Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

CONȚINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE

I. Componenta organizatorică
 Decizia de constituire a comisiei
 Decizia de numire a coordonatorului comisiei
 Componenţa comisiei metodice :
- CV – urile cadrelor didactice, în format european, actualizate
- Gradul didactic
- Vechimea în învăţământ
- Încadrarea fiecărui cadru didactic
- Orarul fiecărui cadru didactic
- Atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice
- Repartizarea cadrelor didactice debutante pe lângă un tutore din şcoală
II. Componenta managerială
 Structura anului şcolar
 Planurile – cadru în vigoare
 Programe şcolare în vigoare
 Planificările calendaristice avizate de responsabilul comisiei și aprobate de director
 Lista manualelor și auxiliarelor utilizate la fiecare clasă
 Raportul de activitate pentru anul şcolar trecut
 Scrisoarea metodică pentru anul în curs
 Planul managerial al comisiei metodice structurat pe domeniile de competenţă:
*Organizare
*Coordonare
*Evaluare
*Relaţii – comunicare
*Dezvoltare profesională
 Graficul semestrial al activităţilor comisiei metodice
 Rapoarte de activitate semestriale/anuale
 Analiza de nevoi (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) – în baza căreia se va elabora
planul managerial pentru anul şcolar curent
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

 Procedurile comisiei (unde este cazul)


 Lista cursurilor opţionale care se derulează la fiecare clasă
III. Componenta operațională
 Procesul verbal prin care responsabilul comisiei stabilește un cadru didactic cu experienţă pentru a
consilia activitatea debutantului (aflat în primii 2 ani de activitate)
 Graficul activităţilor de educaţie remedială/graficul activităților pentru performanță
 Graficul desfășurării tezelor
 Rezultatele obţinute la probele de evaluare aplicate la nivelul comisiei metodice (evaluare iniţială,
evaluare finală – la sfârşit de semestru şi an şcolar) – interpretate statistic (procentual)
 Procesele-verbale de la activităţile metodice
 Proiectele lecţiilor susţinute în cadrul comisiei metodice
 Grafic asistențe/ interasistențe
 Fişele de asistenţă, întocmite de responsabilul comisiei metodice membrilor comisiei, cu prilejul
asistenţelor efectuate
 Fişele de interasistenţă
 Probe de evaluare (iniţială, finală, sumativă) aplicate, rezultatele testelor – măsurare, interpretare
IV. Componenta extracurriculară
 Concursuri școlare de specialitate organizate în școală
 Centralizarea rezultatelor obținute la concursurile școlare
 Cercuri /ansambluri ale elevilor/ reviste școlare/ alte activități propuse de comisia metodică
 Parteneriate, proiecte în derulare, în care sunt implicați membrii comisiei
V. Componenta de formare profesională
 Lista nevoilor de formare pentru fiecare membru al comisiei metodice
 Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare(finalizate sau în curs)
 Lista membrilor comisiei metodice, cu specificarea numărului credite transferabile acumulate
 Calificativele obținute de membrii comisiei în ultimii trei ani
 Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări și referate (lucrări personale)
 Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene și concursuri școlare
 Alte forme individuale de formare(doctorate, masterate)
 Publicații ale membrilor comisiei (copii după primele pagini)

Extras din ROF nr. 3812/28.11.2017