Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice


Departamentul „Contabilitate și informatica economică”

LUCRU INDIVIDUAL
la disciplina „Fiscalitate”

STUDIU DE CAZ (A+B)


Varianta 23

Elaborat: Țurcan Corina


Grupa: CON1603

Responsabil: Dr., conf. univ.


Lucia Castravet

CHIȘINĂU 2017
Cuprins:

I.Introducere
II.Situația veniturilor obținute de către angajații SRL Moldova în anul fiscal 2016.........................

III. Cererea angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu pe anul
2016…………………………………………………………………………………………..

IV. FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi altor plăţi efectuate de către
patron în folosul angajatului pe anul 2016, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste
plăţi…………………………………………………………………………………………..

V. DECLARAŢIA persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2016…..

VI. Concluzie ………………………………………………………………………………………

VII. Bibliografie…………………………………………………………………………………….
Introducere:

Persoana fizică care obţine un venit (câştig) din salariu şi din alte surse este obligată să achite statului
o parte din aceste venituri sub formă de impozit pe venit. Plăţile pe care le obţine persoana fizică pe
parcursul unui an în folosul său formează venitul impozabil, adică suma de la care se calculează impozitul
pe venit.

Impozitul pe venit este unul din impozitele de bază pe care sunt obligaţi să-l achite atât cetăţenii, cât şi
agenţii economici. Deoarece impozitul pe venitul persoanelor fizice se achită în bugetul public național,
în impozitul se calculează, de regulă, nu din fiecare plată aparte efectuată în folosul cetăţeanului, dar din
suma totală a venitului obţinut pe parcursul unui an. Respectiv, până a se calcula impozitul datorat,
urmează să fie stabilită corect anume suma venitului impozabil, adică suma de la care se calculează
impozitul. Determinarea corectă a acestei sume depinde de mai mulţi factori, în funcție de componenţa
familiei, de faptul dacă persoana lucrează într-un singur loc sau la mai multe locuri de muncă etc.

La calcularea venitului impozabil se includ plăţile obţinute la salarii şi alte plăţi primite la locul de
lucru (prime cu ocazia sărbătorilor, onorarii, ajutoare materiale etc.) şi alte venituri. Anumite plăţi primite
de cetăţeni nu se includ în venitul impozabil. Categoriile de plăţi care se includ şi care nu se includ în
suma impozabilă sunt detaliat stabilite în art.18-20 din Codul fiscal. privinţa acestui impozit cetăţeanul
intră în relaţii cu organele fiscale de stat raionale. După determinarea venitului obţinut pe parcursul unui
an, din venitul total se scad anumite sume, care în limbajul fiscal se numesc deduceri sau scutiri fiscale. O
astfel de deducere este scutirea personală a contribuabilului – o sumă stabilită de lege care se scade din
venitul obţinut de persoana fizică şi de la care nu se plăteşte impozit. Venitul obţinut după scăderea
scutirilor este venitul impozabil, de la care se calculează suma impozitului pe venit conform cotelor
procentuale stabilite de lege. Venitul obţinut după scăderea scutirilor este venitul impozabil, de la care se
calculează suma impozitului pe venit conform cotelor procentuale stabilite de lege.

Calculul impozitului pe venit parcurge mai multe etape, în primul rînd se ține cont de cererea
angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit care se rețin din salariu,se calculează venitul
și se reține impozitul cuvenit din plățile efectuate în folosul persoanei angajate și se transferă impozitul la
buget. Un caz ar fi acel în care persoana are un singur loc de muncă şi nu are venituri din alte surse, acest
angajat nu trebuie să prezinte declaraţie pe venit, deoarece angajatorul (întreprinderea) este responsabil de
calcularea şi reţinerea impozitului.

Concluzie
O importanță deosebită în activitatea economica rezonabilă a unei societăți o are calcularea
impozitului pe venit din orice sursă de venituri care conform legislației poate fi supusă impozitării. Pentru
îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor statului, pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei naționale

Nume, Categoria Tipul Data efectuării plăţii în folosul angajatului şi Suma venitului îndreptat spre achitare
venitului
este necesar
Prenume scutiriiredistribuirea
îndreptat
produsului național brut.Însă unul dintre principalele instrumente financiare
utile îl solicitate
angajat ocupă impozitele.
spre Prin intermediul impozitelor, persoanele fizice și juridice care dețin în
achitare în
proprietate bunuri sau realizează venituri, trebuie să contribuie la formarea banului public și la asigurarea
folosul
angajatului
satisfacerii de trebuințe tuturor persoanelor.

Sursa superioară de venituri pentru buget, impozitele pe venitul personal sunt greu de introdus datorita
formalitatilor cerute de modul de impozitare si complexitatii sistemului de calcul. Însă o atenție acordată
impozitelor pe venitul personal este justificata de faptul ca, acesta influenteaza preturile, liberalizarea si
impune costurilor un efect util in economie.

Deseori se intîlnesc situații cînd contribuabilii au tendința să-și ascundă veniturile, de aceea s-a ajuns
la concluzia că cel mai eficient impozit pe venit este cel prin care, suma fixată este percepută pentru fieare
contribuabil.

Scopul acestei lucrări a fost de a cunoaște toate trăsăturile esențiale ale impozitului pe venit, calcularea
salariilor prin analiza categoriilor de plăți care se includ și nu se includ în suma impozabilă. S-a făcut
cunoștință cu întocmirea fișei personale de evidență a veniturilor, cu declarația persoanei fizice cu privire
la impozitul pe venit și cum correct se completează o cerere privind scutirile de la impozitul pe venit.
Toate acestea ajută în lărgirea orizontului economic a fiecărei persoane fiind dat faptul că impozitul pe
venit are un caracter obligatar și această apreciere în vederea impozitării, a veniturilor obținute de către
persoanele fizice reprezintă o tendință clar evidențiată în aproape toate statele lumii moderne.

În concluzie pot să spun că impozitul pe venit constituie baza gestionării sistemului fiscal din orice
țară și reprezintă costurile serviciilor ce alimentează aparatul bugetar al statului care la rândul său s-a
asumat să le presteze membrilor săi direct sau indirect, permanent sau în viitorul apropiat. Astfel,
impozitele sunt percepute ca un rău necesar, fără existența acestora statul fiind pus în imposibilitatea de a-
și putea desfășura (prin intermediul instituțiilor publice) activitățile cu care este mandatat.

II.Situația veiturilor obținute de către angajații SRL Moldova în anul fiscal 2016
28.01 02.02 28.02 31.03 30.04 05.06 30.06 31.07 31.08 30.10 02.11 30.11 28.12

Salariu 15023 13023 15823 17423 25023 19623 20423


11023 16023 11023 18223 10023 22023
Mocanu
PAH Premiu 10023 - - - - - - - - - - - 9023
Andrei Ajutor - - - - - - - - - -
material 12023 12023

Salariu 7023 7005 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023 7023
Rotaru Premiu - - - - - - 1023 - - 1023 - - -
MN4 Ajutor - - - - - - - 1523 - - - - 1523
Mihaiela material

Salariu 4223 4555 5123 4503 4523 1023 3773 723 3273 3823 4523 4073 4823
Nicolesc Premiu - 855 - - - - - - - - 723 - -
u PSmN2 Ajutor - - - - - - - - - -
Elena material 2223 1223