Sunteți pe pagina 1din 23

IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun.

Hînceşti

Comisia Metodică “Limbă şi Comunicare”

“APROBAT” “ COORDONAT”

Director_______________ / A. Plăcintă / Director-adjunct instruire __________ / G.Tripac /


__________ ______________ 2019 _________ _______________________2019

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba şi literatura română pentru clasa a V - a ”A”
anul de studii 2018 – 2019
Profesor: Pascal Tatiana,
Grad didactic II
Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei
Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2019
Şeful comisiei _________________ Antohi Svetlana

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 90 114 204

Evaluare 5 6 11
Analiza evaluărilor 5 6 11
Competenţe specifice disciplinei :

1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și


toleranță.
2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă.
3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie
şi atitudine creativă.
4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate
pentru propria exprimare.
5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice,
gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes.
Unități de competență:
1.1. Formularea argumentelor despre limba română ca limbă maternă şi ca limbă de stat
1.2. Explicarea conceptului de identitate etnică, lingvistică, culturală
2.1 . Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, informaţiilor explicite și implicite, în diverse tipuri de texte orale
2.2. Utilizarea resurselor fono-respiratorii individuale în comunicarea orală
2.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui
3.2. Identificarea componentelor de structură a textului literar și nonliterar
3.3. Formularea ghidată a mesajului textului literar
3.4. Exprimarea propriilor stări postlectorale
3.5. Rezumarea unui text narativ în baza planului simplu de idei
3.6. Identificarea valorilor literar-artistice ale textului pe parcursul lecturii
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut
3.8. Caracterizarea personajelor literare din perspectiva valorilor
3.9. Compararea unor personaje din diferite opere literare din perspectiva valorilor
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor cu păstrarea structurii şi a aspectului îngrijit
4.2. Aranjarea în pagină a textului literar și nonliterar
4.3. Exprimarea, în scris, a unor informaţii, opinii pentru varii texte
4.4. Elaborarea textelor nonliterare pentru e-comunicare
5.1. Exprimarea intențiilor de comunicare prin achiziții lexicale, fonetice, gramaticale
5.2. Respectarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare
5.3. Identificarea strategiilor de învăţare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor
5.4. Monitorizarea propriei exprimări prin raportare la normă
6.1. Identificarea informațiilor esențiale receptate din cotidian
6.2. Exprimarea experienţelor de lectură prin texte recomandate pentru gestionarea propriei învăţări
Bibliografie

1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele V-IX (aprobat prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);
2. Crișan A., Dobra S., Sămihăian F. Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a V-a. Știința, 2015.
3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2019 -2020
Unitatea de învățare nr. I

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
1. Introducere la cursul de limbă şi literatură română. 1 Discuții
Structura manualului
2. 1.1 Limba română,limba maternă ”Limba 1 Lectura interogativă
românească” de și expresivă a
Gheorghe Sion textului
3. 1.2 Atelier de discuție:Limba română și cultura națională ”Limba 1 Argumentarea
românească” de necesității de
Gheorghe Sion comunicare în limba
română
4. 3.1 Cartea – obiect cultural ”Ex-Libris”de 1 Identificarea în text a
3.3 T.Arghezi figurilor de stil
5. 3.2 Părţile componente ale cărţii. Informaţiile de pe 1 Organizarea
coperte informației / a
termenilor în
clustering
6. 3.2 Interiorul cărţii 1 Selectarea şi
discernerea
informaţiilor
relevante
7. 3.1 Cartea şi biblioteca „Cele dintâi 1 Ascultarea activă,
3.4 lecturi” de M. lectura cu voce a
Eliade textului
8. 3.7 Limbajul şi expresivitatea textului literar 1 Exerciții de
„Cele dintâi
identificarea a
lecturi” de M.
sensurilor cuvintelor
Eliade
necunoscute
9. 3.8 Timpul , spaţiul şi personajele prezentate „Cele dintâi 1 Identificarea
lecturi” de M. indiciilor de timp și
Eliade spațiu
10. 3.6 Interpretarea textului. „Cele dintâi 1 Identificarea
3.8 Cartea şi fascinaţia lecturii lecturi” de M. cuvintelor- cheie din
Eliade text
11. 2.1 1 Dialogul
Tipuri şi modalităţi de comunicare
12. 2.1 Condiţiile şi componentele situaţiei de comunicare 1 Joc de rol
13. 2.2 1 Recunoaşterea
vorbitorului din
diferite înregistrări
audio, făcute de
Dicția,arta de a pronunța corect
elevi, având drept
criteriu o idee
enunţată anterior de
acesta
14. 2.3 1 Prezentarea orală de
Atelier de discuție: Cum descriem o carte?
5.2 carte (algoritmul)
15. 3.1 „Poveste fără 1 Demonstrarea
3.6 sfârşit” de M. înţelegerii textului
3.9 Atelier de lectură şi scriere Ende audiat prin răspuns la
întrebări
Diagrama Venn
16. CS 3 Selecție de 1 Exerciții de
Exerciţii de recapitulare la modulul ”Cartea-obiect de exerciții interpretare a
cultură” textului

17. CS 3 1 Dictare cu sarcini


4.1 Evaluare iniţială
5.2
18. Analiza probei de evaluare 1 Comentarea grilei
de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. II

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
19. 5.1 Vocabularul limbii române.Rolul cuvântului în 1 Exerciții cu caracter
5.2 comunicare ludic
20. 5.2 Cuvântul-formă și conținut.Definirea cuvântului 1 Exerciții de utilizare
5.3 a dicționarului
21. 5.2 Dicţionarul explicativ 1 Exerciții de utilizare
5.3 a dicționarului
22. 5.2 Modificări în ortografia limbii romîne:DOOM- 1 Exerciții de utilizare
5.3 2,2010. Reguli de scriere cu ”â” și ”sunt” a dicționarului
23. 5.1 Cuvânt de bază/derivat 1 Analiza faptelor de
limbă
24. 5.1 Structura morfematică a cuvântului: temă, rădăcină, 1 Exerciții de utilizare
5.2 sufix, prefix adecvată a
terminologiei
lingvistice;

25. 5.1 Familia lexicală 1 Exerciții de utilizare


5.2 adecvată a
terminologiei
lingvistice;

26. 5.1 Câmpul lexical 1 Analiza faptelor de


5.2 limbă
27. 5.3 Sinonimele.Antonimele.Dicționarele tematice 1 Exerciții de utilizare
5.4 a dicționarului;
Exerciții de
recunoaștere, de
completare, de
înlocuire
28. 3.1 Opera literară.Raportul dintre realitate și ficțiune 1 Lectura expresivă a
3.4 „O furnică” de T. textului, lectura cu
Arghezi voce a textului

29. 3.7 Limbajul şi expresivitatea textului literar.Vocabular 1 Lectura interogativă


„O furnică” de T.
și expresivă a
Arghezi
textului
30. 3.7 Realitate şi ficţiune.Personificarea „O furnică” de T. 1 Identificarea în text a
Arghezi figurilor de stil
31. 3.6 Interpretarea textului. Lumea vietăților mărunte și „O furnică” de T. 1 Exerciții de
3.3 universul uman Arghezi interpretare a
textului
Recitare expresivă
32. 3.1 1 Lectura expresivă a
3.4 textului, lectura cu
3.3 „Povestea voce a textului
Atelier de lectură furnicii” de I. Demonstrarea
Druţă înţelegerii textului
audiat prin răspuns la
întrebări
33. 3.9 Atelier de scriere: Continuă povestea:” Ce se va „Povestea 1 Atelier de scriere
4.1 întâmpla în ziua a patra cu furnica ?” furnicii” de I.
5.2 Druţă
34. 3.4 4.1 Exerciţii de recapitulare la modulul ” Realitate și Selecție de 1 Exercițiul
3.3 5.2 ficțiune. Lexicul” exerciții
35. 3.4 4.1 Evaluare sumativă la modulul ” Realitate și ficțiune. 1 Test de evaluare
3.3 5.2 Lexicul”
36. Analiza probei de evaluare 1 Comentarea grilei
de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. III

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
37. 3.2 Textul literar.Limbajul şi expresivitatea textului literar „Sfârşit de 1 Lectura interogativă
3.4 toamnă” de V. și expresivă a
Alecsandri textului
38. 3.2 Elemente de versificaţie: versul, strofa, rima „Sfârşit de 1 Analiza faptelor de
toamnă” de V. limbă
Alecsandri
39. 3.3 Imaginea toamnei în textul literar „Sfârşit de 1 Lucrare pentru
3.6 toamnă” de V. portofoliu (desen în
Alecsandri baza textului )

40. 3.7 Figuri de stil: comparaţia „Sfârşit de 1 Identificarea în text a


toamnă” de V. figurilor de stil
Alecsandri
41. 3.6 „Sfârşit de 1 Exerciții de
Interpretarea textului toamnă” de V. interpretare a
Alecsandri textului
42. 3.2 Trăsături specifice textelor nonliterare.Notițele 1 Revizuirea unor
6.1 texte personale
43. 6.1 1 Elaborarea unui plan
Orarul activităților
personal de lucru
44. 4.4 1 Elaborarea unor
texte nonliterare cu
Mesajul telefonic și mesajul electronic
ajutorul tehnologiilor
informaționale
45. 5.1 Sunetul şi litera.Alfabetul limbii române 1 Definirea sensului de
bază al cuvântului
uzual
46. 5.1 Tipuri de sunete:vocalele, consoanele, semivocalele 1 Exersarea rostirii
vocalelor,
consoanelor
47. 5.1 Diftongul. Triftongul 1 Identificarea
elementelor de limbă
48. 5.2 1 Identificarea
Silaba. Accentul fonetic elementelor de limbă

49. 5.3 1 Exerciții de


Despărţirea în silabe. Trecerea cuvintelor din rând în
antrenare a sunetelor
rând
în silabe
50. 5.3 1 Identificarea
informației necesare
Semnele ortografice și de punctuaţie
în DOOM
Dictare comentată
51. 3.1 1 Proiect de grup
Proiect de grup: Culorile toamnei în literatură și
3.4
pictură
3.3
52. 3.4 4.1 Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
3.3 5.2 „Versificația.Comparația.Fonetica” exerciții
53. 3.4 4.1 Evaluare sumativă la modulul 1 Dictare cu sarcini
3.3 5.2 „Versificația.Comparația.Fonetica”
54. 1 Comentarea grilei
de evaluare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. IV

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
55. 3.1 1 Demonstrarea
„Balada celor
3.4 Textul narativ. Lectura interogativă şi analitică a înţelegerii textului
cinci motănaşi”
textului audiat prin răspuns
de I. Druţă
la întrebări
56. 3.2 „Balada celor 1 Elaborarea de hărţi
Subiectul operei literare.Momentele subiectului cinci motănaşi” ale naraţiunii
de I. Druţă
57. 3.2 „Balada celor 1 Aranjarea
3.8 cinci motănaşi” informaţiei în tabel
Naraţiunea ca mod de expunere.Personajele
de I. Druţă cronologic,
clustering
58. 3.5 „Balada celor 1 Identificarea ideilor
cinci motănaşi” principale în
Interpretarea textului.Temă și idee principală. Planul
de I. Druţă secvenţele concrete
simplu de idei
de text

59. 5.1 1 Identificarea


Verbul ca parte de vorbire.Număr,persoană,mod,timp
elementelor de limbă
60. 5.1 1 Identificarea
Modurile personale şi modurile nepersonale
elementelor de limbă
61. 5.1 Modul indicativ. Prezentul 1 Dictare comentată
62. 5.1 1 Comentarea
Timpul trecut:imperfectul,perfectul compus
ortogramelor
63. 5.1 1 Identificarea
Viitorul.Structura viitorului
elementelor de limbă
64. 5.1 1 Identificarea
Modul imperativ.Structura modului imperativ.
5.2 elementelor de
Propoziția imperativă
limbă
65. 5.1 1 Identificarea
Modurile nepersonale:infinitivul elementelor de
limbă
66. 5.1 1 Analiza faptelor de
Modurile nepersonale:participiul
limbă
67. 5.3 1 Identificarea
informaţiei necesare
Verbele auxiliare:a avea, a vrea
din dicţionarul
ortografic
68. 3.1 „Ciobănilă” de V. 1 Reacţia cititorului;
3.4 Atelier de lectură. Voiculescu Atelier de lectură
3.3 3.6 (fragment)
69. 4.2 1 Atelier de scriere
Atelier de scriere:Improvizarea unei poveşti/povestiri
4.3
cu titlul „ Balada celor (5,6,7,...) puişori/căţeluşi”
5.2
70. 3.4 4.1 Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
3.3 5.2 „Narațiunea.Verbul” exerciții
71. 3.4 4.1 1 Test de evaluare
Evaluare sumativă la modulul „Narațiunea.Verbul”
3.3 5.2
72. 1 Comentarea grilei
de evaluare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. V

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
73. 3.1 1 Demonstrarea
„Amintiri din
3.4 Lectura interogativă şi analitică a fragmentului de înţelegerii textului
copilărie” de I.
text audiat prin răspuns
Creangă
la întrebări
74. 3.2 Caracterul vocabularului.Regionalismele 1
75. 3.7 „Amintiri din 1 Identificarea în text a
copilărie” de I. figurilor de stil
Figurile de stil: enumeraţia, repetiţia
Creangă(fragment
ul ”La cireșe”)
76. 3.8 „Amintiri din 1 Aranjarea
3.9 copilărie” de I. informaţiei în tabel
Acțiunea povestiri,personajele,timpul și naratotul
Creangă(fragment cronologic,
ul ”La cireșe”) clustering
77. 3.4 „Amintiri din 1 Reacţia cititorului
copilărie” de I.
Umorul și semnificația întâmplării
Creangă(fragment
ul ”La cireșe”)
78. 3.5 1 Identificarea ideilor
„Amintiri din
principale în
copilărie” de I.
Rezumatul.Pregătirea rezumării secvenţele concrete
Creangă(fragment
de text
ul ”La cireșe”)
79. 3.5 „Amintiri din 1 Rezumatul
4.1 copilărie” de I.
Redactarea rezumatului. Rezumatul oral
Creangă(fragment
ul ”La cireșe”)
80. 5.1 1 Identificarea
Substantivul.Substantive comune și proprii. Genul şi
elementelor de
numărul substantivelor
limbă
81. 5.2 1 Analiza faptelor de
Articolul substantival hotărât și nehotărât
limbă
82. 5.1 1 Exerciții de utilizare
5.2 adecvată a
Cazurile substantivului. Cazul nominativ
terminologiei
lingvistice
83. 5.2 1 Analiza faptelor de
Prepoziţia. Regimul cazual al prepoziţiilor
limbă
84. 5.1 1 Identificarea
Cazul acuzativ și vocativ elementelor de
limbă
85. 5.2 1 Exerciții de utilizare
adecvată a
Cazul dativ şi cazul genitiv
terminologiei
lingvistice
86. 3.1 „Amintiri din 1 Atelier de lectură
3.4 copilărie” de I. Harta conceptuală
Atelier de lectură
3.3 3.6 Creangă(fragment
ul ”La scăldat”)
87. 2.3 Atelier de discuție: Relatarea întâmplărilor din 1 Pagina de jurnal
5.4 copilărie
88. 3.6 4.1 Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
3.3 5.2 „Rezumatul.Substantivul” exerciții
89. 3.6 4.1 Evaluare sumativă la modulul 1 Test de evaluare
3.3 5.2 „Rezumatul.Substantivul”
90. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. VI

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
91. 3.1 1 Demonstrarea
3.4 „Vizită” de I.L. înţelegerii textului
Lectura interogativă şi analitică a textului
Caragiale audiat prin răspuns
la întrebări
92. 3.2 1 Exerciții de
„Vizită” de I.L.
3.5 Acţiunea, timpul şi spaţiul întâmplării interpretare a
Caragiale
textului
93. 3.8 1 Aranjarea
3.9 „Vizită” de I.L. informaţiei în tabel
Personajele textului.Tipuri de personaje
Caragiale cronologic,
clustering
94. 3.2 „Vizită” de I.L. 1 Lectura pe roluri a
Dialogul ca mod de expunere
Caragiale dialogurilor
95. 3.5 1 Identificarea ideilor
principale în
„Vizită” de I.L.
Planul simplu de idei al textului.Rezumatul secvenţele concrete
Caragiale
de text

96. 6.1 Informaţii despre persoane sau despre obiecte 1 Construirea


dialogului, utilizând
formulele date
Jocul de rol
97. 5.1 Pronumele personal. Persoana, numărul şi genul 1 Exerciții de utilizare
pronumelui personal adecvată a
terminologiei
lingvistice
98. 5.2 Declinarea pronumelui personal în cazul nominativ 1 Analiza faptelor de
limbă
99. 5.4 Declinarea pronumelui personal în cazul acuzativ şi 1 Identificarea
dativ elementelor de
limbă
100. 5.2 Declinarea pronumelui personal în cazul genitiv, 1 Analiza faptelor de
vocativ limbă
101. 5.4 Declinarea pronumelui personal de politeţe 1 Identificarea
elementelor de
limbă
102. 5.3 Ortografia pronumelui 1 Identificarea
informaţiei necesare
din dicţionarul
ortografic
103. 5.1 Ce este numeralul ?Numeralul cardinal 1 Analiza faptelor de
limbă
104. 5.1 Numeralul ordinal 1 Identificarea
elementelor de
limbă
105. 5.2 Valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale 1 Exerciții de utilizare
numeralului cardinal adecvată a
terminologiei
lingvistice
106. 5.3 Ortografia numeralului 1 Identificarea
informaţiei necesare
din dicţionarul
ortografic
107. 3.1 „D-l Goe” de I. L. 1 Atelier de lectură
3.4 Atelier de lectură Caragiale
3.3 3.6
108. 3.6 4.1 Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
„Dialogul.Pronumele.Numeralul” exerciții
109. 3.6 4.1 Evaluare sumativă la modulul 1 Test de evaluare
„Dialogul.Pronumele.Numeralul”
110. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 20
Unitatea de învățare nr. VII

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
111. 3.1 „În Pădurea 1 Demonstrarea
3.4 Petrişorului” de înţelegerii textului
Lectura interogativă şi analitică a textului
M. Sadoveanu audiat prin răspuns
(fragment) la întrebări
112. 3.2 „În Pădurea 1 Exerciții de
3.5 Petrişorului” de interpretare a
Elementele descrise şi ordinea lor în descriere
M. Sadoveanu textului
(fragment)
113. 3.2 „În Pădurea 1 Aranjarea
3.4 Petrişorului” de informaţiei în tabel
Imaginea de ansamblu şi detaliile
M. Sadoveanu cronologic,
(fragment) clustering
114. 3.7 „În Pădurea 1 Identificarea în text a
Petrişorului” de figurilor de stil
Figuri de stil în text.Epitetul
M. Sadoveanu
(fragment)
115. 3.7 „În Pădurea 1 Identificarea în text a
Petrişorului” de figurilor de stil
Epitetul simplu și multiplu.Epitetele cromatice
M. Sadoveanu
(fragment)
116. 5.1 1 Analiza faptelor de
Adjectivul. Clasificarea adjectivului
limbă
117. 5.3 1 Identificarea
Acordul adjectivului cu substantivul determinat elementelor de
limbă
118. 5.2 1 Exerciții de utilizare
adecvată a
Funcţiile sintactice ale adjectivului
terminologiei
lingvistice
119. 5.4 1 Analiza faptelor de
Formarea adjectivelor
limbă
120. 5.3 1 Identificarea
Ortografia adjectivului
informaţiei necesare
din dicţionarul
ortografic
121. 4.1 4.2 1 Dispunerea grafică
în pagină a
Părțile textului scris:introducere,cuprins,încheiere. elementelor
constituiente ale
textului
122. 5.4 6.1 1 Revizuirea unor
Adecvarea la temă
texte personale
123. 4.1 4.2 Atelier de scriere:Cum descriem? Redactarea 1 Monologul
5.2 descrierii. descriptiv
124. 3.1 „În Pădurea 1 Exerciții de
3.4 Petrişorului” de interpretare a
Atelier de lectură.
3.3 3.6 M. Sadoveanu textului
(textul integral)
125. 3.6 4.1 Selecție de 1 Exercițiul
Exerciţii recapitulative la modulul
6.2 exerciții
„Descrierea.Epitetul.Adjectivul”
126. 2.1 2 Prezentarea
Evaluare sumativă orală la modulul
2.3 cărții ”Doc” de
„Descrierea.Epitetul.Adjectivul”
6.2 Nicolae Esinencu
127. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. VIII

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
128. „Prâslea cel 1
Povestea și basmul.Lectura expresivă a textului
voinic şi merele
de aur” de
P.Ispirescu
(fragmente)
129. „Prâslea cel 1
voinic şi merele
Limbajul şi expresivitatea textului artistic de aur” de
P.Ispirescu
(fragmente)
130. „Prâslea cel 1
voinic şi merele
Timpul şi spaţiul întâmplării în poveste de aur” de
P.Ispirescu
(fragmente)
131. „Prâslea cel 2
voinic şi merele
Personajele din poveste.Personajele pozitive și
de aur” de
negative.Eroul și ajutoarele
P.Ispirescu
(fragmente)
132. „Prâslea cel 1
voinic şi merele
Povestea -creaţie populară.
de aur” de
Situaţii şi formule specifice poveștilor
P.Ispirescu
(fragmente)
133. „Prâslea cel 1
voinic şi merele
Semnificaţia poveștii de aur” de
P.Ispirescu
(fragmente)
134. Predicatul. Tipuri de predicat 1
135. Predicatul verbal 2
136. Comunicare.Povestirea 1
137. Atelier de scriere:Realizarea unei scurte povestiri 1
distractive ( Ex. 1, p.198)
138. „Zâna munţilor” 2
Atelier de lectură
de P. Ispirescu
139. Abaterea de la normă:cacofonia Selecție de texte 1
140. Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
„Povestea.Predicatul” exerciții
141. Evaluare sumativă la modulul 1 Test de evaluare
„Povestea.Predicatul”
142. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. IX

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
143. Legenda-creație populară.Lectura interogativă şi 1
„Dragoş-Vodă”
analitică a textului literar
144. Timpul şi spaţiul întâmplării în legendă „Dragoş-Vodă” 1
145. Personajele textului „Dragoş-Vodă” 1
146. Subiectul operei literare „Dragoş-Vodă” 1
147. Interpretarea textului.Legenda descălecatului „Dragoş-Vodă” 1
148. ”Filemon și 1
Mitul antic.Lectură iniţială atextului. Baucis” de
A.Mitru
149. ”Filemon și 1
Lectura interogativă şi analitică a textului Baucis” de
A.Mitru
150. ”Filemon și 1
Timpul şi spaţiul întâmplării în mit Baucis” de
A.Mitru
151. ”Filemon și 1
Personajele. Baucis” de
A.Mitru
152. ”Filemon și 1
Ce este mitul? Interpretarea textului Baucis” de
A.Mitru
153. Ce este subiectul 1
154. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul 1
155. Texte de interes personal.Relatarea unor întâmplări 1
personale
156. Scrisoarea. Tipuri de scrisori. Selecție de mostre 1
157. Structura scrisorii și aranjarea în pagină 2
158. Legende despre 1
Atelier de lectură
faună și floră
160. Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
„Legenda.Mitul.Subiectul” exerciții
161. Evaluare sumativă: 1 Prezentarea orală a
Proiect individual ”Harta culturală a proiectului,conform
orașului/satului meu” algoritmului
162. 1 Formularea
Analiza probei de evaluare
concluziilor
Total 20
Unitatea de învățare nr. X

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
163. „Ce te legeni...” 1
Poezia lirică.Limbajul şi expresivitatea textului literar
de M. Eminescu
164. „Ce te legeni...” 1
Dialogul imaginar.Rolul expresiv al figurilor de stil
de M. Eminescu
165. „Ce te legeni...” 1
Interpretarea textului liric
de M. Eminescu
166. „Ce te legeni...” 1
Versificaţia: versul, strofa, tipuri de strofă
de M. Eminescu
167. „Ce te legeni...” 1
Dicția,arta de a pronunța corect
de M. Eminescu
168. Felicitarea.Structură și aranjare în pagină Selecție de texte 2
169. ”Bate vânt” de 1
Atelier de lectură
Dm.Matcovschi
170. ”Bate vânt” de 1
Interpretarea textului.Figuri de stil.
Dm.Matcovschi
171. ”Bate vânt” de 1
Relația Om-Natură
Dm.Matcovschi
172. Poezii despre 2
Recital de poezie despre natură din opera lui
natură din creaţia
M.Eminescu
lui M. Eminescu
173. Ce este atributul?Exprimarea atributului 2
174. Atributul . Exerciţii aplicative 1
175. Exerciţii recapitulative la modulul Selecție de 1 Exercițiul
„Poezia lirică.Atributul” exerciții
176. Evaluare sumativă la modulul 1 Test de evaluare
„Poezia lirică.Atributul”
177. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
Total 18
Unitatea de învățare nr. XI

Nr. Unitatăți de Unitatăți de conținut Texte Nr. Data Activități/ strategii/ Observații
de competență literare/ de ore produse
ord. graniță/ surse
178. „Boierul şi 1
Snoava.Limbajul şi expresivitatea textului
Păcală”
179. „Boierul şi 1
Etapele naraţiunii. Personajele
Păcală”
180. „Boierul şi 1
Interpretarea textului
Păcală”
181. Ce este complementul? 2
182. Propoziția.Noțiuni generale 1
183. Formule specifice dialogului 1
184. Reguli de acces la cuvânt: întreruperi, suprapuneri, 1
luarea/ predarea cuvântului, așteptarea rândului la
cuvânt
185. Frîmântarea de limbă Selecție de texte 1
186. Proverbul. Zicătoarea Selecție de texte 1
187. Ghicitoarea Selecție de texte 1
188. Atelier de lectură:snoavele românești Snoave românești 1
189. Atelier de discuție:Valorile familiei mele 1
190. Sistematizarea și generalizarea materiei studiate Selecție de 3 Exercițiul
anual exerciții
191. Evaluare finală 2 Test de evaluare

192. 1 Exerciții de
redactare
Analiza probei de evaluare
Formularea
concluziilor
193. Generalizare.Lectura pentru vacanță 1
Total 20