdnd intrebirile date.

Frvnza(carefrunzd?) _(ce.face?) (cum?)

6. Eu scriu unu1, tu scrii multe!

sc6nteiere - ajutor -

scatiu -

7. Selecteaz6,, din text, dou[ cuvinte alintate.

8. Pune in ordine cuvintele date, pentru aforma o propozilie. Scrie propozilia obtinutd.
o, senine, de, ceral, qi, stele, fermecau, spuzit, nopyile

9. Realizeazd corespondenle intre cuvintele cu sens opus.

se agaz[ niciodat[
mereu o mAhni
o bucurd se ridici
10. Identificd greqelile din enunful dat gi scrieJ pe cel corect.
Cera Xnorat se vedea din vtrful dialului