Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

FACULTATEA: ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERȚULUI TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

Înființarea unei Pensiuni Turistice cu fonduri


nerambursabile de la Phare- FNDR (Fondul
Național de Dezvoltare Regională)

ECTS AN III

Sibiu
- 2010 -
CUPRINS

Cap.1. DESCRIEREA PROIECTULUI

1.1 Turismul in zonele rurale. Tendinţe ale evoluţiei sale în ţara noastră
1.2. Turismul rural românesc
1.3.Analiza mediului de marketing al turismului rural românesc

Cap.2. FINANTAREA ,ESTIMAREA COSTURILOR SI


BUGETAREA PROIECTULUI

2.1.Intensitatea sprijinului
2.2. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
2.4 Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Cap.3. DEZVOLTAREA PROIECTULUI

3.1.Amplasarea si baza tehnico-materiala a unei pensiuni turistice în zona Bran:


3.2.Estimarea investiţiei si identificarea surselor de finantare
3.3.Surse de finanţare
3.4.Analiza rentabilitatii investitiei
3.5. Analiza mediului concurential
3.6.Nivelul estimat al veniturilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

2
I.DESCRIEREA PROIECTULUI

Primul lucru care trebuie să-l ai când te gândești la o afacere este o idee bună. Din ce
în ce mai mulți români își doresc să investească în turism, să înființeze o pensiune
turistică sau agroturistică, motiv pentru care majoritatea sunt interesați de fondurile
europene ce finanțează turismul și agroturismul.

1.1 Turismul în zonele rurale. Tendinţe ale evoluţiei sale în ţara noastră

Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atât în


planul ofertei cât şi al cererii, sub influenţa a numeroşi factori.
Lucrarea de faţă reprezintă un studiu privind amplasarea şi amenajarea unei
pensiuni turistice de trei margarete în Zona Bran, cu sprijinul unei Finanţări
Nerambursabile Phare, a cărei metodologie de obţinere este tratată pe larg in acest
proiect.
Necesitatea acestei amenajări a apărut din cauza cererii tot mai mari, manifestată
de către turişti pentru servicii turistice de calitate superioară, în unităţi de cazare situate în
mediul rural.
Prezenta investiţie îşi propune umplerea unui gol în oferta turistică, în scopul
satisfacerii cerinţelor şi celor mai pretenţioşi clienţi.
Turismul în spaţiul rural este din ce în ce mai apreciat de oamenii ce trăiesc şi
muncesc în condiţii tot mai stresante. Nefiind decretat drept un produs ce eradichează
stresul, turismul rural reprezintă totuşi o posibilitate de reîntoarcere la natură, la tot ceea
ce este pur, nealterat şi curat.
Un turism rural de calitate presupune servicii şi prestaţii de calitate. Se
subînţelege că turismul rural trebuie să dispună de căi de acces şi mijloace de
comunicaţie moderne, o dotare sanitară modernă, de condiţii de confort atât pentru cazare
cât şi pentru alimentaţia publică.

1.2. Turismul rural românesc

Managementul de proiect poate fi calificat ca fiind un proces de planificare şi


administrare a sarcinilor şi resurselor, în vederea atingerii unor obiective şi de
comunicare a rezultatelor înregistrate.
Un proiect este neapărat o activitate cu scop şi finalitate. Cu alte cuvinte are un
început şi un sfârşit, este planificat şi controlat, iar la sfârşit conduce la concluzii clare.
Specialiştii consideră că analiza pe trei nivele a oricărui produs pune în evidenţă
existenţa următoarelor aspecte esenţiale ce caracterizează respectivul produs:

3
1. Esenţa produsului - Turistul sosit în mediul rural caută satisfacerea unei
necesităţi (linişte, culoare locală, odihnă, recreere, etc.) a unei dorinţe (trăirea unei
vacanţe liniştite, practicarea de hobby-uri) sau găsirea unei soluţii pentru problemele sale
(inspiraţie, relaxare, meditaţie, etc.)
2. Produsul sau serviciul ca atare -Elementul major îl reprezintă imaginea
produsului în ochii turistului. Imaginea produsului turistic rural este formată din
informaţiile pe care le are turistul despre produs ca şi experienţă interactivă legată de
consumarea vacanţelor sale în mediul rural
3. Produsul sau serviciul completat - include tot ceea ce se oferă turiştilor pe
lângă produsul de bază. Surprize, materiale promoţionale (brelocuri, hărţi, pliante,
cataloage) muzee, servicii suplimentare (închiriere sănii, căruţe, cai, etc.) cu alte cuvinte
tot ceea ce este oferit suplimentar, sporind valoarea produsului turistic.

1.3.Analiza mediului de marketing al turismului rural românesc

Organizaţiile de orice fel operează într-un climat intern şi în altul extern, care au
influenţe diverse asupra rezultatelor.
Analiza SWOT presupune luarea în calcul a următoarelor elemente :Puncte tari
(Strengths) , Puncte slabe (Weaknesses) , Oportunităţi (Opportunities) , Ameninţări
(Threats).
În cazul studiat de către noi vom prezenta fiecare dintre aspectele enunţate, dorind
a pune în evidenţă elementele relevante pentru analiza mediului de marketing.

Analiza SWOT
Punctele tari : Punctele slabe:
o Tarife accesibile(cazare, masă, o Transporturi inconvenabile sau
transport) - pentru cei din afara chiar puţin dezvoltate în zonele
României; montane;
o Existenţa unor rute internaţionale- o Materiale promoţionale puţine şi de
şosele şi cale ferată; proastă calitate;
o Vinuri foarte bune o Informaţii turistice puţine atât în
ţară cât şi în străinătate;
o Număr extrem de redus al agenţiilor
rent-a-car în teritoriu;
o Puţine unităţi de alimentaţie publică
şi o varietate limitată de mâncăruri
specifice bucătăriei româneşti;
o Servicii hoteliere de calitate şi
standarde îndoielnice;

4
o Greutatea găsirii unor ghizi
specializaţi

Oportunităţile: Ameninţările:
o Creşterea numărului străinilor care o Infrastructură săracă;
muncesc şi trăiesc în România; o Servicii medicale de urgenţă;
o Imaginea romantică, puritatea şi o Posibilităţi limitate de cazare;
arhaicul satului românesc; o Imaginea nu tocmai favorabilă în
o Creşterea numărului străinilor ce exterior;
călătoresc în România pentru o Insuficiente informaţii necesare
afaceri: pentru călătorii
o Apariţia tot mai multor site-uri pe
Internet, ce prezintă serviciile
oferite de către prestatorii în
domeniu.

II. FINANTAREA, ESTIMAREA COSTURILOR SI BUGETAREA


PROIECTULUI

Acest proiect va fi finanțat prin Fondurile Phare-FNDR (Fondul Național de


Dezvoltare Regională).
Programul va funcționa ca „decont" – după aprobarea proiectului beneficiarul
efectuează plăți din surse proprii, iar în urma prezentării documentelor de plată i se vor
deconta sumele corespunzatoare procentului ajutorului financiar nerambursabil.
Codul CAEN principal al activității să fie 5520 - 'Facilități de cazare pentru
vacanțe și perioade de scurtă durată'.

2.1.Intensitatea sprijinului

o Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului


public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va
depăși valoarea de 200.000 Euro/proiect;
o Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil
va fi de până la:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 70.000 Euro/proiect în
cazul proiectelor de investiții ;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/proiect
pentru alte tipuri de investiții în turismul rural.

5
Obiectivele specifice :
1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru
tineri și femei;
2. Creșterea valorii adaugate în activități de turism;
3. Crearea, îmbunatățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
4. Creșterea numarului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operationale :
1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de
interes turistic.

Bugetul total
2010 - 1.359.770.651 Euro
2011 - 1.357.854.634 Euro
2012 - 1.359.146.997 Euro
2013 - 1.356.173.250 Euro
Total = 6.875.817.062 Euro

2.2. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

o Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;


o Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu necesare investiției,
să respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor
protejate;
o Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin
10 ani;
o Pensiunea nu poate fi construită decât într-o comuna cu potential turistic, dar care
nu a fost încă dezvoltată;
o Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru
investiții similare în ultimii 3 ani;
o Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate
din acest punct de vedere;
o Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de
muncă/25.000 Euro investitii
o Locurile de muncă nou create prin activitatea propusă vor fi ocupate în proporție
de minim 50% de către rezidenții din spațiul rural;

6
o Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii
proiectului;
o Beneficiarul care își propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare
pe propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil
accesat de către acesta nu depașește 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani
fiscali.

UE finanțează construcția de pensiuni cu 50% din cheltuielile eligibile dar nu mai


mult de 200.000 de euro. Restul cheltuielilor sunt suportate de beneficiar.

2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Sunt eligibile costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultanţilor, taxe


legale, studii de fezabilitate, achiziţionarea de patent si licente, pentru pregatirea si/sau
implementarea proiectului, direct legate de măsură, care nu depăşesc 12% din costul total
eligibil al proiectului şi care includ:
o Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice
(structure agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o
microîntreprindere) având pâna la 15 camere;
o Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism,
nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga
standardul de calitate de minimum 3 margarete / stele;
o Studii de teren: geo, topo, hidro;
o Consultanţă tehnică pentru pregătirea proiectului (studii de fezabilitate, proiecte
tehnice, caiete de sarcini şi detalii de execuţie);
o Consultanţă financiară pentru pregătirea proiectului;
o Achiziţia de patente şi licenţe;
o Proiectare, consultanţă şi asistenţă tehnică şi managerială pe perioada implementării
proiectului (furnizată de persoane fizice sau juridice), incluzând asumarea sarcinilor
de responsabil de proiect, legal sau tehnic, transferul de know-how, supravegherea
lucrărilor, controlul calităţii;
o Avize şi acorduri, pentru proiect;
o Cheltuieli cu avize, acorduri şi servicii în legătură cu organizarea de şantier.

2.4 Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:


1. Impozite si taxe fiscale;
2. Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
3. Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

7
4. Achizitionare de echipament second – hand;
5. Investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura;
6. Achizitionarea cailor pentru curse si competitii;
7. Cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;
8. Achizitionarea de teren/cladiri;
9. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
10. Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de
transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate
principala;

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a unor astfel de proiecte, propunem urmărirea


concordanţei dintre sarcini, resurse şi timp prin intermediul unei diagrame GANTT.
Având în vedere că proiectul de amenajare a unei pensiuni turistice rurale, prin
intermediul unei finanţări din Fondurile Phare-FNDR trebuie dus la sfârşit în termen de
12 luni de la aprobarea Dosarului de Finanţare de către Autoritatea Contractanta
( furnizorul fondurilor), diagrama GANTT poate lua următoarea formă grafică:

Model de implementarea produsului turistic - Diagrama GANTT


Nr. Sarcina Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec
Crt.
1 Cercetarea
pieţei
2 Analiza
Fezabilităţii
3 Proiectarea
Produsului
4 Testarea
Produsului
5 Stagiu
preliminar de
lansare
6 Primirea
Feed-back-
ului
7 Revizuirea
8 Stagiul Final
de lansare
9 Analizarea
10 Concluzii

8
Diagrama GANTT prezintă modul de realizare a sarcinilor în funcţie de data de
începere şi durata acestora, precum şi imaginea grafică a modului de suprapunere şi
corelare a diverselor activităţi.

III.DEZVOLTAREA PROIECTULUI

3.1.Amplasarea si baza tehnico-materiala a unei pensiuni turistice în zona Bran

Alegerea amplasamentului este o decizie de maximă importanţă, care nu poate


face abstracţie de potenţialul zonei sau al respectivului amplasament. Pe lângă acestea, în
decizia de amplasare a prezentei pensiuni turistice mai suntem condiţionaţi de un criteriu
esenţial : având în vedere că pensiunea se va construi în parte cu ajutorul unei finanţări
nerambursabile din fondurile Phare-FNDR , prin proiectul intitulat „Coeziune Economică
şi Sociala” ca acest proiect să fie eligibil, adică să se încadreze în condiţiile impuse,
pensiunea va trebui amplasată în conformitate cu arealele geografice şi localităţile pentru
care se vor acorda finanţările..
Pensiunea turistică ce urmează a fi amenajată va fi amplasată în imediata
apropriere a drumul naţional (aproximativ 250 m), pe partea stângă a drumului pe sensul
de mers Braşov-Bran , într-un cadru natural deosebit de pitoresc specific zonei.
Baza tehnico-materială a complexului şi serviciile oferite trebuie să se identifice
cu nevoile şi exigenţele turiştilor veniţi aici. Acest lucru trebuie să se reflecte atât în
confortul spaţiilor de cazare, în facilităţile şi dotările oferite cât şi în amabilitatea şi
profesionalismul personalului, deoarece în perceptia clienţilor,de multe ori, personalul
face diferenţa între o şedere banală şi una cu adevarat specială, care sa motiveze
reîntoarcerea acestora.
Suprafaţa teritoriului pe care se vor amenaja pensiunea, parcarea şi spaţiile verzi
este de aproximativ 2500 m2. Pensiunea turistică va fi clasificată la 5 margarete, nivel
maxim de clasificare posibil pentru pensiunile turistice rurale.Construcţia propiu-zisă va
avea o suprafaţă desfasurată de 1000 m2 (inclusiv sala de mese, sala de conferinţe, sala
de fitness, sauna, piscina acoperită).Restul suprafeţei terenului disponibil va fi ocupat de
către spaţiile verzi, terenul de sport (baschet, tenis) şi de parcarea cu 25 de locuri.
Pensiunea care va fi construită va avea 30 de locuri de cazare care vor fi
repartizate după cum urmează:

9
Structura capacităţii de cazare
Tip cameră Număr de camere Nr. de paturi în Număr locuri
cameră
Single 2 1 2
Dublă 12 2 24
Apartament 2 2 4
Total 16 5 30

3.2.Estimarea investiţiei si identificarea surselor de finantare

Investiţiile trebuie înţelese ca o cerinţă a progresului, a reducerii costurilor de


exploatare a sporirii eficienţei şi a înnoirii ofertei.
Principalele probleme care trebuiesc avute în vedere în scopul realizării unui
proiect de investiţii, şi care se constituie în criterii de adoptare a deciziei, sunt:
• determinarea valorii investiţiei;
• identificarea surselor de capital şi a modalităţilor de finanţare;
• evaluarea cheltuielilor de exploatare şi calculul eficienţei.
În ceea ce priveşte valoarea investiţiei, aceasta cuprinde costul propriu-zis al
mijlocului fix şi o serie de cheltuieli angajate pe parcurs vizând pregătirea, execuţia şi
punerea în practică a proiectului.
Pentru amenajarea pensiunii trebuie stabilit în cele ce urmează nivelul investiţiei
necesare realizării construcţiei şi dependinţelor acesteia.

Estimarea investiţiilor necesare amenajării pensiunii turistice

Nr. Denumirea investitiei Cost aproximat (EUR)


1. Cladirea pensiunii 300.000
2. Terenul de sport (tenis si baschet-suprafaţă artificială 20.000
3. Foraj apa şi instalaţii aferente 8.000
4. Lucrări de racordare la utilităţi 2.000
(apă, electricitate )
6. Parcarea şi drumul de acces 25.000
7. Spaţii verzi 6.000
8. Echipament sportiv si de recreere 14.000
TOTAL 375.000

Aşadar, din tabelul prezentat mai sus reiese că valoarea totală a investiţiei este de
375.000 EUR. Prezenta investiţie s-a sistematizat pe grupări de funcţiuni: cazare,
agrement, parcare si căi de acces, spaţii verzi, foraj apa potabilă şi lucrări de racordare.

10
Valoarea investiţiei pentru clădirea pensiunii este de este de 300.000 EUR. Pentru
estimarea acestui preţ s-a considerat un cost aproximativ al fiecarui metru patrat de
constructie terminată (inclusiv dotari) la 300 EUR, suprafaţa totală fiind de 1000 m2.
Terenul de sport (tenis si baschet ) are o suprafaţă de 160 m2.Costul total estimat
pentru realizarea acestui obiectiv reiese din tabelul

Defalcare pe componente de lucrari a terenului de sport

Tip Lucrare Cost estimat (EUR)


Fundaţii 5,000
Suprafaţă sintetică de joc 10,000
Instalaţie nocturnă şi gard imprejmuire 5,000
TOTAL 20,000

Pentru estimarea costurilor forajului de adâncime necesar realizării unei


alternative de alimentare cu apă potabilă în cazul întreruperilor furnizării din reţeaua
publică, am început procedura de solicitare oferte din partea atreprenorilor de asemenea
lucrări (necesară oricum în din cauza proiectului de finanţare nerambursabilă Phare).:

Defalcare pe componente de lucrari a forajului de apa

Tip Lucrare Cost estimat (EUR)


Foraj propriuzis 3,500
Instalaţie pompare si automatizări 4,000
Racordare la imobil 500
TOTAL 8,000

Lucrările de racordare la apă, electricitate şi gaz metan vor costa doar 2,000 EUR
deoarece, după cum am mai precizat toate utilităţile mai puţin canalizarea se află la
marginea parcelei. Pentru a compensa lipsa canalizării se va amenaja o fosă septică de 56
m3 în gradina pensiunii. Costul de realizare al fosei septice a fost cuprins în cel de
construcţie al pensiunii. Costul realizării drumului de acces şi al parcării se ridică la
25.000 EUR.
Drumul de acces şi parcarea vor avea ca suprafaţă de contact dale de beton
ornamentale în culori diverse.
Costul amenajării spaţiilor verzi ale pensiunii se va ridica la aproximativ 6,000
EUR.Costul echipamentului sportiv şi de recreere este de aproximativ 14,000 EUR şi se
compune în principal din cele două “snow-mobile” (scutere de zăpadă) ce urmează a fi
cumpărate pentru distracţia turiştilor pe timpul iernii.Aproximativ 500 EUR vor fi alocaţi
cumpărării de mingi de baschet, tenis, rachete de tenis.

3.3.Surse de finanţare

11
În cadrul acestui subcapitol se vor prezenta care sunt posibilele surse de finanţare
pentru amenajarea complexului turistic .
„În privinţa surselor de finanţare a investiţiilor, literatura de specialitate
consemnează câteva soluţii consacrate şi anume:
• aportul propriu;
• creditul;
• leasingul;
• acţionariatul şi coproprietatea;
• aportul statului;
• pentru lucrări de mare amploare, de interes internaţional, aportul organismelor
financiare internaţionale.”
Pentru amenajarea acestei pensiuni turistice se propune ca finanţarea să se facă
60% din fonduri Phare şi 40% din surse proprii. Obţinerea împrumutului nerambursabil
din Fondurile Phare-FNDR, se va face prin intermediul programului « Coeziune
Economică şi Socială » derulat în prezent în ţara noastră de către Ministerul Dezvoltării şi
Prognozei, ce are rolul de Autoritate Contractantă în cadrul acestui program de finanţare.
Ca expresie valorică, în cazul acestei investiţii, procentul de 60% reprezintă 225.000
EUR, cealaltă parte de 40%, adică 150.000, va trebui acoperită din fonduri proprii.
Societatea care se va ocupa de amenajarea complexului turistic şi care va deveni totodată
şi proprietarul acesteia, va trebui să fie puternică din punct de vedere financiar, să poată
acoperi diferenţa de investiţie din fonduri proprii, sau să poată lua credite din bancă fiind
în acest fel recunoscută ca o firmă credibilă şi solvabilă.

3.4.Analiza rentabilitatii investitiei

Pentru a decide oportunitatea unei investiţii într-un domeniul turistic, caracterizat


prin rotaţie lentă a capitalului, rigiditate în exploatare, rentabilitate relativ redusă, este
necesară în prealabil construirea unor conturi previzionale de exploatare şi rentabilitate.
Contul de exploatare previzională este compus din mai mulţi indicatori agregaţi,
care exprimă rezultatele ce se pot obţine şi a căror analiză va permite justificarea deciziei
de a investi. Aceşti indicatori sunt: marja brută, marja netă, marja de activitate, marja de
exploatare şi rezultatul net.

3.5. Analiza mediului concurential

Având în vedere faptul că prezentul proiect îşi propune construirea unei pensiuni,
cunoasterea situaţiei concurenţiale în general şi mai ales inventarierea pensiunilor şi
serviciilor cu care pensiunea se va situa în concurenţă directă, este un demers deosebit de
util şi necesar.

12
În tabelul de mai jos se vor prezenta câţiva indicatori ai circulaţiei turistice
înregistrată în Zona Bran (localităţile Bran şi Moeciu) în perioada 2006-2009.

Indicatorii circulaţiei turistice în perioada 2006 -2009 in zona Bran

Indicatori 2006 2007 2008 2009

Nr locuri cazare 354 373 361 725


Total turist 1436 1879 2094 3404
Total zile turist 4596 5637 7324 9871
Sejur mediu 3.2 3.0 3.49 2.9
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Din datele prezentate rezultă că atât numărul de turişti cât şi număr înnoptări se
află într-o continuă creştere. Concluzia este că turiştii preferă din ce în ce mai mult să
vină în această zonă, să rămână aici cel puţin o noapte (s-a putut constata că durata
medie a sejurului este între trei şi patru zile.

3.6.Nivelul estimat al veniturilor

Se estimează un număr al zilelor-turist în creştere în fiecare an, din 2010 pana in


2013 de asemenea o creştere a numărului de turişti de la 6351 în 2010 la 8103 în 2013şi a
gradului de ocupare a locurilor de la 58% in 2010 la 74% în 2013. În următorul tabel este
prezentat tariful la cazare estimat pe o perioadă de 4 ani.

Tarifele de cazare în perioada 2010 – 2013 (tarife în EUR/camera/noapte)


Ani 2010 2011 2012 2013
Tip cameră
Cameră single 29 29 33 33
Cameră double 35 35 39 39
Apartament 55 55 60 60

In primii doi ani se vor păstra tarifele valabile la deschiderea pensiunii, iar
începând cu anul al treilea, după formarea unei clientele şi a unui renume tarifele vor
creşte cu câte 4 EUR/noapte în cazul camerelor single şi duble şi cu 5 EUR/noapte în
cazul celor două apartamente.Tarifele de cazare stabilite vor conţine şi micul-dejun în
regim de bufet suedez.
Preţul mediu al unei mese principale (prânz sau cină) este calculat la 8
EUR/persoană.Vor exista mai multe variante de meniu, fiecare dintre ele cuprinzând
felurile 1 şi 2, desertul şi o apă minerala sau plată.

13
Tariful pentru închirierea terenului de tenis va fi de 6 EUR/ora fără antrenor şi 12
EUR/oră cu antrenor.Echipamentul de joc (rachetă + mingi) va fi furnizat contra a 2
EUR/persoană/oră.Tariful de închiriere a unui snow-mobil va fi de 25 EUR/oră. Sala de
conferinte a pensiunii va putea fi închiriată contra a 50 EUR/zi.
Sauna va putea fi folosită pentru 6 EUR/persoană/oră,capacitatea acesteia fiind de
5 persoane, în timp ce o sedinţă de masaj va costa 8 EUR/persoană. Accesul la sala de
fitness şi la piscină este gratuit pentru clienţii pensiunii.
Având în vedere faptul că pensiunea are mai multe tipuri de camere (single, duble,
apartamente) fiecare dintre acestea având un alt tarif de cazare, pentru calcularea cifrei de
afaceri aferente acestei categorii de venituri va trebui să calculăm un preţ mediu al
tarifului de cazare, în condiţiile în care gradul de ocupare previzionat se păstrează pentru
toate tipurile de camere.
Pentru calcularea cifrei de afaceri aferente serviciilor de alimentaţie (în cazul
nostru al veniturilor obţinute din servirea prânului şi al cinei) am considerat că 27 % din
clienţii pensiunii vor servi aceste mese în restaurantul pensiunii.
Nivelul estimat al veniturilor din activităţile de agrement, pentru fiecare din cei
patru ani va fi prezentat în tabelul ce urmează:

Nivelul veniturilor din agrement pe categorii de activitaţi (în EURO)

Activitate 2010 2011 2012 2013


Teren sport 4932 5273 5868 6293
Snow-mobil 4536 4650 5174 5550
Sauna+masaj 4445 4752 5288 5672
Sală conferinţe 2737 2737 2737 2737
Excursii 2300 2500 2700 2900
opţionale
Total 18.950 19.912 21.767 23.152

Rezultatele care se estimează că se vor obţine în urma serviciilor de cazare,


alimentaţie şi agrement sunt prezentate în tabelul următor:

Estimarea veniturilor totale ale complexului turistic în perioada 2010 – 2013


Ani 2010 2011 2012 2013
VA VR% VA VR% VA VR% VA VR%
Venituri din
Cazare 109.554 70.2 117.110 70.3 145.433 72.7 155.982 72.8
Alimentaţie 27.436 17.5 29.328 17.6 32.637 16.3 35.004 16.3
Agrement 18.950 12.3 19.912 12.1 21.767 11 23.152 10.9
Venituri totale 155.940 100 166.350 100 199.837 100 214.138 100
Unde: VA-valori absolute
VR-valori relative

14
Pentru activitatea de cazare, cheltuielile au fost estimate pe baza practicilor
interne, aplicabile în industria hotelieră, în cazul nivelului de clasificare de 5 margarete.
Cheltuielile directe în activitatea de cazare includ:
• salarii şi alte elemente similare (C.A.S., cont pentru constituirea fondului de şomaj,
pregătirea personalului, etc.), estimate pe baza numărului şi structurii de personal şi a
salariilor anuale;
• materiale consumabile, consumuri de utilităţi, uzura obiectelor din inventar, abonament
radio-tv, uniformă personal, comisioane;
Cheltuielile directe în activitatea de alimentaţie includ:
• salarii şi alte elemente similare (C.A.S., pregătirea personalului etc.) estimate pe baza
numărului şi structurii de personal şi salariilor anuale;
• Materiale consumabile, consumuri de utilităţi, uzura obiectelor de inventar, înlocuirea
obiectelor de inventar, uniformă personal;
• Costul mărfurilor;
Cheltuieli directe aferente serviciilor de agrement includ:
• salarii şi alte elemente similare;
• e echipament pentru desfăşurarea agrementului;
• materiale consumabile, obiecte de inventar, etc.;
Cheltuielile indirecte includ:
• administraţia generală
• utilităţi, întreţinere şi reparaţii
• amortismente
• cheltuielile cu impozitele, taxe, asigurări
• cheltuieli cu publicitatea.
Numărul total de angajaţi : 9. Structura angajaţilor se prezintă in felul următor : 1
administrator pensiune, 1 bucătar, 1 barman-ospătar, 1 ajutor ospătar, 1 cameristă, 1
femeie de servici, 1 antrenor tenis, 1 angajat pentru lucrari de administraţie, 1 agent de
turism-rezervări.
Salariul mediu lunar brut : 85 EUR/persoană.Pe lângă costurile cu salariul brut al
fiecărui angajat, firma va mai trebui să suporte aproximativ 40 % cheltuieli asimilate
salariilor.

Estimarea cheltuielilor folosite în contul de exploatare previzională, în perioada 2010 –


2013.
Ani 2010 2011 2012 2013
Tipuri de cheltuieli
Cheltuieli cu forţa de muncă 12.852 12.852 12.852 12.852

Cheltuieli cu întreţinerea, administratve 54.000 56.000 70.000 74.000


şi cheltuieli mărfurile
Cheltuieli cu publicitatea 1.300 1.500 1.700 2.000

Cheltuieli de amortzare a investţiei (7% 10.915 11.224 13.988 14.989


din CA)

Estimarea productivităţii investiţiei în perioada 2010 – 2013

15
Ani 2010 2011 2013 2014
Indicatori
Cifra de afaceri 155.940 160.350 199.837 214.138
(Euro)
Valoarea investiţiei 375.000
(Euro)
Productivitatea 0,41 0,42 0,53 0,57
investiţiei

CONCLUZII:

Pentru perioada 2010 – 2013, valorile estimate ale indicatorului productivitatea


investiţiei sunt pozitive şi în creştere, ceea ce demonstrează încă o dată faptul că
investiţia este rentabilă.
Estimările tuturor indicatorilor de mai sus conduc la concluzia că realizarea unei
investiţii de amenajare a unei pensiuni turistice în zona Branului se dovedeşte a fi o
iniţiativă viabilă şi necesară în contextul inexistenţei unei unitaţi care sa asigure servicii
de calitate superioară şi a cererii constant ridicate pentru asemenea servicii în acestă zonă.
Din analiza indicatorilor prezentaţi anterior se poate observa că proiectul de
investiţie este fezabil întrucât:
• nu există riscul neonorării obligaţiilor contractuale
• fluxul financiar se va derula în parametri normali;
• rentabilitatea care se va realiza în fiecare din ani previzionaţi este în creştere (a se vedea
ratele de rentabilitate calculate).
Construirea acestei pensiuni s-a dovedit a fi o iniţiativă conformă cu realitatea,
având posibilităţi reale de punere în practică, deoarece acest teritoriu reprezintă un mediu
favorabil amenajării turistice, luând în considerare cadrul natural – geografic deosebit de
prielnic, o climă prielnică atât pentru practicarea sporturilor de iarnă cât şi a excursiilor.
În urma analizei realizate s-a putut constata că investiţia va fi recuperată în 5,5
ani, deoarece veniturile sunt în creştere în fiecare an. Investiţia este deci rentabilă,
deoarece veniturile sunt mari, se obţine şi un profit care să justifice realizarea investiţiei.

16
Bibliografie:
1. Drumea C., „Analiza economico- financiară a firmei”, Ed. Universității
Transilvania, Brașov, 2000;
2. Glavan V., „Turismul in România”; Ed. Economica, Bucureşti, 2000;
3. Ionescu Dunareanu I., „ Munţii Piatra Craiului”; Ed. Sport Turism,
Bucureşti, 1986;
4. Minciu R., „Economia turismului”; Ed. Uranus, București, 2000;
5. Cosmescu I., „Economia turismului”; Ed Alma Mater, Sibiu, 1999;

17
6. Nistoreanu P., „Turismul rural - O afacere mica cu perspectiva mari”; Ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1999;
7. http://www.mdp.ro;
8. „Castelul Bran” – Broșură – Colecța Tezaurul României, 1997;
9. „Ghidul solicitantului” – Proiectul de Finanțare Nerambursabilă”
Coeziunea economică și socială.

18

S-ar putea să vă placă și