Sunteți pe pagina 1din 55

PROIECT

SISTEME ELECTROMECANICE

Student:Marin Adrian
6 Transportor cu bandl

TEMA I'
TRANSPORTOR CU BANDA

Sd se proiecteze un transportor cu bandd, al cdrui traseu sd corespundd


celui din figura 2.1, utilizdnd unndtoarele datc de proiectare:
transportomlui
- Productivitatea f[, [t / h]
- Yiteza transportorului v [m / s]
- Materialul transportat
- Densitatea materialului p [t / m]l
- Mediul de lucru

- Lungimea de transportiti=l ,: t L [m]

- [ndlfimea de ridicare H [m]


- Unghiul zonei inclinate p o
t l
- Unghiul de infEgurare al benzii pe tobd a = 210o

Sfarsitul zonei curbe


l0
----,-7
Inceouhrl zonei curbe \o
I ci1
V \

,tv-
0,.+l

) L1 4 L)
:L+ J
Lj L

Fig. 2.1 Schema transportorului


Temi de nroiect 7

Actionarea transportorului se va face printr-o transmisie mecanicS, ca in figura 2.2.

Fig.2.2 Acf ionarea transportorulu i

Memoriu tehnic
[.Prezentarea generalS a utilajului
2. Proiectarea uti lajului
2. I Dimensionarea benzii
2.2 Dimensionarea tobelor
2.3 Dimensionarea rolelor
2.4 Fo4ele in punctele caracteristice ale traseului
2.5 Verificarea benzil
2.6 Alegerea motorului electric ai verificarea la demaraj
2.7 Alegerea reductorului de tura{ie
2.8 Alegerea cuplajului motor-reductor
2.9 Alegerea cuplajului reductor-tobd de acfionare
2.10 Dimensionarea subansamblului tobei de aclionare
2.I 1 Dimensionarea ansamblului tobei de intindere
2.12 Dimensionarea sistemului de intindere
3. Instrucfiuni de montaj, exploatare, norrne de tehrrica securitalii muncii.
1 Prezentarea gene rald, a utilajului

Transportoarele cu bandi se utllizeazd pentru transportul pe orizontald sau pe


direclie inclinatd fafd de orizontald cu un unghi de 5-25', atdt a sarcinilor virsate cdt gi
a sarcinilor in bucafi. De asemenea traseul pe care lucreazd transportorul poate fi
combinat, fiind format din zone orizontale, zone inclinate, unite intre ele cu zone curbe.
TinAnd seama de rezistenfa benzilor, lungimea maximd a transportoarelor cu
bandd s-a [imitat la 250-300 m. [n cazul in care sarcina trebuie si fie transportatd pe
distanfe mai mari, se utllizeaza o instalafie de transport compusd din mai multe
transportoare care se alimenteazd in serie. In cazul transportoarelor inclinate, unghiul
de inclinare al benzii se ia in func{ie de propriet5lile sarcinilor transportate, de unghiul
de frecare a[ materialului transportat cu banda, de mirimea unghiului de taluz nah.rral,
de viteza de transport gi de modul de alimentare al transportului.
Se recomandd ca unghiul de inclinare al benzii si Fre cu l0-l5o mai mic decAt
unghiul de frecare al materialului cu banda, pentru a se evita alunecarea materialului
in timpul transportului. datoritd gocurilor. Pentru transportul grdului unghiul de
inclinare se recomandd20-22", porumb gtiulegi 15o, saci cu grAu, fdini sau crupi 25o.
In figura [.3 este prezentatd schema de principiu a unui transportor stationar
cu bandd. El se compune din banda fErI sfhrgit 3 ce se inflgoard peste toba de
ac(ionare 2 9i toba de intindere 7- Banda este sus(inutd de rolele superioare 4 gi
inferioare 14, montate in suporli pe construc[ia metalicd 5 gi 16. incdrcarea benzii se
realizeazd. prin pAlnia 6, in dreprul tobei de intindere. Descdrcarea benzii se realizeazd
in dreptul tobei de ac[ionare, materialuI ajungAnd in buncSrul l, sau se poate realiza in
orice punct pe lungimea transportorului cu ajutorul unui dispozitiv de descdrcare
mobil.
Pentru asigurarea aderen[ei necesare intre bandd gi toba, precurn gi pentru
asigurarea unui mers linigtit al transportorului se utllizeazd dispozitir,ul de intindere al
l0 TransDortor cu bandd
benzii cu greutate. Toba 7 este montati pe cdruciorul 8 ce se poate deplasa in lungul
ginei 12. De cdruciorul 8 este [rxat cablul 9,care este trecuL peste un grup de role 10, la
exlremitatea cablului fiind montata greutatea I [. sub actiunea cdreia se realizeazd
intinderea benzii. Organele de mai sus sunt montate pe o construcqie metalica de
sus[inere, fixat5 pe locul de utilizare prin guruburi de ancorare.
Antrenarea tobei de actionare se realizeaza cu ajutorul unui grup motor [5,
cuplaj 17, reductor 18, transmiterea migcdrii de la tobd la bandi realizindu-se ca
urrnare a freclrii dintre bandd qi toba.
In funcfie de l6timea sa, banda se poate sprijini in paftea incdrcatd, pe un
singur rAnd de role, banda avdnd forma platl (fig. 1.3 a) sau se poate sprijini pe doul
sau trei rAnduri de role, banda avAnd formd de jgheab (hg.l.3 b pi 1.3 c). Unghiul de
inclinare al axelor rolelor yr: l5'-30".
Pe partea inferioard neincSrcatd banda se sprijina pe un singur rdnd de role
(tig.l.3a). Capacitatea portantd a benzii transportoare depinde de unghiul de infZgurare
al acesteia pe toba de acfionare, acesta variind intre 180-480o, in functie de numirul
tobelor de ac[ionare sau a rolelor de abatere (fig.l.la Si I lb).
2 Proiectare utilaj

2.1 Dimensionarea benzii

Pentm determinarea latimii benzii se utllizeazA relatia productivitaqii pentru


banda plat5:

0,, = L5oB2 ' v' p'v tt/hl (2'l )

sau pentru banda jgheab:

fr. =27082'v'P"V t/hl Q'2)

unde: B - [alimea benzii [m];


v - viteza de transport [m/s].
p - densitatea materialului [Vmr];
14- coef,rcient de umplere,
In cazul benzilor plate incdrcate cu material mdrunt y-- 0,427. iar in cazul
sarcinilor in bucdfi q : 0,305. Pentru banda in forma de jgheab coefrcientul de
umplere depinde de felul materialului 9i de condiliile de lucru; yr: 0,4-0,6 pentru
sarcini in bucdfi, iar ry:0,5 - 0,75 pentru sarcini in wac.
Dirnensiunea rezultatd. din calcule se standardizeaza confomr tabelului 2. 1. Se
calculeazd grosimea benzii in funclie de numirul straturilor de lesdturd (fig. 2.I ).

6=a.i+5t+52 (2.3)
Valoarea calculatd se rolunjegte [a un numdr intreg.
unde:
a- grosimea stratului de fesdturd de bumbac inclusiv a cauciucului care
servegte la lipirea straturilor, a: 1,25 - 2,3 mm;
12 Transoortor cu bandi
i - num5ru1 straturilor de lesahrrd de bumbac:
dr-grosirnea stratului de cauciuc de pe suprafa{a de lucm a benzii, 612-6 mn;
d2-grosimea stratului de cauciuc de pe suprafa{a nelucratd a benzli, dl: I -2 rnm;

Tabelul 2. l-Dimensiunile benzilor

L.dIirnea
benzii B 300 400 500 650 800 t000 I 200 r400 r600

Imm]
Nr.straturilor 3-4 3-5 3-6 5-t 4-8 5- 10 6-t2 7 -t2 8- 1l
de fesatura

Semnifi cafia notali ilor:


.o
[ - invelig de cauciuc cu rol de ,o

suprafa!5 de lucru; 2 - {esaturd de .oc.l


apdrarc (ce poate lipsi), 3-strat de
rezistenfi [a tracliune; 4 - inse(ii
textile; 5 - strat de cauciuc cu rol
3
de suprafa!5 de sprijin; 6 - plasi
de sirmd; 7 - strat de azbest; 8 - 8

cabluri metalice. Fie. 2.1 Secfiuni ale benzilor textile cauciucate

2.2 Dimensionarea tobelor

Pentru antrenarea benzilor cauciucate cit gi a celor din o(el se utilizeazd tobe
de ac(ionare ale cdror forme qi dimensiuni sunt standardizate in STAS 754 l-86 9i tobe
de deviere ale cdror forme qi dimensiuni sunt standardizatein STAS 7540-86"
Tobele de acfionare au rolul de a pune banda in migcare ca urrnare a freclrii
cu banda, iar cele de deviere au rolul de a mari unghiu[ de inflgurare a[ benzii pe tob[.
Tobele pentru antrenarea benzilor se executl fie din fontd mlrcile Fc250;
Fcl50, turnate dintr-o singurd bucatd, (hg-2.2.a), fie in constructie sudatd din tabla gi
profi le laminate (fig.2.2.b).
Pentru a se mlri aderenfa benzii la suprafafa tobei aceasta din urmd se
cdptugegte uneori cu cauciuc sau cu lernn. Perefii tobei din fonta se executl cu
grosimea de l0 mm pentru diametre mai mici de 750 mm; grosime de 12 mm pentru
diamehe cuprinse inhe 750 gi 900 mm, grosimea de l5 mm pentnr diametre peste 900 mm.
Proiectare utilai l3
Pentru a se evita alunecarea lateralS a benzii cauciucate, toba se executd mai
bombatd spre partea de mijloc.

a)

Fig. 2.2 lobe, variante constructive.

Diametru[ tobelor pentru benzi cauciucate se stabilegte pe baza relaliilor:


- pentru tobe de acfionare:

o >-(tzs - rso). , (2.4)


- pentru tobele de deviere:
D >-(76 - roo)-i (2 s)
unde.' i - numdrul de straturi al benzii.
Diametrul tobelor pentru benzi din ofel se stabilegte cu relatia:

D: (800-1200)d (2.6)
unde: d- grosimea benzii [mm].
Se recomanda folosirea tobelor de diametre mari, pentru micaorarea uzurii
benzii cauciucate.
Lalimea tobelor se stabilegte in funclie de ldtimea benzii gi anume:
- pentru benzile cauciucate sau din plasl de sArmS:

L: l,2B (2.1)
- pcntru bcnzile din oqel laminat:

L =0,88 (2.8)
unde: B - lSlimea benzii [mm].
Dacd tobele pentru benzile din olel s-ar executa mai Iate, impuriteIile ar
pdtrunde intre tobd gi bandd deteriorAnd muchiile benzii.
t4 Transportor cu bandl
2.3 Dimensionarea rolelor

ln scopul micaordrii sagelii benzii, intre toba de acfionare gi cea de intindere,


banda se sprrjind pe role. Migcarea de rota(ie a rolelor in jurul axului lor serealizeazd
datorita frecdrii lor cu banda.
Rolele se executi turnate sau in construcfie sudatd (fig"2.3 a gi b), montAndu-
se de obicei libere pe ax, prin intermediul rulmen{ilor, mai rar pe lagire de alunecare.
ln hgura 2.3a se prezintd montajul unei role pentru susfinerea benzii
cauciucate, iar in hgura 2.3b este prezentat montajul unei role pentru suslinerea benzii
din o(el.

Fig. 2.3 Montajul rolelor de susfinere a benzii


La transportul materialelor
vArsate cu ajutorul benzilor
cauciucate, pentru ramura incircatd
in cazul benzilor cu tdlimi mai mari
de 780 firm se folosesc reazeme cu
trei role. Transportoarele din silozuri
au in general banda sub forml de
jgeab, banda hind indoitl numai pe
ramura incdrcatd (activd) in care
Fig. 2.4 Reazem pe trei role
incape mai mult produs dec6t pe
banda plata. Ramura activd se spnjinl pe trei role de susfinere, iar ramura de
intoarcere pe o rold simpl5 (hg.2.4\.
Rolele de suslinere se monteazd Ia o distanl5 de circa 1,5 m pe lungirnea
benzilor cu ld1imi cuprinse intre 400 9i 800 mm. La ldtimi intre 1000-1600 mm
distan(a dintre role se micgoreazl la circa 1,2-1,3 m.
In cazul benzilor cauciucate, distanfa dintre rolele de susfinere. pentru rarnura
Proiectare utilai 15

incdrcatS, se poate detennina gi in funcfie de greutatea specificd a materialului


transportat gi de lifimea benzii, cu urmitoarele relafii:

l' =1750 -0.625Blmml pentru y <lO4 [N/mr I (2.e-t)


t'=1650-0,6258[mm] pentru y -(t- 1,5).104 1X/mrl (2.e-2)
/' = 1550 -0,625 B [mm] penrru , =(t,S - Z). tO4 [N/mr ] (2.e_l)

In tabelul 2.2 sunt prezentate dimensiunile rolelor in functie de lalimea benzii.

Tabelul 2.2 Dirnensiunile rolelor de sustinere a benzii


Ld{imea benzii I [mm]
Tipulrolei Dirnensiunile rolei 300-600 800- 1000 > 1000

Role pe
DiametruI D, Imm] 76- r08 I 08- 160 l08-160
rulmenfi, pentru
benzi cauciucate Lungimea L, [mm] B + t00 B+150 B f200
ldem lagare de
Diametrul D, [mm] 200 200 200
alunecare
Role pentru
Dlametrul D, [mm] t 80-300 t 80-300 I 80-300
benzi de otel

Pentru sarcini in bucdfi cu o greutate mai mare de 500 N, distanqa se alege


astfel inc6t sarcina sI se sprijine pe cel pulin doua role. Pentru sarcini cu greutdfi
cuprinse intre 100 gi 500 N, distanla dintre role se alege 800 mm, iar pentru sarcini
mai mici se alege 1000 mm.
Pentru susfinerea pdqii descdrcate se va alege in cazul sarcinilor in bucdli,
distanfa dintre role egald cu 2000-3000 mm, iar pentru cele mdrunte 2500-3000 mm.
In cazul benzilor din o{el distanta dintre role se alege in funcfie de greutatea
incdrcIturii pe metru liniar de bandd, conform recomandirilor din tabelul 2.3.

T'abelul 2.3 Distanta dintre role in caztrl benzilor din otel

Gre utatea incdrcdruri i [N/rn] 50 15 90 l3s 220 500

Pasul pentru partea


3000 2s00 2000 r 500 I 000 580
rolelor incdrcatd
[.',*] pentru partea
4000
neincdrcatd
t6 Transoortor cu bandl
Atdt pentru benzile cauciucate cdt gi pentru cele metalice, distanla dintre role
la locul de incdrcare a materialului pe bandd se ia de obicei de doui ori mai micrl dec6t
cea nonnali.

2.4 For{ele in punctele caracteristice ale traseului

in czzul hansportorului din frgura 2.5, impdrtind traseul in tronsoare se poate scrie:

Fig. 2.5 Fortele din ramurile benzii transportorului cu bandd

ii.ir,r,, (2 r0)
Sa =S3 + I(.
S, : S,t et' o

Din rezolvarea sistemului de ecuatii rezultd:

" (K rw, r. * w:o) (2. r 1)


Si= "P
el'o - Kg

n K,rll,, + W-.0
')t/= (2.12)
epo-K"
unde: 14/ 12 -
rez,isteHla [a deplasare pe tronronrt l-2 [N];
Wla - rez,istenta [a deplasarc pe tronsonu[ 3-4 EVI;
p - coeficient de frecare intre bandd gi toba de actionare:
a - unghi de infiEurare al benzii pe toba [rad];
Proiectare utilai l1
K, - coeficient de rezistenfd la infrqurare pe toba de intindere sau ghidare;
K, = 1,03 pentru lagdre pe rulmenfi cu bile;
Ks: 1,04-1,06 pentru lagdre de alunecare"
ln tabelul 2.4, se dau valorile coeficientului de frecare in functie de felul
tobelor qi condiliile de lucru"

a
Tabelul 2.4 Valorile coeficientului de frecare intre bandd gi toba gi a factorului I
Natura suprafegei tobei ePo pentru unghiul de infXgurare cro
tir conorrr 1.1
180 210 240 300 360 400
Iucru
Tobd strunjita in mediu 0,r t,37 t,44 1,52 t,69 t,87 2,01
extrem de umed
Tobd strunjitd, mediu 0, 15 L,6 1,73 1,87 2,19 ) \'7 2,85
foarte umed
Toba strunjitd, mediu 0.2 t,87 2,08 2,31 2,8s 3.61 4.04
umed
Tobd strunjitl mediu 0,3 2,56 3,00 J,-51 4,81 6,69 8, 14
uscat
Tobd cdptugitd cu lemn, 0,3-s 3,00 3,61 4,33 6,72 9,02 I 1.s
mediu uscat
Tobd clptugitd cu 0.4 l,5l 4.33 5,34 8,12 12,35 t6,4t
cauciuc, mediu uscat

Rezistenfele [a deplasare se calculeazd cu relafiile


- pentru ramura incdrcatS:
w* =(n + Qa + o',)t"o" 0-wt(, * r, * r',)trin p (2'13)

- pentru ramura descdrcatS:


/ ,,\ / ,,\
wD =\qa +q';)Lcosp+ lqu *q'))tsi" p Q't4)

Semnul ( I ) este pentru migcare ascendentd, semnul (-) este pentru miEcare
descendentd . Ln cazul deplaslrii pe orizontald, p : 0 "

unde: w - coeficient de rezistentd la deplasate; w, : O,O2 + 0,03, pentru transportoare


stafionare;
p - unghi de inclinare al transportorului,
f,- lungimea transportorului [m].
Greutatea incdrcdturii pe metru liniar q N/m], se determind din rela[ia
productiviti(ii gravimetrice:
t8 'Iransnortor cu bandl

ila=36oo q.v=to} -tT,'g tN/hl (2'15)

t' =fl'n'g lN/ml


1,6. v (2.16)
unde: v - viteza de transport [m/s]
fI,, - productivitatea masica [tih];
g - accelera[ia gravitalionala [m/s2].
Greutatea pe metru [iniar a benzii q6 [N/m], se calculeazd cu relalia:

Q e:(l,t-1,3)g'B'd e.n)
unde: B - lalimea benzii [m];
d- grosimea benzii [mm];
g - accelerafia gravitalionata [m/sr].
Greutatea rolelor pe metru liniar q', [N/m], penru zona incircatd se calculeazd cu relapia:

q"-+ I
(2'18)

Greutatea rolelor pe metru liniar q", [N/m], pentru zona desclrcatd se


calculeazd cu relafia:
N G'
- Q'te)
s",
7
unde: G. - greutatea unei role [N];
/'- distanla dintre role pe zona incarcatd [m];
/" - distan[a dintre role pe zona descircatd [m].
Greutatea unei role se poate determina cu relafia:
G, : 6ooo(t + v)o) tNl (2.20)
unde: I - ldlimea benzii [m];
D. - diametrul rolei [m];
Y: 0,6 pentru banda plala 9i role din fontS;
Y - 0,4 pentru banda platd gi role sudate;
Y:0,1 pentru banda jgheab 9i role din fontd;
Y = 0,45 pentru handa jgheab qi role sudate.

2.5 Verificarea benzii

DupI detenninarea fo4elor in bandd se verificl rezistenta acesteia, cu ajutorul


relagiei:
Proiectare utilai t9

ni =*.r,, (2.2t)

unde: B - laqimea benzii [m];


i - numdrul de inse(ii;
S,no. - lo4a maximl din bandd [N];
q'o- sarcina specificd admisibi15 [N/m].
Fo(a maximl din bandd este fo4a maximd din ramura ce se inflgoard pe toba de
acfionare, determinatd cu relalia (2.32).
Sarcina specihca admisibitd a benzii se determind in funcfie de rezistenta
specificl [a rupere a benzii q', li de un coeficient de siguranfa admisibil c,.

,
Qo =-
4, (2.22)
ca

Rezistenla specihcd la rupere a ber:zli este 4', :


54 10r N/m pentru benzi cu
lnse(ie de bumbac de calitate obignuita $i Q',: I 13.l0r N/rn pentru benzile cu inserfie de
calitate deosebitS.
Coeficiennrl de siguranli este in funclie de num5rul de inse4ii, el crescdnd cu
acesta, datoriti repartifiei inegale a efornrlui intre inse(ii.
Coeficientul de siguranla are valori ridicate datorita neomogenitSlii materialului
9i se adopti din tabelul 2.5.

Tabelul 2.5 Valorile coehcientului de siguranfd c.


Numdr inse4ii 3 45 68 9...1 I 12...14
Coeficient de siguranli c, 9 9,s 10 10,5 ll
ln cazul in care relaia 2.22 nu este satisfrcutS, se alege o bandd mai rezistenti gi
se reface calculul transportorului.

2.6 Alegerea motorului electric si verificarea la demaraj

Puterea necesard actiondrii transportorului cu banda depinde de sarcinile


utile (greutatea materialului, greutatea benzii, greutatea rolelor), de rezistenfele la
deplasare, de rezisten{ele pasive (pierderile prin frecare) gi se determinl pe baza
rela[iei:
20 Transportor cu bandl

p...
'nec= !z_' trkw I
(2.23)
looo.ry
Fp:Si'Sa+Wo ('2"24)
unde: Fo - forla la periferia tobei de actionare [N];
v - vteza transportorutui [m/s];
S; -fo4a in ramura ce se inEgoara pe toba de actionare [N],
56 - fo4a in ramura ce se desfEgoard de pe toba de ac[ionare [N];

Wn - rezistenfa la infEgurare pe organul de acfionare [N];

ry - randamentul global al transmisiei mecanice de la motor Ia toba.

4:0r"durtor'lltobo (2.2s)

fltobn = (2.26)

unde: wb- coef,icient de rezistente al tobei, rv6 : 0,03-0,05;


k - coehcient ce depinde de unghiul de infdgurare al benzii pe toba (tabelul 2.6).
Rezistenfa la infEgurare a benzii pe toba de acfionare se determinl cu rela(ia:

Wo: Ko(Si-Sd) (2.27)


unde: K, - coeficient de rezistenld la infEgurare pe organul de ac{ionare;
K":0,0 l-0,02 pentru benzi textile cauciucate;
&=0,04-0,06 pentru benzi metalice;
S, - fo4a in ramura ce se infEqoard pe organul de acgionare [N];
57 - fo4a in ramura ce se desflgoard de pe organul de actionare [N].
Puterea calculatd cu relafia (2.23) se poate majora cu ( L5-20)% pentru a se

fine seama gi de alte rezistenle suplimentare cum ar fi rezistenfa la incdrcare, rezistenfa


la desc6rcare in cazul descdrcdrii cu plug sau cu cdrucior. In funcfie de puterea
rezultatd se va alege un motor corespunzdtor, cu conditia ca puterea nominald a
motorului ales sd fie mai mare sau cel pu{in egali cu puterea necesarl calculati (P" } P* )-

Tabelul 2.6 Valoarea coeficientului k, in funcfie de unghiul de inlEgurare

Unghiul de inflEurare
Tipul tobei
180 r90 200 205 2t0 220

Metalicd netedd 1,84 I,78 1,72 1,69 1,61 1,62

Clptugita 1,5 t,45 t,42 t.4 1,38 1,35


Proiectare utilai 2l
-
2.6.1 Alegerea motorului electric

Motorulalesestedinseriaurritarddemotoareasincronetrifazatecurotorulin
scurtcircuit,deuzgeneral,simbolizatapringrupuldelitereASl,acdroracceplieeste
rurmdtoarea:
A - motor asincron ftifazat'
S - rotor tn scurt circuit;
[ - constructie inchisd (capsulata)'
Tipulmotoruluiseidentificdprinacestsimbolurmatdeungrupdecifregio
literdmajusculd,pentruindicareaserieidegabaritec5reiaiiapa(inemotorulliocifrd
De exemplu' simbolul ASt 250M-60-4
care reprezintl numZrul de poli ai maginii-
inseamnd:
ASl-motorasincronfrfazatcurotorinscurtcircui!hconstruc{ieinchisaGPaa);
250M-gabaritul250mmdelaplanultitpilordefixare,iarmotoruleste
executatinlungimeamedie(existd,ingeneral,treilungimipentrufiecaregabarit:S-
scurt6. M - medie' t. - lungd);
60 - diametrut capatutui de arbore in mm;
4-numsruldepoliaimotorului,careindicdhrratiadesitrcronism,respecttv
1500 rot/min.
Forma constructivd a motorului electric,
in varianta constructie cu tilpi, este
caracteristici[e tehnice, iar in
prezefialdin lrgura 2.6; in tabetul 2"7 sunt prezentate
de gabarit'
tabelul 2.8 sunt prezentate dimensiunile
m";
M-/
Pentru seria aleasd se vor scoate din
tabele: '/U
^
'uu'^'/r,'

W
pe tdlpi
Fig. 2.6 Motor electric seria ASI cu fixare
22 Transportor cu bandl
Tabelul 2.7 Motoare electrice asincrone cu rotor in scurtcircuit. Caracteristici tehnice.

:2 n :3000rot/min t de sincronism
Tip motor PtLtere no Turatie no- Moment de Masa
mina[5 rninald Mo M nu* glratle
P, fftr
M, Mn (or') Ike]
[kwl [rot/min] [N'*']
ASI Tt-14-2 0,3 7 2100 1.9 )) 0,025 6,3
ASr T t-14-2 0.55 2700 I,9 )) 0,0239 7
ASr 80-19-2 0.7 5 21 50 1.9 )) 0.0364 I 1.3
ASI80-19-2 1.1 2750 2 )) 0.0465 l2
ASr 905-24-2 1,5 2820 2 )) 0.12 19.5
ASr90L-24-2 )) 2780 2 )) 0, l5 ))\
ASI 00L-28-2 J 2850 )) 2.4 0,3 29
ASI t2M-28-2 4 29t0 )) 2,4 0.37 39
ASI 32S-38-2 5.5 2890 2 )) 0.58 54
ASI 32S-38-2 1,5 2890 2 )') 0,71 6l
ASI 60M-42-2 t1 2930 t,8 ')) 1.82 00
ASI 60}142-2 t5 2930 1,8 1., 2.62 t4
ASI 60L-42-2 18,5 2930 1.8 )) 4,61 26
ASI 80M-48-2 22 2940 1,8 ')) 3.74 56
ASI200L-55-2 30 2940 1.8 2-2 1.99 206
ASr 200L-s5-2 )t 2920 1.8 2.2 9.09 230
ASI22sM-55-2 45 2930 2.3 2-5 l4 385
AS12s0M-60-2 55 2930 2.3 ?s t6 420
ASI2805-65-2 15 2950 2.4 28 550
ASI280M-65-2 90 2950 2.1 2-3 3l 620

n : 1500 rot/min (turatie de sincronism


Tip motor Putere no -
Tura{ie no- Moment
minall minalS Mo M^* de gira[ie Masa
I nn
M, Mn (oo')
lkei
Ikw] Irot/min] tN'.r:l
I 2 .1 4 5 6 1
ASI TI- 4-4 0,25 350 1.6 2 0,0336 6.3
ASI TI_ 4-4 017 350 1.6 2 0,0451 '75
ASI SO- 9-4 0,55 350 r.8 2 0.0s69 10.1
ASI SO- 9-4 0.75 350 1,8 2.2 0.0569 12.2
ASI905-24-4 t" I 390 2 Z,Z 0.t25 19
ASt90L-24-4 1,5 425 2 )) 0.230 22
ASI r00L-28-4 )) 420 )) 2.4 0.280 27
ASI 100L-28-4 ) 420 )) 2,4 0.420 32
Proiectare utilai 23

:4 n: 1500 rotlmin (turalie de sincronism) Continuare


t 2 J 4 5 6 7
ASI I t2M-28-4 4 425 )) 2,4 0,520 42
ASI r325-38-4 s5 440 2 11 r.1 50 5qs
ASI 132M-38-4 75 435 2 )) t.410 12
ASr 160M-42-4 t1 440 2 )) I,140 103
ASI L6OL42-4 l5 440 2 2.2 4,1 10 140
ASIt80M-48-4 18,5 460 l.B )) 4.3t2 137
ASI ISOL -48-4 22 460 r.8 )) 4.340 rs6
ASI200L-55-4 l0 460 )\ )) 8.70 216
ASI2255-60-4 -)/ 46s 2.5 2-1 23 365
ASI225M-60-4 45 46s 2.6 2.7 26 385
AS1250M-65-4 55 46s 2,6 2,8 ll 420
ASI2805-75-4 l5 470 )5 11 53 590
ASI280M-7s-4 90 470 )5 2.1 64 660

:6 n: 1000 rot/min (tu de sincronism


Tip motor Putere no -
Turafie no- Moment
minald minali Mo M de giralie Masa
^^*
1 nn
Mn Mn (or')
tkwl [rot/min] lkgl
[N--']
AS 80-19-6 0,3J 890 1,6 2 0.061 10.6
AS 80-19-6 0,55 900 t,l 2 0,084 12,3
AS 90s-24-6 0,'75 940 1,8 2 0.23 19
AS 90L-24-6 11 940 2 2.2 0.28 ))\
AS 00L-28-6 1.5 930 2 )) 0,74 31
AS r2M-28-6 )) 94s 2 )) 0.93 40
AS 32S-38-6 ) 955 1,8 2 t.57 61
ASI 32M-38-6 4 960 1.8 2 1.93 12
ASI 32M-38-6 55 960 1"8 2 2,06 14
ASI 60M-42-6 7.5 960 1.8 2 4.47 lt0
ASI 60L-42-6 ll 960 1,6 2 6, r3 115
ASI 80L-48-6 l5 960 1.6 2 s.82 t44
ASI200L-55-6 l8.s 970 r.6 2 10.4 t69
ASI200L-55-6 22 970 1,6 2 t0.2 186
ASr 225M-60-6 30 915 2,4 2.6 40 360
ASI2s0M-6s-6 .tt 97s 2,6 2.8 48 430
AS1280S-75-6 45 980 2,4 2.6 72 500
AS1280M-75-6 55 980 2,4 2.6 9l 580
AS13lss-80-6 75 980 )) 2.4 123 690
24 Transportor cu bandi

2p :8 n = 750 rotlmin (turafie de sincronism)


Tip motor Putere no Tura{ie no- Miiment de
minald minalS Mn M Masa
^u*
1 nn
M,, Mn
[ke]
Ikw] Irotimin]
ASI 00L-28-8 0,75 105 7 2 0,3 | Z]
AST 00L-28-8 I,I 705 7 2 0,74 35
ASI 2M-28-8 1,5 105 1 z 0,13 39
ASI 32S-38-8 )) 710 7 2 t,92 60
ASI 32M-38-8 3 710 7 ) 2,39 7l
ASI 60M-42-8 4 120 7 2 4,66 89
ASt 60M-42-8 5S 708 7 2 4.66 91
ASt 60L-42-8 15 708 .6 2 6,88 t2l
ASI 80L-48-8 1t 720 .6 2 6,9t 146
ASI 200L-.5s-8 15 120 ,6 2 t1,22 184
ASI 2255-60-8 l8,s 730 2 )) 36 340
ASI225M-60-8 22 710 )') 2,4 40 360
ASI250M-65-8 l0 710 )') 2,4 48 430
ASr 280S-75-8 37 710 )) 2,4 9l 570
ASI280M-75-8 215 730 2.3 ?s 10r 625
ASr i r5s-80-8 55 710 2.3 ?s t23 690

abelul 2.8 Dimensiuni de t ale relor electnce


ale motoarelor elec
Ga-
A AA AB B BB D E H HD K L
barit
80 19 125 40 r65 100 140 t9 40 80 9 263
90s24 140 50 190 100 t32 24 50 90 8 303
90L24 140 50 190 t25 151 24 50 90 8 328
r 00L28 160 52 2t2 140 r30 28 60 00 t0 370
l12M28 190 55 245 140 180 28 60 t2 t0 388
l 32338 2t6 68 218 140 t92 38 80 32 30s t0 452
r32M38 2t6 52 278 178 230 38 80 32 30s t0 490
t60M42 254 '10 324 2t0 260 42 0 60 372 T4 608
t60L42 254 70 324 254 304 42 0 60 372 t4 640
180M48 279 10 349 24t 300 48 0 80 403 t4 642
I 80L48 279 70 349 279 358 48 0 80 403 t4 680
2001.55 3r8 t5 393 305 360 55 0 200 451 t8 160
225Sss 356 100 440 286 430 55 0 225 560 r9 83s
225S60 3s6 100 440 286 430 60 40 225 s60 t9 86s
225|,{55 3s8 100 440 3ll 430 55 0 225 s60 l9 835
225M60 356 100 440 3il 430 60 40 225 560 r9 86s
250M60 406 95 490 349 485 60 40 250 590 24 895
250M65 408 9s 490 349 485 65 40 250 590 24 895
Proiectare utilai 25

2.6.2 Verificarea la demaraj

La demaraj, in afara rezistenfelor statice determinate de for]ele utile. apar gi


sarcini dinamice determinate de fortele gi momentele de ine(ie ale maselor cu migcare
de translalie gi de rotafie. Este necesar sd se efectueze verificarea motorului ales [a
suprasarcini in timpul demarajului.T
Puterea dezvoltatd de motorul de acfionare in perioada de demaraj, va fi datd
de relafia:
F-,.v
p,t =
" -#-
l}t 'rt
tkwl
Q.28)

Penffu ca motorul ales si funcfioneze in perioada demarajului fEra sa se supra


incdlzeascd, este necesar s6 fie indepliniti inegalitatea:

rDd
< 11.....2 (2.291
Pn'
sau
M lo,n 3 M
^^* (2.10)
unde: P, - puterea nominald de catalog a motorului electric ales [kW];
Md"^ - momentul dezvoltat la arborele motor in perioada demarajului [Nm];
M^o, - momentul maxim pe care il poate dezvolta motorul electric,
caracteristica de catalog a motorului ales [Nm].
Fo(a la periferia tobei de actionare, corespunzdtoare demarajului se va
determina cu rela[ia:
Fr,/ =S.u* -Sn +llo (2.jl)
unde: ^Sa - to4a din ramura ce se desfEgoard de pe toba de acfionare;
- rezistenfa la infEpurare pe organul de acfionare.
LI/'o

Sa Si W, sunt determinate pe baza solicitirilor corespunzdtoare regimului stabil


de func{ionare. pe baza relafiilor (2.12 Si 2.27).
Ca urmare a existen[ei sarcinilor dinamice, in perioada de demaraj for{a
maximi din ramura ce se infEgoarS. pe toba de acfionare va fi:

S.u* : S, + S7,, Q.32)


Sarcina dinamicd totald ce trebuie invinsa la demaraj va h:

t (2'33)
S.i,, = S'7in S'11n tN]
25 Transportor cu bandi
Forta rtecesara invingerii inertiei reazemului cu role va fi:

Sdi,,
2M,
-'.^!'n= Zt;J n---L
3G, r
(2.34)
D, .-
D, 4g t,r
tNl

unde: G, - greutatea uner role [Nl,


g. - acceleratia gravitatronala [ni/s2];
r, - viteza de transport f m/s];

fu- [irnpulnecesar demarajului fsec.]; r,r:2...3 sec.

iz - numdrul [otal de roli: de spnlin din zona incdrcati Ei zona descarcatd.

Fo(a necesara pentnr invingerea inertiei benzii gi a sarcinii se determinl cu relatia:

s),, =Gu
+ G*'1 Drl
g td (2"3s)

unde: G6 - greutatea totald a benzii [N];


G^ - greutatea materialului transportat [N];
g - accelera{ia gravitafionali [m/s2].

2.7 Alegerea reductorului de turafie

Reductorul de turafie se va alege in funcfie de mdrimea raportului de


transmitere, rezultat din cinematica transmisiei mecanice, care face legdfura intre
motorul electric qi arborele tobei de ac[ionare gi de puterea necesara acliondrii,
reniltatd din calculele anterioare. [n figura 2.7 este prezenlati schema transmisiei
mecanlce.
[- motor electric
2- cuplaj I t'f,
'r, , Prrrri tt t
3- reductor de turatie
4- cuplaj II
5- bandd transportoare P.r. n L

Raportul de transmiLere se
calatleazd cu relafia:
. n.
(2 36)
nt

unde:
Fig.2.7 Schema cinematicd a transmisiei
n,,- turatia motorulu i electric, mecanlce
n, - f.tra[ia Ia arborele tobei"
Proiectare utilai 27

Turatia la arborele tobei se calculeazd. cu relatia:


6Ov r r
ftt =- lrot/minl
L J (2"37\
ED,
unde:
v - viteza benzii. egalS cu viteza de transport in [m/s];
D, diametrul tobei in [m]-
-
Caracteristicile tehnice gi dimensiunile de gabarit ale reductoarelor cu una.
doud sau trei trepte sunt prezentate in contrnuare.

Fig. 2.8 Reductor cilindric cu o treapti

Tabelul 2.9 Rapoarte de transmitere gi puteri nominale pentru reductoarele cilindrice


cu o treaptd
Raportul A
de 80 100 125 r60 200 250 320 400 s00 630
transmltere Puteri nomonate [kW]
2 5,6 t0,9 21,2 45 85 165 300
2,24 4,75 9,'15 18,5 37,5 75 140 290
')< 4,25 8,6 t6 32,5 61 t2l 250
2"8 3,65 7,3 13,6 28 54,5 106 2t8 350
3,15 1?s 6 I1,5 23,6 41,5 92.s 190 340
28 TransDortor cu bandl
Tabelu[2.9 Continuare
Raporrul A
de 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630
transmrtere Puteri nomonale [kW]
1 55 ) '7') 51 l0 20,6 40 11 \ 165 330
4 2,3 4,5 8,75 18 15 5 65 t32 305 4t5
4.5 2 3,75 7,1 l5 28 545 tL2 264 360
5 1,65 3, l5 6 12,l 24,3 46,2 q75 220 334 600
s,6 l.t2 2,06 J,.,J / 8,25 20 3 8.7 82 t79 300 5s0
6,3 1,t2 2,06 ),) t 8,25 r 6,5 30,7 63 139 235 470

Tabelul 2.10 Dimensiunile principale ale reductoarelor cilindrice cu o treaptd


A 80 100 12s r60 200 250 320 400 s00
B 54 64 18 96 116 144 I80 220 210
C 43 50 20 92 90 t30 140 t95 265
D 15 20 20 25 30 l0 40 45 60
E I _50 180 225 300 340 440 540 680 900
E 220 270 340 450
F r16 140 155 r90 240 280 340 410 s00
G 85 100 115 t40 180 210 260 320 380
H 100 It2 t40 180 22s 280 355 450 560
K 204 225 280 34s 418 505 680 t90 99s
K6 l8t 214 263 336 418 523 663 830 I 030
L 24s 298 )tJ 455 s60 695 864 1060 1305
[-6 180 220 265 350 400 500 620 770 1020
M 16 88 95 r20 145 115 205 220 270
N 38 50 50 60 '75 80 95 130 150
P 56 t2 80 94 138 r50 213 23s 36s
d t8 22 30 35 45 55 '10 90 110
dz 28 35 45 55 10 80 100 r30 r60
dr U l4 t4 18 22 22 26 33 39
Ir 28 36 58 58 82 82 105 130 r65
12 42 58 82 82 t0s 130 165 200 240
S l4 r8 18 22 24 28 35 40 45
Surub
M10 Ml2 Mt2 Mt6 M20 M20 I[,{24 M30 M36
fixare
Proiectare utilaj 29

Fig. 2.9 Reductor cilindric cu doul trepte

Tabelul 2.11 Rapoarte de transmitere gi puteri nominale pentru reductoarele


cilindrice cu doud trepte
Raporhrl A
de 180 225 285 360 450 570 120 900 I 130
transmLtere Puteri nomonale [kW]
I 2 3 4 5 6 1 8 9 l0
1,1 I 55 6,9 13,6 )1 ) 53 106 2t2
8 3,15 6 1 1,5 23,6 41,5 92,5 190 330 500
9 L,O 5,45 lL,2 21,8 42,5 o/!J t70 295 442
l0 )51 4,8J l0 20 3 8,7 '71 \ 155 290 435
|,2 2,r2. 4,12 8,75 17,5 32,5 69 t32 250 31s
12.5 1,95 175 1,75 15,5 30 63 1r8 230 34s
t4 1,7 17s 6,7 13,2 25 54,5 106 200 300
16 I ,.55 J 6,15 I 1,8 23 48,7 95 186 277
30 Transportor cu bandl
Tabelul 2. 1[ Continuare
Raportul A
de 180 275 285 360 450 510 120 900 r 130
transmitere Puteri nomonale [kW]
18 t,28 75 5,15 10,3 19,5 41,2 80 .55 232
20 t,t5 2,24 4,65 9,5 t8 37,5 13 40 2to
22,4 r,06 2 4.25 8,s 16,5 34,5 65 28 t92
25 0,9 I,8 3,55 7.1 13,6 29 54,5 20 180
28 0,825 t.6 .1,t5 4.62 9 t9 36,5 80 t20
J 1,5 0,69 t,32 )'7) 5,45 10,6 22,4 42,5 100 150
15 5 0,56 1,09 )l 4,5 8,75 18,s 34,5 80 t20
40 0,415 0,9 1,85 3,65 7,1 14,5 29 72 108

Tabelul 2.12 Dimensiunile principale ale reductoarelor cilindrice cu doud trepte


A 180 225 285 360 450 570 720 900 I 130
A 80 r00 t25 160 200 250 320 400 s00
Ar 100 t25 160 200 250 320 400 500 630
B 106 128 r56 t92 234 290 360 440 550
C 60 68 95 125 130 140 195 290 315
D 20 20 25 30 35 40 45 60 85
E 135 160 2t0 270 320 390 495 640 190
F 190 210 250 320 310 450 ss0 670 790
G ts0 t70 200 260 300 370 460 550 670
H Lt2 140 180 225 280 355 4s0 560 630
K 240 298 360 450 555 690 8s0 1040 t230
Krr 2t4 263 336 418 s20 66s 830 r030 t220
L 314 457 578 lto 833 llt0 r358 1675 2080
Lq 310 360 470 600 710 860 1080 1400 1 750

M 110 130 155 190 225 270 325 390 415


N 55 55 60 70 80 90 140 150 t70
P 62 80 9l 103 1s0 2t3 235 240 303
d l8 22 30 35 45 55 10 90 110
dz 35 45 55 70 80 100 130 160 180
dl 14 t4 r8 22 22 )-6 39 39
ll 28 36 58 58 82 82 105 130 165
l2 58 82 82 105 r30 165 200 240 240
S 18 t8 22 26 28 35 40 48 50
Surub
}}tl2 M12 Ml6 M20 tJl20 M24 M30 M36 M36
f,rxare
Proiectare utilai 31

41, A2 A3

Fig. 2.10 Reductor cilindric cu trei trepte

Tabelul 2.13 Rapoarte de transrnitere gr puteri nominale pentru reductoarele


cilindrice cu trei trepte
Raportu[ A
de 30s 385 48s 610 110 910 t220 I 530
transmrtere Puteri nomonale [kW]
I 2 ) 4 5 6 7 8 9
45 1,32 2,8 5,45 10,6 22,4 59,5 91 t47
50 I, l5 2,36 4,62 9.2s 19,5 52,5 84 126
56 1,03 2,24 4,25 8,25 l8 4't 75 t 12,5
63 o,96 2 3,'75 15 l6 43 69 r03,5
71 0,8s 1,8 3,45 6,J 4,s 39,2 62 93
80 0,7 | 1,45 )q 5,6 53 '79,5
1,5 32
90 0,65 1,32 2,65 5 0,6 30 4J,5 11,5
r00 0,58 1,8 3,45 6,7 4,5 1A? 62 93
tt2 0,53 l,09 2,18 4,25 9 24,5 38,s 57
32 TransDortor cu bandl
Tabelul 2.13 Continuare
Raportul A
de 30s 185 485 610 110 970 r220 t 530
transmrtere Puteri nomonale [kW]
25 0,415 t 1,95 175 8 22,4 35,4 54
40 0,437 0,9 1,8 3,4 1,3 9,6 3 1,4 48
60 0,365 0,75 1,5 7,9 6, [5 6,s 26,2 39,5
80 0,307 0,65 1,25 ) 5, l5 4,4 22,4 33,5
200 0,201 0,545 r,06 2 4,37 t,4 19,5 )q5
224 0,23 0,487 0,95 1,85 4 0,5 l'7,5 2l
250 0,19 0,387 0,15 1,1 3,rs 8,8 13,5 20,5

Tabelul 2.[4 Dimensiunile principale ale reductoarelor cilindrice cu treitrepte


A 30s 38s 48s 6r0 170 970 t220 r 530

A 80 00 125 r60 200 250 320 400


A, 100 25 r60 200 250 320 400 s00
Ar t25 60 200 250 320 400 500 630
B 128 56 192 234 290 160 440 s50
C 68 95 t2s r30 140 195 290 342
D 20 25 30 40 40 45 60 76
E 130 165 210 260 320 410 530 666
F 2ro 250 320 380 450 s50 670 780
G 170 200 260 300 3'70 460 s50 660
H 140 180 225 280 355 450 560 1t0
K 298 310 458 558 700 855 1060 1320
K 263 336 418 520 663 830 1030 1300
L 531 663 830 l 034 t290 1590 t970 2500
Lo 430 545 690 860 r040 t320 t7 l0 2ts0
M ll5 t55 r90 225 240 325 335 39s
N 55 60 90 80 95 140 150 t70
P 80 90 r03 150 213 235 240 318
d r8 22 30 35 45 s5 10 90
d) 45 55 70 80 r00 130 r60 r80
d3 t4 I8 22 22 26 33 39 39
lr 28 36 58 58 82 82 r05 130
l2 82 82 t0s r30 r65 200 240 240
S 18 22 26 28 35 40 45 s0
Surub
Mt2 Mt6 M20 M20 M24 M30 M36 M36
fixare
Proiectare utilai JJ

2.8 Alegerea cuplajului motor - reductor

Cuplajul dintre motor qi reductor (poz.2, fig.2-7) este un cuplaj elastic cu


bolluri, a cdrui forma qi caracteristici tehnice sunt prevdzute in STAS 5982-80. Acest
tip de cuplaj este prezentat in figura 2.11, iar caracteristicile tehnice si principalele
dimensiuni de gabarit in tabelul 2.15.

Fig. 2.ll Cuptaj elastic cu bolguri

Tabelul 2.15 Cuplaj elastic cu bolguri. Caracteristici tehnice gidimensiunide gabarit


Material Semi- Semicup[5
cupla
o Mn
E
.E
a tJ !
,S
0T60-3 P C P;C S n
d lr
d Nm do d2 l2 l3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 6t c.t $ \o

I 16,r8,r9 20 l0 1l- 31 28 t4 32 oo c\ O
oo \o $
20.22,24 l5 \o
I l- t9
i z 2 4
2 2s,28,30 45 45 33 37 @ oo
24
o\ r- $
Prorcelareul[rlaj 39

sI aiba momentul M, '>Mr",'fn


Se alege din tabelul 2.16, un cuplaj care
func{ie de mdrimea cuplajului ales se adoptl din tabel dimensiunile de gabrit
corespunzitoare gi se verihcd guruburile cuplajului.
For(a care solicita un surub va fi:

a. = '="'
Dt'n, t*] (2 46)

4. F-
,
f = 1<
E'd2
r of 64....96 [N/mm]l (2 41\

unde:
Dr - diametrul pe care sunt dispuse quruburile;
n, - numdrul de quruburi.

2.10 Dimensionarea ansamblului tobei de actionare

Ansamblul tobei de ac[ionare este prezentat in hgura 2.14

Fig.2.l4 Ansamblul tobei de actionare.

Semnif,rcalia notaliilor din figuri:


I Arbore 5 Rulment 9 Carcasl lag5.r
2 Inel de etangare 6 Inel de etangare l0 $aibd
3 Capac lagdr 7 TobI l1 $urub fixare
4 Inel de siguranfd arbore 8 PanI f,rxare l2 $aiba siguranfI
4o Transportor cu bandl
2.t0.1 Dimensionarea arborelui

Forma constructivl a arborelui este prezentatd in figura 2. 15.

L-t-

Fig.2.15 Arbore

Diametrele arborelui se stabilesc in functie de diametrul d2, pe baza


recomandlrilor indicate in continuare.
d- diametrul capdhrlui de arbore de iesire din reductor;
d:: dz +4(5) mm, cu condilia ca d3 sd corespundd dimensiunilor din tabelul 2-23;
dr : d: +2...5 mm, cu condilia ca d+ sd he divizibil cu 5;
ds: dt + 4(5) mrn\cu condigia ca d5 sd corespundi dimensiunilor din tabelul 2.23;
do:ds+2mm,
dt-ds;
d6: d61 5 mm;
Dimensiunile canalului pentru ineluI de siguranfd, detaliul A, se vor alege din
tabelul 2.17 in func{ie de diametrulda..
Dimensiunile canalelorde pand (b,l/), se vor alege din tabelul 2.18 in funcpie
de diametrele d2 respectiv d6.

2.10.2 Dimensionarea inelului de siguranfl pentru arbore

Dimensiunile inelului de siguranf5 (poz.4, hg.2.l4) se aleg in func[ie de


diametruf da. In figura 2. I 6 sunt prezentate variantele constructive ale acestor inele, iar
in tabelul 2.17 sunt date dimensiuni conform STAS 5848/2-80.
Proiectare utilai 41

Frnir! /qg ,s{.I:,It ,f < C (- ,,:-! *ttl-t tf - !75

*
'.1

Frs,l

Etetutfte .fo cul toflvd De+fru


,ssrc.hi o{ronfd$ ntrmsi r0
Ex€cufJe ncrmald

Fig. 2.16 Inele de siguranfd pentru arbore

Tabelul 2.17 Dimensiunile inelelor de S arbore Si a canalelelor


lnel elastic Canalul din arbore
d2 a b dr
apro- o d4 dl ITIl IIl2 n
'0)9) max b nom" abat
E5
d-o
xirnati (h1l)
Ad min (Hr3) mm. min

I 2 3 4 5 6 1 8 9 t0 ll t2
20 18,5 4 2,6 t,2 2 ))7 t9 1,3 t,4 I,5
25 23,2 4,4 3 28 23,9
30 21,9 5 l5 1,5 33,3 28,6 1,6 l,J
35 1)) 5,6 3,9 1,5 2 38,4 JJ 1.6 1.1 1,5
40 36,5 6 4,4 43,5 175 1,9 2 2
ht2
45 4t,s 6,1 1,7 t,1s 49,t 42.5
50 45,8 6q 5,1 )5 53,8 47 2.15
55 50,8 1') 5,4 2 58,6 52
60 55,8 1.4 5,8 64,6 <1
"l +?-

-4

,^.U
= 4r or{+ ,Sr
t;

,
)rL o*.*l*( .fl/\*e*lpL lrlp &'#u
l'/p l,lg
,lo 4a
Uy. {o o

-2_ L
gt *:r_ 2_
_L ('
!*"tt* s -t; '(a
a o

M
\
/F*oX cobl*'pi A,L.J J'stz )* UUy

l'/p ,<)* b l- l4oAu- i


lo l+ao ,lq oo L'(oa {ou

fL Pa'ArL-
4^,aa,
b d*drye-,r q'l'<',--e;-',

YW
"( O o-*-dt
,
o Az otx*sx-

9, &Lnytaa. Lu-' J* *rtin".*ru


/ a. NdLIL\,LI-L- (rut ,

G-
o- &r\4 , L NiLN*t $n ;
/)

Y gtfud-'' /, , .

*lJ lr& bdl**r;

'lt,

Y,

cf

L)
PC t_ Lo-rt- ,J- cey,_tu_te^z- Ufi,rrrd-
l"lc - lLoAo-

n'F
h = '/oo '*-4"
- nld* /L\4\D-VXn<- ce<u{,.1^+$,rc1L ilana;A,u*-
Qn,
,,e+_,i^+[
L "eu' /Lw*q-rLL
YoU<v)uu, "/Lr- lL orr^); r* 4,war14r

NT - ,110b-
I
T/ - J- fr-*A o$-",.,tu1,> a*Lrrrlh-
**"1- ,oV,-
)
Ti)> re+n-jL Ji*
ur&zd L )i
I

J* h-o
A-* = l,l7 lfr = (o .(o = {rn
t tu')'+oo--{o9'D7\
/'L=olg
\p - ,w--SL /4LAt,+; A*,L/"1-rL
")au-oLs{'e* €"?
Mr - ,* L rq*ry-q-4-

'll,e = 'r+; qytl


TI
='T4-r. --ft(Nc r gu-NVl = pAu(t-r<-):(o-{o, (,-l_o,g)
=3,t_,{o
ilLr = ayt o,S
,{Lr --
org

+
4L? =

Tt1^-x - y " (Nc+ An)*T/ =(t/" +Au\-&-n*x


r7 *'^arx
= (rlc +ap) - rtr- to*,*.a;) t+l -(!oo + (o) ,(.(o+r. tf/+ (sy-??
Ta 'n*s
= /1,1A " lbt r rlJ
*ea- ""..av.ti,-q
,^.fual
at.cr 3

V*y= 4{
Tv= "Sr*r^"* ='{f' f,er "1"} '--8{,2-' l;3=8Y# Dl*l{J
,fW1

Pp
{c CWlol
,l'{ t a a19 q1!
zGKo "{,9 or'LL

\8 (o I o,')o
dLSo (( qq.'z
T 9o o,C t
l ()t)
l{ 4,*
lEioo ,lg 1,
2( ooo tl 1,{o
LP o ac, a,
t-> 1fir
. 5oo e-( 2-,zL

$u>h*,rz* )r-,r,i @0L erL 6 ld€'o-r._ c.- cr>t" ,( I


?,r--O7ooCfuVI
d= 4eE l
rwt-- l,o1 CvYl'*1
O-

P-T = lOO
y*

l-

E PA,(

P, $,to -- o O-l--o*
t'lp
=o V/=
L
1p =o I
1{* o
5rnPP 2
,A-6 =Q-1 "1,8[ aW) =
=
Vro = t)4= OrSg r/et)= o+
ho
t) =te r U.
-+
I
r
Et*Ps
! |LIAL i**1.1, e.{,fu e"^-t- ,Wlu'
L[l ts)-o
Q-go . Lt Etr) =Q.7y- - L* w\=-o
oro = l, =Vso i:A-* *- -L
^3: )= = l)*-
Y t, -'1, L ls-Ysr+*
0-nol
/t) l ijo*+
ir
f0^ ?
TftF+ ?

o L+o =Q-9=s a-t)= o


ly o --03 u 6) --J*-
'lr+,
=1y |w'-/ao+*t
#

€r+Pfl 5
0 A[Afr)= a-s-= -o*=
u

M Vr =
ys-r* '-
B
(o_ ru
I 6*o
ETn P+ 6

c Leo =Qi *6) = -Q+*


Uco - Ur Vh) = l..)*^-
z-1o

3
E{

ID O- --O
U =i)n _ 'd{=o
-
.-L
I

6,Lto
6

PrL^4,

o 2O
o =6)
l<o =o

0 N*z- =
- lw -V<

1-

I
ETAF 4 3

f O;b"\'(i,*4*

Vgo .=-A-"y
o&) ^ e-,- L"t-
Vro -- t), Vb)= 1v+u,*
xlyo
=1, _ r<(
L
Yft) =Yg u +t),*+
.+L
tn- 1-
LL

Lo Urtt zaki-t --L,-** Mrl{---"


L
r/Y'a'
- 4 Lv

rytv = *\* l4+i-


r/ -- b!4
t ,,t
NA+ &,v
= d*=-1 T
otut Lttr
J,( Ne+

Ad =lt/" r'(r - -to* *'t- 4o

4
I

t
I

I
I
I
I
I

i
I
I
I
!
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

t rlrrL pMrr.evt
o
t oo(fl
D

+ *rJ* --
009

,11
J,-

b ,r4

t bl
^

DE=
,v

-_19'

M=f'f

2_6o6U-e+
t,
z'194

: Z -L+Z
4L

=o/o'(4CCS

68
=-o)o*oP

4L
- -\r\/uvu<- ar"Purtuw
J"
,{.
flauT_ D/
_
flu =
rozc,.
-9, qrp.,*j
t1u < Hntr"l,

Ud-)il."c$p-
F 3po&a3 = q?(t,+t/
J. [,1"tr !r_
^^W!,rn

49
Ss.

U,' = 3{o a

Sr. : ao Nl{

L*P ro
^
tru) J*
,,0s{ *- a.or L*- l) :-
t[Tu i >L bk)

l-rc )
ooyt3S

ril f: e-
P
..'#*= .LF g
-
Arx'- (),'tfzOrL L +LI,,*(o-tU) J

A*,s= 'Ac^, .# t's / Us1'*aPT)

M,g'= 3,o'L{ ,/-,


- Lf+ -Ltr
fi{,L f> ?4. Z 9e r oo

5= -L +er-c.oao-- r# ( 4+Lse)IolL
tEvt ul, tr lc)

4+
L

bl, SLL

Lt

= D
rl

)
ft t*F f
,

4
lnter:ltntin I lP;trt+r +t'1illi
,1 lrrt*tr'5ttt!.:\ ll I c;tri{l " dt+i'/ ll

I
lnr+rEtrti* lll {+t.:'lil - a'tai;ii
ti,: -i1l'r

I
I
lr)t*i':tltiI 1r. ;'u1',i':'' iltll6!i

'1-L--_---l
il ir i. r i i,l I '1 !i 11 tl I:' :L-
Monrentele si diagranrele de monrente pentru fiecare interstatie in parte:

I nterstati a l: parter - eta.lLrl II: ,, = l0pcrs.: nt = nt(/ )

Ill \) = 92.36lNrrr
ltl I = 195.28lNzr
n't. = l95.26lNrn
tll 1 = 92.361Nnt
tl'l ; = 78.432Nm
111 () = 78.432)r'rtt
ttl = 92.361i\'nt
tll s = OAtrt

hrter:t.rtla I r p.rrter - *toilli


;'-,: r
I,lt :,t:

rrIlti ,il
il ....-.r i
rr"li t!_,tt

rrJlt- r:

riliIt.j_:i] ill inrul

rL1_,[16 li
lirliii-rir

t Li| [.f rii


Interstatia 2: etajLrl Il - etajul VI: .\',, = 8pers.'. tlt = nt(t)
fll0 = 57 .361irint

tl? | = 140.081,\'rr
nl. = 140.08 LVrrr
ill: = 57.361.\rrii
t11 ; = 29.909N'rn
fit (. = 29.909Nnt
111 1 = 5l.36lNnt
/,7 I = 0,'\ilz

l lnt!rr'..?rti.1 ll t+f.1rill - =lijvl)


I.lLl l "i I,

riJ(tl-l:)
h,f
nrli Ii_L I '' '-tim-r
jr_l
trll]t L]I t)i

:
rriii t"5 ti

Iit ;rn;
nrt^ritd il
Irillt,r l', I

n,lLiiii _ri
Intersta{ia 3: etajLrl VI - etajul X: |\i ,. = 6pers.'. tn = trt(t)
mo =22'361|{nt
m, = 84'88lArrr
rr. : 84.881,Nin
nt^ :22.3611Vnt
m, -
-18.6l4Airr
tlt(.=-18.614-\)rr
m ,- = 22.361ilnt
//i' : Q'\i77

: .t .lr: i ,tri !r rt+ r :r.:rri;r lil i* r.:, rri - *:txj / l

-I
rnlt t! ei I.,{ i;tit'J

rrr!( t!-c)
-rf
l-ll.'t Ii ll.i

ir*,l tii ;i
rlnttE_,rl
i'J :,lni
rr1{ t i rl
Jinll. I,: t:j

'. iil ,11+


lntersta{ia 4: etajul X - Pafter: !{ ,, = Opers.'. ru = ru(t)

tno = -82'6 9AIn


m, =-80'719'\7r
nt- =-80.J19lint
m- = -8).639Nrr
mt = -82'639\rn
t't1, = -164'1821'lm
wo = -164'1821'{nt
m, -
-82.639frr
ntr = }Nnt

Ini{ir$ratit lV {etij.^ - P'rYieri


I
i - -i

Ii ii i i .lil 5r"[ -- :;"r

rLLi,l t1,_-l-t

riutl l,!-rir :rI


[,{ rcra4
rrLli [11 rJ!

rLLiJ, t'l_ili

r'..Lliftli iir
,r[l
t
r,rt"ii tn ,'J r

I
r:',1{t7*d}
-t itl
TP-I,I I;i t| 1

S-ar putea să vă placă și