Sunteți pe pagina 1din 7

Recapitulare pentru teză 14) Calculați:

– clasa a V-a – a) 1275 + 391; b) 37492  0 ;


Semestrul I c) E  a  b  c  , dacă a  b  37 și c  15 .
15) Reconstituiți adunarea 5a 2  b4c  829 .
Numere naturale 16) În relația d  s  dif :
1) Scrieți cele zece cifre. a) operația d  s se numește ...;
2) În șirul numerelor naturale: b) operația d  s are sens pentru d  ...
a) cel mai mic număr este ...; c) numărul d se numește ...;
b) cel mai mic număr nenul este ...; d) numărul s se numește ...;
c) numărul 33 se află pe poziția ...; e) numărul dif se numește ...;
d) predecesorul numărului 130 este ...; 17) Calculați:
e) succesorul numărului 130 este ...; a) 91275 – 5971; b) 4319  0 ;
f) patru numere consecutive dintre care al doilea c) E  a  b  c , dacă a  137 și b  c  108
este 599 sunt ...;
18) Reconstituiți scăderea 3a 2b  c5d 4  82
g) patru numere impare consecutive dintre care al
doilea este 599 sunt ... . 19) În relația f1  f 2  p :
3) Precizați: a) operația f 1  f 2 se numește ...;
a) numerele impare de două cifre și numărul lor; b) numerele f1 și f 2 se numesc ...;
b) numerele pare de trei cifre și numărul lor; c) numărul p se numește ...;
c) numerele cuprinse între 71 și 269 care se termină 20) a) Expresia ab  c  se citește ...;
cu 0 și numărul lor.
b) Proprietatea ab  c   ab  ac se numește ...;
4) Determinați numerele:
a) de două cifre ce se pot forma cu cifrele 1 și 5; c) În expresia ab  ac , factorul a se numește ... .
b) de trei cifre diferite ce se pot forma cu cifrele 1, 21) Calculați:
2 și 9. a) 217  83 ; b) 3148  100 ;
c) 45 1 ; d) 73159 0 ;
5) Pecizați cel mai mare număr par de forma 6 x3 y .
e) E  a bc de , dacă ab  201 și cde  1005 ;
6) Precizaţi numerele care satisfac relația:
f) E  x  8 x  3  67 x  1  30
a) x3 > 73;
g) 38  67  38  23  90  18
b) 4 x3  423 .
22) În relația d : i  c :
7) Pentru numărul 79438 precizați:
a) operația d : i se numește ...;
a) cifra sutelor;
b) operația d : i are sens doar dacă i  0 și d este
b) numărul sutelor;
un multiplu al lui ...;
c) aproximarea prin lipsă până la sute;
c) numărul d se numește ...;
d) aproximarea prin adaos până la mii;
d) numărul i se numește ...;
e) rotunjirea la zeci.
e) numărul c se numește ...;
8) Ordonați crescător numerele 473, 374, 437, 43,
23) Calculați:
4073 și 4307.
a) 1127: 49; b) 12285 : 273 ;
9) Pentru șirul de numere 7, 9, 11, 13, ...
c) 38000 : 100 ; d) 0 : 31492 .
determinați:
e) 415 : 415 ; 9696 : 24 : 4 .
a) al șaselea termen;
24) Determinați numărul:
b) al 28-lea termen.
a) cu 15 mai mare ca 37;
10) Reprezentaţi pe o axă a numerelor punctele:
b) cu 31 mai mic ca 100;
A(3), B(7), C(10).
c) de 8 ori mai mare ca 23;
11) Determinați al 2015-lea termen din şirul
d) de 7 ori mai mic ca 182.
a, b, c, d , e, f , a, b, c, d , e, f ,...
25) Determinați:
12) Scrieți desfășurarea în baza 10 a numărului a) dublul lui 17;
3ab7 . b) triplul lui 203;
Operații cu numere naturale c) jumătatea lui 512;
13) În relația t1  t 2  s : d) sfertul lui 1008.
a) operația t1  t 2 se numește ...; 26) a) Adunarea este o operație de ordinul ...;
b) numerele t1 și t 2 se numesc ...; b) Scăderea este o operație de ordinul ...;
c) Înmulțirea este o operație de ordinul ...;
c) numărul s se numește ...;
d) Împărțirea este o operație de ordinul ...;
1
27) Ordinea efectuării a două sau mai multe operații: 35) Scrieți:
a) de același ordin constă în efectuarea acestora în a) Puterea definită din produsul a 29 de factori a;
ordine apariției lor de la stânga la ...; b) Puterea de bază 5 și exponent 11;
b) de ordine diferite constă în efectuarea mai întâi a c) Pătratul lui 1439;
operațiilor de ordin ... și apoi a celor rămase; d) Cubul lui 718.
c) din care unele sunt incluse într-o paranteză 36) Calculați:
constă în efectuarea mai întâi a operațiilor din ... și a) 25; 3 0, 41, 5 2, 6 3; 0 497; 1 397;
apoi a celor rămase; b) Pătratul lui 19;
d) din care unele sunt incluse în mai multe c) Cubul lui 4
paranteze constă în efectuarea mai întâi a 37) Precizați:
operațiilor din ... interioară. a) pătratele perfecte cuprinse între 90 și 150;
28) Calculați: b) cuburile perfecte de două cifre.
a) 9696 : 24 : 4 ; b) 63  54 : 9 ; 38) Ridicarea la putere este o operație de ordinul ... .
c) 6  5 + 42 : (25 – 6 ∙ 3) – 192 : 16; 39) Calculați:
d) 31975  200  8  1270  2  350   2340 : 5 . a) 70 +1388 + (1+21)3 + 0 156;
b) 495  5  3 4  2 3  : 7 2  15 0 ;
e) Numărul obținut prin scăderea lui 68 din
2
produsul numerele 156 și 3 și împărțirea  2 
c)   32  42  : 25   34  52  :173
rezultatului la 100.  
 
29) Dacă ab – ac = 837 şi b – c = 31, determinați d) diferenţa dintre pătratul lui 15 şi cubul lui 6;
numărul n = b – c – a. e) pătratul cubului lui 2.
30) În relația d  i  c  r , r  i : 40) Regulile de calcul cu puteri sunt:
a) Numele relației este ...; a) b e1  b e2  b... ;
b) Numărul d se numește ...;
b) b e1 : be 2  b...
c) Numărul i se numește ...;
d) Numărul c se numește ...;  
c) b e1
e2
 b...
e) Numărul r se numește ...; d) b1  b2  ...
e e e

f) Condiția restului este ...;


e) b1 : b2  ...
e e e
31) Aflaţi:
a) numerele care împărțite la 4 dau câtul 27. 41) Calculați:
b) numărul care împărțit 202 dă câtul 7 și restul 51;
c) numerele care împărțite la 8 dau câtul 10 și
a) (52)7 · 5 : (53)2;  11
b) 60 45 : 10  311 ; 
4

resturi impare. c) 35  913 : 2710 ;   


4
d) 1115  67  68 : 6640 : 320 ;
32) Împărţind numărul natural a la numărul natural b e) 213  212  211   510 : 1010 .
obţinem câtul 5 şi restul 8. Calculaţi valoarea 42) Comparaţi:
expresiei E = 2a – 10b + 4. a) 67 35 și 67 53 ; b) 1399 și 3199 ;
33) Calculați sumele:
c) 435 şi 823; d) 18 222 și 7 333 .
a) S1  1  2  3  ...  89 ;
43) Ordonați crescător puterile 5 30 , 12511 și 2514 .
b) S 2  35  36  37  ...  169 ; 44) Arătaţi că numărul:
c) S 3  6  12  18  ...  378 ; a) n  5 60 este pătrat perfect
d) S 4  3  10  17  ...  262 . b) n = 2005 + 2(1 + 2 + 3 +...+ 2004) este pătrat
Puteri perfect.
34) În relația b e  b
 b ...b , e  2 : 45) Arătaţi că numărul:

e a) n  5 60 este cub perfect;
a) Operația b e se numește ...; b) n  5 32  5 31  7  65  5 30 este cub perfect.
b) Numărul b se numește ...; 46) a) Determinați ultima cifră a numărului 2191.
c) Numărul e se numește ...; b) Arătați că numărul n  5191  2191 nu este pătrat
d) Expresia b e se citește ...; perfect.
e) Puterea de exponent 0 și bază nenulă este egală 47) Calculați:
cu ...;
f) Puterea de exponent 1 este egală cu ...;
 4

a) 26  : 23  26  2 6   4 6 : 210 : 2 28  23   9 ;
g) Puterea de exponent 2 se mai numește ...;  
b) 810  2  2 2  2 28  2 30  3148 : 343  35  
: 1615 .
21

h) Puterea de exponent 3 se mai numește ...; c) 27 : 43 + 39 ∙ 275 : 320 +(31 ∙24 – 4 2) : 23.
i) Puterea care nu are sens este ...;
2
Divizibilitate 62) Rezolvaţi ecuaţiile:
48) Precizați care din numerele: a)  x : 3  25  2 3  7  23 ;
a) 3, 4, 5 este divizor al lui 28; b) 3 + {4[2 + (10 – x):3] –17}7 = 24.
b) 14, 15, 16 divide pe 90; 63) Determinaţi numărul a ştiind că ecuaţia
c) 101, 102, 103 este multiplu de 6; 4ax  12  6 x  9a  3 are soluţia x  3 .
d) 230, 231, 232 se divide cu 4. 64) Verificaţi dacă numerele 2 şi 7 sunt soluţii ale
49) Precizați valoarea de adevăr a propozițiiilor: inecuaţiei 5 x  13  41  2 x .
a) 7 14 ; b) 215 ; c) 3  D10 ; d) 50  M 5 . 65) Rezolvaţi inecuaţiile:
50) Criteriile de divizibilitate sunt: a) 5x + 2  7;
a) n 2  u.c.n   ...; b) x : 9  4  2 ;
b) n 5  u.c.n   ... c) 17 x  13  6 x  86 ;
d) 53x  8  7  13x  71
c) n10  u.c.n   ...
51) Dintre numerele 3, 4, 16, 30, 41, 45, 93, 100,
Probleme
250, 317, 438, 13000 precizați numerele divizibile
66) Aflați un număr dacă după împărțirea lui la 8,
cu 2, cele care se divid cu 5 și cele care admit pe 10
adunarea rezultatului cu 5, înmulțirea noului rezultat
ca divizor.
cu 3 și scăderea lui 6 din ultimul rezultat se obține
52) Fie numărul a  2 32  911  5  810  3 23  7210 . 30.
Arătați că a  M 17 . 67) Suma a doua numere este 517, iar unul din
53) Arătați că numărul a = 2 + 4 + 6 +...+ 100 este numere este cu 39 mai mic ca celălalt. Aflaţi
divizibil cu 34. numerele.
 
54) Arătaţi că: a) 2ab  b 4a  ba 3 ; 68) Aflaţi două numere ştiind că al doilea număr
este cu 7 mai mare decât triplul primului număr, iar
b) ab  2ba  20 11
suma dintre primul număr și dublul celui de-al
55) Determinați numerele de două cifre care sunt doilea este 714.
divizibile cu 5 și au suma cifrelor 8. 69) Aflaţi două numere care au suma 119 și
diferența 13.
Media aritmetică 70) Aflați trei numere naturale care au suma 163,
56) Calculaţi media aritmetică a numerelor: ştiind că primul împărţit la al doilea dă câtul 5 şi
a) 624 şi 850; b) 20; 81; 103. restul 7, iar al treilea este cu 6 mai mare ca primul.
57) Aflați media aritmetică a patru numere dacă
media aritmetică a primelor trei din ele este 38 și al
patrulea număr este 62.
58) Aflați două numere dacă media lor aritmetică
este 191, iar la împărțirea lor se obține câtul 8 și
restul 13.

Ecuații și inecuații
59) Verificaţi dacă numerele 3 şi 5 sunt soluţii ale
ecuaţiei 8 x  1  46  x .
60) Rezolvaţi ecuaţiile:
a) x  23  97 ; b) x  42  103 ;
c) 88  x  13 ; d) 23 x  184 ;
e) x : 33  6 ; f) 126 : x  14 ;
g) 5 x  125 ; h) x 4  81 .
61) Rezolvaţi ecuaţiile:
a) 4 x  13  97 ;
b) 88  5 x  3 ;
c) 17  x  : 8  2 ;
d) 825 : 15 x   11 ;
e) 3(2x + 7) = x + 31;
f) 5 + 4(x + 3) = 2x + 21;
g) 2 x  5  3 x  1  35  x .

3
Lucrare scrisă pe semestrul I Lucrare scrisă pe semestrul I
Varianta 1 Varianta 2

SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi
numai rezultatele: numai rezultatele:
1) a) Pentru numărul natural 246 178 cifra ordinului 1) a) Numărul trei mii patruzeci şi opt se scrie ...
5 este ... b) În şirul 7, 8, 9, ... , 56, 57 sunt ... numere.
b) Cel mai mare număr natural de trei cifre este c) Cel mai mic număr natural de patru cifre diferite
egal cu ... este egal cu ...
c) În şirul de numere 2, 5, 8, 11, 14, ..., 20, 23 d) Dintre expresiile ab şi ab , cea care reprezintă
lipseşte numărul ... un produs este ...
d) Dintre expresiile ab şi ab , cea care reprezintă 2) a) Valoarea lui x din egalitatea 31x  1x  330
un număr de două cifre este ... este ...
2) a) Rezultatul calculului 207  189 este egal cu ... b) Rezultatul calculului 4  5  6 este egal cu ...
b) Numărul de cinci ori mai mare decât 17 este ... c) Dacă 7 a  14b  84 atunci a  2b este egal cu
c) Dacă a  b  14 atunci 5a  5b este egal cu ... ...
d) Rezultatul împărţirii numărului 648 la 12 este d) Restul împărţirii numărului 153 la 12 este egal
egal cu ... cu ...
3) a) Rezultatul calculului 2  10 3  5  101  7  10 0 3) a) Rezultatul calculului 30  52 este egal cu ...
este egal cu ... b) Pătratele perfecte cuprinse între 14 şi 53 sunt
b) Dintre numerele 36 şi 149 este pătrat perfect numerele ...
numărul ... c) Cel mai mare dintre numerele 8150 , 17150 , 9150 ,
c) Dintre numerele 425 şi 3 25 mai mare este … 5150 este ...
d) Scrierea puterii 3 40 ca o putere de exponent 8 d) Scrierea puterii 3 40 ca un produs de două puteri,
este ... din care una cu exponentul 2 ...
4) a) Dintre numerele 53 şi 153 divizibil cu 17 este 4) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei: „ 7 | 39 ” este
numărul … ...
b) Dintre numerele 72 şi 35 se divide cu 5
numărul … b) Numerele de forma 17 x divizibile cu 2 sunt ...
c) Un multiplu al lui 6 mai mare decât 20 este c) Numerele de forma 3x7 x divizibile cu 5 sunt
… ...
d) Cel mai mic divizor al lui 36 este numărul ... d) Cel mai mic multiplu de trei cifre al lui 14 este
5) a) Dintre numerele 2 şi 3 este soluţie a ecuaţiei numărul ...
10  x  x  4 numărul … 5) a) Dintre numerele 8 şi 12 este soluţie a inecuaţiei
b) Soluţia ecuaţiei x + 37 = 165 este numărul … 5  3 x  38 numărul …
c) Inecuaţia x  2  5 are ca soluţii numerele ... b) Soluţia ecuaţiei 100 : x  20 este numărul …
d) Media aritmetică a numerelor 16 şi 4 este c) Inecuaţia x  23  50 are ca soluţii numerele ...
numărul … d) Media aritmetică a numerelor 17, 24 şi 31 este
numărul …
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi
rezolvările complete: SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi
 
6) Efectuaţi: 6  2  4  6  3  10 2  299 : 13  113 . rezolvările complete:
6) Efectuaţi: [ 248 : 218 + (32)10 + 647 : 637 ] – [ 210 ·
7) Rezolvaţi ecuaţiile: a) 3 x  9  15 ;
3 10 + (25)6 + 3 13 · 3 7 ].
b) 3x  2  5  1 : 2  5  37 .
7) Comparaţi numerele: a  5 45 şi b  3 60 .
42
8) Comparaţi numerele: a  314  9 8 şi b  3 2  ; 8) Determinaţi numerele naturale care împărţite la 5
9) Dacă adunăm la triplul unui număr, numărul cu 5 dau câtul egal cu restul.
mai mic decât numărul iniţial obţinem 287. Aflaţi 9) Se consideră şirul de numere naturale: 4, 8, 12,
numărul iniţial. 16,…, 136, 140. Aflaţi cel de-al 21-lea termen din
şir şi calculaţi suma termenilor din şir

4
Lucrare scrisă pe semestrul I Lucrare scrisă pe semestrul I
Varianta 3 Varianta 4

SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi
numai rezultatele: numai rezultatele:
1) a) Numărul o mie doi se scrie cu cifre ... 1) Pentru numărul 3846, precizaţi:
b) Numărul 1235 conţine … sute a) cifra miilor;
c) Dintre numerele 1001 si 10001, mai mic este b) aproximarea prin lipsă până la sute;
numărul … c) aproximarea prin adaos până la mii;
d) Cel mai mare număr natural de trei cifre diferite d) rotunjirea până la zeci.
este numărul … 2) a) Ultima cifră a produsului 43  44  45  46 este ...
2) a) Suma numerelor 7, 14 şi 109 este egală cu ... b) Rezultatul calculului 3716  1250 este egal cu ...
b) Numărul cu 235 mai mic decat 1000 este ... c) Rezultatul calculului 7  270 : 6 : 3 este egal cu ...
c) Rezultatul calculului 5  20  70 d) Numărul care împărţit la 6 dă câtul 11 şi restul 3
d) Jumătatea lui 352 este numărul ... este ...
3) a) Rezultatul calculului 23 + 3 2 este …  
3) a) Rezultatul calculului 32  1 : 4
b) Ultima cifră a numărului 35617 este ... b) Valoarea de adevăr a propoziţiei „5n+7 este
c) Dintre numerele 4 101 si 4 110 , mai mare este pătrat perfect” este …
numărul … c) Cel mai mic pătrat perfect este numărul ...
d) Rezultatul calculului 7 100 : 7 98 este egal cu ... d) Rezultatul calculului 315  385 este egal cu ...
4) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei „430  100” 4) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
este … a) 238 7 ;
b) Cel mai mic număr nenul, par, divizibil cu 3 este b) 11 33 ;
numărul …
c) Cel mai mare număr de două cifre divizibil cu 5 c) 50 este multiplu al lui 4;
este ... d) 10 este divizor al lui 511.
d) Dintre numerele 23, 24 şi 25 multiplu de 8 este 5) a) Soluţia ecuaţiei 105 : x  35 este numărul …
numărul ... b) Cea mai mare soluţie a inecuaţiei x  7  16 este
5) a) Dacă ecuaţia 3 x  a  19 are soluţia 4 atunci numărul ...
numărul a este ... c) Inecuaţia 7 x  63 are un număr de ... soluţii.
b) Soluţia ecuaţiei 9 x  45 este numărul … d) Un elev are patru note de 6 şi două note de 9.
c) Cea mai mică soluţie a inecuaţiei x  2  11 este Media notelor elevului este egală cu ...
numărul ...
d) Media aritmetică a numerelor 1, 4, 9 şi 10 este SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi
egală cu ... rezolvările complete:
 
6) Efectuaţi: 2 3  2  2 6 : 4 2  4 4 : 4 2 
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi 7) Comparaţi 3 20 cu 2 30 .
rezolvările complete:  
8) Arătaţi că 324  911  4 .
6) a) Desenaţi o axă a numerelor şi reprezentaţi pe 9) Suma a două numere este 102. Aflaţi numerele
ea punctele A(3), B(7) şi C(8). ştiind că dacă împărţim numărul mai mare la
b) Efectuaţi: 2  3  4  5  6  7  8  89 numărul mai mic obţinem câtul 3 şi restul 2.
7) Rezolvaţi ecuaţia 25x  3  7  x  73 .
8) Arătaţi că numărul
15  5 : 5 2
 0 99  189   459
31 0
este pătrat 23 
17

perfect.
9) M-am gândit la un număr natural, l-am înmulţit
cu 5, am adunat 19 şi am obţinut un număr cu 74
mai mare decât numărul iniţial. La ce număr m-am
gândit?

5
Lucrare scrisă pe semestrul I Lucrare scrisă pe semestrul I
Varianta 5 Varianta 6

SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi
numai rezultatele: numai rezultatele:
1) a) Cel mai mare numar natural format din 3 cifre 1) a) Numărul 4381 are cifra zecilor ...
pare este ... b) Numărul 4381 conţine ... zeci.
b) Predecesorul numărului 3500 este numărul ... c) Cel mai mic număr natural impar de trei cifre
c) Numerele 4 x  47 sunt ... este …
d) Dintre expresiile ab şi abc , cea care reprezintă d) Descompunerea numărului a75b în baza 10 este
un număr de trei cifre este ... ...
2) a) Numărul cu 30 mai mare decât 69 este … 2) a) Produsul dintre diferenţa şi suma numerelor 7
b) Rezultatul calculului 7512  6  2  3 este şi 4 este egal cu ...
b) Restul împărţirii numărului 88 la 3 este egal cu
numărul …

c) Numărul de 30 de ori mai mic decât 1560 este …
c) Rezultatul calculului 12  6  4 este egal cu …
d) Dintre numerele 22 şi 24 cel care dă restul 3 la
împărţirea cu 7 este numărul … d) Dacă x  y  12 atunci cea mai mică valoare a
3) a) Rezultatul calculului 5 4 este numărul ... sumei x  y este ...
b) Diferenţa dintre cubul şi pătratul numărului 4 3) a) Rezultatul calculului 3  2  3 2 este egal cu
este … …
c) Dintre numerele 2 101 şi 2 1001 mai mic este … b) Rezultatul calculului 129910  101299  este
0

d) Pătratele perfecte cuprinse între 20 şi 50 sunt ... numărul ...


4) a) Numerele 37 x  2 sunt ... c) Rezultatul calculului 1302  3021 este numărul ...
b) Numerele divizibile cu 5 cuprinse între 112 şi d) Dintre numerele 809111 şi 908111 mai mare este
132 sunt: ... ...
c) Numerele de forma x4 y divizibile cu 10 sunt … 4) a) Numerele 49 x 5 sunt ...
d) Multiplii lui 7 cuprinşi între 30 şi 60 sunt … b) Cel mai mare număr natural de două cifre
5) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei: „Numărul 5 divizibil cu 2 este …
este soluţie a ecuaţiei 27  2 x  9 ” este ...
c) Dacă 93x 10 , atunci x este egal cu …
b) Soluţia ecuaţiei 2x + 1=11 este numărul ... d) Un multiplu al lui 7 mai mare decât 100 este …
c) Soluţiile inecuaţiei 3 x  23 sunt ... 5) a) Valoarea de adevăr a propoziţiei: „Numărul 7
d) Dacă media aritmetică a 7 numere este 23, este soluţie a inecuaţiei 250  10 x  190 ” este ...
atunci suma numerelor este ... b) Soluţia ecuaţiei 2 x  15  5 x este numărul ...
c) Soluţiile inecuaţiei 2 x  33 sunt ...
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi d) Dacă suma a 6 numere este 414, atunci media
rezolvările complete: aritmetică a numerlor este ...
6) Rezolvaţi ecuaţia 7 x  23 : 5  4  11  1  21 .
7) Arătaţi că numărul SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi
 2
 
2 2 2 0 53
x  13  3  2  10  318  1  8 este cub  2 rezolvările complete:
6) Dacă a + b = 12 si a ∙ c + b ∙ c = 84 calculaţi
perfect
8) La împărţirea numărului natural x la 14 se obţine numărul x  a  b  c .
câtul 3. Determinaţi cel mai mare şi cel mai mic 7) Rezolvaţi ecuaţia : [(3·x + 2) : (52 · 4) + 2 · 7 2 ] :
număr cu această proprietate. 10 – 10 = 0
9) Suma a trei numere este 68. Aflaţi numerele dacă
al doilea este dublul primului şi al treilea este cu 3 
 2
 3
8) Efectuaţi:  5 3  5 2  : 50 2  33  2 4  : 7

mai mare ca al doilea. 9) Suma a 4 numere naturale este egală cu 52, iar
media aritmetică a altor 3 numere naturale este 13.
Calculaţi media aritmetică a celor 7 numere.

6
Lucrare scrisă pe semestrul I Lucrare scrisă pe semestrul I
Varianta 7 Varianta 8

SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi SUBIECTUL I (50 puncte) Pe lucrare scrieţi
numai rezultatele: numai rezultatele:
1) a) Cel mai mare număr de 4 cifre ce are cifra 1) a) Numerele de două cifre care se pot forma cu 4
sutelor 5 este ... şi 1 sunt ...
b) Numerele ab7 cu a  b  3 sunt ... b) Cel mai mic număr de 3 cifre ce are cifra zecilor
8 este ...
c) Dacă 8a , b3 şi x sunt consecutive atunci x este
egal cu ... c) Dacă x7  47 atunci valorile lui x sunt ...
d) Dacă a este predecesorul lui b atunci cel mai mic d) Numerele pare mai mici ca 8 sunt ...
dintre numerele a şi b este ... 2) a) Numărul de 15 ori mai mic decât 255 este egal
2) a) Rezultatul calculului 3 2 3 este egal cu ... cu ...
b) Rezultatul calculului 2929 : 29 este egal cu ... b) Rezultatul calculului 1  3  5 este egal cu ...
c) Valoarea de adevăr a propoziţiei: „ aa  11  a ” c) Dacă 1x7  8  1176 atunci x este egal cu ...
este ... d) Câtul împărţirii lui 243 la 12 este egal cu …
d) Restul împărţirii lui 125 la 11 este egal cu … 3) a) Rezultatul calculului 2  5  32 este egal cu ...
3) a) Scris ca o putere cu baza trei numărul natural b) Rezultatul calculului 12009+02009+20091 este egal
27 este egal cu ... cu ...
b) Rezultatul calculului 92-82 este egal cu ... c) Dintre numerele 10201001 şi 10021001 mai
c) Ultima cifră a lui 294 este ... mare este …
d) Dintre numerele 7 1001 şi 71010 mai mare este d) Scrierea puterii 5 60 ca o putere de exponent 10
… este ...
4) a) Un divizor al lui 40 mai mare ca 10 este ... 4) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
b) Numerele de forma x5x divizibile cu 2 sunt ... a) 4 este un divizor al lui 8;
b) 4 este un multiplu al lui 8;
c) Valoarea de adevăr a propoziţiei: „5 divide 14”
este ... c) 4 are exact 2 divizori ;
d) 4 este număr impar.
d) Dintre numerele 41, 42 şi 43 se divide cu 6
numărul ... 5) a) Soluţia ecuaţiei 1+ 91:x = 14 este numărul ...
5) a) Soluţia ecuaţiei x:3+1=101 este numărul ... b) Dacă 2 x3  504  777 atunci x este egal cu ...
b) Inecuaţia x15135 are un număr de … soluţii c) Dacă  x  11 :12  3 , atunci numărul x este
naturale. egal cu ...
c) Dacă 3x  81 atunci x are valoarea ... d) Media aritmetică a numerelor 5, 5, 6 şi 8 este
d) Media aritmetică a numerelor 341 şi 999 este egală cu numărul ...
egală cu ...
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe lucrare scrieţi rezolvările complete:
rezolvările complete: 6) Fie numerele a=( 42+24+32-20090) şi b=3+6:3.
6) Să se calculeze suma Calculaţi suma , diferenţa, produsul şi câtul
S  6  12  18  24  ....  600 . numerelor a şi b.
7) Să se arate că numărul a  3 47  3 45  3 44 este 7) Andrei şi Bogdan au împreună 110 maşinuţe.
pătrat perfect. Aflaţi câte maşinuţe are fiecare ştiind că Bogdan are
8) Rezolvaţi ecuaţia: cu 19 maşinuţe mai puţin decât dublul maşinuţelor
   
9 2  x  2  10 : 6  5 2 : 9  3  0 . lui Andrei.
8) Arătaţi că: a) n  9  18  27  ...  72 este pătrat
9) Să se arate că dacă un număr x împărţit la 72 dă
perfect;
rest 48, atunci acest număr x se divide cu produsul a
b) m  208  5  190  5  18  7 este cub perfect.
trei numere consecutive.
9) Se dau numerele a   235  233  231  : 231 şi
10
b   a 5  :1130 1180 . Arătaţi că a  11 şi scrieţi
numărul b ca o putere de exponent 5