Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI
Anul I — Nr. 2 COMUNICATE, DECRETE-LEGE, DECRETE,
Luni, 25 decembrie 1989
H O TA R IR I A L E G UVERNULUI ŞI A LTE ACTE

SUMAR

Pagina

COMUNICATE
Comunicat al Consiliului Frontului Salvării Naţionale 1—2

COMUNI CATE
COMUNICAT
al Consiliului Frontului Salvării Naţionale
Prăbuşirea odioasei dictaturi a clanului Ceauşescu 2. Armata este singura deţinătoare a armelor, braţul
a adăugat o ultimă pagină cronicii sîngeroase a anilor ferm al apărării intereselor poporului. Toţi care au
de suferinţe îndurate de poporul român. Elemente intrat în aceste zile în posesia armamentului şi a mu­
declasate şi iresponsabile rămase fidele tiranului au niţiilor, indiferent de împrejurări, trebuie să-l predea
încercat să continue practica teroristă a vechiului re­ de urgenţă, cel mai tîrziu pînă luni 25 decembrie ora
gim, dedîndu-se la provocări, atacuri asupra popu­ 17. Gei care nu se vor supune acestor prevederi se vor
laţiei civile, ucigînd fără discriminare oameni neînar­ face vinovaţi de încălcarea gravă a legalităţii, fiind
maţi, atacînd instituţii publice, întreprinderi indus­ pedepsiţi cu cea mai mare severitate.
triale, obiective militare, unităţi comerciale, spitale şi 3. Unităţile Ministerului de Interne se vor integra
locuinţe. Ministerului Apărării Naţionale care preia comanda
Poporul român şi-a afirmat încă o dată uriaşa unică asupra tuturor trupelor şi mijloacelor de luptă
energie morală descătuşată de voinţa sa eliberatoare. ale ţării.
Armata şi-a făcut datoria, ca şi o mare parte din Organele de miliţie şi pompierii îşi păstrează toate
lucrătorii Ministerului de Interne. atribuţiile specifice, pe care trebuie să şi le exercite
cu toată fermitatea.
Revoluţia a învins. 4. Conducerile şi toţi oamenii muncii sînt chemaţi
In vederea restabilirii complete a situaţiei şi a asi­ să asigure protecţia unităţilor economice, comerciale,
gurării liniştii necesare unei vieţi normale în socie­ sanitare, de învăţămînt, ştiinţă şi cultură. Societatea
tatea noastră liberă, Consiliul Frontului Salvării Na­ românească trebuie să funcţioneze normal prin con­
ţionale hotărăşte adoptarea unor măsuri excepţionale, tribuţia devotată a fiecăruia dintre noi.
imperios necesare momentului actual: De asemenea, facem apel la toţi concetăţenii să spri­
1. O încetare completă şi imediată a focului pe jine organele de ordine în asigurarea integrităţii
întreg teritoriul ţării. -Oricine va încălca această dis­ localurilor ambasadelor şi imunitatea diplomaţilor.
poziţie se va face vinovat de crimă împotriva poporu­
lui român, fiind pasibil de cea mai promptă şi necru­ 5. Organele noilor structuri ale democraţiei trebuie
ţătoare pedeapsă. Să nu mai fie vărsată nici o picătură să-şi înceapă urgent activitatea de refacere a ţării,
de sînge. constituindu-se "ferm, intrînd imediat în ■subordinea
Totodată, orice act de vandalism şi distrugere, pre­ consiliului şi adoptînd, împreună cu acesta, măsurile
cum şi răzbunările personale, se situează în afara legii, de ordin politic, social, administrativ şi economie,
pătînd nobleţea revoluţiei noastre. » absolut necesare primelor etape ale reconstrucţiei.
Vinovăţia dictatorului şi a foştilor săi lachei în faţa Fie ca primul Nou An liber să aducă în România,
istoriei şi a legilor va fi stabilită de tribunale, care o dată cu bucuria eliberării, liniştea şi calmul care ne
vor hotărî cu toată severitatea sancţiunile cuvenite vor permite asumarea tuturor răspunderilor unui po­
pentru acţiunea de distrugere a ţării. por care-şi afirmă demnitatea.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr . 2

Consensul naţional, conlucrarea forţelor creatoare teroriste care au continuat — deşi, precum vedeţi, sînt
ale ţării» tuturor categoriilor sociale de orice naţiona­ in slăbire — dar şi al unor manifestări de oarecare
litate constituie condiţia vitală şi garanţia înfăptuirii anarhie — este absolut necesar să realizăm o unitate
obiectivelor fundamentale ale procesului revoluţionar de acţiune a tuturor forţelor interesate în redresarea
în România. ţării, să curmăm orice acţiuni care pot să împiedice
însănătoşirea vieţii noastre, desfăşurarea activităţii
★ normale în toate sectoarele de activitate, asigurarea
securităţii individuale a tuturor cetăţenilor, condiţii
După ce Virgil Măgureanu a dat citire Comunica­ normale pentru desfăşurarea vieţii paşnice a ţării.
tului Consiliului Frontului Salvării Naţionale, a luat Acesta este sensul tuturor măsurilor care sînt preconi­
cuvîntul Ion Uiescu, care a spus : zate în acest comunicat, pentru care cerem sprijinul
Ţinînd seama de fenomenele grave care se produc activ al tuturor celor interesaţi în realizarea pînă la
în societatea noastră — rezultat al vidului de putere capăt a obiectivelor transformărilor revoluţionare, în-
care s-a creat prin răsturnarea dictaturii şi al actelor tr-adevăr revoluţionare, care au loc în ţara noastră.

EDITOR : C O NSILIU L FRO N TU LU I Ş A L V A R II N A Ţ IO N A L E ___________

Adresa pentru publicitate : Combinatul poligrafic Bucureşti — Biroul de publicitate ţ l difuzară*


pentru Monitorul Oficial, Bucureşti, str, lllanduzlel nr. 1, sectorul 8 , telefon li.77,03. ,
Tiparul ; Combinatul poligrafia Bucureşti — Atelierul „M onitorul O ficial", Bucureşti, Preţul 1,50 l e i j 40.816 I
•tr. Jiului nr. m, telefon W.*a.sg. -1.
Monitorul Oficial al României nr. 3/1980 conţine Z pagini.