Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 24.11.2016
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Satu Mare
CLASA: a III – a A
PROF. ÎNV. PRIMAR: Andrişan Dorina
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română- Lectură
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: TOAMNA
SUBIECTUL: Leul şi căţeluşa , de Lev Nikolaevici Tolstoi
TIPUL LECTIEI: predare-învățare
SCOPUL LECȚIEI:
Dezvoltarea deprinderii de a citi corect, cursiv şi expresiv lectura „Leul şi căţeluşa ”de
Lev Nikolaevici Tolstoi
Dezvoltarea gândirii critice şi a capacităţii de a comunica.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE.Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:


O1- să citescă fluent, corect şi expresiv textul ;
O2- să desprindă elemente esenţiale ale textului( titlu, autor, personaje);
O3- să valorifice în enunţuri proprii cuvintele şi expresiile noi;
O4- să formuleze mesajul / proverbul lecturii.
O5-să manifeste interes pentru activitate;

STRATEGII DIDACTICE:
a)METODE ȘI PROCEDEE:
conversaţia, observația, problematizarea, explicaţia, exercițiul, jocul didactic, cadranele.
b)MIJLOACE MATERIALE:
caiete de lectură, fişe de evaluare formativă, planşă rebus, cartonașe -gândire negative, fişe
de lucru, laptop, videoproiector, material PPT.
c)MODURI DE ORGANIZARE A COLECTIVULUI DE ELEVI: frontal,
individual,în perechi .

RESURSE :
a)TEMPORALE: 45 minute
b)UMANE: 17 elevi
c) BIBLIOGRAFICE:
 Programa școlară -Limba și literatura română (OMEN 5003 / 2.12 .2014)
 Adina Grigore - Pe aripile cuvintelor - Caiet de lectură clasa a III a, Editura ArsLibri,
Argeş
 Ioan Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul
primar, Editura Corint, Bucureşti, 2007
 Elena Ibric, Culegere de limba română,Editura Erc Press Educativ, Bucureşti, 1998
Momentele Ob. Strategii didactice
lecției oper. Conținut științific Metode și Mijloace Forme de Evaluare
Durata procedee materiale organizare
1.Moment Se pregǎtesc materialele necesare unei bune desfǎşurǎri a lecţiei. Conversația Toate Frontal
organizatoric Se asigură climatul de încredere reciprocă pentru reuşita actului materialele
1' didactic.
2.Verificarea O3
temei Se verifică tema cantitativ, prin sondaj, fiecare elev urmărind și Conversația
acasă corectând acolo unde este necesar. Caietele de Individual autocorectarea
2' lectură Frontal evaluare orală
Explicaţia

3.Captarea conversaţia
atenţiei Se realizează cu ajutorul unui joc de gândire pozitivă . Elevii
2’ primesc un cartonaş pe care sunt rugaţi să scrie toate gândurile joc didactic Cartonaşe Individual
negative care ar putea să le distragă atenţia de la oră . Aceste
cartonaşe vor fi aruncate la coș, simbolizând astfel o eliberare de
posibile tensiuni .

4. Reactualiza- Capacitatea
rea Se realizează cu ajutorul unui rebus ( Anexa 1 ) . Elevii vor de a completa
cunoștințelor O2 completa acest rebus cu ajutorul cunoştinţelor dobândite în lecţia conversaţia Planșă spațiile libere
anterioare „Pisoiul” de Lev Nikolaevici Tolstoi şi „Ţapul şi şarpele” , de
5’ Petre Ispirescu . Pe verticală vor obţine titlul lecţiei : „Leul şi problemati- rebus frontal
căţeluşa” , de Lev Nikolaevici Tolstoi . zarea
5.Anunţarea Se anunță subiectul lecției de zi „Leul şi căţeluşa” , de Lev
Nikolaevici Tolstoi . Frontal
temei şi a Se scrie pe tablă data și titlul lecției, iar elevii deschid caietele Explicaţia
obiectivelor de lectură la pagina 54 .
Se explică pe înțelesul elevilor, obiectivele lecției, și anume că
1' ei vor trebui să citească corect textul, să formuleze enunţuri cu
cuvintele noi, să desprindă învăţătura textului, să completeze fişa
de evaluare .
6. Dirijarea Se prezintă un material PPT cu informaţii din lecţie ( date Material PPT Capacitatea
învățării despre autor, informaţii despre cele două personaje ) . Voi adresa de a analiza
întrebări referitoare la cele două animale prezentate în lectură . Conversaţia Caiet de imagini
25’ - Din ce grupă de animale fac parte cele două animale ? lectură
O1
- Ce ştim despre mamifere ? Capacitatea
- Ce fel de animale sunt ? Individual de a desprinde
Frontal informații
O3 Explicaţia
Citirea textului în diferite moduri esențiale
dintr-o
Solicit elevilor să citescă lectura în gând, citirea în lanţ. imagine
Se vor citi cuvintele necunoscute întâlnite la vocabular, precum Problematiza-
şi explicațiile acestora, apoi se vor introduce în contexte noi. rea
( oral )
Evaluare orală
Se trece la rezolvarea exerciţiilor 1-4 din caiet ce presupune Caietul de
O4 desprinderea informaţiilor esenţiale din text : titlul, autorul, lectură Capacitatea
personajele, locul şi timpul acţiunii, învăţătura desprinsă din Exerciţiul de a rezolva
O5
text . corect
exercițiile
Se va realiza citirea model a textului de către un copil .
Solicit elevilor rezolvarea fişei de lucru . ( Anexa 2 ) .Se va Fişa de lucru
O4 trece apoi la citirea rezolvărilor exerciţiilor de pe fişa de lucru . Conversaţia

O5 I . Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru : Explicaţia Capacitatea


de a rezolva
a cere : sălbăticiuni : Exerciţiul Frontal sarcina dată
individual
prieten : cândva : Cadranele

II . Scrie cuvinte cu înţeles opus :

a se îmbolnăvi : în faţa :

împreună : se deschisese :

III . Găseşte câte două însuşiri pentru fiecare personaj :

leul : căţeluşa :

IV . Colorează ( încercuieşte ) personajul preferat .

7.Obținerea O4 Conversația Panou cu frontal Capacitatea de


performanței Joc didactic: ,,Alege ce se potriveşte!” proverbe a selecta
O5 Se vor citi câteva proverbe pe un panou, apoi elevii vor selecta Problematiza- proverbul
2’ proverbul potrivit lecturii citite . rea Panou /cuvântul
Joc didactic „ Jocul cuvintelor ”- Voi cere identificarea În perechi potrivit
cuvintelor care au înțeles asemănător cu cuvântul : mărinimie .
8. Evaluare Solicit elevilor să completeze fişa de evaluare.( Anexa 3 ) Conversaţia Frontal Capacitatea de
5’ Fişe de a rezolva
Explicaţia evaluare exerciţiile

9.Aprecieri si Conversaţia Frontal Aprecierea


observaţii verbală
Fac aprecieri asupra desfășurării lecției și asupra Explicaţia
1’ comportamentului elevilor în timpul desfășurării lecției.
Anexa 2
Fişa de lucru
Leul şi căţeluşa
de Lev Nikolaevici Tolstoi

Metoda cadranelor

I .Scrie cuvinte cu înţeles asemănător : II. Scrie cuvinte cu înţeles opus :

-a cere :................................... - a se îmbolnăvi : ...............................


-livadă :............................... - împreună : ............................
-sălbăticiuni : ............................ - în fața : ...............................
-cândva:............................... - se deschisese : ..............................

III .Găseste înşuşiri potrivite fiecărui IV . Care este personajul preferat ?


personaj : De ce ?

Leul : .........................................
......................................................
......................................................
.....................................................

Cățelușa : ...................................
...................................................
...................................................
...................................................
Anexa 3

FIŞĂ DE EVALUARE

Leul și cățelușa
de Lev Nikolaevici Tolstoi

1 . Alege explicaţiile potrivite :

 Pentru vizitarea menajeriei se cereau : - haine .


- bani , câini sau pisici .
-alimente expirate .

 Cățelușa a fost aruncată : - afară într-o pădure .


- în curtea unei familii cu copii.
- în cușca unui leu.

 În cușcă , leul și cățelușa au devenit :- prieteni.


-vecini.
-dușmani .

 La finalul lecturii, leul : -a evadat din cușcă .


-a murit cuprins de durere .
-și-a găsit altă prietenă.

2 . Completează proverbele cu cuvintele potrivite :

Iubește-ți ............................. ca pe tine însuți .


Prietenia e .......................... , doar între ................................. buni .

( posibilă , aproapele , oameni )

Cum te-ai simţit ?


DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ:
S B FB
Stabilește explicația Stabilește explicația Stabilește explicația
corectă pentru două corectă pentru trei corectă toate cele
puncte . puncte. patru puncte.

Completează cu un cuvânt Completează cu două Completează cu cele


potrivit. cuvinte potrivite trei cuvinte
proverbele. proverbele.