Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU grupa a

1. În relaţia matematică a presiunii hidrostatice h reprezintă ...................................... care are


în S.I. următoarea unitate de măsură:
a) m3; b) kg/m3; c) m; d) N.

2. Expresia matematică a principiului fundamental al hidrostaticii este:

a) p2+p1=ρ∙g∙h; b) p2-p1=ρ∙g∙Δh; c) p2-p1=ρ∙g∙V; d) ) p2+p1=ρ∙g∙V.

3. Scrieţi semnificaţia mărimilor ce intervin şi unităţile de măsură în S.I. pentru mărimile fizice
de la exercițiul 2.

4. Valoarea presiunii hidrostatice nu depinde de:


a) adâncime; b) forma vasului; c) densitate; d) nici una dintre variante.

5. Presiunea poate fi micşorată dacă:


a) se măreşte forţa;
b) se micşorează suprafaţa;
c) se măreşte suprafaţa;
d) nici una dintre aceste variante.

6. Enunţaţi :
a) legea lui Pascal scriind expresia sa matematică şi semnificaţia mărimilor ce intervin .
b) legea lui Arhimede scriind expresia forţei arhimedice şi semnificaţia mărimilor ce intervin.

7. Unitatea de măsură a forţei arhimedice în S. I. este:


a) Pa; b) J; c) N/m2; d) N.

8. Completaţi spaţiile libere din următorul text:


a) Presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid se transmite ……………….. în toată masa
lichidului şi în toate …………………….. .
b) Presiunea ........................ exercitată la un anumit nivel în interiorul unui lichid, determinată de
greutatea coloanei de lichid aflată deasupra acestui nivel se numeste..........................................
c) În vasele ..............................., nivelul unui lichid omogen este ............................ .
d) Un corp scufundat într-un lichid în repaus este împins ......................................... cu o forță
verticală numeric egală cu ........................................... lichidului dezlocuit de acel corp.

9. Enumerați 2 aplicații ale legii lui Pascal și 2 aplicații ale legii lui Arhimede:
Pentru Legea lui Pascal: ……………………....... și ……………………………… .
Pentru Legea lui Arhimede: ……………………………… și …………………………………. .
FIŞĂ DE LUCRU grupa b

1. Stabiliţi care din afirmaţiile următoare sunt adevărate (A) şi care sunt false (F):

a) legea lui Pascal afirmă că presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid în echilibru
se transmite cu intensitate mai mare asupra pereţilor laterali ;
b) forţa arhimedică nu acţionează asupra corpurilor aflate în aer ;
c) batiscaful este o aplicaţie a legii lui Pascal ;
d) legea lui Arhimede afirmă că asupra unui corp scufundat într-un lichid acţionează o forţă
verticală de jos în sus , numeric egală cu greutatea corpului .

2. Completati afirmațiile:
- forța cu care este împins de jos în sus un corp scufundat într-un fluid ......................................
- substanța care poate curge.........................................
- raportul dintre forță și suprafața normală.....................................................
- măsoară presiunea gazelor....................................................
- a construit primul barometru cu mercur......................................
3. Scrieţi în spaţiul liber din coloana A care vă spune ce se întâmplă cu un corp scufundat
într-un fluid, litera din coloana B care se referă la condiţia ce determină respectivul
comportament.

A B
Dacă ..... corpul se ridică la suprafață A. G=FA
Dacă ..... corpul pluteşte în orice loc B. G>FA
Dacă ..... corpul se scufundă C. G<FA

4. Presa hidraulică. Desen și aplicații practice.

5 . În categoria corpurilor fluide intră:


a) o bucată de plastilină
b) petrolul din rezervor
c) oxigenul din tubul de sudură
d) o bucată de plastilină
6.Un corp cântărit în aer are masa m = 2 kg. Volumul său este V= 4 dm3.
Care este densitatea corpului?
Care este greutatea corpului în aer?
FIŞĂ DE LUCRU grupa c

1. Legea lui Arhimede. Enunț. Aplicații practice.


2. Dacă FA > G atunci corpul:
a) pluteşte la suprafaţa lichidului;
b) se scufundă;
c) se ridică la suprafaţa lichidului;
d) nici una dintre variante.
3. Reprezentaţi forţele care acţionează asupra corpului.

4. O cărămidă de dimensiuni 5 cm X 10 cm X 20 cm are masa de 2 kg.


a) Care este greutatea sa (g=10 N/kg)?
b) Care este presiunea exercitată de cărămidă dacă o aşezăm pe nisip succesiv, pe fiecare din
feţele sale?
5. Un corp suspendat de un dinamometru indică 2,7 N. Dacă se scufundă in alcool cu
ρ=800kg⁄m3, dinamometrul va indica 1,9 N.Calculați forța arhimedică.

6. O presă hidraulică are raportul ariilor pistoanelor 100 și F1 =12 N. Atunci F2 este:
a) 0,12N
b) 120N
c) 1,2N
d) 1200N