Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL

Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învățământ, statutul ei în


cadrul acestuia fiind reconsiderat, mai ales în ultimele decenii, datorită numeroaselor cercetări, studii,
lucrări elaborate pe această temă. Evaluarea școlară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în
procesul de învățământ, având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităților de predare-
învățare.
Evaluarea rezidă în culegerea, valorificarea, aprecierea și interpretarea informațiilor rezultate
din procesul de învățare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activități.
Integrarea evaluării în structura activității didactice de către concepțiile pedagogiei moderne
determină amplificarea funcției educative a acesteia, situând-o într-o poziție cheie în procesul instructiv-
educativ. Această consecință derivă dintr-o firească înțelegere a evaluării ca „știință a valorii. A evalua
înseamnă, între altele, a emite judecăți de valoare, ceea ce presupune a te raporta la valori sau a face
trimitere la un sistem de valori.
Procesul evaluativ își relevă pe deplin funcția de feud-back atunci când educatorul și elevii se
regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educațional. Aceasta presupune ca fiecare dintre
parteneri să conștientizeze rolul pe care îl deține la nivelul interacțiunii didactice și să folosească reacțiile
celuilalt pentru a-și optimiza propriul comportament.
În acest context se impune diversificarea strategiilor evaluative și alternarea metodelor,
tehnicilor și instrumentelor tradiționale de evaluare cu cele moderne (alternative/complementare).
Spre deosebire de metodele tradiționale care realizează evaluarea rezultatelor școlare obținute
pe un timp limitat și în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, dar oricum definită –
metodele alternative de evaluare prezintă cel puțin două caracteristici: pe de o parte, realizează evaluarea
rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea/învățarea, de multe ori concomitent cu aceasta; pe de altă
parte, ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor
capacități, dobândirea de competente și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu
activitatea de învățare.
Evaluarea modernă, care promovează tranziția de la noțiunea de control al însușirii
cunoștințelor la conceptul de evaluare atât a rezultatelor învățării dar mai ales a proceselor pe care le
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
implică, semnifică trecerea de la o pedagogie a transmiterii cunoștințelor la o pedagogie a însușirii
cunoștințelor și a științei de a deveni.
Caracteristicile actuale ale conceptului de evaluare pot fi sintetizate astfel:
 evaluarea școlară nu este decât un mijloc în slujba progresului elevului, nu un scop
în sine;
 evaluarea trebuie să fie în slujba procesului educativ și integrată acestuia;
 evaluarea trebuie să aprecieze înainte de toate drumul parcurs de elevi:
progres/regres;
 evaluarea trebuie să stimuleze activitatea elevului și să faciliteze progresul său;
 pentru a fi corect, profesorul trebuie să fie neutru și obiectiv pe cât posibil;
 a evalua un elev înseamnă a-i transmite informații utile;
 evaluarea trebuie să-l ajute pe elev;
 evaluarea trebuie să se facă în folosul copilului; ea trebuie să-l ajute să-și construiască
viitorul;
 evaluarea trebuie să se adreseze unei ființe în devenire care nu a încheiat procesul de
dezvoltare;

EVALUAREA TRADIŢIONALĂ EVALUAREA MODERNĂ


 Este mutat accentul de pe evaluarea
 Presupune: examinare, verificare, control;
cunoștințelor memorate pe evaluarea
vizează evaluarea cantității de informații
capacităților dobândite de elev în actul
memorate.
educativ.
 Aprecierea școlară și verificarea constituie  Este realizată o evaluare calitativă, cu caracter
momente separate de învățare. formativ, care are în vedere activizarea elevului
ca participant activ la propria formare,
 Se finalizează cu clasificarea elevilor conștientizând-i permanent nivelul propriilor
(evaluare comparativă); nota sau performante, precum și drumul pe care trebuie
calificativul sancționează învățarea. să- l urmeze în procesul de învățare.
 Evaluarea modernă este abordată în termeni de
 Notarea este un scop în sine, un mijloc de procese și nu de proceduri/modalități de
clasificare sau de certificare; are rol de control măsurare a rezultatelor învățării.
al cunoștințelor.  Din perspectiva modernă, “a evalua” înseamnă
a desfășura o activitate care însoțește pas cu pas
 Apreciază conformitatea cunoștințelor
procesul de predare- învățare.
predate cu o scară de valori care este lăsată la
 Obiectul de studiu în domeniul evaluativ
aprecierea profesorului și care rămâne în mare
trebuie să-l reprezinte cu prioritate procesele
parte implicită, nu se comunică elevilor.
de învățare ale elevilor și nu comportamentele
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
 Are în vedere doar anumite tipuri de manifestate de aceștia ca rezultat al învățării.
comportamente, de cele mai multe ori  Presupune dezvoltarea la elevi a capacității de
nerelevante pentru personalitatea elevului, auto reflecție asupra propriei învățări.
neglijând aspecte precum: gândirea ,  Este o evaluare complexă, realizată prin
imaginația, atitudinea de responsabilitate, metode moderne (portofoliul, proiectul,
atitudinea elevului fată de învățare, fată de investigația, autoevaluarea etc), ce reprezintă
disciplinele de studiu, fată de educator, fată de alternative în contextul educațional actual,
colegi, adoptarea unor metode proprii de asigurând trecerea de la evaluarea produselor
lucru, competenta de comunicare și învățării la evaluarea proceselor cognitive ale
relaționare, modul în care elevul învață, elevului în timpul activității de învățare.
modul de abordare a achizițiilor pentru a  Nu este un scop în sine, un simplu control, ci
rezolva probleme cu caracter practic, se realizează în vederea adoptării unor decizii
specifice vieții cotidiene. și măsuri ameliorative; pune accent pe
emiterea judecății de valoare.
 În aprecierea școlară nu se asigură  Vizează atât domeniile cognitive cât și pe cele
concordanță dintre evaluare și predare – afective și psihomotorii ale învățării școlare; se
învățare. ocupă atât de rezultatele școlare cât și de
procesele de predare și învățare pe care le
 Ponderea cea mai mare o are evaluarea
implică.
sumativă.
 Este parte integrantă a procesului didactic,
 Constă în aplicarea de probe stereotipe de corelată cu predarea și cu învățarea. Are
evaluare, fără interes în ceea ce privește influenta asupra ameliorării sau reorganizării
nivelul cognitiv, afectiv, psihomotor, predării și învățării.
relațional.  Are o funcție de feud-back pentru elev și
pentru cadrul didactic asupra punctelor tari
 Are un grad înalt de control managerial al și punctelor slabe ale eforturilor depuse,
procesului de evaluare de către evaluator. asupra eficienței activității didactice.
 Elevii sunt evaluați în raport cu o normă, cu
 Elevul nu e direct implicat în procesul de criterii dinainte formulate (descriptori de
evaluare. El e exterior acestuia prin faptul că performanta), cunoscute și de evaluator și de
se supune intervenției profesorului. Profesorul către cel evaluat.
este cel care vine cu propunerea: când, cum și  Implică o creștere a gradului de adecvare a
ce se evaluează. tehnicilor și a metodelor de evaluare la situații
didactice concrete, vizează deschiderea
 Nu exista o cooperare între evaluator și elev evaluării spre diverse perspective – comunicare
privind modalitățile de evaluare; din acest profesor-elev, elev – profesor, elev – elev,
motiv profesorul evaluator poate fi perceput competente relaționale.
negativ.  Evaluarea școlară este centrată pe procesele
mentale ale elevului, favorizează autoreglarea,
 expresiile cele mai frecvente folosite pentru
denumirea activității de evaluare sunt: auto reflecția, înlocuiește acea concepție
examinare, verificare, ascultare, control, chiar statică, bazată pe control, examinare, sancțiune.
dacă această activitate se desfășoară într-un  este asociată grijii fată de măsurarea și
context cotidian, și nu la finalul unui program aprecierea rezultatelor
de instruire;  nu este un scop în sine, un simplu control, ci se
realizează în vederea adoptării unor decizii și
măsuri ameliorative
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU
 aprecierea școlară sau verificarea se constituia  pune accent pe problemele de valoare și pe
ca moment separat de activitatea de predare- emiterea judecății de valoare;
învățare;  acordă preponderență funcției educative a
 acționa cu precădere periodic, realizând, de evaluării;
regulă, o evaluare sumativă;  încearcă să devină o interogație globală,
 este sinonimă cu aprecierea clasică, cu notația preocupată de promovarea aspectului uman în
sau corecția, cu controlul continuu al învățării general
școlare;  acoperă atât domeniile cognitive cât și pe cele
 se finalizează cu clasificarea (clasamentul afective și psihomotorii ale învățării școlare
elevilor) (evaluare comparativă);  se ocupă atât de rezultatele școlare cât și de
 nota sau calificativul sancționa învățarea de procesele de predare și învățare pe care le
către elev; implică;
 selectează și exclude anumite domenii ale  se constituie parte integrantă a procesului
învățării mai greu de evaluat: atitudini, didactic, nu mai este privită din exteriorul
comportamente, trăsături de personalitate etc; acestuia;
 este centrată pe cunoștințe;  dezvoltă tot timpul o funcție de feud-back pentru
 notarea este un scop în sine, un mijloc de elev;
clasificare sau de certificare;  tinde să informeze și personalul didactic asupra
 este sinonimă cu noțiunea de control al punctelor tari și punctelor slabe ale eforturilor
cunoștințelor; depuse, asupra eficienței activității didactice;
 evaluatorul constată, compară și judecă; este  își asumă un rol activ, de transformare continuă
centrată deci pe elev și apreciază a proceselor de predare și de învățare, de
conformitatea cunoștințelor predate (lecția intervenție formativă;
învățată) cu o scară de valori care este lăsată  devine un proces continuu și integrat organic
la aprecierea profesorului și care procesului de instruire;
 rămâne în mare parte implicită, nu se  evaluarea devine un mijloc de comunicare de
comunică elevilor informații asupra stadiului învățării, în vederea
 incriminează doar elevul nu și criteriile de ameliorării sau reorganizării acesteia.
apreciere deși de multe ori criteriile sunt  evaluează elevii în raport cu o normă, cu criterii
insuficient definite sau confuze dinainte formulate (vezi „Descriptorii de
performanta pentru învățământ”);
 ceste criterii sunt cunoscute și de evaluator și de
evaluat;
 solicită o diversificare a tehnicilor de evaluare, a
metodelor și creșterea gradului de adecvare a
acestora la situații didactice concrete;
 vizează deschiderea evaluării spre mai multe
perspective ale spațiului
 școlar (competente relaționale, comunicare
profesor-elev; disponibilități de integrare
socială);
 centrează evaluarea pe rezultatele pozitive, fără
a sancționa în permanentă pe cele negative;
 elevul devine partener cu drepturi egale, într-o
relație educațională care are la bază „un contract
pedagogic”
 oferă transparență și rigoare metodologică;
 caută să aprecieze și eficacitatea ansamblului de
procese care trebuise ă conducă la învățare
Nume și prenume: RĂDUCAN SORIN AUREL
Instituția școlară: COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

Profesorul şcolii de azi are misiunea de a integra elementele specifice evaluării în ansamblul
activităţii didactice, de la proiectare şi organizare până la realizarea propriu – zisă a activităţii, dar şi
după aceea.
Sistemul de evaluare tinde să se alinieze sensurilor noi pe care le oferă teoria şi practica
instruirii şi educaţiei contemporane. Reforma în domeniul evaluării rezultatelor şcolare ale elevilor
trebuie sa producă în sensul creării unui sistem nou de evaluare, bazat pe criterii unitare, la nivel naţional,
de apreciere a performanţelor elevilor şi nu în sensul revizuirii şi îmbunatăţirii sistemului traditional"