Sunteți pe pagina 1din 21

Regulamentul de Organizare si Functionare a

Consiliului National al Elevilor,

Cupri.ns

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE CAPITOLUL II

ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE

11.1 AOUNAREA G ENERALA A CONSILIULUI NATIONAL AL ELEVlLOR 11.2 BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL AL ELEVILOR CAPITOLUL III

ATRIBUTII ~I RESPONSABILITATI 111.1 PRE~EDINTELE

111.2 VICEPRE~EOINTII

111.3 SECRETARII

111.4 CONSILIUL CONSULTATIV AL CNE CAPITOLUllV

FUNCTIONAREA STRUCTURllOR SUBORDONATE IV.l CONSILIUl REGIONALAL ELEVILOR - CRE

IV.2 CONSILlULJUDETEAN AL ELEVILOR - CJE

IV.3 CONSILIUlSCOLAR AL ELEVILOR -CSE CAPITOLULV

SANCTIUNI

DISPOZITII FINALE

2 2 2 2 3 4 5 5 8 9 9

11 11 11 11 12 17 18 18 18

ANEXA 1.

19

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE

A CONSILIULUI NATIONAL AL ELEVILOR

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Consiliul National al Elevilor (CNE) reprezinta interesele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ~i privat din Romania la nivel national.

Art. 2 Consiliul National al Elevilor este structura consultative, partener al Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului (MECTS)

Art. 3 Consiliul National al Elevilor, este organizat ~J functioneaza conform prezentului Regularnent - cadru,

Art. 4 Activitatea Consiliului National al Elevilor se desfasoara la nivel national respectand principiul reprezentativitatii. CNE coordoneaza Consiliile Regionale ale Elevilorl care la randul 101' coordoneaza Consiliile Judetene ale Elevilor.

Art. 5 Obiectivele Consiliului National al Elevilor (CNE) sunt realizarea si derularea unui parteneriat educational viabi l/functional ill sistemul educational preuniversitar romanesc, In care elevii sa l~i exprime libel' interesele ~i sa participe activ la procesul decizional.

CAPITOLUL /I

ORGANIZARE $1 FUNCTIONARE

Art. 6 (I) Consiliul National al Elevi lor este format din 45 de rnembri, dupa cum urmeaza: - 41 presedinti ai Consiliilor Judetene ale Elevilor (CJE),

- presedintele ~i 3 vicepresedinti ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti (CME).

(2) Membrii Consiliului National al Elevilor sunt alesi prin vot democratic la nivelul fiecarui judet/al municipiului Bucuresti.

(3) In situatii speciale, Presedintii Consiliilor Judetene ale Elevilor/ Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, pot f supliniti sau lnlocui]i de vicepresedintii de Ia nivel judetean/municipal,

I. Cons! liile Regionale ale Elevilor corespund teritorial celor S regiunl de dezvoltare ale Romfiniei.

(4) Incerarea calitati] de elev sau dupa caz, demiterea din functia de presedinte al Consiliului Judetean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, atrage dupa sine pierderea calitatii de membru CNE

Art.7 Organismele de conducere a Consiliului National al Elevilor sunt:

(I) Aduuarea Generala. Este fond suprern de decizie, 111 cadrul careia all lac alegerile pentru functia de presedinte, secretari ~i se stabilesc obiective cu privire la activitatea Consiliului National al Elevilor si eventualele modificari ale Regulamenrului Cadru de Organizare ~i Functionare.

(2) Biroul Executiv, Este structura operative si este alcatuit din: Presedintele CNE, 2 Secretari Executivi CNE ~i 8 Presedinti ai Consiliilor Regionale ale Elevilor, care aLI functie de Vicepresedinti in cad I'll I Biroului, Din cei 8 presedinti ai CRE se alege presedintele CNE. LOCLd presedinrelui CRE care castiga alegerile, va f luat de candidatul care a obtinuit locul 2 la alegerile din regiunea respective.

II. 1 Adunarea Generele a Consiliului National al Elevilor

Art. 8 (I) Adimari Ie Generale all caracter ord inar sau extraord inar.

(2) Adunarea Generals ordinara se desfasoara odata pe an ~i are urmatoarea structura: a) alegeri pentru functi i Ie din cadrul Biroului Executiv,

b) prezentarea Rapoartelor de activitate a Presedintelui CNE a CRE-milor si a CJEuri lorl CME

e) sesiuni de formare furnizate de institutii guvernamentale sau non-guvernarnentale cu aetivitate si scop educationale,

d) stabilirea strategic de dezvoltare a CNE pe tennen scurt, mediu si lung.

e) stabilirea calendarului de activitati.

(3) Adunarea Generala extraordinara este convocate Ia initiativa a eel putin 2/3 din numarul de membri ai Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor a jurnatate plus unu din membrii AG sau a Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului §i Sportului. Activitatea Consiliului National al Elevilor se desfasoara in concordanta eu deciziile Adunarii Generale.

(4) La Adunarea Generals participa toti eei 45 de membri de drept ai Consiliului National al Elevilor.

(5) Adunarea Generala este valida In conditiile prezentei a minimum jumatate plus unu din numarul membrilor delegati ai Consi liului National al Elevi lor.

(6) Partieiparea la lucrarile Adunarii Generale a oricarei alte persoane decat cele mentionate pe lista de invita]i se supune la vot.

Art. 9 (I) Adunarea Generals a Consiliul National al Elevilor emite hotarari valabile ell votul a jumatate plus unu din nurnarul membrilor Consiliului National al Elevilor prezenti,

(2) Adunarea Generala a Consiliul National al Elevilor emite recomandari pentru Consiliile Regionale ale Elevilor, Consiliile Judetene ale Elevilor si pentru Consiliile Consultative ale Elevilor, ell respectarea reglernentarilor legale aflate in vigoare .

(3) Adunarea Generala a Consiliului National al Elevilor este legal constituita dad! sun! prezen]i jumatate plus UIlU din nurnarul membrilor de drept, Daca la prima convocare nu se intruneste numarul minim necesar de membri, se va proceda la 0 noua convocare dupa minimum 0 luna.

(4) Convocarea Adunarii Generale Ordinate a Consiliului National al Elevilor se face ell 0 luna inainte de catre Biroul Executiv cu sprijinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului

(5) Convocarea Adunarii Generate Extraordinare a Consiliului National al Elevilor se face ell eel putin 2 saptarnani inainre en sprijinul Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

(6) Adunarea Generals a Consiliului National al Elevilor nu poate lua decizii care afecteaza autonornia Consiliilor Judetene ale Elevilor/Consiliului Municipal Bucuresti al Elevilor.

Art. 10 Pentru tndeplinirea atributiilor ee Ie revin, membrii Consiliul National al Elevilor colaboreaza ell departarnentul Educativ de la nivelul Inspectoratelor Scolare Judetene/lSMB, Cll directorii ~i cadrele didaetice de la Palatele ~i Cluburile elevilor cu Directiile Judetene pentru Tineret, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului SI Sportului cu structuri asociative studentesti din Romania, CRE, CJE/CME , ell structurile asoeiative ale parintilor ~i Cll alteinstitutii de specialitate locale, regionale, nationale sau internationale, guvernarnentale ori neguvernarnentale,

11.2 Biroul Executiv al Consiliutui National al Elevilor

Art. 11 (I) Structura operativa a Consiliului National al Elevilor este Biroul Ex.eeutiv al Consiliului National al Elevilor, ales prin vot democratic dintre mernbrii Consiliului National al Elevilor care au fost desernnati ea presedinti ai Consiliilor Regionale ale Elevilor.

(2) Biroul Executiv al Consiliului National al Elevilor este format din II elevi care

indeplinesc urrnatoarele functii;

(a) I Presedinte (ales din cei opt presedin]i ai Consilii lor Regionale ale Elevilor)

(b) 8 Vicepresedinji (corespund Regiunilcr de dezvoltare econornica ale Romaniei)

(c) 2 Secretari Executivi .

CAPITOLUL III

ATRIBUTII $1 RESPONSABILITATI

Art. 12 Consiliul National al Elevilor pt'ln Biroul Executiv are urmatoarele atributii ~J responsabilitati;

(I) Reprezinta si apara drepturile ~i interesele elevilor colaborand ell factorii de decizie din cadrul MECTS pentru respectarea drepturilor elevilor asa cum rezulta din Conventiile internationale la care Romania este parte semnaiara.

(2) Asigura cornunicarea dintre elevi ~i conducerea Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, identificand, receptand :;;i propunand acestuia spre dezbatere si solutionare aspecte ale vietii scolare ale elevilor din intreaga tara.

(3) Elaboreaza proiectul-cadru al Regularneutului de Organizare ~i Functionare al Consiliului National al Elevilor si monitorizeaza respectarea acestuia la nivel national, regional si judetean, Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului National al Elevilor este aprobat prin votul a minim 2/3 din membrii CNE. De asemenea elaboreaza documente ~i seturi de proceduri privind organizarea interna :;;i functionarea,

(4) Desemneaza reprezentantii in comisiile de lucru ale Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului ~i Sportului ~i ale alter institutii care Ii solicita colaborarea.

(5) Forruuleaza propuneri pentru imbunatatirea vietii scolare, a proiectelor scolare ~I extrascolare,

(6) Organizeaza seminarii, Iutalniri, conferiute, dezbateri, schimburi de experienta, competitii, tabere sau concursuri pentru elevi.

(7) Prezinta semestrial Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului, Raportul de activitate la nivel national, regional ~i judeteau,

Efectueaza sondaje de opinie Cll privire la diverse aspecte ale vietii scolare,

(8) (9) (10)

Comunica permanent ClI eRE si CJE/CME si Ie ofera consiliere l?i asistenta.

\'1 '---;-;-'-)-i

Organizeaza actiuni de caritare, campanii de strangere de fonduri destina~te .le;'ilor. II .• ',\

~'" ~ /~\

~. I I',_:;

, I), , I ,-.~

/'" "'5 .. '

~~ "

/.: / ~<"-

_., " ;::,.

~ <t'? • ~:;,"

~ "'... .. .. ,.:::.

~ • .(I, . p,.,~ .-,;,.'

~;.~?I.'''_il ,il.\~.:":"

(1 l ) Elaboreaza proiecte nationale ~I internationale proprii sau In colaborare Cll diverse

institutii.

(12) Are 1'01 consultativ sl de observare a activitatilor organizate de CRE ~i CJE/CME.

(13) Propune spre aprobare Adunarii Generale Strategia de dezvoltare aCNE.

(14) Elaboreaza 0 strategie de actiune si de mediere, in situatia in care drepturile ~i interesele elevilor sunt amenintate san lezate.

Art.13 Mandatul membrilor Biroului Executiv inceteaza In urmatoarele cazuri;

a. Dernisie, care trebuie anuntata Biroului Executiv cu eel putin 0 luna inainte.

b. Imposibilitatea de exercitare a mandatului si a atributiilor pentru 0 perioada mai mare de 3 luni,

c. Transfer In 0 alta unitate de InvaFimant.

d. Conform deciziei Consiliului Regional al Elevilor, pe baza activitatii desfasurate, prin votul a mini m 2/3 din membri i. acestu ia.

e. Conform deciziei Consiliului Regional. al Elevilor, la incetarea calitatii de eJev.

f. La propunerea a jumatate plus unu din membrii Biroului Executivsi aprobarea prin vot cu majoritate simpla a mernbrilor Biroului Exeeutiv.

Art. 14 Mandatul membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al Elevllor este de maximum 2 ani.

Art. 15 Biroul Executiv al Consiliului National aJ Elevilor se intruneste trimestrial ~i extraordinar la sol icitarea a jumatate plus unu din din numarul membri lor .

Art. 16 Convocarea Biroului Executiv se face cu eel putin 0 sapUimana inainte de intaluire.

Art. 17 Intalnirea B iroului Executiv este legal constituita prin prezenta a jurnatate plus unu din nurnarul mernbrilor.

Art. 18 Orclinea de zi a intalnirilor Biroului Executiv aJ CNE se poate schimba doar prin votuJ majoriratil simple.

Art. 19 in cadrul Aduuarilor Generale ale CNE se constituie, Comisia Natlonala de Validare. Aceasta este fermata din membrii Biroului Executiv, cel putin un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului eu atributii In dorneniu si un membru desemnat al Consiliului Consultativ,

Art. 20 Candidaturile pentru Biroul Executiv al Consiliului National aJ Elevilor se depun la Cornisia Nationala de Validate, dupa criterii ~i ln intervale de timp stabilite anual de catre acesta.

Art. 21 Candidatii pentru presedentia Consiliului National al Elevilor urrnatoarele cerinte:

trebuie sa Inclen1-il1€<lsca «.\!(l.,J \\-.;,.

i'."~\ " '~

~'r;' I. '>:1

... J;- .,

~' If' I ......

- '" .. ' 6 .. 11

I ., .

{ " . ',/

< • .'.-,J

a) Sa detina functia de presedinte pe regiunea pe care 0 reprezinta,

b) Sa aiba 0 experienta de membru 111 Consiliul Elevilor din institutia pe care 0 reprezinta de cel putin un an, atestata printr-o adeverinta semnata de directorul unitatii scolare / voluntar in organisme neguvernamentale de minim un an , atestata de organizatia nonguvernarnentala respectiva,

c) Sa aiba calitatea de elev.

Art. 22 Dosarele de candidature trebuie sa contina urrnatoarele documenre;

• Curriculum Vitae

• Scrisoare de motivatie

• Formular de candidatura, conform Anexei I care face parte integranta din prezentul

Regulament.

• Procesul-verbal semnat de la sediuta de alegeri la nivel regional/judetean .

• Propunere de project national

• Strategia de dezvoltare a CNE in viziune personala Documentele vor f prezentate atat In format scris cal ~i electronic.

Art. 23 La intalnirile reprezentantilor Consiliului National al Elevilor, precurn si la sedintele Biroului Executiv pot participa si reprezentanti ai MECTS. De asemenea, la aceste 7ntalniri pot participa ~i reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale sau ai alter institutii Cll care colaboreaza Consiliul National al Elevilor, Cll acordul membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor.

Art. 24 Relatia dintre Consiliile Regionale si Judetene ale Elevilor si ConsiliuI National al Elevilor, priu Biroul Executiv este una de subordonare, partial Cll caracter de mentorat. In cazul cand aceste organisme IlU functioneaza, Consiliul National al Elevilor poate interveni si aplica Regulamentul rnergand pana la destituirea conducerilor acestor organisme si orgauizarea de noi alegeri.

Art. 25 (1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Consiliului National al Elevilor la Adunarile Generale, conferinte, serninarii, Intalniri de lucru, constand in transport, cazare, masa, vor fi suportate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tinererului si Sportului prin Inspectoratele Scolare JudetenelISMB .

(2) Decontul legat de deplasarea rnernbrilor CNE/CRE/ClE. se face de catre ISJ/ISMB In baza ordinului de depJasare.

Art. 26 Consiliul National al Elevilor va avea priori tate In utilizarea pentru scopuri organizarorice, educative, stiintifice si recreative a patrimoniului taberelor scolare, actualmente centre de recreere ~i divertisment pentru tineret.

111.1 Presedintete

Art. 27 (1) Presedintele Consiliului National al Elevilor este ales pe 0 perioada de maxim 2 ani dintre presedintii de regiuni prin votul rnajorirar al membrilor Consiliului National al Elevilor prezenti la Adunarea Generals.

(2) Fiecare jude], Cll exceptia municipiului Bucuresti, are un singur drept de vot, exercirat de presediutele CJE, respectiv de vicepresedintele CJE in cazul absentei motivate a presedintelui

CJE.

(3) Municipiul Bucuresti are dreptul In 4 voturi exprimate de catre presedinte si de catre cei 3 vicepresedinti,

Art. 28 Presedintele Consiliului National al Elevilor are urmatoarele atributii:

a. lntermediaza legatura dintre MECTS. ~i CNE

b. Reprezinta C.N.E. la diverse evenimente/manifestari uationale sau internationale.

c. Exprima opinii, puncte de vedere si reactii ale Consiliului National al Elevilor.

cL Convoaca si sustine impreuna ell mernbrii Biroului Exeeutiv al Consiliului National al Elevilor, conferinte de presa,

e. Elaboreaza si aproba comunicate de presa.

f. Aproba, promoveaza ~i implementeaza politica de actiune ~i imagine a CNE pe care 0

propune MECTS III vederea finantarii,

g. Conduce lntalnirile Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor.

h. Prezideaza Adunarile Generale ale Consiliului National al Elevilor.

I.. Pregatesre impreuna cu secretarii ~i vicepresedintii, agenda sedintelor.

J. Asigura respectarea prezentului Regulament de catre toti membrii Consiliului National al Elevilor.

k. Asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine si respectare a disciplinei ~i libertatii de exprimare a tuturor membrilor Consiliului National al Elevilor.

I. Propune spre adoptare hotararile Consiliului National al Elevilor.

m. Desernneaza un lnlocuitor din rnernbrii Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor, in cazul In care IlU poate fi prezent la 0 activitate care implies Consiliul National al~El~yil0r. ~\'~ ...... II I '/

11. Trimite sernestrial carte MECTS Raportul de activitate al Consiliului Natior a ~a[ Elevilor. I o~

~ot ! " ~~-.,\

<;;: II ~,. ,I

;; ;' i' _ :~ '~' 8 '~1

'a I" 'I ;Zl

.. " ~'~ .1111 ~./I

";(~ . ".. < -~ ~ ~~;I

-:'. c, W',

(It"" Clo.··, ~ .....

.. ,:J(!. - I~ '. \.~_,\"

,~_.u~t1H. ·111\'.t:·:":~/

~

Art. 29 Schimbarea din functie a presedintelui Consiliului National al Elevilor se poate face la propunerea majoritalii simple a membrilor Biroului Executiv al Consiliului National a! Elevilor, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul rnembrilor Biroului Executiv, pe baza proceselor verbale incheiate la intalnirile regionale efectuate ill acest seop, iar validarea se face in cadrul Adunarii Generale a Consiliului National al Elevilor,

Iff. 2 Vicepre§edin[ii

Art. 30 Vicepresedintii Consiliului National al Elevilor all calitatea de presedinti ai Consiliilor Regionale ale Elevilor pe care Ie reprezinta si sun! alesi pe 0 perioada de maxim 2 ani prin vot democratic de catre rnembrii eR.E. prin majoritate simpla.

Art. 31 Vicepresedinrii Consiliului National al Elevilor au urrnatoarele atibutii:

a. Coordoneaza activitatea Consiliilor Judetene ale Elevilor din regiunea de responsabilitate.

b. Asigura transpunerea In fapt a hotararilor Consiliului National al Elevilor.

c. Of era consiliere ~i suport Consiliilor Judetene ale Elevilor din zona, [a solicitarea acestora.

d. Mcdereaza intalnirile pe probleme specifice elevilor ..

e. Desernneaza 0 persoana dintre presedintii Consiliilor Judetene ale Elevilor din regiunea pe care 0 coordoneaza pentru a participa la adunarile Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor, In cazul III care IlU pot f prezenti din motive objective.

f. Aduc la cunostinta MECTS incalcari ale Regulamentului de Organizare ~i Functionare a Unitatilor de Invatalnant Preuniversitar,

g. Solicits semestrial Rapoarte de activitate ale Consilii lor Judetene ale Elevilor, pe care Ie prezinta membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor.

Art. 32 Schimbarea din functie a vlcepresedintilor se face In urrna hotarsrilor Consiliilor Judetene ale Elevilor din regiunea pe care 0 reprezinta, prin votul a 2/3 din CRE .

111.3 Secreteni

Art. 33 Consiliul National al Elevilor are doi secretari care sunt responsabili pe cele doua departarnente intern:

• Deparramentul educatie ~i comuuicare care se ocupa de relatia eu ministerul, inspectoratele, implicarea C.N.E.ln cornisille de dialog de relatia ell mass media.

• Departamentul de organizare interna care se ocupa de problemele interne ale CNE la nivel national ~i regional.

Secretarii, VOl' f alesi pe 0 perioada de maxim 2 ani de catre Adunarea Generals a CNE III urrna

prezentarii candidaturilor in fata acestora, Dosarul de candidatura va cuprinde:

• C.V. ~i scrisoare de motivatie.

• Plan de dezvoltarea aCNE fiecare pe departamentul pentru care candideaza.

Dupa sustinerea caudidaturilor se voteaza, tirnpul este stabilit In functie de numarul candidatiilor ~i este anuntat in prealabil. EI poate fi ales din randlll oricaror mernbrii ai CNE

Art. 34 Secretarii de departarnenre all urmatoarele atributii;

[I] Secretarul departamentului de organizare interna

a. Elaboreaza strategia de dezvoltare pe departamentul pe care II conduce.

b. Pregateste agenda sedintelor Biroului Executiv al Consiliului National al Elevilor ~i Adunarii Generate a Consiliului National al Elevilor ~i 0 face cunoscuta membrilor CNE cu dona saptarnani inainte.

c. Pregateste materialele necesare lnralnirilor si logistica aferenta,

d. Redacteaza Procesele-verbale ale lntalnirilor, Ie posteaza pe site-ul Consiliului National al Elevilor ~i Ie transmite catre toti membrii Consiliului National al Elevilor si mentine activa comunicarea dintre membrii Consiliului National al Elevilor, Biroul Executiv, MECTS Consiliile Regionale ale Elevilor si Consiliile Judetene ale Elevilor,

e. In caz extraordinar, cand presedintele nu l~i poate indeplini atribuirile, aces tea Ii revm secretarului pe Departarnentul de orgauizare interna,

[II] Secretarul Departameutului educatle ~i comunicare

a. Elaboreaza strategia de dezvoltare pe departarnentul pe care II conduce.

b. Transmite pozitia CNE reprezentantilor MECTS responsabili pentru Consiliul National al Elevilor, Inspectoratelor Scolaro Judetene, altor insritutii ale statului

c. Inregistreaza ~i urmareste fluxul unor documente ca: procesele verba Ie, propunerile de

proiecte ~i Rite documente ale Consiliului National al Elevilor.

d. Actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial al Consiliului National al Elevilor,

e. Reprezinta Consiliul National al Elevilor In relatia Cll mass-media.

f Elaboreaza comunicate de presa si Ie propune spre aprobarea Biroului Executiv.

Art. 35 Secretarul poate f schimbat ca urrnare a neindeplinirii atributiilor, la propunerea a doua treimi si prin votul a jumatate plus Ut1U din nurnarul membrilor Biroului Executiv.

Art. 36 Mandatul mernbrilor Consiliului National al Elevilor inceteaza In urrnatoarele cazuri:

" ~ \l!t\~

a. Demisie, care trebuie anuntata Biroului Executiv Cll cel putin doua saptamalT(:ilhinte. I \/"\

ff~;! I.'

b. lmposibilitatea de exercitare a mandatului pe 0 perioada mai mare de 3 I . i~ f, r'. : i -::~~

!~ ~

['; (' ,~

~ 1_ '- tJj

\~ ..,-. .....:·;;h

~.:>... r. " > .' ,,,,iJ

~"'?f) 1:) U .1;. ,~\':::."

'·~/J·4nll. \\"1::(" ;:,,-

- .. _---;'f_- -

c. Transfer la 0 unitate de il1vatamant din afara judetului

d. Conform deciziei Consiliului Regional al Elevilor sau a Consiliului Judetean al Elevilor, pe baza evaluarii activitatii desfasurate.

e. Conform deciziei Consiliului National al Elevllor, la incetarea calitatii de elev.

f. La propunerea a jurnatate plus llllll a membrilor Biroului Executiv ~i aprobarea prin vot Cll majoritate simpla a membrilor Biroului Executiv.

111.4 CONSILIUL CONSULTA TlV AL CNE

Art. 37 (1) Este format din cadre didactice din Invatamantlll preuniversitar, fosti mernbri CNE si/sau persoane care sprijina activ CNE, alese de catre membrii Consiliului National al Elevilor pe 0 perioada de 3 ani pentru a oferi consultanta ~i pentru a facilita predarea/preluarea atributiilor, pe mandate diferite, in cadrul CNE. Este coordonat de catre lin cadru didactic, numit coordonator CNE.

(I) Pentru a asigura obiectivitatea In relatia eu MECTS si pentru asigurarea autonomiei de functionare, se recornanda ca membrii Consiliului Consultativ sa 1111 fie din cadrul MECTS sau Inspectorate lor Scolare J udetene (lSJ).

(2) Membrii Consiliului Consultativ asigura cadrul logistic ~i legal pentru buna desfasurare a intalnirilor C.N.E. Coordonatorul Consiliului Consultativ sprijina direct activitatea Biroului Executiv a I C.N .E. ~i face aprecieri si recornandari asupra activitati i acestu ia.

(3) [n scopul asigurarii legalitatii functionarii CNE si a promovarii unei politici de comunicare obiective ~i transparente Cll partenerii social], membrii Consiliului Consultativ ai CNE nu pot f membri ai vreunei formatiuni politice.

(4) Numarul membrilor Consiliului Consultativ nu poate fi mal mare deoat numarul membrilor Consiliului National al Elevilor.

CAPITOLUL IV

FUNCTIONAREA STRUCTURILOR SUBORDONA TE

IV. 1 CONSILIUL REGIONAL AL ELEVILOR CRE

Art. 38 Consiliul Regional al Elevilor este structure reprezentativa a elevilor , subordonata direct Consiliului National al Elevilor, care coordoneaza activitatea Consiliilor Judetene ale Elevilor dintro regiune de dezvoltare economica,

Art. 39 Structurile subordonate Consiliului Regional al Elevilor sunt Consiliile Judetene ale Elevilor.

Art. 40 Consilii le Regionale ale Elevilor sunt formate din presedintii ~i vicepresedintii Consiliilor Judetene ale Elevilor, fiecare judet avand dreptul la doi reprezentanti, Presedintele CRE trebuie sa de!ina calitatea de presedinte CJE.

Art. 41 Fiecare Consiliu Regional al Elevilor va avea un presedinte, un vicepresedinte si un secretar ales din randul membri lor.

Art. 42 Atributiile functiile de la nivel CRE sunt aceleasi cu atributiile functiilor ornologe de la nivel CNE (cu adaptarile de proportionalitate necesare),

Art. 43 Fiecare Consiliu Regional al Elevilor I~i asuma responsabilitatea de a orgaruza annal minimum trei lntalniri regiona1e.

Art. 44 Convocarea Consiliului Regional al Elevilor se face cu doua saptarnani inainte de Adunarea Generala ordinarii ~i Cll eel putin 0 saptamana inainre de Adunarea Generala exrraordinara, La aceste intalniri pot participa, la invitatia membrilor CRE reprezentantii MECTS ~i inspectorii educativi din cadrul Inspectoratelor Scolare Judetene din regiunea economics respectiva. Prezenta Ja Adunarea Generals a oricaror alte persoane dedit cele mentionate ca invitati, este supusa la vot.

IV.2 CONSILIUL JUDETEAN AL ELEVILORI CONSILIUL MUNICIPAL BUCURE$TI AL ELEVILOR - CJEICME

Art. 45 Consiliul Judetean al Elevilor(CJE)/Consiliul Municipal Bucuresti al Elevi10r(CME) este structura reprezentativa a elevilor la nivel judetean/munioipal, subordonata Consiliului Regional al Elevilor ~i Consiliului National al Elevilor, care coordoneaza aetivitatea Consiliilor Locale ale Elevilor(CLE) si a Consiliilor Scolare ale Elevilor(CSE).

Art. 46 Structura CJE/CME si atributiile functiilor dela nivelul CJE/CMB sun! aceleasi ell structura Sl atributiile functiilor omologe de la niveI CNE (cu adaptarile de proportionalitate necesare)

Art. 47 Activitatea CJ.E ~i CME se desfasoara prin Adunari Generale ell caracter ordinal' si extraordinar, La aeeste intruniri sunt convocati toti membri i de drept de catre Biroul Executiv al CJE/CME Intrllnirile sunt validate numai III conditiile prezentei a jumatate plus l1l1U din numarul membrilor CJE/CME

Art. 48 Adunarile Generale a CJE/CME se desfasoara lunar in mod ordinal' sau extraordinar ori de cate ori este nevoie , la convocarea Biroului Executiv al CJE/CME, a jumatate plus unu din numarul membrilor CJE/CME, cu 0 sapramana inainte. Toate costurile intalnirilor ordinare/ extraordinare sunt decontate din bugetu I ISJI1Srvrn din judetul respectiv,

Art. 49 Convocarea Adunarii Generale a CJE/CME se face Cli 0 saptamana inainte, prin adresa scrisa, la initiative a 113 din membri i Biroului Executiv, sau a jumatate plus lll1l1 din III I III a I'UI de rnernbri i ai CJE/CME.

Art. 50 Adunarea Generals a CJE/CME este legal constituita prin prezenta a jumatate pills unu din membrii delegati. Daca la prima convocare nu se intruneste minimul necesar de membri se va proceda la 0 noua convocate 111 eel mai scurt timp,

Art. 51 Hotararile CJE/CI\1E catre structurile subordonate, Consiliile Consultative ale Elevilor sal! Consilii le Locale ale Elevi lor, se em it ell votu I a jumatate plus unu din numarul de rnernbri.

Art. 52 CJE/CME i~i desfasoara activitatea intr-un spatiu amenajat 'i11 ineinta Palatului copiilor sau in alte sedii stabilite de Inspectoratul Scolar Judetean/al Municipiului Bucuresti (OTJ, institutii de Invatamant liceal). [SJ/ISMB va pune la dispozitia CJE/CME logistica necesara desfasurarii activitatii acestuiaffax, coneetare internet, scaner, computer, cost telecomunicatii).

Art. 53 Pentru lndeplinlrea atributiilor ce-i revin, CJE/CME colaboreaza CLi departarnentul educativ de la nivelul lnspectoratelor Scolare Judetene/al Muuicipiului Bucuresti, Palatul si Cluburile copi i 101', eu 0 i recti i Ie J udetene pentru Tineret cu structuri Ie asociati ve ale parintilor; ell alte institutii ~i organisme de specialitate locale, regionale, nationals sau internationale, guvernamentale sau neguvernamentale.

Art. 54 Structura operativa a CJE/CME este Biroul Executiv, ales pnn vot democratic dinlre membrii C.J.E. si format dill elevi care indeplinesc urmatoarele functii:

a. I presedinre

b. 1-3 vicepresedintii III functie de marimea judetului)

c. 1-2 secretari (executivi).

Art. 55 Biroui Executiv al CJE/CME. are urrnatoarele atributii ~i responsabilitati:

I) Asigura cornunicarea dintre elevi si conducerea IS.lIISMB, identificand, receptand si propunand acestuia spre dezbatere ~i solutionare aspecte ale vietii scolare ale elevilor din intreaga tara.

2) Colaboreaza cu factorii de decizie din cadrul ISJ/ISMB pentru respectarea drepturilor

3) Desemneaza reprezentantii 111 comisiile de lucru ale lSJ/lSMB ~i ale alter institutii care Ii

solicita colaborarea,

5) Formuleaza propunen pentru imbunaratirea vietii scolare, a proiectelor scolare ~I

extrascolare,

6) Organizeaza seminarii, intalniri; conferinte, dezbateri, schimburi de experienta, cornpetitii,

tabere sau concursuri pentru elevi.

7) Prezinta semestrial ISJ/ISMB Raportul de activitate la nivel judetean.

8) Efectueaza sondaje de opinie ell privire la diverse aspecte ale vietii scolare,

9) Cornunica permanent cu Consiliile Regionale ale Elevilor ~i Consiliile Scolare ale Elevilor si Ie of era consiliere ~i asistenta.

10) Organizeaza actiuni de caritate, carnpanii de strangere de fond uri destinate elevilor,

11) Elaboreaza proiecte nationale ~i internationale propri i sall in colaborare Cll d iverse instituti i.

12) Are rol consultativ si de observare a activiratilor organizate de de catre Consilii Ie Scolare ale Elevilor ~i Consiliile Locale ale Elevilor.

13) la pozitie publica atunci cand drepturile elevilor IlU sunt respectate.

14) Organizeaza actiuni speci fice prin care exprima pozitia si interesele elevilor,

Art. 56 Schimbarea din functie a presedintelui CJE/CME sau a unui membru al Biroului Executiv se poate face la propunerea a unei treimi dill numarul membrilor CJE/CJvIE prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul mernbrilor CJE/CME.

Art. 57 CJE/CME va avea In componenta intre J -6 comisii, dintre care urmatoarele sunt obligatorii:

• Concursuri scolare ~i extrascolare

• Cultura, educatie ~i prograrne scolare

• Sport si programe de tineret

• Avocatul Elevului.

Art. 58 Convocarea Biroului executiv al CJE/CME se face eu cel putin 0 saptamana inainte. Intalnirea este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus UIlU din nurnarul membrilor.

Art. 59 Ordiuea de zi se poate schimba doar prin votul majoritatii simple.

Art.60 Candidaturile pentru Biroul Executiv se depun Ia Comisia de validate dupa criterii ~I la intervale de tirnp stabilite anual,

Art. 61 Candidatii pentru Biroul Executiv trebuie sa lndeplineasca urrnatoarele cerinte:

a) Sa aiba 0 experienta de mernbru in Consiliul EleviIor din institutia pe care 0 reprezinta de eel putin lin an, atestata printr-o adeverinta semnata de directorul uni tati i scolare,

b) Sa fie presedin]i ai Consi I i ilor Scolaro ale Elevilor.

Art. 62 Dosarele de candidature trebuie sa contina urrnaroarele docurnente;

• Curriculum Vitae

• Scrisoare de motivatie

• Proces-verbal de la sedinta de alegeri

• Adeverinte doveditoare ale activitatii.

• Formular de candidature, conform Anexei I care face parte integranta din prezentul Regulament.

• Propunere de proiect judetean

• Strategia de dezvoltare a CJE/CME, In viziune personala.

Docurnentele VOl' fi prezentate atilt In format scris cat si electronic.

Art. 63 Candidatii selectati/ valida]i de catre Comisia de Validate, fermata din rnembrii Biroului Executiv, a candidaturilor pentru Biroul Executiv l~i VOl' sustine candidatura in cadrul Adunarii Generale, Candidatul care va intruni cel rnai mare numar de voturi va fi ales presedinte, pentru fiecare dintre posturile vacante urrnand a se veta III parte.

Art. 64 Mandatul mernbrilor Biroului Executiv este de maximum 2 ani. Art. 65 Principalele atributii ~i responsabilitati a CJE/CME sunt:

a) Reprezinta si apara drepturile si interesele elevilor

b) Asigura comunicarea Intre elevi ~i conducerea lSJ/TSMB identificand, receptand ~I propunand spre solutionarea Inspectoratelor Scolaro Judetene, problemele, ideile si aspectele vietii scolare a elevilor din judet,

c) Consiliul Judetean al Elevilor monitorizeaza la nive! judetean respectarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliilor Elevilor de la nivelul uniratilor de lllvatamant.

cI) Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea vietii scolare a proiectelor scolare ~I extrascolare.

e) Organizeaza seminarii, intalniri, conferinte, schimburi de experienta, competitii, tabere sau

f)

g) Comunica permanent si ofera consiliere CSE ~i CLE.

11) Organizeaza actiuni de caritare, campanii de strangere de fonduri destinate elevilor.

Art. 66 Atributiile presedintelui Consiliului Judetean al Elevilor

I. lntermediaza legatura dintre Inspeetoratul Scolar Judetean ~l Consiliul Judetean al Elevilor

2. Reprezinta CJE/CME la nivelul Consiliului National al Elevilor ea membru de clrept si face parte din Consi I iul Regional al Elevi Lor

3. Reprezinta CJE/CME la diverse evenirnente/manifestari, exprima puncte de veclere ~i reactii ale CJE/CME. convoaca si sustine conferinte de presa, impreuna Cll membrii B iroulu i Executiv,

4. Participa la sedintele Consiliului de Administratie ale lnspectoratului Scolar Judetean, 111 cazul In care nu poate participa el este inlocuit de un alt membru al Biroului Executiv,

5. Conduce lntalnirile Biroului Executiv al CJE/Ci'v1E $i prezideaza Adunarile Generale ale

CJE/CME

6. Pregatesre ordinea de zi a sedintelor irnpreuna ell secretarii $1 asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectirudine de libertate de exprimare,

7. Asigura respectarea prezentului Regularnent si propune spre adoptare hotararile

CJE/CME.

8. Trimite sernestrial catre presedintele CRE , Raportul de activitate al CJE/CME.

Art. 67 Vicepresedintele CJE/CME are urmatoarele atributii:

I. Asigura functionarea CJE/CME In absents presedintelui $i preia atributiile acestuia.

2. Of era consiliere si suport CLE ~i CSE la solicitarea acestora .

3. Mcdereaza Intalniri ale elevilor pe problerne specifice acestora.

Art. 68 Secretarul CJE/CME are urrnatoarele atributii;

I. Pregateste agenda sedintelor CJE/CME si 0 face cunoscuta rnernbrilor C.lE. Cll 0 saptamana Inai nte,

2. Pregateste materialele necesare intalnirilor si logistica aferenta.

3. Redacteaza procesele-verbale ale lntalnirilor, Ie posteaza pe site-ul CJE/CME si Ie transmite entre toti membrii CJE/C~1E si reprezentantii ISJ/ISMB responsabili pentru CJE/CME.

4. Mentine activa cornunicarea dintre membrii CJE/CME , ISJIISMB , CRE.

5. Inregistreaza $i urmareste fluxul LIllOI' doeumente ca: proiecte ~i alte documenre ale CJE/CME.

6. Actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial al CJE/CME.

7. Reprezinta CJE/CME III relatia Cll mass-media.

8. Elaboreaza comunicate de presa ~i Ie propune spre aprobare presedintelui,

Art. 69 Presedintele, Vicepresedintele sau Secretarul pot fi schimbati ca urmare a neindeplinirii atributi i 101', la propunerea a j umatate plus llllll din numarul membri lor B i roului Executiv sau a 1/3 din membrii CJE/CME ~i prin votul a jumatate plus llI1U din numarul membrilor CJE/CME.

Art. 70 Mandatul membrilor Biroului Executiv al ClE/CME incereaza In urrnatoarele cazuri;

a. Demisie

b. lrnposibilitatea de exercitare a mandatului pe 0 perioada mai mare de 6 saptamani.

c. Transfer la 0 unitate de invatanulnt din altalocalitate.

d. Conform deciziei CJEIClvfE pe baza evaluarii activitatii desfasurate.

e. La lncetarea calitatii de elev.

Art. 71 La intalnirile reprezentantilor CJE/CME, precum ~i la sedintele Biroului Executiv pot participa ~i reprezentanti ai MEerS si ISJ/ISrvrn, Cll acordul rnembrilor CJE/CME. De asernenea, la aceste lntalniri pot participa si reprezentauti ai ONG-lII'ilor sau a alter institutii care solicits aces! lucru si care au protocoale de colaborare Incheiate Cll CJE/CME si cu acordul membrilor Biroului Executiv a) CJEICME.

Art. 72 In localitatile Cll peste cinci unitali de lnvutumant se pot constitui Consilii Locale ale Elevilor Cll acordul CJE/CME. Acestea functioneaza dupa Regularnentul elaborat de CJE/CME.

Art. 73 CJE/CME elaboreaza proiectul-cadru de Regulament de organizare ~i functionare a CLE., care se adopta prin votul majoritatii simple a mernbrilor CJE/CME.

Art. 74 CJE/CME pot beneficia de serviciile/sprijinul unui profesor consilier ales de catre membrii CJE/CME. Pentru buna desfasurare a activitatii CJE/CME. acesta va colabora Cll inspectorii educativi dill cadrul inspectoratelor scolare.

IV.3 CONSILIUL ~COLAR al ELEVILOR (CSE)

Art. 75 In fiecare unitate de II1Vatamant de stat si particular se constituie Consiliul Scolar al Elevilor (CSE) format din liderii elevilor de la fiecare clasa, alesi In mod democratic.

Art. 76 CSE functioneaza pe baza unui Regulament propriu elaborat de CJE/CME ~i adaptat la specificul si nevoile scolii, anexa la Regulamentul intern al unitatii de Itlvatamant.

Art. 77 CSE I:;;i desernneaza reprezentantul, elev In elasele IX-a - a Xli-a/XIII-a sal! din inYatal1Hlntul postliceal, pentru a participa ea membru de drept la sedintele Consiliului de Adrninistratie al unitatii Cll drept de contrasernnare In problerne care Ii privesc pe elevi.

CAPITOLUL V

SA NCTfUNf

Art. 78 (1) La nivelul responsabilitatilor mernbrilor CNE reprezinta abatere nerespectarea prevederilor; Art. 10, Art.l2, alin 1-12, AI't.28, Art.31, Art. 34 :;;i se sanctioneaza Cll propunerea de demitere.

(2) La nivelu I responsabi litati lor membri lor CRE reprezinta abatere nerespectarea prevederilor Art, 43. :;;i se sauctioneaza ell propunerea de demitere

(3) La nivelul responsabilitatilor membrilor CJE/CME reprezinta abatere nerespectarea prevederilor Ali. 66, Art. 68, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Alt. 81. si se sanctioneaza eu propunerea de demitere.

Art. 79 (\) Absenta nemotivata la mai mult de doua sedinte ale Biroului Executiv la nivel de Consiliul National al Elevilor, atrage dupa sine demiterea.

(2) Absenta nemotivata la mai mult de trei sedinte ale Biroului Executiv la nivel de Consiliul Judetean al Elevilor, atrage dupa sine derniterea.

Art. 80 Propunerea de demitere a presedintelui CRE de catre membrii Clfi-urilor din regiunea respect iva se face pe baza studierii Rapoartelor de activitate

DISPOZITII FfNALE

Art, 81 (J) Prezentul Regulament este adoptat de catre Adunarea Generala aCNE.

(2) Prezentul Regulament intra In vigoare de la data aprobarii lui prin ordinal rninistrului.

(3) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti membrii C1\fE respectiv

CRE/CJE/CLE/CSE.

Art.82 Modificarile prezentului Regulament se fac cu avizul CNE:;;i cu aprobarea MECTS ; Prezentul ReguIament a fost elaborat ~i aprobat III sedinta Aduuarii Generale a Consiliului National al Elevilor desra~lIJ'ata Ia Deva, 23-25 aprilie 2010.

Anexa 1.

Formular de candidatura

Formularul va fi insotit de:

- Proiectul de dezvoltare aCNE

- C.V. European

- Recoruandare din parea conducerii unitatii de 'invatamfiut.

- Recornandare din partea Cousiliului Elevilor dill unitatea de lnvatamallt/Consiliul Judetean

al Elevilor

- Planul strategic de actiune.

- Functia pentru care candideaza _

1. Date despre candidat

Denumirea institutiei scolare
Adresa
Nr. telefon/fax
Email
Website
Date de contact (tel. si e-mail) 2. Descrietl, pe scurr, cele mai importante caracterlsttci ale dumneavoastra, relevaute peutru CNE

3. Indicati trei dintre cele mai importante valori EUROPENE dezvoltate de dumneavoasrra pc care vreti sa Ie implemcntati In sistemul de 1nvatamant prin intermediul CNE

1.

2.

3.

4. Faceti 0 scurta prezentare a priucipalelor actlvitati/proiecre/programe comuuitare= III care ati fost implicat.

Activita tea/proiectul
1. Perioada in care s-a derulat
2. Grup tinta si beueficiarr, la nivelul
pa rteneriatului
3. Coordouator
4. Obiective
5. Produsele finale si rezultatele
obtinute ~i gradul lor de utilizare
concretii la uivelul parteneriatului,
al institutiei ~i In afara acesteia
6. Metodele de evaluare si de
diseminare folosite
7. Impactul (asupra iustitutiei,
persoualului scolii, elevilor,
parintilor, comunittitii locale, etc.)
8. Caracterul lnovator
9. Sustenabilitatea activitatilor
desfasurate ~i rezultatelor obtinute
la nivel institutional si la nivelul
pa rteneria tului PRIORITA.TILE DUMNEAVOASTRA PENTRU DEZVOLTAREA C.N.E/C.R.E/C.J.E.

7. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU CNE/CRE/C.lE

Activitaten Perinad a de GI'Up linta ~i Oblectlvc Produsele Metodele de Irupactul
/Proiectul desfasu rare beueficiari.Ja finale si evaluare si de asteptat (asupra
ni vel II I rezultatele diseminare lnstitutiei,
pa rtenerlatului asteptate. prevazute. personnlului
Cnracterul Asigurarea scolii, elevilor,
inovator. sustenabilita Iii pii.-intilol',
co III unitii tii
locale, etc.) D1:1 ta. t t t II II. II I t I. I •• I. 1.,.",,,., .• ,,., ~

Nume, prenulue .

Semnatu ra ..

S-ar putea să vă placă și