Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția de învățământ:
Profesor:
Clasa:
Aria curriculară: Arte
Disciplina: EDUCATIE PLASTICA / MUZICALA
Unitatea de învățare:
Tema:
Tipul lecției: recapitulare a cunostintelor si deprinderilor formate

Competențe generale:
1. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj artistic
2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii tehnice şi interpretative / expresiv vizuale

Competențe specifice:
C.S1.1 reprezentarea în auzul interior a combinaţiilor intervalice, ritmuri, dinámica / de limbaj vizual
C.S2.2 aplicarea corectă a tehnicii interpretative, preocuparea permanentă pentru perfecţionarea emisiei sonore / a tehnicilor plastice
pentru perfectionare exprimarii artistice

Premise:
Elevul trebuie să aibă deprinderi de tehnica si stilistica specifice muzicala / vizuale

Obiective operaționale:
O1 Să definesca elemente de limbaj artistic
O2 Să aplice in creatie/interpretare
O3 Să recunoasca elementele de limbaj artistic
O4 Să realizeze expresiv
O4 Să demonstreze stilul/tehnica
O5 Să participe cu interes si placere la activitate
Strategii didactice

Metode și procedee:

-conversația
-explicația
-demonstrația
-studiu de caz
-algoritmizarea
-problematizarea
-exercițiul
- turul galeriei
- lucrul cu manualul
- invatarea prin descoperire

Material didactic:

Forma de organizare: grupe / individual

Durata: 50 min
Descriptori de performanță
NOTA 5 NOTA 7 NOTA 10
Realizează .....satisfăcătoare Realizează ....mediu Realizează ....complet
Explica în procent de 50-60% indicațiile Explica în procent de 70-80% indicațiile Explica în totalitate indicațiile

Matricea de evaluare
Competențe specifice Instrumente de evaluare
Probă orală Probă practică Observare sistematică
C.S1.1 X X
C.S1.2 X X
C.S1.3 X X X

Desfasurarea activitatii
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE TIMP CONȚINUTUL
LECȚIEI ALOCAT INSTRUCTIV-EDUCATIV METODE ȘI MATERIAL FORMA DE EVALUARE
PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE
Activitati 5 min Pregătirea materialului Explicatia Individual/ Observare
introductive didactic și un moment de Conversația grupe sistematică
incalzire a muschilor mici ai
manii – ex fizice, vocal-
auditiva, verbala
Verificare, Discuții cu elevii privind Conversația Partituri Individual/ Proba orala
evaluare elementele de limbaj artistic Exercițiul Materiale vizuale grupe
cunostinte 15 min studiate conform planului de Explicația
recapitulare
Verificare, Se va realiza recapitularea Exercițiul Partituri Individual/ Observare
evaluare 25 min urmărindu-se respectarea Explicația Materiale vizuale grupe sistematică/
deprinderi indicațiilor date conform Proba practică/
planului de recapitulare
Fixarea/evaluare Se fac aprecieri asupra Conversația Individual/ Evaluarea
5 min realizarii lucrarilor din partea grupe profesorului
elevilor și a profesorului Interevaluare
Autoevaluare

S-ar putea să vă placă și