Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Gimnaziul Dancu
Data: _____________
Clasa: a VIII a
Profesor:
Disciplina: Informatica
Unitatea de învăţare: Calcul tabelar - Ms. Excel
Titlul lecţiei: Evaluare sumativă (Ms. Excel)
Tipul lecţiei: Evaluarea şi verificarea competenţelor dobândite
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică
Durata: 45 min

Competenţe specifice:
1. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
2. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor

Obiective operaţionale:
 cognitive
o să utilizeze opţiunea de iniţializare pagină pentru setarea foii de calcul
o să formateze datele din foaia de calcul în funcţie de tipul lor
o să folosească referinţe pentru adresarea la datele din foaia de calcul
o să utilizeze formule şi funcţii pentru calculul unor valori
 afective
o să se implice afectiv cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei
o să reacţioneze pozitiv la aprecierile sau criticile profesorului
o dezvoltarea acuităţii vizuale şi a simţului estetic
 psiho-motorii
o să utilizeze cu rapiditate tastatura şi mouse-ul pentru realizarea tuturor cerinţelor

Strategii didactice :
 metode de învăţământ: conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin descoperire
 principii didactice
o principiul participării active a elevilor
o principiul conexiunii inverse (feed-back-ul)
 forme de organizare a activităţii instructive: frontală,
individuală
 forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi
independentă
 resurse materiale: calculatorul, aplicaţia Microsoft Excel, Fişe
de evaluare

Metode de evaluare:
 Probă de evaluare scrisă
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Conţinutul şi activităţile de învăţare Strategii didactice


Etapele lecţiei Activitatea Metode şi Forme de
Activitatea profesorului
elevului mijloace organizare
 Salutul  Salutul  Conversaţia Activitate
 Notarea absenţelor prin  Verifică frontală
strigarea catalogului condiţiile
 Verificarea existenţei necesare pentru
condiţiilor materiale începerea lecţiei
Evocare necesare desfăşurării
Moment evaluării
organizatoric  Se anunţă şi se scrie pe  Elevii notează  Conversaţia  Activitate
Captarea tablă data şi titlul lecţiei: data şi titlul lecţiei frontală
atenţiei(2min) Evaluare Microsoft Excel pe foile cu test
Precizarea titlului  Se precizează  Explicaţia
şi a obiectivelor obiectivele evaluării:  Elevii ascultă cu
(3 min)  Se împart fişele de atenţie
evaluare
 Profesorul explică
cerinţele subiectului şi dă
indicaţii acolo unde este
cazul
 Profesorul urmăreşte pe  Elevii  Activitate
parcursul orei dacă se analizează cu  Descoperire individuală
respectă cerinţele din Fişa atenţie cerinţele a
Realizarea de Evaluare şi aplicarea din subiect
sensului corectă a cunoştinţelor  Elevii crează  Exerciţiul
Dirijarea activităţii teoretice însuşite anterior materialul
de fixare şi conform cerinţelor
consolidare a din Fişa de
cunoştinţelor evaluare, aplicând
(37 min) noţiunile studiate
şi respectând
indicaţiile
profesorului
 Se analizează activitatea  Reacţionează  Conversaţia  Activitate
desfăşurată pozitiv la individuală
Reflecţie  Se verifică cantitativ şi aprecierile
Asigurarea feed- calitativ rezolvarea profesorului sau
back-ului cerinţelor practice şi face corectează
(2 min) aprecieri verbale, eventualele greşeli
individuale şi generale

Încheierea lecţiei  Preluarea tuturor  Strângerea  Explicaţia  Activitate


(1 min) materialelor de pe fiecare materialelor şi frontală
staţie de lucru în vederea pregătirea pentru
evaluării corecte, conform pauză
baremului de corectare.  Salutul
 Pregătirea pentru pauză.
Salutul
Matricea de specificaţii
Domenii Cunoaştere şi Aplicare Rezolvări de probleme, Total (%)
Obiective înţelegere rezolvări de situaţii –
problemă
Conţinuturi (Integrare)
Păstrarea I (1.5) 14,3% III (3) 14,3% - 42,9% (3)
informaţiei în foile VI (2) 14,3%
de calcul
Formule şi calcule - II (4) 14,3% - 42,8% (3)
IV (2) 14,2%
V (2) 14,3%
Diagrame - - VII (4) 14,3% 14,3% (1)

Total 14,3% (1 ) 71,4% (5) 14,3% (1) 100 (%) (7)

Barem de corectare
Subiectul I. Se acordă câte 1 p pentru următoarele răspunsuri corecte: (3p)
1. – b 2. – c 3. – b
Subiectul II. Se acordă câte 0,8 p pentru următoarele răspunsuri corecte: (4p)
1. Operatorii aritmetici Excel sunt: +, -, *, /, ^
2. Formula este o combinație de operatori şi operanzi.
3. Funcția MIN calculează valoarea minimă dintre anumite valori.
4. Argumentele funcțiilor pot fi valori, referinţe de celule sau alte funcţii.
5. Aplicându-se operatotul de concatenare (&): “alfa” +”beta” se obține ca rezultat alfa beta.
Subiectul III
Se acordă cîte 0,5 p pentru fiecare stabilire corectă a corespondenţelor dintre noţiuni. (3,5p)
1) text _3_ C7
2) număr _4_ C8
3) dată calendaristică _2_ C6
4) marcă de timp _1_ C4
5) eroare _5_ C10
6) logic _2_ C5
_1_ C9
Subiectul IV
Se acordă câte 0,5 p pentru fiecare construcţie a perechilor: a – 3, b – 7, c – 8, d – 2. (2p)
Subiectul V. Se acordă 2 p pentru următorul răspuns corect: ^, *, /, +, -, &, <, <>, <=. (2p)
Subiectul VI. Se acordă 0,5 p pentru fiecare răspuns corect: (1,5p)
A B C
2
1
2
1
3 3
4
Subiectul VII. Se acordă 1 p pentru alegerea tipului corespunzător de diagramă, 2 p pentru construirea
diagramei, 1p pentru prezenţa elementelor diagramei respective. (4 p)
Total: 20 puncte
BAREM DE NOTARE
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nr. maxim de pct accumulate 20 18 16 14 12 9 7 5 3 1
Nr. minim de pct acumulate 19 17 15 13 10 8 6 4 2 0
EVALUARE SUMATIVĂ

Numele şi prenumele ______________________________________


Data __________________
Clasa _________________

I. Următoarele subiecte au o singură variantă corectă de răspuns. Încercuiţi varianta corectă. (3 p)

1) Fişierele create cu editorul de calcul tabelar Microsoft Excel se numesc:


a. Documente
b. Registre de calcul
c. Prezentări electronice
2) Salvarea unui fisier Excel se face din meniul:
a. Inserare
b. Editare
c. Fisier
3) Coloanele în Excel se identifica cu:
a. Cifre romane;
b. Litere mari;
c. Cifre arabe;

II. Completaţi spaţiile libere: (4p)


1. Operatorii aritmetici Excel sunt:_____________________________________________________
2. Formula este o combinaţie de_______________________________________________________
3. Funcţia MIN calculează____________________________________________________________
4. Argumentele funcşiilor pot fi ________________________________________________________
5. Aplicându-se operatotul de concatenare (&): “alfa” +”beta” se obține ca rezultat_______________

III. Indicaţi corespondenţa corectă dintre adresele de celule şi tipurile de date ale valorilor din
aceste celule: (3,5p)

Indicaţi coprespondenţa pentru toate cele 7 variante de răspuns:


1) text ____C7
2) număr ____C8
3) dată calendaristică ____C6
4) marcă de timp ____C4
5) eroare ____C10
6) logic ____C5
____ C9
IV. Uniţi, printr-o săgeată, fiecare element al coloanei A cu elementul corespunzător
din coloana B: (2 p)

A B

a. SUM 1. Valoarea negativă

2. Valoarea maximă

3. Suma
b. PRODUCT
4. Media aritmetică

5. Valoarea pozitivă
c. MIN
6. Data curentă

7. Produsul
d. MAX
8. Valoarea minimă

V. Aranjaţi operatorii ce urmează în ordinea priorităţilor, începînd cu prioritatea maximă: (2p)

<, +, *, &, /, <>, ^, -, <=.

___________________________________________________________________

VI. Introduceţi în căsuţele din figură cifra corespunzatoare termenului asociat: (1,5p)

1=Rînd 2=Coloana 3=Celula

A B C
1
2
3
4

VII. Parcul auto al unei întreprinderi este compus din 60 de autoturisme, 20 camioane şi 15 autobuze. Alegeţi şi
construiţi diagrama ce corespunde acestor date. ( 4p)