Sunteți pe pagina 1din 37

Universitatea din Pitesti

Serban Dumitru Gabriel

EM:4.2.2

-Proiect-

Transportor cu Banda
,{
Tema de proiect

1. Titlul temei: Transportor cu banda


2. Cerinte initiale pentru proiect
2.1.. Capacitatea de lucru: 1.1k9/s

2.2.Materialul de lucru: ovaz


2.3. Lungimea: L5m

Z.4.Unghiul de inclinare: 0

3. Memoriul de calcul
3. 1 . Stud iu I sol utiilor constructive sim ilare
3.2.Prezentarea sijustificarea solutiei adaptate pentru elevatorul cu cupe
3.3.Calculul principalilor parametrii constructivi, functionali si energetici

3.4.Calculul de dimensionare
4. Materialul graphic

4.1.Ansamblul general

4.2.Desene de executie pentru doua repere


1 .Studiul solutiilor constructive similare

1 .1 .Consideratii generale

ln industria alimentarS, transportoarele cu bandi sunt folosite in silozurile de cereale pentru transportul
produselor cerealiere. Sunt standardizate in STAS 8062-87, ca forme gi dimensiuni, iar in STAS 9376-86, sunt
previzute condi,tii tehnice de calitate.
Transportoargle cu banda rpprezinta tipul epl mai raspandit dp transportor eontinuu, putand fi utilizat atat ca
transportul pe orizontali sau pe direcgie inclinati fafi
rsate c6t si a sarcinilor in buc5ti. De asemenea traseul
format dih zone orizontale, zone inclinate, unite intre
bandi s-a limitat la 250-
utilizeazi o instalatie de
tran sportoarelor in clinate,
de dnshiul de frecare al
transp6rt gi de modul de

Se recomandi ca unshiul de tnclinare al c5t unehiul de frecare al


materialului cu banda, pentru"a se evita alunecarea datoriiS gocurilor. Pentru
trapsportul grAului unghiul de inclinare se recomandl 2 cu grAu, fEini sau crupi
25.
Vits.zs.ls dz lransport sunt variatg in funetig dg natura sarcinii fiind euprin$9, inlrg o,4 -
4 m/s (vilgzs.ls mici sunt ppntru sarcini individualg si egls mari pgntru matgrialp in vrae eu
granulatig mijloeig, asa curn ar fi egraalolo).
Transportoarele cu banda se folosesc la
sarcinilor individuale (saci, l5zi, cutii, etc.) in plan
trebuie si fie mai mare dec6t cel la care materialele

5
-L
r5
\/ 1& 17

Fig. 1.1 Transportor cu bandS

- Suport cap
l- CarcasS evacuare 7 - Tob5 de intindere 13 inlinders
2 - Tobi aclionare I - Cirucior 14- Rols infzrioarz
5 - Bandi 9 - Cablu ds,inlindsrs 15 - I4otor slgelrie
a - llols, supsrioarg 10 - RolS de ghidare 16 - Construcgie metalici
5 - Suport rolo 1l - Contragrgutatg 17 - Cuplaj
6-pdlnie alimgntarg 12 - Cadru sislpm inlinderg. 18 - Rsduetor
19-Matgrial transportal

Antrenarea tobei de acfionare se realizeazS cu ajutorul unui grup motor lg, cuplaj t/, reductor 18,
transmiterea migcirii de la tobi la band5 realizAndu-se ca urmare a frecirii dintre bandl gi tob5.
ln funcgie de lSgimea sa, banda se poate sprijini in partea incircati, pe un singur rAnd de role, banda av6nd forma
plati (fig. l.l a) sau se poate sprijini pe doui sau trei r6nduri de role, banda av6nd formi de jgheab (fig.r.r b 9i r.l c). Unghiul
de inclinare al axelor rolelor yr=15o-50o.
PS neincSrcati banda se sprijini pe un singur r6nd de role (ffe.r.ra). Capacitatea
portant5 a e depinde de u.rghiul de inftgurare al Scesteia pe toba d"-aclior''ari, acesta
variind intr ie de numSrul tobelor de aclionare sau a role.lor de abatere (fig.t.ra gi r.rb).

4
Tin6nd seama de caracteristicile constructive 9i funcfonale, se poate face urmitoarea clasiffcare a

t."r',rporto"relor cu bandS:

lSgimea benzii 600 mm (pentru transportul sarcinilor m5runte gi in buc5fi);

lSlimea benzii lmm]: 4oo; 5oo; 600; 650; 75o; 800; 900; lo0o; ll00; l2o0 (pentru transportul

sarcin'ilor mirunte).

lSlimea benzii [mm]: 400; 5Oo; lungimea benzii [m]: 5; lo; 15 (pentru transportul sarcinilor
m5runte 9i in bucS!i);

lilimea benzii 500 mm; lungimea benzii [m]: 5; 7 (pentru transportul


sarcinilor mirunte).
Clasifiearga transportoarplor eu banda sg poatp faee dupa mai multg eriterii: a)
dupa dgstinatig - eu destinatig glsnsrala
o"
'
dupo tipul benzii -otu#u
-sob
c) dupa matgrialul din car@ sg da
it?'
-,",Ei,ti',?i,?'?''
- otel
d)dupa modul dg d@seareatfu
dur"ur.urg ra eapat
- eu dpsearearg PP Pareurs
Transportoarglg cu banda au eonstruetig simpla, grgulala miea, siguranta in
funetionarg si eonsum dg gngrgig.rg.dus.
Prineipalglg dgzavanlajo ala transportoarslor cu banda sunt urmatoarslg: unghi da
inclinarg mic, durata dz funetionarg si vilgza dg, dsplasarg a bgnzii rg,lativg rgdus, produc
praf in timpul functionarii (in cazul transportului produsc-.lor pulvgrulsnls).
Transportoarglg eu banda sc foloscsc la divgrsg masini si instalatii zoolghnicgi
l toeatori, eombing ds siloz, bucatarii furajora, fabrici dg nulrsturi combinatg, instalatii dg
distribuirs a hrang, gte.

'1.1 Solutiiconstructive
a) I{odslut f{ushmorz

5
Dimensiunile traspo*orului cu handa

il
ts-c .- _-->,

Caracteristici:

latimea maxima a benzii 600 mm


banda este confectionata dintr-un material antiderapant
incarcarea maxima repartizata uniform este de 700 kg
incarcarea maxima admisa 100 kg
viteza benzii 3m/s
posibilitate de reglare a unghiurilor de incarcare cat si cel de descarcare

b) Modelul Alpine
Caracteristici:

latimea maxima a benzii 600 mm


banda este confectionata dintr-un material antiderapant
incarcarea maxima repartizata uniform este de 700 kg
incarcarea maxima unitara 100 kg
viteza benzii 3m/s
posibilitate de reglare a unghiului de descarcare

Tabel de dimensiuni

c) ModelulAnnapurna
Caracteristici:

latimea maxima a benzii 600 mm


banda este confectionata dintr-un material antiderapant
incarcarea maxima repartizata uniform este de 700 kg
incarcarea unitara admisa'100 kg
viteza benzii 3m/s

Tabel de dimensiuni
A B c D E
mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

700Ii _3mo: 3960 1372


760 1372

d) Modelul Snowdown
F1
l-*
J \_.
\\-
t\- --.
I.q SEBIE S

D
lotlcc -r-rcnl dJ
.lc1',/rytrur erensiale o
'i"ccu cgr: Quonr ca
'ctt:chm.a'i
--'w-' --/'u- ;lr-o ii, =rl
ll'or- l qork:
e rul iar [C ou ]-r,:'dB e
i n te er'Jtilc
ro'e{err: e: S 35/20/EC
'2-'1' r..r
.-b

Caracteristici:

latimea benzii 500-600 mm


incarcarea maxima repartizata uniform este de 300 kg

Tabel de dimensiuni

L.2.L Dispozitive de tntindere, tncdrcare gi descd,rcare a


transportoarelor cu bandd
5 este necesar ca banda sE fte intinsi astfel ca intre
poati realiza transmiterea forfei de tractiune
easti forqi de intindere este aplicati benlii cu
incit si poati prelua gi alungirea permanentl
feluri: cu gurub
Dispozitivele de igfi{tierelsrrdilnde doui5 ieluri: ft cu gteutate.
furub gi greutate.
9ispozitiv FUfUb se monteazi la extremitatea transportorului, oprtsE
acfionirii p! deplas_a orizonial, paralel cu el
insugi, cu gi carcasa lagirului, aceasta av6nd
posibilitar
posi

Fig. 1.2 Dispozitiv de

Acest dispozitiv este de construclie simplS, dar prezintl dezavantajul cE forfa de intindere a benzii
variaz5 pe misur5 ce banda se alungegte sau se schimbi gradul ei de incircare, ceea ce impune un control
des al intinderii benzii.
9ispozilivul dg intindBrB cu grpatalgnu mai prezinti acest dezavantaj deoarece forla de intindere
montati pe un cirucior care este tras de o greutate,
intindere orizontal, cu greutate se plaseazi li capitul
,t)
c5ruciorului sau a saniei se va lua egalS cu o,5-l o/o
greutSlii trebuie si fte ceva mai mare dec6t suma
oar5 sau se desfEgoari de pe toba de intindere, pentru
saniei.
Fig.1.3 9ispozitiv ds inlindsrs. cu grsutats
ln ffgura I.3 este prezentat un dispozitiv de intindere de capit compus din c5ruciorul 8, pe care este
ftxati toba de intindere /. Fo4a necesari intinderii este creati de contragreutatea It legati la cirucior prin
intermediul cablului 9 trecut peste grupul de role 10.
In figura 1.4, gslg prezgnlal un dispoziliv dsinlindgrg. cu grgutat g, carg poatg fi
monlat in orieg loc dg-a lungul transportorului. el ss cornpung din ghidajg,le 4 ps
eafgpAlineazi sania, pe care este montat5 toba de intindere 2 gi contragreutatea 3. Acest dispozitiv se
monteazi pe ramu,ra descircatS a transportorului, banda fiind trecut5 peste tobele de ghidare l. Acest tip
de intinzitor se folosegte la transportoarele inalte, care permit montarea sa. Pentru o bunl fiuncgionare a
transportorului, sigeata benzii intre rolele de reazem nu trebuie sE ffe mai mare de 2,5o/o din distanla intre
role.

_---t

_1

b)
_1

iv ds intindsrs utats ps cadru eu ghidajs


Pentru a'limentarea transportoare'lor cu materiale v;rsate se utilizeaz5 p6lnii sau dispozitive de fncircare, care au rolul de
a evita uzura prematur; a benzii, ln figura 1.5, este prezentat un dispozitiv de incircare cu pilnie. Dispozitivele de incircare
trebuie si imprime sarcinii o vitezl egali ca mirime cu viteza benzii gi orientati ln direcyia de deplasare a ei, pentru a evita
alunecarea dintre

ai

a
le din
cAt

pdlnia Ep eontinu5 prin doul borduri, de o parte gi de


borduri au la partea lor inferioar5 cSte o fAgie
ceala'lt5 a benzii, Aceste
flexibili din cauciuc moale f5ri
inse4ii, care_asigu_ri irlchiderea lateral; 9i deci impiedici ciderea
produsului de p-e band5.
ln figura 1.6. a se prezinti un dispozitiv de descircare FislAlp6t
cu
douS tobe, montate pe un cirucior, ce se poate deplasa de-a lungul o
transportorului, fiind actionat manual printr-o transmisie cu roti p=30-40
"
dingate. Materialul cade intr-o p6lnie, de unde este dirijat sprp Un
jghgab dg svaeuars.

11
flig. LO Dispozitive de descircare: a) -
cu cirucior;
b) - eu plug;
c) - descircJre in buncir.

ln ftgura l. trizint5..1.
un di'spozitiv
| . l.
de descSrcare cu scut, ce se i-foloseste
---J-n in cazul in care
gabaritul instalatiei nu p"r-it
permite utilizarea
utilizare.a tinui
unui dispozitiv cu cirucior sau in cazul
ruy"i" cazu-l sarcinilor seiipesc
sarci'nllor ce se lipesc oe
pe
!"r1,{ !1sialafieirn,
6andE. Pentru a reduce'gradul de uzuri al benzii ie recomand5 sI se utilizeze dispozitive de desclrtr." tu
doui scuturi sub form5 ile plug, ce asigur5 desc5rcar:a in ambele pirgi ale transportorului.
Dispozitivele de desc5rcare prezentate anterior sunt folosite c6nd descircarea trebuie sE se faci pe
parcursul traseului. Descircarea transportorului se mai poate face tn buncSre atezate la capitul sEu, in
dreptul tobei de aclionare (fig.t.6 c).

O rg ane gi sub ansam,bl e sp ecif i ce transp o rto arelo r


cu bandd, a. Benzi

Benzile instalafiilor de transport continuu indeplinesc atSt funclia de organ de tractiune c5t gi pe
aceea de organ de lucru.

Pentru transportoarele cu bandi din industria alimentari se folosesc benzile textile, benzile textile
caucjucate_gi in anumite cazuri benzile metalice. Materialul folosit pentru benzi se alege in funqie de
condigiile de lucru ale instalagiei.
DSnzilg, tgxtile se executi din lesituri de cinepi cu rezistenp la rupere 40 MPa sau din fesituri de bumbac cu
rezistenfa la rupere 35 MPa. Ele se fo'losesc pentru transportul materialelor a ciror temperatur5 nu trebuie sd depageasc5
o-^
roo-Cin mgdii useatg, dgoargsg sunl higroseopieg.
Dezavantajele benzilor texti.le sunt inlSturate prin folosirea benzilor textile cauciucate cu rezistenta la
rupere 5o MPa, care pot firnc,tiona gi in medii ,-"dL. Benzile din bumbac cauciucate se execut5 din cdteva
straturi de ,tesitur5 de bumbac a, lipite intre ele cu cauciuc vulcanizat; la exterior banda este acoperiti cu un
strat de cauciuc vulcanizat I, care o apir5 impotriva uzurii gi umiditS;ii. In

12
Cazul benzilor cauciucate, temperatura materialelor ce urmeazi a ff transportate nu trebuie si depSgeasci 6OoC, i"" mediul ambiant si
nu aibi temperaturi sub - tsoC.
imi cuprinse fntre 25 9i tzo m, capetele ffind imbinate ffe prin
cusituri
benzi din lesituri separate (tiiate, fig.t.Z.), gi benzi
din psi

r1.r--I----r'
\________J

re
Fig. 1.7 Aranjarea fes5turii textile in secliune

de suprafali de lucru; 2 - lesituri de

trac!iune;
clie t5iat5, in unele cazrtrr, se intrebuinleaz5 in afara straturilor intermediare
mai pe deasupra gi lateral, fie
pojghila de cauci rc, precum $i
au inceput si se fabrice benzi
gi benzi cu plasE de s6rm5 sau
i sau cupru pentru a permite priza cu cauciucul
tatimils nominals alsbsnztlor cu insgrtii tgXlllg, sunt: 400, 500, 650, 1000, 1200, 1400, I600,
180rJ si 2r)r)O mm (5T"d610674-86).

Psntru a rsalizg o banda fara sfarsil pa o anumita lungimg, capgtg.lg bsnzii lrgbuigse
inadits. flcgsta opsratig ss poatg faea po calg mgeanica sau prin vuleanizdrg. Inadirsa
mgcaniea lrgbuig sa asigurs fleXibilitate a bsnzii atat in ssns londitudinal cat si transvgrsal.
5o folososts lpBatura prin sclisg, sau balamals fixals dg bsnzi prin nituri sau suruburi. ta
acgsl rnod dS inadirg a bgnzii gaurils Pgntru nituri constiluig concgntratori dg tgnsiung si
miesorgazarg,zislgnta 1a tractiung abgnzii.fleest dgzavantaj gstg, inlaturat labsnzils. irnbinatg
prin vulcanizarg. lmb ars poats fi la cald sau la rgcg.
Eanda trebuis sa

, * *rr*a?B1?r&i?'r'# fr #iff ':,r,*"p'r'l


a'1s

b)Tambure bsnzilor ss,lacs in grnoral cu ajulorul unui tambur,mai rar


- antrgnarga
cu doua tamburg dg antrgnara.Psntru marirga adgrgnlg,i dintrg tambur si banda, suprafata
tamburului sg aeopura cu un strat dg eauciuc d9.15-20 mm grosimg fixat cu suruburi cu cap
inseat, in fig.5 s-a construit un lambur dublu conie pgntru a asigura cgntrargaa bsnzii.

t5
Pentru antrenarea benzilor cauciucate cAt gi a celor din opel se utilizeazl tambure de acgionare ale ciror
forme gi dimensiuni sunt standardizate in STAS 7541-86 gi tambure de deviere ale ciror forme gi dimensiuni sunt
standardizate in STAS 7540-86.
pu.e banda in migcare ca urmare a fiec5rii cu banda, iar cele de deviere au ro'lul de a
un
miri ,i:"r:L*t'""."
r.harea benzilor se executi fie din fonti mircile. Fc25o; Fclso, turnate dintr-o singurS
bucati, cpie sudati din tabli gi proffle laminate (ffg.t.a.b).

Variantg con
se
cauciuc sau cu lemn. Peretii ta mm Dentru diimetre mai
mici din_750 mm; grosime de 12 pentru diametre cuprinse mm] grosimea de lg mm
pentru diametre peste 900 mm.
intarila.
Var a
nor
nor de
dgvigrg., in scopulmaririi unghiului dg inlasurars d bgnzii pg tamburul ds antrsnarg sau a
tamburg dg intindgrg. fcg,sts tamburg sg rotgsc ltbgy ps ax si nu sunt prgvazutg cu strat adgziv.
c) Sistemul de sustinere a benzii ssts.rgalizat cu ajutorul tabligrglor, rolslor sau
combinalii ds.tablisre si rols.

1 cadru
- lablisrs.
2 -
5 - banda
4 - Yols,

bsnL Iect au lgmn) ssflosg.slg. in eazul


trans s lungim putin o tructig simpla, cu
d co ieat si abgnzii.
) sol ta si di rtr eopstruetiv, dar mai
EvAn

tLf
a)r

Rolgls cu suprafata lisa ,,b" sg pot utiliza oriundg pz trascul dz transport.


Rolels eu bgnzi dg eaueiue ,,D" sg utilizgaza in zona dg incarcarg a benzii eu matprial in cazul alimgntarii cu
matprial eu granulatip marg carg ead ds la o inaltims.
Rolale eu diseuri ,,9" ss folosese pg, ramura dg intoarcgrp in eazul transportului unor matgrialg
adgrsnlg la banda, eu ro1 de a eurati banda.

In scopul micgor5rii sigelii benzii, intre toba de aclionare 9i cea de intindere, banda se sprijin5 pe
realizeazi datoriti frecirii lor cu banda.
2.15 a gi b), mont6ndu-se de obicei libere pe ax, prin intermediul
benzilor cauciucate, pentru ramura inc5rcati in cazul
zeme cu trei role. Transportoarele din silozuri au in
numai pe ramura inclrc'ati (activi) in care incape

nteazi gi ele trebuie si se invArti ugor. Orice

2. Prezentarea si justificarea solutiei constructive

Transportorul cu banda cu organ flsxibil ds traetiun g earg rgalizgaza transportul


sarcinii ps direclis. apropiata dg orizontala sau orizontala. In cazul dg fata trasportorul
transporta sarciniilg pe dirgslig orizontala , avand unghiul dg inclinars o = 0".

t3
1 - banda trasnportoare
2 - tamburul de antrenare
3 - tambur de intindere
4 - role cu suprafata lisa
5 - role cu discuri
7 - sistem de intindere
8 - sistemul de incarcare
9 - sistemul de descarcare

Date:
capacitate de lucru: 1.1
materialu I transportat: ovaz
lungimea:15 m
unghiul de inclinare: 0o

ln cazul trasportorului de fata , organulflexibil de tractiune este banda doarece prezinta


avantaje mai bune in cazul materialului transportat de fata. Are o functionare silentioasa si
o viteza mare de pana la 2 m/s. Banda se foloseste numai pentru materiale cu granulatie
mica, uscate si care nu au componenti ce se lipesc de banda.
Banda este confectionata din cauciuc cu insertii textile avand grosimea de 2 mm, iar
stratul de cauciuc dintre ele este de 0.25 mm. lnsertiile sunt de forma unei tesaturi.
Numarul de insertii si grosimea invelisului de cauciuc pentru benzile de transport cu
insertii textile sunt indicate in STAS 20771 1-85.
Varianta cosntructiva a tamburului de antrenare este cea normala. Suprafata
tamburului este acoperita, prin vulcanizare cu un strat de cauciuc, de 15 - 20 mm in
scopul maririi coeficientului de frecare.
Tamburul liber este de tipul tambur de intindere montat la unul din capetele
trasportorului cu rol de a intinde banda.

3. Calculul principalilor parametrii constructivi, functionali si energetici


Material transportat: ovaz
Capacitatea de lucru: O = 1 1kg/s
Lungimea tronsonului: 15 m
3.1. Calculul dispozitivul de incarcare
9in ansxa 4 rszulta:
- eoe,ficig.ntul 1 orzllui gslg:
0,55
- unghiul de aup qo=r5o
- densitatea /m"
lrungimsa j8sabulu arg sg ealculgaza cu rglatia:

In carg:
, uAT.irt*\.t
ztn-
. dlegsfl.r.lrr;i-Iti.5in qJ
g.stgvttg.za
2 9.8x . (0.44. cos 0 sin
.
- 0)
8,62+
rnlllafb a malgrialulut.9?.oatgeg. matgrialul cadg pg banda din 6osul dz alimgnlarg v-
om consid gra vilgza in lungul bsnzii a aegsluia O ml s.ggsi rgzulla u^
rglprg;zi nt a acc gl grat i a grav t a t on al a
- g.
:. rt-l i i

!lb?Hf,irezinta cosfieientu I dg. frg.earg.,in misearg , dintrg.matgrial si banda


1a

Qotunjim valoarga obtinuta pgnlru lungimga ighgabului la valoarpa: / : 3nr


unghiu de inelianrg a pergtglui cosului-de alirignlarg sg calculgaza cu rplaria:

lru : (0.7: 0.9) , Iro = 0.S.0"55 = 0.44

Constructiv sp adopta joeul dintrs banda si jgzab =10 mm.


3.2 Calculu! latimii benzii
Unghiul dgtaluz natural in misearr va fi:
tI- 50
psnrru banda pldra trarfifi oWffi;/Ji[gr1rg*!) 5 38.8L'
= +0"

:0.127n'
B- 0,16xfunxu,tr xpxtsn €= 0,16x0,9x3 x5 00xten 1 7,5
In earg:
-0 rgprezinta capaeitatga dg transport a transportorului eu banda impusa prin tgma. -
td* gslg un eogfieignt carg ting sgama dz unghiul dS inelinarg a transportorului
ka = 0,9 din STAS 7539-84
9in 6Tfl5 2677/1-s5 sa aloga latimpa bsnzii E : 400nrn' .
Rszulta earaetsrislieila prineipals als bsnziiPe6/p6 alsasa conform 5Tfl6
2677/1-85: - latimsa bgnzii: R
- Ann.s,+>.
17
- numarul de insertii din banda: fft 2:
- grosimea stratului de cauciuc pe suprafata de spr'rjin: En = 4rnrn
:
- grosimea insertiilor S.- 1 .l :3ntntAlegem grosimea insertiei 6. : Zna'n'.
- grosimea stratului de cauciuc pe suprafata de sp$[i+.Zmm
Ag a O.OOO73
^'
vI
3.3 Determinarea d imensi unilor principale ale tambu relor
Diametrultamburului de antrenare se calculeaza cu relatia:

D rn= k ax N i= 125 x 2=250 mm

Din STAS 207711-85 alegem N, 2 si k,: L25mn :


Lungimea tamburului de antrenare este exprimata in STAS 7541-86 in functie de latimea
benzii si anume l, :
500trtnt.

-Dimensiunile tamburului de intindere:


Diamentrul tamburului de intindere se calculeaza cu relatia:

Drt : k,' ff, : L00' 2 = 2ggrn'nr


ln care:
k, : l00rrlnr
Lungimea tamburului de intindere Lt: 500rnm

-Determinarea dimensiunilor principale ale rolelor de sustinere a benzii si ale


su porturi !or acestora :
Se aleg role lise tip L conform STAS 678812-86. Lungimea rolei va fi egala cu
lungimea tamburelor, adica L=500 mm.
Diametrul rolelor de sustinere a benzii se alege in functie de tipul rolei si de lungimea acesteia
conform STAS 678812-86. Astfel pentru lungimea de 500mm si role tip L vom avea diametrul rolei
D=89mm.
Rulmentii care se monteaza pe axele rolelor sunt rulmentitip 6204.
Dimensiunile suporturilor se obtin in functie de tipul suportului si de latimea si forma benzii.
Astfel vom avea:
-suportul inferior tip SD,cu urmatoarele caracteristici:
C=700mm; h=115mm; tr =500mm;
Pasul rolelor se alege constructiv astfel:
-pasul pe ramura incarcata cu matePjFF tr t-00rn,rn
-pasul pe ramura descarcflt€F 3800rrrnz.

3.4 Calculul fortei minime din banda


Forta minima din banda se calculeaza cu relatia urmatoare:

E - (Pr* P)'Pr='g
'rnrn 8.f,
ln care:

- P reprezinta masa dematerial pe metru liniar:


o r..1
Fr:!:::0,366kg/m
r!
vb 3

-tre reprezinta masa pe metru liniar a benzii:

F, = 1,1 '8'{s,'N, *dp+fl*} = 1-l-'0.4'(?'E+ 4+ AJ -4.4&g/rt

-f. reprezinta sageata admisibila a benzii intre role:

"fl'
: 0'0e5 '%:0'0ZlS
Forta minima din banda pe ramura purtatoare de material, corespunzatoare sagetii
minime, se calculeaza cu relatia:

FmiR-Cp,+prJ'P*,'g-
n
g'f .o?75
:257.r49Jr/

3.5 Galculul puterii necesare actionarii trasportorului

a)Calculul preliminar:
Forta rezistenta la incarcarea benzii se calculeaza cu relatia:
r-
ri- : 4'95N

Masa rolei de sustinere este:


r?xr-E : da) -E -Foo,*.
[tr'-
ln care:
- d reprezinta diametrul interior al rolei
- Paae. reprezinta densitatea otelului

rrhs : ,o'-
f
d2) 'L - Fo"'t:
['to"*uga - o-ilB.],'0.s' ?Et]n : 4.65ks
= 5*s
Masa pe metru liniar a rolelor pe ramura incarcata cu material:

ffi*r 5
Prsa
d:IJ:+.S5lis/ff"
Masa pe metru liniar a rolelor pe ramura descarcata:

Fortele rezistente pe ramura incarcata se calculeaza cu relatia:


4,." = {.p,+ p)'g'L *slnn* rt" (p, * pt,* p,r".-)'g'L*-rosct
: (0,366 + + +) ' g,Bt . 3 ' siu 0 + 0,035 - {0.366 + +,+ + 4,55J - 9,81 . 5 - cos 0 = 15.99N
- w reprezinta un coeficient de rezistenta specifica la deplasar@,03 + 0.04.Alegem
w :0,035.
Forta rezistenta din ramura descarcata a transportorului se calculeaza cu relatia:

F.i.r" : Ftt' B'L *sins+ u'' (p, *p*rr) . g' L + cosa


:
4,4'9,81' 5' sin0 +0,035'{+,++.1,55)' 9,81' 5' cos0 = 15,364N
Forta rezistenta totala la deplasarea materialului este:
F. : (fl, * Fi,r, + Fd*rr) 'k
ln care:

- [ este un coeficient care ia in considerare rezistentele datorate rigiditatii benzii la


trecerea peste tambur si rezistentele la rotirea tamburelor.
Id = Irr'" 'kr*
ln care:

-kr este un coeficient care se foloseste in cazul in care unghiul de infasurare al benzii pe
tambur este mai mare sau egal cu N, m fiind numarul acestor tambure:
kr: l'05+1'1
Alegem kr: l'09 ; m=2
-k: este un coeficient care se foloseste in cazul in care unghiul de infasurare al benzii pe
it
tambur este mai mic sau egal cu z, n fiind numarul acestor tambure:

k=: L'oZ + 1'05


Alegem: k' : L'03' n=l5
Obtinem:
k= kt^'kr* : 1.08:' 1.031= : r.817
Fa : {.f * F,n" * F,i.r").,1 : (+,sS + 15,99 + 15.36+) . 1,9'17 = {57.101iv

Relatia pentru calculul puterii necesare pentru antrenarea transportorului este:


F .rrut.

' 'o los


ln care:
-c,. este un coeficient de suprasarcina care ia in considerare rezistenta opusa de banda la trecerea
peste tamburul de antrenare ca urmare a rigiditatii benzii si a frecarilor din lagare, c^ 1.25 :
Obtinem:
F. ' u* 67.1-01 -3
P : t.. : 1^25 - _.---_____: O.2SLI{lat
" 100 100
Galculul de verificare
Se scrie pentru trasportorul dat sistemul de
ecuatii: F
Ft=fi - prtt =Ft-3.75.7
flrrr= kflrr+ fli
= 1.1 flrr* 15
flrv=Frrr + (p, + p,dtlg=Frrr *(5.75+11.448)9.91 .

71.15 Fw = Ft ' uo's'n


U= 0.55 coeficient de frecare
Ft = Fr -26.25
Pu = I.1 Fn*7.7
Prv=flrrr +1043.64
LI5 flrv = Ft . 12.35
9in rg,zolvarga sistgmului dg. g.eualii rgzulta
flr = t00.gZ N
flrr = 80.57 N
Prrr= 103.62 N
Frv = 1147.24
flmin =LI5' prc'fl ' g = 1.15 . 11.448.7. 9.51 =
pon\u a obting forta minima din banda rg sgpung eonditia:
trr > tmin 9aea nu rpspgeta eonditia Frr sp si sL rgealeulgaza eSlSlallSlortz,
flrr = 2t100 N
9in sistgmulds, seualii rgzulla:
Fr = 2O26.25 N
Prr =2000Nflrrr
=2215NFv=
3258.64 N
tatimga bgnzii D sg dgtgrmina in lunelia dg aria sgetiunii transvgrsalg a matgrialului
aflat pg ramura ineareata a glgvatorului.

o 2.5 o.oo1 oom2 B 4oomm


=:Voxr
fl =-3,5x700
=
florta rgalizata dg dispozitivul dg intindgrg. albgnzii eu eupg gstg:
Prn,= Prr * Prrr = 2000 +2215 = 4215 N

3.6. Alegerea si verificarea rulmentilor

Comform STAS 6840-80 aleg rulmentii radiali cu bile din seria 1206 cu dimensiunile din
catalog:
-dimensiuni:
-capacitatea statica de incarcare
-capacitatea dinamica de incarcare

21

30 'i 6f . L6(npn)
co : 4650r1f
C: 1550S,,r
Capacitatea principala a scoaterii din uz a rulmentilor se datoreaza oboselii superficiale
a cailor de rulare ale inelelor si a corpurilor de rostogolire.
Calculul de verificare al rulmentilor consta in stabilirea duratei de functionare (L"1 care trebuie sa fie
mai mare decat durata admisibila ( lr"),care pentru masini agricole este de: 8000 + L2000 ore.

Se calculeaza sarcina dinamica echivalenta preluata de fiecare rulment pe arbore:


P:l'rB=_\r.Fr
Unde:
x si y - coeficienti ai fortei radiale respectiv axiale.Ei sunt dependenti de forma si de
tipul rulmentului precum si de marimea fortelor radiale si axiale preluate de rulment.
,v : (n, ipr, fp,o,)' fr ' La= (0,366+ 4.++ +.55)'9.81'5 : 456.9elgr\
Forta axiala din rulment:
4.:o
{l-+-r:1. -t':0
F:.R:456,949N
Durabilitatea efectiva se calculeaza cu relatia:
c
: (=)P :3
I" .P' p penfrurtrirnenfi cu bdir

I : {!l' : r'l u,' ".'r3 : 39789.485trdndoa.ne rorati.j


'P', '456.949',
Durata efectiva de functionare se stabileste cu relatia:
r .106
t-\t
"n-7Oo =t'h-

It:
6CI'u,
: 60.3. 105
:6*3"77 ore
fi'D* rr.89
Unde n turatia rolelor de sustinere

t-
[ . 106 39789,+85 . 106
: 1030116.48Iort
Lr
" -
60,rt - 60, 643,77
3.7.Arborele
-
tamburului de antrenare:
Puterea necesara pentru antrebarea benzii este:
P = 1.0978.h14r

30.P 30. 1.0978. 10s


'ft 'rL
Unde: n este turatia tamburului de antrenare
60'uo 60' 3
n=-=---=l?9.t8rotfmin
n'Dta zi.'25O - 1O-r

22
23
,(. .

"e, ''-< A*'Jd /"*{


fu 3n^ t.;'(s' lTfrS 8o62-4{-
'?"--
Phr)JL.7xIl:Ja
cq fu" "n. *t^exru',,, ".^-", id ?^" 6

..--P Lo*-"t

d-e.g..Lk 6a-,--<

( . e, ^ " ['..{,,r.d *u -

Jd h -q 4',r* &,€o-3a,

lrdur14

({ frlri,uq &5-.

-rl -
>y

-,)fu.ID d) t'5.': ft-tuJ$


OOg '?a"?q U'.}-.j=? o
I
, \ ''- v{v
( '"llP.cov
):"

'2. d d!

)-aV #?,*JD26oV

609' -oJ' oo? I :< u.t/?.11)3.>36


v)'-\,,
)uaW19 €
l-u
)

)
;rccntr+-rg b

X nffi. g-r ;
SlprTD r"U -.,--rD, >g
tl

3e/ .ltaAm-f Yulo,qlafrc* f 5>,-rru.'zrcvra; \r>c'^,"2e7

wJ '423j
€(

d) C.1ta A^.r J"^edleG-L'<;


ol,*r.;eqja-e l'^ ?sl

10,
Tudiu-a*rq nr,rie,
(

.^h+e,r*a-. )"ert^rt
(

5n ^^1r"dr-^.{".
dro,,<zn* l'ryLa.r1it;

t
)nrvr^-*--

2
-L)-
: Ouq'*
: Q=l',{ [s

f.nnoee #"t".&t"(-^ i lCrvn

>

a
\o
sr,l,Z1M
=
Cd?,r--:

i, 'U-lc t.- /SI

-h-
-F
Lru/?/) a.:_ S'tt \x oogxg>;a,ox
2/,o

J-'BXJ xqc Xb) x qt)o


.
\ -- 4.,
_-

' J r., 3m? *>wffi

.?d
*()
?-? **- e ld'8 E B
.1Q).
cay J- Sg)o B1.o
= (,s, i or1 + ,J qp?6b.= , p
>7ar,

ryP T=/
E
)^-r-^-,-P

=_2g,oo g)G= ob/


^ (S,n + *,O ) = gld

g/w o
= 11& ; S (mr>n
q
@

b-e iryt !r\


de - o<) qnni

Oo.
? CI@f 3 (n)z

l: r* .5 (l -lQ'l"+
l-l
rt( ;
a L-"y'*rn|
(
:5 OO c>yuvr,< 1

-6-
'\J E hr'tgr =
-5
S+d 6t)o \

\"F *d

!{u dPJ
Jru.rw,-ku -8So
'tr uD'w
ae/ br.'u'i-o3z.tu
^y
9*f,o'oc%'gTalo=

:W *+t S*y ra Y.1_rcr,sfb ,1"r8lr z-

w)/ g,y Lt ,?= (fl y+T"?)-?ra.y,y 4


qd

_vo
-l
n.lTo
-
|
' E,t q.Y-?,ur?,w
\ . rrr
u*r1uJ O G) =, 3>l
(

O-
*.-
L- _

i s ((
u,t4 c,cgso

qz\e t

hg =TD (

P€ ftn L'*,--oJz < hp"rt-z,rlta

il\ns . +
5'q' /
,Wd4. hiD w3 b.r aa6@

,zo/
ct o) - z.
d
;

fu
\-'t to7'*g-- . (b)8, gt+ E,s,gl
* yg, lt
sb,h)._ 7+

*") o 'R n
*,
-r- (y"++)rnr IA)=++
I

N b?gtg.,= oW) o5l.VS]S " (gg,b+yt?)


yf'E u'7t!'= ' )aqtrD ,

)t D E'9r

= o vo? .s - Ig'v-(gs') + r,) +gggro) "g zot o J-


|.1,er o \ " ygr5 " ( a'rl +g g E,a
). = rosgl t, t, B o

" (to"d+9d+)dl .cn+ &,{ }


r-g " ( gd r v6 = ,*:J
1o,(,.2
z-Ce E
,fl k
,(.o b lB

'o 3,84 d

=.(ob,gp,N
I

r( = .lo\ d& f.(

^to-
2'
'P,. '{{' 2 'A,,15 '('( 1Qt't V*3taf
o
.F,r,z^L: .[(15.
3
goq, or|'{
=

F, z_ .&o 06,"tsN
F,r = &ooo
F,,r = &+ t5 tl
F,v = 9"5P,Gq L(

hpLrz,uJzP<

"2', 5
A-
.f<
o to o t,oo ,mz -)
3.5 - 7oo

6= h oo cm/Tr'l

f&fi
t
c)t '
t.t-(

tr*f =.F,,, -t"X P" l€: Q&, O tf

-i,4-
-eL
(

"\+U "x -- d

.l

N oo2 9l --

)
-qy-

w-all
''-
'>p tgtflYqo ,l
qo? "98) )58t0

u{ -{
' )R,a t=A tly =U)

\o 14
I rs
'l
l'l

ryf"
)

1E)lS4
E3\'88*sE = €(
/

..o-t
z
'? Jg I
d -'.
)

d.

NE)E \2. u =d
I€

o-.(,c-) ;
1t s Vt

q-

S-ar putea să vă placă și