Sunteți pe pagina 1din 5
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA!, Nr. 482/13.VIL2012 " ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA, DECIZIE ind aprobarea competentelor medicului dentist, clusiv ale medicului specialist i ale medicului primar in stomatologie generala Tntemeiul art. 600, 502 51525 dn Leges nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sénatati, cu modifies! completarle iteioare, Consiliu! nafional al Colegiului Medicilor Dentisti din Remar At. 1. — Se aproba competentele medicului dentist, inctusiv ale medicului specialist gi ale medicului primar in stomatologie general, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, ‘Art. 2. — Prezenta decizie se publica In Monitorul Oficial al Romériel, Partea | adopt urmatoarea decizie: ‘Art. 3. — La data intrrii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Colegiului Mecicior Dentisti din Romania nr, 3/2008 privind Lista cuprinzand procedurle terapeutice care pot fi aplcale de medicul dentist, Inclusiv medicul specialist si medicul primar in stomatologie general, publicata in Maniincul Ofisial al RamAniai, Partea | nr. 340 din 2 mai 2008, Presedintele Colegiului Medicilor Dentist! din Romania, Ecaterina lonescu Bucuresti, 30 iunie 2012, Nr 49, Competentele medicului dentist, inclusiv ale mediicului specialist gi ale medicului primar 1. Consultatia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv 2. Tehnici curente de anestezie fn medicina dentar’s 3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei loco- regionale, in vederea mentineti functor vtale 4. Tratamentul accidentelor si complicatilor locale ale anesteziei loco-regionale 5, Tehnici de extracie a dinflor temporar gi permanent 6, Tratamentul de urgenfa al accidentelor gi complicafilor extracel dentare 7. Odontectomia dintilor inclugi ce nu au raport cu rmatoarele formatiuni anatomice: canal mandibular, sinusul rmaxilar, fosele nazale 8. Rezeciia apical pe 1—2 dinti din grupul frontal maxilarimandibular 8. Ampultalia radicular’, premotarizare 10. Replantarea dentara. Transplantarea dentara 11. Tratamentul de urgenfé al accidentelor eruptiei dentare la ding temporari si permanent 12. Tralamentul gingivitelor si parodontitelor marginale 13. Tratamente chirurgicale preprotetice_necomplicate (extractia alveoloplastics, regularizari de creasta, Indepartarea ‘exostoze or, gingivoplastia, excizia si plasta frenufla si bidelor) 14. Inserarea Implanturior In croasta alveoiara edentata care ‘nu necesita nicio procedura de adiie/augmentare osoasa 48. Realizarea lucrarior protetice pe implanturi 16. Tratamentul de urgen}a al plagior cavitai orale 17. Tratamentul de urgenta tn fracturile maxilo-mandibulare 18. Tratamentul supuratilr periosoase (abces vestibular/palatinal, parodontal) 19. Tratamentul nechirurgical de reducere a luxatilor temporo-mandibulare 20, Tratamentul cariei simple la dint termporari gi permanenti wie stomatologie general 21. Tratamentul pulpitelor acute gi cronice la dint temporari si permanent 22, Tratamentul necrozel gi gangrenei pulpare la dinti temporari si permanent 23, Tratamentul paradontitelor apicale acute si cronice 24, ‘Tratamentul unor afectiuni ale _mucoasei orale (Gingivostomatite —eritematoaselulcero-necrotice, —ukeralii aftoase, infectii virale, infectii fungice, hipertrofii gingvale, manifesta alergioe) 25. Tratamentul protetic al leziunilor coronare 26. Tratamentul edentatiei partiale 27. Tratamentul edentatiel totale 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare a cinflor permanent! sia diferitelor forme de edentajio la copit si adolescent 29. Reparalii ale sparatelor orlodontice 30, Profilaxia cariei dentare 31. Stabilirea si aplicarea planutilor de dispensaizare complexe, aplicabile in colectivtiile scolare si prescolare 82, Diagnosticarea anomalilor dento-maxilare si masuri simple terapeutice (realizarea mentinatoarelor de spatiu, deconeilionarea obicelurior vicioase) 33, Depistarea si proflaxia anomalilor dento-maxibre in colectivitat 34. Efectuarea $1 interpretarea examenefor raarorogice tn rmedicina dentara Competentele care aparin medicului stomatologimedicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medicina dentara care urmeaza o specializare In chirurgie dentoalveolara, chirurgie oro-maxilo-facialé, ortodonjie i ortopedie dento-faciala, protelicd, parodontologie, endodontic. Medicul dentist, medicul specialist si medicul primar in stomatologie generala nu au dreptul de a practica incizii tegumentare cervico-faciale, 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE, PARTEA!, Nr. 482/13.VIl2012 Pentru toate specialtaile medicine! dentare, inclusiv pentru medicul stomatologimedicul dentist, competentele recunoscute de Ministerul Sanatati pe diverse arii de specialitate contera drepturile legale in vigoare. ‘Stagiul de doctorat In stinte medicale nu se considera ca ‘modul de pregatie in rezidentiat, conform art. 11 alin. (4) di Regulamentul de efectuare a pregatiri’ prin rezidenjiat in specialtajle prevazute de Nomenclatorul specialitaflor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenté medicala aprobat prin Ordinul ministrulul sanatati ublice si al ministrului educatiei, cercetari si tineretului fr, 1.141/1,386/2007, COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA, Fata de cele de mai sus, till de doctor in slinte medicale nu s¢ asimileaza celui de medic specialist, in conformitate cu Adresa Ministerului Sanatatii nr, Vill d/4.127 din 23 ianuearie 2008 Cureurile de 0 2i, destagurate conform Regulamentului de educate medical continua al Colegilui Medicior Danis dn Romania, aprobat prin Decizia Consiiuli national al Colegiul Medicior Dentisti din Romania nr. 58/2011, cu completarle Ulterioare, nu reprezinta atestate de stucil complementare (competente) si ici mu pot fi asimilate cu acestea, potvit ‘Adresel Ministeruli Sanatali nr. 112 din 7 ianuarie 2008 DECIZIE privind aprobarea competentelor medicului special si ale medicului primar in chirurgia dento-alveolara Ih temelu art, $00, 502 ¢ 626 din Leges nr. 95/2008 privind reforma in domeniul ssn, cu modifica gi complete uteicare, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania adopta urmatoarea decizie: Art 1, — Se aproba competentele medicuiui specialist sale medicului primar in chirurgia dento-alveolara, prevézute in anexa care face parte integranté din prezenta decizi. ‘Art. 2. —Prezenta decizie se publica Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Pariea | ‘Art. 3. — La data intraril mn vigoare a prezentei deczii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicior Dentisti din Romania nr. 6/2008 privind Lista cuprinzand procedure terapeutice care pot fl apicate de medicul specialist ide medioul primar in chirurgia dento-alveolara, publicaté in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 346 din 5 mai 2008. Pregedintole Colegiului Medicilor Dentist! din Romania, Ecaterina lonescu Bucuresti, 30 iunie 2012 Nr 60, Competentele medicului spo: iin chirurgie dento-alveolar 1. Consultatia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv 2. Tehnici de anestezie in mecicina dentar 3. Tratamentul accidentelor generale ale anestezie regionale, in vederea mentineril functor vtale 4. Tratamentul accidentelor si complicatilor locale ale anesteziei joco-regionale 5. Tehnici de extract a dinfior temporar si permanent 6. Tratamentul de urgentd al accidentelor si complicatilor extracel dentare 7. Odontectomia dinfilor inclu 8. Rezectia apicala, amputatia, premolarizarea 8. Replantarea deniara. Transplantarea dentara 10. Tratamentul accidentelor erupliei dentare ta dinti temporar gi definitivi 11. Redresarea chirurgical-ortodontica a dintilorinclusi, In colaborare cu medicul specialist ortodont 42. Tratamentul (inclusiv chirurgical) al parodontopatilor marginale cronice loco- ex gi ale medicului primar 13, Metode chirurgicale preprotetice: exactia alveoloplestica, regularizari de creasta, indepa'tarea ‘exostozelor, ginglvoplastia, excizia si plastafrenurior si bedelor, cextiparea hiperplazilorinflamatori, extirparea fbromatozelor tuberozitare, excizia crestelor balanie, plastia garfurlor periosoase; remodelarea procesului alveolar, plastia modslanta a torusurilor) "14, Metode chirurgicale preimplantare: grefe de augmentare, adiie si interpozitie: elevatia membrane sinusale si marirea distanjei subsinusale (iting sinus) 18, Inserarea implanturilor si realizarea luerailor protetice pe implanturi 16. Tratamentul de urgenta al plagilor cavitai orale 47. Tratamentul de urgenta al fracturilor maxilo-mandibulare 18. Tratamentul supuratilor periosoase (abces vestibular/ palatinal/parodontal) 19. Biopsia leziunilor premaligne si/sau cu potential de rmalignizare ale mucoasei orale 20, Biopsia glandelor salivare mici MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA!, Nr. 482/13.VIL2012 cry 21. Extiparea chirurgicala a tumorilor de tip .epulis-ke papilom, fiorom, mucocal/sialochist, cu obligativitatea ‘examenului histopatologic 22. Tratamentul chirurgical al chisturlor oaselor maxilare care nu implica sinusul maxilar, fosele nazale si canalul mandibular) 23. Tratamentul nechiturgical de reducere al luxatilor temporo-mandibulare 24, Tratamentul cariel simple la dint temporar gi permanenti 25. Tratamentul pulpitelor acute $i cronice la din temporari si permanent: 26. Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare la dint temporari si permanent 27, Tratamentul parodontitelor apicale acute gi cronice 28. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoaselulcero-necrotice, ulceratii aftoase, infectil vrale, infect fungice, hipertofi gingivale, manifestar alergice) 29. Tratamentul protetic al leziunilor coronare 30. Tratamentul edentatie partial 31. Tratamentul edentajel totale 32. Tratamente speciice chirurgiei dento-alveolare la pacienti cu afectiuni asociate ce nu necesita spitalizare 33. E’ectuarea §i interpretarea examenelor radiologice §i Imagistice in medicina dentara. ‘Competentele care aparjin medicului stomatolog/medicului dentist nu pot fi anulate unui absolvent de medioina dentara care lurmeaza 0 specializare in chirurgie dento-alveolara, chirurgie ‘oro-maxilo-faciala, ortodontie i ortopedie dento-faciala, protetica, parodontologie, endodontic, COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA, Medicul specialist si medicul primar de chirurgie dento- alveolara nu au dreptul de a practica incizt tegumentare cervico-faciale, respecténd Ghidul de practica In chirurgia dento- alveolard, aprobat prin Ordinul ministrului sénataii nr. 128/2011 privind aprobarea ghidurllor de practic medicala pentru specialitatea chirurgie orala si maxilo-faciala Pentru toate specialtatile medicine! dentare, inclusiv pentru ‘medicul stomatologimedicul dentist, competentele recunoscute de Ministerul Sanatati pe diverse arli de specialitate confera drepturie legale in vigoare. Stagiul de doctorat in stinte medicale nu se considera ca rmodul de pregatie in rezidentiat, conform art. 11 alin, (4) din Regulamentul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitajle prevazute de Nomenclatorul specialiatlor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru refeaua de asistenté medicalé aprobat prin Ordinul ministrulu’ sanatati Publice si al Ministrului educatiei, cercetarit si tineretului rr, 1.141/1.386/2007. Fata de cele de rai aus, itu de doctor in gimie-mmesicale nu se asimileaza celui de medic specialist, in conformitete cu ‘Adresa Ministerului Sanataji nr. Vill d/4.127 din 23 ianuarie 2008. Cursurle de 0 2i, desfagurate conform Regulamenttiui de educate medicalé continua al Colegiuiui Medicilor Dentist din Romania, aprobat prin Decizia Consiliui national al Colegiului Modicilor Dentisti din Romania nr. 58/2011, cu completarie ulterioare, nu reprezinta atestate de studii complementare (competente) si nici nu pot fi asimilate cu acestea, rotrivit Adresei Ministerului Sanataji nr, 12 din 7 ianuarie 2008. DECIZIE privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in chirurgia oro-maxilo-faciala cu dubla licenta (medicina dentara gi medicina generala) sau absolventi ai facultafilor de medicina dentara |r temelul art, 500, 502 ¢1 526 din Legea nr. 96/2006 privind reforma in domeniul snatai, cu modificzile gi complete ulteioare, Consitiul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania adopt urmstoarea decizie: Art 1. — Se aproba competentele medicului specialist sale ‘medicului primar in chirurgia oro-maxilo-facialé cu dbl licent (medicina dentard gi medicina generala) sau absolventi ai facultitlor de medicina dentara, prevazute In anexa care face parte integranta din prezenta decizi. At 2. — Prezenta decizie se publicd In Monitorul Oficial Romaniei, Partea | ‘Act. 3. — La data intrril in vigoare a prezentei deczii se ‘abrog’ Decizia Consiliulul national al Colegiului Meticior Dentisti din Romania nr. 7/2008 privind Lista cuprinzand procedure terapeutice care pot fl aplicate de medicul specialist side medicul primar de chirurgie oro-maxilo-aciala cu dubla licenta (medicina dentara si medicina generala) sau absolvent| jal facultatior de medicind dentara, publicaté in Monitorul ficial ‘al Romaniel, Partea |, nv. 345 din 5 mai 2008, Pregedintele Colegiului Medicilor Dentist din Romania, Ecaterina lonescu Bucuresti, 30 lunie 2012. Nr. 51. 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA!, Nr. 482/13.VIL2012 ANEXA Competentele mediculul specialist I ale mediculul primar in chirurgia oro-maxilo-faciala cu dubla licenfa {modicina dentara gi medicina generala) sau absolventi ai facultatilor de medicina dentara 1. Consultatia de specialitate, inclusiv consult oncologic preventiv 2. Anestezia In chirurgia oro-maxlle-facialé gi medicina dentara 3, Tratamentul accidentelor generale ale anesteziel loco- regjonale in vederea mentinerifunctilorvitale 4, Tratamentul accidentelor si complicafilor locale ale anestezieiloco-regionale 5. Extractia dinilor tomporari si permanent 6, Tratamentul accidentelor i complicafilor locale ale extracel dentare 7. Rezectia apicala, amputatia radiculara, premolarizarea 8. Replantar gi transplantari dentare 8, Tratamentul chirurgical al parodontopatilor marginale 10. Tratamentul chirurgical preprotetic si preimplantar 11. Inserarea impianturlor sireaizarea lucrarilor protetice pe implantui 12. Elevatia mucoasei sinuzale si subsinuzale (iting sinus) 13, Tratamentul incluziel dentare $i a accidentelor eruptiel dentare 14, Tratamentul supurafilor oro-maxilo-faciale 418. Tratamentul afectiunilor sinuzale de ongine dentara 16. Tratamentul dureri In teritoriul oro-maxilo-facial 17, Tratamentul de urgen{a si defiitv Tn traumatologia oro- rmaxile-faciala 18, Tratamentul chisturilor si tumarilor benigne ale caselor maxilare 18. Tratamentul tumorilor benigne ale parlor mo oro-maxilo- cervico-faciale 20. Tratamentul tumorilor maligne ofo-maxilo-cervico-faciale 21. Tratamentul afectiunilorartculatel temporo-mandibulare 22. Tratamentul afectiuniior glandelor salivare 2. Tratamentul maiformatilor congenitale ale felei si rmaxilarelor 24, Tratamentul chirurgical al anomalilor dento-maxilare, in| colaborare cu medicul specialisvprimar ortodont 25. Plastiareconstructiva de parti moi si osoase In teritoriul ro-maxilo-cervico-facial marirea cistantei COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA 26. Tratamentul cari! simple gi complicate la dint tomporari si permanent) 27. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, ulceratiiaftoase, infecti virale, infecti fungice, hipertrofi gingivale, manifestar alergice, leziuni cu potential de malignizarelpremaligne) 28. Tratamentul protetic al leziunilor coronare 29, Tratamentul edentatiei partiale 30. Tratamentul edentatiei totale 31. Efectuarea gi interpretarea examenelor radiologice $i imagistice in teritorul oro-maxilo-facial Competentele care apartin medicului stomatologimedicului dentist nu pat f arulate unui absatventide madinina dantara care urmeaza 0 specializare in chirurgie dento-alveolard, chirurgie fofo-maxilo-faciala, ortodontie si ortopedie dento-feciala, proteticd, parodontologie, endodontic, Pontru toate speciaitatile medicinei dentare, inclusiv pentru medicul stomatologimedicul dentist, competentole recunescute de Ministerul Sanatatli pe diverse aril de speciaitate confera