Sunteți pe pagina 1din 120

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

BAZELE INFORMATICII

SUPORT DE CURS

Lector univ.dr. ANCA BUJOR

1
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

TEMĂ PENTRU TOŢI STUDENŢII DIN CENTRE


(IAȘI, BOTOȘANI, FOCȘANI, PIATRA NEAMȚ,
TECUCI)
(de prezentat la examen, sub formă printată)

Să se realizeze, folosind MS Word, un referat de 4 – 5 pagini, respectând următoarele cerinţe:


1. Ca subiect puteţi alege orice temă din domeniul informaticii (bazele informaticii, instruire asistată
de calculator, societatea informaţională, comerţ electronic etc.)
2. Referatul să fie prevăzut cu pagină de copertă, care să cuprindă numele universităţii, facultatea,
specializarea, anul, titlul rederatului şi numele studentului autor.
3. Titlul să fie scris cu un font diferit de celelalte, eventual folosind WORD ART.
4. Referatul să cuprindă antet, diferit pe pagini pare şi impare.
5. Să se insereze numărul de pagină
6. Să existe note de subsol, reprezentând trimiteri la bibliografie sau explicaţii suplimentare .
7. Să se folosească, în cazul eumerărilor, liste marcate (bullets).
8. Un paragraf din text să fie scris în 2 sau mai multe coloane.
9. Să se folosească pentru un anumit text chenare (border), pentru evidenţiere a textului.
10. Referatul să cuprindă 2 tabele, cu formate diferite
11. Referatul să cuprindă 2 grafice, de format diferit.
12. Întregul text al referatului să fie scris cu fontul TIMES NEW ROMAN, dimensiunea (size) 12, iar
distanţa dintre rânduri (line spacing) să fie de 1,5.

2
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CUPRINS

Capitolul 1. SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC………………………………….. 4


Capitolul 2. ARHITECTURA GENERALĂ A SISTEMULUI ELECTRONIC DE CALCUL………………. 8
Capitolul 3. SISTEME DE OPERARE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE…………………… 25
Capitolul 4. PROCESOARE DE TEXT – MICROSOFT WORD…………………………………... 35
Capitolul 5. PROGRAME DE CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL……………………… 61
Capitolul 6. PREZENTĂRI GRAFICE – MICROSOFT POWERPOINT………………………. 79
Capitolul 7. REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET………………………………………….. 106
Bibliografie .......................................................................................................................................... 117

3
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 1

SISTEM INFORMAŢIONAL ŞI SISTEM INFORMATIC

1. Obiectul informaticii
Informatica a fost definită iniţial de către Academia Franceza (prin anul 1966), ca fiind “ştiinţa
prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a informaţiei, considerată ca suport al
cunoştinţelor umane şi al comunicarilor în domeniile tehnicii, economice si sociale”, Aceasta se
contureaza ca activitate practică şi concepţie teoretică, pe masura dezvoltării calculatoarelor electronice
şi a perfecţionării tehnologiei de prelucrare a datelor.
Ca domeniu distinct de activitate, informatica preia treptat toate sarcinile dintr-un sistem
economico-social privind elaborarea de metode, tehnici, concepte şi sisteme pentru prelucrarea automata
a informatiei. Din acest punct de vedere informatica este definita ca fiind ştiinţa care se ocupă cu studiul
şi elaborarea metodelor de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor automate de calcul.
Ca activitate practică, informatica are o existenţă dinamică, ea apare şi se dezvoltă dintr-o
necesitate obiectivă, aceea de a rezolva problemele complexe privind prelucrarea datelor. În stadiul actual
de maturizare al informaticii, aceasta trebuie să urmărească doua obiective majore:
 pe de o parte, să realizeze prin metode şi tehnici proprii, sisteme informatice performante prin care să
se asigure accesul larg la informaţie;
 iar pe de alta parte, să asigure utilizarea eficienta a tuturor resurselor sistemelor de calcul.
Activitatea umană, indiferent sub ce formă se desfăşoară, este generatoare de informaţii. Cu cât
această activitate este mai complexă şi mai dinamică, cu atât volumul de informaţii creşte şi se diversifică
tinzând să frâneze sau chiar să blocheze procesul decizional. Apare astfel un conflict între creşterea
volumului de informaţii şi posibilităţile limitate ale sistemelor clasice de prelucrare, sisteme ce nu pot
furniza informaţii cât mai rapide, complete şi corecte necesare luarii deciziilor. În aceste condiţii, rolul
informaticii este decisiv în deblocarea şi fluidizarea sistemelor informaţionale şi decizionale, prin
asigurarea gestiunii, prelucrării şi distribuirii informaţiei într-un mod cât mai eficient către utilizatori.
În accepţiunea curenta, informatica cuprinde toate activitatile legate de proiectarea,
realizarea si exploatarea sistemelor de prelucrare automată a datelor, în scopul creşterii eficienţei
activităţilor umane, care influenteaza în mod decisiv fizionomia economiei si societăţii în general,
configurând societatea informaâională în care ne aflăm.

2. Informaţii, cunoştinţe, date


Informaţiile şi cunoştinţele au o mare importanţă atât pentru dezvoltarea personalităţii umane, cât
şi pentru evoluţia vieţii şi societăţii democratice. Nici societatea şi nici indivizii ei, nu pot evolua, nu pot
progresa satisfacător dacă nu dispun de informaţii. Prin intermediul informaţiilor se asigură transferul
cunoştinţelor de la o generaţie la alta, se asigură accesul la cele mai avansate realizări ale omenirii.
Conceptul de informaţie reprezintă o noţiune de maximă generalitate care semnifică o ştire, un
mesaj, un semnal, etc. despre evenimente, fapte, stări, obiecte, etc. în general despre forme de manifestare
a realităţii care ne înconjoară. Forma de exprimare şi transmitere a informaţiilor o reprezintă
comunicarea. Informaţia apare ca o comunicare despre un anumit aspect al realităţii obiective.
Din punct de vedere conceptual, informaţia reprezintă o reflectare în planul gândirii umane, a
legăturilor de cauzalitate privind aspectele din realitatea ce ne înconjoară.
Din punct de vedere al informaticii, informaţia este definita de francezul J. Arsac ca fiind "o
formulă scrisă susceptibilă de a aduce o cunoştinţa".
Informaţia are deci sens de noutate pentru cel căruia i se adresează, indiferent de forma pe care
o ia (ştire, semnal, comunicare). Se poate spune deci, că informaţia este un mesaj, dar cu precizarea că nu
orice mesaj este o informaţie. Dacă mesajul nu transmite nici o noutate şi nu are un suport real, atunci
4
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

acesta nu prezintă interes pentru receptor şi deci nu are caracter de informaţie. Informaţia primeste
întotdeauna atributul domeniului pe care îl reflecta. De exemplu, realităţile din domeniul economic se
reflecta în informaţii economice.
Procesul de sesizare, înţelegere şi însuşire a informaţiilor dintr-un anumit domeniu reprezintă un
proces de informare. Informaţiile dobândite în urma unui proces de informare într-un anumit domeniu,
formează cunoştinţele despre acel domeniu, iar mulţimea acestora reprezintă patrimoniul de cunoştinţe.
Cunoştinţele reprezinta o însumare în timp a tuturor informaţiilor dobândite într-un anumit
domeniu.
Data este forma de reprezentare materială a informaţiei.
Datele reprezintă:
 suportul formal al informaţiei care se concretizează în cifre, litere, simboluri, coduri şi alte
semne plasate pe suporţi tehnici de date;
 obiectul prelucrării pentru informatică, materia primă a acesteia şi numai prin asociere cu
realitatea pe care o reflectă, se poate spune ca informatica generează informaţii.
Datele obţinute în urma procesului de prelucrare pot avea calitatea de informaţii pentru o anumită
categorie de utilizatori sau rămân simple date dacă îşi pierd calitatea de noutate semantică.
În practică, de multe ori termenul de informaţie este utilizat pentru a desemna date, iar expresia
"prelucrarea informaţiilor" înlocuieşte expresia "prelucrarea datelor". Se poate considera ca datele
prelucrate, în măsura în care afecteaza în sens pozitiv comportamentul receptorilor (oameni sau maşini),
au calitatea de informaţii.
În procesul prelucrării şi utilizării informaţiilor, acestea sunt privite din trei puncte de vedere:
 din punct de vedere sintactic, când se urmăreşte aspectul formal al reprezentării acestora, în
sensul ca datele care se prelucrează se supun riguros anumitor reguli de validitate;
 din punct de vedere semantic, urmărindu-se semnificaţia, înţelesul informaţiei (conţinutul real
al informaţiei) ce deriva din datele prelucrate;
 din punct de vedere pragmatic, urmărindu-se utilitatea, adică măsura în care sunt satisfăcute
cerinţele utilizatorilor.
Desi informatica are în vedere în primul rând aspectul formal al informatiei, în procesul prelucrării
datelor nu se poate face abstracţie de nici unul dintre cele trei aspecte (sintactic, semantic şi pragmatic).
Chiar dacă în procesul prelucrării datelor se porneşte de la un interes pragmatic, acesta nu se poate realiza
daca nu se respectă anumite reguli de sintaxă şi semnificaţie privind datele supuse prelucrării.

3. Sistem economic, sistem informaţional şi sistem informatic


Conceptul de sistem desemneaza un ansamblu de elemente dependente între ele, formând un tot
organizat care pune ordine în gândirea teoretică sau activitatea practică dintr-un domeniu sau altul. De
exemplu, sistemul economic defineste componente si ansambluri economice.
O firmă, o corporaţie, o ramură a economiei naţionale, sunt sisteme economice. Însăşi economia
naţională sau economia mondială văzute la nivel global, sunt sisteme economice complexe
(macrosisteme).
Un sistem economic reuneşte într-o structură ierarhică, un ansamblu de elemente considerate
subsisteme cu legături reciproce.
Un sistem economic transforma un INPUT – intrare –, care este reprezentat de ansamblul
factorilor de producţie, într-un OUTPUT – ieşire –, reprezentat de produsele şi serviciile destinate pieţei
sub controlul unei bucle de reglaj – feedback – , asigurată de sistemul de management.
Procesul de transformare este un proces dinamic care face ca sistemul să evolueze pe o anumită
traiectorie descrisă de starea sistemului.
În concluzie, unui sistem economic îi sunt caracteristice:
 ansamblul intrărilor;
 ansamblul ieşirilor;
 procesul de transfomare;
5
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

 structura sistemului şi starea interna.


Schematic, un sistem se prezintă astfel:

Noţiunea de sistem economic desemnează un ansamblu de elemente interdependente, prin


intermediul cărora se realizează obiectul de activitate al unei unităţi economice.
În analiza structurii organizatorice şi funcţionale a unui sistem economic complex, se disting
următoarele componente:
 sistemul decizional;
 sistemul operaţional;
 sistemul informaţional.
Sistemul decizional este format din ansamblul de specialişti care, prin metode şi tehnici specifice
prognozeaza şi planifică, decid, organizează, coordonează, urmăresc şi controlează funcţionarea
sistemului operaţional, cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Sistemul operaţional reprezinta ansamblul de resurse umane, materiale şi financiare precum şi
întregul ansamblu organizatoric, tehnic şi funcţional, care asigură realizarea efectivă a obiectivelor
stabilite prin deciziile transmise de sistemul decizional.
Sistemul informaţional cuprinde ansamblul informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale,
precum şi totalitatea mijloacelor, metodelor şi tehnicilor, prin care se asigură prelucrarea datelor necesare
sistemului decizional. El asigura legătura între sistemul decizional si sistemul operational în dublul sens:
 prin prelucrarea şi transmiterea deciziilor de la sistemul decizional către sistemul operaţional;
 prin înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor de la sistemul operational către sistemul
decizional.
Sinoptic, structura unui sistem economic este redata astfel:

6
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Un sistem economic este un sistem viabil. Aceasta presupune că toate fluxurile de resurse sau
tehnologice dintr-un sistem economic au la bază desfăşurarea unor activităţi umane, implicând, pe de o
parte, o succesiune de procese şi fluxuri informaţionale, iar pe de altă parte, conducând la generarea de
noi informaţii şi fluxuri informaţionale.
Sistemul informaţional asigură gestiunea tuturor informaţiilor din cadrul unui sistem economic,
folosind toate metodele şi procedeele de care dispune. Informaţiile sunt sesizate şi înregistrate în cadrul
unui sistem economic la nivelul unor verigi organizatorice şi funcţionale care se numesc posturi de lucru.
O secvenţă de mai multe posturi de lucru, logic înlănţuite, formează un circuit informaţional.
Un post de lucru se individualizează prin următoarele elemente:
date de intrare
timp de staţionare
operaţii de prelucrare
date de ieşire
Ansamblul informaţiilor şi deciziilor (caracterizate prin conţinut, frecvenţă, calitate, volum, formă,
suport) necesare desfăşurării unei anumite activităţi sau operaţii şi care se transmit între două posturi de
lucru, formează un flux informaţional.
Între circuitul informaţional şi fluxul informaţional există o strânsă dependenţă în sensul că
circuitul informaţional reflectă traseul şi mijlocul care asigură circulaţia unei informaţii de la generarea ei
şi până la arhivare, iar fluxul informaţional reflectă ansamblul informaţiilor vehiculate, necesare unei
anumite activităţi.
Sistemul informaţional cuprinde, într-o concepţie unitară, circuitele şi fluxurile informaţionale, la
care se adaugă metodele şi tehnicile de prelucrare a informaţiilor.
Sistemul informatic este o componentă a sistemului informaţional şi anume, acea parte a acestuia
care preia şi rezolvă sarcinile de culegere, prelucrare, trenasmitere, stocare şi prezentare a datelor cu
ajutorul sistemelor de calcul. Pentru a-şi îndeplinii rolul în cadrul sistemului informaţional, sistemul
informatic cuprinde ansamblul tuturor resurselor şi tehnicilor, prin care se asigură prelucrarea automată a
datelor. Aceste resurse se grupează în următoarele categorii:
• ansamblul de echipamente (Hardware) care formează baza tehnică a sistemului informatic;
• sistemul de programe (Software) care cuprinde software-ul de bază (sistemul de operare în
principal) şi software-ul de aplicaţii;
• baza informaţională;
• ansamblul de resurse umane şi cadrul organizatoric- format din personalul de specialitate (analisti
programatori, ingineri de sistem, operatori)
Procesul de prelucrare automată a datelor în cadrul unui sistem informaţional reprezintă tocmai
procesul prin care datele sunt supuse operaţiilor de culegere, transmitere, prelucrare şi stocare.
Culegerea datelor constă în sesizarea lor la locurile unde sunt generate şi transpunerea lor pe
suporturi adecvate prelucrării automate. La acest moment se numesc date primare.
Prelucrarea datelor constă în transformarea acestora din date primare în date finale, în urma
parcurgerii unei succesiuni de operaţii impuse de cerinţele utilizatorilor şi specificul echipamentelor de
calcul şi a tehnologiei de prelucrare.
Transmiterea datelor asigură vehicularea atât a datelor primare de la sursele generatoare către
sistemele de prelucrare automată, cât şi a rezultatelor prelucrărilor către beneficiari.
Stocarea datelor constă în memorarea şi păstrarea acestora pe suporturi de memorie specifice în
scopul consultării şi prelucrării ulterioare.
Coordonatele moderne ale realizării sistemelor informatice relevă preponderenţa utilizării reţelelor
de calculatoare ca suport hardware şi a sistemelor de gestiune a bazelor de date ca support software, baza
de date fiind nucleul informaţional al oricărui sistem informatic.
Deschiderea largă oferită de Internet face utilizarea bazelor de date distribuite pe reţele de
calculatoare drept cea mai viabilă soluţie pentru valorificarea eficientă în procesul de management a
performanţelor remarcabile oferite de performantele PC-uri de astăzi.
7
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 2

ARHITECTURA GENERALĂ A SISTEMULUI ELECTRONIC DE CALCUL

1. Noţiuni generale
Un sistem electronic de calcul este o masina automată de prelucrare a informaţiei capabilă să
execute secvenţe complexe de operaţii cu ajuorului unui program înregistrat în memoria principală.
Un sistem electronic de calcul (S.E.C) – denumit în mod curent calculator, reuneşte din punct de
vedere fizic şi funcţional două componente de bază:

componenta hardware;

componenta software.
Componenta hardware reprezintă ansamblul elementelor fizice, care compun calculatorul
electronic: circuite electrice, componente electronice, dispozitive mecanice şi alte elemente materiale ce
intră în structura fizică a calculatorului electronic care au rolul de a primii date, de a le memora, de a le
prelucra şi de a le reda într-o formă accesibilă utilizatorului. Hardware-ul este controlat de software în
procesul transformării datelor în informaţii. Componentele hardware sunt asamblate fizic pentru a
îndeplini anumite funcţii de bază ale calculatorului:
• funcţia de introducere a datelor şi programelor în sistem (funcţia de intrare);
• funcţia de memorare şi regăsire a datelor;
• funcţia de prelucrare a datelor, cunoscută şi sub denumirea de funcţia aritmetică şi logică;
• funcţia de comandă şi control
• funcţia de afişare a mesajelor şi rezultatelor (funcţia de ieşire).
Componenta software cuprinde totalitatea programelor, reprezentând "inteligenţa calculatorului",
prin care se asigură funcţionarea şi exploatarea sistemului de calcul. Prin intermediul acestor programe,
utilizatorul are posibilitatea de a comunica cu sistemul de calcul, introducând date, programe şi comenzi,
primind rezultatele prelucrării şi diverse mesaje. O parte din date, rezultate sau programe pot fi memorate
pentru prelucrări ulterioare.
Componentele hardware ce formează arhitectura unui sistem electronic de date sunt:
• unităţile de intrare-ieşire
• unitatea centrală care cuprinde:
• unitatea de comandă-control;
• unitatea de memorare;
• unitatea aritmetico-logică
Unităţile de intrare – ieşire se mai numesc şi unităţi periferice. La calculatoarele personale,
unitatea standard de intrare este reprezentată de tastatură, iar unitatea de ieşire este monitorul.

8
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Schematic, arhitectura unui sistem electronic de calcul se prezintă astfel:

UNITATEA CENTRALĂ

Funcţia / unitatea de
comandă şi control

Funcţia / unitatea Funcţia / unitatea Funcţia / unitatea


de intrare de memorare de ieşre

Legendă:
Funcţia / unitatea Date
aritmetică şi logică Comenzi

Configuraţia sistemului de calcul desemnează, mulţimea tuturor componentelor concret asamblate şi


conectate pentru a realiza un sistem de calcul, privite din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi
funcţionale.

2. Arhitectura unităţii centrale


Unitatea centrală este compusă din binomul format pe placa de bază reprezentat de
microprocesor şi memoria internă.
2.1. Microprocesorul
Microprocesorul reprezintă elementul de bază al unui calculator. Acesta este un set de circuite integrate
plasate într-o pastilă de siliciu.
Ca imagine, microporcesorul se prezintă astfel:
În cadrul unui procesor colecţiile de tranzistori (de ordinul
milioanelor) ce formează diferitele circuite integrate sunt grupate
în următoarele componente de bază:
• unitatea de comandă – control;
• unitatea artimetico – logică;
• setul de registrii ai procesorului;
• magistralele procesorului

Unitatea de comandă control


Unitatea de comandă control prelucrează o singură categorie de
informaţii şi anume instrucţiunile progamului care se află în curs
de execuţie. De asemenea, asigură şi schimbul de informaţii între componentele unui calculator.
Unitatea de comanadă control se compune din următoarele elemente:
• Contorul ordinal (numit şi controller-ul de adrese) – furnizează şi memorează adresa de memorie
de unde se va extrage următoarea instrucţiune de executat. Respectiva cerere de furnizare a adresei
de memorie circulă prin intermediul magistralei de adrese.
• Registrul de instrucţiuni – are rolul de a stoca instrucţiunea aflată în curs de execuţie care tocmai
a fost extrasă din memorie

9
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• Decodorul de funcţiuni – este singurul circuit capabil să recunoască funcţia definită de


instrucţiunea de executat. Acesta este propriu fiecărui tip de procesor.
• Ceasul intern – este un circuit electronic care distribuie regulat impulsuri pentru sincronizarea
diferitelor operaţiuni elementare ce se efectuează în timpul derulării unei instrucţiuni.Frecvenţele
distribuite de ceasul intern se măsoară în megaherţi.
• Circuitele de comandă – permit efectuarea unei anumite acţiuni asupra unităţilor comandate după
ce s-au format diferite comenzi corespondente operaţiunilor elementare
Unitatea aritmetică şi logică
Mai este numită şi unitatea de calcul. Este capabilă să prelucreze informaţia prin calculele matematice şi
funcţiile logice pe care le execută.
Unitatea aritmetico – logică conţine două circuite specializate în procesarea datelor, şi anume:
• dispozitivele de lucru – prelucrează datele sub forma operaţiilor aritmetice (de adunare, scădere,
înmulţire, împărţire) şi logice (teste, ramificări ale execuţiei în funcţie de precizarea unor condiţii
de îndeplinit şi iteraţii – un număr de reluări ale prelucrărilor.
• dispozitivele de stocaj intermediar – permite înregistrarea la fiecare operaţie, a operanzilor şi a
rezultatelor intermediare.
Setul de registrii ai procesorului
Regiştrii reprezintă un set de poziţii binare în care se pot stoca informaţii în timp ce procesorul lucrează
cu ele. Principalii regiştrii sunt:
• regiştrii de acumulare – în care se fac toate calculele şi se stochează rezultatele intermediare şi
finale;
• regiştrii de index şi de segment – care permit o adresare relativă a unei zone de memorie care
ajută la recunoaşterea drumului de parcurs prin memoria RAM a sistemului pentru a se căuta o
instrucţiune ce urmează a fi activată conform logicii programului în curs de execuţie;
• Registrul pointer-ului de instrucţiune – memorează poziţia pointer-ului în cadrul derulării
programului aflat în curs de execuţie;
• registrii de stare – care conţin indicatori ce descriu starea microprocesorului după execuţia unei
instrucţiuni;
• regiştrii de stivă – care gestionează şi manipulează informaţiile conţinute în stiva calculatorului.
De exemplu, trecerea de la un program la altul in timpul derulării acestora se face prin memorarea
informaţiilor legate de starea primului program şi trecerea la cel de-al doilea.
Magistralele procesorului
Cunoscute şi sub denumirea de magistrale de comunicaţie sau BUS-uri, acestea reprezintă trasee
informaţionale prin care circulă unidirecţional sau bidirecţional informaţii între diferite componente ale
calculatorului. Magistralele de comunicaţie, în funcţie de amplasarea lor, pot fi:
Interne – asigură schimbul de informaţii între contorul ordinal, decodorul de funcţiuni, registrii, etc.
Viteza de furnizare a informaţiilor este aceeaşi cu cea a microprocesorului;
Externe – se găsesc sub forma de trasee electrice gravate pe placa de bază. Se pot identifica mai multe
magistrale externe, şi anume:
• Magistrala procesorului – permite transportul de informaţii între procesor, memoria internă şi
memoria cache.
• Magistrala de intrări/ieşiri – numită şi magistrala sistem sau principală, fiind o extensie a
magistralei procesor, ce permite vehicularea informaţiilor pentru facilitarea schimburilor de date
între unitatea centrală şi perifericele instalate.
Legăturile dintre cele două tipuri de magistrale externe (magistrala procesorului şi magistrale de
intrări/ieşiri) se realizează prin intermediul circuitului cipset care reprezintă interfaţa dintre procesor şi
memoria internă. Magistrala procesorului care face legătura între cipset şi memoria internă mai este
cunoscută şi sub denumirea de magistrala de memorie.
În cadrul magistralei procesor se identifică următoarele tipuri de magistrale:
10
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• Magistrala de comenzi – reprezentată de traseul bidirecţional prin care circulă ordine ce provin de
la microprocesor, semnale de sincronizare cu memoria internă, semnale ale ceasului intern;
• Magistrala de adrese – este folosită în tranzacţiile procesorului cu memoria printr-un traseu
unidirecţional prin care circulă de fapt adresele de memorie unde vor fi localizate instrucţiunile
unui program aflat în curs de execuţie;
• Magistrala de date – reprezintă un ansamblu de 16,32,64 de căi de comunicaţie paralele prin care
se transmit datele care merg sau se întorc de la microprocesor. Face practic legătura între
microprocesor şi memoria internă. Prin această magistrală circulă:
instrucţiuni căutate în memorie
date care provin de la o unitate internă
date intermediare destinate să rămână în memorie
date care pleacă spre o unitate de ieşire
Caracteristicile de bază ale magistralei procesor:
• lungimea de bandă – cu cât este mai lată cu atât se pot transfera mai multi biti simultan, deci mai
multă informaţie.
• viteza de circulaţie a datelor pe magistrală – cu cât este mai mare cu atât procesorul poate prelucra
o cantitate mai mare de informaţii
Parametrii microporcesorului
Parametrii de bază ai microprocesorului sunt:
1. viteza de lucru
2. capacitatea maximă de memorie pe care o poate adresa
3. setul de instrucţiuni pe care-l poate executa
4. articularea configuraţiei într-o arhitectură multiprocessor

1. Viteza de lucru - depinde de :


a. frecvenţa ceasului intern – intervalul de transmitere al impulsurilor pentru sincronizarea diferitelor
operaţiuni elementare ce au loc în microprocesor la executarea unei instrucţiuni. Frecvenţa
ceasului intern se măsoară în MHz sau GHz. La un puls se pot executa una sau mai multe
instrucţiuni;
b. frecvenţa ceasului extern sau sistem – influenţează viteza microprocesorului prin intermediul unui
factor multiplicator al frecvenţei plăcii de bază. Altfel spus, viteza microprocesorului este viteza
plăcii de bază multiplicată cu un anume factor – procedeu numit overclocking. Factorii de
multiplicare pot fi: 1.5X, 2X, 2.5X, 3X, ...;
c. dimensiunea registrilor microprocesorului – cu cât dimensiunea registrilor este mai mare, cu atât
capacitatea de stocare în procesor creşte. Altfel spus, la un puls al ceasului volumul datelor
transferate este mai mare. Dimensiunile standard pentru registrii interni ai microporcesorului sunt:
8, 16, 32, 64 biţi;
d. lărgimea de bandă a magistralelor de comunicaţie – cu cât este mai mare cu atât fluxul biţilor
vehiculaţi între procesor şi memorie este mai mare;
e. Timpul şi capacitatea de calcul a coprocesorului matematic – cat de repede se fac aceste calcule
matematice în aşa fel încât rezultatele să fie corecte, respectiv câte calcule se pot face simultan
fără a denatura rezultatul;
f. Existenţa memorie cache şi mărimea acesteia – are o importanţă deosebită, deoarece are o
influenţă pozitivă asupra vitezei de prelucrare a datelor în sensul micşorării timpilor de aşteptare
ai procesorului la preluarea din memoria internă a informaţiilor solicitate. Există cache-ul primar
si cache-ul secundar;
g. Tehnologia de miniaturizare a tranzistorilor – Microprocesorul este traversat de un curent electric
cu un voltaj redus, ce reflectă de fapt un schimb de sarcină electrică între mulţimea de tranzistori
(de ordinul milioanelor) existenţi într-un microprocesor. Conform legilor fizicii, se generează o
căldură. Atunci când temperatura creşte comportamentul procesorului se schimbă, iar materialul
11
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

semiconductor din care este formată pastila de siliciu, nu mai conduce sistemul electric, blocând-
se activitatea microprocesorului;
h. Sistemul de operare şi aplicaţiile informatice utilizate – şi partea de soft are o influenţă asupra
vitezei microprocesorului. Este bine ca atunci când sistemul hardware este pe 32 biţi să se
folosească şi un sistem de operare creat tot pe 32 biţi. Pe piaţă există şi sisteme hardware pe 64
biţi.
2. Capacitatea de adresare a memoriei interne – un procesor nu poate accesa o cantitate infinită
de memorie, ci numai cantitatea maximă impusă de procesul său constructiv. Cantitatea maximă
de memorie ce poate fi accesată de un microprocesor este numită memorie maximă adresabilă.
3. Setul de instrucţiuni pe care microprocesorul îl poate executa – există 2 tipuri de arhitecturi, şi
anume:

arhitectura CISC (Complex Instruction Set Computing) – ce implementează într-un cip, şi
anume în decodorul de funcţiuni al unităţii de comandă control, un număr mare de
instrucţiuni-procesor de bază (aproximativ 400) capabile să rezolve sarcinile instrucţiunilor de
program aflat în execuţie.

arhitectura RISC (Reduced Instruction Set Computing) – ce implementează un set redus de
instrucţiuni capabile să rezolve sarcinile instrucţiunilor de program aflat în execuţie. Pentru că
numărul de instrucţiuni este mai mic microprocesorul va rula mai repede, deoarece pentru a
rezolva o sarcină acesta se foloseşte de un număr mai mic de instrucţiuni pe care le combină
mult mai repede.
4. Articularea configuraţiei într-o arhitectură multiprocesor – presupune existenţa şi conlucrarea
mai multor procesoare în aceeaşi unitate centrală. Aceasta este îndeosebi întâlnită la servere WEB
şi pe staţiile de lucru pentru aplicaţii 3D sau CAD.

3. Memoria internă
3.1 Noţiuni generale
Memoria internă este o componentă pasivă care păstrează pe durata prelucrării atât programele
care se execută cât şi datele de care acestea au nevoie. Microprocesorul care este componenta activă ce
realizează efectiv prelucrarea datelor iniţiază un permanent schimb de informaţii cu memoria internă. El
preia succesiv instrucţiunile de program, solicită şi datele aferente, iar rezultatele se depun tot în memoria
internă de unde sunt ulterior afişate sau stocate pe medii magnetice.
Atât datele, cât şi instrucţiunile ce compun programele sunt alcătuite din punctul de vedere extern al
utilizatorului din litere, cifre si caractere speciale. Pentru a putea fi memorate şi prelucrate de calculator
ele trebuie convertite în cod binar. Codul binar foloseşte numai două simboluri pentru reprezentarea
informaţiilor şi anume cifrele 1 şi 0. O cifră binară care poate avea numai două valori 1 sau 0 se numeşte
BIT, prescurtarea de la binary digit.
Pentru a codifica oricare din cifrele de la 0 la 9 cu care operează sistemul de numeraţie zecimal ar
fi de ajuns 4 cifre binare. Dar pentru că trebuie codificate deopotrivă şi literele alfabetului şi caracterele
speciale, operatorii aritmetici, parantezele, virgula, punctul etc. s-a convenit să se folosească un şir de 8
poziţii binare.
Un şir de 8 biţi se numeşte byte. Bitul se botează cu „b” iar byte-ul cu „B”. Nevoia de
standardizare a impus pe plan mondial un sistem de codificare binară a datelor, cifre, litere, caractere
speciale, pe 8 biţi denumit ASCII - American Standard Code for Information Interchange.
S-a recurs la reprezentarea binară a datelor datorită componentelor electronice care puteau
menţine numai două stări stabile, stări care au fost asociate valorilor 1 şi respectiv 0. Matematica prin
Charles Boole şi cunoscuta sa algebră booleană a constituit suportul logic al calcululelor cu numere
binare.
Tehnologia de realizare a memoriilor interne pentru stocarea informaţiilor binare a evoluat de la
primele circuite basculante bistabile CBB realizate cu tuburi electronice la memorii cu toruri de ferită şi
acum la circuite integrate sofisticate CMOS – Complementary Metal on Siliciu.
12
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Progresul tehnologic s-a reflectat prin creşterea capacităţii de stocare şi a vitezei de lucru a
circuitelor de memorie. Capacitatea de memorare foloseşte următoarele unităţi de măsură:

1 Kilobyte = 1024 bytes (210 bytes)


1 Megabyte = 1024 Kb (210 kilobytes) = 220 bytes
1 Gigabyte = 1024 Mb (210 megabytes) = 230 bytes
1 Terabyte = 1024 Gb (210 gigabytes) = 240 bytes
1 Pentabyte = 1024 Tb (210 terabytes) = 250 bytes
1 Exabyte = 1024 Pb (210 petabytes) = 260 bytes
1 Zettabyte = 1024 Eb (210 exabytes) = 270 bytes
1 Yottabyte = 1024 Zb (210 zettabytes) = 280 bytes
Pentru a manipula cu mai multă operativitate numerele mari şi codurile instrucţiunilor complexe de
program, s-a introdus termenul de cuvânt de memorie – word, cu variantele: semicuvânt – halfword şi
dublu cuvânt – double word.
Primele PC-uri au fost proiectate pentru a lucra cu cuvinte de 8 biţi, apoi s-a trecut la cuvântul de 16 biţi,
apoi s-au generalizat tehnologiile pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi.
Extinderile multimedia (MMX – Multimedia Extensions) utilizate de microprocesoarele Intel şi AMD au
introdus suplimentar patru tipuri de date ce se prelucrează pe 64 de biţi:
byte împachetat prelucrat în grupuri de câte opt;
cuvânt împachetat ce se prelucrează în grupuri de câte patru;
dublu cuvânt împachetat a cărui prelucrare se realizează în grupuri de câte două;
cuvânt quadruplu.
Principial memoria internă o putem privi ca o succesiune adiacentă de celule de memorie, fiecare celulă
având proprietatea de a memora un byte. Fiecare celulă are o adresă unică care este un număr natural
începând cu zero. Adresele de memorie servesc pentru identificarea directă şi rapidă a oricărei celule şi
implicit a oricărei instrucţiuni sau operand prezent în memorie. Unii autori mai folosesc şi termenul de
locaţie de memorie în loc de celulă de memorie.
Memoria sistemelor de calcul este caracterizată de următorii parametrii:
capacitatea – reprezintă numărul maxim de bytes pe care îi poate stoca memoria la un moment
dat; capacitatea se exprimă în multiplii de bytes: KB, MB, GB, TB;
timpul de acces – reprezintă intervalul de timp dintre solicitarea unei date/informaţii din memorie
şi obţinerea ei:
∆t = t2 - t1 unde
∆t – timpul de acces
t1 – momentul solicitării unei date/informaţii din memorie
t2 – momentul obţinerii datei/informaţiei solicitate
rata de transfer reprezintă numărul de bytes ce se transferă în/din memorie într-o unitate de timp;
modularitatea reprezintă posibilitatea divizării memoriei în module de memorie cu o anumită
capacitate, cu posibilitatea extinderii în funcţie de configuraţie.
Transferul datelor în memorie se numeşte scriere, iar extragerea informaţiilor din memorie se numeşte
citire, ambele operaţii efectuându-se sub supravegherea UCP.
Localizarea unei informaţii în memorie se realizează prin specificarea adresei într-un registru de adrese.
După localizarea adresei în memorie, dacă se emite un semnal de scriere, datele conţinute în registrul de
date se transferă în memorie sau dacă este o comandă de citire datele conţinute la adresa specificată sunt
aduse în registrul de date. Intervalul de timp necesar unei referiri la memorie se numeşte ciclu de
13
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

memorie (a nu se confunda cu timpul de acces) pe parcursul căruia conţinutul registrului de adrese


rămâne nemodificat.
Dispozitivele fizice care alcătuiesc memoria internă trebuie să indeplinească anumite cerinţe ca :
• să aibă două stări stabile în vederea memorării datelor binare;
• volum şi timp de acces cât mai redus;
• preţul pe megabyte cât mai scăzut;
• realizare modulară cu posibilităţi de extindere.
Aceste dispozitive se construiesc din circuite semiconductoare integrate numite circuite basculante
bistabile. Ele sunt plasate pe o pastilă de siliciu, care asigură o mare densitate pe unitatea de volum.
Din punct de vedere funcţional, deci al rolulului pe care-l îndeplineşe în funcţionarea sistemului, memoria
internă se divide în următoarele categorii:
• memoria RAM:
• memoria ROM;
• memoria Cache;
• memoria CMOS;
• memoria video.
Memoria RAM
Memoria RAM este o memorie cu acces direct realizată din module (cipuri) de diverse capacităţi. Este o
memorie volatilă de mare capacitate în care utilizatorul, de fapt programele acestuia, au dreptul de a scrie
şi ulterior de a citi date. Ea este memoria de lucru curentă. Dacă dorim să păstrăm datele din această
memorie pentru a le utiliza şi după închiderea calculatorului, ele trebuie salvate, adică memorate pe un
suport de memorie externă, hard disc sau floppy disc, de exemplu.
Din punct de vedere al principiului de stocare a datelor memoria RAM poate fi de tip:
• DRAM (Dynamic Random Access Memory);
• SRAM (Static Random Access Memory).
Memoria DRAM este o memorie al cărei conţinut se pierde dacă prin semnalele de comandă nu se
specifică reîncărcarea celulelor cu un anumit conţinut. Această operaţie se numeşte „reîmprospătarea
memoriei” (refreshing memory). Reîmprospătarea memoriei constă în recitirea la intervale prestabilite a
datelor din memorie şi reînscrierea lor la aceleaşi adrese. De exemplu, un cip de 8 MB necesită
reîmprospătarea conţinutului la fiecare 32 de milisecunde.
Memoria SRAM este o memorie care păstrează conţinutul celulelor binare fără prezenţa impulsurilor de
reîmprospătare. Pentru a face dintr-o memorie DRAM o memorie SRAM, ar fi necesar un simplu
comutator pentru a bascula între transferul semnalelor electrice sau păstrarea lor (circuite flip- flop).
Memoria CMOS
Memoria CMOS este o mică zonă din memoria RAM care are un circuit de alimentare separat de la un
acumulator cu litiu. Datorită acestuia informaţia din memoria CMOS se va păstra şi după ce se opreşte
calculatorul. Din acest motiv memoria CMOS se comportă ca o memorie permanentă, nevolatilă.
Avantajul său esenţial constă în aceea că informaţiile înscrise aici se pot actualiza oricând este nevoie prin
folosirea unui mic program al sistemului de operare numit SETUP. În memoria CMOS se introduc o serie
de parametrii şi informaţii de control ca de exemplu: parole, data curentă şi ora, informaţii despre setări
ale echipamentelor din configuraţie etc. Utilizatorii începători e bine să nu umble în Setup.
Memoria ROM

14
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Alături de memoria de lucru RAM utilizată pentru execuţia diverselor aplicaţii în curs de execuţie,
calculatoarele personale dispun de circuite de memorie care păstrează programe necesare pentru
funcţionarea sistemului, programe ce nu-şi modifică de regulă, conţinutul. Aceste programe speciale sunt
păstrate într-o memorie nedistructibilă numită memorie ROM (Read Only Memory). Informaţiile din
memoria ROM sunt destinate numai citirii, deci nu pot fi modificate sau şterse. Rolul acestei memorii
este de a stoca programe cu grad mare de generalitate şi o frecvenţă sporită de utilizare. Plasarea acestor
programe în partea de hardware a unui sistem de calcul oferă avantajul vitezei şi siguranţei în execuţie,
comparativ cu implementarea lor ca software, care ar avea doar avantajul flexibilităţii.
Iniţial cipurile ROM au fost realizate ca memorii capacitive (CROS - Capacitive Read Only Storage) şi
inductive, cu transformatoare (TROS). In prezent se folosesc circuite semiconductoare integrate ce au
permis o mai mare flexibilitate în fixarea conţinutului, chiar eventuale ştergeri şi modificări ale
conţinutului prin tehnici de laborator.
Dintre variantele de memorii ROM realizate cu elemente semiconductoare integrate se menţionează :
PROM (Programmable ROM - memorii ROM programabile) sunt memorii al căror conţinut nu este fixat
din construcţie; conţinutul poate fi înscris după dorinţa utilizatorului, dar o dată ce a fost înscris nu se mai
poate modifica sau şterge;
EPROM (Erasable PROM) sunt memorii PROM ce pot fi şterse, dar numai prin procedee speciale
utilizând un generator de radiaţii ultraviolete;
EEPROM (Electrically EPROM) sunt memorii EPROM care nu necesită surse de radiaţii ultraviolete, ci
doar un curent de voltaj înalt pentru ştergerea conţinutului; spre deosebire de EPROM, ele nu trebuie
scoase din soclurile în care sunt montate pe placa de bază. Dacă EPROM trebuia ştearsă integral pentru a
se reînscrie, EEPROM execută operaţia de ştergere şi rescriere a fiecărui byte în mod independent.
Flash ROM sunt actualele EEPROM dar care folosesc voltajul normal pentru ştergerea şi reînscrierea
conţinutului (5V sau 3,3V). Ştergerea şi reînscrierea datelor se poate realiza pentru unul sau mai multe
blocuri de memorie, existând posibilitatea ca pentru modificarea anumitor blocuri să fie solicitat un voltaj
mai mare- cum este cazul blocului de boot ce are inclusă protecţia anumitor blocuri împotriva ştergerilor,
bloc ce poate fi modificat numai printr-un voltaj superior.
Exsută şi celule de memorie bazate pe joncţiuni tunel magnetice dispuse pe un substrat de siliciu (MTJ –
Magnetic Tunneling Join) pentru realizarea de memorii magnetice MRAM(Magnetic RAM), a căror
viteză de citire/scriere este de aproximativ 10 ns. Spre deosebire de DRAM şi SRAM care folosesc celule
electrice, MRAM utilizează celule magnetice ce nu-şi pierd conţinutul odată cu întreruperea alimentării.
Ca performanţe, MRAM este la fel de rapidă ca SRAM şi de şase ori mai rapidă decât DRAM.
O altă noutate aparţine corporaţiilor Toshiba şi Infineon Technology care au lansat module de memorie
FeRAM iniţial cu o capacitate de 32 MB/modul, tehnologia de elaborare bazându-se pe construirea
celulelor de memorie din materiale feroelectrice. Asemănător memoriilor MRAM, memoriile FeRAM au
un conţinut nevolatil care combina înalta densitate a memoriilor DRAM actuale, cu performanţele
memoriilor SRAM.
ROM – BIOS
Cea mai importantă parte a programelor de sistem care coordonează activitatea PC-ului şi furnizează
servicii esenţiale pentru programele de aplicaţii, sunt implementate din construcţie în memoria ROM,
constituind sistemul de intrare/ieşire de bază BIOS (Basic Input Output System).
ROM – BIOS-ul conţine programe de conversaţie cu elementele hardware ale PC-ului. Scopul principal îl
constituie încărcarea sistemului de operare de pe dispozitivul de iniţializare şi autotestarea componentelor
în momentul pornirii PC-ului (dispozitivul de iniţializare este de obicei hard-disc-ul, CD-ROM-ul sau
portul de reţea).
De cele mai multe ori, programele conţinute în ROM-BIOS sunt transferate pentru execuţie în DRAM
care este mai rapidă prin tehnica ROM-shadowing.
Cele mai noi tipuri de BIOS încorporează facilităţi de determinare a configuraţiei interne şi de alocare a
resurselor prin intermediul standardului PnP (Plug and Play- conectare şi folosire).

15
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Dacă cipurile ROM–BIOS sunt de tip Flash ROM, acestea pot fi inscripţionate prin înlocuirea vechiului
conţinut; în caz contrar, se schimbă cipurile de BIOS de pe placa de bază.
Memoria cache
Memoria cache interpune un bloc de memorie rapidă SRAM între microprocesor şi un bloc de
DRAM. Un circuit special denumit controller de cache încearcă să menţină în memoria cache, datele sau
instrucţiunilepe care microprocesorul le va solicita în momentul următor apelând la un algoritm statistic
de anticipare. Dacă informaţia cerută se află în memoria cache, ea poate fi furnizată fără stări de
aşteptare; dacă informaţia cerută nu este în memoria cache, ea este transferată din RAM la viteza
corespunzătoare RAM-ului, constituind un eşec cache.
Un factor major ce determină performanţele cache-ului este cantitatea de informaţie conţinută; cu
cât cache-ul este mai mare, cu atât cantitatea de date tranferată este mai mare.
Dezavantajul unui cache mai mare îl reprezintă costul, cipurile SRAM mai rapide majorând costul
întregului sistem.
Configuraţia logică a memoriei cache se referă la modul în care este aranjată memoria în cache şi
la modul în care este adresată, ceea ce reprezintă de fapt modalitatea prin care microprocesorul stabileşte
dacă informaţia solicitată la un moment dat este sau nu disponibilă în cache.
Pentru microprocesor, cache-urile pot fi externe sau interne. Un cache intern (cache L1), numit
cache primar, este construit în circuitul microprocesorului, iar un cache extern (cache L2) sau cache
secundar, foloseşte un controller extern şi cipuri de memorie externă.
Memoria video
Afişarea pe monitor a devenit o sarcină din ce în ce mai complexă odată cu trecerea de la monitoarele alb-
negru la monitoarele color, de la simpla afişare de text la afişarea imaginilor în mişcare.
Placa grafică responsabilă de procesarea informaţiilor care se afişează a devenit din ce în ce mai
sofisticată incluzând acum următoarele elemente:
• BIOS-ul video;
• Procesorul video;
• RAM-ul video;
• Drivere.
Fără a intra în amănunte constructive reţinem faptul că zona de memorie RAM alocată special lucrului cu
monitorul, valabil la primele PC-uri, este acum plasată direct pe placa grafică sub denumirea de RAM-
video.
Formate fizice ale memorie RAM
Un cip de memorie apare ca un strat de siliciu mai mic, de câţiva milimetri. Pentru a fi uşor de
manevrat, cipurile de memorie sunt închise ermetic într-o capsulă care asigură protecţia siliciului.
Cipurile sunt lipite unul lângă altul pe modulele de memorie, ocupând astfel o suprafaţă mai compactă de
câţiva centimetri. Modulele de memorie astfel constituite, apar sub forma unor circuite integrate cu
conectori externi, pentru a fi introduse în soclurile disponibile pe placa de bază.
Cipurile disponibile pe piaţă sunt construite în diverse formate fizice. Primele cipuri numite SIP, DIP,
erau sudate pe placă, deci fixe. Următoarea generaţie de cipuri RAM cunoscutele SIMM-uri şi DIMM-uri,
au fost realizate în aşa fel încât să poată fi scoase din soclu şi înlocuite.
Cipul de tip SIMM (Single In line Memory Module) leagă contactele de pe ambele părţi ale modulului
şi furnizează un singur semnal, în timp ce un cip DIMM (Dual In line Memory Module) preia semnale
separat de pe fiecare parte a modulului.
Primele SIMM-uri cu 30 de pini permiteau o stocare de nouă biţi pentru fiecare byte (un bit extern
pentru verificarea parităţii). Pentru magistrale mari de date a fost proiectat SIMM-ul cu 72 pini care
încorporează patru bancuri de memorie pe acelaşi modul; SIMM-urile cu 72 pini au conectorii plasaţi pe
ambele părţi ale modulului de memorie.

16
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Odată cu apariţia microprocesoarelor PENTIUM şi AMD, SIMM-urile cu 72 pini şi-au pierdut din
utilitate deoarece pentru magistralele de date pe 64 biţi, erau necesare două SIMM-uri de 72 pini la un
bank de memorie.
Pentru a asigura extinderea la 64 biţi, s-au dezvoltat module cu mai multe conexiuni, DIMM-uri, pentru a
permite o adresare mai largă. Modelele rezultate au 168 de conexiuni, poziţionate pe cele două părţi ale
cipului de memorie, cele două linii de conectori fiind independente.
DIMM-urile sunt sub forma modulelor de 128 MB, 256 MB, 512 MB etc pe modul.
SIMM-urile de 72 pini sunt convenabile pentru desktop-uri, dar sunt prea mari pentru laptop-uri;
producătorii de PC-uri miniaturizate au transformat SIMM-urile de 72 pini astfel că în locul conectării
pinilor de pe cele două părţi ale modulului au introdus spaţii pe fiecare parte, pentru a avea două semnale
separate. Astfel, lungimea modulului s-a redus la jumătate, rezultatul fiind module SODIMM (Small
Outline Dual In line Memory Module) numit astfel datorită dimensiunilor reduse ale modulului şi celor
două linii de conectori independenţi de pe fiecare parte a modulului. Un SODIMM cu 72 pini este
echivalent cu un SIMM de 72 pini cu conectori pe ambele părţi ale modulului, asemănător DIMM-urilor.
Formate logice ale memoriei RAM
Pentru a mări performanţele memoriei, proiectanţii au dezvoltat o serie de tehnologii care să depăşească
aceste limite, orientându-se asupra modului în care sunt procesate datele intern – moduri ce constitue
formatele logice ale memoriilor interne.
Cipurile SDRAM au un timp de acces de 10 ns, fiind utilizabile pentru magistrale de memorie de 100
Mhz. Cipurile au anumite limite care reduc frecvenţa la aproape 66 Mhz; SDRAM-urile nu au operat la
frecvenţe mai mari de 100 Mhz deoarece sloturile SIMM-urilor erau nesigure la frecvenţe mai înalte.
Memoriile DDR (Double Data Rate) sunt realizate într-o tehnologie SDRAM cu posibilitatea dublării
frecvenţei de la 100 la 200 Mhz.
Memoriile EDRAM (Enhanced DRAM) fac DRAM-urile companiei Ramtron mai rapide prin adăugarea
unor blocuri mici de memorie cache statică pe fiecare cip. Cache-ul operează la viteză înaltă (în mod
obişnuit 15 ns), astfel încât poate să acopere cererile de date ale microprocesorului fără a adăuga stări de
aşteptare generate de operaţia de reîmprospătare.
Memoria CDRAM (Cached DRAM) realizată de Mitsubishi adaugă o memorie cache pe fiecare cip
utilizând un model de tip asociativ pe set; cipul iniţial de 4 MB avea încorporată o memorie cache de 2 K
şi folosea două buffere de câte un cuvânt (16 biţi) pentru transferul dintre cache şi circuitele externe. Spre
deosebire de EDRAM, CDRAM permite atât cache-ului cât şi DRAM-ului principal să opereze
independent una de cealaltă. Cache-ul este suficient de rapid pentru a transfera date în mod burst la o
frecvenţă de 100 Mhz.
Modelul RDRAM (Rambus DRAM) al firmei cu acelaşi nume foloseşte un cache RAM static de 2048 K
cuplat la DRAM printr-o magistrală foarte largă, ce permite transferul unei pagini de memorie în cache
într-un singur ciclu. Cache-ul este destul de rapid, furnizând datele la un timp de acces de 10 ns. Rata de
transfer poate ajunge la 800 Mb/sec dublu faţă de SDRAM. Modelul Rambus cere o modificare radicală a
plăcii de bază pe care se instalează, soclurile purtând denumirea de RIMM (Rambus In line Memory
Module). Deocamdată sunt utile pentru sisteme care includ integrare video.
Capacităţile sunt de 128 MB şi 256 MB, 512MB/modul, dar şi de 1 G, 2 G şi 3 G.
În locul unui bloc de memorie în care fiecare celulă este adresată de numărul liniei şi coloanei, memoria
MDRAM (Multibank DRAM) produsă de MoSys Incorporated desparte informaţia stocată într-un număr
de bank-uri de memorie separate.

4. ECHIPAMENTE PERIFERICE. SUPORTURI DE DATE


4.1. Funcţii, clasificare, rol
Echipamentele periferice mediază schimbul de date şi informaţii dintre unitatea centrală şi mediul extern.
Principalele funcţii ale acestora se referă la următoarele:
♦ introducerea datelor, programelor şi a comenzilor în memoria internă;
17
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ redarea rezultatelor prelucrărilor sub o formă accesibilă utilizatorului;


♦ oferirea de posibilităţi utilizatorului pentru a putea supraveghea şi interveni în timpul unei sesiuni de
lucru în scopul asigurării unei funcţionări corecte a sistemului.
Clasificarea echipamentelor periferice are în vedere funcţiile îndeplinite de acestea în sistemul de calcul şi
rolul lor în dialogul utilizator-calculator. Din punctul de vedere al primului criteriu deosebim:
♦ echipamente periferice de intrare care permit introducerea datelor (text, imagini, animaţie etc.),
programelor şi a comenzilor în sistem;
♦ echipamente periferice de ieşire ce asigură redarea rezultatelor sau înlesnesc dialogul om-calculator
într-un format direct accesibil factorului uman;
♦ echipamente periferice de intrare/ieşire care dispun de suporturi de mare capacitate în vederea stocării
datelor şi programelor. Aceste echipamente asigură introducerea datelor şi programelor stocate în
memoria internă şi redarea rezultatelor în vederea unor utilizări viitoare. Acesta este şi motivul pentru
care ele se mai numesc şi echipamente periferice de stocaj.
În ceea ce priveşte rolul echipamentelor periferice în dialogul om-calculator întâlnim următoarea
clasificare a acestora:
♦ echipamente periferice de comunicare utilizator-calculator care lucrează cu date şi informaţii direct
accesibile omului (texte, imagini, numere, sunete etc.): terminal, mouse, creion optic, imprimantă etc.;
♦ echipamente periferice de stocaj care lucrează cu date şi informaţii în formate de reprezentare care au la
bază cifrele binare: unităţi de bandă magnetică, unităţi de disc magnetic, unităţi CD-ROM etc.;
♦ echipamente periferice pentru citirea directă a datelor şi informaţiilor.

4.2. Suporturi de date. Categorii, utilizare, reutilizare


Suporturile de date sunt medii fizice utilizate pentru preluarea, prelucrarea, stocarea datelor şi
programelor şi pentru redarea rezultatelor. Acestea sunt foarte diverse, fiind specifice echipamentelor
periferice care le folosesc ca suport. Ele se clasifică în mai multe categorii din punct de vedere: • al
materialului folosit pentru fabricarea lor; • al posibilităţii de reutilizare; • al posibilităţii de adresare; • al
utilizării în sistemele de calcul.
Dacă se are în vedere materialul folosit pentru fabricarea suporturilor tehnice deosebim următoarele
categorii de suporturi:
♦ suporturi din hârtie (hârtia de imprimantă, documente completate cu cerneală magnetică, documente cu
caractere stilizate etc.);
♦ suporturi magnetice (banda magnetică, discul magnetic, tamburul magnetic etc.);
♦ suporturi optice (CD-ROM, DVD);
♦ suporturi magneto-optice.
Din punct de vedere al posibilităţii de reutilizare se întâlnesc suporturi nereutilizabile care se pot
înregistra o singură dată (suporturi de hârtie, microfilme, CD-ROM) şi suporturi reutilizabile care se pot
utiliza succesiv pentru mai multe înregistrări (suporturi magnetice).
Dacă ne referim la posibilităţile de adresare a înregistrărilor distingem suporturi adresabile (la care
accesarea informaţiei se face direct, pe baza unor adrese – discul magnetic) şi neadresabile (la care
accesarea informaţiei se face prin parcurgerea secvenţială a înregistrărilor şi verificarea conţinutului –
banda magnetică).
În ceea ce priveşte modul de utilizare a suporturilor tehnice în sistemele de calcul avem în vedere
suporturi de intrare (care sunt numai citite – documente completate cu cerneală magnetică, CD-ROM
etc.), suporturi de ieşire (care sunt numai scrise – hârtia de imprimantă etc.) şi suporturi de intrare/ieşire
(banda magnetică, discul magnetic, CD-ul inscriptibil, CD-ul reinscriptibil ş.a.).

4.3. Echipamente periferice de intrare


Echipamentele periferice de intrare sunt folosite pentru introducerea datelor şi programelor în calculator,
cele mai utilizate fiind tastatura şi mouse-ul.

18
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Tastatura reprezintă dispozitivul care se foloseşte pentru introducerea datelor şi comenzilor în sistem.
Fiecare caracter, alfabetic, numeri, special, se generează prin apăsarea unei taste. Tastatura poate fi
împărţită în patru zone, după cum urmează: • taste alfanumerice şi taste de comandă şi control; • taste
funcţionale; • taste de poziţionare şi editare; • taste numerice reduse.
Mouse-ul este un echipament nelipsit în modul grafic, prin intermediul acestuia putându- se selecta rapid
opţiunile unor meniuri sau obiecte de pe ecran (texte, grafice, imagini) în vederea executării unor operaţii.
Din punct de vedere fizic, acesta este format din carcasă, bilă de cauciuc care semnalează sistemului
mişcările făcute, butoane pentru selecţii, cablu de conectare la calculator şi conector de interfaţă pentru
ataşarea mouse-ului la sistem. Există şi variante de mouse care nu folosesc bila de cauciuc sau în care
cablul de legătură lipseşte, transmiterea impulsurilor realizându-se prin intermediul razelor infraroşii.
Operaţiile realizate cu ajutorul mouse-ului sunt următoarele:
♦ indicarea prin care cursorul este poziţionat pe ecran pe un anumit obiect;
♦ punctarea (clic) care se utilizează pentru selectarea unui obiect, aceasta realizându- se în urma
poziţionării cursorului mouse-ului pe obiectul respectiv prin apăsarea scurtă a butonului;
♦ dublu clic prin care se acţionează scurt, de două ori butonul mouse-ului, declanşându- se o anumită
acţiune;
♦ trasarea care se realizează analog cu punctarea, diferenţa constând în faptul că după apăsarea butonului
mouse-ul se deplasează cu butonul apăsat. Această operaţie se foloseşte în vederea mutării sau copierii
obiectelor.
Joystick-ul este format dintr-o manetă cu patru posibilităţi de mişcare (înainte, înapoi, stânga, dreapta).
Este folosit, de regulă, la jocuri, dar şi în diferite sisteme de instruire sau pentru aplicaţii de simulare.
Trackball-ul este un mouse în poziţie inversă, deplasarea cursorului realizându-se prin mişcarea bilei de
cauciuc cu degetul. Acest echipament este utilizat la calculatoarele portabile (laptop sau notebook).
Touchpad-ul are dimensiuni mici, fiind uşor de utilizat. Tableta activă posedă un dispozitiv care
sesizează atingerea şi interpretează mişcările degetului sau ale unui obiect ascuţit astfel că pe ecran
cursorul se deplasează în mod corespunzător.
Creionul optic permite desenarea pe ecran prin simpla apăsare a acestui dispozitiv.
Ecranul tactil permite introducerea comenzilor prin apăsarea cu degetul sau cu un creion special pe
ecran, având ca domeniu de aplicare echipamentele şi terminalele publice din aeroporturi, gări, bănci etc.

4.4. Echipamente periferice de ieşire


4.4.1. Monitorul
Monitorul reprezintă un echipament de ieşire pe care se afişează rezultatele prelucrărilor, mesajele pentru
utilizator şi informaţiile despre starea sistemului. În afara suprafeţei de afişare, acesta mai cuprinde şi
circuitele necesare realizării imaginii pe ecran. Este legat la placa video sau la placa grafică care
prelucrează semnalele primite de la procesor pentru a le transforma în imagini grafice.
Legătura dintre magistrală şi monitor se realizează prin intermediul plăcii adaptoare, care conţine
controllerul video (controlează şi reglează imaginea de pe ecran) şi memoria de regenerare a imaginii care
conţine codul imaginii afişate pe ecran.
Parametrii care definesc performanţele monitoarelor se referă la:
♦ diagonală;
♦ intensitatea radiaţiilor;
♦ rezoluţia (se exprimă prin numărul de puncte distincte – pixeli – afişabile pe suprafaţa ecranului.
Cu cât numărul acestora este mai mare cu atât imaginile au mai multe detalii, sunt mai clare iar
rezoluţia este mai bună. Numărul de puncte se indică sub forma produsului dintre numărul de
puncte de pe o linie şi numărul de linii. Rezoluţia este determinată atât de distanţa dintre două
puncte de pe ecran – definiţia ecranului –, cât şi de numărul de culori;
♦ numărul de culori;
♦ capacitatea de afişare;
♦ numărul dimensiunilor în care se afişează;
19
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ tipul plăcii video;


♦ rata de împrospătare a imaginii (reprezintă numărul de imagini afişate pe secundă.
Frecvenţa afişării (baleiajul vertical este controlată de un dispozitiv care are rolul de a transforma
datele stocate în memoria video într-un semnal analogic afişat pe monitor).
4.4.2. Imprimanta
Acest echipament este opţional, permite tipărirea pe hârtie a rezultatelor prelucrării şi prezintă
următoarele componente: blocul de imprimare, sistemul de avans al hârtiei, sistemul logic de comandă şi
interfaţa. O imprimantă poate tipări diverse tipuri de caractere care poartă denumirea de fonturi.
După spaţiul rezervat fiecărui caracter deosebim fonturi cu lăţime fixă şi fonturi proporţionale.
Cele din prima categorie rezervă fiecărui caracter acelaşi spaţiu, în timp ce fonturile proporţionale alocă
un spaţiu diferit în funcţie de caracterul de realizat. Caracterele din diferitele fonturi pot fi afişate sau
tipărite având anumite atribute (îngroşat – bold, înclinat– italic, subliniat – underline etc.) care definesc
stilul de tipărire.
Parametrii care caracterizează performanţele imprimantelor se referă la:
♦ rezoluţie (determină calitatea grafică a tipăririi şi se exprimă prin numărul de puncte afişate pe inch –
dpi);
♦ viteza de tipărire care se măsoară în caractere pe secundă (cps) la imprimantele lente şi în linii pe minut
sau în pagini pe minut (ppm) la cele rapide;
♦ dimensiunea maximă a hârtiei [descrie formatul maxim acceptat pentru suportul de tipărire – A4 (210 x
297 mm), A3 (420 x 297 mm) etc.];
♦ memoria proprie care desemnează capacitatea de memorie de tip RAM ataşată imprimantei. Pentru a nu
se bloca fluxul datelor de tipărit se utilizează RAM-ul imprimantei care va stoca datele până în momentul
tipăririi;
♦ limbajul de control care se referă la setul de comenzi folosit pentru controlul imprimantei;
♦ capacitatea de emulare care exprimă capacitatea unei imprimante de a folosi limbajul de control al altei
imprimante;
♦ numărul de fonturi ce are în vedere posibilitatea tipăririi unor caractere specifice diverselor limbi.
În funcţie de modul în care se efectuează tipărirea se disting imprimante orientate pe caracter
(memorează şi tipăresc câte un caracter la fiecare ciclu de funcţionare, caracterele ce urmează a fi tipărite
fiind obţinute prin selectare sau generare matriceală), pe linie (la fiecare ciclu de funcţionare se imprimă
simultan o linie întreagă, suportul caracterelor fiind sub formă de tambur, lanţ, tren sau bandă) sau pe
pagină (se bazează pe metode de imprimare fără impact – electrofotografice şi electrostatice).
O altă clasificare a imprimantelor se face în funcţie de tehnicile de tipărire utilizate, deosebindu-se
imprimante mecanice, matriceale, termice, cu jet de cerneală şi laser.
Imprimantele mecanice utilizează un set de caractere dispus pe un suport metalic de unde se face
selectarea caracterului dorit, transferul pe hârtie al acestuia realizându-se prin intermediul unei
benzi tuşate dispuse între hârtie şi caracterul selectat. Deşi calitatea imprimării este bună, viteza de
lucru este redusă (15-60 cps), aceste imprimante încadrându-se în categoria celor orientate pe
caracter.
Imprimantele matriceale (cu ace) lucrează pe principiul generării caracterelor care se realizează cu
ajutorul celor 9, 18 sau 24 de ace ale capului mobil ce constituie o matrice, configuraţia de apăsare
a acestora, combinată cu mişcarea stânga-dreapta determinând banda tuşată să înscrie câte un
caracter pe hârtia din spate. Viteza de lucru este cuprinsă între 100-600 cps, calitatea imprimării
depinzând foarte mult de aceasta în sensul că o viteză de lucru mai scăzută asigură o mai bună
calitate a tipăririi. Sunt des utilizate în domeniul economic datorită raportului preţ/performanţe
foarte bun, însă sunt lente şi fac mult zgomot.
Imprimantele termice asigură imprimarea fără impact prin impresionarea unei hârtii speciale cu
ajutorul unor elemente rezistive care provoacă încălzirea. Sunt silenţioase, pot lucra cu mai multe
fonturi şi în mediul grafic cu o rezoluţie bună, ating viteze de până la 250 cps, prezentând însă
dezavantajul folosirii hârtiei speciale întrucât aceasta este relativ scumpă.
20
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Imprimantele cu jet de cerneală pot fi cu jet continuu, intermitent sau cu picături comandate. În
vederea generării caracterului este necesară încărcarea şi deflexia electrostatică pe verticală a
picăturilor de cerneală, caracterul fiind generat coloană de coloană. Tipărirea se poate face şi în
culori, au un preţ scăzut, nu fac zgomot şi asigură o bună calitate a imprimării (rezoluţia se
apropie de cea a imprimantelor laser). Dezavantajul acestor echipamente se referă la raportul cost
consumabile/număr de pagini tipărite.
Imprimantele laser sunt cele mai răspândite datorită faptului că sunt fiabile şi asigură o foarte
bună calitate a imprimării, acestea încadrându-se în categoria imprimantelor orientate pe pagină.
Imaginea paginii de imprimat se obţine cu ajutorul unei raze laser, prin intermediul unei memorii
de generare a caracterelor, iar imprimare se face printr-un tambur de fotocopiere. Se mai numesc
şi imprimante optice sau xerografice, au o rezoluţie ridicată ce determină o calitate foarte bună a
tipăririi, viteza de lucru este mare, iar raportul cost consumabile/număr de pagini tipărite este
foarte bun.
4.4.3. Echipamente de citire a codurilor de tip bară
Acestea se folosesc, în general, pentru citirea etichetelor produselor comercializate, soluţia fiind utilizată
în mod curent în marile magazine, dar şi în domeniul industrial, bancar etc. Fiecare produs este identificat
printr-un cod de 13 caractere, astfel: • 1 caracter pentru ţara de origine; • 5 caractere pentru producător; •
6 caractere pentru produs; • 1 caracter pentru control. Citirea codului se realizează cu ajutorul unui
scanner de dimensiuni reduse. Lumina emisă de dispozitivul de citire este absorbită de benzile de culoare
închisă şi este reflectată de spaţiile dintre ele către modulul de citire care interpretează succesiunea de
variaţii ale luminozităţii şi o transformă în variaţii ale unui semnal electric. Acest tip de echipamente
periferice se poate prezenta sub diverse forme, şi anume:
♦ creioane optice care folosesc lumina obişnuită ori raze infraroşii, citirea făcânduse prin deplasarea
perpendiculară a acestora, cu o viteză constantă, de-a lungul codului;
♦ cititoare de legitimaţii sau carduri la care dispozitivul de citire este fix, iar legitimaţiile sunt deplasate
printr-o fantă prin faţa mecanismului de citire, ce conţine o sursă de lumină şi o celulă fotodetectoare;
♦ sisteme fixe de citire a codurilor de tip bară la care citirea presupune simpla deplasare a etichetei care
conţine codul prin faţa mecanismului de citire care este fix.
4.4.4. Scanner-ul
Acesta este opus imprimantei în sensul că preia textele şi imaginile şi le introduce sub formă digitală în
memoria calculatorului unde pot fi prelucrate, salvate, tipărite etc. Imaginea sau textul se preia sub forma
unui număr de puncte, procedeul purtând denumirea de digitizare. Memorată iniţial în format grafic,
imaginea scanată poate fi prelucrată ulterior cu un procesor de texte cu ajutorul unui software specializat
(OCR – Optical Character Recognition). Diferenţa între diversele tipuri de scannere este dată de modul în
care se deplasează senzorii în raport cu imaginea scanată, aproape toate tipurile impunând deplasarea
mecanică a acestora peste imagine. Potrivit acestui aspect deosebim următoarele tipuri de scannere:
♦ scannerele cu tambur la care hârtia cu imaginea originală este deplasată prin faţa unor senzori imobili,
fiind înfăşurată pe un tambur. Deşi au dimensiuni reduse şi preţuri accesibile, din cauza tamburului nu pot
scana imagini decât pe suport subţire şi flexibil;
♦ scannerele plane deplasează senzorii în locul imaginii folosind în acest scop un mecanism automat,
numele echipamentului provenind de la suprafaţa plană de sticlă pe care se aşează materialul de scanat.
Sunt cele mai comune tipuri de scannere, sunt precise, pot scana documente de mărimi diferite şi chiar
mici obiecte tridimensionale, dar sunt şi cele mai scumpe dintre tipurile uzuale;
♦ scannerele manuale utilizează forţa umană în scopul deplasării senzorilor peste imagine. Datorită
acestui fapt sunt cele mai ieftine întrucât nu conţin mecanisme precise de scanare, sunt compacte şi uşor
de transportat;
♦ scannerele video reprezintă echivalentul unui copiator, pentru captarea imaginii folosindu-se o cameră
video. Pot scana negative şi filme transparente, foi de hârtie şi obiecte tridimensionale, dar calitatea este
slabă;

21
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ scannerele pentru diapozitive constituie o implementare specială a scannerelor plane sau a tehnologiei
video, fiind optimizate pentru scanări de rezoluţie ridicată.
Caracteristicile principale pentru scanare se referă la:
♦ gama de culori, scannerele putând lucra cu mai multe tonuri de gri (monocrom) sau color;
♦ viteza de scanare, care este influenţată de numărul de treceri peste imaginea de scanat (în prezent
trecere unică) şi de viteza de deplasare a elementelor de scanare deasupra imaginii;
♦ domeniul dinamic reprezentat de numărul de culori pe care le poate distinge un scanner, valori obişnuite
fiind 256, 1.024 şi 4.096 niveluri de strălucire din fiecare culoare primară;
♦ rezoluţia, care reprezintă pasul cel mai mic cu care pot fi deplasaţi senzorii. Valorile variază de la 300
dpi la 600 dpi, 1.200 dpi, 2.400 dpi sau chiar 10.000 dpi la scannerele pentru diapozitive.

4.5. Echipamente periferice de intrare/ieşire


În scopul memorării unor volume mari de date care, ulterior, să poată fi regăsite rapid se folosesc
echipamente periferice care utilizează, de regulă, suporturi magnetice. Din punct de vedere al
adresabilităţii acestea sunt adresabile (discurile magnetice) sau neadresasabile (benzile magnetice).
4.5.1. Discuri magnetice
Acesta reprezintă principalul suport rezident al sistemelor de operare. Unităţile de discuri magnetice
mediază schimbul de date şi informaţii între discul magnetic şi sistemul de calcul, structura acestora fiind
următoarea:
♦ dispozitiv de antrenare şi fixare a suportului;
♦ ansamblul capetelor de citire/scriere;
♦ sistemul de poziţionare a mecanismului de citire/scriere;
♦ blocul logic de comandă;
♦ interfaţa.
Fiecare faţă a discului are delimitate mai multe cercuri concentrice care poartă denumirea de piste,
numărul acestora variind în funcţie de tipul discului. Fiecare pistă este împărţită într-un număr de
sectoare cu o capacitatea limitată (128, 256, 512, 1.024 octeţi), toate operaţiile de citire sau de scriere
executându-se la nivelul acestora. Pentru identificare, sectoarele dintr-o pistă sunt numerotate începând de
la 0, acest sector fiind rezervat, de regulă, pentru identificarea începutului de pistă şi nu pentru stocarea
datelor.
Caracteristica principală a discului magnetic este adresabilitatea. Aceasta înseamnă că fiecare unitate
înregistrată poate fi localizată fără echivoc, indiferent de conţinut, prin mecanismele de citire/scriere,
fiind permis în acest fel accesul selectiv la informaţii.
După tehnologiile de realizare a discurilor magnetice şi a unităţilor de discuri asociate se întâlnesc discuri
flexibile, discuri dure şi discuri amovibile.
4.5.1.1. Discuri flexibile
Aceste discuri reprezentau suportul clasic de stocare la microcalculatoare, fiind clasificate după diametrul
discului exprimat în inch, astfel: 2,5”, 3,5”, 5,25”, 8”. Structura discurilor flexibile cuprinde următoarele
elemente:
♦ capete de citire/scriere;
♦ dispozitiv de acţionare a capetelor de citire/scriere;
♦ motor de antrenare a dischetei (360 rotaţii/min.);
♦ bloc de comandă care asigură funcţionarea componentelor şi supervizarea operaţiilor de citire/scriere.
Capacitatea de memorare a acestor echipamente este determinată de numărul de piste şi de densitatea de
înregistrare [simplă densitate (Simple Density - SD), dublă densitate (Double Density - DD), înaltă
densitate (High Density - HD), densitate cvadruplă (Quad Density - QD), densitate extra înaltă (Extra
High Density - ED)].

22
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Viteza de lucru a unităţilor de discuri flexibile depinde atât de viteza de rotaţie (aproximativ 360
rotaţii/min.), cât şi de timpul de trecere de la o pistă la alta care se încadrează într-un interval cuprins între
5-40 ms (milisecunde).
Deşi sunt suporturi lente şi limitate din punct de vedere al capacităţii, dischetele prezintă avantajul de a
avea costuri reduse, sunt uşor de utilizat şi adresabile.
4.5.1.2. Discuri dure (hard-discuri)
Unităţile de discuri dure se bazează pe reunirea într-un singur ansamblu a capetelor de citire/scriere şi a
discurilor, asigurând condiţii pentru mărirea densităţii de înregistrare şi a vitezei de lucru. La aceste
echipamente suportul de înregistrare este format dintr-un pachet de discuri dispuse pe acelaşi ax, acestea
fiind realizate din aluminiu acoperit cu o peliculă feromagnetică. Printre principalii producători se numără
Seagate, IBM, Quantum, Western Digital, Fujitsu etc.
Accesul selectiv la informaţia de pe disc este caracterizat prin timpul de acces care, la rândul lui, depinde
de: timpul de poziţionare a mecanismului de antrenare a capetelor de citire/scriere (este proporţional cu
numărul pistelor traversate şi timpul unitar de trecere de la o pistă la alta – 3-10 ms la modelele actuale),
de intervalul mediu de rotaţie (aproximativ1/7.200 min.) şi de viteza de transfer a datelor care este
cuprinsă între 1-30 ms. Pentru a putea fi utilizat un hard-disc trebuie să aibă definită o structură
recunoscută de sistemul de operare, adică să fie formatat. Acest aspect are în vedere formatarea la nivel
inferior sau fizică, formatarea la nivel superior sau logică şi partiţionarea.
Formatarea fizică constă în crearea sectoarelor fizice pe disc, care sunt create şi completate cu marcajele
de adrese folosite pentru identificare (porţiuni de date). Formatarea logică vizează adaptarea discului la
cerinţele sistemului de operare. Partiţionarea presupune segmentarea discului în mai multe regiuni,
numite discuri logice, care pot conţine fişiere ale aceluiaşi sistem de operare sau ale unor sisteme de
operare diferite. Operaţiunea este necesară în cazul în care se gestionează hard-discuri de mare capacitate,
pentru o administrare mai uşoară, pentru a se repara o cădere accidentală a sistemului ori în situaţia în
care se lucrează cu mai multe sisteme de operare pe hard-disc.
Fiecare disc logic va cuprinde o tabelă de partiţie ce va descrie modul de structurare al hard-discului, în
aceasta reţinându-se dimensiunea discului, numărul de partiţii, precum şi dimensiunea şi poziţie fiecăreia
dintre acestea.
Principalii parametrii care caracterizează hard-discurile se referă la:
♦ capacitatea de memorare este determinată de diametrul discurilor, de numărul acestora, de numărul de
cilindrii şi de densitatea de înregistrare;
♦ timpul mediu de acces exprimă o medie a timpilor scurşi din momentul emiterii unei comenzi de
citire/scriere şi până la confirmarea încheierii operaţiei care, în mod obişnuit, este între 3-12 ms;
♦ rata de transfer semnifică cuantumul informaţiilor citite sau scrise timp de o secundă (1-100 MB);
♦ viteza de rotaţie diferă de la un hard-disc la altul, existând discuri la 5.400 rotaţii/min, 7.200
rotaţii/min., 10.000 rotaţii/min sau chiar 15.000 rotaţii/min., creşterea acesteia determinând mărirea ratei
de transfer.
4.5.1.3. Discuri amovibile
Acestea reprezintă discuri care pot fi separate de echipamentul de citire/scriere şi transportate de la un
calculator la altul. Se întrebuinţează sub forma unor pachete sau cartuşe de discuri magnetice.
Principalii producători sunt Iomega şi SyQuest. Capacitatea de stocare a acestor discuri este de ordinul
sutelor de megabiţi sau a gigabiţilor, viteza de rotaţie este apropiată de cea a discurilor moderne (5.400
rotaţii/min.), prezentând şi un timp mediu de acces foarte bun (12-18 ms).
4.5.2. Benzi magnetice
Aceste echipamente periferice se prezintă sub formă de role sau casete şi reprezintă unele dintre cele mai
ieftine suporturi pentru memorarea unor volume mari de date. Reprezentând suportul ideal pentru
păstrarea copiilor de siguranţă a fişierelor şi a bazelor de date, prezintă ca dezavantaje faptul că nu sunt
adresabile şi au o viteză scăzută de lucru.
Unităţile de bandă magnetică sunt caracterizate de următorii parametrii:
♦ capacitatea de stocare;
23
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ viteza de transfer a datelor;


♦ standardul folosit la înregistrarea datelor;
♦ preţul unităţii şi al benzii.
Deşi pare un suport depăşit, tehnologiile care folosesc banda magnetică sunt într-o continuă dezvoltare
datorită următoarelor avantaje pe care acestea le oferă:
♦ cel mai ieftin suport de citire/scriere pe MB;
♦ dimensiuni mici şi capacităţi de memorare mari;
♦ metodologia şi software-ul de backup pe casete magnetice sunt evoluate şi robuste;
♦ gradul de standardizare a formatelor este ridicat.
4.5.3. Suporturi optice
Discul optic dispune de o mare capacitate de stocaj fiind adecvat arhivării sigure a informaţiei pe o mare
perioadă de timp.
Discurile CD-ROM (Compac Disk – Read Only Memory) reprezintă un mediu de stoare asemănător
dischetelor cu deosebirea că faţă de acestea, la care sectoarele sunt dispuse.
În piste concentrice, sectoarele pe CD-ROM sunt aranjate continuu sub formă de spirală. Parametrii care
caracterizează performanţele CD-ROM se referă la:
♦ capacitatea de stocare (aproximativ 700 MB, adică echivalentul a 500.000 de pagini de text sau 80 de
minute de muzică);
♦ timpul de acces, exprimat în milisecunde, reprezintă intervalul de timp scurs din momentul emiterii unei
cereri de citire şi până în clipa în care începe efectiv această operaţie (100-400 ms);
♦ rata de transfer exprimă viteza cu care unitatea CD-ROM preia datele de pe suport şi le transmite
sistemului de calcul (aproximativ 3.800 KB/s);
♦ memoria internă este folosită pentru stocarea datelor citite, asigurându-se în acest fel transferuri
constante de date către calculator;
♦ interfaţa reprezintă legătura fizică dintre unitatea CD şi magistrala calculatorului.
Sistemele DVD (Digital Versatile Disk) au apărut ca reacţie la faptul că, datorită creşterii complexităţii
documentelor şi aplicaţiilor, capacitatea unui CD-ROM s-a dovedit în numeroase cazuri insuficientă.
Aceste echipamente pot stoca de 26 de ori mai multe in informaţii decât un CD-ROM, în varianta cu două
feţe şi patru straturi.
Modalitatea de înregistrare a datelor este similară cu cea folosită la CD-ROM, acestea fiind înregistrate pe
o traiectorie spiralată formată din mici cavităţi. Capacitatea DVDurilor s-a obţinut prin crearea unor
cavităţi mai mici, îndesarea spiralei, precum şi prin înregistrarea datelor pe patru straturi, câte două pe
fiecare faţă a discului. Unităţile DVD au capacităţi de până la 17 GB şi pot fi citite cu viteze foarte mari.

24
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 3

SISTEME DE OPERARE ALE CALCULATOARELOR ELECTRONICE

3.1. Noţiuni generale


Un sistem de operare constă dintr-o colecţie integrată de programe de sistem, ce oferă
utilizatorului posibilitatea folosirii eficiente a resurselor sistemului de calcul, concurând la dezvoltarea
programelor de aplicaţie.
Se poate aprecia că un sistem de operare acţionează ca o interfaţă între componenta hardware a
unui sistem de calcul şi programele de aplicaţie ale utilizatorului.

Pentru a îndeplini rolul de interfaţă între hardware şi utilizatori, un sistem de operare îndeplineşte
următoarele funcţii:
• pregătirea şi lansarea în execuţie a programelor de aplicaţie, cunoscută şi ca dezvoltarea
interactivă a unui task; În acest sens sistemul de operare trebuie să dispună:
de un editor de texte pentru a introduce şi modifica un program sursă (program scris
într-un anumit limbaj de programare);
de un translator pentru limbajul de programare folosit - asamblor, compilator,
interpretor - care să traducă instrucţiunile programului sursă într-o formă recunoscută
de sistemul de calcul (program obiect)
de un editor de legături care să realizeze legătura între diverse module obiect sau să
apeleze la module obiect existente în bibliotecile sistemului respectiv la module obiect
din biblioteca utilizatorului care au fost deja catalogate, pentru a construi structura pe
segmente impusă de sistemul de calcul în vederea execuţiei programelor (program
obiect executabil). Odată constituită structura pe segmente, programul va fi gata de
execuţie, execuţie care va fi precedată de încărcarea în memoria internă a programului
(componenta sistemului de operare ce realizează acest deziderat se numeşte
încărcător); dacă lansarea în execuţie se realizează automat după încărcarea
programului în memorie, încărcătorul este de tip LOAD and GO;
• alocarea resurselor necesare executării programelor prin identificarea programelor ce se
execută, a necesarului de memorie şi a dispozitivelor periferice, identificarea şi protecţia
colecţiilor de date;
• operaţii cu fişiere, cataloage de fişiere, sortare, interclasare, comprimare/decomprimare date,
depistare şi ştergere viruşi etc. prin programele utilitare disponibile;
• planificarea execuţiei lucrărilor după anumite criterii (timp de execuţie, priorităţi, tehnica
FIFO, LIFO, etc.) pentru utilizarea eficientă a UCP în cazul lansării mai multor programe în
execuţie;

25
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• coordonarea execuţiei mai multor programe prin urmărirea modului de execuţie a


instrucţiunilor programelor, depistarea şi tratarea erorilor, lansarea în execuţie a operaţiilor de
intrare/ieşire şi depistarea eventualelor erori;
• asistarea execuţiei programelor de către utilizator prin comunicarea sistem de calcul-utilizator
atât la nivel hardware, cât şi la nivel software;
• posibilitatea generării de către utilizator a unui sistem de operare pe măsura configuraţiei de
care dispune.
Majoritatea sistemelor de operare, pentru a răspunde rolului de interfaţă hardware-utilizatori, sunt
organizate pe două niveluri:
• nivelul fizic care este apropiat de partea de hardware a sistemului de calcul, interferând cu
aceasta prin intermediul unui sistem de întreruperi;
• nivelul logic care este apropiat de utilizator interferând cu aceasta prin intermediul unor
comenzi, limbaje de programe, utilitare, etc.
Potrivit acestor două niveluri, sistemele de operare cuprind în principal două categorii de programe:
a. programe de comandă-control cu rolul de coordonare şi control a tuturor funcţiilor sistemului de
operare, cum ar fi: procese de intrare/ieşire, execuţia întreruperilor, comunicaţia hardware-
utilizator;
b. programe de servicii (prelucrări) executate sub supravegherea programelor de comandă-control,
fiind utilizate de programatori pentru dezvoltarea programelor de aplicaţie.
Programele de comandă – control cu principala componentă supervizorul (denumit şi monitor sau
executiv) coordonează activităţile tuturor celorlalte componente ale sistemului de operare. Cele mai
frecvent utilizate componente ale supervizorului sunt încărcate în memoria internă; aceste componente
sunt referite ca rutine rezidente, deoarece sunt păstrate în memoria internă pe tot parcursul execuţiei de
către sistemul de calcul a oricăror programe; celelalte componente (rutine tranziente) rămân în memoria
externă cu celelalte componente ale sistemului de operare şi sunt încărcate în memoria internă de către
rutinele rezidente atunci când sunt solicitate.
Supervizorul execută operaţiile de intrare/ieşire şi alocă magistrala pentru diverse unităţi de intrare/ieşire
în scopul transferului.
Programele de comandă-control controlează şi coordonează UCP în timpul execuţiei programelor din
memoria internă în sensul recepţionării şi transmiterii de mesaje către periferice prin intermediul
magistralei; afectarea dispozitivelor periferice de intrare/ieşire etc.
Programele de servicii cuprind următoarele categorii de programe:
• translatoare de limbaje care au rolul de a traduce programele sursă scrise în diverse limbaje de
programare, în formă binară recunoscută de sistemul de calcul. Programul în formă binară se
numeşte programul obiect. Translatoarele de limbaj pot fi:
- asambloare – componente specifice fiecărui sistem de calcul;
- compilatoare – componente specifice unui anumit limbaj de programare evoluat;
- interpretor – care după translatarea fiecărei instrucţiuni o şi execută.
• editoarele de legături prelucrează modulele obiect, le asamblează într-un modul executabil,
task, preluând eventual şi module obiect din bibliotecile de sistem; el alocă adresele reale de
memorie;
• încărcătorul încarcă în memoria internă în vederea execuţiei, programele executabile;
26
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• editoarele de text sunt componente destinate creării şi modificării programelor sursă, asimilate
unor texte;
• utilitare care sunt destinate să execute anumite funcţii specifice: transfer de fişiere, sortare,
interclasare, comprimare/ decomprimare date, etc.;
• bibliotecarul şi bibliotecile de sistem creează şi gestionează module obiect ale sistemului,
apelabile din programele de aplicaţii;
• organizarea colecţiilor de date este tratată de către componente ce vizează gestiunea operaţiilor
de intrare/ieşire prin fişiere, baze de date.
Aşadar, sistemul de operare este un sistem de programe care intră în funcţiune la pornirea
calculatorului, asigurând în principal următoarele activităţi:
• gestiunea operaţiilor de intrare/ieşire;
• gestiunea datelor pe suportul de memorie externă;
• controlul încărcării în memoria internă, punerii în funcţiune şi încetării activităţii
programelor utilizatorului.

Conceptele de bază utilizate sunt: fişier, unitate, director, cale, prompter şi specificator de fişier.
Un fişier este o colecţie de informaţii (date de prelucrat, programe, comenzi, texte, imagini, sunete),
omogenă din punct de vedere al naturii precum şi al cerinţelor de prelucrare, organizată după reguli bine
determinate şi memorată pe un suport tehnic de pe care pot fi citite automat de calculator în timpul
prelucrării. Fişierul se identifică după numele şi extensia atribuită la creare.
Orice fişier are un nume alcătuit din două părţi:
- numele propriu-zis - numele după care poate fi identificat fişierul şi care este obligatoriu;
- extensia sau tipul - opţional.
Tipul sau extensia fişierului este un şir de caractere alcătuit din unu până la patru caractere (de regulă
trei). Extensia trebuie să se separe de numele propriu-zis prin caracterul special punct (.). Dacă pentru
anumite fişiere extensia este obligatorie şi impusă prin folosirea numai a anumitor grupe de caractere
(cum sunt .DLL,
.EXE, .AVI, .SYS, .DOC, etc), atunci acestea sunt considerate cuvinte rezervate şi au un rol determinant
în prelucrarea fişierelor respective. Unele din extensiile obligatorii (denumite şi extensii standard) sunt
ataşate la numele propriu-zis al fişierelor în mod implicit de către programul cu care sunt create fişierele
respective.
Unitatea (device) reprezintă un echipament periferic identificat printr-un nume simbolic de dispozitiv.
Numele de dispozitiv pentru unităţile de disc magnetic constă dintr-o literă urmată de caracterul special
două puncte (:); litera A: identifică unitatea de floppy disc, litera C: identifică hard discul, iar F: identifică
unitatea de CD-ROM.
Hard discul poate fi împărţit logic în mai multe discuri virtuale numite partiţii, care se identifică tot printr-
un nume simbolic asociat (de exemplu: D:, E: pentru trei partiţii logice).
Directorul (folder) este un concept fundamental pe care se bazează organizarea memoriei externe a PC-
urilor pe niveluri ierarhice arborescente pentru gestionarea fişierelor pe floppy discuri sau hard discuri.
Un director se constituie ca o tabelă, ca un catalog ce conţine nume de fişiere, dimensiunile acestora
exprimate în bytes, data când fişierele au fost create sau modificate şi eventual numele de subdirectori
incluşi.
Directorul apare ca o zonă virtuală de disc alocată unui grup de fişiere. O comandă este limitată implicit
numai la prelucrarea fişierelor şi programelor din directorul curent, dacă nu s-a specificat în mod explicit
un alt director.
27
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Atunci când numărul de fişiere dintr-un director este destul de mare sau când există mai mulţi utilizatori,
fiecare utilizator având fişiere proprii, se pot folosi subdirectori incluşi într-unul din directori; în acest
caz, organizarea structurală poartă denumirea de sistem de directori multinivel sau sistem ierarhizat de
directori; primul nivel este constituit din directorul rădăcină creat automat atunci când se formatează
discul, director la care se conectează ceilalţi directori.
Directorul care conţine subdirectori se numeşte director de origine sau director părinte.
Calea este o secvenţă de directori separaţi prin caracterul special “\” (backslash), secvenţă ce trebuie
parcursă pentru a ajunge la directorul care conţine fişierul. Sintaxa generală este următoarea:
[\nume_director_1][\nume_director_2...]\nume_director_n
Un nume de cale este o cale urmată de un nume de fişier, având sintaxa următoare:
[\nume_director_1][\nume_director_2...]\nume_fişier
Numele unei căii poate conţine orice număr de directori; restricţia este să nu aibă o lungime mai mare de
63 de caractere. Dacă un nume de cale începe cu caracterul \ (backslash) sistemul de operare caută fişierul
începând cu directorul rădăcină, iar dacă începe cu numele directorului de lucru, căutarea se realizează
începând de la acest director.
Specificatorul de fişier este termenul folosit pentru a desemna fără ambiguităţi un fişier memorat pe un
disc. El se compune din:
• numele unităţii;
• cale;
• numele şi extensia fişierului
Caractere speciale în nume de fişiere - când se folosesc directori multinivel, pentru prelucrarea mai
uşoară a fişierelor dintr-un director, în numele şi extensia fişierelor se pot folosi caracterele speciale ? şi *
denumite şi metacaractere (wildcards).
Semnul ? semnifică faptul că orice caracter poate ocupa poziţia respectivă, iar simbolul * semnifică faptul
că orice şir de caractere poate fi inclus în specificatorul de fişier începând cu poziţia respectivă, atât în
numele fişierului cât şi în extensie.
Exemple:
Seminar?.DOC – seminifică toate fişierele cu numele Seminar urmat de un caracter oarecare şi
extensia .DOC
*.DOC - semnifică toate fişierele cu extensia .DOC;
PROG.* - fişierele cu numele PROG şi orice extensie;
*.* - semnifică toate fişierele şi toate extensiile.
3.2. Sistemul de operare WINDOWS
Caracterizare generală
Numele de Windows (ferestre) vine de la faptul că fiecare program se execută într-o fereastră distinctă.
Fereastra este o zonă de formă dreptunghiulară ce apare pe ecran. Pe suprafaţa ecranului pot exista mai
multe ferestre, fiecare fereastră corespunzând unui anumit program.
Windows reprezintă un sistem de programe şi come nzi conceput şi dezvoltat pe un mediu de interfaţă
grafică de utilizator (GUIGraphical User Interface) care se pot selecta, instala şi executa pe calculatoare
personale, în funcţie de configuraţiile hardware disponibile şi de cerinţele utilizatorilor.

28
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Simbolurile grafice (denumite pictograme sau iconuri) sunt mici desene sugestive ale unor elemente cu
care operează sistemul Windows, însoţite de un text explicativ afişat sub desene. Alături de iconuri,
Windows include şi alte forme de prezentare grafică: butoane, casete de dialog, bare de navigare.

Modulele sistemului de operare WINDOWS


În funcţionarea sistemului de operare WINDOWS trebuie avute în vedere corelaţia a trei module:
• Kernel - nucleul Windows (KRNL386.EXE sau KERNEL32. DLL) furnizează suport pentru
funcţiile de nivel jos de care are nevoie o aplicaţie pentru a rula; Kernel nu tratează nici cu mediul
şi nici cu echipamentele, el interacţionând numai cu Windows însuşi;
• GDI(Graphical Device Interface) - mediul echipamentelor grafice (GDI. EXE sau GDI32.DLL).
Ori de câte ori o aplicaţie scrie pe ecran, ea utilizează serviciile GDI care are grijă de fonturi, de
serviciile de tipărire, de monitor, de administrarea culorilor şi orice alt aspect artistic al mediului
Windows pe care utilizatorii îl pot vedea în timp ce utilizează propria aplicaţie;
• User - utilizator (USER.EXE sau USER32.DLL). Windows este bazat în întregime pe ferestre,
având nevoie de un administrator care să urmărească toate ferestrele create de aplicaţii pentru a
afişa diverse tipuri de informaţii. Ori de câte ori o aplicaţie afişează un icon sau un buton,
foloseşte un anumit tip de funcţie inclusă în USER.

Mecanisme de gestionare a memoriei în sistemul de operare Windows


Există patru principii de gestionare a memoriei interne, în sensul economisirii ei, şi anume:
• Principiul DLL (Dynamic Link Library)
• Principiul segmentelor de cod retrase
• Principiul replicării instanţelor active
• Principiul memoriei virtuale
Principiul DLL (Dynamic Link Library)
Reprezintă o facilitate prin care se pot introduce toate funcţiile de bază în module ce conţin seturi de
funcţii utilizate în comun de către aplicaţii.
Principiul DLL constă în faptul că un program aflat în execuţie “ştie” dinainte ce funcţie trebuie să
folosească pentru a executa o anumită prelucrare, cunoscându-se DLL ce trebuie folosit. Dacă
Windows găseşte DLL-ul, în încarcă şi-l execută, iar la terminare predându-se controlul programului
apelant.
Un fişier DLL se introduce o singură dată în memorie indifferent câte programe îi accesează funcţiile.
Principiul segmentelor de cod retrase
Spaţiul pe care-l ocupă un program în memoria internă se împarte în două domenii:
• Segmente de cod
• Segmente de date
Segmentele de cod ale unui program sau DLL conţin codurile executabile ale aplicaţiei. Aceste
instrucţiuni nu se modifică în timpul execuţiei programului.
Segmentele de date conţin informaţii ce se modifică permanent în timpul execuţiei aplicaţiei curente.
Aceste informaţii sunt valori luate pentru scopuri intrene sau date introduse de utilizator.

29
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Sistemul de operare Windows analizează memoria disponibilă şi dacă aceasta este insuficientă va
elimina din memoria RAM segmentele de cod cele mai puţin utilizate.
Principiul replicării instanţelor active
Sub Windows mai multe aplicaţii identice se pot executa de mai multe ori, aparent simultan. Copiile
aflate „simultan” în execuţie se numesc instanţe active. Mecanismul replicării instanţelor active constă
în următorul principiu: prima instanţă a programului ocupă spaţiu, atât pentru coduri, cât şi pentru
date, iar oricare altă instanţă aferentă aceluiaşi program executat va utiliza segmentele de cod ale
primei instanţe şi va avea nevoie de memorie numai pentru segmentele de date.
Principiul memoriei virtuale (mecanismul SWAP)
Managerul de memorie din Windows poate pune la dispoziţia programelor mai multă memorie internă
decât există fizic pe calculator. Sistemul reuşeşte acest lucru transferând blocuri de informaţii din
memorie pe hard disc. Astfel, sistemul simulează memoria RAM cu memoria externă de pe hard disc,
procesul fiind cunoscut sub forma memoriei virtuale. În cazul mecanismului SWAP al memorie
virtuale nu se mai face diferenţă între segmentele de cod şi de date, prin transfer neexistând nici o
pierdere de informaţii.
Versiuni de Windows
Windows NT (New Tehnology) apărut iniţial în anul 1992, a evoluat până la versiunea 4.0, fiind
comercializat în două variante:
Windows NT Workstation
Windows NT Server.
Principalele caracteristici se pot sintetiza în:
• lucrul în modul multitasking;
• utilizarea ca un sistem client/server;
• operarea în modul exclusiv protejat;
• folosirea până la 4 G de memorie internă RAM;
• facilităţi avansate de gestionare a fişierelor;
• stabilitatea deosebită în exploatare;
• gestiune hard discurilor de până la 16 E.
Windows 95 lansat în exploatare în 1995 ca sistem de operare de sine stătător (nu necesită prezenţa
platformei MS-DOS) are ca principale caracteristici:
• mod de lucru multitasking preemptiv care deţine în permanenţă controlul asupra timpului de lucru
şi a aplicaţiilor;
• modul de lucru multithreading ce permite executarea în paralel a mai multor procese ale aceleaşi
aplicaţii;
• executarea de aplicaţii pe 32 de biţi;
• exploatarea ca sistem de operare cu interfaţă grafică;
• folosirea platformei de operare DOS numai pentru executarea aplicaţiilor elaborate pentru DOS;
• folosirea unei interfeţe de programare a aplicaţiilor pe 32 de biţi;
• includerea ca parte integrantă a sistemului de operare, a standardului Plug and Play.
Windows 98, succesorul lui Windows 95, a revoluţionat aspectul şi modul de utilizare al mediului
Windows. Clădit pe baza solidă a sistemului de operare Windows 95, Windows 98 a extins inovaţiile pe
care le-a moştenit. Cu Windows 98 se poate beneficia de performanţele noilor tehnologii şi platforme,
dobândind accesul la Internet şi la diferitele reţele interne prin intermediul programului Internet Explorer
4.0. Pe lângă noile facilităţi Windows 98 este compatibil cu aplicaţiile şi tehnologiile Windows mai vechi,
permiţând firmelor să-şi valorifice investiţiile făcute. În ultimii ani, industria a susţinut evoluţiile
30
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

importante din domeniul hardware şi software. Windows 98 include suport pentru noile perfecţionări
hardware şi software cum ar fi: Universal Serial Bus, IEEE 1394, FAT 32 şi DVD.
Noile tehnologii şi funcţii din Windows 98, pot ajuta la găsirea şi formatarea informaţiilor dorite cât mai
repede posibil, la mărirea vitezei aplicaţiilor şi a conectării la reţea, la automatizarea conectării lor la o
unitate de reţea şi crearea comenzilor rapide. Windows 98 include funcţii şi facilităţi pentru configurarea
sistemelor, pentru depanare şi pentru permanenta modernizare a calculatoarelor. Windows 98 poate
instala în mod automat noi drivere, programe de tip batch şi alte componente de actualizare. Prin
încorporarea versiunii 4.0 a browserului Web Internet Explorer, Windows 98 conţine tot ceea ce este
necesar pentru a beneficia de avantajele oferite de Internet şi de reţeaua internă. Prin facilităţile avansate
de căutare, instrumentele de comunicaţie pentru Internet şi tehnologiile de automatizare a circulaţiei
informaţiilor din Internet şi din reţeaua locală, Windows 98 oferă un nivel avansat de integrare în Internet.
Windows 2000 a reprezentat pentru universul Microsoft, un punct de răscruce. Cele două lumi
reprezentate prin Windows 95/98 şi Windows NT despărţite în ultimii ani, sunt combinate în acest
produs. Ca rezultat, este anunţat un fel de geniu universal: este dotat pentru jocuri şi toată gama de
aplicaţii multimedia, la fel de bine ca pentru aplicaţii profesionale care necesită o maximă securitate a
datelor. Trăsăturile fundamentale se pot rezuma astfel:
• Windows 2000 reprezintă un sistem de operare stabil pentru desktop. În acest sprijin vine noul
sistem de fişiere NTFS 5 şi un control mai bun asupra fişierelor de sistem, ceea ce are un efect
pozitiv asupra stabilităţii sistemului;
• interfaţa lui Windows 2000 corespunde în mare măsură celei din Windows 95/98 sau Windows
NT cu Activ Desktop;
• noile facilităţi de securitate şi de reţea includ funcţii de control încă greu accesibile
Windows 2000 rulează şi pe procesoare cu o frecvenţă sub 300 MHz, însă destul de încet. În plus, este
nevoie de cel puţin 64 M memorie de lucru RAM şi până la 800 M spaţiu liber de stocare pe hard disc.
Windows XP reprezintă o combinaţie între caracteristicile cele mai performante ale versiunilor anterioare
(multimedia şi Plug_and_play de la versiunile 98 şi Me (Millenium), robusteţea şi securitatea lucrului de
la 2000) şi alte posibilităţi noi. Windows XP a apărut în două versiuni:
-Windows XP Home Edition, destinat utilizatorilor individuali, de regulă pentrucalculatoarele de la
domiciliu, fără capabilităţi de lucru într-un mediu administrat (reţea),
-Windows XP Professional, destinat lucrului de birou, în reea, cu capabilităţi extinse (tehnologii de
gestionare IntelliMirror, tehnologii de securitate a datelor preluate din Windows 2000, lucrul pe grupuri
de utilizatori cu diferite privilegii, posibilitatea de încriptare a fişierelor, aplicaţii multiprocesor etc.).
Sistemul de operare Windows XP Professional se deschide cu un ecran specific, numit „desktop” (masa
de
lucru virtuală care cuprinde uneltele cele mai uzuale, plasate la îndemâna utilizatorului. Windows XP
Profesional se recomandă a fi instalat pe calculatoare cu un procesor minim Pentium II la 300MHz, cu o
memorie RAM minimă de 128MB şi cu minim 1,5GB spaţiu liber pe hard disk.
Diferenţe faţă de versiunile anterioare:
• aspectul nou, reproiectarea din punct de vedere a design-ului, capacitatea meniului Start de a păstra
aplicaţiile recent folosite, personalizarea rapidă a meniului Start prin Properties (buton dreapta mouse),
plasarea elementelor prin drag & drop în meniul Start,
• conturi de utilizatori multiple, gruparea lor după permisiuni, securitatea accesului la fişiere, partajarea
de fişiere pe acelaşi calculator, configurarea conturilor de utilizatori,
• gestiunea mai simplă a fişirelor, ferestrele de explorare My Computerşi My Documents au în partea
stângă liste de comenzi şi de acces rapide, posibilitatea de a vedea imaginile ca Thumbnails, facilităţile
Search Companion,
• facilităţi multimedia (aplicaţia complexă MediaPlayer, Movie Maker, Web Publishing, DVD şi video
etc.),

31
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• uşurinţa obţinerii de ajutor (Help and Support Center), ajutorul de la distanţăţ (My
Computer/Properties/Remote/Allow_Remote_Assistance), posibilitatea transferului la distanţă a setărilor
şi configurărilor (.../Allow_Remote_Desktop),
• aplicaţie încorporată de inscripţionare CD-uri, atunci când în sistem se află montată o unitate de CD
care permite inscripţionarea (varianta „Send_To”->„Writable_CD”, respectiv drag & drop icoana
fişierului de copiat pe cea a unităţii CD),
• recunoaşterea fişierelor comprimate („.zip”), şi arhivarea lor într-un director special (Zip_Folder).
Dezarhivarea acestor fişiere se face cu aplicaţii din afara sistemului de operare Windows XP (WinZIP,
WinRAR etc.),
• recunoaşterea vorbirii şi a scrisului de mână, dacă în sistem se instalează componente capabile să preia
semnal de această natură,
• Internet Connection Firewall (ICF), aplicaţie de protecţie încorporată, care detectează încercările
neautorizate de a se intra în sistem („hacking”) şi le jurnalizează („logging”, înscriere în fişiere tip
jurnal, „log files”), se activează prin selectare cu butonul din dreapta al mouse-ului a icoanei legăturii la
reţea , (alegerea Properties/Advanced şi selectarea căsuţei de protecţie. Prin apăsarea butonului Settings
se pot alege modurile de transfer de date cu Internet-ul care să fie supuse protecţiei, caracteristicile
fişierelor jurnal, date cărora li se restricţionează accesul etc. Nu se utilizează ICF dacă în reţea sau pe
calculator există un alt sistem de protecţie.
• conexiuni de reţea speciale (Virtual Private Network, VPN etc.) uşor de definit,
• restaurarea sistemului în puncte de restaurare definite periodic de sistem sau de utilizator,
• compatibilitate mai bună cu aplicaţii externe (pentru aplicaţiile specifice altor versiuni de Windows
există posibilitatea de a face XP să se comporte ca versiunile mai vechi: se selectează aplicaţia cu butonul
din dreapta al mouse-ului, Properties/Compatibility, se optează pentru variantele în care aplicaţia
respectivă se ştie că funcţionează).
Windows Vista a fost lansat în noiembrie 2006 pentru firme şi parteneri de afaceri iar în ianuarie 2007 a
fost lansat pentru utilizatorii obişnuiţi. Această lansare vine după mai mult de cinci ani de la apariţia pe
piaţă a sistemului de operare Windows XP, fiind cea mai mare distanţă între două lansări successive.
Windows Vista are facilităţi noi, cum ar fi o interfaţă grafică modernă şi un stil vizual nou, Windows
Aero, tehnologia de căutare îmbunătăţită, noi unelte multimedia, precum şi sub-sistemele complet
remodelate de reţea, audio, imprimare şi afişare (display). Produsul a fost lansat în România la 1 februarie
2007 de către co-fondatorul Microsoft, Bill Gates. Iniţial disponibil doar în versiunea engleză, varianta în
română a ieşit pe piaţă la 20 iunie 2007 şi este disponibilă spre vânzare în toate ediţiile şi pe toate canalele
de vânzare, în România şi Republica Moldova. Ca şi versiuni există Windows Vista Home Basic, Home
Premium, Ultimate, Business, şi Enterprise. Din data de 22 Octombrie 2009, Windows Vista a fost
înlocuit de Windows 7.
Windows 7 este noua versiune de Microsoft Windows, un sistem de operare folosit pentru utilizarea pe
calculatoarele personale, inclusiv cele utilizate în domeniul afacerilor, pe desktop-uri, laptop-uri, Tablet
PC-uri, netbook-uri şi PC-uri Media Center. Windows 7 se doreşte a fi un upgrade al lui Vista, cu scopul
de a fi pe deplin compatibil cu driverele, aplicaţiile şi hardware-ul cu care Windows Vista este deja
compatibil. Prezentările oferite de companie în 2008 s-au axat pe suport multi-touch, un Windows Shell
reconceput cu o nouă bară de activităţi, o grupă de reţele de sistem numit „HomeGroup”, precum şi pe
îmbunătăţiri de performanţă. Unele aplicaţii care au fost împachetate împreună cu versiunile anterioare de
Microsoft Windows, mai ales Windows Movie Maker şi Windows Photo Gallery, nu vor mai fi puse
acum în acelaşi package (pachet software) cu Windows 7, ci vor fi oferite separat (dar gratuit), ca parte
din Windows Live Essentials Suite.
Cerințele minime de sistem pentru rularea lui Windows 7
Arhitectura 32-bițți 64-bițți

32
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Procesor de 32-biți cu frecvența de Procesor de 64-biți cu frecvența de


Procesor
1 GHz 1 GHz
Memorie RAM 1 GB de memorie RAM 2 GB de memorie RAM
Procesor grafic compatibil cu DirectX 9 cu driver WDDM ver. 1.0 (Pentru suport
Accelerator grafic
Aero)
Harddisk spațțiu
16 GB 2B GO
liber
Unitățți optice Unitate optică DVD (se instalează doar de pe suport DVD/CD)

Sistemul de operare UNIX


Caracterizare generală
UNIX a fost iniţial creat pentru minicalculatoare, pentru a mări disponibilităţile sistemlui: memorie
virtuală, multiutilizator şi multitasking; rescris în limbajul C, a fost portabil pe o gamă mai largă de
sisteme de calcul: mainframes, microcalculatoare, de unde şi unul din marile sale avantaje. Sistemele de
operare UNIX sunt proiectate de mai multe firme specializate, ceea ce a condus la existenta mai multor
versiuni: AIX, SCO-ODT, HP-UX, SOLARIS, Digital, UNIX, IRIX, Linux, ş.a.
Trăsăturile principale ale sistemului de operare UNIX sunt:
• sistemul de fişiere structurat pe mai multe niveluri, ceea ce permite mai multor utilizatori să
lucreze cu acelaşi calculator în acelaşi timp (multiuser);
• orice utilizator curent poate solicita execuţia mai multor programe în acelaşi timp (multitasking);
• un program utilizator poate să transmită rezultatele sale altui program;
• utilizatorul poate redirecta rezultatele programului său de la un dispozitiv periferic la altul;
• existenţa unui interpretor de comenzi şi un limbaj adecvat, cunoscut sub denumirea de Shell;
• foloseşte un limbaj structurat numit µC pentru programarea sistemelor;
• includerea unor componente pentru editarea textelor şi formatarea lor pentru tipărire;
• utilizarea de tehnici evoluate pentru conectarea sistemelor de calcul care operează sub UNIX sau
alt sistem de operare;
• nu impune vreo limită la eventualele modificări determinate de specificul aplicaţiei.
Structura sistemului de operare UNIX
Sistemul de operare UNX cuprinde 3 componente:
1. Nucleul (Kernel);
2. Sistemul de fişiere
3. Shell-ul
Nucleul (Kernel) – este partea centrală a sistemului care asigură servicii către programele de aplicaţie
pentru realizarea gestiunii proceselor (program lansat în execuţie), a memoriei, a
intrărilor, a ieşirilor şi a timpului.
Funcţiile nucleului sunt:
• gestionarea proceselor, efectuând controlul execuţiei acestora;
• gestionarea fişierelor prin alocarea sau eliberarea memoriei externe pentru stocarea şi regăsirea
eficientă a informaţiei;
• gestionarea dispozitivelor periferice permiţând programelor un acces controlat la acestea;
• gestionarea memorie prin alocarea şi eliberarea memoriei principale pentru procesele aflate în
execuţie.
Schematic, nucleul S.O. UNIX se prezintă astfel:
33
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Interpretorul de Interfaţa cu procesele utilizator


comenzi Shell
Subsistemul de control al
operaţiilor de intrare/ieşire
Sistemul de
operare Nucleul
UNIX (Kerne-ul)
Subsistemul de control al
proceselor
Sistemul de fişiere
Interfaţa cu hardware-ul
Nucleul S.O. Unix este alcătuit din următoarele elemente:
• interfaţa cu procesele utilizator
• subsistemul de control al operaţiilor de intrare/ieşire
• subsistemul de control al proceselor active
• interfaţa cu hardware-ul – realizează tratarea întreruperilor şi comunicarea directă cu
componentele fizice ale sistemului electronic de calcul.

Sistemul de fişiere

Cuprinde ansamblul fişierelor memorate sub forma de: comenzi, programe traducătoare, programe
utilitare, sisteme pentru lucru cu colecţii de date, programe aplicative, precum şi fişiere de date
asociate.

SHELL-ul

Reprezintă interpretorul de comenzi al S. O. UNIX care are rolul de a interpreta comenzile


utilizatorului, realizând o interfaţă între acesta şi sistemul de operare.

34
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 4

PROCESOARE DE TEXT – MICROSOFT WORD

Obiective:

Studenţii trebuie să-şi demonstreze cunoştinţele şi competenţa în utilizarea unei aplicaţii de procesare de
text pe un computer personal. Studentul trebuie să înţeleagă operaţiile de bază asociate cu crearea,
formatarea şi finalizarea unui document gata pentru a fi distribuit. De asemenea, studentul trebuie să-şi
demonstreze abilitatea în utilizarea aplicaţiei prin: crearea tabelelor standard, scrierea documentelor în
coloane, folosirea notei de subsol, a antetului, listelor marcate, folosirea imaginilor într-un document,
importarea obiectelor.

35
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

PROCESOARE DE TEXT – MICROSOFT WORD

4.1. Folosirea aplicaţiei

4.1.1 Primii paşi în procesarea textelor


Pentru procesarea/editarea de texte se pot folosi mai multe programe de pe piaţa de soft, dar cea
mai cunoscută aplicaţie este Microsoft Word din cadrul pachetului de programe Microsoft Office. În
continuare va fi prezentată versiunea 2003.

4.1.1.1 Deschiderea unei aplicaţii de procesare de text.

Pentru deschiderea aplicaţiei puteţi urma următorii paşi:

Start – All Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Word 2003

Interfaţa grafică cu utilizatorul la pornirea aplicaţiei:


Bara de titlu Bara de meniuri Bara de instrumente

Zona de activităţi

Rigle Butoane de derulare

Bara cu casete de informatii Suprafaţa de lucru Bare de derulare Bara de aplicaţii

36
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.1.1.2 Deschiderea unuia sau a mai multor documente simultan.


Din zona de activităţi puteţi alege deschiderea unui document sau a mai multor documente din
listă (ultimele 4 documente utilizate). Dacă fişierele din listă nu sunt cele dorite, puteţi apela .
Acesta vă va deschide fereastra de Open de unde puteţi alege calea fişierului, numele acestuia, iar dacă nu
ştiţi extensia acestuia puteţi alege din Files of type, opţiunea All Files (*.*). După găsirea fişierului,
selectaţi-l şi deschideţi-l cu Open.

4.1.1.3 Crearea unui nou document (folosindu-se un format prestabilit, implicit – şablon).
La deschiderea aplicaţiei aţi putut observa o suprafaţă de lucru identică foi de scris. În bara de
meniuri se poate observa denumirea implicită: Document2.doc – Microsoft Word. Aceste elemente sunt
date de un şablon (template) cu numele de Normal.dot.
Există posibilitatea de deschide un document nou nu din acest şablon “blank” ci pe diferite tipuri
de destinaţii (scrisori de afaceri, faxuri, pagini web etc.) care se pot apela prin accesarea zonei Create a
new document...

Aici puteţi alege ce fel de Pentru Şabloane (Templates) dacă alegeţi opţiunea On my
document doriţi să utilizaţi. computer... puteţi opta pentru diverse categorii (ex. Letter &
Faxes)
Trecerea de la utilizarea unui şablon la documentul nostru propriu-zis se face prin salvare.

37
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.1.1.4 Salvarea unui document într-o locaţie pe hard disk.

Pentru a salva un document se foloseşte funcţia Save din meniul File. În fereastra care apare va
trebui să alegem trei elemente: locaţia (Save in), numele fişierului (File name) şi tipul fişierului (Save as
type) după care să validăm prin butonul Save.

4.1.1.5 Salvarea unui document sub un alt nume.

Dacă dorim schimbarea numelui de fişier, atunci apelăm tot din meniul File funcţia Save As....
Veţi observa deschiderea unei ferestre identice în care va trebui să schimbaţi doar numele fişierului.
Eventual poate doriţi să schimbaţi şi/sau locaţia acestuia. Validaţi prin Save.

4.1.1.6 Salvarea unui document sub alt format, cum ar fi: fişier de tip text, RTF (Rich Text Format),
html, template (şablon), cu o anumită extensie specifică softului sau sub o altă versiune a softului.

Dacă dorim schimbarea tipului de fişier, atunci apelăm tot din meniul File funcţia Save As.... Veţi
observa deschiderea unei ferestre identice în care va trebui să Save as type.

continuare...

După cum se poate observa, fişierul poate fi salvat atât ca Word Document (*.doc) cât şi ca Web
Page, Document Template, Rich Text Format sau o versiune anterioară de Word. Veţi valida tot prin
Save.

4.1.1.7 Alternarea între mai multe documente deschise.


Lista de documente deschise se pot urmări apelând meniul Window. Dacă aveţi un document
deschis puteţi să-i mai deschideţi acestuia o fereastră (New Window). De asemenea, puteţi realiza o
comparaţie între două fişiere prin Compare Side by Side with... Tot pentru lucrul prin comparaţie (de data
38
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

aceasta pentru toate fişierele în lucru) se poate folosi Arrange All. Opţiunea Split împarte ecranul în două
pentru un singur fişier.

4.1.1.8 Folosirea funcţiilor “Help”


După cum se observă în imaginea următoare, prin apelarea meniului Help puteţi accesa o serie de
elemente.

Microsoft Office Word Help (F1) deschide o zonă de activităţi în partea dreaptă cu o posibilitate
de căutare după un anumit element (ex. paragraph). Ceea ce s-a obţinut este o listă de rezultate cu legătură
către zone de articole sau de ajutor (help) privind subiectul (zonele sunt scrise cu gri). Dacă alegeţi zona
de articole şi aveţi o conexiune la Internet vă va deschide o pagină web de pe un site, de obicei
office.microsoft.com. Zona de help vă va duce către o structură arborescentă de conţinut. Atenţie, helpul
este în limba engleză, deci şi cuvintele căutate va trebui să le scrieţi în aceeaşi limbă.

4.1.1.9 Închiderea unui document


Închiderea unui document se face apelând funcţia Close din meniul File sau din x-ul mic din
dreapta-sus a ferestrei (a nu se confunda cu ). Dacă documentul apelat nu a fost modificat, se închide
automat. Dacă da, atunci există două situaţii:
1. documentul este nou, fără salvare, şi atunci o să apară o fereastră de genul:

unde opţiunea Yes duce către fereastra de salvare, No închide fără salvare şi Cancel te întoarce la
document.
2. documentul are deja un nume, dar trebuie să salvăm sau nu modificările:

39
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

unde opţiunea Yes face salvarea, No închide fără salvare şi Cancel te întoarce la document.

4.1.1.10 Închiderea unei aplicaţii de procesare de text.

Aplicaţia se poate închide din clasicul buton . De această dată, aplicaţia va lua în considerare
toate documentele deschise, şi atunci mesajele prezentate anterior vor apărea pentru fiecare document în
parte.

4.1.2 Modificarea setărilor de bază


4.1.2.1 Schimbarea modului de vizualizare a paginii.

Din meniul View se poate alege modul în care dorim să lucrăm cu documentul.

Astfel, Normal – face o vizualizare fără margini proprii, Web Layout – vizualizare tip pagină web, Print
Layout – cea mai indicată, deoarece prezintă formatul de pagină cu toate elementele incluse, Reading
Layout – vizualizare gen răsfoire de carte, Outline – structura documentului, tip continuu fără delimitări
de pagină.

4.1.2.2 Folosirea funcţiei de modificare a dimensiunilor vizualizării (zoom).

Modificarea dimensiunii paginii se poate realiza din meniu View – Zoom...:

View – Zoom... şi zoom-ul din bara de instrumente


unde, după cum se observă, puteţi alege diferite opţiuni de vizualizare.

4.1.2.3 Modificarea afişajului barei de instrumente.

Bara de instrumente poate oferi mai multe elemente decât oferă iniţial. Se pot adăuga sau şterge
pictograme după cum doriţi. Dacă doriţi ca elementele existente să nu mai fie afişate doar pe un singur
rând apăsaţi pe butonul din capătul rândului şi alegeţi opţiunea Show Buttons on Two Rows:

40
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Dacă doriţi să mai adăugaţi butoane alegeţi fie opţiunea Add or Remove Buttons ori din meniu:
View – Toolbars. Nu se recomandă folosirea unui număr prea mare de bare de instrumente deoarece
micşorează spaţiul dedicat paginii.

4.1.2.4 Modificarea afişajului caracterelor netipăribile.

Text dumneavoastră poate lua două forme: tipăribil şi netipăribil. De exemplu, spaţiu, tab-ul,
enter-ul, fontul de tip ascuns (hidden), etc. nu se văd pe foaia de lucru şi nici la imprimantă. Pentru a
putea şi aceste elemente să fie vizibile (în vederea modificării) apăsaţi butonul din bara de instrumente
Show – Hide. Dacă doriţi să renunţaţi la acest mod de vizualizare trebuie să mai apăsaţi o dată pe buton
pentru dezactivare.

4.1.2.5 Modificarea opţiunilor/preferinţelor de bază ale aplicaţiilor: numele utilizatorului,


directorul/folderul prestabilit, salvarea documentelor.

Documentele dumneavoastră pot fi adaptate modului dumneavoastră de lucru prin modificarea


setărilor de bază: Tools – Options...
General – alegerea unităţii de măsură în
centimetri sau mărirea numărului de fişiere
(ultimele folosite) afişate (aşa cum am mai spus
iniţial sunt 4)

User Information – alegerea numelui şi,


eventual, a unor date de identificare (e-mail)

File Locations – schimbarea locului predefinit


de salvare a documentelor

Spelling & Grammar – deselectarea opţiunilor


de corectare automată a elementelor de
dicţionar şi/sau
gramaticale

Save – alegerea perioadei de timp după care să


se facă Autorecovery (salvarea automată)

4.2 Operaţii de bază


4.2.1 Introducerea informaţiilor
4.2.1.1 Introducerea textului.

41
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Introducerea textului se face prin intermediul tastaturii. Trebuie ţinut cont de faptul că în
momentul în care se ajunge la capătul rândului cursorul trece automat pe rândul următor. Validarea de
paragraf se face cu tasta Enter. Prin această validare se realizează un paragraf nou.

4.2.1.2 Introducerea unor caractere speciale, a simbolurilor.


O serie de caractere nu se găsesc pe tastatură, de aceea, există posibilitatea folosirii de simboluri
(caractere greceşti, semne matematice, săgeţi etc.) prin meniul Insert – Symbol.

4.2.2 Selectarea informaţiilor

4.2.2.1 Selectarea unui caracter, cuvânt, rând, propoziţie, paragraf sau a întregului text dintr-un
document.

Selectarea puteţi să o realizaţi cu mouse-ul (se ţine butonul stânga apăsat şi se deplasează peste
elementul/elementele de selectat – textul selectat va apărea de culoare albă pe fond negru) sau în
combinaţie cu tastatura după cum urmează:

Caracter Selecţie cu mouse-ul


Cuvânt Dublu click de mouse pe
cuvânt
Propoziţie CTRL + click mouse
Paragraf CTRL + Shift + ↓
Tot textul CTRL + A

4.2.3 Editarea informaţiilor

4.2.3.1 Editarea conţinutului prin inserarea unor caractere sau cuvinte noi într-un text existent,
scrierea peste pentru a înlocui un text existent.
Pentru a introduce un text nou (ex. un cuvânt nou) trebuie să vă poziţionaţi cu mouse-ul sau cu
săgeţile de pe tastatură în locul respectiv şi să vă tastaţi cuvântul. De asemenea, se poate folosi opţiunea
de a selecta o anumită zonă şi de a scrie deasupra text. Atenţie la folosirea tastei Insert – va introduce
cuvântul respectiv peste textul existent. Tasta Insert se poate dezactiva prin apăsarea din nou pe aceasta
(pentru a vedea dacă tasta Insert este activă următiţi bara cu casete de informaţii în zona OVR – culoarea
gri înseamnă dezactivat, culoarea neagră activat).

4.2.3.2 Folosirea comenzilor “Undo” şi “Redo”.

42
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Dacă aţi greşit introducerea de text (sau o altă acţiune) puteţi apela funcţia Undo – anulare (Edit –
Undo Typing sau butonul din bara de instrumente ). Opus funcţiei Undo este funcţia Redo, care
realizează refacerea ultimei operaţii anulate.

4.2.4. Copierea, mutarea sau ştergerea


Un text selectat poate fi copiat, mutat, şters sau înlocuit. Copierea/mutarea textului în diferite părţi
ale documentului sau chiar în documente diferite este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului.
Clipboardul este o memorie temporară folosită la păstrarea pe termen scurt a cuvintelor şi/sau obiectelor.

4.2.4.1 Copierea textului într-un document sau în alte documente deschise.


După selecţie (Atenţie! Numai după selecţie) copierea se face fie din meniu: Edit – Copy, fie din
tastatură: CTRL+C. Aici intră în acţiune Clipboard-ul care păstrează informaţia copiată. Ne deplasăm în
locul unde dorim copierea şi aducem textul fie din meniu: Edit – Paste, fie din tastatură: CTRL+V.
Importanţa Clipboard-ului este dată de faptul că putem să ne alegem câte destinaţii dorim şi să facem
lipirea (Paste) fără a mai face o copiere nouă a aceluiaşi text.

4.2.4.2 Mutarea textului într-un document sau în mai multe documente deschise.
După selecţie (Atenţie! Numai după selecţie) mutarea se face fie din meniu: Edit – Cut, fie din
tastatură: CTRL+X. Ne deplasăm în locul unde dorim mutarea şi aducem textul fie din meniu: Edit –
Paste, fie din tastatură: CTRL+V. De această dată lipirea (Paste) se face numai pentru o singură
destinaţie.

4.2.4.3 Ştergerea textului.


Textul selectat se poate şterge folosind tasta Delete sau Backspace.

4.2.5 Caută şi înlocuieşte


4.2.5.1 Folosirea comenzii de căutare a unui cuvânt sau a unei fraze într-un document.

Într-un document mai mare avem nevoie de a căuta un cuvânt sau un grup de cuvinte. Pentru
aceasta se apelează funcţia Find din meniul Edit sau din tastatură: CTRL+F. Cuvântul pe care dorim să-l
căutăm se introduce în câmpul Find what:. Căutarea se face prin apăsarea butonului Find Next.

Căutare Înlocuire

4.2.5.2 Folosirea comenzii de înlocuire a unui cuvânt sau a unei fraze într-un document.

Dacă se doreşte şi înlocuirea acestuia se alege Replace (sau de la bun început CTRL+H), se
tastează în câmpul Replace what: cuvântul/grupul de cuvinte cu care se înlocuieşte şi se alege una din
opţiunile: Replace, Replace All sau Find Next în funcţie de situaţia de context.

4.3 Formatare
În continuare vom urmări aplicarea unor anumite proprietăţi (formatare) la nivel de caracter (font),
paragraf şi pagina.

43
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.3.1 Formatarea textului


Formatarea textului se face din meniul Format – Font:

4.3.1.1 Schimbarea fontului caracterelor: dimensiune şi tip.

Chiar dacă în lista de fonturi dispune de un număr foarte mare de fonturi, acestea se împart în trei
mari categorii: ascuţite (ex. Arial), rotunjite (ex. Times New Roman) şi simboluri (ex. Webdings).
Dimensiunea cea mai utilizată a fontului este 12. Dar se pot folosi, funcţie de context, toate
dimensiunile (dacă acestea nu apar, de exemplu 13, pot fi tastate în zona superioară).

4.3.1.2 Folosirea opţiunilor de formatare: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi
subliniere

Scoaterea în evidenţă a unui cuvânt/text dintr-un document se poate face apelând la Font style:
unde Regular este caracterul obişnuit, Italic este cel înclinat (cursiv), Bold este îngroşat (aldine), iar Bold
Italic însumează cele două caracteristici.
Opţiunea Underline (subliniere) este puţin folosită, însă dispune de o listă destul de mare de
variante. Activarea acesteia atrage după sine şi activarea alegerii de culoare.

4.3.1.3 Folosirea funcţiilor indice inferior, indice superior într-un text.

Sunt situaţii în care trebuie să folosim indici în scriere (ex. cm3, ai). Pentru aceasta se va scrie
textul obişnuit după care se va secta elementul de indice căruia va trebui să-i aplicaţi un efect (Effects):
superscript pentru indice superior şi subscript pentru indice inferior. După cum se observă, textul rezultat
este de dimensiune mai mică şi poziţionat la o anumită distanţă.
Tot din categoria “efectelor”, putem transforma textul nostru în caracter umbrit (shadow) sau
ascuns (hidden).
Toate aceste modificări pot fi vizualizate în modul Preview, înainte de acceptare.

44
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Validarea modificării se face prin OK. O parte din elementele prezentate anterior se regăsesc şi în
bara de instrumente.

4.3.1.4 Modificarea textului în majuscule, litere mici, tip titlu, etc.

Dacă se doreşte trecerea de la un mod de prezentare la altul (de ex. de la caractere normale la
caractere mari sau de totul scris cu litere mari la format titlu – varianta americană) se pot alege
următoarele opţiuni:
- Sentence case – gen propoziţie (prima litera mare)
- lowercase – toate literele sunt mici
- UPPERCASE – toate literele sunt mari
- Title Case – gen titlu în care fiecare cuvânt începe cu o literă mare
- tOGGLE cASE – mai deosebit, aşa cum apare scris

4.3.1.5 Folosirea diferitelor culori în text.


Folosirea imprimantelor cu jet de cerneală color, de exemplu, cere şi posibilitatea de a putea alege
culoarea dorită pentru fontul tău. Se poate face din Format – Font – Font Color: sau din bara de
instrumente :

4.3.1.6 Copierea formatului unui text selectat şi aplicarea acestuia altui text selectat.
De multe ori dorim să copiem formatul pe care l-am stabilit pentru un text şi la alte zone de text.
Pentru aceasta trebuie să vă poziţionaţi în zona sursă (e de ajuns un simplu click în acea zonă) şi apelarea
butonului din bara de instrumente. După cum observaţi cursorul se modifică şi el. Cu acesta selectaţi
zona de text dorită ca destinaţie pentru formatare. Această opţiune modifică atât formatarea la nivel de
font cât şi formatarea la nivel de paragraf.

4.3.1.7 Aplicarea unui stil existent unui cuvânt, unei linii, unui paragraf.
Fiecare text este caracterizat de un stil care cuprinde toate tipurile formatări (font, paragraph). De
exemplu, stilul predefinit este stilul Normal (vezi caseta din partea dreaptă a barei de
instrumente). Din această casetă se pot alege stilurile dorite care pot fi ori predefinite (ex. Heading 1) sau
create de utilizator (ex. 1).

45
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Anularea stilurilor aplicate textului se face alegând opţiunea Clear Formatting (bineînţeles după
selectarea textului).

4.3.1.8 Folosirea despărţirii automate în silabe (automatic hyphenation).

Despărţirea în silabe face parte din opţiunea de verificare a limbii alături de dicţionar, gramatică
etc. şi se poate apela din meniu Tools – Language – Hyphenation. Rămâne să optaţi pentru varianta
automată sau manuală.

4.3.2 Formatarea paragrafelor

4.3.2.1 Introducerea, ştergerea marcatorilor de paragraf.


Mai înainte a fost prezentată opţiunea de afişare a caracterelor netipăribile prin apelarea butonului
. Cu această opţiune se pot identifica toate paragrafele din document. Descrierea semnelor care pot
apărea:
- final de paragraf
- aliniat
· - spaţiu
Aceste coduri pot fi selectate şi şterse, în cazul în care se doreşte acest lucru.

4.3.2.2 Introducerea, ştergerea întreruperilor de linie.


Tot din aceeaşi categorie de coduri este şi întreruperea de linie care se foloseşte atunci când
dorim să scriem pe mai multe rânduri dar nu dorim să ieşim din paragraf (ex. poezii).

4.3.2.3 Alinierea textului: stânga, dreapta, centrat, stânga-dreapta (justified).


Următoarele elemente ţin tot de formatarea la nivel de paragraf dar prin interfaţa apelabilă din
bara de meniuri: Format – Paragraph.
Pentru moment aici vom discuta despre Aliniere (Alignment), Indentare (Indentation), Spaţiere
(Spacing) între rânduri (Line spacing) şi între paragrafe (Befor/After).

46
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Vom începe cu formatarea privind alinierea textului. Alinierea se poate face centrat (Centered), la
stânga (Left), dreapta (Right) sau stânga-dreapta (Justified) funcţie de o linie imaginară trasată pe
mijlocul textului. Această aliniere se mai poate face din bara de instrumente apelând (stânga,
centrat, dreapta, total).

4.3.2.4 Indentarea paragrafelor: stânga, dreapta, prima linie, hanging.

Rigla
Se apelează din meniu View – Ruler.
Elemente
de poziţionare a paragrafului:
alegerea tipurilor de tabulatori
indicator pentru început de paragraf
indicator pentru începutul celui de-al doilea rând din paragraf
indicator pentru margine dreapta paragraf

Ideea de identare se referă la poziţionarea elementelor paragrafului funcţie de situaţie:

- Identare la prima linie

- Identare agăţată (hanging)

47
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

- Identare stânga-dreapta

4.3.2.5 Spaţierea rândurilor unui paragraf: simplu, dublu.

Un text poate fi scris cu o distanţă între rânduri stabilită fie din meniu Format – Paragraph, fie din
bara de instrumente . Implicit distanţa dintre rânduri este de single (un rând), dar poate fi modificată
la 1,5 rânduri sau double (două rânduri). Sunt însă situaţii în care putem să modificăm aceste elemente şi
să punem valori de genul 1,45 (multiple):

4.3.2.6 Aplicarea spaţierii imediat deasupra şi sub paragraf.

În cazul textelor americane (unde nu există aliniat pentru paragraf) sau pentru formatarea unui
titlu trebuie să aplicăm o distanţare faţă de paragraful anterior şi/sau următor.
Pentru aceasta se foloseşte opţiunea de spaţiere înainte (before) şi după (after). Această spaţiere se
referă strict la primul rând din paragraf, respectiv ultimul rând din paragraf. Atenţie! Însumarea celor
două spaţieri poate crea o spaţiere prea mare între paragrafe.

4.3.2.7 Folosirea şi setarea tabulatorilor: stânga, dreapta, centru, zecimal.

Tabulatorii sunt folosiţi pentru o poziţionare rapidă şi corectă a unui text pe o linie.
De exemplu, aveţi următorul text:

Aşa cum prezentam anterior de la intersecţia celor două rigle vă puteţi alege tipul de tabulator
dorit pentru aliniere:
Tabulator de aliniere la stânga
48
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

– textul este introdus de la stânga la dreapta începând de la tabulator


Tabulator de aliniere centrat
– textul este centrat ţinând cont de poziţia tabulatorului
Tabulator de aliniere la dreapta
– textul se aliniează la dreapta până la tabulator
Tabulator separator zecimal
– textul se aliniează înainte de punctul zecimal la stânga, iar după punctul zecimal se aliniază la
dreapta.

Ştergerea tabulatorilor se face trăgând de aceştia oriunde în afara riglei.


O altă posibilitate de lucru cu tabulatori este prin intermediul meniului Format – Tabs...

4.3.2.8 Folosirea listelor (numerotare, marcatori). Introducerea şi ştergerea marcatorilor,


numerotărilor dintr-o listă.

Formatarea listelor se poate realiza prin utilizarea marcatorilor de tip Bullets sau Numbering. Se
va selecta lista (poate să fie în text sau celule dintr-un tabel) şi se va alege una din cele două opţiuni:
. Ştergerea lor se face prin selecţie şi apoi dezactivarea butonului respectiv din bara de
instrumente.

49
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.3.2.9 Schimbarea stilului marcatorilor şi numerotărilor dintr-o listă simplă prin opţiunile standard.

Tipuri de marcatori:
bulleted – simboluri folosite pentru evidenţierea paragrafelor
numbered – ordonarea paragrafelor folosind cifre sau litere
outline numbered – organizarea paragrafelor pe structuri de numere
După cum se poate observa din imaginea de mai sus se pot alege diferite opţiuni pentru aceeaşi
categorie.

4.3.2.10 Adăugarea bordurilor şi efectul de umbră aplicat paragrafului.

Utilizarea unui editor de text presupune şi folosirea de chenare/borduri pentru zone de text (text
selectat sau întregului paragraf). Aplicarea acestora se face din meniu Format – Borders and Shading...
Atenţie! Trebuie mai întâi selectat textul ce urmează să fie încadrat.
De la Setting: vă alegeţi tipul de chenar (atenţie la previzualizarea din partea dreaptă). Se pot
stabili stiluri de linii, culori, dimensiuni.
Shading (Umbrire) se aplică pentru o accentuare a unei zone de text (umbrire pentru text).

50
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Când aveţi de aplicat o linie de departajare (vedeţi exemplele de mai jos) puteţi folosi şi butonul
din bara de instrumente. Dacă observaţi, butonul din bara de instrumente are o săgeată care va
deschide o listă de opţiuni:

Exemple:

Nume Prenume

(bordura a fost aplicată atât sus cât şi jos)

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi – Facultatea de Economie


Iaşi, 2009
(bordura a fost după selecţia textului folosind varianta linie pe mijloc)

sau pentru definirea header-ului:

4.3.3 Formatarea documentelor

4.3.3.1 Schimbarea orientării unui document, tip portret şi tip vedere (landscape). Schimbarea mărimii
hârtiei.

Se realizează apelând din bara de meniuri: File - Page Setup:

51
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Noi vom porni de la stabilirea tipului de pagină, adică din opţiunea Paper Size.
- A4 este dimensiunea unei pagini standard în România (faţă de Letter în SUA).
- Dimensiunea în cm este următoarea: 21 x 29.7
- Pentru un referat vom folosi orientarea foii de hârtie de tip vertical (Portrait/Portret), însă pentru
un tabel cu multe coloane vom folosi varianta orizontală (Landscape/Peisaj)
- Atenţie de modul de previzualizare (Preview) – acesta vă va arăta situaţia curentă.

4.3.3.2 Schimbarea marginilor întregului document, sus, jos, stânga, dreapta.

Pentru margini vom apela opţiunea Margins. Marginile pot fi:


Sus (Top), Jos (Bottom), Stânga (Left) şi Dreapta (Right).
Exerciţiu: Pentru aceste opţiuni alegeţi dimensiunile în cm: 2 – 2 – 3 – 2.
Sfaturi pentru următoarele opţiuni:
Gutter dacă vreţi să vă îndosariaţi materialul listat (nu este cazul la români care-şi aplică din start
o margine mai mare în partea stângă pentru acest scop).
În legătură cu listarea alegeţi din meniul Multiple pages:
Mirror margins – această opţiune o veţi folosi pentru a lista pe ambele părţi fără să vă mai
deranjeze faptul că o margine este de 3 cm şi una de 2 cm.
2 pages per sheet – în cazul în care doriţi să listaţi două pagini pe o singură foaie.

52
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.3.3.3 Inserarea, ştergerea unei funcţii “page break” dintr-un document.

Uneori se doreşte trecerea la o nouă pagină fără ca pagina curentă să se fi terminat. Acest lucru se
realizează cu ajutorul comenzii Break... din meniul Insert. Această comandă duce la apariţia casetei de
dialog Break din care se selectează opţiunea Page Break.

4.3.3.4 Adăugarea, modificarea textului din antet şi subsol.

Fără o traducere rapidă am putea folosi titulatura de antet, dar să nu o confundăm cu elementele de
identificare de pe adresele oficiale care conţin text şi imagini. Oricum ele reprezintă elementele de
identificare de pe o pagină fie că sunt poziţionate sus (header) şi jos (footer) şi care se repetă automat pe
toate paginile sau pe paginile pare sau impare.
Cum se realizează:
View – Header and Footer... veţi observa deschiderea unei zone de editare separate cu o bară de
editare proprie.

Această zonă respectă regulile de formatare învăţate până acum. Validaţi prin butonul Close din
bara de instrumente nou apărută.

4.3.3.5 Adăugarea unor câmpuri în antet şi subsol: data, informaţii despre numărul paginii, locaţia
fişierului.

După cum se poate vedea de pe această bară mai putem utiliza introducerea numărului de pagină,
a numărului de pagină raportat la total pagini, data, ora. De asemenea se poate face o trecere de la header
la footer unde se respectă aceleaşi reguli sau putem face o trecere la următorul header varianta par/impar.

4.3.3.6 Aplicarea numerotării automate a paginilor dintr-un document.

Pentru a introduce un număr de pagină vom folosi: Insert – Page Numbers...

53
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Elemente care trebuie avute în vedere:


- poziţionarea numărului (Position) sus sau jos pe pagină;
- alinierea (Alignment) la stânga, centrat, dreapta sau Inside/Outside dacă folosim opţiunea Mirror
Margins (vezi formatarea la nivel de pagină);
- dacă nu aveţi copertă puteţi activa “Show number on first page” pentru a pune număr şi pe prima pagină;
- butonul Format ne duce într-o altă fereastră care ne ajută să:

- alegem tipul de număr (arab, roman)

- să numerotăm continuu sau de la un anumit număr (Start at)

- sau pentru profesionişti - pe capitole

4.4 Obiecte

4.4.1 Tabele
4.4.1.1 Creaţi un tabel standard.
Un tabel poate arăta aşa:
Nr. crt. Denumire modul Ore alocate
1. ABC-ul Calculatoarelor 4
2. Sisteme de operare Windows 4
3. Microsoft Word 12
4. Microsoft Excel 12
5. Microsoft Access 16
6. Microsoft Power Point 4
7. Internet – navigare şi comunicare 4

Pentru a realiza un tabel trebuie să apelăm meniul Table – Insert – Table, unde va trebui să
introducem numărul de coloane, respectiv de linii ce caracterizează tabelul (în cazul nostru (3 coloane şi 8
linii):

4.4.1.2 Introducerea, editarea informaţiilor într-un tabel.

54
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Datele se introduc celulă cu celulă, avându-se în vedere faptul că în tabel se respectă regulile de
formatare învăţate până acum. Deplasarea de la o celulă la alta se face fie folosind săgeţile de poziţionare
de pe tastatură, fie tasta TAB.

4.4.1.3 Selectarea rândurilor, coloanelor, celulelor, a întregului tabel.

Selectarea rândurilor: click cu mouse-ul în exteriorul stânga al rândului, atunci când cursorul
devine o săgeată albă.
Selectarea coloanelor: click cu mouse-ul deasupra coloanei respective, atunci când cursorul devine
o săgeată mică neagră.
Selectarea întregului tabel: click pe steluţa apărută în partea din stânga a tabelului.
Toate aceste elemente se pot selecta şi apelând Table – Select - ...

4.4.1.4 Inserarea, ştergerea rândurilor şi coloanelor.

Pentru a introduce un rând sau o coloană nouă trebuie să apelaţi din nou Table – Insert

4.4.1.5 Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului.

Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului se poate face manual sau automat.
Manual se face prin poziţionarea mouse-ului şi tragerea de coloana sau rândul pe care doriţi să-l
modificaţi.
Automat se selectează din meniul Table – Table Properties...

55
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.4.1.6 Modificarea lăţimii, stilului, culorii bordurii celulei.

Modificările la nivel de celulă se pot face prin click dreapta mouse pe celula respectivă selectată,
Borders and Shading...

4.4.1.7 Adăugarea efectului de umbră pentru celule.

Adăugarea efectului de umbră (shading) se realiză la fel ca şi pentru modificarea culorii de


bordură.

4.4.2 Poze, imagini, diagrame

4.4.2.1 Introducerea unei poze, imagini, diagrame într-un document.

Un text creat cu editorul Microsoft Word îşi poate îmbunătăţii aspectul prin introducerea de
imagini. Acest lucru se poate realiza prin: Insert – Picture.

56
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

După cum se observă, ideea de imagine poate fi dată de:


- colecţie de imagini (Clip Art),
- imagine existentă într-o locaţie (From File)
- imagine obţinută de la un scanner sau cameră digitală
- desenare – vezi bara de desenare
- structură organizaţională – organigramă
- grafice
Pentru inserarea unei imagini de tip clip art trebuiesc urmaţi următorii paşi:
Insert – Picture – Clip Art (observaţi deschiderea unei ferestere de activităţi în partea dreaptă).
Alegeţi . Se va deschide o fereastră în care imaginile sunt organizate într-o structură
arborescentă. Dar, dacă faceţi acest lucru pentru prima dată, va apărea un mesaj care vă solicită acceptul
pentru a căuta şi organiza arborescent imaginile din întregul calculator (mai mult ca sigur vor fi foarte
multe imagini de organizat). Dacă nu doriţi acest serviciu puteţi să anulaţi prin selectarea
şi apoi Later.

57
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Deschideţi structura Office Collections, vă


alegeţi unul din domeniile prezentate (ex.
Business), apoi imaginea dorită. Când faceţi
click pe imagine observaţi apariţia unui buton
cu săgeată, ceea ce denotă prezenţa unui
meniu. Alegeţi din meniu opţiunea Copy
(Copiere).
Faceţi click în text în zona unde doriţi să
puneţi imaginea, click dreapta mouse, Paste
(Lipire).

4.4.2.2 Selectarea unei poze, imagini, diagrame într-un document.

La selectarea imaginii vom observa un cadran negru, delimitat la colţuri şi laterale de pătrate mici
negre. Acest lucru arată că imaginea este în rând cu textul, adică se comportă ca un caracter dintr-un
paragraf, adică i se pot impune reguli de formatare, ex. aliniere.

4.4.2.3 Copierea unei poze, imagini, diagrame într-un document, în alte documente deschise.

Copierea unei poze/imagini/diagrame se face ca şi pentru un text cu CTRL+C (Edit Copy). Vă


alegeţi destinaţia şi lipţi (Paste – CTRL+V).

4.4.2.4 Mutarea unei poze, imagini, diagrame într-un document sau între documente.

Mutarea unei poze/imagini/diagrame se face ca şi pentru un text cu CTRL+X (Edit Cut). Vă


alegeţi destinaţia şi lipţi (Paste – CTRL+V).

4.4.2.5 Redimensionarea unei poze, imagini, diagrame.

În primul rând va trebui să selectaţi imaginea dorită. Selectarea imaginii se face printr-un click
stânga pe aceasta. Imaginea va apărea încadrată într-un pătrat cu 8 puncte. Acum puteţi modifica
dimensiunea obiectului plasând cursorul mouse-ului deasupra unui din cele 8 puncte. Cursorul poate avea
diferite forme în funcţie de punctul de deasupra căruia îl plasaţi. După apariţia cursorului apăsaţi şi trageţi
spre interior sau exterior (micşorare sau mărire). Din colţuri modificare se face proporţionat (fără a se
distorsiona imaginea iniţială).

58
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.4.2.6 Ştergerea unei poze, imagini, diagrame.

Ştergerea obiectului se face după selecţie folosind Backspace sau Delete.

4.5 Pregătirea fişierului rezultant


4.5.1 Pregătirea
4.5.1.1 Înţelegerea importanţei verificării documentului (proofing) cum ar fi: verificarea aşezării în
pagină, a prezentării (margini, fonturi şi formate adecvate) şi verificarea ortografică.

Documentul pe care l-aţi lucrat înainte de a hotărî finalizarea lui (salvare, arhivare, listare) va
trebui să-i verificaţi integritatea. Acest lucru se poate face prin previzualizare, verificarea ortografică.

4.5.1.2 Corectura ortografică a unui document şi efectuarea unor schimbări cum ar fi: corectarea
greşelilor ortografice, de gramatică, ştergerea cuvintelor repetate.

În ceea ce priveşte corectura conţinutului textului


trebuie să ne raportăm la limba în care este scris textul
(română, engleză, etc.). Setarea limbii în care se face
corectura se face din meniu Tools – Language – Set
Language...

Corectura se face de obicei automat activând opţiunile de Check spelling as you type (subliniere
culoare roşie) şi Check grammar as you type (subliniere culoare verde).

Manual corectura se face apelând meniul Tools - Spelling and Grammar...


După cum se observă textul greşit este
trecut cu roşu. Aveţi dedesubt o listă de
sugestii (poate să nu existe această listă).
Aveţi o serie de situaţii de răspuns:
- Ignor Once – ignoraţi de această dată
- Ignore All – ignoraţi toate de acest fel
(de ex. nume proprii)
- Add to Dictionary – nu se găseşte în
dicţionar (ex. neologisme)
- Change – schimbi pe baza sugestiei
- Change All – le schimbă pe toate de
acest gen (dacă sunteţi siguri)
- AutoCorrect (lăsaţi calculatorul să
hotărască)

59
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.5.1.3 Vizualizarea unui document înainte de a-l tipări (preview).


Previzualizare (vizualizarea documentului aşa cum va ieşi la imprimantă) se poate face apelând
meniul File – Print Preview... sau din bara de instrumente . Aici va trebui să vizualizaţi toate paginile
privind marginile, fonturile, aranjarea în pagină.

4.5.2 Tipărirea

4.5.2.1 Alegerea opţiunilor de tipărire cum ar fi: tipărirea întregului document, sau a unor pagini
anume, numărul de copii dorit.

După previzualizarea documentului trecem la listarea lui (pe hârtie sau în fişier).
Apelaţi meniul File – Print... sau mai simplu CTRL+P.

3
4

1. Se va selecta imprimanta (pot exista în listă mai multe imprimante la care puteţi avea acces, ex. o
imprimantă cu jet de cerneală a colegului din reţea);
2. Dacă doriţi imprimarea în fişier selectaţi opţiunea: Print to file
3. Ce anume vreţi să listaţi (tot documentul (all), pagina curentă (current page), o selecţie (selection)
sau diferite pagini – ex. dintr-un material de 70 de pagini, paginile 12, 14, de la 18-26, si de la 29
la final – scrieţi în spaţiul respectiv 12,14,18-26,29-)
4. Numărul de copii, ex. 3
5. Dacă dorim să listăm faţă-verso vom selecta numai cele pare/impare, apoi cele impare/pare.
După selectarea opţiunii de listarea în fişier, alegerea tuturor elementelor de listare prezentate
anterior, validaţi prin OK. Se va deschide următoarea fereastră unde va trebui să alegeţi calea şi numele
fişierului.

60
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

4.5.2.2 Tipărirea unui document de la o imprimantă instalată folosind opţiuni definite sau setări
implicite.

Dacă ştim că avem setată imprimanta corect şi nu dorim decât să folosim opţiunile predefinite
(număr exemplare 1, tot documentul, etc.) putem trimite fişierul pentru listare folosind icoana de pe
bara de instrumente.

61
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 5

PROGRAME DE CALCUL TABELAR – MICROSOFT EXCEL

Programele de calcul tabular sunt produse program ce cuprind facilităţi de lucru cu tabele, baze de
date, diagrame, simulări etc. Microsoft Excel este uninclus în pachetul de aplicaţii Office destinat pieţei
de afaceri.
5.1. Fereastra Excel
Cea mai mare parte a ecranului este ocupata de suprafaţa de lucru, configurata sub forma de grila
cu linii si coloane ca un registru contabil. Sunt 256 de coloane notate de la A la IV si 65536 de randuri
numerotate de la 1 la 65536. Un fisier in Excel este numit registru de calcul (workbook sau book). În
excel se lucrează cu foi de calcul (worksheet sau sheet) ce sunt o colecţie bidimensională de linii şi
coloane. Intersecţia unui rând cu o coloana formeaza o caseta numita celula. Pentru a identifica celulele,
Excel foloseste adresa sau referinţa, care consta in litera coloanei si numarul randului in care se afla
celula respectiva. Adresele de celule pot fi relative sau absolute. Cele relative sunt implicite şi se modifică
în operaţiile de copiere sau mutare (A1, B4 etc). Adresele absolute se stabilesc explicit de utilizator prin
plasarea semnului $ înaintea codului de coloană şi a celui de linie ($A$4 sau $B$6 ). La copier sau mutare
aceste adrese nu se modifică. O combinaţie a acestor două tipuri de adrese o reprezintă adresele mixte în
care numai una din coordonate se modifică la copiere sau mutare, în funcţie de zona de destinaţie. ($A1
sau A$1).
Fereastra Excel contine multe elemente comune cu Word-ul dar si elemente speciale:

62
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Bara de titlu ~ contine numele programului si cel al aplicatiei, meniul de control si butoanele de
minimizare, maximizare si inchidere;

Bara de meniuri ~ ne ofera un set de comenzi la care putem accede printr-un simplu clic

Bara de instrumente din Excel este o colectie de butoane , pictograme afisate intr-o bara lunga
care poate fi deplasata si modelata conform preferintelor.
• Excel afiseaza initial doar barele cu instrumente standard si de formatare ( cea satndard furnizeaza
butoane pentru operatii obisnuite cum ar fi deschidere , inchidere si crearea fisierelor, iar cea de
formatare furnizeaza butoane pentru operatiile de formatare a datelor si celulelor din foile de
calcul
• barele cu instrumente pot fi mutate unde dorim in afara planului de lucru insa pentru aceasta
trebuie sa executam clic pe manerul de mutare al barei, tinem apasat butonul mouse-ului in timp
ce tragem bara cu instrumente acolo unde dorim
• cand tragem o bara de instrumente mobila spre o zona de ancorare din partea de sus sau de jos a
ecranului aceasta se transforma intr-o bara cu instrumente orizontala, tragand spre o zona de
ancorare laterala ea se transforma intr-o bara cu instrumente verticala

Bara de formule ~ folosita la introducerea informatiilor intr-o celula dar si pentru afisarea adresei
celulelor

Caseta de nume
Antetul de coloana ~ contine literele plasate in partea de sus a foii de calcul , identifica fiecare
coloana a foii de calcul

Antetul de linie ~ contine numerele plasate de sus in jos in partea laterala a foii de calcul,
identifica randurile din foaia de calcul

Etichetele si butoanele de derulare a etichetelor-ne ajuta sa ne deplasam dintr-o foaie de calcul


intr-alta in cadrul registrului de calcul;
Zona Autocalculate
Celula activa si selectorul = chenarul ingrosat care marcheaza celula activa (cea in care se
lucrează).
5.2. Lansarea în execuţie a programului Excel
pentru a apela programul se execută următorii paşi:
63
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

1. se executa clic pe meniul Start ;


2. se alege Programs si va aparea meniul in cascada;
3. se alege in cele din urma Microsoft Excel pentru a lansa programul.
sau se alege pictograma respectivă de pe desktop.
iesirea din Excel se face dand clic pe butonul Close din coltul din dreapta sus al ferestrei;
dacă s-a modificat registrul de calcul in orice fel fara sa fie salvat fisierul, programul va afisa un
prompt prin care va intreaba daca se doreşte salvarea acestuia inainte de a iesi din program
5.3. Salvarea registrului de calcul
Pentru a salva un registru de calcul pe disc trebuie sa se execute urmatorii pasi:
• Se deschide meniul File si se selecteaza Save As ;
• Se tasteaza in caseta de text File Name numele pe care doriti sa-l atribuiti registrului de calcul;
• Se alege din lista Save In dosarul unde doriti sa salvati registrul;
• Se executa clic pe butonul Save sau se apasa tasta ENTER;
Pentru a salva modificarile dintr-un fisier deschis, salvat anterior, tot ce trebuie sa se faca este sa
se execute clic pe meniul File si apoi pe Save ;
Daca se doreste salvarea unui registru de calcul sub un alt nume mai trebuie sa se execute clic pe
sageata de derulare Save As Type si sa se selecteze formatul dorit.

5.4. Introducerea datelor


Majoritatea foilor de calcul constau in blocuri de text si numere dispuse intr-un format de tabel in
care putem efectua diverse calcule.
Pentru a introduce un text intr-o celula selectati celula in care doriti sa introduceti textul, dupa ce
tastati textul ( care apare intr-o celula si in bara cu formule) apasati tasta ENTER
Cand textul nu incape intr-o celula “se revarsa” in celula urmatoare daca acea celula este goala
daca nu este taiat
Pentru a introduce un numar care va fi tratat ca text precedati intrarea cu un apostrof ca in
exemplul `46220; apostroful este un prefix de aliniere care indica programului Excel sa trateze
urmatoarele caractere ca si cum ar fi un text si sa le alinieze la stanga in celula

64
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Programul Excel ofera posibilitatea introducerii etichetelor de coloane si de randuri, etichetele de


coloane apar de-a lungul partii superioare a foii de calcul, sub titlul foii, etichetele de randuri sunt
introduse in partea stanga a foii de calcul
De obicei etichetele de coloane specifica intervale de timp cum ar fi ani, luni, zile etc.;iar
etichetele de randuri precizeaza categoriile de date cum ar fi numele produselor, angajatilor sau
elementele de venitur isi cheltuieli dintr-un buget
Când se introduce etichete de coloane , se incepe cu prima eticheta si apoi se tasteaza tasta TAB in
loc sa se apese ENTER, aceasta va va deplasa la urmatoarea celula din dreapta, astfel incat sa puteti
introduce alta eticheta de coloana , cand se introduce eticheta de randuri se tasteaza tasta sageata in jos in
loc de tasta TAB.

5.5. Deplasarea în cadrul foilor sau regiştrilor de calcul Excel


a). Deplasarea dintr-o foaie de calcul in alta
in mod prestabilit fiecare registru de calcul contine initial trei foi de calcul, se poate adauga sau
sterge foi in, respectiv din ,registru de cate ori este nevoie, deoarece fiecare registru este alcatuit
din una sau mai multe foi, avem nevoie de o modalitate simpla de a trece dintr-o foaie in alta:
1. se executa clic pe eticheta foii de calcul in care doriti sa va deplasati
2. se apasa Ctrl+PgDn pentru a trece la foaia urmatoare sau Ctrl+PgUp pentru a trece la pagina
anterioara
b). Deplasarea in interiorul foii de calcul
pentru a introduce date intr-o foaie de calcul, trebuie sa existe un mod de a va deplsa la diferite
celule din cadrul foii de calcul; acest lucru se poate face astfel:
1. Utilizând tastatura

Pentru a va deplasa Se apasă


Cu o celula in directia sagetii Sageata sus, jos,la stansa sau la
dreapta
La urmatoarea celula pe directia sagetii,daca celula curenta este Ctrl+sagetile
goala
65
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Mai sus cu un ecran PgUp


Mai jos cu un ecran PgDn
La ultima celula din stanga unui rand Home
La celula aflata in coltul din stanga sus al unei foi de calcul Ctrl+Home
In coltul din dreapta jos al zonei de date Ctrl+End

2. Utilizând mouse-ul

Operaţia dorită Acţiunea întreprinsă


Muta selectorul la o anumita celula
Oricare din celulele vizibile
Vizualiza inca un rand de sus sau de jos Sageata in sus sau jos de pe bara de defilare
vertivala
Vizualiza inca o coloana de la stanga sai dreapta Sageata spre stanga sau dreapta de pe bara de
defilare orizontala
Va deplasa rapid intr0o foaie de calcul Caseta de defilare si trageti de ea

3. Utilizând IntelliMouse

Operaţia dorită Acţiunea întreprinsă


Parcurge mai multe randuri Invartiti rotita din mijlocul mouse-ului inainte
sau inapoi
Va deplasa mai rapid (a panorama) Executati clic si tineti apasata rotita si apoi trageti
cu mouse-ul in directia in care doriti sa va
deplasati
Va deplasa mai rapid fara a folosi rotita Executati clic cu rotita o data si apoi mutati
mose-ul in directia in care doriti sa va deplasati
Executa zoom pentru a marii sau micsora Apasati tasta Ctrl in timp ce invartiti rotita din
imaginea pe ecran mijloc

5.6. Introducerea datei si a orei


Pentru ca data, respectiv ora sa fie afisate corect trebuie sa le introducem intr-un format adecvat,
astfel incat Excel sa le recunoasca drept data calendaristica sau ora.
Aplicatia va afisa inregistrarea cum dorim dar o va memora ca pe o valoare cu care putem efectua
calcule aritmetice
Programul MS Excel trateaza diferit formatele de data , de exemplu daca se introduce de la
tastatura Feb 2, 20099 in celula va aparea 2-Feb-09 sau 10-4-09 in celula va aparea 10/4/09;

5.7. Corectarea datelor şi anularea unei acţiuni


Dupa ce s-au introdus date intr-o celula, acestora li se pot aplica modificari fie in bara de formule
fie direct un celula. Corectarea se face urmand pasii:
♦ se selecteaza celula in care doriti sa modificati datele
♦ pentru a incepe editarea se executa clic pe bara de formule , daca se doreste executarea editarii chiar
in celula, se apasa F2 sau se executa dublu clic pe celula
♦ se apasa tasta sageata la stanga sau dreapta pentru a deplasa punctul de inserare , se apasa tasta
BACKSPACE pentru a sterge caractere aflate la stanga punctului de inserare sau se apasa tasta

66
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

DELETE pentru a sterge caractere aflate la dreapta punctului de inserare apoi se tasteaza caracterele
pe care doriti sa le adaugati
♦ se tasteaza ENTER pentru a accepta modificarile
Se poate anula aproape orice operatie pe care o efectuati in Excel inclusiv modificarile pe care le-ati
operat asupra datelor dintr-o celula;
Pentru a anula o modificare se executa clic pe pe butonul UNDO de pe bara cu instrumente
Pentru a anula o operatie de anulare se executa clic pe butonul REDO de pe bara cu instrumente

5. 8. Verificarea ortografică
Excel ofera un instrument de verificare ortografica, acesta gaseste si corecteaza rapid greselile de
culegere dintr-o foaie de calcul
Pentru a rula verificatorul ortografic trebuie urmariti acesti pasi:
se executa clic pe butonul Spelling de pe bara de instrumente standard, Excel gaseste primul
cuvant ortografiat gresit si il afiseaza in partea superioara a casetei de dialog Spelling , apoi
apare o sugestie de corectura in caseta Change
pentru a accepta sugestia se da clic pe Change
daca sugestia nu este corecta se poate executa clic pe Change To si se tasteaza propria versiune
, apoi clic pe Change sau Change All sau se executa clic pe Ignore sau Ignore All
veti vedea un mesaj care va intreaba daca doriti sa continuati verificarea, daca se doreste acest
lucru se da clic pe YES iar cand apare promptul ca verificarea s-a incheiat se da clic pe OK.

5.9. Copierea, mutarea si stergerea celulelor


a) Copierea celulelor
Când copiati sau mutati date, o copie a acestora este plasata intr-o zona de stocare temporara numita
Clipboard, aceasta permite sa copiati date oriunde, chiar si in documente create in alte programe. Perntru
copierea datelor se parcurg următorii paşi:
Se selecteza celulele pe care doriti sa le copiati;

67
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Se executa clic pe butonul Copy din bara cu instrumente sau combinaţia de taste CTRL si C sau
meniul Edit , apoi Copy
Se selecteaza prima celula din zona in care doriti sa plasati copia;
Se executa clic pe butonul Paste sau combinaţia de taste CTRL şi V meniul Edit – Paste

b) Mutarea celulelor
Este similara cu copierea cu exceptia ca datele sunt sterse din pozitia lor de origine si plasate in noua
locatie. Metoda de realizare a mutării presupune:
Se selecteaza celulele pe care doriti sa le mutate
Se executa clic pe butonul Cut sau CTRL şi X sau meniul Edit – Cut
Se selecteaza prima celula unde doriti sa plasati celulele
Se executa clic pe butonul Paste

c) Stergerea datelor din celule


Pentru a sterge datele dint-o celula sau o serie de celule se selecteaza pur si simplu si se apasa tasta
DELETE.
Alte operaţii oferite de Excel sunt:
Cu comanda Edit , Clear se poate sterge doar formatarea unei celule si continutul

Cu comanda Edit , Delete se poate sterge celule si apoi se pot deplasa celule vecine ca sa ocupe
golul ramas
Eliberarea celulelor nu reprezinta acelasi lucru cu decuparea inregistrarilor, efectuam decuparea
inregistrarilor atunci vrem sa le mutam in alta parte si eliberarea celulelor atunci cand vrem sa stergem
pur si simplu inregistrarea

5.10. Formatarea valorilor numerice


Valorile numerice sunt mai mult decat simple numere. Ele reprezinta o valoare in dolari , o data
calendaristica, un procent sau alte valori. Daca butoanele de stiluri de pe bara cu instrumente de formatare
nu va ofera formatul exact pe care il doriti Excel va ofera o gama larga de formate de numere prin
intermediul casetei de dialog Format Cells .

Format de numar Exemple Descriere


General 10.6 Execel afiseza o valoare asa cum o
$456,908.00 introduceti, acest format afiseaza semne
monetare sau procentuale doar daca le
introducem de la tastatura
Number (numeric) 3400.50 Acest format are doua pozitii zecimale,
- 120.39 numerele negative sunt precedate de semnul
minus, dar pot aparea si colorate cu rosu
si/sau intre paranteze
Currency (monetar) $3,400.50 Formatul Currency prestabilit are doua pozitii
- $ 3,400.50 zecimale si un simbol $. Numerele negative
apar cu semnul minus dar pot aparea colorate
in rosu ca si in formatul numeric
Accouting (contabil) $ 3,400.00 Utilizi acest format pentru a alinia simbolurile
$ 978.21 monetare, respectiv punctele zecimale, intr-o
coloana, formatul are prestabilit doua pozitii
de zecimale si simbolul $
Date 11/7 Acest format prestabilit consta din luna si zi

68
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

, separate prin slash


Time 10:00 Formatul Time prestabilit afiseaza ora si
minutul, separate prin doua puncte, puteti
opta pentru afisarea secundelor si pentru AM
si PM
Percentage (procentual) 99,50% Formarul procentual prestabilit are doua
pozitii zecimale, Excel inmulteste valoarea
dintr-o celula cu 100 si afiseaza rezultatul cu
un simbol %
Fraction (fractie) ½ Formatul fractionar prestabilit are cel mult o
cifra de fiecare parte a liniei de fractie si tipul
de fractie
Scientific (stiintific) 3.40E+03 Se foloseste pentru a afisa numere in
reprezentare exponentiala
Text 135RV90 Utilizati formatul text pentru a afisa sub
format de text atat textul cat si numerele
dintr-o celula
Special 02110 Acest format este anume proiectat pentru a
afisa corect coduri postale, numere de telefon
si numere de asidurare sociala
Custom (personalizat) 00.0% Este folosit pentru a crea propriul nostru
format numeric, putem folosi oricare din
codurile formatelor din lista Type si apoi sa
aplicam modificari acestor coduri, simbolul #
reprezinta un marcaj de rezervare numeric, iar
0 reprezinta un marcaj de rezrevare pentru
zero

5.11. Adăugarea chenarelor la celule

69
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

În timp ce se lucrează cu foile de calcul pe ecran se observă ca fiecare celula este identificata prin
linii de grila care o inconjoara, im mod prestabilit aceste linii de grila nu sunt tiparite, chiar daca se elege
tiparirea lor, acestea vor fi estompate.
Pentru a crea linii bine definite la tiparire puteti adauga chenare la celulele selectate sau tuturor
seriilor de celule urmand pasii:
Se selecteaza celulele in jurul careia doriti sa apara un chenar
Se deschide meniul Format si alegeti Cells , apare o caseta de dialog
Se executa clic pe eticheta border pentru a vedea optiunile Border prezente in figura
Se selecteaza pozitia dorita, stilul si culoarea chenarului
Se executa clic pe OK sau se apasa tasta ENTER

5.12. Adăugarea umbrei la celule


Pentru a crea un efect simplu dar interesant se pot adăuga umbre în foile de calcul. Adăugarea la o
celulă a unui fundal gri sau colorat presupune parcurgerea următorilor paşii:

Se selecteaza celulele pe care doriti sa le umbriti

Se deschide meniul Format si se alege Cells

Se da clic pe eticheta Patterns si Excel afiseaza optiunile de umbrire

Se executa clic pe sageata de derulare Patterns pentru a vedea o grila care contine culori si modele

70
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII


Dupa ce se selecteaza culoarea de umbra si modelul se executa clic pe OK sau se tasteaza

ENTER
5.13. Utilizarea caracteristicii AutoFormat
Daca nu doriţi sa mai încercati sa selectati umbra, chenarul, culoarea sau fontul, Excel vă ofera
caracteristica AutoFormat ce va furnizeaza cateva formate de tabel predefinite pe care le puteti aplica unei
foii de calcul, pentru a realiza acest lucru se urmaresc pasii:
Se selecteaza celulele care contin datele pe care vreti sa le autoformatati;
Se deschide meniul Format si se alege AutoFormat aparand caseta de dialog din figura;
Dupa ce se alege modelul pe care doriti sa-l utilizati, se da clic pe OK si Excel formateaza tabelul
astfel incat sa arate ca cel din zona de previzualizare.

5.14. Inserarea de randuri si coloane

71
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

- Pentru a insera un singur


rand sau o singura coloana se
selecteaza celula de la dreapta
locului in care doriti sa inserati
o coloana, respectiv de sub
locul in care vreti sa inserati
un rand.
- Pentru a insera mai multe
randuri si coloane se
selecteaza un numar de
coloane sau randuri egal cu
numarul de elemente pe care
doriti se le introduceti
- Se deschide meniul Insert si
se selecteaza Rows pentru
randuri si Colomns pentru
coloane

5.15. Ştergerea unor rânduri şi coloane


Când stergeti un rand din foaia de calcul randurile de dedesubt se muta mai sus pentru a ocupa
spatiul ramas liber, cand stergeti o coloana, coloanele de la dreapta sa se muta la stanga.
Pentru a sterge randuri si coloane se selecteza elementele pe care dorim sa le stergem, se
deschide meniul Edit si se alege Delete

5.16. Unirea celulelor


Unirea celulelor este utila cand creati un titlu decorativin partea superioara a foii de calcul si se face
urmand pasii:
se introduce titlul pe care doriti sa-l folositi in celula aflata in coltul din stanga sus al seriei;
se selecteaza seria de celule in care doriti sa plasati titlul;
se deschide meniul Format si se selecteaza Cells , apare caseta de dialog Format Cells
se executa clic pe eticheta Alignment
se executa clic pe caseta de validare Merge Cells si apoi clic pe OK.

5.17. Inserarea şi eliminarea unor celule


Inserarea de celule se face urmand pasii:
♦ se selecteaza zona in care vreti sa introduceti noile celule, Excel va introduce un numar de celule egal
cu numarul de celule selectate
♦ se deschide meniul Insert si se alege Cells aparandu-va o caseta de dialog
♦ se selecteaza Shift Cells Right sau Shift Cells Down
♦ se executa clic pe OK si Excel insereaza celulele si deplaseaza datele in alte celule
Eliminarea de celule se face urmand pasii:
• se selecteaza celula sau seria de celule pe care doriti sa le eliminati
• se deschide meniul Edit si alegeti Delete , apare caseta de dialog Delete
• se selecteaza Shift Cells Left sau Shift Cells Up
• se executa clic pe OK celulele vecine sunt deplasate pentru a umple golul lasat de cele sterse
72
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

5.18. Inserarea, eliminarea, mutarea şi copierea unei foii de calcul

Înainte de a intra in amanunte privind inserarea, stergerea, mutarea si copierea foilor de calcul
trebuie sa stim cum sa selectam una sau mai multe foii de calcul:
pentru a selecta o singura foie de calcul se executa clic pe eticheta sa;
pentru a selecta mai multe foii de calcul vecine executati clic pe eticheta primei foii de calcul din
grup si tineti apasata tasta Shift si executati clic pe eticheta ultimei foii din grup;
pentru a selecta mai multe foii de calcul care nu sunt vecine tineti apasata tasta Ctrl si executati
clic pe eticheta fiecarei foii de calcul
A). Inserarea unei foii de calcul:
se selecteaza foaia care vreti sa urmeze foii de calcul inserate
se deschide meniul Insert electati Worksheet si Excel insereaza noua foaie de calcul
B). Eliminarea unei foii de calcul:
se selecteaza foaia (foile) pe care doriti sa le stergeti
se deschide meniul Edit
se executa clic pe Delete si va apare o caseta de dialog care va cere sa confirmati stergerea si se da
OK
C). Mutarea şi copierea foiilor de calcul:
se selecteaza foile de calcul pe care doriti sa le mutati sau sa le copiati
se deschide meniul Edit si se alege Move or Copy Sheet si se deschide o caseta de dialog ca in
figura
Pentru a muta foile in alt registru asigurati-va ca acesta este deschis apoi alegeti numele din lista
derulanta To book , daca doriti sa mutati sau sa copiati intr-un registru nou selectati New book din
lista derulanta To book , Excel creaza un registru nou si apoi copiaza foile in acestea
In caseta cu lista Before Sheet se alege foaia de calcul care doriti sa urmeze foii selectate
Pentru a muta foaia selectata treceti la pasul urmator, pentru a copia foaia de calcul in loc sa o mutati,
selectati optiunea Create a copy
Se selecteaza OK si foile selectate sunt copiate sau mutate

5.19. Modificarea configuraţiei paginii

73
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Se face prin deschiderea meniului File si alegeti Page Setup unde puteti face orice modificare
doriti

5.20. Adăugarea anteturilor si a subsolurilor de pagina


Excel va permite sa adaugati anteturi si subsoluri de pagina pentru a tiparii informatii in partea de
sus si de jos a fiecarei pagini
74
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Informatiile pot contine orice text, precum si numarul de pagina, data curenta, ora, numele de
fisier al registrului si numele etichetei foii de calcul. Operaţia se execută astfel:
Se deschide meniul File si se alege Page Setup , apare caseta de dialog Page Setup
Se executa clic pe eticheta Header/Footer din aceasta caseta de dialog;
Pentru a insera un antet se executa clic pe sageata de derulare Header , Excel afiseaza o lista de
informatii sugerate pentru antet;
Pentru a selecta un subsol se executa clic pe sageata de derulare Footer , Excel afiseaza o lista de
informatii sugerate pentru subsol

5.21. Modificarea lăţimii coloanelor şi a liniilor

Se poate face in doua moduri:


1. se plaseaza indicatorul mouse-ului pe linia care separa anteturile coloanelor/liniilor, forma
indicatorului se schimba intr-o bara verticala cu doua sageti orizontale de sens opus, tineti apasat
butonul stang al mouse-ului si tageti indicatorul spre dreapta sau spre stanga si eliberati butonul cand
considerati ca este suficienta latimea coloanei/liniei
2. se selecteaza o celula din coloana pe care doriti sa o modificati apoi se intra in meniul Format de
unde se alege Width si Excel afiseza caseta de dialog Column Width unde puteti intoduce ce
dimensiune doriti, apoi se da clic pe OK, pentru modificarea latimii linilor se alege Height si Rows
Height

5.22. Previzualizarea si tiparirea registrului de calcul


75
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Pentru a previzualiza registrul de calcul inainte tiparire se selecteaza meniul File si apoi Print
Preview
Pentru a lansa comanda de tiparire se deschide meniul File si se selecteaza Print (apasati Ctrl +
P), se selecteaza optiunile pe care doriti se le utilizati din caseta de dialog Print si se executa clic pe OK
sau se apasa ENTER.

76
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

5.23. Efectuarea unor calcule simple

Puteti utiliza formule din Excel pentru a efectua calcule simple cu datele pe care le introduceti, cu
ajutorul formulelorputeti efectua aduneri, scaderi, inmultiri si impartiri folosind valorile din diferite
cellule.
Operatori matematici utilizaţi în Excel:

Operator Realizeaza Ex formula Rezultat


^ ridicare la putere = A1^3 Introduce rezultatul ridicarii valorii din
celula A1 la puterea a treia
+ adunare = A1+A2 Introduce totalul valorilor din A1 si A2
- scadere = A1- A2 Scade valoarea celulei A2 din valoarea
celulei A1
* inmultire = A2*3 Inmulteste valoarea din celula A2 cu 3
/ impartire = A1/50 Imparte valoarea din celula A1 la 50
combinatie (A1+A2+A3)/3 Determina media valorilor din celulele
A1,A2 si A3

Ordinea operatilor: 1. Ridicarile la putere si calculele din interiorul parantezelor


2. Inmultirea si impartirea
3. Adunarea si scaderea
Pentru a tasta o formula selectati celula in care doriti sa apara rezultatul formulei, tastati semnul
egal (=) si tastati formula dupa care apasati tasta ENTER.
Pentru a copia formula executati clic pe celula ce contine formula pe care doriti sa o copiati,
plasati indicatorul mouse-ului deasupra manerului de umplere si trageti manerul de umplere peste celulele
in care doriti sa copiati formula

5.24. Efectuarea calculelor cu ajutorul functiilor


77
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Funcţiile sunt formule complexe, predefinite, care efectueaza un sir de operatii asupra unei serii
specificate de valori. De exemplu pentru a determina suma unei serii de numere din celulele A1 pana la
H1 puteti introduce functia =SUM(A1:H1) in loc sa introduceti =A1+B1+C1+…+H1.
Fiecare functie consta din urmatoarele trei elemente:
1. semnul =, care indica faptul ca urmeaza o formula;
2. numele functiei , cum ar fi SUM, care indica operatorii ce vor fi folositi;
3. lista de argumente intre paranteze rotunde indicând seria de celule ale caror valori le va folosi
functia.
Functiile se introduc fie tastandu-le pur si simplu intr-o celula, fie utilizand Function Wizard.
Cele mai uzuale functii sunt:
Functie Exemplu Descriere
=AVERAGE(B4:B9) Calculeaza media aritmetica a unui grup de
AVERAGE numere
=COUNT(A3:A7) Numara valorile numerice dintr-o serie, de
COUNT exemplu daca o serie de celule contine
cateva celule cu text si alte celule cu numere,
puteti determina cate numere sunt in acea
serie
COUNTBLANK =COUNTBLANK(B4:B10) Numara toate celulele dintr-o serie care nu
sunt goale, nu sunt numarate celulele care
contin valoarea 0 , nici cele care nu contin
nici un text
IF =IF(A3>=100,A3*2,A2*2) Va permite sa plasati o conditie intr-o
formula , de exemplu daca valoarea din A3
este mai mare sau egala cu 100 se utilizeaza
formula A3*2, daca valoarea este mai mica
decat 100 se utilizeaza formula A2*2
MAX =MAX(B4:B10) Returneaza valoarea maxima a unei serii de
celule
MIN =MIN(B4:B10) Returneaza valoarea minima a unei serii de
celule
PMT =PMT(.0825/12,360,18000) Calculeaza rata lunara pentru un imprumut
pe 30 ani (360 rate lunare) cu o dobanda de
8.25%pe an (.0825/12 pe luna) pentru suma
de $ 18000
PMT =PMT(.07/12,60,10000) Calculeaza depozitul lunar necesar pentru a
acumula $10,000 la o dobanda anuala de 7
% (.07/12 pe luna) in cinci ani (60 de luni)
SUM =SUM(A1:A10) Calculeza totalul valorilor dintr-o serie de
celule
SUMIF SUMIF?(B4:B4,>100,A2:A4) Calculeaza totalul seriei de celule pentru
fiecare celula din serie care corespunde
criteriilor specificate

Deoarece SUM este una dintre cele mai des utilizate functii Excel ofera o modalitate rapida de a o
folosi executand clic pe butonul AutoSum de pe bara de instrumente standard.

78
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

5.25. Crearea diagramelor


Principalele tipuri de diagrame pe care le putem crea in Excel sunt:
PIE – circulară (plăcintă) - se utilizează pentru a evidenţia relatia dintre partile unui intreg;
BAR - bara - se utilizeaza pentru a compara valorile la un moment de timp dat;
COLUMN - coloana - este similara cu o diagrama bara, se utilizeza pentru a evidentia diferenta
dintre articole;
LINE - linie se utilizeaza pentru a sublinia tendintele si modificarile valorilor in timp;
SCATTER - dispersate - similara cu o diagrama linie se utilizeaza pentru a evidentia diferenta
dintre doua seturi de valori;
AREA - arie - se utilizeaza pentru a sublinia masura in care sunt modificate valorile in timp
Cu ajutorul programului Excel se pot crea reprezentari de grafice in trei moduri:pe foaia de calcul
curenta, pe o foaie separata in registrul de calcul curent sau in alt registru de calcul.
Pentru a crea un grafic se foloseste butonul Chart Wizard , dupa ce a fost selectat domeniul, din
prima caseta de dialog se alege tipul de grafic, apoi se executa clic pe Next si ne apare exemplificata
reprezentarea grafica a domeniului selectat cu toate etichetele si informatiile necesare, dupa ce acceptati
valorile din caseta de dialog se trece la a treia caseta de dialog dand clic pe Next ( in orice moment
putem reveni la pasul anterior dand clic pe Back ) , apoi se executa clic pe Finish pentru a insera
graficul in foaia de calcul. Graficele pot fi mutate si redimensionate foarte usor cu ajutorul mouse-ului.

79
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

80
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 6

PREZENTĂRI GRAFICE – MICROSOFT POWERPOINT

Aplicaţia Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office şi permite
realizarea de prezentări grafice. Pentru aceasta este necesar să fie cunoscute două concepte de bază cu
care lucrează această aplicaţie:
1. diapozitivul sau foaia de prezentare (slide) este unitatea de prezentare. Există 24 de modele
predefinite pe baza cărora sunt organizate obiectele într-un diapozitiv. Ele pot fi grupate în trei
categorii: model titlu (title only), modele conţinut (content layouts), model vid (blank).
2. prezentarea (presentation) este un ansamblu de diapozitive. Fiecare diapozitiv conţine
informaţii sub formă de text, sub formă grafică sau în ambele forme. Prezentarea se salvează într-
un fişier cu extensia .ppt şi poate fi utilizată în mai multe moduri:
a. afişare pe ecranul calculatorului;
b. proiectare pe un ecran cu ajutorul unui videoproiector;
c. tipărire pe diferite suporturi (hârtie obişnuită sau folie transparentă);
d. transformare în fotodiapozitive;
e. publicare pe un site Web pe Internet.
6.1. Realizarea unei prezentări
6.1.1 Vizualizarea prezentării
6.1.1.1 Înţelegerea rolului diferitelor moduri de vizualizarea
Microsoft PowerPoint permite utilizarea mai multor moduri de vizualizarea a unei prezentări în
funcţie de nevoile sale. Fiecare dintre acestea este utilizat preponderent într-o anumită etapă de realizare a
prezentării: la realizarea ei, la adăugarea comentariilor, la prelucrare, respectiv mutarea, copierea,
ştergerea unor diapozitive şi la vizualizarea finală a prezentării.
6.1.1.2 Folosirea diferitelor moduri de vizualizare şi trecerea de la unul la altul
O prezentare PowerPoint poate fi vizualizată în mai multe moduri care se regăsesc în partea stângă
jos a ferestrei şi în meniul View.

Aceste opţiuni sunt:


1. Modul Normal prezintă două opţiuni: Slides şi Outline. Prima opţiune permite afişarea unui
singur diapozitiv. În acest mod se poate vizualiza şi modifica diapozitivul. Pentru trecerea la următorul
diapozitiv se foloseşte butonul de derulare verticală sau tastele PageDown sau PageUp.

81
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Figura nr. 6.1. Modul de vizualizare Normal, opţiunea Slides

Cea de-a doua opţiune afişează planul prezentării şi diapozitivul activ alături, unde se pot face
corecturi de text, se poate schimba ordinea paragrafelor, ordinea diapozitivelor în cadrul prezentări.

Opţiunea Outline

Figura nr. 6.2. Modul de vizualizare Normal, opţiunea Outline

2. Slide Sorter – prezintă fiecare diapozitiv ca o imagine grafică, mică. Ea permite adăugarea de
diapozitive noi, se pot şterge diapozitive, se poate schimba ordinea diapozitivelor, se pot adăuga efecte de
tranziţie şi temporizări pentru trecerea de la un diapozitiv la altul în cadrul prezentării.

82
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Modul de
vizualizare Slide
Sorter View

Figura nr. 6.3. Modul de vizualizare Prezentare (Slide Sorter View)

3. Modul Derularea prezentării (Slide Show) permite derularea pe ecran a diapozitivelor


prezentării. Derularea se realizează prin click stânga sau apăsarea uneia dintre tastele Enter, Space sau
Page Down. Prin meniul contextual ce se activează prin click dreapta ne putem deplasa între
diapozitivele din prezentare.

Figura nr. 6.4. Modul de vizualizare Derularea prezentării


Modul de prezentare Pagina cu note (Notes Page) afişează diapozitivul curent împreună cu zona
pentru notele vorbitorului. Se activează prin alegerea opţiunii Notes Page din meniul View. Acest mod
este util atunci când se doreşte modificarea notelor pentru vorbitor. Spaţiul ferestrei este împărţit în două
zone: zona diapozitivului în care se poate vizualiza şi modifica diapozitivul şi zona notelor unde se pot
adăuga notele sau informaţiile pentru prezentator.

83
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Zona
diapozitivului

Zona notelor

Figura nr. 6.5. Modul de vizualizare Pagina cu note

6.1.2 Diapozitive
6.1.2.1. Adăugarea unui diapozitiv cu un format specific
Adăugarea unui diapozitiv nou într-o prezentare se realizează din meniul Insert, opţiunea New
Slide sau combinaţia de taste Ctrl+M.
6.1.2.2. Utilizarea diferitelor formate predefinite pentru diapozitivele unei prezentări
După acţionarea opţiunii de inserare a unui diapozitiv în partea dreaptă va apărea panoul de lucru
din care se poate alege formatul dorit.

Panoul de lucru din care


trebuie selectat formatul
dorit prin click stânga

Figura nr. 6.6. Selectarea unui format de diapozitiv

Din această opţiune se poate aplica un format diapozitivului / diapozitivelor selectate (Apply to
Selected Slide), se poate insera un nou diapozitiv cu formatul respectiv (Insert New Slide) sau, în cazul
în care a fost modificat un format predefinit se poate reveni la acesta (Reapply Layout).

84
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.1.2.3 Schimbarea culorii fundalului unui sau mai multor diapozitive sau a tuturor
diapozitivelor

Pentru a schimba fundalul unui diapozitiv sau a mai multor diapozitive se apelează opţiunea
Format – Background. Ca urmare, se va deschide fereastra Background în care poate fi selectată o
culoare predefinită sau se poate crea o nouă culoare din opţiunea More Colors sau combinaţii de culori şi
texturi din Fill Effects. Fundalul creat se poate aplica numai diapozitivului selectat sau întregii prezentări.

Aplicarea fundalului
selectat întregii prezentări
Crearea unei culori
proprii

Aplicarea fundalului numai


diapozitivului selectat

Utilizarea unei combinaţii de


color texturi, sau inserarea unei
alte imagini

Figura nr. 6.7. Schimbarea fundalului diapozitivelor

Opţiunea Background poate fi activată şi din meniul contextul când dăm click dreapta pe un
diapozitiv.
6.1.3 Utilizarea şabloanelor
6.1.3.1 Utilizarea şabloanelor
Microsoft PowerPoint oferă formate implicite pentru realizarea prezentărilor. Acestea se activează
prin alegerea opţiunii New din meniul File. Din panoul de lucru (Task Pane), care se deschide, se alege

85
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

opţiunea From Design Template. Se va deschide o fereastră din care se alege şablonul de prezentare
dorit, schema de culori adecvată şi efectele de animaţie pentru prezentare.

Posibilitatea de a
schimba schema de
culori a prezentării

Posibilitatea definirii
unei scheme de animaţie
pentru toate diapozitivele

Alegerea unui
şablon de
prezentare

Figura nr. 6.8. Fereastra de stabilire a şablonului de prezentare, a schemei de culori şi a celei de
animaţie

După alegerea unui şablon de prezentare se poate trece la introducerea informaţiilor de pe primul
diapozitiv.
Această opţiune se poate selecta şi din meniul Format – Slide Desing sau aceeaşi opţiune din
meniul contextual ce apare când dăm click dreapta pe un diapozitiv. Pentru a schimba schema de culori a
şablonului se poate selecta din panoul de lucru opţiunea Color Schemes, iar pentru a defini o schemă de
animaţie pentru toată prezentarea se selectează opţiunea Animation Schemes.

6.1.3.2 Schimbarea între şabloanele disponibile


Pentru a schimba un şablon aplicat se activează din nou opţiunea Slide Design şi se selectează
şablonul dorit.
Un şablon poate fi aplicat numai diapozitivului selectat, întregii prezentări sau poate fi declarat ca
şablon implicit. Aceste opţiuni se utilizează dând click stânga pe săgeata ce apare lângă un şablon atunci
când trecem cu mouse-ul peste el.

86
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Opţiunea Show Large Previews din meniul de mai sus permite vizualizarea şabloanelor ca
imagini mai mari.
6.1.4 Master Slide
Pentru fiecare prezentare se poate defini un diapozitiv Master care conţine informaţii despre
şablonul de prezentare, fonturile folosite, fundalul şi schema de culori a unei prezentări. Scopul acestui
diapozitiv este de a efectua schimbări la nivel global asupra elementelor menţionate mai sus, în sensul
reflectării acestora asupra tuturor diapozitivelor dintr-o prezentare. Pentru a vizualiza acest diapozitiv se
activează optiunea Master din meniul View.

Figura nr. 6. 9. Activarea opţiunii Master din meniul View

Un diapozitiv Master este structurat pe mai multe zona:


• zona pentru titlul diapozitivului;
• zona obiectelor de plasat în diapozitiv; în această zonă informaţiile pot fi prezentate pe
cinci niveluri;
• zona subsolului care la rândul ei este formată din:
o zona pentru dată / timp;
o zona pentru subsolul propriu-zis;
o zona pentru numărul diapozitivului.
6.1.4.1 Inserarea şi ştergerea unei poze, imagini, obiecte desenate în/din Master Slide
Dacă aveţi o imagine sau obiect pe care doriţi să-l inseraţi în toate diapozitivele ea poate fi
inserată în Master Slide şi va apărea în locul respectiv pe toate diapozitivele. Pentru aceasta se selectează
din meniul Insert, opţiunea Picture – From File. Din ferestra care apare se selectează imaginea şi se
apasă butonul Insert.
Imaginea va apărea în Master slide şi poate fi poziţionată oriunde în diapozitiv.
Ştergerea unei imagini din Master Slide se realizează cu click pe imagine şi apăsarea tastei Delete
sau Backspace de la tastatură.
6.1.4.2-3 Adăugarea unui text în subsolul anumitor diapozitive sau în toate diapozitivele
Dacă doriţi să inseraţi un text în subsolul unui diapozitiv sau la toate diapozitivele din meniul
View se selectează opţiunea Header and Footer în care se pot realiza următoarele operaţiuni:

87
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Afişarea datei
actualizată Aplicarea
automat şi formatărilor
selectarea tuturor
formatului diapozitivelor
pentru acesta
Aplicarea
formatărilor
numai
Stabileşte diapozitivul
dacă va fi ui curent
afişat sau
nu
numărul Afişarea
paginii unei date
fixe

Stabileşte dacă informaţiile din subsolul paginii


Introducerea unui text în vor fi sau nu afişate pe primul diapozitiv
subsolul paginii

Figura nr. 6.10. Inserarea unor informaţii în subsolul diapozitivelor

6.2 Imagini şi text


6.2.1 Introducerea şi prelucrarea formatului textului
6.2.1.1 Introducerea textului într-o prezentare

Textul este introdus într-un diapozitiv prin intermediul tastaturii. Pentru aceasta trebuie dat click
stânga în zona unde scrie Click to add text şi apoi se poate introduce textul de la tastatură.

6.2.1.2 Editarea conţinutului diapozitivului, notelor, prin inserarea unor caractere şi cuvinte
noi
Pentru a edita conţinutul unui diapozitiv se recomandă să se lucreze în modul de vizualizare
Outline. Se selectează diapozitivul care trebuie editat şi:
click stângă, în diapozitiv, dacă se doreşte editarea conţinutului acestuia şi se introduce textul de la
tastatură;
click stângă în partea jos a ferestrei unde apare textul Click to add notes şi se introduce
comentariul sau observaţia

88
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Zona unde se
introduc note

Figura nr. 6. 2 Editarea notelor

Observaţie: În zona dedicată notelor, ca şi în diapozitiv pot fi introduse caractere speciale din
meniul: Insert - Symbol.

6.2.1.3-7 Schimbarea fontului caracterelor

După introducerea textului se poate opta pentru formatarea acestuia. Pentru acesta textul trebuie
mai întâi selectat şi apoi se alege opţiunea Font din meniul Format care deschide următoarea fereastra
Font. În figura următoare sunt prezentate toate opţiunile de formatare a textului care pot fi realizate din
această fereastră.

Tipul fontului Mărimea fontului


Stilul fontului

Sublinierea textului

Umbrirea textului

Scrierea textului în
relief

Scrierea textului ca Scrierea textului Culoarea fontului


exponent ca indice

Figura nr. 6. 12 Formatarea tipului şi mărimii textului

89
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Pentru realizarea unei culori proprii, din fereastra precedentă se selectează Color – More Color.
Se va deschide fereastra Color, în care se va putea crea orice culoare prin combinarea unor culori

Figura nr. 6.13 Formatarea culorii textului

După selectarea opţiunilor de formatare dorite acestea se confirmă şi se aplică prin apăsarea
butonului OK. Dacă se doreşte renunţarea la ele se apasă Cancel.
Opţiunile de formatare prezentate anterior sunt disponibile şi în bara de instrumente Formatting
sau din diferite combinaţii de taste:
tipul de font şi dimensiunea: ;
scris îngroşat: sau combinaţia Ctrl+B;
scris cursiv: sau Ctrl+I;
sublinierea textului sau Ctrl+U;
umbrirea textului ;
schimbarea culorii: .
Dacă se doreşte scrierea tuturor caracterelor unui text cu litere mari se poate selecta opţiunea
Change Case din meniul Format care va deschide următoarea fereastră din care se selectează opţiunea
dorită:

Figura nr. 6. 3 Schimbarea scrisului din litere mari în mici şi invers

6.2.1.8 Alinierea textului

Pentru a alinia textul se poate selecta din meniul Format opţiunea Alignment şi din fereastra care
apare se alege modul de aliniere:

90
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Aliniere textului la stânga

Centrarea textului

Aliniere textului la dreapta

Încadrarea textului sţânga-dreapta


Figura nr. 6. 4 Alinierea textului
Aceste opţiuni, mai puţin ultima, sunt diponibile şi în bara de instrumente Standard .
De asemenea, mai pot fi utilizate următoarele combinaţii de taste pentru alinierea textului:
Ctrl+L – aliniere stânga;
Ctrl+E – centrare;
Ctrl+R – aliniere dreapta;
Ctrl+J – încadrarea textului între marginile diapozitivului.

6.2.1.9 Ajustarea spaţierii deasupra şi sub paragraf

Pentru a ajusta spaţierea între paragrafe se selectează acestea şi din meniul Format se alege
opţiunea Line spacing. În fereastra care apare selectaţi spaţierea dorită:
Distanţa dintre rânduri

Distanţa faţă de
paragraful precedent

Distanţa faţă de
paragraful următor

Confirmarea modificărilor Anularea modificărilor Previzualizarea modificărilor

Figura nr. 6. 5 Spaţierea paragrafelor

6.2.1.10 Schimbarea stilului marcatorilor şi numerotării


Modificarea stilului marcatorilor sau numerotării se realizează prin selectarea, din meniul Format,
a opţiunii Bullets and Numbering. Apare următoarea fereastră din care se poate alege simbolul pentru
diferite liste:

Figura nr. 6.17. Utilizarea marcatorilor

91
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Tipurile de marcatori disponibile sunt:


Bulleted - utilizarea simbolurilor predefinite, pentru liste sau alegerea altora din ClipArt
(Picture) sau din Symbols (Customize):

Numbered – numerotarea cu cifre sau litere a unei liste:

În ambele cazuri, se poate selecta o altă culoare decât cea implicită , precum şi
dimensiunea marcatorului în raport cu textul, exprimată procentual . În cazul utilizării
opţiunii Numbered se poate preciza ca numerotarea să înceapă de la o altă cifră /literă decât prima
.
Marcatorii pot fi utilizaţi şi din iconiţele asociate acestora din bara de instrumente Formatting
fără a-i putea însă particulariza .

6.2.1.11 Folosirea comenzilor Undo şi Redo

Anularea unei comenzii / comenzilor precedente se poate realiza din meniul Edit – Undo, din bara
de instrumente Standard, sau combinaţia de taste Ctrl+Z, iar refacerea unei operaţiuni anulate din
Edit – Redo, din bara de instrumente Standard, sau prin utilizarea combinaţiei de taste Ctrl+Y.

6.2.2 Poze, imagini


6.2.2.1 Inserarea unei poze într-un diapozitiv

Uneori se doreşte inserarea unei imagini într-un diapozitiv. Pentru acesta se selectează din meniul
Insert opţiunea Picture:

Inserarea unui ClipArt

Inserarea unei imagini dintr-un fişier


Inserarea unei scanate sau de pe o
camera digitală
Inserarea unui album foto
Figura nr. 6. 19 Inserarea unei imagini în slide
92
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

În cazul în care se doreşte inserarea unei imagini dintr-un fişier se selectează opţiunea Insert –
Picture – From File care va deschide următoarea fereastră din care se va căuta pe harddisk imaginea
dorită şi după selectarea ei se apăsă butonul Insert:

Se alege calea unde se află


imaginea

Denumirea imaginii

Inserarea imaginii

Figura nr. 6. 20 Inserarea unei imagini dintr-un fişier

6.2.2.2 Inserarea unei imagini într-un diapozitiv

Pentru inserarea unei imagini din ClipArt se selectează din meniul Insert opţiunea Picture –
ClipArt. În partea dreaptă apare fereastra ClipArt unde se dă click pe opţiunea şi vor apărea toate
imaginile disponibile în ClipArt.

Figura nr. 6. 21. Inserarea unei imagini din ClipArt

În continuare se alege imaginea dorită şi prin click stânga pe ea va fi inserată în diapozitivul activ.

6.2.3 Copiere, mutare, ştergere


6.2.3.1 Copierea textului, pozelor, imaginilor în cadrul prezentării sau în alte prezentări
deschise

Copierea textului sau imaginilor se realizează datorită Clipoard-ului care este o memorie
temporară ce reţine pe termen scurt cuvintele sau imaginile. Operaţiunea se realizează prin selectarea
obiectului, din meniul Edit se alege opţiunea Copy, se poziţionează cursorul în locul unde va fi plasat
obiectul şi din acelaşi meniu Edit se alege opţiunea Paste.
Observaţie: Pentru opţiunea Copy se mai poate folosi combinaţia de taste Ctrl+C sau pictograma
din bara de instrumente Standard, iar pentru Paste combinaţia Ctrl+V sau pictograma din bara
de instrumente Standard.
O altă modalitate de copiere este selectarea obiectului şi alegerea opţiunii Duplicate din meniul
Edit sau combinaţia de taste Ctrl+D.
93
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.2.3.2 Mutarea textului, pozelor, imaginilor în cadrul prezentării sau în alte prezentări
deschise

Pentru a muta un text sau imagine aceasta trebuie mai întâi selectată, apoi din meniul Edit se alege
opţiunea Cut, se poziţionează cursorul în locul unde va fi plasat obiectul şi din acelaşi meniu Edit se
alege opţiunea Paste.

Observaţie: Pentru opţiunea Cut se mai poate folosi combinaţia de taste Ctrl+X sau pictograma
din bara de instrumente Standard, iar pentru Paste combinaţia Ctrl+V sau pictograma din bara
de instrumente Standard.

Opţiunea Paste Special din meniul Edit oferă posibilitatea de a selecta cum va fi inserat
conţinutul Clipboardu-ului în diapozitiv.

6.2.3.3 Redimensionarea pozelor, imaginilor într-o prezentare

Pentru a redimensiona o imagine aceasta trebuie mai întâi selectată prin click stânga pe aceasta.
Apoi se poate stabili dimensiune obiectului prin plasarea mouse-ul pe unul dintre cele opt puncte şi
tragere în direcţia în care se doreşte modificarea:

- mărirea sau micşorarea lăţimii imaginii


- mărirea sau micşorarea înălţimii şi lăţimii imaginii

- mărirea sau micşorarea înăţimii imaginii

- mutarea imaginii

O altă modalitate de redimensionare a imaginii este cu click dreapta pe aceasta şi din meniul contextul se
selectează opţiunea Format Picture. Va apărea următoarea fereastră din care se stabileşte dimensiunea
imaginii din meniul Size, opţiunile Height şi Width. În cazul în care se doreşte la renunţarea
proporţionalităţii imaginii lăţime-înălţime se debifează opţiunea Lock aspect ratio.

Lăţimea imaginii
Înălţimea imaginii

Figura nr. 6. 22. Modificarea dimensiunii imaginii

6.2.3.4 Ştergerea textului, pozelor, imaginilor dintr-un diapozitiv

Pentru ştergerea unui obiect dintr-un diapozitiv, acesta trebuie selectat şi apoi se apasă Delete sau
Backspace de la tastatură sau se selectează din meniul Edit opţiunea Clear.

Observaţie: În cazul în care se doreşte ştergerea caracterelor unul câte unul trebuie avut în vedere
că Delete şterge ce este în partea dreaptă a cursorului, iar Backspace ceea ce este în stânga.
94
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.3.1. Utilizarea graficelor şi a diagramelor


6.3.1.1 Introducerea datelor pentru crearea şi modificarea diferitor tipuri de grafice şi diagrame

Pentru introducerea unui grafic într-o prezentare PowerPoint se poate selecta un format care
permite aceasta din meniul Format – Slide Layout, direct din Insert – Chart sau din bara de
instrumente .
În cazul în care s-a ales un format predefinit se selectează pictograma aferentă graficului cu click
stânga. Pe ecran va apărea o fereastra Excel, ca în figura următoare:

Figura nr. 6. 6 Inserarea unui grafic

În tabel vor fi introduse datele care trebuie să fie reprezentate grafic, ca în orice foaie de calcul, iar
după editare se dă click oriunde în afara graficului sau a ferestrei apărute şi acesta va fi inserat în
dispozitiv.
Dacă se doreşte modificare unui grafic existent se selectează, din meniul contextul ce apare când
dăm dreapta pe suprafaţa graficului, opţiunea Chart Type pentru modificarea tipului de grafic sau Chart
Options pentru modificarea altor proprietăţi: legendă, titlul graficului şi axelor, afişarea valorilor, afişarea
tabelului în diapozitiv etc. Pentru modificarea datelor reprezentate grafic din acelaşi meniu contextul se
selectează opţiunea Datasheet şi va fi afişat tabelul Excel cu datele reprezentate.
6.3.1.2 Modificarea culorii fundalului unui grafic sau diagrame
Pentru a modifica culoare de umplere a graficului se poate utiliza una dintre următoarele opţiuni:
click dreapta pe grafic şi se alege opţiunea Format Chart Area din meniul contextual.
Aceasta deschide fereastra cu acelaşi nume din care se aplică culoarea dorită:

95
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Alegerea unui
chenar pentru grafic

Stilul chenarului
Selectarea
culorii pentru
Culoarea chenarului fundalul
graficului

Umbrirea fundalului
graficului

Figura nr. 6.24 Schimbarea fundalului graficului


de pe pictograma din bara de instrumente Standard;
din meniul Format –Selected Chart Area…

Observaţie: În toate cele trei cazuri graficul trebuie să fie selectat mai întâi.

6.3.1.2 Modificarea culorii fundalului unei serii din grafic sau diagramă

Pentru a modifica culoare unei serii din grafic se dă click dreapta pe acea serie şi din meniul care
apare se selectează opţiunea Format Data Series de unde se alege culoarea dorită.

6.3.1.2 Modificarea tipului graficului/diagramei

După realizarea unui grafic, tipul său poate modificat prin click dreapta pe el şi selectarea opţiunii
Chart Type. Din fereastra Chart Type, afişată, se selectează noul tip de grafic.

Figura nr. 6. 25 Modificarea tipului de grafic

Aceeaşi opţiune se poate realiza din pictograma de pe bara de instrumente sau din meniul
Format- Chart Type. Şi în aceste situaţii graficul trebuie selectat în prealabil.
6.3.2 Scheme organizatorice
6.3.2.1 Crearea unei scheme organizatorice

Pentru introducerea unei organigrame într-o prezentare PowerPoint se poate selecta un format care
permite aceasta din meniul Format – Slide Layout sau direct din Insert – Diagram şi din fereastra care
96
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

apare, Diagram Gallery, se selectează diagrama dorită şi se confirmă alegerea prin apăsarea butonului
OK:

Figura nr. 6. 26. Selectarea modelului de organigramă

În cazul în care s-a ales un format predefinit se selectează pictograma aferentă organigramei prin
click stânga. Pe ecran va apărea aceeaşi fereastră Diagram Gallery din care se selectează tipul de
diagramă dorit.
După selectarea tipului în cadrul diapozitivului va apărea schema în care se pot introduce date.

Figura nr. 6. 27. Editarea textului într-o organigramă

6.3.2.2 Modificarea structurii ierarhice a unei scheme organizatorice

O dată cu inserarea organigramei pe ecran va apărea şi o bară de instrumente specifică cu care se


pot realiza modificări ale acesteia.

Se pot realiza următoarele operaţiuni:


introducerea unor noi nivele cu Insert Shape: colegi (Coworker), subordonaţi (Subordinate),
asistenţi (Assistant):

schimbarea aşezării componentelor organigramei din Layout:

selectarea mai multor componente o dată: diferite nivele de subordonare, linii de legătură etc. din
Select

97
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

ajustarea dimensiunii textului la cea ca căsuţelor: ;


selectarea unui alt tip de diagramă: ;
modificarea dimensiunii vizualizării: .

6.3.2.3 Adăugarea, ştergerea elementelor componente ale schemei organizatorice

Adăugarea unei noi componente în organigramă se realizează, aşa cum precizat deja, din bare de
instrumente specifică, opţiunea Insert Shape. În continuare este prezentată o astfel de organigramă şi
explicată pe scurt modul de introducere a componentelor:

Figura nr. 6. 7 Inserarea unor elemente în organigramă

asistent, de exemplu secretara faţă de Directorul general – se introduce prin click pe Director
general şi din Insert Shape se selectează opţiunea Assistant;
subordonat, Economist 1 faţă de Directorul economic – click pe Director economic şi din Insert
Shape se selectează opţiunea Subordinate;
coleg Economist 2 faţă de Economist 1 - click pe Economist 1 şi din Insert Shape se selectează
opţiunea Coworker. Deoarece acesta este subordonat directorului economic se poate adăuga şi ca
Economist 1.
6.3.3 Obiecte desenate
6.3.3.1 Adăugarea diferitelor tipuri de obiecte desenate într-un diapozitiv

Pentru realizarea propriilor desene într-un diapozitiv se utilizează bara de instrumente Drawing.
Ea se poate activa din meniul View – Toolbars – Drawing şi va apărea în partea de jos a ferestrei:

Desenarea unei forme se realizează prin selectarea acesteia şi apoi click în diapozitiv unde se trage
cu butonul stâng al mouse-ul apăsat cât de mult se doreşte pentru a obţine dimensiune adecvată.
În bara Drawing sunt disponibile următoarele obiecte:
diferite forme AutoShapes:

98
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

linii şi săgeţi ;
dreptunghiuri ;
sfere ;
căsuţe text .

Exemplu:

Steluţă din
Autoshapes

6.3.3.2 Modificarea culorilor de fundal şi a liniilor

Modificarea culorilor de fundal se realizează din bara de instrumente Drawing, pictograma


sau click dreapta pe obiect şi din meniul contextul se alege opţiunea FormatAutoshape… Va apărea
următoarea fereastră din care se alege din meniu opţiunea Color and Fill, iar în câmpul Fill - Color se
selectează culoarea dorită:

Pentru a schimba linia obiectului desenat se selectează din bara de instrumente Drawing una din
următoarele opţiuni:
culoarea liniei (Line Color);
grosimea liniei (Style Line);
tipul liniei (Dash Line).
Aceleaşi opţiuni le regăsim şi în fereastra Format Autoshape:

6.3.3.3 Modificarea stilului de vârf sau de capăt al unei săgeţi

În cazul în care avem desenată o săgeată vârful acesteia poate fi modificat din bara Drawing :

sau din fereastra Format Autoshape


99
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.3.3.4 Aplicarea efectului de umbră asupra unui obiect desenat

Un efect de umbra se aplică unui obiect din bara de instrumente Drawing: .

6.3.3.5 Rotirea sau reflectarea unui obiect într-un diapozitiv

Se poate realiza rotirea unui obiect selectând opţiune Draw – Rotate or Flip din bara Drawing.

Figura nr. 6. 29. Rotirea desenelor

Mai întâi trebuie selectat obiectul, iar pentru al roti se plasează cursorul mouse-ul deasupra
punctului în jurul căruia se doreşte a rotit şi cu click stânga apăsat se trage în direcţia de rotire. Când se
termină operaţiunea se eliberează tasta mouse-ul.

6.3.3.6 Alinierea unui obiect desenat


Un obiect creat poate fi mutat, prin tragere, cu mouse-ul când apare simbolul sau din meniul
Format Autoshape, meniul Position:

6.3.3.7 Redimensionarea unui obiect desenat


Pentru a redimensiona un obiect desenat acesta trebuie mai întâi selecta, apoi prin plasarea mouse-
ul pe unul dintre cele opt puncte se trage în direcţia în care se doreşte modificarea lui:

100
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

- mărirea sau micşorarea lăţimii imaginii


- mărirea sau micşorarea înălţimii şi lăţimii imaginii

- mărirea sau micşorarea înăţimii imaginii

- mutarea imaginii

O altă modalitate de redimensionare a imaginii este cu click dreapta e aceasta şi din meniul contextul se
selectează opţiunea Format Autoshape. Va apărea următoarea fereastră din care se stabileşte
dimensiunea imaginii din meniul Size, opţiunile Height şi Width.

Înălţimea obiectului Lăţimea obiectlui

6.3.3.8 Aducerea unui obiect în prim plan


Atunci când obiectele se suprapun ordinea în care vor fi vizibile acestea sunt cea inversă a creării
lor. Pentru a schimba aceasta ordine se dă click dreapta pe obiect şi din meniul contextual se selectează
opţiunea Order:

Aceasta permite stabilirea ordinii în care se vor vedea obiectele, ca în figura următoare:

6.3.4 Copierea, mutarea, ştergere


6.3.4.1 Copierea graficelor /diagramelor şi a obiectelor desenate în cadrul prezentării sau în
alte prezentări deschise

Copierea se se realizează prin: selectarea obiectului, din meniul Edit se alege opţiunea Copy, se
poziţionează cursorul în locul unde va fi plasat obiectul şi din acelaşi meniu Edit se alege opţiunea Paste.

Observaţie: Pentru opţiunea Copy se mai poate folosi combinaţia de taste Ctrl+C sau iconiţa
din bara de instrumente Standard, iar pentru Paste combinaţia Ctrl+V sau din bara de instrumente
Standard.

O altă modalitate de copiere este selectarea obiectului şi alegerea opţiunii Duplicate din meniul
Edit sau combinaţia de taste Ctrl+D.

101
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.3.4.2 Mutarea graficelor /diagramelor şi a obiectelor desenate în cadrul prezentării sau în alte
prezentări deschise

Pentru a muta un grafic, diagramă sau obiect desenat acesta trebuie mai întâi selectată, apoi din
meniul Edit se alege opţiunea Cut, se poziţionează cursorul în locul unde va fi plasat obiectul şi din
acelaşi meniu Edit se alege opţiunea Paste.

Observaţie: Pentru opţiunea Cut se mai poate folosi combinaţia de taste Ctrl+X sau iconiţa
din bara de instrumente Standard, iar pentru Paste combinaţia Ctrl+V sau din bara de instrumente
Standard.

Opţiunea Paste Special din meniul Edit oferă posibilitatea de a selecta cum va fi inserat
conţinutul Clipboardu-ului în diapozitiv.

6.3.4.3. Ştergerea graficelor /diagramelor şi a obiectelor desenate dintr-un diapozitiv

Pentru ştergerea unei grafic, diagrame sau obiect desenat dintr-un diapozitiv, acesta trebuie
selectat şi apoi apasă Delete sau Backspace de la tastatură sau se selectează din meniul Edit opţiunea
Clear.

6.4 Efecte asupra diapozitivelor


6.4.1. Alegerea animaţiei
Animaţia reprezintă adăugarea de efecte speciale (vizuale sau sonore) la nivelul unui text, obiect
sau diagramă dintr-un diapozitiv. Scopul animaţiei este de a sublinia anumite idei din prezentare şi nu de
a distrage atenţia auditoriului prin folosirea excesivă a acestor efecte.
Etape pentru animarea textului:
1. Selecţia textului asupra căruia se doreşte a se aplica un efect de animaţie;
2. Activarea opţiunii Custom Animation din meniul Slide Show, după care se deschide o
fereastră cu efecte de animaţie.

Figura nr. 6. 30. Introducerea efectului de animaţie

3. Alegerea unui efect de animaţie din fereastra Custom Animation prin activarea opţiunii Add
Effect.

102
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Figura nr. 6. 8 Alegerea unui efect de animaţie

4. Se stabilesc parametrii pentru efectul de animaţie ales şi anume: direcţia (de sus, de la dreapta,
de la stânga, de jos etc.), viteza de derulare (foarte încet, încet, medie, repede, foarte repede) şi
modalitatea de derulare (de la click mouse sau automat).

Stabilirea vitezei
de derulare a
Stabilirea efectului
direcţiei efectului

Stabilirea
modalităţii de
derulare a
efectului

Figura nr. 6. 9 Modalităţi de stabilire a parametrilor efectului de animaţie

5. Previzualizarea efectului introdus prin activarea opţiunii Play din fereastra Custom Animation.
Câteva dintre efectele ce pot fi folosite ca tehnici de animaţie pentru text sunt:
• afişarea literă cu literă a textului (TypeWriter);
• crearea efectului de text zburător (Fly In);
• crearea efectului de dizolvare a textului (Disolve);
• efectul de spirală care afişează textul şi obiectele printr-o deplasarea într-o mişcare de spirală
(Spiral);
103
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

• efectul de mărire a textului dintr-o anumită zonă a diapozitivului (Zoom);


• efectul de afişare a textului prin rotire în jurul unui ax vertical central (Swivel).
Microsoft PowerPoint oferă posibilitatea aplicării unor scheme de animaţie întregii prezentări,
prin opţiunea Animation Schemes din meniul Slide show. Se va alege o schemă de animaţie din fereastra
care se deschide, şi care se aplică unui singur diapozitiv sau tuturor diapozitivelor din prezentare.

Figura nr. 6. 33. Aplicarea unei scheme de animaţie întregii prezentări

6.4.2. Tranziţii
Tranziţia reprezintă adăugarea de efecte speciale unui diapozitiv, în momentul în care este afişat
în prezentare.
Etape în realizarea tranziţiei:
1. Se activează opţiunea Slide Transition din meniul Slide Show. În urma acestei acţiuni se
deschide o fereastră din care se vor stabili ulterior parametrii tranziţiei în funcţie de cerinţe.

Figura nr. 6. 34. Introducerea de efecte de tranziţie în prezentare

2. Alegerea efectului de tranziţie din fereastra Slide Transition, a vitezei de derulare şi a


modalităţii de afişare automată la un număr prestabilite de secunde.

Alegerea efectului de
tranziţie

104
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Figura nr. 6.35. Stabilirea parametrilor efectului de tranziţie

6.5.Pregătirea prezentărilor
6.5.1 Pregătirea
6.5.1.1 Selectarea formatului adecvat prezentării
Înainte de a tipări fişierul PowerPoint trebuie stabilit formatul paginii. Pentru acesta se alege din
meniul File opţiune Page Setup:

Alegerea formatului
diapozitivului
Modul de vizualizare a
diapozitivului sau a
comentariilor

Figura nr. 6. 36. Stabilirea formatului prezentării

În aceeaşi fereastră se mai pot stabili înălţimea (Heigth) şi lăţimea (Width) diapozitivului.

6.5.1.2 Verificarea ortografică a prezentării şi efectuarea schimbărilor necesare


În ce priveşte corectarea ortografică şi gramaticală a textului din prezentarea trebuie să ne
raportăm la limba care este selectată. În cazul în care se doreşte schimbarea acesteia trebuie selectata mai
întâi textul şi apoi, din meniul Tools, se selectează opţiunea Language... Apelarea acestei funcţii va duce
la deschiderea unei ferestre ca cea prezentată mai jos, din care trebuie selectată limba dorită.

105
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Figura nr. 6. 37. Stabilirea limbii în care este scris textul

Observaţie: Pentru a utiliza corectarea într-o anumită limbă aceasta trebuie să fie instalată.

Corectarea gramaticală presupune alegerea opţiunii Spelling and Grammar din meniul Tools sau
apăsarea tastei F7. Această opţiune este, de regulă, implicit activă, aspect demonstrat prin faptul că pe
măsură ce scriem cuvintele greşite sunt subliniate cu roşu.
Această opţiunea deschide fereastra Spelling, în care în partea de sus apar cuvintele greşite, iar în
partea de jos sugestiile de corectare. Greşeala se poate corecta (Change) sau ignora (Ignore). Pentru a
închide fereastra click pe butonul Close.

Figura nr. 6. 10 Corectarea textului

6.5.2.3 Adăugarea notelor pentru prezentator

Pentru a adăuga o informaţie suplimentară, care să-l ajute pe prezentator, dar care sa nu apară pe
diapozitiv, Microsoft PowerPoint oferă în partea de jos a ferestre o zonă pentru note.

106
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

Click stânga în această


zonă pentru a adăuga
informaţii despre
diapozitivul curent

Figura nr. 6. 11 Introducerea notelor

6.5.2.4 Schimbarea paginaţiei şi orientării diapozitivelor

Pentru a stabili formatul paginii se selectează din meniul File opţiunea Page Setup... din care se
pot stabili orientarea diapozitivelor şi a notelor (Landscape – tip vedere, Portrait – tip portret), zonelor de
informaţii şi modului Outline, precum şi dimensiunea diapozitivelor (Letter, A4, A5, A3 etc.). Tot aici pot
fi particularizate dimensiunile hârtiei (Width – lăţimea, Height – înălţimea).

Alegerea
formatului
Modul de vizualizare a
diapozitivului
diapozitivului sau a
comentariilor

Figura nr. 6. 40. Modalităţi de vizualizare a diapozitivelor

6.5.2.5 Copierea, mutarea diapozitivelor în cadrul prezentării sau în alte prezentări deschise

Copierea unui diapozitiv în cadrul aceleiaşi prezentări presupune selectarea acestuia după care se
poate realiza una din următoarele opţiuni:
click dreapta pe diapozitiv, Copy, se poziţionează mouse-ul în zona unde se doreşte a se
muta diapozitivul şi Paste;
din meniul Edit, opţiunea Copy, se poziţionează mouse-ul în locul unde se doreşte să fie
poziţionat diapozitivul şi Edit – Paste.
Mutarea unui diapozitiv în cadrul aceleiaşi prezentări presupune selectarea acestuia după care se
poate realiza una din următoarele opţiuni:
din meniul Edit, opţiunea Cut, se poziţionează apoi mouse-ul în locul unde se doreşte să
fie poziţionat diapozitivul şi Edit – Paste.
prin tragere: click stânga pe diapozitiv şi se trage cu mouse-ul apăsat până în zonă în care
acesta trebuie plasat;

107
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

6.5.2 Tipărirea
6.5.2.1 Imprimarea prezentării

După realizarea tuturor operaţiilor necesare pregătirii prezentării pentru imprimare se poate trece
la imprimarea efectivă. Pentru aceasta se selectează opţiunea Print din meniul File, de pe pictograma
pe bara de instrumente sau combinaţia de taste Ctrl+P.
Dacă acţionăm prima variantă va apărea fereastra Print cu următoarele opţiuni:

Selectarea Imprimarea într-


imprimantei un fişier

Selectarea
diapozitivelor ce
se doresc a fi
imprimate: toate, Numărul de copii
numai cel curent ale prezentării
sau numai anumite
diapozitive

Numărul de
Selectarea a ceea ce se diapozitive pe
doreşte a imprima: pagină
diapozitive, note, etc.

Figura nr. 6. 12 Tipărirea diapozitivelor

6.5.3 Prezentarea unei audienţe


6.5.3.1 Ascunderea, afişarea diapozitivelor

O prezentarea poate fi prezentată pe ecran. Dacă în prezentare există diapozitive pe care nu doriţi
să le afişaţi puteţi alege din opţiune Hide Slide din meniul Slide Show după ce aţi selectat diapozitivul
care nu trebuie vizualizat. Reintroducerea diapozitivului în rularea prezentării se realizează prin
reapelarea acestei opţiuni.

6.5.3.2 Pornirea unei prezentări

Rularea unei prezentări se realizează


întreaga prezentare începând cu primul slide: din meniul Slide Show – View Show, din meniul
View – Slide Show sau prin apăsarea tastei F5
de la slide-ul curent: apăsarea butonului de pe bara de jos a aplicaţie.

108
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

CAPITOLUL 7

REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET

7.1. Concepte şi categorii


O reţea de calculatoare este formată dintr-un ansamblu de calculatoare interconectate în vederea
efectuării schimburilor de date şi partajării de resurse. După apariţia calculatoarelor personale, prelucrarea
centralizată pe calculatoarele mari a fost înlocuită cu prelucrarea descentralizată pe microcalculatoare.
Astfel, dezavantajul lipsei comunicării unui sistem personal a fost compensat prin includerea acestuia
într-o reţea. Calculatoarele dintr-o reţea pot fi de acelaşi tip, în cazul reţelelor omogene, sau de tipuri
diferite, în cazul celor eterogene.
Astfel, o reţea de calculatoare reprezinta un ansamblu de calculatoare (sisteme de calcul)
interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie (cablu coaxial, fibra optica, linie telefonica,
ghid de unde) in scopul utilizarii in comun de catre un numar foarte mare de utilizatori -chiar la nivel
mondial- a tuturor resurselor fizice (hardware), logice(software de baza si aplicatii) si informationale
(baze de date) asociate calculatoarelor din retea. Prin astfel de retele de calculatoare se poate asigura o
integrare informatica a unui numar foarte mare de utilizatori la nivel local, regional si mondial.
Principalele avantaje ale reţelelor de calculatoare constau în următoarele:
♦ fiabilitate ridicată prin posibilitatea accesării mai multor echipamente de stocare;
♦ partajarea resurselor, atât a celor fizice scumpe (imprimante şi harddisk-uri scumpe, plotere etc.), cât şi
a celor software întrucât toate echipamentele, datele şi aplicaţiile sunt disponibile oricărui utilizator din
reţea, indiferent de localizarea fizică a utilizatorului ori a resursei folosite;
♦ amplificarea procesului de comunicare între angajaţii aflaţi la depărtare unii de ceilalţi;
♦ o mai mare flexibilitate care este dată de posibilităţile de extindere a reţelelor prin adăugarea de noi
staţii de lucru sau servere ori de împărţirea mai eficientă a resurselor între utilizatori;
♦ reducerea costurilor echipamentelor datorită faptului că microcalculatoarele prezintă un raport
preţ/calitate mai bun decât sistemele mari de calcul.
În funcţie de aria geografică în care activează există următoarele tipuri de reţele, şi anume:
♦ reţele locale – LAN (Local Area Networks) care conectează utilizatorii dintr-o clădire sau dintr-un grup
de clădiri. Sunt reţele private, fiind cel mai adesea utilizate în scopul conectării calculatoarelor personale
din birourile companiilor sau ale instituţiilor în vederea partajării de resurse şi a schimbului de informaţii.
Aceste reţele prezintă trei caracteristici principale, şi anume: a) mărimea (au dimensiuni restrânse, se pot
planifica timpii de transmisie, se pot utiliza diferite tehnici de proiectare, iar administrarea reţelei este
relativ simplă); b) tehnologia de transmisie (legătura constă dintr-un cablu la care sunt conectate toate
calculatoarele; au întârzieri mici, dau erori puţine şi pot opera cu viteze de până la sute de megabiţi/sec);
c) diverse topologii (bus, inel, stea, arbore, plasă);
♦ reţele metropolitane – MAN (Metropolitan Area Networks) care conectează utilizatorii unui oraş ori a
unei regiuni. Reprezintă, în linii mari, o extensie a reţelelor LAN, utilizând în general tehnologii similare
cu acestea. Pot fi private sau publice şi pot avea legături cu reţeaua de televiziune prin cablu sau cu
sistemele de telefonie mobilă;
♦ reţele cu largă răspândire geografică – WAN (Wide Area Networks) care conectează utilizatorii unui
stat sau a unui continent. În vederea executării programelor utilizatorilor, acest tip de reţea cuplează mai
multe maşini care poartă denumirea de maşini gazdă sau sisteme finale. Acestea sunt conectate printr-o
subreţea de comunicaţie formată din linii de transmisie şi din elemente de comutare şi are rolul de a
transporta mesajele
de la gazdă la gazdă. Elementele de comutare sunt reprezentate de calculatoare specializate cu rol de
conectare a două sau mai multe linii de transmisie. Atunci când pe o anumită linie de transmisie sosesc
date, elementul de comutare alege o nouă linie pentru a retransmite datele mai departe. Reţelele de tip

109
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

WAN conectează mai multe reţele locale, în timp ce Internetul conectează mai multe reţele de tip WAN.
Cele mai mari reţele WAN sunt cele de servicii internaţionale (CompuServe şi Internet).
7.2. Componente hardware şi software
Reţelele pot fi conectate între ele, permiţând schimbul de informaţii. Conectarea unor calculatoare
diferite se face conform unor standarde de reţea. Realizarea unor reţele de calculatoare necesită
următoarele două componente majore: componente hardware şi software.
7.2.1. Componente hardware
Componentele hardware se referă la următoarele:
■ server-ul; calculatorul care are rol de server trebuie să fie cel mai puternic din reţea întrucât acesta
asigură gestiunea reţelei. El trebuie să conţină: un harddisk de mare capacitate (sau mai multe); memoria
internă cu cea mai mare capacitate; microprocesorul cel mai rapid; suportul fizic pentru controlul
imprimantelor; plăcile de interfaţă pentru reţea. Pe server rulează sistemul de operare de reţea. El
supervizează comunicaţiile în cadrul reţelei şi conţine programe ce îi permit să se comporte ca un
dispozitiv central de stocare pentru celelalte calculatoare conectate le reţea. Performanţele unui server
trebuie să aibă în vedere două caracteristici importante, şi anume: scalabilitatea şi toleranţa la erori.
Scalabilitatea unui server ia în considerare posibilitatea creşterii capacităţii acestuia, întrucât pe măsură
ce noi utilizatori se adaugă la sistem creşte şi volumul tranzacţiilor efectuate, se acumulează tot mai multe
date şi, în consecinţă, cererile adresate server-ului se înmulţesc. Această caracteristică are în vedere:
adăugarea de noi module de memorie internă în scopul gestionării utilizatorilor suplimentari, adăugarea
de procesoare suplimentare pentru a se putea controla creşterea încărcăturii sistemului, instalarea de noi
discuri, precum şi respectarea limitelor sistemului de operare referitoare la numărul de utilizatori, spaţiul
total pe disc etc. Toleranţa la erori are în vedere posibilitatea de a recupera contextul curent de lucru în
urma producerii unor disfuncţionalităţi hardware. O toleranţă completă la erori ar presupune dublarea
fiecărei componente a sistemului de calcul;
■ staţiile de lucru; sunt reprezentate de microcalculatoarele folosite de utilizatori (mai poartă denumirea
şi de clienţi). Acestea sunt conectate la server şi dispun de o placă de reţea. În funcţie de capacitatea pe
care o au staţiile de lucru sunt de două tipuri, şi anume: staţii de lucru inteligente care încorporează, pe
lângă unitatea centrală de prelucrare (UCP), şi o memorie internă, un harddisk, ori două sau mai multe
procesoare şi staţii de lucru fără disc, care nu au harddisk-uri, sunt dependente de server dar din punct de
vedere economic sunt mai ieftine decât microcalculatoarele obişnuite;
■ mediul fizic de transmisie reprezentat de suportul fizic pe care se transmit datele sub formă de curenţi
electrici sau unde electromagnetice. El variază foarte mult pornind de la cabluri şi până la transmisii
satelit sau legături wireless. Acest tip de mediu se poate clasifica în mediu prin cablu (cablu torsadat,
cablu coaxial, cablu cu fibră optică) sau mediu fără cablu (telefonie celulară, unde radio terestre, unde
radio prin satelit, unde laser, microunde etc). Mediul de transmisie prin cablu se conectează la plăcile de
interfaţă cu reţeaua prin intermediul conectoarelor (de tip T, BNC, DB etc.);
■ echipamente de interconectare specifice reţelei:
a) adaptoare de reţea: sunt plăci de interfaţă prin care este posibilă conectarea calculatorului la reţea
(Network Interface Card). Totodată, placa de reţea dispune de circuite de codificare/decodificare şi de un
conector pentru cablul de reţea;
b) modem-uri: sunt dispozitive pentru conectarea unui calculator la reţea prin intermediul liniilor
telefonice;
c) dispozitiv de ataşare la mediu: este un echipament care transmite şi receptează semnalul între placa de
reţea şi un mediu fizic de transmisie, altul decât cel suportat de placa de reţea, cum ar fi transmisia prin
unde radio;
d) hub-uri (hubs): sunt necesare pentru conectarea calculatoarelor într-o reţea de tip stea, prin cabluri
individuale;

110
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

e) repetoare (repeaters): acestea amplifică semnalul pentru a mări aria de răspândire într-o reţea locală.
Ele sunt utilizate în situaţia în care lungimea totală a cablului de reţea este mai lungă decât cea admisă
pentru respectivul tip de cablu;
f) punţi (bridges): ele realizează conectarea a doua reţele de calculatoare, prelucrând informaţia în funcţie
de adresa destinatarilor şi a expeditorilor;
g) porţile (gateways): acestea permit conectarea unor reţele de calculatoare care folosesc protocoale
diferite;
h) routere (routers): ele controlează fluxul de informaţii şi optimizează căile de transfer a datelor, fiind
capabile să traducă protocoale de comunicare diferite.
7.2.2. Componente software
Sistemul de operare al reţelei NOS (Network Operating System) asigură integrarea echipamentelor şi a
software-ului de aplicaţie în reţeaua de calculatoare. Legătura fizică dintre componentele reţelei se
realizează prin cablurile şi echipamentele specifice, iar legătura logică este stabilită prin sistemul de
operare. Sistemul de operare al reţelei este o colecţie de programe prin care sunt gestionate resursele
reţelei (echipamente, programe, aplicaţii etc.). Nodurile reţelei pot fi servere sau staţii de lucru.
Caracteristicile unei reţele de calculatoare sunt date de topologie, mediul fizic de transmisie şi de
standardul de transport. Aceste elemente determină viteza reţelei, fiind definite două viteze, şi anume:
viteza de transmisie a semnalelor, care depinde de tehnologia de transport şi se măsoară în BAND (1
band este echivalent cu 1 byte/sec.) şi viteza datelor care se măsoară în bps (bits per second – bit/s).
Transportul în reţea reprezintă un set de tehnici folosite pentru transmisia şi recepţia datelor prin mediul
de transmisie. Sunt definite mai multe standarde de transport: ARCnet, Ethernet, Token Ring, FDD1
(standardul ANSI pentru fibră optică). Fiecare standard cuprinde detaliile mediului de transmisie (tipul
mediului, lungimea totală acceptată a cablului etc.), numărul maxim de staţii care pot fi conectate,
topologia fizică şi logică a reţelei, metoda de detectare şi corecţie a erorilor, protocolul folosit pentru
transmiterea datelor.
Legătura de date (Data Link) este o legătură fizică ce se stabileşte între două calculatoare pentru a face
schimb de date. Pentru a realiza legătura de date este necesar să se stabilească un limbaj comun de dialog
şi o disciplină a conversaţiei, adică un protocol de comunicaţie. Acest protocol reprezintă un set de reguli
prin care se asigură schimbul de date şi mesaje între două calculatoare între care există o legătură fizică.
Protocolul de comunicaţie trebuie să asigure:
♦ controlul transferului de date;
♦ detectarea şi înlăturarea erorilor;
♦ optimizarea utilizării liniei de comunicaţie;
♦ independenţa faţă de modul de transmisie.
Din punct de vedere al modului de lucru al serverului, există reţele cu server dedicat şi reţele cu
server nededicat. Serverul dedicat este degrevat de orice altă sarcină, fiind folosit numai pentru
gestionarea reţelei, în timp ce în reţelele cu server nededicat calculatorul desemnat drept server poate rula
şi alte aplicaţii în timp ce oferă şi servicii de reţea pentru celelalte calculatoare.
Reţelele se pot clasifica în reţele cu server de fişiere (file server), în care un calculator din reţea
este server şi îşi partajează resursele cu staţiile de lucru şi reţele de la egal la egal (peer to peer), în care
orice calculator din reţea poate deveni server la un moment dat sau staţie de lucru.
Reţelele cu server de fişiere (file server, reţele client-server) au următoarea componenţă:
♦ un calculator pe care rulează sistemul de operare al reţelei, numit server de fişiere;
♦ mai multe calculatoare care pot avea acces la resursele reţelei, numite staţii de lucru (workstations,
client). La staţia de lucru se află utilizatorul, care este o persoană ce are acces la resursele reţelei.
Organizarea clienţilor reţelei este făcută de o persoană numită administrator de reţea. Utilizatorii pot fi
organizaţi în cadrul reţelei în grupuri de utilizatori, definite de către administrator. Utilizatorii din cadrul
unui grup au aceleaşi drepturi de lucru în reţea. Fiecare grup de utilizatori se identifică printr-un nume
unic. La resursele

111
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

reţelei pot avea acces numai utilizatorii definiţi şi recunoscuţi de reţea. Fiecare utilizator primeşte un cont
protejat printr-o parolă. Prin stabilirea parametrilor de conectare se limitează drepturile de acces în reţea
ale unui utilizator. Operaţiile de conectare şi deconectare sunt denumite logon şi logoff.
Problema principală a gestionării reţelei este organizarea securităţii datelor, care se realizează printr-un
mecanism de control organizat pe mai multe niveluri. Avantajele unei reţele cu server de fişiere constau în
faptul că oferă o mare securitate a datelor, iar partajarea fişierelor se face mai uşor, fiind controlată de
server.
Cel mai răspândit sistem de operare pentru reţelele cu server de fişiere este NetWare (Novell), care ocupă
70% din piaţa de software pentru reţea. Acesta acceptă o gamă variată de sisteme de operare pentru
clienţi, cum sunt: MS-DOS, Windows, OS/2, UNIX, Machintosh. Printre alte sisteme de operare pentru
reţea mai putem enumera pe următoarele:
♦VINE’S (Virtual Networking System) al firmei Banyan pentru UNIX;
♦LAN Manager al firmei Microsoft pentru OS/2;
♦LAN Server al firmei Microsoft şi IBM pentru OS/2;
♦Windows NT Advanced Server al firmei Microsoft.
Reţele de la egal la egal (peer to peer). Acest tip de reţea se recomandă numai atunci când nu se
cer performanţe mari şi se preferă costuri mici. O astfel de reţe suportă viteze mici de lucru, nu oferă o
securitate totală a datelor şi se aplică în cazul unui număr mic de calculatoare. Cele mai cunoscute sisteme
de operare pentru reţele peer to peer sunt:
♦ NetWare Life şi Personal NetWare al firmei Novell (Personal NetWare se poate integra în
mediul Windows);
♦ Windows for Workgroups al firmei Microsoft;
♦ LANtastic al firmei Aotisoft.
7.3. Reţele locale. Topologii de reţele
O reţea locală (LAN) asigură interconectarea staţiilor de lucru la nivelul unei clădiri ori a unui
grup de clădiri, având o distanţă maximă de transport a informaţiei cuprinsă între 5-10 km. O astfel de
reţea aparţine entităţii care o foloseşte fiind, prin urmare, o reţea privată şi nu una publică ori comercială.
În mod uzual numărul calculatoarelor conectate este mai mic de 500, iar lungimea suportului fizic este
dependentă de tipul reţelei. De obicei, pentru o singură reţea lungimea este mai mică de 2.500 m ceea ce
face ca timpii de propagare şi procentul de erori să fie mici.
Fiecare staţie de lucru poate funcţiona individual, poate comunica cu celelalte staţii în vederea
partajării echipamentelor, datelor, programelor şi aplicaţiilor, putând fi totodată conectată la reţelele
publice sau private. În afara posibilităţii de partajare a unor echipamente periferice scumpe (imprimante
laser, scannere etc.), reţelele locale mai prezintă şi avantajul asigurării unei comunicaţii eficiente între
staţiile de lucru. Un alt avantaj al acestor reţele îl reprezintă şi posibilitatea întreţinerii şi protecţiei
software-ului şi a datelor, protecţia realizându-se prin drepturile de acces care sunt acordate grupurilor de
utilizatori.
Arhitectura sau topologia unei reţele vizează modul în care sunt conectate componentele dintr-o
reţea. Se definesc două tipuri de topologii ale reţelei, şi anume: topologia fizică (reprezintă modul în care
sunt legate fizic componentele hardware) şi topologia logică (are în vedere modul în care sunt transferate
datele între componentele reţelei).
Pentru reţelele locale cele mai des întâlnite topologii fizice se referă la topologia bus (liniară sau
magistrală comună), inel (ring), stea (star), arbore (tree) sau plasă.
♦ În topologia liniară sau magistrală comună (bus topology) există un singur canal de
comunicaţie la care sunt conectate toate staţiile de lucru. Cablul de legătură conectează atât server-ul, cât
şi staţiile de lucru. Fiecare calculator este conectat la canalul de comunicaţie şi transmite mesaje în reţea.
Toate sistemele conectate au drepturi egale şi pot comunica între ele în voie fără ca o staţie principală să
reglementeze fluxul de comunicaţie. Fiecare mesaj are un antet care conţine adresa calculatorului
destinaţie astfel încât el este interpretat doar de staţia căreia i-a fost transmisă. Circulaţia datelor pe cablu
se face în două direcţii, fiecare calculator putând să transmită şi să recepţioneze. Cablul este închis la
112
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

capete cu două rezistenţe numite terminatori care fac ca informaţia să poată fi păstrată în reţea. Avantajul
acestei topologii constă în faptul că dacă oricare din posturile de lucru iese din funcţiune indiferent care ar
fi motivul, reţeaua rămâne funcţională în situaţia în care placa de reţea nu este defectă într-un mod care să
afecteze modul de transmisie. Dezavantajul acestui tip de reţea locală vizează ruperea cablului principal
care duce la căderea întregii reţele, defecţiunea fiind mai greu de localizat. Totodată, la o încărcătură mare
a reţelei se pot diminua performanţele acesteia datorită faptului că se pot produce coliziuni de date
întrucât mai multe staţii pot emite simultan.

♦ Topologia inel (ring topology) presupune conectarea calculatoarelor în mod circular pe un


singur cablu de comunicaţie, transmisia se desfăşoară într-un singur sens şi este controlată de server.
Astfel, fiecare calculator este conectat prin intermediul canalului de comunicaţie la alte două calculatoare
(un predecesor şi un urmaş unic), astfel încât mesajele circulă de la un calculator la altul până când un
calculator recunoaşte mesajul transmis. Fiecare calculator recepţionează datele predecesorului său, le
verifică şi le transmite către următorul calculator. Avantajele acestei topologii constau în faptul că
deoarece pachetele de date circulă într-o singură direcţie nu pot exista coliziuni de date. În plus, datorită
fluxului în sens unic, topologia este adaptată foarte bine fibrelor optice. Un prim dezavantaj constă în
faptul că defectarea unui calculator înseamnă întreruperea canalului de comunicaţie ceea ce determină
imposibilitatea funcţionării reţelei. Al doilea dezavantaj este legat de ruptura de cablu care determină şi ea
blocarea reţelei, dar defecţiunea poate fi uşor localizată.

♦ Topologia stea (star topology) are în vedere conectarea fiecărei staţii de lucru la server, fără însă
ca acestea să fie conectate între ele. Toate mesajele sunt schimbate prin intermediul calculatorului central,
care are rol de dispecer şi distribuie mesajele în funcţie de adresa utilizatorului. Un avantaj al acestei
topologii este dat de faptul că fiecare conexiune nu acceptă mai multe calculatoare care să se concureze
pentru acces, putându-se realiza în acest fel viteze mari de transfer. Ca dezavantaj menţionăm faptul că
această topologie necesită mult cablu pentru conectarea fiecărei staţii de lucru la server. Totodată, dacă se
defectează calculatorul central atunci întreaga reţea cade.

113
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ Topologia stea-inel reprezintă o combinare a topologiilor stea şi inel şi presupune legarea


circulară a mai multor calculatoare cu rol de dispecer care gestionează fiecare câte o reţea. Mesajele
circulă pe inel până când unul dintre calculatoare recunoaşte adresa unui calculator din reţeaua sa.
Calculatorul dispecer va prelua mesajul de pe canal şi îl va transmite calculatorului destinatar.
♦ Topologia arbore (tree topology) se realizează pe mai multe niveluri pornind de la cel al
serverului central şi mergând către sistemele periferice. Această topologie presupune existenţa unei
singure căi de legătură între fiecare pereche de noduri, în timp ce între nodurile nepereche pot exista mai
multe căi. Toate informaţiile necesare pentru funcţionarea algoritmului de dirijare pot fi conţinute în
adresa nodului destinaţie.
♦ Topologia plasă asigură un sistem de legături multiple şi directe între nodurile reţelei. O
asemenea topologie are în vedere faptul că fiecare sistem este conectat cu toate sistemele adiacente ceea
ce presupune însă costuri ridicate. Problema diminuării costurilor poate fi uşor rezolvată prin reducerea
numărului de legături cu sistemele adiacente, care scade însă gradul de fiabilitate al reţelei.
7.4. Mediile Internet, Intranet şi Extranet
7.4.1. Mediul Internet
Mediul Internet este un ansamblu de retele de calculatoare interconectate care impreuna cu miile
de calculatoare individuale (terminale, statii de lucu) si milioane de utilizatori , constituie comunitatea
Internet care are la dispozitie un mediu informational si de calcul cu foarte multe servicii informatice si
resurse (baze de date diverse, biblioteci de programe, documentatii, etc.). Mediul Internet constituie un
ansamblu complex de arhitecturi, componente fizice si sisteme de operare, care trateaza in mod egal atat
minicalculatoarele sau retelele de calculatoare, cat si PC-urile sau maiframe-urile. Facilitatile mediului
au o importanta egala, iar componentele sale se comporta una fata de alta fara nici o discriminare.
Astfel, mediul Internet este un ansamblu de retele de calculatoare la nivel mondial ce realizeaza
conectarea a milioane de calculatoare si care reprezinta:
• calculatoare guvernamentale si ale institutiilor natiunilor din intreaga lume;
• calculatoare ale miilor de universitati si scoli din intreaga lume;
• sisteme de calcul ale marilor corporatii (Microsoft, IBM, Digital, etc.);
• sisteme de calcul ale unor organizatii si fundatii stiintifice, culturale, sociale;
• calculatoare ale marilor agentii de presa si de televiziune din intrega lume;
• calculatoare ale marilor edituri din lume;
• calculatoare ale milioanelor de utilizatori din intreaga lume.
Din punct de vedere arhitectural, mediul Internet este de fapt o retea gigantica de retele de
calculatoare raspandita la nivel mondial si care inglobeaza diverse produse harware si software ce
gestioneaza o mare colectie de baze de date ce contin informatii si servicii de toate tipurile, acestea fiind
accesibile de la orice calculator (terminal) conectat la retea in orice loc si la orice moment.

114
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

7.4.1.1. Concepte şi termeni


Înţelegerea distincţiei dintre termenii: Internet si World Wide Web (WWW)
Internet - calculatoare conectate în reţea; o reuniune de reţele. Internetul a pornit ca o reţea de 4
calculatoare a 2 universităţi americane: Reţeaua ARPANET, ce avea rolul de a menţine legătura Intre cele
doua centre stiinţifice. Treptat, aceasta s-a extins la nivel militar. Reţeaua oferea posibilitatea transmiterii
informaţiilor către un alt calculator din reţea in cazul In care unul era scos din uz.
Există diferite tipuri de reţele, dintre care cele mai importante sunt:
Wide Area Network (WAN) un calculator dintr-o anumita reţea comunica cu
un alt calculator aflat ia o distanta foarte mare (chiar în alta ţară).
Local Area Network (LAN) calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele
de altele, In aceeaşi clădire, sau birou.
World Wide Web (WWW) - o multitudine de pagini de informaţie scrise în format html.
Hypertext Markup Language (HTML) este un limbaj cu ajutorul căruia se scriu pagini pentru
Word ide Web. Limbajul HTML îi permite textului să includă diferite fonturi, diferite imagini grafice si
legături. Hypertext oferă o metoda de prezentare a textul. imaginilor, sunetelor si filmelor ce sunt legate
într-un mod nesecvenţial.

Definirea şi înţelegerea termenilor: HTTP, URL. hyperlink, ISP, FTP


Hypertext Transport Protocol (HTTP) este o metodă prin care paginile WWW sunt transferate
prin reţea.
Uniform Resource Locator (URL) este o adresa a unei resurse existenta pe Internet ce oferă
legături între două documente din WWW. Fiecare resursă existenta pe Internet are propria ei adresa de
identificare, sau un URL, care specifică serverului unde să o găsească. URL poate folosi diferite
protocoale cum ar fi: FTP si HTTP.
Hyperlink este o adresă cu ajutorul căreia se pot face legături cu alte pagini de web, adresa prin
intermediul caruia se trece de la un document web la altul.
ISP (Internet Service Provider): este cel care oferă servicii de acces la Internet
FTP este un protocol (sistem de reguli şi proceduri ce guvernează comunicaţia dintre doua
dispozitive). Mai precis un protocol de aplicaţii, adică oferă schimbul de date dintre aplicaţiile existente
într-o reţea. Altfel spus FTP este un proces ce permite schimbul de fişiere intre două calculatoare. FTP
suporta diferite comenzi ce permit transferul bidirecţional de fişiere binare şi ASCII între diferite
calculatoare. Acest protocol este instalat împreună cu utilităţile oferite de TCP/IP ca protocol standard
folosit pentru a comunica de-a lungul Internetului.

Înţelegerea alcătuirii şi structurii unei adrese web


Orice calculator aflat în reţea are o anumita adresa (adresa IP) ce îi permite să fie identificat în
mod unic în cadrul reţelei.
Adresa IP este formată din adresa de reţea si adresa calculatorului care primeşte mesajul. Ea
reprezintă un număr pozitiv reprezentat pe 32 de biţi.
Ca structura generală, o astfel de adresă este de forma clasa.reţea.gazdă, adică:
o parte care indica tipul adresei;
o parte care identifică reţeaua la care este conectat sistemul
o alta care identifică conexiunea prin care sistemul se leagă la reţea.
Clasa adresei - în funcţie de clasa căreia îi aparţine adresa, numărul de biţi rezervaţi pentru
celelalte câmpuri va fi diferit. Exista patru clase de adrese: clasa A, clasa B, clasa C si clasa D.
Adresele din A utilizează primii 8 biţi pentru identificarea reţetei, iar următorii 24 de biţi pentru
identificarea gazdelor. Adresele din această clasă au în prima poziţie bitul 0; următorii 7 biţi ai primului
octet identifică reţeaua fizică, deci pot exista pana la 128 (=27) adrese disponibile, iar următorii 24 de biţi

115
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

identifică calculatorul (host-ul) conectat la reţea. O reţea din aceasta clasa poate avea un număr de
16.777.214 (=224) calculatoare.
Adresele din clasa B utilizează primii 16 biţi pentru identificarea reţelei, iar următorii 16 de biţi
pentru identificarea gazdelor, Aceste adrese au în primele doua poziţii biţii 1 si 0; următorii 14 biţi
identifică reţeaua fizică, iar ultimii 16 biţi identifica calculatorul conectat la reţea (65.534=216 valori).
Adresele din clasa C prezintă în primele trei poziţii biţii 1, 1, si 0; următorii 21 de biţi identifică
reţeaua - pot exista pana la 2.097.151 (=221) reţele cu aceasta adresă - iar următorii 8 biţi identifica
calculatorul conectat la reţea - deci într-o reţea din această clasa pot exista pana la 254 calculatoare.
Adresele din clasa D sunt deocamdată neutilizate şi încep cu grupul 1110 în primele patru poziţii,
iar restul de 28 de biţi sunt rezervaţi. În prezent sunt utilizate aceste adrese pentru difuzarea mesajelor de
la un sistem către un grup de sisteme din reţeaua globala.
În concluzie, va trebui în primul rând cunoscută adresa de reţea si apoi adresa calculatorului care
primeşte mesajul. De pildă: în adresa 192.168.0.3, numerele 192.168 corespund adresei de reţea iar
numerele 0.3 corespund adresei calculatorului care primeşte mesajul.

Cunoaşterea termenului browser web – aplicaţie de navigare pe internet – şi utilitatea


acesteia
Web Browser-ul este o aplicaţie cu ajutorul căreia se pot face schimburi de date cu diferite
calculatoare din reţea prin intermediul paginilor web. La o anumita cerere aplicaţia va verifica daca ea
ajunge unde trebuie si abia apoi va deschide pagina respectivă. Cele mai cunoscute browsere web sunt
Internet Explorer (Microsoft), Opera, Netscape Navigator.

Cunoaşterea noţiunii de motor de căutare şi utilitatea acestuia


Motorul de căutare este un program disponibil pe Internet cu ajutorul căruia se pot căuta diferite
informaţii referitoare la un subiect anume. Această căutare se realizează după o cheie de căutare (un
anumit cuvânt sau o anumită combinaţie de cuvinte) şi are ca rezultate afişarea adreselor paginilor ce
conţin cuvântul respectiv. Cele mai cunoscute motoare de căutare sunt: Google, Yahoo, Altavista.

Înţelegerea termenilor cookie, cache


Cookie este informaţia accesată pe un site de web, păstrată pe harddisk-ul vizitatorului de site,
astfel încât acesta să-şi poată aminti identitatea utilizatorului cât şi preferinţele acestuia din considerente
de minimizare a timpului necesar unei eventuale reaccesări a aceluiaşi site.
Cache este locul unde se păstrează temporar informaţii (pagina de start din Internet Explorer,
ultimile pagini vizitate) astfel încât, în momentul executării unei astfel de comenzi, calculatorul nu mai
accesează legătura la Internet ci ia informaţii din cache-ul situat pe harddisk.

7.4.1.2. Aspecte de securitate


Cunoaşterea termenului de site web protejat - utilizarea de nume de utilizator şi parolă
Există site-uri care oferă posibilitatea păstrării confidenţialităţii datelor dumneavoastră.
De aceea pentru a avea acces la date va trebui sa aveţi creat un cont si anume va trebui să aveţi un
nume de utilizator (username) si o parola. Cu acest nume de utilizator si cu parola puteţi avea acces la
datele din contul dumneavoastră. Exemplu de site web protejat este orice site de mail.

Înţelegerea termenului de certificat digital


0 data cu dezvoltarea reţelei Internet, a apărut necesitatea autentificării unor documente în format
electronic transmise în reţea. Dezvoltarea sistemelor de plata non-cash, a comerţului electronic, a
telefoniei mobile şi, în general a tuturor mijloacelor de transmisie de date care necesita criptare sau
autentificare a condus la crearea unei noi situaţii juridice.
Certificatele oferă un mecanism cu ajutorul căruia se câştigă o încredere mai mare in legătură
116
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

dintre o cheie publică şi entitatea care deţine cheie privată corespunzătoare. Un certificat este o declaraţie
semnată digital cu referire la o anumita cheie publică, certificatul fiind semnat de emitentul său (cel ce
deţine o altă pereche de chei publice si private). De obicei, certificatul mai conţine şi alte informaţii
referitoare la cheia privată, ca de exemplu informaţii despre cei care au acces la cheia privată
corespunzătoare. De aceea, atunci când eliberează un certificat digital emitentul atesta validitatea legăturii
dintre cheia publică şi informaţiile referitoare la identitatea celor care o accesează.
Cele mai folosite certificate se bazează pe standardul ITU-T X. 509. Aceasta este o tehnologie
fundamentală folosită în Windows 2000 PKI (Public Key Infrastructure). Trebuie însă reţinut că acesta nu
este singurul mod de certificare.

Înţelegerea termenului de criptare a datelor şi utilitatea acesteia


Criptarea sau codificarea datelor este procesul cu ajutorul căruia informaţia este greu de descifrat
sau de citit. Scopul criptării este acela de a nu permite persoanelor neautorizate accesul la anumite date în
timpul transmiterii lor sau atunci când sunt păstrate pe diferite suporturi magnetice. Pentru a decodifica
datele este necesara o cheie de decodificare. Au apărut diferite tipuri de codificări imposibil de spart ce au
condus la discuţii foarte mari deoarece aceste coduri pot fi folosite de organizaţiile teroriste pentru
comunicare.

Conştientizarea pericolului infectării unui computer cu viruşi printr-un fişier descărcat de


pe Internet
Virusul este un program care se ascunde în aplicaţiile existente pe calculator sau în orice altă
aplicaţie. Principalul scop al acestor programe este acela de a se autoreproduce cât mai des posibil pentru
a ocupa cât mai mult spaţiu pe disc. Un alt scop al acestuia este acela de a bloca aplicaţia respectivă.
Astfel că atunci când copiaţi anumite fişiere pe calculator de pe Internet exista pericolul ca aceste
fişiere să conţină diferiţi viruşi care să ducă la funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de operare. De
aceea trebuie ca atunci când copiaţi ceva de pe Internet să verificaţi fişierele respective cu ajutorul unui
program antivirus.

Conştientizarea riscului de a fi subiectul unei fraude atunci când este folosit un card de
credit pe Internet
Nu este tocmai recomandat să utilizaţi cărţile de credit pentru a cumpăra diferite produse de pe
Internet, deoarece exista pericolul de a fi făcut public contul dumneavoastră de card şi atunci altcineva ar
putea folosi banii din contul dumneavoastră.

Înţelegerea termenului de Firewall


Firewall-ul este un sistem de securitate, de obicei este o combinaţie de hardware si software, cu
scopul de a proteja o reţea împotriva ameninţărilor ce vin din partea altor reţele, ca de exemplu Internetul.
Firewall-urile împiedică comunicarea directă cu calculatoarele externe ei şi viceversa. În locul
comunicării directe toate informaţiile sunt conduse de un proxy server în afara reţelei. Firewall-ul
înregistrează atât volumul de informaţii schimbat cu celelalte calculatoare cât şi încercările persoanelor
neautorizate de a obţine acces la date.
Proxy server este o componentă a unui firewall care organizează traficul pe Internet de la o reţea
LAN, cât şi către o reţea LAN. El decide dacă lasă diferite mesaje să treacă prin reţea, oferă acces la reţea
şi filtrează diferitele cereri venite din partea utilizatorilor deoarece unele dintre ele pot veni de la persoane
neautorizate.

7.4.2. Mediul Intranet


Tehnologia Intranet reprezintă la momentul actual soluţia optimă pentru interconectarea
calculatoarelor din reţeaua unei firme sau organizaţii. Obiectivul urmărit de Intranet ţine de transformarea
sistemului informaţional al întreprinderii într-un mediu simplu, atractiv şi interactiv. Intranetul mai poate
117
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

fi considerat ca o implementare a tehnologiilor Internet în cadrul unei organizaţii, deşi el nu implică


neapărat şi conectarea la reţeaua publică globală reprezentată de Internet. Printre avantajele acestei
tehnologii enumerăm pe următoarele:
♦ aplicaţii distribuite numeroase (publicaţii, forumuri de discuţii, poştă electronică etc.);
♦ integrarea bazelor de date din întreprindere;
♦ costuri şi complexitate reduse;
♦ regândeşte sistemul informaţional existent;
♦ asigură independenţă de orice departament sau specialist informatic.
Intranetul asigură o serie de resurse tehnice, financiare şi strategice. Dintre resursele tehnice
menţionăm utilizarea tehnologiilor standardizate şi evolutivitate tehnologică.Gratuitatea produselor
program existente, arhivarea standard fără costuri, utilizarea reţelelor existente şi eliminarea costurilor
poştale reprezintă doar câteva din resursele financiare oferite de Intranet. Partajul cunoştinţelor,
organizarea timpilor de lucru şi formarea profesională continuă vizează resursele strategice oferite de
Intranet.
Arhitectura unui Intranet este foarte asemănătoare cu cea de tip client-server cu deosebirea că rolul
staţiilor de lucru este mult diminuat. Datele se stochează centralizat pe acelaşi tip de echipamente, o parte
din datele procesate fiind preluate de pe staţiile de lucru pe servere, iar controlul aplicaţiilor şi al mediilor
de operare se face mai mult prin servere decât prin staţiile de lucru. Aplicarea acestei tehnologii vizează
următoarele domenii:
♦ informaţie/documentare (rapoarte juridice, memorie colectivă, noutăţi/ştiri, cunoaşterea colectivităţi);
♦ lucru colaborativ (pregătirea reuniunilor, telereuniuni, forumuri de discuţii);
♦ comunicare electronică (poşta electronică, transferuri de documente, grupuri de lucru on-line);
♦ formare profesională interactivă (autoformare, sesiuni individualizate la distanţă, reorganizarea timpilor
de formare profesională etc.);
♦ accesul publicului (spaţii informaţionale interactive, calculatoare sau posturi de primire, teleproceduri).

7.4.3. Mediul Extranet


În ultima vreme reţeaua Extranet a fost dezvoltată în cadrul telecomunicaţiilor. Firme diferite ca
dimensiune au adoptat acest model întrucât s-a demonstrat practic că reprezintă cea mai ieftină şi logică
soluţie prin care poate fi condusă o afacere şi poate fi pusă în legătură cu partenerii ei. Extranetul este o
aplicaţie bazată pe protocolul reţelei Internet (IP) ce rulează între o companie şi partenerii săi. Reprezintă
un Intranet extins care permite comunicarea între diverse organisme exterioare, cum ar fi cele ale
clienţilor, furnizorilor etc. Acest tip de reţea îi vizează numai pe partenerii aflaţi în exteriorul companiei,
fiind destinată în principal celor mai importanţi parteneri. Aplicaţiile Extranet aparţin următoarelor
categorii: documentaţie on-line, spaţii de lucru cu sau fără interactivitate, spaţii de exprimare a cerinţelor
etc.
Diferenţele dintre Internet, Intranet şi Extranet pot fi realizate prin intermediul următoarelor
criterii:
♦ tip de acces: Internet – deschis, Intranet – privat, Extranet – controlat;
♦ utilizare: Internet – public, Intranet – membrii organizaţiei, Extranet – partenerii de afaceri;
♦ tipul informaţiei: Internet – general, Intranet – proprietar, Extranet – partajare selectivă.
Literatura de specialitate menţionează patru modele de reţele Extranet, un model fiind definit
printr-o combinaţie logică de opţiuni pentru asigurarea securităţii în dezvoltarea afacerilor pe reţea în
exteriorul companiei, în funcţie de partenerii şi obiectivele firmei. Aceste modele sunt următoarele:
♦ modelul de acces protejat în intranet. Potrivit acestui model utilizatorilor li se permite accesul direct în
Intranet-ul organizaţiei, fără a utiliza reţeaua Internet. Restricţiile de acces sunt asigurate sub diverse
forme permiţând, spre exemplu, servicii diferite în cazul clienţilor, furnizorilor etc.;
♦ modelul comerţului electronic care este dezvoltat special pentru tranzacţii de tip bussiness to bussiness.
Protecţia şi securitatea este asigurată prin protocoale speciale în criptarea şi decriptarea mesajelor;

118
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

♦ modelul aplicaţiilor specializate este folosit în situaţia firmelor care au relaţii de afaceri cu parteneri
numeroşi. Reţeaua Extranet restricţionează accesul prin protocoale şi metode de autentificare speciale. În
acest caz costul asigurării securităţii este mare, dar beneficiile sunt importante întrucât clienţii află
preţurile în intervale de timp mai mici (mai puţin de un minut), lansează comenzi şi verifică stadiul
acestora fără ca firma să plătească un angajat care să preia toate aceste mesaje;
♦ modelul site-ului protejat cu o simplă parolă, care este cel mai simplu, uşor de creat şi cu o investiţie
minimă în ceea ce priveşte securitatea, ceea ce-l face însă să fie şi cel mai nesigur.
Acest tip de reţea, dacă constituie un spaţiu privat, oferă o serie de avantaje în raport cu reţeaua
Internet, cum sunt: performanţă, calitatea serviciilor, securitate. Global, Extranet-urile prezintă şi alte
avantaje printre care menţionăm pe următoarele:
♦ facilitează legături interservicii;
♦ implementează canale informaţionale mai eficiente;
♦ securizează informaţia.
În ceea ce priveşte sistemele informaţionale, reţeaua Extranet prezintă anumite avantaje, şi anume;
♦ implementare mai puţin costisitoare pentru firmele care dispun deja de site-uri web sau de reţea
Intranet;
♦ interfaţă conversaţională pentru utilizatorii săi, avantajul utilizării tehnologiilor Internet;
♦ capacitate de a integra evoluţiile viitoare din punct de vedere al conţinutului, a numărului de utilizatori
etc

119
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI
BAZELE INFORMATICII

BIBLIOGRAFIE
1. AIRINEI D., ş.a., Tehnologii informaţionale pentru afaceri, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, 2006
2. AIRINEI D., ş.a., Introducere în informatica economică, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2003
3. BAN M.-T., Dicţionar explicativ de calculatoare, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
4. BĂDUŢ M., Calculatorul în trei timpi, Editura Polirom, Iaşi, 2001
5. BEEKMAN G., Computer confluence. Exploring Tomorrow’s Technology, Prentice Hall, New
Jersey, 2001
6. BROOKSHEAR G. J., Introducere în informatică, Editura Teora, Bucureşti, 1998
7. COURTER G., AMEQUIS A., Ghidul dumneavoastră în lumea calculatoarelor, Editura All,
Bucureşti, 1998
8. CURTEANU S., BUJOR A., Introducere în utilizarea bazelor de date, Ed. MatrixRom,
Bucureşti, 2004
9. CURTEANU S., Tehnologia informaţiei, curs şi aplicaţii, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”,
Iaşi, 2002
10. DICKSON G. W., DeSANCTIS G., Information Technology and Future Entreprise, Prentice
Hall, New Jersey, 2000
11. FĂTU T., ş.a., Sisteme de operare, Editura PROJUVENTUTE, Focşani, 1999
12. FILIP MARIA, GRAMA ANA, Medii de programare. Abordări teoretice, Editura Fides, Iaşi,
1998
13. FOTACHE M., Baze de date relaţionale. Organizare, normalizare şi interogare, Editura
Junimea, Iaşi, 1997.
14. GEORGESCU, M., ş.a., Birotica. Instrumente şi metode de lucru, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006
15. GIBBS M., Reţele de calculatoare pentru începători, Editura Teora, Bucureşti, 1995
16. GRAMA, A., ş.a., Sub Windows să învăţăm Word, PowerPoint, FrontPage şi Internet, Ed.
Sedcom Libris, Iaşi, 2004
17. HUTCHINSON S. E., SAWYER S. C., Computers, Communications, Information.A User’s
Introduction, Irwin McGraw-Hill, 2000
18. LUNGU I. Ş.A., Baze de date – organizare, proiectare şi implementare, Editura All, Bucureşti,
1995
19. MICROSOFT, Bazele reţelelor de calculatoare. Manual pentru administrarea reţelelor LAN şi
WAN, Editura Teora, Bucureşti, 1997
20. MUELLER S., PC depanare şi modernizare, Editura Teora, Bucureşti, 1998
21. NIŢCHI S., RACOVIŢAN D., Bazele prelucrării informaţiilor şi tehnologie informaţională,
Editura Intelcredo, Deva, 1996
22. NORTON P., Secrete PC, Editura Teora, Bucureşti, 1996
23. O’BRIEN J., Introduction to Information Systems, Irwin McGraw-Hill, 2001
24. PARKER D., STARETT B., CD-ROM, Editura Teora, Bucureşti, 1995
25. PATRICIU V., Criptografia şi securitatea reţelelor de calculatoare, Editura Tehnică, Bucureşti,
26. PERSON R., Utilizare Windows. Manual de utilizare complet, Editura Teora, Bucureşti, 1996
27. ROSCH W. L., Totul despre hardware, Editura Teora, Bucureşti, 1998
28. SĂNDOIU M., SĂNDOIU D. I., Descoperiţi PC-ul!, Editura Elisavaros, Bucureşti, 2000
29. SCORŢESCU FL., Informatică economică, suport de curs, Iaşi, 2007
30. SURCEL T. Ş.A., Informatică economică, Editura Calipso, Bucureşti, 2004
31. TAMAŞ ILIE, ş.a., Bazele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Editura InfoMega, 2004
32. TANENBAUM A. S., Reţele de calculatoare, Editura Agora, Bacău, 2000
33. WATTERS C., Dictionary of Information and Technology, Academic Press, 1995

120

S-ar putea să vă placă și