Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA nr.

TEMATICA ș i BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante, prin
reîncadrare în corpul ofițerilor, pentru specialitatea Investigaţii Criminale

I . PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
a) DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ
- Infracțiunea;
- Cauzele justificative ;
- Cauzele de neimputabilitate;
- Tentativa;
- Unitatea și pluralitatea de infracțiuni ;
- Autorul și participanții;
- Regimul răspunderii penale a minorului;
- Cauzele care înlătură răspunderea penală;
- Înțelesul unor termeni sau expresii în legea pena lă.
b) DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ
- Infracțiuni contra vieții: art. 188-192;
- Infracțiuni contra integrității corporale și sănătății: art. 193-198;
- Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199-200;
- Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205-207;
- Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: art. 218, art. 220;
- Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224-225;
- Infracțiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 și
art. 248;
- Distrugerea și tulburarea de posesie: art. 253-256;
- Infracțiuni contra autorității: art. 257-258;
- Infracțiuni contra înfăpturii justiției: art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art.
285-286;
- Infracțiuni de fals: art. 320-323, art. 326-327;
- Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice: art. 367, art. 371 și art. 375;
- Infracțiuni contra familiei: art. 377-379.
c) DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA GENERALĂ
- Principiile și limitele aplicării legii procesual penale;
- Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal;
- Participanții în procesul penal;
- Competența organelor judiciare;
- Organele de urmărire penală și competența acestora;

1/8
- Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;
- Inculpatul și drepturile acestuia;
- Partea civilă și drepturile acesteia;
- Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;
- Avocatul. Asistență juridică și reprezentarea;
- Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii;
- Audierea persoanelor;
- Audierea suspectului sau inculpatului;
- Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civilmente;
- Audierea martorilor;
- Identificarea persoanelor și a obiectelor;
- Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
- Conservarea datelor informatice;
- Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri;
- Percheziția domiciliară;
- Alte forme de percheziție;
- Ridicarea de obiecte și înscrisuri;
- Expertiza și constatarea;
- Cercetarea locului faptei și reconstituirea;
- Fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane;
- Mijloace materiale de probă;
- Înscrisurile;
- Măsurile preventive și alte măsuri măsuri procesuale;
- Reținerea;
- Controlul judiciar;
- Controlul judiciar pe cauțiune;
- Arestul la domiciliu;
- Arestarea preventivă;
- Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive;
- Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor;
- Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii
infracțiunilor;
- Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere;
- Termenele;
- Cheltuielile judiciare;
- Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale și înlăturarea unor
omisiuni vădite;
- Nulitățile;
- Amenda judiciară.
d) DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA SPECIALĂ

2/8
- Urmărirea penală;
- Sesizarea organelor de urmărire penală;
- Plângerea prealabilă;
- Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;
- Efectuarea urmăririi penale;
- Desfășurarea urmăririi penale;
- Suspendarea urmăririi penale;
- Clasarea și renunțarea la urmărire penală;
- Terminarea urmăririi penale;
- Dispoziții privind efetuarea urmăririi penale de către procuror;
- Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;
- Reluarea urmăririi penale;
- Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală;
- Proceduri speciale;
- Procedura dării în urmărire.
BIBLIOGRAFIE:
Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
Partea generală
Titlul II : Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap. VI,
Titlul V : Cap. I,
Titlul VII,
Titlul X.
Partea specială - Infracțiuni contra vieții; Infracțiuni contra integrității corporale și
sănătății; Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie; Infracțiuni contra
libertății persoanei; Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale; Infracțiuni ce aduc
atingere domiciliului și vieții private; Infracțiuni contra patrimoniului; Distrugerea și
tulburarea de posesie; Infracțiuni contra autorității; Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
Infracțiuni de fals; Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice; Infracțiuni contra familiei.
Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
Partea generală
Titlul I,
Titlul II,
Titlul III : Cap. I; Cap. II - Secțiunile 1-5, Cap. III, Cap. IV, Cap. V,
Cap.VI., Cap.VII.
Titlul IV : Cap. I, Cap. II - Secțiunea 1, Secțiunea a 2-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea
a 4-a, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap.VI, Cap. VII, Cap. VIII, Cap.IX, Cap. X,
Cap. XI,
Titlul V : Cap. I., Cap.III,
3/8
Titlul VI : Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap.VI.
Partea specială
Titlul I. : Cap. I, Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap.VI, Cap. VII,
Titlul IV : Cap. IV.

e) PE LINIA ACTIVITĂŢILOR ÎN DOSARELE PENALE


- Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă
a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
- Competenţele organelor de urmărire penală, pentru structura de investigaţii criminale;
- Cercetarea la faţa locului;
- Activitatea formaţiunilor de investigaţii criminale pentru organizarea şi desfăşurarea
sarcinilor specifice în prevenirea şi combaterea traficului şi furturilor de şi din autovehicule;
- Activitatea poliţiştilor cu atribuţii pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice
de descoperire şi cercetare a infracţiunilor de înșelăciune.
BIBLIOGRAFIE
Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 56/12/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și
coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.
Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 182/1754/2009 privind procedura cercetării la faţa
locului şi anexe.

Dispoziţia I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea poliţiştilor din Poliţia


Română, in efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor de identificare a autorilor si
de cercetare penală in raport de tipul infracţiunii şi modul de comitere a acestora, anexa 1 şi 2.
Dispoziţia I.G.P.R. nr. 125/12.12.2012 şi Metodologia de lucru, anexă la dispoziţie,
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice formaţiunilor de investigaţii
criminale din cadrul Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea furturilor de
autovehicule precum şi a traficului intern şi internaţional cu autovehicule furate.
Dispoziț ia I.G.P.R. nr. 42/26.06.2014 şi Metodologia anexă la dispoziţie, privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea
infracţiunilor de înşelăciune.
f) PE LINIE DE COOPERARE ŞI ASISTENŢĂ POLIŢIENEASCĂ
INTERNAŢIONALĂ
- Canalele de cooperare polițienească internațională;
- Cererea de asistență polițienească internațională;
- Transferul de proceduri în materie penală;
- Comisia rogatorie internațională;
- Echipele comune de anchetă.

4/8
BIBLIOGRAFIE
O.U.G. nr. 103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării
poliţieneşti internaţională (publicată în monitorul oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) – art. 6
- 13;
Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală (publicată în monitorul oficial cu modificările aduse de Legea nr. 300/2013 și Legea nr.
318/2015) – art. 123-127, art. 173-176, art. 182;

g) PE LINIA PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL


- Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
- Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei
publice locale;
- Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecțiilor publice, contravenții şi
sancţiuni;
- Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naţional;
- Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 182/2000 (republicată) - privind protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil;
Legea nr. 422/2001 (republicată) - privind protejarea monumentelor istorice: Titlul IV;
Legea nr. 311/2003 (republicată) - muzeelor şi a colecțiilor publice- cap. III, cap. VII;
Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 (republicată) - privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional ;
Ordinul M.A.I. nr. 251/31 mai 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind
deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

h) PE LINIA PERSOANELOR/BUNURILOR URMĂRITE ÎN


TEMEIUL LEGII
- Darea în urmărire la nivel național;
- Extrădarea persoanelor;
- Mandatul European de Arestare;
- Semnalările în Sistemul de Informații Schengen – SIS;
- Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruți.

BIBLIOGRAFIE:
Codul de procedură penală – partea specială – Titlul IV, Cap. IV, art. 521-526.

5/8
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu
modificările și completările ulterioare – art. 18 – 83;

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu


modificările și completările ulterioare – art. 84 – 122;
Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic
Național de Semnalări (SINS) și participarea României la Sistemul de Informații Schengen (SIS),
cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 187/2009) – Cap. II, Sec țiunea a 3-a;
Ordinul MAI nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor
naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor
din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen - cap. III –
cap. VII;
Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/2007, pentru aprobarea „Manualului de bune practici privind
modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăru ți”; Secțiunea I – Etapele de reacție, cu
anexele 1-5.

i) PE LINIA ASIGURĂRII MĂSURILOR PREVENTIVE


Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea
persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsura preventivă a controlului judiciar,
controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu.
BIBLIOGRAFIE
Codul de procedură penală - Art. 202-208, art. 211-222, art. 241 și art. 242;
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Titlul
VII, Cap. I, art. 82-84;
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; Titlul IV, Cap.III, art.124-133;
Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 prin care a fost aprobată Metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea
persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe
cauţiune sau arestului la domiciliu;

II. PREGĂTIRE GENERALĂ


 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;
 Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;

6/8
 Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale
poliţistului;
 Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
 Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 Etica şi deontologia poliţienească;
 Categorii de informaţii clasificate;
 Clasificarea şi declasificarea informaţiilor;
 Modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate (protecţia juridică, protecţia prin
măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului);
 Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în
special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal;
 Recrutarea poliţiştilor;
 Selecționarea poliţiştilor;
 Selecționarea candidaților pentru ocuparea posturilor vacante;
 Acordarea gradelor profesionale. Avansarea în gradul profesional următor, precum și
încadrarea în funcții;
 Examinarea și soluţionarea petiţiilor.

BIBLIOGRAFIE:
Legea nr. 218/2002 republicată, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
Legea nr. 364/2004 republicată, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (Cap. 3, 4 și 5);
Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi
răspunderea disciplinară a poliţiştilor.
7/8
Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al
poliţistului.
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate;
Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unităţile Ministerului Afacerilor Interne (*actualizat) – Anexa 2, Anexa 3, Anexa 6.

8/8

S-ar putea să vă placă și