Sunteți pe pagina 1din 3
PATRIARHIAROMANA CANCELARIA SFANTULUI SINOD Palatul Patriashiei, Aleea Dealul Mitropolie nr. 25, 040163, Sector 4, Bucuresti, Romania, Tel. + 40 21 337 08 37; + 40 21 337 08 30; Fax, +40 21 337 08 22 www patriarhia.ro e-mail: cancelaria@patriarhia.ro ‘, 8319 / 03 noiembrie 2015 inaltpreasfintia Voastri, Cu dragoste in Hristos, Va aducem la cunostingé ci Sfintal Sinod al Bisericii Ortodoxe Romine, in sedinja sa de Iucra din 28-29 octombrie 2015, a examinat referatul Secarulu tolgic educational al Adminisrajed Patriarbak ca privire Ia Congtesul National Hristos impartisit copiilor, editia a VIIL-a, desfigurat la Ministirea fndlfarea Sfintei Cruci — Caraiman in zilele de 21-23 septembrie 2015. in teferat s-a_precizat ci, in perioada 21-23 septembrie 2015, cu binecuvantarea Preafericitului Patinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, s-a desfigurat la Centra! soil. pastoral ,Sfinta Cruce” de la Miinisticea Caraiman, cel de-al VIl-lea Congres National Hristos ‘inpartas cpio. Luctétile Congresului au fost prezidate, din incredinyarea Preafericitului Parinte Patriath DANIEL, de Preasfingitul Parinte VaRLAAM PLOIBSTEANUL, Episcop vicar patriathal. In deschiderea congresului, Preasfingitul Parinte Episcop VARLAAM PLOIESTEANUL a dat citire ‘mesajului Preafericitului Pasinte Pattiarh DANIEL, adresat participangilor. Apoi au usmat alocusiunile reprezentantilor Miniserului Educate’ si Cova Stiintfce si ai Fundatied World Vision Romania. fin contextul Anuhci omagial al misixnii parobiei si mdnastirit astizj, Ia aceasta edixie a Congresului au participat inspectorii eparhiali responsabili cu activitatea catehetica din ficcare epathie a Patriathiei Romane si ingpectorii scolari pentru disciplina seligie, precum si invitagi de Ja instivugi si onganizagii partenere in derularea de proiecte specifice activitafii catehetice in urma prezentitilor si a dezbatetilor, in prezenta Preafericitului Parinte DANIEL, Patriarhul Biseticii Ortodoxe Roméne, s-au formulat concluziile congresului, dup cum urmeaztt 1 necesitatea constientizirii rolului orei de Religie si al catehezei parohiale in modelarea copia stil int-un om credincos,tbitor de Fhistoss de Bseic, capa de lialog si cooperare in familie gi in societate; 2. Sfingii Paring’ sunt ciliuze spre viaja duhovniceasca; au oferit si inci pot oferi Hispunsusi pentru problemele majore ale societiii marcate de o multitudine de crize; 3. educafia crestind actual trebuie dimensionati si realizatd in acord cu nevoile sufletesti specifice fiecirei virste si centrati pe copil/elev; 4. finta final’ a educafici religios-morale trebuie si fie cresterea spizituala a copiilor si a tinerilor, adic includerea si implicarea lor atit in programul liturgic, cat si in toate activitigile comunitigi parohiale; 5 necesitatea comutisii accentului de pe latura pur informativit a procesulni educajional, pe cea spiritual-formativa; 6. necesitatea consilierii psiho-pedagogice a copiilor si a parinjilor, pentru preveniea si corectarea abandonului scolar — soala parintilr, 7. intensificarea cooperitii dintre profesorul de Religie si catchetul parohial prin implicarea ambilor factori in procesul de apropiere a copiilos sia tinesilor de Biserici; 8. Propuneri pentru concursul national din cadrul Proiectului Hristos impartasit copiilor, cu prilejul Anului omagial al educafiei religioase a tineretului crestin ortodox (2016): tithu: Biserica gi Senals din sufletul mew, + etape: parohiald, protopopiat, eparhie, Patriarhie; * grupe de vaste: primari (copiii mici din parohie/ scoala), gimnaziali si liceali (tineri); + tematica: teoretica (pondere 1/3) si practici (pondere 2/3); + denulat de parohie impreuni cu scoala, prin preofii parohi si profesorii de Religie; * conceptul concussului va fi realizat pana la 13 noiembrie 2015; + introducerea concursului in calendarul concursurilor MECS, pe anul scolar 2015-2016; 9. Propuneri pentru desfiigurarea viitoarelor editii ale Congresului Nasional Hristos impartagit copiilor: + restructurarea formatului de saportare: concis si concludent + raportarea se va face pe mitropolii + evidensierea activitigilor comune Bisericé-Scoala + workshop-uri + desfisurarea pe parcursul a treizile, in perioada 1 - 15 octombrie 10, Strategii: a, pe termen scurt: * pe plan local: configurarea unei reyele de catehetis *pe_plan_judetean: promovarea obiectivelor educafiei catehetice si atragerea de institugi, agenfi, persoane juridice publice partenere, pentru realizarea lor; + pe plan national: organizarea de cursusi de formare comune pentru preoti cateheti si rofesori, in funcyie de nevoile identificate; relafii publice, comunicate instituyionali; Fesdershi, arc fotografie juralism religios: Organizarea de citre Patriathia Romina, in parteneriat cu Fundayia World Vision Roménia, a unor cursuti de danior de tinret si coordonator de volintart, ia wxmma c&rora persoanele formate si primeasci diploma recunoscutit de Autoritatea National de Caljiciri (ANO), iat pe baza competenyelor dobiindite si poati fi intensificate activitile cu tinesii din pasohii b, pe termen lung: *pe_plan local: pastrarea in gmupele de catehezt a tinerilor formayi — viitori Eatchey continuatea colaborisi inte Scoalt si Biserick seoula pasinglor scoala de vari; scoala de duminic’; : promovarea obiectivelor si atragerea altor institugi, agengi, petsoane juridice publice partenese; tabere comune organizate de inspectoratele scolare judefene - centrele epathiale; premierea olimpicilor de catre Biseric’; organizarea zilelor filmului ortodox; inaltpreasfingiei Sale, inaltpreasfingitului Parinte “inigerea gi implementarea de proiecte europene pentru formarea profesrilor de Religie si continuarea proiectelor de tip Aly saalal, in parteneriat cu Fundatia World Vision Roménia si alte instivugi. 41, Organizarea unei gale a proiectelor derulate de parohii in cadrul Programului National Hrisias inpdrtayt copitlor, . Continuarea procesului de redactare a ghidurilor catehetice prin adiugarea de confinuturi la tematica realizati pe parcursul anului precedent. in urma discugillor in plen, la propunerea Comisie’ eolngice, htungive si didactce, Sfantul Sinod ahotirit 1. ia act, cu aprobare, de propunerile redate in prezentul referat. 2, aproba organizarea unui concurs national, in cadrul manifestarilor dedicate in 2016 Anului omagial al educaiei religioase a tineretului crestin ortodox, care si se incheie cu festivitate de premiere la nivel national in data de 21 mai 2016, cu prilejul hramului Catedralei patriathale. 3. aprobi ca Sectorul teologic-educafional al Administratiei Patriarhale, prin Biroul pentru catehizarea tineretului, si elaboreze gi sa transmita eparhiilor conceptul concursului gi calendarul de desfigurare, pind la data de 30 noiembrie 2015. Cu binecuvantare si dragoste in Hristos, PRESEDINTELE SFANTULUI SINOD , + DANrEL. ARHIEPISCOPUL BUCURESTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI $I DOBROGE!, LOCTITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIE gi PATRIARHUL BISERICI ORTODOXE ROMANE SECRETARUL SFANTULUISINOD Harter. Ele Beouucl + VARLAAM PLOIESTEANUL “ EPISCOP VICAR PATRIARHAL inaltpreasfingiei Sale, Inaltpreasfingitului Parinte