Sunteți pe pagina 1din 7

PA 7.5.1 RED.

: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 1 / 7

Aprobată la Consiliul facultății ” Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2015, Decan:
Alic BÎRCĂ, conf.univ., dr. __________

Validată la şedinţa catedrei ____________, proces-verbal nr. __ din _____,


Șef catedră: conf. univ. Liliana Rotaru-Maslo _____________

Denumirea cursului Drept civil.Contracte speciale


Titularul cursului Veaceslav ZAPOROJAN dr., conf. univ

Ciclul (L-licenţa, Codul


L F.05.O.022.23 Anul III Semestrul V
M-masterat) cursului
Limba de Forma de evaluare finală (E –
Nr. credite 5 română E
instruire examen, V- verificare)
Total ore pe
Ore de contact direct 24 Ore studiu individual 126 150
semestru
Numărul total de ore (pe semestru) de contact
Economie Generală şi direct
Facultatea
Drept (C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de
Specialitatea DREPT laborator, P-proiect sau lucrări practice)
Total C S L P
Catedra Drept privat
24 16 8 - -

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-


F
umanistică, M-de orientare către alt domeniu)
Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 180

Obligatorii Drept civil, drepturi reale. Drept civil, obligaţii.


Condiţii de acces
Recomandate Drept civil, partea generală.

Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului civil, are ca


obiect de studiu instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de
regulă, circulaţia bunurilor (de exemplu, vânzarea-cumpărarea, schimbul,
împrumutul), folosinţa şi conservarea lor (de exemplu, locaţiunea, depozitul).
Datorită legăturilor sale directe cu realitatea economică, instituţia contractelor
s-a perfecţionat permanent, dobândind un grad de tehnicitate şi de generalizare.
Fundamentare
Pentru a răspunde adecvat comandamentelor reformei învăţământului, dar şi a
sistemului justiţiei, juristul trebuie să dispună de competenţe proprii gândirii
juridice moderne, active şi creatoare, de capacităţi intelectuale şi abilităţi
practice pertinente exercitării profesiei de avocat, notar, judecător care nu pot fi
considerate întregite, dacă nu au la bază o temeinică cunoaştere a tuturor
instituţiilor dreptului civil.
Tematica este formulată astfel încât să stimuleze gândirea independentă
a studenţilor, să le creeze interesul pentru cunoaşterea problemelor juridice, să
dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic.
Obiectivele/Rezultatele
Competenţe de cunoaştere: determinarea obiectului de studiu,
învăţării
definirea noţiunilor şi conceptelor fundamentale, identificarea contractelor
civile şi stabilirea conţinutului drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile, ce
rezultă din contractele civile;
PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 2 / 7

Competenţe de conducere a activităţilor: perfecţionarea discursului


juridic, în sensul exprimării corecte şi fluente in limbajul juridic; însuşirea artei
de a raţiona în drept.
Competenţe de gestionare a informaţiei: stabilirea legăturii dreptului
civil partea specială II cu alte părţi ale dreptului civil şi cu alte ramuri ale
dreptului, argumentarea răspunsurilor la diferite subiecte în baza opiniilor
doctrinare, a legislaţiei în vigoare şi a practicii judiciare, valorificarea opiniilor
oponente, găsirea soluţiilor corecte la problemele de ordin practic, utilizarea
metodelor optime în procesul de analiză şi aplicare a legii civile la contractele
civile concrete;
Competenţe etice: înţelegerea locului şi rolului valorilor juridice în
cadrul axiologiei sociale; dezvoltarea conştiinţei juridice şi a conştiinţei civice;
cultivarea spiritului de dreptate şi justiţie.
Competenţe de cercetare: aprecierea importanţei dreptului civil în
reglementarea juridică a relaţiilor contractuale civile, luarea deciziilor optime în
situaţii contradictorii, aprecierea doctrinei şi legislaţiei naţionale prin
intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, ridicarea nivelului culturii
juridice a persoanelor în materia dreptului civil

Inclusiv
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în Practi
auditoriu preleg ce/
eri semin
ar
1. Aspecte generale ale contractului de
vânzare-cumpărare
1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de vânzare-cumpărare.
1.2. Condiţiile de valabilitate ale
contractului de vânzare-cumpărare.
1.3. Elementele contractului de vânzare –
cumpărare.
1.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
conform contractului de vânzare – cumpărare
(Conţinutul contractului).
Conţinutul cursului 1.5. Momentul trecerii dreptului de
(materia) proprietate şi a riscurilor conform contractului
de vânzare – cumpărare.
1.6. Ordinea şi termenele de înaintare a
pretenţiilor în legătură cu viciile bunului
vândut. -
1
1.7. Opţiunea şi preemţiunea pe contractul
de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de schimb
2.1. Noţiunea contractului de schimb.
2.2. Caracterele juridice ale contractului de
schimb.
2.3. Elementele contractului de schimb.
2.4. Conţinutul contractului de schimb.
3. Contractul de donaţie
3.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale
contractului de donaţie.
3.2. Elementele contractului de donaţie.
PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 3 / 7

3.3. Conţinutul contractului de donaţie.


3.4. Revocarea, rezoluţiunea şl nulitatea
contractului de donaţie. 1

4. Contractul de înstrăinare a unui bun cu


condiţia întreţinerii pe viaţă
4.1. Noţiunea contractului de înstrăinare a 1
unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă
4.2. Caracterele juridice ale contractului de
înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii
pe viaţă.
4.3. Elementele contractului de înstrăinare
a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
4.4. Conţinutul şi efectele contractului de
înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii
pe viaţă.

5. Contractul de rentă
5.1. Noţiunea contractului de rentă.
5.2. Caracterele juridice ale contractului de
rentă.
5.3. Elementele contractului de rentă.
5.4. Conţinutul şi efectele contractului de
rentă. 1

6. Contractul de comodat
6.1. Noţiunea contractului de comodat.
6.2. Caracterele juridice ale contractului de
comodat.
6.3. Elementele contractului de comodat.
2
6.4. Conţinutul şi efectele contractului de
comodat.

7. Contractul de împrumut
7.1. Noţiunea contractului de împrumut.
7.2. Caracterele juridice ale contractului de
împrumut.
7.3. Elementele contractului de împrumut.
7.4. Conţinutul şi efectele contractului de
împrumut. 1

8. Contractul de locaţiune
8.1. Noţiunea contractului de locaţiune.
8.2. Caracterele juridice a contractului de
locaţiune.
8.3. Elementele contractului de locaţiune.
8.4. Conţinutul şi efectele contractului de 2
locaţiune.

9. Contractul de leasing
9.1. Conceptul operaţiunilor de leasing şi
clasificarea acestora.
9.2. Noţiunea şi caracterele juridice a
PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 4 / 7

contractului de leasing.
9.3. Elementele contractului de leasing.
9.4. Conţinutul şi efectele contractului de 1
leasing.

10. Antrepriza şi prestarea de servicii


10.1. Noţiunea contractului de antrepriză.
10.2. Caracterele juridice a contractului de
antrepriză.
10.3. Elementele contractului de antrepriză.
10.4. Efectele contractului de antrepriză.

10.5. Noţiunea contractului de prestări


servicii.
10.6. Caracterele juridice a contractului de
prestări servicii.
10.7. Elementele contractului de prestări 1
servicii.
10.8. Conţinutul contractului de prestări
servicii.

11. Contractul de mandat


11.1. Noţiunea contractului de mandat.
11.2. Caracterele juridice a contractului de
mandat.
11.3. Elementele contractului de mandat.
11.4. Conţinutul şi efectele contractului de
mandat.
11.5.
12. Contractul de administrare fiduciară
12.1. Noţiunea contractului de administrare
fiduciară.
12.2. Caracterele juridice a contractului de
administrare fiduciară.
1 1
12.3. Elementele contractului de
administrare fiduciară.
12.4. Conţinutul şi efectele contractului de
administrare fiduciară.

13. Contractul de comision


13.1. Noţiunea contractului de comision.
13.2. Caracterele juridice a contractului de
comision.
13.3. Elementele contractului de comision.
13.4. Conţinutul şi efectele contractului de
1
comision.

14. Contractul de depozit


14.1. Noţiunea şi tipurile contractului de
depozit.
14.2. Caracterele juridice ale contractului de
depozit.
1
14.3. Elementele contractului de depozit.
PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 5 / 7

14.4. Conţinutul şi efectele contractului de


depozit.

15. Asigurarea
15.1. Noţiunea de asigurare şi principalele
noţiuni ale acestuia.
15.2. Clasificarea asigurărilor (forme şi
tipuri).
15.3. Noţiunea şi caracterele juridice a 1
contractului de asigurare.
15.4. Elementele contractului de asigurare.
15.5. Conţinutul şi efectele contractului de
asigurare.

16. Tranzacţia
16.1. Noţiunea şi caracterele juridice a
tranzacţiei.
16.2. Elementele tranzacţiei
16.3. Conţinutul şi efectele tranzacţiei. 1 1

17. Jocuri şi pariuri


17.1. Noţiunea şi caracterele juridice a
jocurilor şi pariurilor.
17.2. Elementele şi conţinutul contractelor
de jocuri şi pariuri.

18. Dispoziţii generale cu privire la moştenire


18.1. Noţiunea moştenirii.
18.2. Felurile moştenirii şi masa
succesorală.
18.3. Deschiderea succesiunii.
1
18.4. Momentul şi locul deschiderii
succesiunii.
18.5. Condiţiile prevăzute de lege pentru a
moşteni.

19. Moştenirea testamentară


19.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale
testamentului.
19.2. Formele testamentului.
19.3. Dispoziţii testamentare.
19.4. Modificarea, revocarea, caducitatea şi
nulitatea testamentului.
19.5. Executarea testamentului.
19.6. Legatul.
1
20. Moştenirea legală
20.1. Noţiunea moştenirii legale.
20.2. Principiile moştenirii legale.
1
20.3. Clasele de moştenitori.
20.4. Reprezentarea succesorală.
PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 6 / 7

21. Rezerva şi opţiunea succesorală


21.1. Noţiunea rezervei succesorale.
21.2. Caracterele juridice ale rezervei
succesorale.
1
21.3. Opţiunea succesorală:
a) Acceptarea succesiunii;
b) Renunţarea la succesiune.

TOTAL:
24 16 8

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994.


2. Codul Civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2002, MO al RM din 22
iunie 2002.
3. Comentariul Codului Civil al Republicii Moldova, volumul II, Chişinău:
Arc, 2005 (F.E.P.”Tipografia Centrală”).
4. Gheorghe Chibac, Aurel Baiesu, Alexandru Rotari, Oleg Efrim, Drept
civil. Contracte şi succesiuni. Volumul III, Ediţia III-a, revăzută şi completată
Bibliografia minimală
Chişinău: Cartier, 2010.
5. Drept civil: Partea specială: Scheme, speţe, teste; sub red. Gheorghe
Chibac, Sergiu Baieş, Chişinău: S.n., 2013
6. Moţiu F., Contractele speciale în noul Cod civil. Curs universitar,
Bucureşti: Wolters Kluwer, 2010;
7. Dincă R., Contractele civile speciale în noul Cod civil. Note de curs,
Bucureşti: Universul Juridic, 2013;
Formele de organizare a lucrului cu studenţii sînt:
1. lucrul în grup şi lucrul individual.
Metodele potrivite sînt:
Tehnologiile didactice
2. studiul de caz, investigaţia, analiza, definirea noţiunilor principale;
3. utilizarea tabelelor, schemelor şi speţelor pentru sistematizarea
materiei.
La evaluarea finală se va ţine cont de: expunerea logică şi consecventă
a materialului, argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la doctrină, analiza
subiectului în baza reglementării juridice, cu referire la practica judiciară şi
Modalitatea evaluării doctrină, utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, nivelul
finale lingvistic al expunerii (stilul, utilizarea corectă a terminologiei juridice).
Evaluarea finală se va face sub formă de examen în formă scrisă, care
se desfăşoară prin prezentarea răspunsurilor la subiectele din testul de
examinare şi rezolvarea unei speţe.
Stabilirea notei finale Reuşita curentă (evaluarea formativă) 50%
(ponderea exprimată Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 50%
în %)

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2 8. Pregătire prezentări orale 4


PA 7.5.1 RED.: 01

PROGRAMA ANALITICĂ DATA: 28.08.2015

(CURRICULUMUL CURSULUI) Pag. 7 / 7

2. Studiu după manual, suport de curs 10 9. Pregătire examinare finală 10


3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 10
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10 11. Documentare pe teren -
5. Activitate specifică de pregătire seminar
10 12. Documentare pe INTERNET 10
şi/sau laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri
10 13. Alte activităţi 10
etc.
7. Pregătire teste, lucrări de control 10 14. Alte activităţi 6
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =126

Data completării: _____________ Semnătura titularului: _______________