Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la tipurile,


cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru
creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă,
asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018
--------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la tipurile, cuantumurile și


condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea
copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și
casă de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1278/2018
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 1359), se
completează cu următoarea poziție:

„2020 3688,7 1400 1000”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\19694\19694-redactat-ro.docx
Nota informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu
privire la tipurile, cuantumurile şi condiţiile specifice de acordare a indemnizaţiilor
pentru creşterea şi îngrijirea copiilor plasaţi în serviciile de tutelă/curatelă, asistenţă
parentală profesionistă şi casă de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 1278/2018

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite_________________________________________________________________
Proiectul a fost elaborat în scopul majorării cuantumului indemnizaţiei unice la
plasament acordate copiilor plasaţi în serviciile: tutelă/curatelă, asistenţă parentală
profesionistă si casa de copii de tip familial, în contextul realizării Planului de acţiuni
pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii
2014-2020.
Aprobarea proiectului va contribui la îmbunătăţirii situaţiei materiale a copiilor plasaţi
în serviciile de tip familial: tutela/curatela, asistenţa parentală profesională, si casa de
copii de tip familial.________________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene:
Nu se aplică.______________________________________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare si aprobare prevede majorarea
cuantumului indemnizaţiei unice la plasamentul copilului cu 175,7 lei de la 3513 lei în
anul 2019 la 3688,7 lei în anul 2020.
De asemenea majorarea alocaţiilor unice la plasament pentru copiii cu vârsta până la 1
an cu 351, 4 lei, astfel în 2020 aceasta va constitui 7377,4 si copiilor cu vârsta 1-3 ani cu
263, 6 lei şi respectiv în anul 2020 indemnizaţia va constitui 5533,1 lei._______________
5. Fundamentarea economico-financiară
Mijloacele financiare necesare au fost planificate în proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 574/2019.______________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_______________
Proiectul nu prevede introducerea modificărilor în alte acte normative.______________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului______________________________
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu
privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1278/2002 este plasat pentru consultare publică pe site-ul
www.particip.gov.md_______________________________________________________
8. Constatările expertizei anticorupţie:
În normele proiectului supus expertizei anticorupţie n-au fost identificaţi careva factori
sau riscuri de corupţie.______________________________________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate:
Nu se aplică.____________________________________________________________
10. Constatările expertizei juridice:
Obiecţiile si recomandările înaintate de Ministerul Justiţiei au fost reflectate în sinteza
5 5 W Tj 5

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect.


1 1 Digitally signed by Dumbraveanu Viorica a 1
Date: 2019.12.19 16:44:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Ministru Location: Moldova Viorica DUMBRAVEANU

S-ar putea să vă placă și