Sunteți pe pagina 1din 46

GHIDUL

GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

PROFESORULUI

CONSILIERE
ȘI DEZVOLTARE
PERSONALĂ
CLASA A V-A

–1–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

CUPRINS

1. Cuvânt înainte

2. Structura anului școlar

3. Planuri-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial

4. Programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală

5. Planificare calendaristică la disciplina Consiliere și dezvoltare personală

6. Schița unui plan de lecție

7. Proiectarea unităților de învățare – Consiliere și dezvoltare personală, clasa a


V-a, anul școlar 2017-2018

–2–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Stimați profesori,

Grupul Editorial Corint are deosebita plăcere să vă întâmpine înainte de începerea


noului an școlar cu vești bune! Editura noastră a fost una dintre marile învingătoare
ale licitației organizate de Ministerul Educației Naționale: nu mai puțin de 12
(douăsprezece!) manuale dintre cele 16 propuse de noi au fost declarate câștigătoare,
obținând punctaje mari și foarte mari.

Așa cum v-am obișnuit în anii noștri de colaborare, pachetul educațional propus
de editura Corint cuprinde la aproape toate disciplinele următoarele componente:

► Manualul de biologie − poate fi accesat și descărcat gratuit la următoarele adrese:


http://www.edituracorint.ro/manuale5.html și https://www.manuale.edu.ro/.

Manualul de consiliere și dezvoltare personală propus de Editura Corint se


mulează pe o programă modificată, adaptându-se atât noilor cerințe curriculare, cât și
așteptărilor elevilor și părinților lor. Profesoare cu o remarcabilă experiență didactică,
autoarele manualului transpun liniile directoare ale programei școlare într-un manual
interesant, atractiv și coerent structurat. Astfel, având la îndemână acest manual, orele
de consiliere și orientare le vor fi utile copiilor în explorarea și formarea personalității,
ăn dobândirea unor atitudini responsabile și pozitive..

► Ghidul profesorului – cuprinde informații necesare pentru planificarea activității


dumneavoastră didactice și poate fi accesat și descărcat de pe site-ul www.pasaport-
cultura.ro, secțiunea Resurse gratuite;

Toate materialele propuse respectă programa aprobată anul acesta de Ministerul


Educației Naționale, adaptându-se atât noilor cerințe curriculare, cât și așteptărilor
elevilor și părinților. Vă invităm să aflați mai multe detalii despre pachetele educaționale
pe care le propunem pentru clasa a V-a din pagina web: http://www.edituracorint.ro/
manuale5.html.

Nădăjduim că ghidul profesorului vă va ajuta în activitatea dumneavoastră de


proiectare didactică. Astfel, vă pune la dispoziție toate documentele de care veți avea
nevoie la începutul anului școlar:

–3–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

► structura anului școlar;

► planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial;

► programa școlară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală pentru


clasa a V-a;

► planificarea calendaristică la disciplina Consiliere și dezvoltare personală;

► schița unui plan de lecție;

În speranța că vom avea și în continuare o colaborare reciproc avantajoasă, vă


asigurăm de toată considerația și sprijinul nostru.

Grupul Editorial Corint

–4–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

–5–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

–6–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

–7–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ORDIN
privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial
În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului
ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar —
planuri-cadru de învățământ și programe școlare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Nota de fundamentare a planurilor-cadru Art. 8. — Planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul
pentru învățământul gimnazial, prevăzută în anexa nr. 1, care ordin se aplică începând cu anul școlar 2017—2018, la clasa a V-a,
face parte integrantă din prezentul ordin. începând cu anul școlar 2018—2019, la clasa a VI-a, începând cu
Art. 2. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru anul școlar 2019—2020, la clasa a VII-a, iar din anul 2020—2021,
învățământul gimnazial, clasele a V-a—a VIII-a, prevăzut în la clasa a VIII-a.
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 9. — (1) În anul școlar 2016-2017, la clasele a V-a—a VIII-a,
Art. 3. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul
învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)
naționale și pentru învățământul gimnazial pentru școlile sau (2) În anul școlar 2017—2018, la clasele a VI-a—a VIII-a, se
clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul
în limba română, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)
integrantă din prezentul ordin. (3) În anul școlar 2018—2019, la clasele a VII-a—a VIII-a,
Art. 4. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru
se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul
învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de
ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)
artă — muzică, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezentul ordin. (4) În anul școlar 2019-2020, la clasa a VIII-a, se aplică
Art. 5. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru Planurile-cadru de învățământ aprobate prin Ordinul ministrului
învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de educației și cercetării nr. 3.638/2001.*)
artă — coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte Art. 10. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
integrantă din prezentul ordin. Direcția minorități, Direcția generală management și resurse
Art. 6. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru umane, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de
învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Institutul de
artă — arte vizuale, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene/al
integrantă din prezentul ordin. municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc
Art. 7. — Se aprobă Planul-cadru de învățământ pentru la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, prevăzut în Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin. României, Partea I.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,


Adrian Curaj
București, 5 aprilie 2016.
Nr. 3.590.

*) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.638/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

N O TA D E F U N D A M E N TA R E
a planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial
Componentă a curriculumului național, planul-cadru de — finalitățile învățământului gimnazial așa cum sunt acestea
învățământ transpune în practica școlară opțiuni majore de stabilite de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
politică educațională. și completările ulterioare (Legea educației naționale).
Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial au fost Planurile-cadru pentru învățământul gimnazial precizează
domeniile și disciplinele studiate pe parcursul fiecărui an de
elaborate ținând seama de:
studiu și resursele de timp pentru predare—învățare—evaluare
— reperele decizionale majore care privesc învățământul
alocate acestora.
preuniversitar din România, prezentate în documentele Potrivit Legii educației naționale, în învățământul
elaborate de Guvernul României, precum și în documentele preuniversitar curriculumul național este centrat pe formarea și
agreate în comun de Guvernul României și de instituțiile dezvoltarea/diversificarea competențelor-cheie care conturează
europene; profilul de formare al elevului. Opțiunea pentru utilizarea

–8–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

competențelor-cheie ca repere în stabilirea profilului de formare Profilul de formare al absolventului de gimnaziu, prezentat
a reprezentat o decizie de politică educațională importantă mai jos, descrie așteptările exprimate față de elevi la sfârșitul
învățământului gimnazial, prin raportare la: cerințele exprimate
promovată de Legea educației naționale. În acest sens,
în Legea educației naționale, alte documente de politică
curriculumul național pentru învățământul gimnazial se axează educațională și studii de specialitate; finalitățile învățământului;
pe formarea competențelor-cheie. caracteristicile de dezvoltare ale elevilor.

Comunicare în limba — Căutarea, colectarea, procesarea de informații și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate
maternă de mesaje ascultate/texte citite
— Exprimarea unor informații, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situația
de comunicare
— Participarea la interacțiuni verbale în diverse contexte școlare și extrașcolare, în cadrul unui dialog
proactiv
Comunicare în limbi — Identificarea unor informații, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină pe teme
străine cunoscute
— Exprimarea unor idei, opinii, sentimente, în cadrul unor mesaje orale sau scrise, pe teme cunoscute
— Participarea la interacțiuni verbale la nivel funcțional, pe teme cunoscute
Competențe — Manifestarea interesului pentru identificarea unor regularități și relații matematice întâlnite în situații
matematice și școlare și extrașcolare și corelarea acestora
competențe de bază — Identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situații concrete
în științe și — Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice matematicii
tehnologii — Prelucrarea și interpretarea datelor și dovezilor experimentale și reprezentarea grafică a acestora
— Proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză de lucru;
— Proiectarea și realizarea unor produse utile pentru activitățile curente
— Manifestarea interesului pentru o viață sănătoasă și pentru păstrarea unui mediu curat
— Aplicarea unor reguli simple de menținere a unei vieți sănătoase și a unui mediu curat
Competență digitală — Utilizarea unor dispozitive și aplicații digitale pentru căutarea și selecția unor resurse informaționale și
educaționale digitale relevante pentru învățare
— Dezvoltarea unor conținuturi digitale multimedia, în contextul unor activități de învățare
— Respectarea normelor și regulilor privind dezvoltarea și utilizarea de conținut virtual (drepturi de
proprietate intelectuală, respectarea proprietății private, siguranță pe internet)
A învăța să înveți — Formularea de obiective și planuri simple de învățare în realizarea unor sarcini de lucru
— Gestionarea timpului alocat învățării și monitorizarea progresului în realizarea unei sarcini de lucru
— Aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a orientării școlare și profesionale
Competențe sociale — Operarea cu valori și norme de conduită relevante pentru viața personală și pentru interacțiunea cu
și civice ceilalți
— Relaționarea pozitivă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare, prin exercitarea unor drepturi și
asumarea de responsabilități
— Manifestarea disponibilității pentru participare civică în condițiile respectării regulilor grupului și valorizării
diversității (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.)
Spirit de inițiativă și — Manifestarea interesului pentru identificarea unor soluții noi în rezolvarea unor sarcini de învățare de
antreprenoriat rutină și/sau provocatoare
— Manifestarea inițiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte și în explorarea
unor probleme ale comunității locale
— Aprecierea calităților personale în vederea autocunoașterii, a orientării școlare și profesionale
— Identificarea unor parcursuri școlare și profesionale adecvate propriilor interese
Sensibilizare și — Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național și universal
exprimare culturală — Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și extrașcolare
— Aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local și ale patrimoniului național și universal
— Participarea la proiecte și evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale

Planurile-cadru de învățământ pentru gimnaziu sunt interesele de învățare ale elevilor, specificul școlii, nevoile și
structurate pe două componente: (1) trunchi comun, tradițiile comunității locale. La nivelul planurilor-cadru de
(2) curriculum la decizia școlii. învățământ curriculumul la decizia școlii se exprimă prin numărul
1. Trunchi comun (TC) de ore alocate școlii pentru construirea propriului proiect
Trunchiul comun reprezintă numărul de ore care trebuie curricular. Stabilirea CDS se realizează, în mod descentralizat,
parcurse în mod obligatoriu de către toți elevii cuprinși într-un
de către fiecare unitate de învățământ, în fiecare an școlar,
anumit program de educație, la nivelul fiecărei discipline de
studiu. Acest număr de ore asigură egalitatea șanselor la pentru anul școlar următor.
educație. Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din
2. Curriculum la decizia școlii (CDS) opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din
Curriculumul la decizia școlii (CDS) reprezintă oferta opționale ofertate la nivel național. CDS este rezultatul unui
educațională propusă de școală, în concordanță cu: nevoile și proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și

–9–
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 7

părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică — Limba neoelenă și civilizația Greciei antice (doi ani de
oportunități și nevoi specifice. studiu);
Oferta națională de curriculum la decizia școlii cuprinde — Rădăcini latine în cultura și civilizația românească (doi ani
programe școlare aprobate prin ordin al ministrului educației de studiu, clasele V—VI, VII—VIII);
naționale și cercetării științifice. Programele școlare promovate — Mituri și legende greco-romane, clasele V—VI;
ca ofertă centrală reprezintă exemple de bune practici în — Expresii și proverbe latine, clasa a VII-a;
dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, relevante pentru
— Cultură și tradiții aromâne, clasele V—VI, VII—VIII;
disciplina și pentru aria curriculară de care aparțin, pentru o
— Matematică și științe în societatea cunoașterii (un an de
abordare integrată la nivelul mai multor arii curriculare, dar și
relevante social. Dintre opționalele promovate la nivel național studiu);
pot fi menționate: — Istorie orală: Istorie trăită — Istorie povestită;
— Educație pentru sănătate, clasele V—VI, VII—VIII; — Educație prin șah (doi ani de studiu);
— „Creează-ți mediul!”, clasele III—IV, V—VII; — Limba și literatura maghiară pentru elevii care frecventează
— Educație ecologică și de protecție a mediului, clasele V—VII; clasele cu predare în limba română sau trăiesc în două culturi
— Lectura și abilitățile de viață, clasele V—VI, VII—VIII; minoritare, clasele V—VIII.

ANEXA Nr. 2

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial, clasele a V-a—a VIII-a
Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
I. Limbă și comunicare 8-10 8-10 9-11 8-10
Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
TC
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limbă latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
II. Matematică și științe ale naturii 5-7 8-10 10-12 9-11
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
III. Om și societate 5-7 4-6 4-6 6-8
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
TC
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație plastică TC 1 1 1 1
Educație muzicală 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
V. Educație fizică, sport și sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2

– 10 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
VII. Consiliere și orientare 1-3 1-3 1-3 1-3
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 25 27 30 30
Număr total de ore în CDS*** 1-3 1-3 1-3 1-4
Nr. minim — maxim de ore pe săptămână 26-28 28-30 31-33 31-34

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1—3 cursuri opționale (clasele V—VII) și 1—4 cursuri opționale (clasa a VIII-a), dintre care un opțional
integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel
național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică
oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.

ANEXA Nr. 3

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale și pentru învățământul gimnazial
pentru școlile sau clasele cu elevi aparținând minorităților naționale care studiază în limba română
Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
I. Limbă și comunicare 10-12 10-12 11-13 10-12
Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba maternă 4 4 4 4
TC
Limba modernă 1 2 2 2 2
Elemente de limba latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
II. Matematică și științe ale naturii 5-7 8-10 10-12 9-11
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
III. Om și societate 5-7 5-7 5-7 6-8
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
Istoria și tradițiile minorităților TC — 1 1 —
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
IV. Arte 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație plastică 1 1 1 1
TC
Educație muzicală 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2

– 11 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 9

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
V. Educație fizică, sport și sănătate 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
VI. Tehnologii 2-4 2-4 2-4 2-4
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
VII. Consiliere și orientare 1-3 1-3 1-3 1-3
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-2 0-2 0-2 0-2
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 27 30 33 32
Număr total ore în CDS*** 1-3 1-3 1-3 1-4
Nr. minim — maxim de ore pe săptămână 28-30 31-33 34-36 33-36

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 1—3 cursuri opționale (clasele V—VII) și 1—4 cursuri opționale (clasa a VIII-a), din care un opțional
integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
A doua limbă modernă poate fi studiată în cadrul CDS.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel
național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică
oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.

ANEXA Nr. 4

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă — muzică

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
TC
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limba latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-11 9-10
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
TC
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1

– 12 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
Educație plastică 1 1 1 1
Instrument principal 3 3 3 3
TC
Teorie-solfegiu-dicteu 2 2 2 2
Pian complementar/Instrument auxiliar 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 30 32 35 35
Număr total de ore în CDS*** 2-3 2-3 2-3 2-3
Nr. minim—maxim de ore pe săptămână 32-33 34-35 37-38 37-38

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 2—3 cursuri opționale, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel
național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică
oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat
și suplimentar de artă — muzică

1. Predarea disciplinelor Instrument principal, Pian Ansamblu coral/Ansamblu instrumental, integrate cu


complementar/Instrument auxiliar se efectuează individual. competențe specifice altor arii curriculare (spirit de echipă,
2. Predarea disciplinei: Teorie-solfegiu-dicteu se efectuează cooperare într-un ansamblu, toleranță, inițiativă și creativitate).
pe grupe care cuprind între 7—12 elevi. Ansamblu coral se studiază de către toți elevii, în clasele a V-a
3. Disciplina Pian complementar se studiază de elevii care au și a VI-a. În clasele a VII-a și a VIII-a, elevii de la instrumentele
ales ca instrument principal alt instrument decât pianul. orchestrei simfonice vor studia Ansamblu instrumental, iar
4. Pentru elevii care studiază ca instrument principal un alt ceilalți elevi vor continua studiul disciplinei Ansamblu coral.
instrument decât pianul, orga, harpa, țambalul sau acordeonul, 7. Precizările privind planul-cadru de învățământ pentru
timpul alocat disciplinei Instrument principal va include și învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de
activitatea cu profesorul corepetitor, cu o durată de ½ de oră pe artă — muzică sunt valabile și în școlile cu predare în limbile
săptămână, începând din cel de-al doilea an de studiu al minorităților naționale.
instrumentului. 8. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-
5. Disciplina Instrument auxiliar se studiază de către elevii muzică parcurg în cadrul acestor unități de învățământ
care studiază ca instrument principal pianul sau orga. disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională din aria
6. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza curriculară Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai
dezvoltarea competențelor de specialitate din sfera disciplinei multor arii curriculare.

– 13 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 11

ANEXA Nr. 5

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă — coregrafie

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
TC
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limba latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-11 9-10
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
TC
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
Educație plastică 1 1 1 1
Educație muzicală 1 1 1 1
TC
Dans clasic 3 4 4 4
Ritmică 1 — — —
Opțional* CDS 1-2 1-2 1-2 1-2
V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 29 31 34 34
Număr total de ore în CDS*** 2-3 2-3 2-3 2-3
Nr. minim — maxim de ore pe săptămână**** 31-32 33-34 36-37 36-37

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.


* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 2—3 cursuri opționale, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel
național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică
oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.
**** Învățământul preuniversitar coregrafic are un număr mai mare de ore decât celelalte specializări artistice, absolvirea studiilor preuniversitare
constituind specializare pentru dansatori-balerini. Numărul de ore de practică este determinant pentru obținerea calificării, după absolvirea clasei a XII-a ei pot fi
angajați ca artiști, cu drepturi depline.

– 14 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat
și suplimentar de artă — coregrafie
1. Disciplina Dans clasic se desfășoară pe grupe de 7—12 5. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza
elevi, minimum 5, maximum 15, cu acompaniament de pian dezvoltarea competențelor de specialitate în domeniul
asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor. repertoriului coregrafic, integrate cu competențe specifice altor
2. Disciplina Ritmică se desfășoară pe clasă. arii curriculare (spirit de echipă, cooperare într-un ansamblu,
3. Disciplina Educație fizică și sport se integrează pregătirii inițiativă și creativitate).
de specialitate din aria curriculară Arte, întrucât competențele 6. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă-
dobândite în cadrul acestora le includ pe cele ale disciplinei coregrafie parcurg în cadrul acestor unități de învățământ
Educație fizică și sport. disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională subsumate
4. Curriculumul la decizia școlii din aria curriculară Arte se ariei curriculare Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai
alocă disciplinei principale de specialitate. multor arii curriculare.

ANEXA Nr. 6

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial cu program integrat și suplimentar de artă — arte vizuale

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII

I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9


Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
TC
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limba latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-11 9-10
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
TC
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
IV. Arte 7-8 7-8 7-8 7-8
Educație muzicală 1 1 1 1
Desen 2 2 2 2
Pictură 2 2 2 2
Modelaj 1 1 1 1
Opțional* CDS 1-2 1-2 1-2 1-2
V. Educație fizică, sport și sănătate 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație fizică și sport TC 2 2 2 2
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1

– 15 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016 13

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 29 31 34 34
Număr total de ore în CDS*** 2-3 2-3 2-3 2-3
Nr. minim — maxim de ore pe săptămână 31-32 33-34 36-37 36-37

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 2—3 cursuri opționale, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Curriculumul la decizia școlii (CDS) se constituie atât din opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, cât și din opționale ofertate la nivel
național. CDS este rezultatul unui proces real și transparent de consultare și negociere cu elevii și părinții acestora, cu alți actori la nivel comunitar și valorifică
oportunități și nevoi specifice contextului cultural, social și economic local.

Precizări privind aplicarea planului-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial cu program integrat
și suplimentar de artă — arte vizuale
1. Disciplinele Desen, Pictură și Modelaj se predau pe grupe ale patrimoniului cultural național, european și universal,
formate din 8—12 elevi. participarea la proiecte culturale în contexte informale și non-
2. Curriculumul la decizia școlii pentru aria curriculară Arte se formale, exprimarea unor caracteristici matematice cantitative
alocă la alegere uneia dintre disciplinele: Desen, Pictură sau Modelaj. sau calitative specifice artei și arhitecturii etc.)
3. Opționalul integrat la nivelul mai multor arii va viza
4. Elevii înscriși în școlile cu program suplimentar de artă —
dezvoltarea competențelor specifice corespunzătoare studiului
istoriei artelor și arhitecturii, integrate cu competențe specifice arte vizuale parcurg în cadrul acestor unități de învățământ:
altor arii curriculare precum: om și societate, tehnologii, disciplinele de trunchi comun și disciplina opțională subsumate
matematică și științe etc. (expresivitate culturală, raportarea ariei curriculare Arte, precum și opționalul integrat la nivelul mai
personală la elemente definitorii ale contextului cultural local și multor arii curriculare.

ANEXA Nr. 7

PLANUL-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT
pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat
Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
I. Limbă și comunicare 8-9 8-9 9-10 8-9
Limba și literatura română 4 4 4 4
Limba modernă 1 2 2 2 2
TC
Limba modernă 2 2 2 2 2
Elemente de limba latină și de cultură romanică — — 1 —
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
II. Matematică și științe ale naturii 5-6 8-9 10-11 9-10
Matematică 4 4 4 4
Fizică — 2 2 2
TC
Chimie — — 2 2
Biologie 1 2 2 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1

– 16 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Clasa
Aria curriculară/Disciplina
V VI VII VIII
III. Om și societate 5-6 4-5 4-5 6-7
Educație socială** 1 1 1 1
Istorie 2 1 1 2
TC
Geografie 1 1 1 2
Religie 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
IV. Arte 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație plastică 1 1 1 1
TC
Educație muzicală 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
V. Educație fizică, sport și sănătate 7-8 7-8 7-8 7-8
Educație fizică și sport*** TC 2 2 2 2
Pregătire sportivă practică TC 4 4 4 4
Opțional**** CDS 1-2 1-2 1-2 1-2
VI. Tehnologii 2-3 2-3 2-3 2-3
Educație tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1
TC
Informatică și TIC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
VII. Consiliere și orientare 1-2 1-2 1-2 1-2
Consiliere și dezvoltare personală TC 1 1 1 1
Opțional* CDS 0-1 0-1 0-1 0-1
Opțional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare**** CDS 1 1 1 1
Număr total de ore în TC 29 31 34 34
Număr total de ore în CDS 2-3 2-3 2-3 2-3
Nr. minim — maxim de ore pe săptămână 31-32 33-34 36-37 36-37

TC = trunchi comun; CDS = curriculum la decizia școlii.

* Elevii pot opta, într-un an de studiu, pentru 2—3 cursuri opționale, din care un opțional integrat la nivelul mai multor arii curriculare este obligatoriu.
** În cadrul acestei discipline vor fi studiate: la clasa a V-a Gândire critică și drepturile copilului, la clasa a VI-a Educație interculturală, la clasa a VII-a
Educație pentru cetățenie democratică și la clasa a VIII-a Educație economico-financiară.
*** Pentru învățământul gimnazial cu program sportiv integrat, cele 2 ore alocate disciplinei Educație fizică și sport se alocă suplimentar disciplinei
Pregătire sportivă practică.
**** Curriculumul la decizia școlii (CDS) în cazul învățământului sportiv integrat este dezvoltat pentru asigurarea optimă a pregătirii sportive orientate
spre performanță. Disciplinele de CDS în cadrul învățământului sportiv integrat, incluse în oferta națională, sunt: Pregătire specifică probei/postului* (CDS la nivel
de arie) și Expresivitate corporală sportivă (CDS integrat).

– 17 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Programa școlară
pentru disciplina
CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA a V-a

– 18 –

București, 2017
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Notă de prezentare

Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală este cuprinsă în planul-cadru pentru învățământul


gimnazial, ca disciplină de trunchi comun în aria curriculară Consiliere şi orientare, având alocată 1
oră pe săptămână în fiecare dintre clasele a V-a – a VIII-a.

Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea de bine și la


consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul
individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare, personale,
de carieră și stil de viață sănătos.

Programa asigură continuitatea cu problematica abordată la disciplina Consiliere și dezvoltare


personală, în clasa pregătitoare și în clasele I şi a II-a. De asemenea, programa contribuie la
dezvoltarea competențelor din profilul de formare al elevului de gimnaziu, cum ar fi: competența de a
învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii și alegerii carierei;
spiritul de inițiativă și antreprenoriatul; competențele sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii
pentru participare civică şi pentru valorizarea diversităţii.

În mod particular, disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie la realizarea profilului


de formare din perspectiva a cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității elevului, care vizează:
competențe de autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe de management al
învățării, competențe de management al carierei și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Din perspectiva competențelor de autocunoaștere, disciplina Consiliere şi dezvoltare personală


contribuie la dezvoltarea capacității elevilor de a-și explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și
identifica și autoevalua resursele personale.

Din perspectiva competențelor socio-emoționale, disciplina Consiliere şi dezvoltare personală


sprijină elevii în managementul adecvat al emoțiilor, comunicarea asertivă, cooperarea în grup,
participarea la viaţa clasei, şcolii şi comunităţii.

Din perspectiva competențelor de management al învățării, disciplina Consiliere şi dezvoltare


personală oferă elevilor oportunități pentru dezvoltarea abilităților de învățare și de creștere progresivă
a eficienței și autonomiei în învățare, precum și a capacității de reflecție asupra propriei învățări.

Din perspectiva competențelor de management al carierei, la disciplina Consiliere şi dezvoltare


personală elevii explorează lumea educației și lumea muncii și își dezvoltă capacitatea de a lua decizii
referitoare la educație, carieră și stil de viață.

Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală contribuie, de asemenea, la adoptarea unei


atitudini responsabile faţă de propria sănătate și față de mediul înconjurător, din perspectiva stării de
bine prin adoptarea unui stil de viață sănătos și a managementului comportamentelor de risc.

Structura programei şcolare include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:


• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
• Conţinuturi
• Sugestii metodologice.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,
în contexte diverse.

Competenţele generale vizează achiziţiile elevului pe întregul parcurs al învățământului


gimnazial.

Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din


– 19 –
competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt
corelate cu exemple de activităţi de învăţare. Exemplele de activităţi de învăţare constituie
modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

concretă a elevului şi care integrează strategii didactice. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza
exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară sau de a le completa astfel
încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în
acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor parcursuri de
învăţare adaptate nevoilor elevilor.

Conţinuturile constituie mijloace informaționale prin care se urmărește formarea competențelor


la elevi. Conținuturile învăţării sunt organizate din perspectiva următoarelor domenii tematice:
Autocunoaştere și stil de viaţă sănătos, Dezvoltare emoţională şi socială, Managementul învăţării,
Managementul carierei.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice specifice disciplinei, sugestii privind


proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă și sumativă.

În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate recomandările cuprinse în


Rezoluţiile Consiliului Europei (2004, 2008) care subliniază rolul consilierii şi orientării ca suport
concret pentru câştigarea autonomiei în învăţare, pentru deciziile cotidiene ale individului și facilitarea
accesului la activități de consiliere pentru toţi cetăţenii, pe tot parcursul vieții. În același timp, programa
a avut în vedere recomandările elaborate în cadrul rețelei European Lifelong Guidance Policy Network
(2007-2015) cu privire la importanța dezvoltării timpurii a competențelor de management al carierei
(CMS) și a necesității includerii acestora, în acord cu formulările existente și în Rezoluțiile anterior
menționate, ca elemente obligatorii ale curriculumului școlar. De asemenea, au fost valorificate
recomandări ale unor strategii naționale și europene din domeniul sănătății și mediului, cum ar fi
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 care susține promovarea aspectelor socio-emoționale în
cadrul activităților curriculare sau Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (2015) care subliniază,
prin obiectivul și țintele specifice domeniului educațional, necesitatea ca elevii să dobândească abilități
și cunoștințe importante în a promova dezvoltarea durabilă și un stil de viață durabil.

Competențe generale

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă


sănătos și echilibrat

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și


extrașcolare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru


progres în învățare

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin


valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații

– 20 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

CLASA a V-a

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și
echilibrat
Clasa a V-a
1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
- prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în mediul
online”, „Scrisoare către mine”
- elaborarea unor proiecte individuale, în perechi sau în echipă, desene, colaje, album foto pe
teme, cum ar fi: „Eu la școală”, „Eu acasă”, „Eu și prietenii mei”, „Eu și clasa mea”, „Pagina mea
de socializare”, „Jurnalul vieții mele”
- completarea unor fișe/chestionare pentru identificarea, explorarea și ierarhizarea unui set de
valori relevante pentru viața copiilor, pornind de la un set de întrebări de tipul: „Ce știu? Ce pot?
Ce vreau? Ce-mi place?”

1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine
- analizarea unor texte scrise/filme pentru identificarea factorilor generatori de stres și a efectelor
stresului asupra vieții personale
- rezolvarea unor studii de caz prin exprimarea opiniilor despre situaţii în care stresul a avut efecte
asupra sănătății și stării de bine
- crearea unor postere cu situaţii care produc stresul/situaţii care conduc la starea de bine

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare


Clasa a V-a
2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
- exerciţii de identificare a emoțiilor utilizând suporturi diverse: imagini, fotografii, povești, piese de
teatru, secvențe de film
- asocierea între o activitate preferată, precum: lectura, dansul, șahul, mersul cu rolele și emoția
pe care un copil o trăiește realizând această activitate, utilizând suporturi vizuale cu denumirea
emoțiilor
- selectarea unor imagini sau realizarea unor desene în vederea elaborării unei hărți a emoțiilor
umane
- exerciții de auto-reflecție cu privire la emoţiile personale prin completarea propozițiilor lacunare de
tipul: „Eu simt ... atunci când … …”

2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți


- identificarea regulilor de oferire a feedbackului în secvențe de text/film și discutarea acestora
- exerciţii de completare de fraze: „Mi-a plăcut de tine atunci când...”, „Am învățat de la tine ...”
- jocuri de oferire a feedbackului pozitiv prin notarea calităților unui coleg pe fișe individuale de
lucru
- realizarea unui poster de tipul „Copacul recunoștinței” pentru a pune în valoare acele
calități/comportamente care au fost identificate la ceilalți ca fiind surse de învățare/inspirație

– 21 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în


învățare
Clasa a V-a
3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea
- analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau nereușite) și identificarea
factorilor care au sprijinit/frânat învățarea, precum și a contextelor în care greșeala a făcut parte
din procesul de învățare prin conversație în perechi, discuții de grup, studii de caz, colaje, album
foto, povestiri, filme familiare elevilor, liste de factori personali sau de context care
facilitează/blochează învățarea
- experimentarea unor strategii și tehnici de învățare variate pentru a rezolva o sarcină de învățare
în modalități cât mai diverse și reflectarea asupra preferințelor personale pentru una sau alta
dintre strategii/tehnici
- completarea de fișe individuale, postere, prezentări, formularea de întrebări pentru identificarea
intereselor și motivațiilor de învățare pentru anumite domenii de cunoaștere și a tehnicilor de
învățare adecvate
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare
- elaborarea unor fișe personale care să includă pașii necesari pregătirii zilnice pentru școală
- prezentarea unei reușite personale în mediul școlar și extrașcolar utilizând modalități variate de
comunicare: prezentări electronice, albume foto, postere
- evaluarea în perechi/în grup a rezultatelor învățării colegilor și oferirea unui feedback pentru
recunoașterea progreselor celorlalți
- realizarea primilor pași în constituirea progresivă a portofoliului personal de învățare: exprimarea
opțiunilor elevilor pentru formatul portofoliului, negocierea regulilor de constituire a acestuia,
identificarea rezultatelor/categoriilor de rezultate ale învățării pe care le pot introduce, planificarea
unor evenimente de prezentare a portofoliilor la final de semestru/an școlar

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea


informațiilor despre sine, educație și ocupații
Clasa a V-a
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei
- discuţii în perechi/echipe: „De ce mergem la școală? ”, „Școala mea – cum mi-ar plăcea să fie la
școală/în clasa mea? ”, „Ce îmi place cel mai mult/cel mai puțin la școală? ”
- exerciții de corelare a disciplinelor școlare cu profesii pentru care este necesară studierea
acestora: „La ce ne folosește studiul istoriei/matematicii/muzicii etc.? ”, „Dacă aș fi șofer/asistentă
medicală/ inginer etc. ce ar trebui să știu/să știu să fac/să învăț la școală? ” și introducerea
rezultatelor în portofoliul personal de învățare
- organizarea unor expoziții de postere, colaje cu fotografii, materiale din activitățile școlare și
extrașcolare preferate de elevi: „Ce îmi place să fac la școală”, „Ce îmi place să fac în timpul
liber” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare

4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru
persoană și pentru societate
- documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale unor ocupații „Dacă aș fi
șofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc. unde aș lucra/în ce condiții/ce calități personale
/ce pregătire ar fi necesare/ce stil de viață as avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce salariu aș
avea/aș putea să inventez ceva nou” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de
învățare
- realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii tradiționale, actuale, de viitor, de tipul:
„Carnavalul profesiilor”
- organizarea unor vizite pe plan local la: biblioteci, bănci, cabinete din domeniul juridic, companii
pentru familiarizarea cu diferite domenii de activitate și medii de lucru
- elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte încrucișate, care să conțină ocupații
din diferite domenii de activitate

– 22 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Conţinuturi

Domenii de conţinut Conţinuturi*


Autocunoaştere şi stil de viaţă • Caracteristici și resurse personale: interese, abilități, aptitudini,
sănătos și echilibrat credințe, valori, caracteristici pozitive, preferințe
• Concept de sine global. Concept de sine școlar
• Schimbare și dezvoltare. Caracteristicile preadolescenței,
modificări psihosomatice specifice vârstei
• Sănătatea persoanei și a mediului: starea de sănătate și
prevenirea îmbolnăvirilor, surse de stres și strategii de prevenire,
igiena personală/igiena în colectivitate, alimentație sănătoasă,
ritm biologic de activitate și odihnă

Dezvoltare socio-emoţională • Emoții de bază/emoţii diverse


• Acordarea feedbackului pozitiv

Managementul învățării • Factorii care facilitează/blochează învățarea


• Strategii și tehnici de învățare eficientă
• Motivația învățării. Optimum motivațional
• Portofoliul personal de învățare: scop, principii și rol în învățare

Managementul carierei • Rolul educației în alegerea unei cariere


• Ocupații și domenii de activitate
• Beneficiile ocupațiilor pentru individ și pentru societate:
remunerație, perspective de angajare, stilul de viață, prestigiu,
rezolvarea unor probleme globale

*Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare
sugerate oferă o imagine posibilă privind contextele de dobândire a acestor competențe.

– 23 –
CONSILIERE ȘI
DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa a V-a

Planificare calendaristică orientativă


pentru anul școlar 2017-2018
Şcoala: ________________________________________ Nr...............din.....................
Aria curriculară: Consiliere și orientare Aprobat, responsabil comisie,
Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa: a V-a , 1 oră/săptămână Avizat
Profesor: _______________________________________ Director,

PLANIFICAREA ANUALĂ – ANUL ŞCOLAR 2017-2018

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR DE ORE


Semestrul I 11 septembrie AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT 17/18
2017 – 2 februarie 2018
DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ
Semestrul al II-lea MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 16/17
12 februarie 2018 – 22 iunie 2018
MANAGEMENTUL CARIEREI
Programul național „Școala altfel″ se va desfӑșura ȋn intervalul 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe baza unei planificări aflate la decizia unității
de învățământ.
Total ore an școlar: 34
Total săptămâni an școlar: 35
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Obs.
crt. ore

Organizarea colectivului de elevi. Prezentarea manualului 1 S1

Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de prezentare. Evaluarea inițialӑ 1 S2
1 AUTOCUNOAȘTERE Lecția 1 – Doar eu sunt… EU! (caracteristici și resurse 1.1. Identificarea resurselor
ȘI STIL DE VIAȚĂ personale: caracteristici pozitive) personale și a oportunităților
SĂNĂTOS ȘI Lecția 2 – Pot, mӑ pricep, ȋmi place (caracteristici și resurse de dezvoltare specifice
ECHILIBRAT personale: interese, abilități, aptitudini) vârstei.
Lecția 3 – Prețuiesc viața (caracteristici și resurse personale: 1.2. Analiza surselor de stres
credințe, valori, preferințe) și a consecințelor acestuia
Lecția 4 – Ce gândesc eu despre mine (concept de sine asupra sănătății și stării de
bine. 9 S3-S11
global)
Lecția 5 – Eu, ȋnvӑțarea și școala (concept de sine școlar)
Lecția 6 – Provocӑrile pubertӑții (schimbare și dezvoltare;
caracteristicile preadolescenței, modificări psihosomatice
specifice vârstei)
Lecția 7 – Vreau sӑ fiu sӑnӑtos (sănătatea persoanei și a
mediului: starea de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor,
igiena personală/igiena în colectivitate)
Lecția 8 – Mӑnânc inteligent, mӑ simt bine (sănătatea
persoanei și a mediului: alimentație sănătoasă)
Lecția 9 – Stresul ȋn viața mea (sănătatea persoanei și a
mediului: surse de stres și strategii de prevenire, ritm biologic
de activitate și odihnă)
Recapitulare (domeniul tematic 1) 1 S12
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Obs.
crt. ore

2. DEZVOLTARE Lecția 1 – Universul emoțiilor (emoții de bază/emoţii 2.1. Recunoașterea unei 5 S13-S17
EMOȚIONALĂ ȘI diverse) varietăți de emoții trăite în
SOCIALĂ Lecția 2 – Emoțiile și viața cotidianӑ (emoții de bază/emoţii raport cu sine și cu ceilalți.
diverse) 2.2. Acordarea feedback-ului
Lecția 3 – Procesul de ȋnvӑțare și emoțiile (emoții de bază/ pozitiv în relaționarea cu
emoţii diverse) ceilalți.
Lecția 4 – Ce este feedback-ul? (acordarea feedbackului
pozitiv)
Lecția 5 – Cum transmit celorlați ce simt și ce gândesc
(acordarea feedbackului pozitiv)
Recapitulare (domeniul tematic 2). Evaluare și autoevaluare. 1 S18
Reflecție, feedback
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Obs.
crt. ore
1. MANAGEMENTUL Lecția 1 – Bucuria de a ȋnvӑța (factorii care facilitează învățarea) 3.1. Identificarea factorilor
ÎNVĂȚĂRII Lecția 2 – Obstacole ȋn calea ȋnvӑțӑrii. Cum le depӑșim? personali și de context
(factorii care blochează învățarea) care facilitează/blochează
Lecția 3 – Metode istețe pentru succese mӑrețe (strategii și învățarea.
tehnici de învățare eficientă) 3.2. Prezentarea progreselor
5 S1-S5
Lecția 4 – Baloanele care mӑ ȋnalțӑ (motivația învățării; în învățare, utilizând
optimum motivațional) modalități variate de
Lecția 5 – Portofoliul personal de ȋnvӑțare – cartea mea de comunicare.
vizitӑ (portofoliul personal de învățare: scop, principii și rol în
învățare)
Recapitulare (domeniul tematic 3). Evaluare și autoevaluare.
Reflecție, feedback
1 S6

2. MANAGEMENTUL Lecția 1 – Viața ȋnseamnӑ educație, educația ȋnseamnӑ viațӑ 4.1. Recunoașterea
CARIEREI (rolul educației în alegerea unei cariere) oportunităților pe care
Lecția 2 – Evantaiul ocupațiilor (ocupații și domenii de le oferă educația pentru
activitate) alegerea carierei.
Lecția 3 – Cum ȋmi aleg ocupația meseria sau profesia? 4.2. Identificarea unor
(beneficiile ocupațiilor pentru individ și pentru societate: ocupații din domenii diferite 7 S7-13
remunerație, perspective de angajare, stilul de viață, prestigiu) de activitate și a beneficiilor
Lecția 4 – Eu pot schimba lumea ((beneficiile ocupațiilor pentru acestora pentru persoană și
individ și pentru societate: rezolvarea unor probleme globale) pentru societate.
Lecția 5 – M-am gândit la viitoarea mea profesie. Proiect
Lecția 6 – ″Ziua carierei″ ȋn clasa mea. Eveniment educațional
Recapitulare (domeniul tematic 4). Evaluare și autoevaluare.
1 S14
Reflecție, feedback
3 Galeria portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedback-ul profesorului 2 S15-S16
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

PROIECT / SCHIȚĂ DE LECȚIE

 I. PARTEA INTRODUCTIVĂ


a. Data
b. Şcoala
c. Clasa
d. Disciplina
e. Subiectul lecţiei
f. Durata de desfăşurare a lecţiei
g. Obiectivul central (scopul) lecţiei
h. Obiectivele operaționale în concordanță cu competențele specifice
corespunzătoare
i. Tipul și varianta de lecție
j. Resurse procedurale (metode de învăţământ)
k. Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic)
l. Tipul de organizare a activităţii (colectivă, pe grupe şi/sau individuală)
m. Anticiparea dificultăţilor
n. Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului
lucrării, editurii, anului apariţiei, paginilor)

– 29 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI


Obiectivele Etapele (evenimentele) Activitatea Activitatea Evaluarea**
operaţionale lecției* corespunzătoare profesorului elevilor
tipului şi variantei de lecţie* (evaluarea
  (cu accent pe atingerii
De exemplu, pentru lecţia de descrierea obiectivelor
asimilare de noi cunoştinţe, activităţilor urmărite,
ar putea fi etapele de mai jos, de învăţare) modalităţile
ordinea lor fiind subordonată de evaluare)
logicii desfăşurării lecţiei  
(corespunzătoare - momentul      
Competenţelor organizatoric
specifice) Item 1
1 (2) – captarea atenției
  pentru lecția nouă  

O1 2 (1) – reactualizarea Item 2


noțiunilor necesare trecerii  
  la lecţia nouă
O2 Item 3
3 – enunţarea obiectivelor
  (facultativ, nu se recomandă  
în lecţiile de învăţare prin
O3 descoperire) etc.

  4 – prezentarea optimă a  
conţinutului
etc. ** rubrica se
5 – dirijarea învăţării completează
(verbal sau cu ajutorul unei cu fişa de
fişe de lucru) evaluare
care poate fi
6 – conexiunea inversă prezentată
(feed-backul), preferabil în separat
scris

7 – evaluarea

8 – fixarea

9 – transferul de
cunoştinţe/ aplicarea în
practică, acolo unde este
posibil

- tema pentru acasă

Lecţia se finalizează cu
precizarea a ceea ce au de
pregătit elevii pentru lecţia
următoare
                     
– 30 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

III. SCHEMA TABLEI – cu desene (atunci când este cazul) realizate în culorile
convenţionale.

IV. FIŞA DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ (DE LUCRU) – în special pentru lecţiile


bazate pe învăţare prin descoperire, problematizare, observaţie independentă

V. FIŞA DE EVALUARE - cu itemi corespunzători obiectivelor operaţionale propuse.


Profesorii debutanți sunt obligați să realizeze schițe de proiect pentru fiecare lecție
predată în primii trei ani de activitate.

– 31 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Proiectarea unităților de învățare – Consiliere și


dezvoltare personală, clasa a V-a, anul școlar 2017-2018
Semestrul I
Săptă-
Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare Observații
mâna
- autoprezentare/
prezentare în diadă
(profesor, elevi)
- prezentarea observația,
Organizarea principalelor prevederi conversația,
colectivului ale regulamentului școlii explicația observarea S1
de elevi. - prezentarea manualului sistematică
Prezentarea tipărit și a variantei sale
manualului digitale (a structurii activitate
generale și a domeniilor frontală,
tematice, a tipurilor de activitate în
activități multimedia) diadă
- reactualizarea succintă
a unor cunoștințe/
conținuturi de învățare,
anterior dobândite la
orele de Dezvoltare
personală
- prezentarea succintă a
metodei portofoliului, ca
metodă de învățare și de observația,
Portofoliul evaluare a elevilor conversația,
personal de - evocarea, de către explicația, observarea
ȋnvӑțare – elevi, a unor experiențe exercițiul de sistematică S2
utilitatea, școlare anterioare autoreflecție autoevalu-
structura, în cadrul cărora au area
modul de realizat portofolii sau
realizare și de au colectat, au expus activitate
prezentare. și au prezentat produse frontală,
Evaluarea ale activității proprii de activitate
inițialӑ învățare individuală
- identificarea
specificului metodei
portofoliului (p. 8,
manual)
- reflectarea asupra
caracteristicilor
personale prin
completarea Jurnalului
dezvoltării (p. 9,
manual)

– 32 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Unitatea de învățare:
AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT

Activități de Săptă-
Conținuturi C. S. Resurse Evaluare Observații
învățare mâna
Doar eu - analiza unei exercițiul de
sunt… EU! situații concrete autoreflecție
(caracteristici de viață, cu care conversația,
și resurse 1.1 elevul se poate explicația observarea S3
personale: 1.2 identifica sistemati-
caracteristici - exerciții activitate că,
pozitive) de evaluare frontală, autoevalu-
a propriilor activitate area
caracteristici individuală
personale, fizice
sau psihologice
- exersarea
autoprezentării
în situații sociale
diverse
- descrierea
personală într-un
mod inedit
- identificarea
resurselor
personale interne
și externe
Pot, mӑ - analiza spectrului conversația,
pricep, personal de explicația,
ȋmi place abilități, aptitudini, jocul observarea
(caracteristici 1.1 interese si talente didactic, sistemati-
și resurse 1.2 personale exercițiul de că,
personale: - exerciții de autoreflecție, autoevalu- S4
interese, autoreflecție metode art- area,
abilități, - exerciții de creative interevalu-
aptitudini) intercunoaștere, area
prin identificarea activitate
abilităților, frontală,
aptitudinilor, activitate
intereselor și individuală
talentelor colegilor
- realizarea unui
colaj cu titlul Ce
pot eu să fac

– 33 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activități de Săptă-
Conținuturi C. S. Resurse Evaluare Observații
învățare mâna
Prețuiesc - analiza unei exercițiul de
viața situații concrete autoreflecție,
(caracteristici de viață, cu care conversația,
și resurse 1.1 elevul se poate explicația, observarea
personale: 1.2 identifica comparația sistemati- S5
credințe, - analiza că,
valori, conceptului de activitate autoevalu-
preferințe) valoare utilizând frontală, area
exemple din viața activitate
personală individuală
- exerciții de
asociere a
personajelor
preferate (eroi)
cu elemente
caracteristice
valorizate de elevi
- reflectarea asupra
propriului sistem
valoric
Ce gândesc eu - descoperirea exercițiul de
despre mine înțelesului autoreflecție,
(concept de 1.1 conceptului de conversația,
sine global) 1.2 Sine global, explicația observarea
prin exerciții de sistemati- S6
autoreflecție activitate că,
- identificarea frontală, autoevalu-
dimensiunilor activitate area
specifice Sinelui individuală
global, prin
analiza resurselor
prezentate (p.19)
- asocierea
dimensiunilor
Sinelui global
cu elemente
ale existenței
personale

– 34 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activități de Săptă-
Conținuturi C. S. Resurse Evaluare Observații
învățare mâna
Eu, ȋnvӑțarea - identificarea explicația,
și școala 1.1 dimensiunilor conversația,
(concept de 1.2 specifice Sinelui metode art- observarea
sine școlar) școlar, prin creative sistemati- S7
analiza resurselor activitate că,
prezentate în frontală, autoevalu-
manual (p.20) activitate area
- realizarea unui individuală,
portret al elevului activitate în
ideal echipe
- redactarea unui
eseu care să
reflecte modul
de raportare
personală la Sinele
școlar
Provocӑrile - analiza unei exercițiul de
pubertӑții situații concrete autoreflecție,
(schimbare de viață, cu care conversația, observarea
și dezvoltare; 1.1 elevul se poate explicația, sistemati-
1.2 identifica comparația, că, S8
- crearea unor descrierea, autoevalu-
contexte de metode art- area,
împărtășire a creative interevalu-
experiențelor area
personale generate activitate
de transformările individuală
psihosomatice activitate
specifice pubertății frontală
- reflectarea asupra
transformărilor
specifice
preadolescenței,
prin analiza unor
cazuri prezentate
de elevi
- realizarea
portretului Eu, la
pubertate

– 35 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activități de Săptă-
Conținuturi C. S. Resurse Evaluare Observații
învățare mâna
Vreau sӑ - analiza unei exercițiul de
fiu sӑnӑtos situații concrete autoreflecție,
(sănătatea de viață, cu care observarea
persoanei și 1.1 elevul se poate sistemati- S9
a mediului: 1.2 identifica că,
starea de - analiza autoevalu-
sănătate și obiceiurilor area
prevenirea personale care
contribuie la
sănătatea și
echilibrul personal
- identificarea unui
simbol sugestiv al
sănătății, pornind
de la elemente
caracteristice
definitorii
Mӑnânc - reflectarea asupra exercițiul de
inteligent, a ceea ce înseamnă autoreflecție,
mӑ simt bine 1.1 alimentația
(sănătatea 1.2 sănătoasă/un observarea
persoanei și meniu sănătos sistemati- S10
a mediului: - realizarea că,
alimentație galeriei Piramida autoevalu-
sănătoasă) alimentelor area
personale
preferate/
nepreferate
- redactarea unei
rețete de mâncare
sănătoasă

– 36 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activități de Săptă-
Conținuturi C. S. Resurse Evaluare Observații
învățare mâna
Stresul ȋn - analiza unei exercițiul de
viața mea situații concrete autoreflecție,
(sănătatea de viață, cu care conversația,
persoanei și 1.1 elevul se poate exercițiul, observarea
a mediului: 1.2 identifica explicația sistemati- S11
surse de stres - exerciții de lucru că,
și strategii în grup pentru activitate autoevalu-
de prevenire, identificarea frontală, area
ritm biologic surselor de activitate
de activitate stres la vârsta individuală,
și odihnă) preadolescenței activitate în
- realizarea echipe
portretului
elevului stresat
- redactarea
pliantului anti-
stres.
- analiza unor
soluții posibile
pentru diminuarea
stresului acasă și
la școală.
Recapitulare - analiza explicația,
(domeniul Ancorelor exercițiul evaluare
tematic 1) 1.1 învățării (p. 30) scrisă,
Evaluare și 1.2 - completarea activitate autoevalu-
autoevaluare. fișei de evaluare individuală are S12
Reflecție,
(p. 31), a fișei
feedback
sintetice de activitate
Prezentarea autoevaluare/ frontală
proiectului* reflecție și a evaluare
Eu și pasiunea formularului de prin meto-
mea feed-back (p. 32) da proiec-
tului

- evidențierea
unicității umane,
reflectată
la nivelul
abilităților,
talentelor,
pasiunilor
* alternativă de evaluare

– 37 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Unitatea de învățare:
DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ

Săptă- Obser-
Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Universul - analiza unei situații exercițiul de
emoțiilor concrete de viață, cu
(emoții de 2.1 care elevul se poate
bază/emoţii 2.2 identifica observa- S13
diverse) - jocuri de mimă în rea siste-
vederea recunoașterii matică,
emoțiilor de bază, dar autoevalu-
și a altor emoții area
- completarea unui
jurnal cu emoțiile
trăite de-a lungul unei
perioade de timp
- corelarea emoțiilor
pozitive cu o bună stare
de sănătate
Emoțiile - identificarea relației exercițiul de observa-
și viața dintre situație și emoția rea siste-
cotidianӑ declanșată matică,
(emoții de 2.1 - identificarea emoțiilor autoevalu-
bază/emoţii 2.2 asociate unei situații area S14
diverse)
- descrierea emoțiilor
proprii prin raportare la
situații
- analiza diversității
emoțiilor umane
Procesul - asocierea situațiilor exercițiul de observa-
de ȋnvӑțare de învățare cu emoțiile rea siste-
și emoțiile specifice matică,
(emoții de 2.1 - realizarea unor desene autoevalu-
bază/emoţii 2.2 care să reflecte emoțiile area S15
diverse)
trăite în contexte de
învățare
- povestirea unor
întâmplări de la școală,
ca surse de manifestare
a unor emoții diferite

– 38 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptă- Obser-
Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Ce este - exersarea unor explicația,
feedback-ul? modalități diferite conversația,
(acordarea 2.1 de acordare a unui exercițiul observa-
feedbackului 2.2 feedback rea siste- S16
pozitiv) - asocierea feedback- activitate matică,
urilor primite, cu individuală, autoevalu-
emoțiile trăite activitate area
- identificarea frontală
contextelor de învățare
în care, în mod
personal, elevii au
nevoie de feedback
Cum transmit - completarea unui exercițiul de
celorlați jurnal al învățării
ce simt și - realizarea unui afiș
ce gândesc pentru o campanie de
(acordarea promovare a feedback- observa-
feedbackului
2.1 ului pozitiv în școală rea siste-
pozitiv)
2.2 - observarea matică, S17
interacțiunilor derulate autoevalu-
în spațiul clasei, area
în cadrul cărora se
utilizează feedback-ul
pozitiv
Recapitulare - analiza Ancorelor explicația,
(domeniul învățării (p. 44) exercițiul evaluare
tematic 2) - completarea fișei scrisă,
Evaluare și de evaluare (p. 45), activitate autoevalu-
autoevaluare. 2.1 a fișei sintetice de individuală are
Reflecție,
2.2 autoevaluare/reflecție și S18
feedback
a formularului de feed- activitate
Prezentarea back (p. 46) frontală
proiectului* evaluare
Viața în prin meto-
culorile - experimentarea da proiec-
emoțiilor relației dintre tului
viața emoțională și
modalitățile artistice
de exprimare a acesteia
(desenul, pictura,
colajul)

* alternativă de evaluare

– 39 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Semestrul al II-lea
Unitatea de învățare: MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII
Săptă- Obser-
C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Bucuria de - reflecția asupra exercițiul de observarea
a ȋnvӑța procesului individual autoreflecție, sistematică,
(factorii de învățare explicația, autoevalua-
care - evidențierea surselor conversația rea
facilitează 3.1 diverse de învățare
învățarea)
3.2 și a contribuției activitate S1
acestora la dezvoltarea individuală,
competențelor de activitate
cunoaștere frontală
- reflecția asupra
motivelor pentru care
elevul învață
- reflecția asupra
reușitei personale în
învățare
- analiza factorilor
care sprijină procesul
de învățare
Obstacole - identificarea exercițiul de observarea
ȋn calea dificultăților proprii autoreflecție, sistematică,
ȋnvӑțӑrii. legate de învățare explicația, autoevalua-
Cum le - analiza factorilor conversația, rea
depӑșim? care influențează studiul de caz
(factorii
3.1 negativ procesul de
care
blochează
3.2 învățare activitate S2
învățarea) - reflecția asupra unor individuală,
soluții individuale ce activitate
pot atenua blocajele frontală
apărute în învățare
- evidențierea
importanței erorii în
procesul de învățare

– 40 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptă- Obser-
C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Metode - identificarea unor exercițiul de observarea
istețe metode de învățare, autoreflecție, sistematică,
pentru specifice diferitelor explicația, autoevalua-
succese discipline conversația, rea
mӑrețe 3.1 - compararea setului comparația
(strategii
3.2 propriu de metode S3
și tehnici
de învățare
de învățare cu alte activitate
eficientă) colegilor, în vederea individuală,
lărgirii gamei de activitate în
metode ce pot fi diadă
utilizate activitate
- redactarea unei liste frontală
ce include pașii zilnici
necesari pregătirii
pentru școală
- realizarea unui
plan de învățare la o
anumită disciplină

Baloanele - reflecția asupra exercițiul de observarea


care mӑ diferențelor autoreflecție, sistematică,
ȋnalțӑ individuale existente explicația, autoevalua-
(motivația în ceea ce privește conversația, rea
învățării; performanța școlară
optimum
3.1 - identificarea unor S4
3.2 semnificații proprii
conceptului de
învățare eficientă
- analiza importanței
motivației în cadrul
procesului de învățare
- evidențierea rolului
automotivației
- evidențierea
importanței încurajării
celorlalți, ca element
motivațional

– 41 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptă- Obser-
C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Portofoliul - reflecția asupra exercițiul de observarea
personal de produselor activității autoreflecție, sistematică,
ȋnvӑțare – proprii explicația autoevalua-
cartea mea 3.1 - descrierea scopului, conversația rea S5
de vizitӑ 3.2 importanței și rolului activitate
(portofoliul
portofoliului personal individuală,
personal de
învățare:
de învățare activitate
scop, - evaluarea frontală
principii conținutului
și rol în portofoliului propriu,
învățare) în funcție de criterii
date
- selecția elementelor
reprezentative ale
portofoliului în
vederea prezentării lor
- analiza Ancorelor explicația,
învățării (p. 58) exercițiul evaluare
- completarea fișei scrisă,
de evaluare (p. 59), activitate autoevaluare
3.1 a fișei sintetice de individuală S6
3.2 autoevaluare/reflecție
și a formularului de activitate
feed-back (p. 60) frontală evaluare prin
metoda pro-
iectului
- evidențierea
importanței motivației
în reușita unor
activități de învățare

* alternativă de evaluare

– 42 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Unitatea de învățare: MANAGEMENTUL CARIEREI

Săptă- Obser-
Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Viața - analiza unei situații exercițiul de observarea
ȋnseamnӑ concrete de viață cu autoreflecție, sistematică,
educație, care elevul se poate problematiza- autoevalu-
educația identifica rea, area
ȋnseamnӑ - activitate-concurs: explicația,
viațӑ (rolul
identificarea exercițiul
educației în
alegerea unei
4.1 avantajelor educației S7
cariere) 4.2 pentru individ activitate indi-
- exersarea asocierii viduală,
unor meserii cu activitate fron-
materiile școlare ce tală
pot sprijini exercitarea
meseriilor
- realizarea unor
interviuri inedite
cu colegii, pe tema
alegerilor educaționale
pentru viitor
- dezbaterea unor
studii de caz (p.63) și
exprimarea opiniilor
cu privire la rolul
educației în viață

Evantaiul - analiza unei situații exercițiul de observarea


ocupațiilor concrete de viață cu autoreflecție, sistematică,
(ocupații și care elevul se poate problematiza- autoevalu-
domenii de identifica rea, area
activitate) - exerciții de explorare explicația,
4.1 a unor domenii metode
4.2 profesionale și a art-creative S8
unor meserii/profesii
asociate acestora activitate indi-
- exersarea reflectării viduală,
cu privire la meseria activitate fron-
viitoare, pe baza tală
analizei resurselor
interne și externe ale
elevului.
- desen/colaj Albumul
meseriilor bunicilor și
părinților

– 43 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptă- Obser-
Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
Cum ȋmi - analiza unei situații exercițiul de observarea
aleg ocupația concrete de viață cu autoreflecție, sistematică,
meseria sau care elevul se poate problematiza- autoevalu-
profesia? identifica rea, area
(beneficiile - simularea unei explicația,
ocupațiilor
4.1 emisiuni TV, pe tema brainstormin-
pentru
4.2 importanței ocupațiilor gul, S9
individ
și pentru în societate: Cea mai simularea
societate: importantă profesie
remunerație, din societate
perspective - reflecția asupra activitate indi-
de angajare, importanței sociale a viduală,
stilul de unor meserii/profesii activitate fron-
viață, -Ce s-ar întâmpla tală
prestigiu) dacă…
- analiza unor ocupații
pe baza unor criterii
date
Eu pot - analiza unei situații exercițiul de observarea
schimba concrete de viață cu autoreflecție, sistematică,
lumea care elevul se poate problematiza- autoevalu-
((beneficiile 4.1 identifica rea, area
ocupațiilor 4.2 - exerciții de explorare explicația, S10
pentru
a posibilităților de conversația,
individ
și pentru
a îmbunățăți viața exercițiul
societate: oamenilor prin
rezolvarea practicarea unor activitate indi-
unor meserii viduală,
probleme - documentare activitate fron-
globale) prin intermediul tală
internetului sau a
altor surse, cu privire
la specialiști care au
contribuit la rezolvarea
problemelor globale
- realizarea unor
postere/colaje despre
viața unor personalități
care au schimbat lumea

– 44 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Săptă- Obser-
Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare
mâna vații
M-am gândit - realizarea unui plan exercițiul de observarea
la viitoarea personal de educație autoreflecție, sistematică,
mea profesie. și de carieră (proiect problematiza- autoevalu-
Proiect* personal) rea, area
4.1 - prezentarea în fața explicația, S11
4.2 clasei a proiectelor evaluarea
realizate de elevi pe art-creativă
tema viitoarei lor
profesii activitate indi-
- colaje, desene, texte, viduală,
scenete, compuneri, activitate fron-
materiale filmate, tală
prezentări powerpoint,
modelaje, discursuri
etc.
″Ziua - organizarea unui exercițiul de observarea Acti-
carierei″ ȋn eveniment educațional autoreflecție, sistematică, vitatea
clasa mea. (zi tematică) problematiza- autoevalu- poate fi
Eveniment - dezbaterea unor rea, area desfă-
educațional* 4.1 situații de viață, reale, povestirea șurată
4.2 ce implică alegeri unor situații de și în
profesionale și/sau viață, cercul peri-
practicarea cu succes a de discuții, in- oada
unor meserii terviu cu per- Progra-
- studii de caz, discuții, soane-resursă mului
dezbateri cu ajutorul nați-
unor invitați activitate indi- onal
- identificarea viduală, Școala
rolului familiei și a activitate fron- altfel
comunității, ca resurse tală
în construirea carierei
personale
Recapitulare - analiza Ancorelor conversația, evaluare
(domeniul învățării (p. 74) explicația scrisă,
tematic 4) - completarea fișei autoevalu-
Evaluare și 4.1 de evaluare (p. 75), are
4.2 a fișei sintetice de S14
autoevaluare/reflecție activitate indi-
și a formularului de viduală
feed-back (p. 76)

– 45 –
GHIDUL PROFESORULUI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activități de Săptămâ- Obser-


Conținuturi Resurse Evaluare
învățare na vații
- completarea fișei conversația,
de evaluare finală explicația
Galeria (p. 77), a fișei de evaluare scri- evaluare
portofoliilor autoevaluare / să, sumativă
de ȋnvӑțare. reflecție finală (p. autoevaluare S15-S16
Feedback-ul 78) activitate indi-
profesorului - prezentarea viduală, observarea
selectivă a activitate fron- sistematică,
portofoliilor de tală
învățare
- prezentarea
feedback-ului
profesorului diriginte
pentru fiecare elev
în parte, cu privire
la activitatea de la
desfășurată în cadrul
orelor de Consiliere
și dezvoltare
personală, pe
parcursul anului
școlar (p.88- model)

– 46 –