Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

PROF. VIOREL BOTEA

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea Concursului Judeţean
ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER
Ediţia II, 2020

Date generale despre proiect :


Organizator: LICEUL TEHNOLOGIC EDMOND NICOLAU, BRĂILA

Coordonatori proiect :
ENE MAGDALENA-DIRECTOR
BUZOIANU MANUELA– DIRECTOR ADJUNCT
FLOREA FELICIA - PROFESOR
RADU GEANINA-PROFESOR
NECULA SILVIA-PROFESOR

Scopul proiectului:Conştientizarea cadrelor didactice şi a elevilor privind importanța


activităţilor extraşcolare în procesul de învăţământ.

Grupul ţintă
pt. simpozion- cadre didacticedinînvățământulpreuniversitar.
pt. concurs– elevidinciclulprimar, gimnazialșiliceal.

Sectiunea I
Simpozion cadre didactice
Tema-Forme de organizare a activităţii instructiv-educative extraşcolare.
Exemple de bune practici.

Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica
propusă dezbaterii, să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea
didactică. În funcţie de complexitate, materialele pot fi elaborate şi în echipe de două cadre
didactice .
Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word, format A4, font Times New Roman, cu diacritice
(caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri; trebuie să cuprindă titlul
lucrării, la un rând de titlu numele autorului / autorilor, unitatea de învăţământ.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele
autorului, titlul lucrării, editura, anul apariţiei.
Lucrarea va avea maximum 3 pagini.
Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă
condiţiile tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
Înscrierea participanţilor– termen limită01.02.2020
Pe adresa de mail feliciaflorea80@yahoo.com se vor trimite: lucrarea și fişa de
înscriere(Anexa 1) până la data de 01.02.2020
Acordul de parteneriat se va trimite până la data de 01.02.2020.
Diplomele și adeverințele se vor expedia pe adresa de mail din fișa de înscriere.
Nu se percepetaxă de participare.
Persoana de contact : FloreaFelicia, 0749685689

Sectiunea II
Concurs pentru elevi:,,Hobby-urile extraşcolare’’
SecțiuneaI:Creaţie literară (poezii, eseuri) în limba romană,engleză sau franceză;
Secțiunea II: Artă plastică (desene, picturi, colaje, machete,quiling, origami);
Secţiunea III: Creaţii multimedia (afişe, prezentări în format ppt, videoclip).
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020
c. Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic Edmond Nicolau/ Brăila
d. Participanţi : elevi din ciclul primar, gimnazial sau liceal, din învăţământul preuniversitar
Se pot înscrie la concurs cadre didactice cu elevi din învăţământul primar, gimnazial și liceal,
cu participare directă sau indirectă.
Înscrierea partenerilor se face pe baza formularului tip - fişă de înscriere– ANEXA 2, precum
şi a acordului de parteneriat-în dublu exemplar.
Fiecare cadru didactic va trimite fișa de înscriere(Anexa2) pe adresa de e-
mailfeliciaflorea80@yahoo.com până pe data de 1.02. 2020.
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări/secțiune.
Creaţiileliterare (înversurisauproză) vor respecta următoarelecerinţe de redactare:
Redactareape o pagină A4, în Word, cucaractere româneşti, de 12, Times New Roman; la
sfârşitul textului literar se vor specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele
cadrului didactic coordonator. Creațiile în limba română şi engleză vor fi expediate, până la data
de 01.02.2020, pe adresa de e-mail:feliciaflorea80@yahoo.com şi creațiile în limba franceză vor
fi expediate, până la data de 01.02.2020, pe adresa de e-mail, gyaniny2006@yahoo.com.

Creaţiile artistico-plastice:
Pe verso, în colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, localitatea, judeţul.
Nu se impune tehnica de lucru.
Cadrele didactice participante vor trimite plicul cu lucrările elevilor, fișa de înscriere și acordul
de parteneriat completat, care va trebui să ajungă până la data 1.02.2020, pe adresa Liceului
Tehnologic « Edmond Nicolau »Braila, Calea Călăraşilor, nr.206, cu mențiunea pe plic: Pentru
concursul « Alternativele timpului liber ».
Lucrările primite după data precizată, nu vor intra înconcurs.
Evaluarea creaţiilor literare si artistico-plastice va fi făcută de către un juriu format din
cadre didactice de specialitate, în perioada1 februarie–1 martie 2020. Decizia juriului este
incontestabilă. La evaluarea lucrărilor se vor avea în vedere modul atractiv, ingenios de tratare a
temei, estetica, inventivitatea şi originalitatea lucrării, acurateţea executării lucrării. Lucrările
expediate nu se restituie. Se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare an de studiu. Nu se
acordă premii materiale. Elevii participanţi şi cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome
de participare.
ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - profesori
SIMPOZION SI CONCURS
„Alternativele timpului liber ”

Numele şi prenumele cadrului


didactic participant1
Specializarea
Instituţia de învăţământ de
proveniență2
Titlul lucrării3
E-mail personal:
Telefon:
Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest
simpozion este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate
în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului:
- Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie
Declaraţie antiplagiat4 din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac trimitere la sursă;
- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori
conţine referinţa precisă.
- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original.
DA
Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături
de celelalte într-un CD distribuit prin diverse medii (în format electronic,
pe internet/ în format tradiţional, tipărit), participând astfel la promovarea
Acord de publicare bunelor practici în învăţământul românesc. Nu voi solicita pentru
materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de a-l
folosi oricând, în alte contexte.
DA
Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în
format electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea.

1Se scriu numele şi prenumele cu majuscule şi cu diacriticele specifice limbii române (Ă,Î,Â,Ş,Ţ).
2
Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ.
3
Se va scrie titlul complet, cu diacritice.
4
Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.
ANEXA 2
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE -elevi
LA CONCURSUL JUDEȚEAN
„Alternativele timpului liber”
Sectiunea Hobby-urileextraşcolare

Numele şi prenumele elevului


Instituţia de învăţământ de
provenienţă5
Titlul lucrării6/ secțiunea

Numele si prenumele
profesorilor coordonatori:
E-mail personal:
Telefon:
Participare directa DANU
Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest concurs
este rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în lucrare,
respectând regulile de evitare a plagiatului:
- Fragmentele de text reproduse în tocmai, chiar şi în traducere proprie
Declaraţie antiplagiat7 din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi fac trimitere la sursă;
- Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori
conţine referinţa precisă.
- Rezumarea ideilor altor autori face trimitere la textul original.
DA
Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături
de celelalte într-un CD distribuit prin diverse medii (în format electronic,
pe internet/ în format tradiţional, tipărit), participând astfel la promovarea
Acord de publicare bunelor practici în învăţământul românesc. Nu voi solicita pentru
materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi totuşi dreptul de a-l
folosi oricând, înalte contexte.
DA

Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format


electronic a acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea

Data Semnătura

5 Se scrie numele actual şi complet al instituţiei de învăţământ.


6 Se va scrie titlul complet, cu diacritice.
7 Trimiterea acestei fişe înseamnă acceptarea de către dumneavoastră a declaraţiei antiplagiat şi a acordului de publicare.
Liceul Tehnologic “Edmond Nicolau”, Brăila Scoala …………………….........
Str. Calea Călărașilor, nr. 206, Brăila Adresa…………………….. ……
Tel./Fax: 0239.673.665 / 0239.671.766 Tel/fax…………………………..
Nr. ………….din………………… Nr……………din………………

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


Incheiat astăzi___________________între unităţile şcolare

Părţile contractante:
Liceul Tehnologic ,,Edmond Nicolau’’ Brăila, judeţul Brăila, reprezentată de prof. Ene
Magdalena, în calitate de director si prof. Felicia Florea, prof. Buzoianu Manuela, Radu
Geanina, Necula Silvia, în calitate de coordonatori ai proiectului „Alternativele timpului
liber”, Ediţia II - 2020
şi

Şcoala................................................................................................., judeţul.................................
reprezentată de director................................................................. şi profesor/învăţător
.......................................................................în calitate de parteneri ai proiectului
„Alternativele timpului liber ”, Ediţia II – 2020.
.
Şcoala coordonatoare se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului şi simpozionului;
- să mediatizeze rezultatele concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele participanţilor la simpozion.
Şcoala participantă se obligă:
- să coordoneze şi să înscrie elevii participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare - participare al concursului şi simpozionului;
- să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite;
- să trimită acordul de parteneriat.
Durata acordului:
Prezentula cord, intră în vigoare la data emiterii acestuia şi este valabil pe perioada anuluişcolar
2019 – 2020.
Clauze finale ale acordului:
Proiectul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţiile de învăţământ pe plan internaţional.

Organizator, Partener,
Liceul Tehnologic ,,Edmond Nicolau” Brăila Şcoala..............................
Director, Director,
Prof. Ene Magdalena …………………………..

S-ar putea să vă placă și