Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Cusutură Luiza


Data: 23.09-27.09
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială “Unirea”, Braniștea
Clasa: a III a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Sfânta Scriptură
Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre Sfânta Scriptură; educarea elevilor în spiritul respectării valorii Sfintei Scripturi.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili:
01 - să explice cuvintele: Biblie, Testament, canonic;
02 - să enumere părţile Sfintei Scripturi;
03 - să enumere, pe scurt, cărţile Vechiului Testament şi cele ale Noului Testament;
04 - să argumenteze importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi în viaţa creştinilor;
Obiective-formativ educative:
05 – să-şi formeze deprinderea de a găsi o trimitere biblică, pe baza regulilor învăţate;
06 – să-şi dezvolte interesul pentru lectura zilnică a Sfintei Scripturi;
* Obiectivele formativ-educative se urmăresc pe parcursul mai multor lecţii şi perioade şcolare, de aceea nu este specificat momentul în care ele sunt atinse
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, argumentarea, problematizarea, lectura expresivă, metoda ciorchinelui.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, textul biblic.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală şi pe grupe.
Resurse bibliografice:
1. Sfânta Scriptură.
2. Mica Biblie
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998.
4. Măndiţă, Protos. Nicodim, Dumnezeu Atotcreatorul, Editura „Agapis", 2000.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.
6. Opiş Dorin; Opriş Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la religie, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2006.
DEMERSUL DIDACTIC

Timp Mijloace de Evaluare


Nr. Secvenţele Ob. Metode şi Forme de
CONŢINUTUL INSTRUCTIV - EDUCATIV învăţă-
crt. lecţiei op. procedee organizare
mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea
activităţii didactice care urmează să se desfăşoare; Activitate
Momentul
1. organizatoric
2' exerciţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea
activităţii didactice;

Îi voi solicita pe copii să răspundă la următoarele întrebări: Conversa- Activitate Aprecieri


„ – Unde găsim scrisă toată activitatea, viața, învățăturile Mântuitorului, ţia frontală verbale
dar nu numai acestea, ci și porunci, despre zilele creației?
- Sfânta Scriptură ...
Verificarea „ – Cunoaşteţi şi altă denumire a Sfintei Scripturi?”
2. cunoştinţelor 5' - Biblia ... Problema- Activitate Aprecieri
însuşite tizarea frontală verbale

Conversa- Activitate Aprecieri


ţia frontală verbale
Voi reaminti elevilor că Dumnezeu s-a descoperit oamenilor încă de Expunerea Activitate
la creaţie: din grădina Raiului şi până la venirea Domnului nostru frontală
Iisus Hristos. Lumea a fost pregătită pentru venirea Fiului Său prin
Pregătirea adevăruri, învăţături împărtăşite oamenilor treptat, de-a lungul timpului.
elevilor pentru Cei care le-au adus la cunoştinţa oamenilor au fost prorocii, însuşi
3. receptarea 2' Mântuitorul şi Apostolii Săi.
noilor - elevii ascultă cu atenţie;
cunoştinţe
„ – Unde anume credeţi că găsim aceste adevăruri, învăţături împărtăşite Conversa- Activitate Aprecieri
oamenilor treptat?” ţia frontală verbale
- în Sfânta Scriptură;
4. Anunţarea Dragi copii, astăzi vom vorbi despre Sfânta Scriptură.
titlului lecţiei şi 01 - voi scrie pe tablă titlul lecţiei;
a obiectivelor 02 - elevii scriu data şi titlul noii lecţii în caietele de clasă şi ascultă
operaţionale 03 2' observaţiile făcute de profesor; explicaţia Activitate Aprecieri
04 Astăzi vom completa şi explica cuvintele noi de vocabular: Biblie, frontală verbale
05 Testament, canonic. Vom enumera părţile din care e alcătuită Sfânta
06 Scriptură şi vom prezenta – pe scurt – conţinutul lor. Apoi, vom
argumenta – împreună – importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi în
viaţa noastră şi vom învăţa să găsim trimiteri concrete.
5. Comunicarea La fiecare pupitru elevii au în faţa lor o Biblie. Unele dintre ele sunt
noilor ortodoxe, altele sunt ale altor culte. Explicaţia Textul biblic Activitate
cunoştinţe Prezint elevilor Sfânta Scriptură şi le specific însemnele celei ortodoxe: frontală
semnul Sfintei Cruci tipărit pe copertă. Cele care nu au acest semn, sunt
Biblii ale altor culte religioase.
„ Ce alte culte religioase cunoaşteţi?”
- cultul catolic, greco-catolic, baptist, penticostal, reformat etc Conver- Activitate Aprecieri
Toate aceste culte sunt culte creştine? De ce?” saţia frontală verbale
- da, fiindcă îşi mărturisesc credinţa în naşterea, moartea şi învierea
Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos;
Împreună cu elevii, voi explica cuvintele noi de vocabular.
01 „ Ce este Sfânta Scriptură, pentru voi?”
- elevii dau mai multe variante de răspuns: „ ... o carte sfântă ... „ ,
„ ... o carte care conţine Cuvântul Domnului, învăţăturile sale ... „
„Cum se mai numeşte Sfânta Scriptură?”
- Sfânta Scriptură se mai numeşte şi Biblie ...
După răspunsurile copiilor, voi aduce următoarele completări:
Biblie înseamnă „carte, cărţi”. Cuvântul provine din limba greacă. O Explicaţia Activitate
bună parte din Sfânta Scriptură a fost scrisă în limba greacă; în primele frontală
15' veacuri creştine, învăţătura cuprinsă în Biblie a fost propovăduită în
limba greacă.
- elevii ascultă cu atenţie;
În continuare, îi îndrum pe elevi să deschidă Biblia la cuprins şi să Conver- Activitate Aprecieri
citească în ordine cărţile. saţia individuală verbale
- elevii citesc, pe rând, câte o carte;
02 „ Ce aţi observat la cuprinsul Bibliei, câte părţi are?” Textul biblic
- am observat că are două părţi: Vechiul şi Noul Testament;
01 „Ce este un testament, în general?”
- un act prin care o persoană poate să-şi exprime dorinţele care
urmează să-i fie îndeplinite după moarte;
După răspunsurile date de copii, voi aduce următoarele completări:
Vechiul Testament şi Noul Testament reprezintă hotărârea Fiului Explicaţia Activitate
lui Dumnezeu, Iisus Hristos, de a face moştenitori ai împărăţiei frontală
Cerurilor pe cei care vor crede în El.
„ Cine a scris aceste cărţi ale Sfintei Scripturi?”
- „ ... oameni aleşi de Dumnezeu, oameni cu viaţă sfântă: Conver- Activitate Aprecieri
prooroci, Apostoli;” saţia frontală verbale
„ Ceea ce au scris proorocii, Apostolii a fost inventat de ei?”
- nu, aceştia au scris adevăruri care au fost descoperite de către
Dumnezeu; cărţile Sfintei Scripturi sunt cărţi inspirate.”
„ Ştiţi ce este inspiraţia divină? ”
- elevii vor formula răspunsul pe baza cunoştinţelor acumulate în
clasele primare: „inspiraţia divină este acţiunea prin care Duhul Sfânt
luminează mintea unui autor, îi descoperă adevăruri de credinţă şi îl
îndeamnă să scrie; totodată îl fereşte de greşeli pe tot parcursul scrierii;

01 După răspunsurile date de copii, voi explica termenul canonic: explicaţia Activitate
Canonic înseamnă în conformitate cu canoanele, recunoscut de Biserică, frontală
inspirat. Fişa de lucru

Împart copiii în grupe şi le spun care este indicaţia de lucru. explicaţia Activitate
„ Cu ajutorul Bibliei (de la cuprins), notaţi care sunt cărţile Vechiului observa- pe grupe
Testament şi ale Noului Testament şi numărul lor.” rea dirijată
Prima grupă va căuta şi nota cărţile Vechiului Testament, iar a doua grupă Textul biblic
03 va căuta şi nota cărţile Noului Testament.
Timp de lucru: 5 minute. exerciţiul Activitate Aprecieri
Fiecare grupă trebuie să-şi aleagă un lider care să prezinte rezolvarea pe grupe verbale
fişei de lucru.
La expirarea timpului de lucru alocat grupelor, liderii prezintă rezultatele.
„Vechiul Testament este alcătuit din 39 de cărţi canonice şi 14 cărţi şi expunerea Activitate Aprecieri
fragmente numite „bune de citit”. frontală verbale
Noul Testament este alcătuit din 27 de cărţi canonice.”

După prezentarea de către copii a rezultatelor fişelor de lucru la care au


lucrat pe grupe, voi aduce următoarele completări:
Vechiul Testament cuprinde istoria omenirii de la Adam şi Eva până la Explicaţia Activitate
Hristos. Noul Testament cuprinde viaţa, minunile, învăţăturile frontală
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mai cuprinde şi viaţa faptele, şi
învăţăturile Sfinţilor Apostoli.
- elevii sunt atenţi la explicaţiile profesorului;
Biblia a fost scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani (1400 î.
Hristos - 100 d. Hristos: Apocalipsa).
Conver- Activitate Aprecieri
În concluzie, ce este Biblia? saţia frontală verbale
- Biblia este o colecţie de cărţi sfinte scrise de oameni aleşi (prooroci,
Apostoli), sub inspiraţia Duhului Sfânt”;
6. Fixarea şi Elevii sunt împărţiţi în două grupe. Folosind metoda ciochinelui, li se
sistematizarea cere să completeze, pe grupe, părţile Sfintei Scripturi, cărţile Explicaţia Activitate
cunoştinţelor aferente fiecărei părţi, precum şi importanţa cunoaşterii Bibliei în frontală
viaţa creştinilor.

N. T. V.T. Exerciţiul
Biblia
04 Ciorchi- Fişa de lucru Activitate Aprecieri
nele pe grupe verbale

Cărţile N.T. Cărţile V.T.


Importanţa Bibliei

20'
Grupele primesc timp de lucru 7 minute. La sfârşitul timpului de lucru,
liderul fiecărei grupe va prezenta rezultatele la care a ajuns grupa sa.
- elevii prezintă, în faţa clasei, la tablă, rezolvarea indicaţiilor de
lucru; împreună cu profesorul, acolo unde este cazul, vor completa sau
05 corecta răspunsurile date;
Voi pune elevilor următoarea întrebare:
„ Biblia este o carte importantă?” Conver- Activitate Aprecieri
- ... este cea mai importantă fiindcă ea conţine cuvântul lui saţia frontală verbale
Dumnezeu şi pentru că este „hrana sufletului”;
Mai înainte aţi spus că Biblia este o colecţie de cărţi sfinte ... .
„ Cum sunt alcătuite aceste cărţi, ce conţin ele?”
- sunt alcătuite din capitole şi versete; ele conţin istoria poporului
evreu, înainte de Naşterea Domnului (Vechiul Testament) şi după
Naşterea Domnului (Noul Testament);
Ştiţi să căutaţi singuri, fără ajutor, o carte anume din Biblie, o poveste
care se referă la un personaj cunoscut sau o pildă studiată de noi în cadrul
orelor de religie?
- elevii dau răspunsuri diferite: unii „nu ... ”, alţii „da ... ” ... explicaţia Activitate Aprecieri
Cred că o să vă străduiţi să învăţaţi cum trebuie să procedăm atunci când frontală verbale
dorim să căutăm un text din Sfânta Scriptură, iar acasă să citiţi cât mai
mult. Să avem grijă de „hrana sufletului” nostru.
Demonstrativ, pentru a învăţa, vom căuta împreună Evanghelia după conver- Activitate
Marcu, capitolul 10, versetul 14. saţia Textul biblic frontală
„Oare ce scrie acolo?” ...
Căutaţi cu toţii în cuprins la ce pagină începe Sfânta Evanghelie după
Marcu şi deschideţi Biblia la pagina respectivă.
- elevii caută pagina;
„Ce scrie pe pagină?”
- titlul cărţii: Sfânta Evanghelie după Marcu
„Dar, ce scrie după titlul cărţii?” Explicaţia Activitate
- capitolul I; Conver- frontală
„Câte capitole are Sfânta Evanghelie după Marcu?” saţia
- 16 capitole;
Deschideţi, încă odată, la capitolul I.
- elevii ascultă indicaţia profesorului;
„ Unde mai găsiţi scris acest lucru?”
- sus, la mijlocul paginii;
„ Ce scrie în partea de sus, pe pagina următoare?”
- Marcu 1-2
„ Ştiţi ce înseamnă acest lucru?”
- ... înseamnă că se termină capitolul 1 şi începe capitolul 2;
„ Acum, uitaţi-vă sus pe pagină, capitolul 10”.
- elevii caută capitolul indicat de profesor Conver- Activitate Aprecieri
„ Reveniţi, vă rog, la capitolul 1.” saţia individuală verbale
- elevii redeschid Biblia la capitolul indicat; explicaţia
„ Ne spune careva dintre voi ce scrie după capitolul 1?”
- Ioan Botezătorul şi Iisus Hristos. Ispitirea. Primii ucenici. Primele
vindecări ...
Dragi copii, acesta este titlul capitolului.
„ Uitaţi-vă care este titlul capitolului 2, 3, 4 ... 9!”. Conver- Activitate Aprecieri
- elevii numiţi de profesor, vor citi titlurile capitolelor indicate; saţia frontală verbale
„Ce observăm după fiecare capitol, referitor la textul din Biblie?”
- textul este scris pe două coloane;
„ Ce scrie după titlul capitolului?”
- cifra 1;
Copii, această cifră, precum şi cele care urmează, reprezintă numărul
unui anumit verset
„ Care este ultima cifră scrisă în capitolul 1?”
- 45; Conver- Activitate
„ Dar în capitolul 2?” saţia individuală
- 28; Textul biblic
„ Care dintre voi ne citeşte ce scrie în Evanghelia după Marcu, în Lectura Activitate Aprecieri
capitolul 10, versetul 14?” individuală verbale
- „ Iar Iisus, văzând, s-a mâniat şi a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine
şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.” explicaţia Activitate
Iată cum vom scrie ceea ce-aţi citit acum: frontală
Mc. 10, 14

Titlul Număr
cărţii Număr verset
capitol
carte

Ceea ce este scris aici, mai simplu se poate citi: Marcu 10 cu 14.
- elevii scriu în caietele lor explicaţia profesorului;
Atunci când sunt mai multe versete se pune liniuţă între ele.
De exemplu, pentru Mt. 25. 1-13 (Pilda celor zece fecioare), vom citi:
Matei 25, de la versetul 1 până la versetul 13.
Precizarea şi 2' Aplicaţi ce-am învăţat ora asta. Căutaţi în Sfânta Scriptură şi notaţi în expunerea Activitate
explicarea caietele voastre, pentru ora următoare, următoarele trimiteri biblice: frontală
7. temei pentru In. 3, 16 şi Mt. 24, 36.
acasă - elevii îşi notează tema şi indicaţiile de lucru primite;
Aprecierea 1' La finalul lecţiei, voi face aprecieri generale şi individuale privind
8. activităţii pregătirea elevilor pentru lecţie şi implicarea lor în predarea noilor expunerea Activitate Aprecieri
cunoştinţe. Îi voi nota pe cei care au participat la lecţie. frontală verbale
elevilor - elevii ascultă cu atenţie explicaţiile date de profesor ...
Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitate
9. lecţiei - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

S-ar putea să vă placă și