Sunteți pe pagina 1din 2

Voi încerca să formulez câteva măsuri care pot duce la facilitarea incluziunii sociale în cadrul

Colegiului ”Mihai Viteazul ” Ineu:


1. Predare diferențiată: profesorii să fie capabili (sau să învețe metode adecvate) să facă fată
problemelor elevilor care au dificultăți, vin din familii dezavantajate, nu sunt integrați în clasă,
școală;
2. Programă școlară diferențiată: curricular trebuie adaptată nevoilor elevilor și capacității lor;
3. Descurajarea discriminării în scoli: introducerea unor reguli bine definite și stricte prin care se
poate reduce comportamentul discriminativ al profesorilor fată de elevii dezavantajați;
4. Suplimentarea personalului de sprijin pentru elevii cu dificultăți: mai mulți psihologi școlari,
asistenți sociali, mediatori școlari și psihopedagogi;
5. Stimularea parteneriatelor: încurajarea parteneriatelor (prin proiecte comune) între școală,
familiile dezavantajate și ONG-uri;
6. Respectarea diversității: profesorii ar trebui să fie capabili să încurajeze și să respecte toți elevii
și să adopte o atitudine mai sportivă fată de cei dezavantajați;
7. Introducerea unor programe suplimentare: școlile au nevoie de noi programe și sisteme de
suport (de „genul școală după școală”, școala părinților, etc.) și de activități de socializare, care
să-i ajute pe elevi să se cunoască mai bine și să-și dezvolte valorile morale pro-sociale;
8. Recompensarea profesorilor: salarii mai motivante, recunoașterea bunelor practici etc.;
9. Oportunități de finanțare: școlile trebuie să depună proiecte pe tema includerii elevilor
dezavantajați; școlile ar trebui să poată oferi burse școlare pentru a-i sprijini financiar pe elevii
dezavantajați;
10. Orientare școlară și consiliere și vocațională obligatorie pentru toți elevii de gimnaziu; astfel,
s-ar evita înscrierea elevilor în scoli unde urmează calificări pentru care nu au aptitudini;
11. Regulament școlar mai ferm: școlile trebuie să dispună de un regulament care să trateze mai
ferm problemele de absenteism și violenta și să fie în același timp obligate să pună în practică și
să respecte acest regulament
12. Necesitatea continuării procesului de schimbare a atitudinilor individuale si sociale ale
profesorilor, copiilor, părinților, actorilor locali si factorilor decidenți cu privire la educația
incluziva prin continuarea acțiunilor care sa duca la schimbarea de mentalitate si acceptarea
diversității copiilor, adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili in grădinița, scoală, etc;
13. Necesitatea recunoașterii dreptului copiilor la o educație incluziva in propria lor comunitate
si întreprinderea tuturor masurilor pentru a face posibil acest lucru;
14. Promovarea unui învățământ favorabil incluziunii si a învățării de-a lungul vieții pentru toți
copiii si tinerii;
15. Găsirea unor soluții pentru escaladarea barierelor din scoală:
 Schimbarea de orientare a învățământului din centrare pe profesori/ discipline / orar
pe nevoile copilului;
 Acceptarea (nu doar declarativa) a copiilor cu dizabilități in scoală si crearea unei
atmosfere care sa ajute toți elevii sa beneficieze de serviciile educaționale;
 Oferirea in scoală a serviciilor de care au nevoie elevii cu CES, astfel încât fiecare
dintre ei sa poată avea un traseu individualizat de învățare si dezvoltare centrat pe
nevoile sale;
 Un curriculum național flexibil, creativ si adaptat nevoilor copiilor.
 Formare cadrelor didactice si a specialiștilor din serviciile educaționale in
perspectiva incluziunii.
 Implicarea si participarea familiilor la viată scolii.

16. Tratarea cu demnitate a părinților care au copii cu dizabilități înscriși la scoală de masa;
17. Necesitatea unor schimbări in legislație si anume elaborarea unor metodologii de
implementare coerente si complete privind incluziunea școlara si sociala, a căror aplicare sa
devina o obligație legislativa pentru toate școlile, pentru a oferi astfel educație incluziva;
18. Școala sa ofere informații actualizate si sa includă in curricular incluziunea sociala si cea
educaționala. De asemenea, școala ar trebui sa fie implicată prin specialiștii in stabilirea
programelor de formare moderne si creative, care sa ofere șanse tuturor copiilor, la toate nivelele
de învățământ.