Sunteți pe pagina 1din 8

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

Proiectarea unităților de învățare - sem I

Unitatea 1: Roade bogate – evaluare inițială - 4ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


specifice
Cântarea vocală 1.1 Repetarea cântecelor învăţate în clasa - calculator, imagini evaluare
Cântarea vocală în grup si 1.2 pregătitoare sugerate de textul iniţială
individual 1.3 Exerciţii de ţinută corporală; cântecelor
Poziția corectă, emisia naturală, 1.4 Exerciţii de verificare a deprinderilor muzicale - conversaţia,
dicția, sincronizare 2.1 pe care le-au dobândit copii în anul anterior; explicaţia,
2.3 Redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în demonstraţia,
3.1 grupuri mici şi individual, a cântecelor din exerciţiul
3.2 repertoriul propus; - activitate frontală, pe
3.4 Cântarea colectivă în nuanţă medie firească, cu grupe, individuală
4.1 participarea afectivă;
Memorizarea unor cântece;
Cântarea model, recitare ritmica
Cântare vocală în grup şi individual
Intonarea corectă, expresivă şi omogenă a
cântecelor: „Noi acum suntem şcolari”, de Al
Ivăşcanu Acompanierea cântecelor cu percuţie
corporală (bătăi din palme, bătăi cu degetul în
bancă)
Exersarea prin joc a mişcării sugerate de textul
şi ritmul melodiei
Exersarea asimilării integrale a cântecului
Clopoțelul, muzica I. Nicorescu
Acompanierea liberă a cântecelor, cu sonorităţi
emise de obiecte din clasă (creioane, beţişoare,
masă, podea,
dulap)
Desenarea unor imagini sugerate de textul
cântecului
Unitatea 2: Poveștile toamnei - 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


specifice
Timbrul 1.3 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi/scurte calculator, imagini observare
Sunete din mediul înconjurător 1.4 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite sugerate de textul sistematică
Sunete muzicale vocale 2.1 intuitiv, cântecelor aprecieri
Mişcare pe muzică: liberă sau 2.2 pronunţând corect cuvintele – În pădure, - conversaţia, individuale
sugerată de textul cântecelor Deschide urechea bine, O vioară mică - – din explicaţia,
Percuția corporală: - bătăi din folclorul copiilor demonstraţia,
palme, cu degetul în bancă, cu Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală exerciţiul
palmele pe genunchi (bătăi - activitate frontală, pe
din palme, bătăi cu degetul în bancă) grupe, individuală
Desenarea unor imagini sugerate de textul
cântecelor
Exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea
tehnicii vocale;
Jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură
şi din mediul înconjurător;
Imitarea unor sunete din natură şi din mediul
înconjurător; Jocuri onomatopeice
Comunicarea orală pe marginea versurilor
cântecelor;

Unitatea 3 Sub raze blânde, aurii - 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


specifice
Ritmul Jocuri de ascultare a sunetelor înalte şi joase caiet, creioane observare
Sunete lungi/scurte Sesizarea diferenţelor dintre vocea vorbită şi cea pentru colorate, CD- sistematică
Marcarea structurilor 1.3 cântat, dintre sunetele muzicale şi zgomote player, imagini aprecieri
ritmice în cântec 1.4 Emiterea de onomatopee, sugerate de casetele de text sugerate de textul individuale
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
Audiție interioară 2.1 Imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cântecelor
Recunoașterea auditivă a 2.2 Emiterea şi memorarea unor scurte secvenţe muzicale - conversaţia,
structurilor ritmice în Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului explicaţia,
cântece Executarea unor mişcări instinctive pe muzică, sugerate de demonstraţia,
Jocuri muzicale text (deplasarea) - De-a soldații, Broscuțele – din folclorul exerciţiul
copiilor, Bat din palme, muzica Lili Schwam - activitate
Interpretarea unor structuri ritmice din cântecele învăţate pe frontală,
baza audiţiei interioare; pe grupe,
Compararea unor sunete (lungi, scurte) dintr-un fragment individuală
muzical audiat
Concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza
structurilor ritmice din cântec;
Interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu
creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore)

Unitatea 4 Lumea din jurul meu - 8ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


specifice
Melodia 1.4 Jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; - caiet, creioane observare
Sunete înalte şi sunete 2.1 Jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; colorate, CD- sistematică
joase 2.2 Interpretarea şi memorizarea unor cântece – Treci ploaie player, imagini aprecieri individuale
Genuri muzicale: călătoare, Lună nouă, Ariciul, Iarna veselă,Țara mea - sugerate de textul
folclorul copiilor folclorul copiilor; colinde – Sus boieri, Astăzi s-a născut cântecelor
Genuri muzicale: Hristos, Steaua, Sorcova - conversaţia,
colinde A.T.Universul, Pământul, desen explicaţia,
Interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, demonstraţia,
timp în care se marchează sonor metrul (măsura) exerciţiul
Exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoaștere a unor - activitate
fragmente muzicale în mers melodic suitor şi coborâtor; frontală,
Jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe pe grupe,
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
onomatopeice în jocuri colective de creaţie; individuală
Selectarea unor formule melodice care conţin sunete de
înălţimi diferite
Reproducerea, sesizarea, recunoaşterea, executarea unor
sunete lungi şi scurte, la început cu durate nedefinite, apoi
respectând raportul exact de durată;
Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului
Executarea unor mişcări instinctive pe muzică,sugerate de
text

MUZICĂ ȘI MIȘCARE
Proiectarea unităților de învățare sem II

Unitatea 5 Surprizele iernii - 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


specifice
Melodia MM Jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; caiet, creioane observare
Sunete înalte-joase Jocuri de diferenţiere a sunetelor înalte şi a sunetelor joase; colorate, CD- sistematică
Mersul melodiei. 1.4 Interpretarea şi memorizarea unor cântece – Omul de player, imagini aprecieri individuale
Legătura dintre text şi 2.1 zăpadă, muzica D. Radu, Copilul politicos, Foaie verde sugerate de textul
melodie 2.3 siminoc, Hora cântecelor
Procedee armonico- 3.1 Interpretarea alternativă, de la vers la vers, vocal şi în gând, - conversaţia,
polifonice - grupe timp în care se marchează sonor metrul (măsura) explicaţia,
alternative: solist-cor, Exerciţii-jocuri de interpretare şi recunoastere a unor demonstraţia,
lanţ, dialog fragmente muzicale în mers melodic suitor şi coborâtor; exerciţiul
Mișcare pe muzică Jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de - activitate
Mișcări sugerate de text silabe onomatopeice în jocuri colective de creaţie; frontală,
Mișcări sugerate de ritm Selectarea unor formule melodice care conţin sunete de pe grupe,
Audiții înălţimi diferite individuală
Audierea unor cȃntece Reproducerea, sesizarea, recunoaşterea, executarea unor
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
interpretate de copii sunete lungi şi scurte, la început cu durate nedefinite, apoi
respectând raportul exact de durată;
Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului

Unitatea 6 Universul -6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observa


specifice ţii
Interpretarea 1.4 Exerciţii şi jocuri de interpretare a unor cântece în diferite caiet, creioane observare
Nuanţe: tare, încet, 2.2 momente; colorate, CD- sistematică
mediu 3.1 Audiţie muzicală;memorizarea şi interpretarea de cântece player, imagini aprecieri individuale
Procedee armonico- 3.2 Exerciţii de selectare şi interpretare în nuanţe diferite a unor sugerate de textul
polifonice - grupe fragmente muzicale; cântecelor
alternative: solist-cor, Interpretarea unor fragmente utilizând procedee armonico- - conversaţia,
lanţ, dialog polifonice; explicaţia,
Mișcare pe muzică Audierea unor piese muzicale pentru copii demonstraţia,
Mișcări sugerate de text A.T.Telefonul, joc de rol exerciţiul
Mișcări sugerate de ritm Redarea fragmentară sau integrală în colectiv, grup, perechi - activitate frontală,
Audiții a cântecelor pe grupe,
Audierea unor cȃntece Intonarea cântecelor învăţate, dublată de mimă şi dans: - individuală
interpretate de copii Cucu!, melodie germană, Cântecul raței, Cântec de leagăn
Improvizarea unor mişcări sugerate de textul cântecelor
interpretate
Jocuri-concursuri de interpretare a unor cântece din
repertoriul clasei;
Jocuri de acompaniere a cântării cu ajutorul jucăriilor
muzicale;
Concurs: Cel mai bun interpret

Unitatea 7 Călătorii fantastice- 6 ore


Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observa
specifice ţii
Ritmul 1.1 Exerciţii de selectare şi interpretare în nuanţe diferite a unor caiet, creioane observare
Sunete lungi/scurte 1.3 fragmente muzicale; colorate, CD- sistematică
Improvizaţia spontană 1.4 Concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza player, imagini aprecieri
colectivă 2.1 structurilor ritmice din cântec; sugerate de textul individuale
Recunoaşterea auditivă a 2.2 Redarea fragmentară sau integrală în colectiv, grup, perechi a cântecelor
structurilor ritmice din 2.3 cântecelor - conversaţia,
cântece Interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu explicaţia,
creionul în bancă, bătăi din palme sau jucării sonore) demonstraţia,
Jocuri de improvizare spontană a unor structuri ritmice cu exerciţiul
ajutorul silabelor onomatopeice; - activitate frontală,
Interpretarea unor cântece: Sfârșitul iernii, Ghiocelul, pe grupe,
Înfloresc grădinile, muzica T. Popovici, Mama – muzica P. individuală
Stratan
A.T.Natura în viaţa noastră, Primăvara, discuţie
Emiterea şi memorarea unor scurte secvenţe muzicale
Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecului

Unitatea 8 Miracolul vieții - 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observ


specifice aţii
Elemente de limbaj 1.3; Însușirea cântecelor după interpretarea de către cadrul caiet, creioane observare
muzical 2.2 didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, urmată de colorate, CD- sistematică
Interpretarea: cântec 2.3 preluarea intuitivă/receptarea lor de către copii player, imagini aprecieri
vesel/cântec trist 3.1 Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, sugerate de textul individuale
Miscare pe muzică respectând sincronizarea: Cântec pentru copilași, Lecție cântecelor
Miscări sugerate de text pentru pui – cd editura ArsLibri, Iepurașul Țup – muzica Gh. - conversaţia,
Miscări sugerate de ritm Ciorănescu explicaţia,
Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin demonstraţia,
acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, exerciţiul
maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei corporale - activitate frontală,
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observ
specifice aţii
(bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu bătăi pe pe grupe,
genunchi) individuală
Emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de
sincronizare; numărăto ri
„Mergi cum îţi spun!” - joc de mişcare cu deplasare:tare-
încet, repede-lent
Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecelor
Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate

Unitatea 9 Muzica și natura - 7ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observa


specifice ţii
Mișcare pe muzică 1.4 Însuşirea după auz a cântecelor, prin demonstrarea lor de caiet, creioane observare
Mișcări sugerate de text 2.1 către cadrul didactic sau cu ajutorul mijloacelor tehnice, colorate, CD- sistematică
Mișcări sugerate de ritm 2.2 urmată de preluarea intuitivă/receptarea lor de către copii player, imagini aprecieri
Audiții 2.3 Reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând sugerate de textul individuale
Audierea unor cȃntece 3.1 sincronizarea cântecelor
interpretate de copii Marcarea structurii ritmice a cântecului, prin bătăi din palme, - conversaţia,
Interpretarea bătăi ale degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi. explicaţia,
Procedee armonico- Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu: demonstraţia,
polifonice: W.A.Mozart - Flautul fermecat (uvertura), Rondo ă la Turca) exerciţiul
grupe alternative solist- Dans cu paşi egali pe cântec: Fluturele - activitate frontală,
cor Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecelor pe grupe,
Cântare instrumentală Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate individuală
Cântarea cu Interpretarea unor fragmente utilizând procedee armonico-
acompaniament polifonice: Greierașul, muzica G. Teodosiu
Acompaniament de Audierea unor piese muzicale pentru copii
jucării muzicale realizate A.T.Telefonul, joc de rol
de copii Redarea fragmentară sau integrală în colectiv, grup, perechi a
Jucării muzicale din cântecelor
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observa
specifice ţii
materiale și obiecte Jocuri – exerciţii de producere a sunetelor cu diferite obiecte
refolosite şi instrumente muzicale;
Improvizaţii muzicale;
Intonare şi memorizare de cântece;
Cântarea vocală, după auz, cu acompaniament instrumental
ritmic, în grupe, în colectiv sau individual: Toboșarul –
melodie germană

Unitatea 5 Copilărie fericită - 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observa


specifice ţii
Jocuri muzicale MM Imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu caiet, creioane observare
Mişcări libere 2.3 onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent colorate, CD- sistematică
Mişcări 3.1 (exemplu : „Jocul animalelor” player, imagini aprecieri
sugerate de text 3.2 Imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni specifice, jocul sugerate de textul individuale
Mişcări „Ploaia şi cântecelor
sugerate de ritm vântul”, jocul silabelor muzicale - ma, me, mi, mo, mu, jocul - conversaţia,
Evaluare „Cântă ca mine!” etc.) explicaţia,
Emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de demonstraţia,
sincronizare; numărători exerciţiul
Desenarea unor imagini sugerate de textul diferitelor strofe - activitate frontală,
ale unui cântec (de exemplu, cântecul Iepuraşul Ţup, de Gh. pe grupe,
Ciorănescu) individuală
Mişcare liberă pe muzică de facturi diferite (de exemplu:
W.A.Mozart - Flautul fermecat (uvertura), Rondo ă la Turca)
Desenarea unor imagini sugerate de textul cântecelor
Descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate

S-ar putea să vă placă și