Sunteți pe pagina 1din 13

continut editorial

editorial Buletinul Informativ REC Moldova este edi-


tat trimestrial de către Centrul Regional de Este oare calitativă apa pe care
o consumăm?
1 Este oare calitativă apa pe Mediu Moldova. Este lansat cu scopul de a
care o consumăm? reflecta starea mediului la scară locală, naţi-
onală şi internaţională, precum şi de a pre-
găti publicul larg să participe la luarea deci-
ce mai nou ziilor din domeniul protecţiei mediului. Prin faţă de darul care ni s-a dat de sus,
articolele publicate în buletin, REC Moldova doar nu degeaba în popor se spune că
speră să aducă un aport important la rezol- nemulţumitului i se ia darul. Unul dintre
2 Mai scumpă decît petrolul varea problemelor ecologice şi la promova-
2 NU apei îmbuteliate rea societăţii civile din Republica Moldova.
factorii principali de poluare a bazi-
2 Există apă pe lună? nelor acvatice este activitatea umană.
3 Apă din aer REC Moldova a fost instituit cu scopul de a Oamenii se plîng că apa consumată
acorda asistenţă ONG-urilor, în efortul lor
3 Urşii koala au ajuns să cerşească apă le înrăutăţeşte sănătatea, însă nu se
de a soluţiona problemele ecologice din
4 Noi finanţări pentru protecţia
mediului pag. 3 ţara noastră şi din statele învecinate cu ea.
Această asistenţă se acordă prin promo-
sinchisesc să arunce deşeurile lîngă o
fîntînă sau pe malul unul rîu. De ce?
4 Zonele umede în vizorul varea cooperării atît la nivel naţional, cît Fiindcă nu cunosc efectele negative ale
ecologiştilor şi la nivel regional, între ONG-uri, insti-
poluării sau le este dificil să-şi schimbe
4 Cîte plante avem? tuţii guvernamentale, comunităţi locale,
reprezentanţi ai sectorului privat şi între mentalitatea formată de decenii?
5 Mai puţină poluare la hotare
5 Armamentele învechite — un pericol organizaţiile preocupate de protecţia şi Oare faptul că „apa e izvorul vieţii” –
conservarea mediului înconjurător. expresie atît de des auzită – nu este
ecologic
5 Creşterea subvenţiilor pentru Imagini foto: un temei indubitabil pentru a menţine
agricultură www.sxc.hu, www.photosight.ru, curate fîntînile, izvoarele, lacurile,
Oficiul POPs în Moldova rîurile pe care ni le-a dăruit natura?
Redactare: Mihai Papuc
Răspunsul este evident şi nu ezitaţi în
stop POPs Aducem sincere mulţumiri voluntarei desfăşurarea acţiunilor de protecţie şi
Cristina Palii de la Colegiul de Ecologie Apa la moldoveni întotdeauna a avut Comunitatea mondială nu poate să conservare a resurselor acvatice. Dacă
6 Managementul bifenililor
policloruraţi: acțiunile continuă Orice comentarii, idei, păreri şi întrebări o semnificaţie sacră. În condiţiile treacă cu vederea această problemă, totuşi nu v-am convins, vă îndemnăm
6 Ce reprezintă BPC? sau articole sînt binevenite la adresa: noastre fizico-geografice ea a jucat dat fiind faptul că ocrotirea sănătăţii să citiţi ediţia curentă a Buletinului
7 Arderea necontrolată a deşeurilor str. Alexei Mateevici 31 un rol primordial în viaţa oamenilor. populaţiei este o prioritate şi o sarcină Informativ REC Moldova în care am
MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
7 Managementul substanțelor Despre aceasta confirmă tradiţiile, strategică de stat, acordînd o atenţie încercat să descriem problemele reale
tel./fax: (+373 22) 23-86-85
chimice: noutăți pe scurt
pag. 15 (+373 22) 23-30-17
e-mail: info@rec.md
obiceiurile şi datinile populare, care
transmise din generaţie în generaţie,
deosebită problemelor ce ţin de starea
sanitaro-ecologică a surselor de apă
ce pot apărea în urma poluării apei.
Anastasia Radu
URL: www.rec.md au creat în mentalitatea neamului potabilă. Astfel, în anul 1999, la Londra
SOS Responsabil de ediţie: Anastasia Radu,
nostru o atitudine deosebită faţă de a avut loc o conferinţă ministerială cu
Consultant Relaţii cu Publicul
8 Cubolta – capriciu sau necesitate? e-mail: Anastasia.Radu@rec.md apă, izvor, fîntînă. De-a lungul isto- participarea a 56 de state ale lumii, în
riei, moldovenii au fost nevoiţi să se cadrul căreia a fost adoptat un docu-
Uniunea Europeană a fost înfiinţată în apere de invaziile diferitor cuceritori, ment de importanţă majoră - Protocolul
insert corespundere cu Tratatul Uniunii Europene. în timpul cărora fîntînile şi izvoarele privind calitatea apei şi a sănătăţii. De
Actualmente există 27 de State Membre ale
Uniunii Europene. Este bazată pe coopera- i-au ajutat să supravieţuiască. Aceste altfel, protecţia şi ameliorarea resur-
10 Învățăm și ne distrăm şi alte împrejurări istorice au determi- selor de apă este un principiu indis-
rea dintre Comunităţile Europene şi Statele
12 Cum au ajuns Soarele şi Luna pe cer Membre în domeniile politicilor externe şi de nat poporul nostru să conştientizeze pensabil al conceptului de dezvoltare
securitate, justiţiei şi afacerilor interne. Uniu- importanţa surselor de apă potabilă. durabilă, fapt menţionat la Summitul
de la lume adunate nea Europeana are cinci instituţii principale
care sînt următoarele: Parlamentul European,
Interdependenţa directă dintre Mondial de la Johannesburg (2002), una
Consiliul Uniunii Europene, Comisia Euro- calitatea apei potabile şi sănătatea dintre rezoluţiile căruia fiind facilitarea
13 Noi vrem consolidare peană, Curtea de Justiţie a Comunităţilor populaţiei a fost determinată încă în accesului la sursele de apă potabilă
14 O plantă mică cu puteri miraculoase
16 „Străjerii” de pretutindeni ai
drumurilor moldoveneşti
pag. 18 Europene şi Curtea Europeană de Conturi.
Această publicaţie este finanţată de către
antichitate, astăzi fiind unul dintre
cele mai abordate subiecte de discu-
calitativă. Cu toate acestea, rezervele de
apă potabilă se reduc în permanenţă,
18 Cîtă apă consumăm de facto?
Uniunea Europeană. ţii. Potrivit specialiştilor în domeniu, iar mai bine de o treime din populaţia
Constatările, materialele, concluziile şi actualmente tot mai multe şi mai multe de pe glob este nevoită să consume
19 Sistemul centralizat de alimentare interpretările exprimate în acest document
cu apă se extinde în noi locali- aparţin autorilor şi nu vor fi considerate
boli sînt condiţionate de utilizarea apă de calitate nesatisfăcătoare.
tăţi ale Republicii Moldova drept reflectări ale politicilor sau opiniilor unei ape potabile necalitative, factor Deficitul resurselor de apă pe care în
20 Deşeurile în vizorul publicului Comisiei Europene. ce prezintă un risc pentru dezvolta- prezent îl resimte întreaga omenire este
rea social-economică a multor ţări. o consecinţă a unei atitudini ingrate

buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 1


ce mai nou ce mai nou
În acelaşi timp un nou raport instituţiei menţionate arată că studenţii şi oferă unele indicii despre interiorul milioanele de oameni care suferă zilnic
publicat de Forumul Economic Mondial nu mai doresc să consume apă îmbute- planetei Marte. din cauza deficitului de apă potabilă.
(WEF) arată că în mai puţin de 20 de liată, scrie cotidianul „The Guardian”. “Suprafaţa Lunii ne poate spune Mecanismul funcţionării dispozitivului
ani lumea se va confrunta cu un deficit Tineretul studios a cerut ca înce- multe lucruri despre subsolul acesteia, în cauză este următorul: aerul umed din
acut de apă, care va distruge agricultura pînd cu anul 2010 apa potabilă amba- însă pînă acum cartografierea lunară era atmosfera se extrage printr-un filtru,
mondială. Nevoia stringentă de apă lată în recipiente de masă plastică foarte limitată”, explică C.K. Shum, pro- ulterior fiind condus printr-un sistem
creşte pe fondalul ritmurilor accele- să fie scoasă din comerţ în localurile fesor la Universitatea de Stat din Ohio, de răcire, unde, prin condensare, se
rate de consum, mai mari decît sporul publice amplasate pe teritoriul cam- membru al unei echipe internaţionale de transformă în picături de apă. Acestea
demografic. Penuria de apă ar putea pusurilor universitare. Acest lucru cercetători care a publicat aceasta harta din urmă trec printr-un filtru special de
face ca India şi SUA să-şi piardă în între- va duce la pierderea profitului anual a Lunii in revista “Science”. “Datorită carbon şi fiind suspuse sterilizării cu
gime recoltele, în condiţiile în care cere- în valoare de 32 000 de lire sterline, noii rezoluţii extrem de bune (pîna la 15 raze ultraviolete, devin apă potabilă.
rea de alimente va creşte semnificativ. avînd în vedere faptul că în fiecare kilometri), putem confirma că pe Lună Sistemul inovativ poate fi asamblat în
„Lumea nu poate să gestioneze an, magazinele din campusuri vînd există cantităţi foarte mici de apă, chiar şi orice gospodărie, generînd pînă la 12
pe viitor problema apei aşa cum a aproximativ 200 000 de sticle de apă. în interiorul ei. Cu ajutorul acestor infor- litri de apa pe zi. Această cantitate ar
făcut-o pînă în prezent”, avertizează Cercetările arată că la nivel naţio- maţii putem să ne gândim la prezenţa putea spori pe timp de furtună, cînd
autorii studiului. Aproape 40 la suta nal, în Marea Britanie vînzările de apă apei şi pe alte planete”, a mai explicat umiditatea aerului creşte. În plus, maşi-
din rezervele de apă ale Statelor Unite îmbuteliată au crescut în ultimii zece profesorul, citat de “Science Daily”. năria de apă este eficientă din punctul Acesta şi-a găsit pereche, informează
Mai scumpă sînt utilizate pentru producţia ener- ani ajungînd la 5% din totalul băuturilor Harta menţionată este prima care de vedere energetic, consumînd aceeaşi EarthTimes. Un alt koala însetat a făcut
getică. De fapt, doar 3% din rezervele vîndute. „Prin gestul lor, studenţii au acoperă suprafaţa Lunii de la polul nord cantitate de electricitate cît trei becuri deliciul publicului în cadrul unui tur de
decît petrolul de apă sînt consumate de gospodării, demonstrat că pun protecţia mediului la polul sud, cu măsurători detaliate ale de iluminat. ciclism cînd a oprit bicicliştii pentru a le
în timp ce necesitatea de apă pentru mai presus de profit”, a declarat Tom suprafeţei ascunse, precum şi ale celei Inventatorii de la Element Four spun cere să bea apă din sticlele lor.
În numai cîţiva ani, apa va depăşi preţul producţia de energie ar putea creşte Salmon, prorector al Universităţii Leeds. vizibile. Cel mai înalt punct de pe Lună că sistemul lor este o bună alternativă „Deşi am auzit că animalele native
petrolului în regiunea Golfului Persic, cu 165% în SUA şi cu 130% în Uniunea Decizia studenţilor privind apa îmbute- se află la 11 000 de metri, în bazinul la apa îmbuteliată, care actualmente suferă din cauza valului de căldură, a
a avertizat preşedintele consorţiului Europeană, arată raportul. În acest liată vine după o măsură similară, adop- Dririchlet-Jackson, aflat lîngă ecuator, iar reprezintă un risc pentru securitatea fost o surpriză să fim opriţi pe mar-
energetic german Techem AG, Horst context, WEF îşi exprimă îngrijorarea cu tată în 2007. De atunci, în magazinele cel mai jos punct este situat în craterul de mediu. Numai în SUA consumatorii ginea drumului în timpul unui cros
Enzelmuller, în cadrul unei confe- privire la reducerea resurselor acvatice campusurilor pungile de plastic au fost Antoniadi, lîngă polul sud, la 9 kilometri investesc în fiecare an 11 mlrd. de de un koala tînăr şi însetat, a declarat
rinţe de presă desfăşurate în Dubai, necesare pentru sectorul agricol. înlocuite cu ambalaje biodegradabile. adîncime. Noua cartografie a Lunii va dolari pentru circa 30 mlrd. de litri de unul dintre participanţi, reporterul Tim
informează MSNBC. „Este incredibil Studiul mai subliniază că majori- Sursa: green-report.ro fi utilizată pentru ghidarea vehiculelor apă îmbuteliată. Potrivit autorităţilor Noonan. Ursul koala s-a apropiat de noi
cum,în multe ţări ale lumii, apa încă tatea gheţarilor din Himalaya şi Tibet de explorare a suprafeţei Lunii şi pentru americane de mediu, pentru fabricarea şi după modul în care a apucat sticla de
este considerată o resursa inepuiza- vor dispărea pînă în 2100, în ritmul cercetarea resurselor geologice. PET-urilor întrebuinţate pentru amba- apă a fost clar că setea era o prioritate
bilă. De fapt, această resursă a ajuns actual al topirii lor. Ei vor furniza, totuşi, Există apă pe lună? Sursa:  www.adevarul.ro larea apei potabile anual se consumă pentru el”, a mai adăugat Noonan.
aproape de limitele sale de exploa- apă pentru cca. 2 mlrd. de persoane. cca. 250 mlrd. de litri de petrol, pe cînd Potrivit purtătorului de cuvînt al Ser-
tare. Nu am nici un dubiu că în viitorul Pe de altă parte, aproape 70 de rîuri Cea mai detaliată hartă a Lunii realizată aceeaşi cantitate ar putea fi folosită viciului de Parcuri şi Animale Sălbatice,
apropiat apa va costa mai scump decît importante de pe glob sînt, în prezent, recent de către un grup de savanţi din Apă din aer pentru alimentarea a ccs. 100 de mii John Dengate, comportamentul urşilor
petrolul”, a declarat Enzelmuller. secate de sistemele de irigaţie. Pentru SUA scoate la iveală noi taine ale acestui de automobile timp de un an. este neobişnuit, dar este o consecinţă
Potrivit datelor oferite de Techem WEF, apa va deveni în decurs de 20 satelit natural al Pămîntului, precum Un dispozitiv care poate extrage apă Dispozitivul va fi comercializat în SUA, disperata a 4 zile cu temperaturi de
AG, apa continuă să fie cumpărată în de ani un subiect major de investi- din aer ar putea fi cel mai grozav aparat Marea Britanie, Australia, Japonia şi Italia peste 40 de grade Celsius. „În mod
Uniunea Europeană şi în Statele Unite ţii, mai important decît petrolul. electrocasnic şi cea mai bună soluţie la un preţ de cca. 1200 de dolari SUA. normal, koala îşi găsesc fluidele în frun-
ale Americii la un preţ care nu îi reflectă Sursa: www.adevarul.ro de combatere a crizei de apă pota- Sursa: www.green-report.md zele gumoase pe care le consumă, dar
importanţa. În Dubai, însă, precum bilă, informează Daily Mail. Folosind acum frunzele sînt atît de uscate încît
şi în multe state arabe, criza apei se NU apei îmbuteliate aceeaşi tehnologie ca a unei instalaţii sînt forţaţi să găsească apă unde pot”,
aşteaptă să atingă punctul maxim pînă de reducere a nivelului de umiditate Urşii koala au ajuns a explicat Dengate. Ursul koala care
în anul 2025. Guvernele unor ţări au Tinerii de la Universitatea Leeds din într-o locuinţă, „maşina de apă” poate i-a oprit pe ciclişti a fost numit Lance,
impus deja limite de consum şi taxe Marea Britanie au luat o decizie neo- produce rapid o cantitate considerabilă să cerşească apă după celebrul ciclist Lance Armstrong.
fixe pentru toţi consumatorii de apă. bişnuită la prima vedere, dar foarte de apă capturînd-o din aer, o resursă Sursa: www.green-report.md
În calitate de exemplu reuşit de binevenită în scopuri de protecţie a nelimitată. Urşii koala australieni au ajuns să ceara
reducere a consumului de apă, Enzel- mediului. Ei au declarat că nu vor mai Reprezentanţii companiei canadiene apă de la oameni din cauza secetei
muller a prezentat oraşul Hamburg, în consuma apă din sticle de plastic. Anual, Element Four, producătorul maşinăriei aspre care a năvălit asupra continen-
care Techem AG a instalat apometre în cafenelele, barurile şi magazinele menţionate, susţin că dispozitivul nu tului. Un pui de koala orfan a devenit
în fiecare locuinţă, rezultatele fiind din campusurile studenţeşti se comer- numai că oferă o alternativă pentru apa peste noapte vedeta naţională a Aus- Pagină realizată cu aportul voluntarei
imediate prin reducerea substanţială cializează peste 200 000 de butelii de îmbuteliată în ţările în curs de dezvol- traliei după ce a fost fotografiat refugiat Cristina Palii, Colegiul de Ecologie
a cantităţii de apă folosită de locatari. apă. Un referendum organizat în cadrul tare, ci şi reprezintă o soluţie pentru de secetă într-o căldare plină de apă.

2 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 3


ce mai nou ce mai nou
numără sectorul de aprovizionare cu finanţarea în valoare de 1 mln. dolari că elaborarea Cadastrului florei în de mediu o constituie lichidarea armelor
apă şi canalizare, transportul şi asistenţa SUA, bani care ar fi contribuit la crearea sistemele ecologice silvice se va finaliza şi muniţiilor, inclusiv a materialelor toxice
socială. unei zone speciale, un exemplu de mîn- pînă în anul 2010. Cercetările se înscriu în sau radioactive” din epoca fostei URSS,
„Protecţia mediului în Republica drie naţională”, a spus Ilia Trombiţchi. planul de acţiuni în vederea implemen- se menţionează în raport. În această
Moldova, după cum declară pe site-ul Alexei Andreev, liderul Societăţii Eco- tării Legii regnului vegetal”, a comunicat ţară, zonele militare ocupau în perioada
MERN, Violeta Ivanov, constituie o prio- logice BIOTICA, a spus că seceta din 2007 Alexandru Teleuţă, doctor în agricultură, sovietică 300 000 de hectare, dintre care
ritate naţională şi vizează în mod direct se va resimţi încă mult timp în Moldova. director interimar al Grădinii Botanice. 200 000 de pădure. “Mai multe terenuri
condiţiile de viaţă ale populaţiei. Efor- „Statul ar trebui să atragă o mai mare În anul 2002 a fost scoasă de sub tipar nu au mai fost de atunci utilizate în
turile ministerului sînt îndreptate spre atenţie zonelor umede, cum ar fi fluviul ediţia a doua a Cărţii Roşii a Moldovei, scopuri militare lăsînd autorităţilor locale
reducerea poluării resurselor acvatice, Nistru şi rîul Prut, ale căror ape să fie în componenţa căreia au fost incluse provocarea de a le depolua” terenurile
perfecţionarea sistemului de gestionare utilizate mai eficient pentru irigare. Astfel 126 specii de plante. „La lucrările pentru îmbibate cu petrol sau zone iradiate
a deşeurilor, protecţia şi extinderea satele din zonele respective se vor bucura crearea Cadastrului vor fi atraşi specialişti puternic cu unde electromagnetice. Şi
fondului forestier.“ de recolte frumoase de cereale şi legume. de la catedra de botanică a Institutului Republica Moldova trebuie să rezolve
De asemenea, anume aceste zone ar Pedagogic din Tiraspol şi de la Universi- problema moştenirii militare, formată din
Zonele umede în putea fi transformate în zone turistice
interesante”, a precizat dl. Andreev.
tatea de Stat din Moldova. În prezent au
nevoie de protecţie încă peste 150 specii
o dezvoltare socio-economică dura-
bilă. Ca obiectiv specific, proiectul
circa 20 000 de tone de arme şi muniţii
stocate la gara din Cobasna, în Trans-
Noi finanţări pentru vizorul ecologiştilor INFOTAG precizează: În Moldova de plante”, a specificat Teleuţă. urmăreşte dezvoltarea capacităţii de nistria. O eventuală explozie a acestor

protecţia mediului Ecologiştii recomandă autorităţilor Repu- există trei zone umede cu o suprafaţă
totală de 100 de mii de ha. Aceste zone Mai puţină poluare
intervenţie în context transfrontalier a
structurilor de mediu în monitorizarea
depozite, care nu pot fi transportate, ar
provoca “un dezastru ecologic şi uman”,
blicii Moldova să-şi schimbe abordarea sînt: Lacurile Prutului de jos, Nistrul de factorilor de mediu – aerul şi apa. avertizează raportul. Situaţia rămâne
Comisia Europeană (CE) este dispusă în ceea ce priveşte mediul înconjurător, jos si sectorul Nistrului „Unguri –Holoş- la hotare Proiectul preconizează crearea unui similară şi în cazul deşeurilor industriale.
să acorde asistenţă Republicii Moldova informează agenţia INFOTAG. În cadrul niţa”. Ziua Internaţională a Zonelor laborator mobil de monitorizare a stării
pentru implementarea proiectelor din
domeniul protecţiei mediului. Experţi ai
unei conferinţe de presă organizată
cu ocazia Zilei Internaţionale a Zone-
Umede a început să se marcheze după
ce la 2 februarie 1971 a fost semnată
În perioada septembrie 2008 – noiem-
brie 2009 se va desfăşura Fundaţia
ecologice a aerului şi apei, instruirea a
40 de reprezentanţi ai ONG-urilor de Creşterea
CE s-au aflat în vizită la Ministerul Ecolo-
giei şi Resurselor Naturale (MERN) pentru
lor Umede, Ilia Trombiţchi, directorul
executiv al Asociaţiei Internaţionale
Conveţia de la Ramsar, Iran. Corona Iaşi a demarat proiectul “Contro-
lul poluării mediului în zona de graniţă
mediu şi specialişti din cadrul organelor
de resort, elaborarea unui sistem comun
subvenţiilor pentru
a identifica priorităţile în acordarea „Eco-Tiras”, a declarat că autorităţile ar fi Cîte plante avem? România – Republica Moldova” lansat de de control al poluării mediului în regi- agricultură
asistenţei pentru Moldova prin Progra- trebuit sa înveţe o lecţie din inundaţiile către Fundaţia Corona Iaşi cu susţinerea unea de graniţă, creşterea gradului de
mul Naţional Indicativ pe anii 2011-2013, care au avut loc vara trecută. În Republica Moldova au fost iniţiate financiară a Uniunii Europeane prin informare a populaţiei din zona vizată cu În anul 2009 în Moldova se vor dubla
informează Agerpres. „În loc să deschidă linii de telefoane lucrări de colectare a datelor pentru Programul de Vecinătate România – privire la impactul activităţilor antropice subvenţiile pentru lucrările agroteh-
Violeta Ivanov, ministru al ecologiei şi să planifice construirea barajelor, mai Cadastrul regnului vegetal al republicii, Republica Moldova, Phare CBC 2006. şi industriale asupra aerului şi a apei. nice la cultivarea produselor agricole
şi resurselor naturale, a menţionat în bine ar permite rîurilor să se ramifice, comunică agenţia NOVOSTI-MOLDOVA. Proiectul este implementat în partene- ecologice. Peste 4 mln. de lei vor fi
timpul întrevederii că instituţia pe care o
reprezintă consideră prioritare trei dome-
cum este şi normal. De asemenea, ar
trebui să planteze mai multe păduri şi
Cercetările se realizează de specialiştii
Grădinii Botanice a Academiei de Ştiinţe
riat cu Asociaţia Obştească „Cutezătorul”
din oraşul Făleşti, Republica Moldova. Armamentele direcţionate pentru cultivarea cerealelor,
legumelor, fructelor şi strugurilor. Va fi
nii eligibile pentru obţinerea asistenţei
tehnice. Primul se referă la managemen-
să explice localnicilor că dacă vor tăia
aceste păduri, în scurt timp s-ar putea
cu suportul Ministerului Ecologiei şi
Resurselor Naturale.
Scopul proiectului este de a contribui
la intensificarea colaborării transfron-
învechite – un acordat suport gospodăriilor agricole şi
fermierilor, care implementează tehnolo-
tul integrat al deşeurilor, în acest sens trezi cu casele înnămolite”, a spus dl. „În cadrul lucrărilor de cercetări ştiinţi- taliere în vederea controlului poluării pericol ecologic gii ecologice de cultivare a produselor,
urmînd să fie elaborat un proiect-pilot cu Trombiţchi. Dumnealui a mai adăugat că fice va fi analizată starea populaţiilor dife- mediului în zona de graniţă România – a comunicat pentru corespondentul
privire la schema de amplasare a zonelor proiectul Strategiei Securităţii Naţionale, ritelor specii de plante. Se preconizează Republica Moldova, asigurîndu-se astfel Ucraina şi statele învecinate, Republica agenţiei NOVOSTI-MOLDOVA Iurie Senic,
şi rampelor de depozitare a deşeurilor. care este publicat pe site-ul Parlamen- Moldova şi Belarus, se confruntă cu consultant la Direcţia agrochimie, ecolo-
Un alt domeniu îl constituie adaptarea la tului, se menţionează despre protecţia o situaţie ecologică gravă, generată gie şi protecţia plantelor a Ministerului
schimbările climatice prin promovarea păsărilor, animalelor şi plantelor rare, dar nu numai de catastrofa nucleară de la Agriculturii şi Industriei Alimentare. Anul
tehnologiilor prietenoase mediului, ceea nu se spune nimic despre zonele unde Cernobîl, potrivit unui raport al OSCE, trecut produsele agricole ecologice
ce va contribui la diminuarea emisiilor acestea ar trebui sa vieţuiască. publicat recent la Praga. În Ucraina, circa au fost cultivate pe 22 mii de hectare.
de gaze cu efect de seră. Cel de-al treilea “Noi am propus modificări, însă 2,5 milioane de tone de arme, muniţii Cererea sporită în ţările Uniunii Euro-
domeniu vizează conservarea diversităţii acestea nu au fost luate în vedere. Este şi deşeuri militare din perioada sovie- pene le-a permis plugarilor să obţină
biologice, a specificat Ivanov. trist că Republica Moldova nu are nici tică sînt în părăsire, iar patru centre de o rentabilitate bună a producţiei şi să
În prezent, în Republica Moldova se un parc naţional unde să fie protejate depozitare constituie surse de reziduuri exporte peste 34 mii de tone de cereale,
derulează Programul Naţional Indicativ aceste animale şi păsări. Cu trei ani în radioactive, potrivit raportului intitulat legume, fructe, struguri şi ulei vegetal,
pentru anii 2007-2010, cu un buget total urmă Guvernul a adoptat o decizie în “Mediu şi securitate: transformarea riscu- care corespundeau standardelor UE.
de 209,7 mln. de euro. Printre domeniile acest sens, însă Parlamentul a revocat-o. lui în cooperare”. Pagină realizată cu aportul voluntarei
prioritare în perioada de referinţă se În consecinţă, Banca Mondiala a retras În Belarus, “cea mai gravă problemă Cristina Palii, Colegiul de Ecologie

4 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 5


stop POPs stop POPs
Managementul bifenililor policloruraţi: Arderea necontrolată a deşeurilor
acțiunile continuă În ultimul timp în Republica Moldova se carbon acid clorhidric şi scrum, care
Guvernului Republicii Moldova pe data poluanţii organici persistenţi şi de modifi- Maturale, Oficiul Managementul Durabil depistează tot mai multe surse noi de practic se dispersează în mediu direct
de 21 ianuarie 2009 a aprobat Regula- care a Directivei 79/117/CEE. Regulamen- POP, cu suportul echipei de experți emisii de dioxine şi furani de la arderea în locul arderii.
mentul privind bifenilii policloruraţi, care tului menţionat este un act normativ nou, internaționali și locali va desfășura în necontrolată a deşeurilor. Fotografiiile Agenţii economici indicaţi practică
a fost elaborat în scopul asigurării mana- necesitatea elaborării căruia a reieșir din luna februarie seminarele naționale alăturate ilustrează doar un exemplu acest gen de “gestionare” a deşeuri-
gementului ecologic inofensiv al bifeni- activităţile de scurtă durată preconizate zonale la Chișinău pentru raioanele de din cele zeci şi sute de cazuri existente, lor pentru a reduce volumul lor sau
lilor policloruraţi şi echipamentului cu în Strategia Naţională cu privire la redu- centru și sud și la Bălți pemtru raioanele generate de agenţii economici mici, în scopul economisirii mijloacelor
conţinut de bifenili policloruraţi, ajustării cerea şi eliminarea poluanţilor organici de nord. Seminarele vor fi destinate amplasaţi în afara localităţilor, pe necesare pentru plata serviciilor de
cadrului normativ naţional la cerinţele persistenţi, priorităţile şi prevederile colaboratorilor întreprinderilor și traseele naţionale sau locale care, fiind evacuare sau transportare a deşeurilor
tratatelor internaţionale care reglemen- stabilite în Planul Naţional de implemen- rețelilor de distribuție a energiei și vor fi situaţi la o distanţă mare de locurile de la gunoişte. În acest caz colectarea
tează aceste substanţe, în primul rînd, tare a Convenţiei de la Stockholm privind dedicate managementului produselor colectare centralizată a deşeurilor, solu- separată a deşeurilor reciclabile devine
Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, aprobate și deșeurilor de BPC precum și instru- ţionează astfel problema lor. Această practic imposibilă. Pentru prevenirea şi Managementul substanțelor
poluanţii organici persistenţi şi Protocolu- prin Hotărîrea Guvernului Republicii irii echipelor de prelevare a probelor practică a fost observată la unele staţii combaterea acestor încălcări ale legis- chimice: noutați pe scurt
lui privind poluanţii organici persistenţi la Moldova nr. 1155 din 20.10.2004. de ulei în cadrul inventarierii BPC la de alimentare, vulcanizări, reparaţii laţiei de mediu este necesară o activă
Convenţia din 1979 asupra poluării atmo- Regulamentul dat, fiind aprobat printr- întreprinderile electroenergetice. În auto, restaurante şi cafenele mici. Spre informare a populaţiei, a agenţilor eco- ▶ În anul 2008 Ministerul Ecologiei și
sferice transfrontiere pe distanţe lungi, o Hotărîre a Guvernului, la scară națională cadrul acestor acțiuni a fost elaborată regret, aceasta practică are loc și în nomici şi administraţiei publice locale Resurselor Naturale, cu suportul financiar
la care Republica Moldova este Parte, a pus baza pentru efectuarea inventarierii Broșura privind bifenilii policlorurați, municipiul Chișinău, la agenții econo- privind cerinţele legislaţiei de mediu oferit de Programul Națiunilor Unite
şi aproximării cu prevederile, în primul acestor substanţe chimice periculoase, Ghidul privind Managementul BPC mici enumerați mai sus și chiar la unele în domeniul dat și aplicarea pârghiilor pentru Mediu, în cadrul priectului “Parte-
rînd, Directivei 96/59/CE a Consiliului din managementul sigur al acestora, și, în în Republica Moldova și va fi elabo- instituții de învățămînt din sectoarele administrative corespunzătoare pentru neriatul Moldova – UNEP privind crearea
16 septembrie 1996 privind eliminarea particular, pentru asigurarea bazei legale rată și aprobată instrucținea privind orașului. încălcările comise. capacităților pentru îmbunătățirea
bifenililor policloruraţi şi terfenililor poli- pentru a începe inventarierea echipamen- implementarea Regulamentului BPC. Arderea deschisă a deşeurilor mena- managementului durabil al substanțelor
cloruraţi (BPC/TPC). De asemenea, acest tului cu conţinut de BPC, planificat pentru Pentru detalii puteți contacta Oficiul jere produce mulţi poluanţi, inclusiv: chimice în Moldova și implementarea
regulament este aproximat cu unele pre- perioada martie - septembrie 2009. Managementul Durabil POP la telefo- dioxine şi furani, poluare cu particule, Abordării Strategice pentru gestionarea
vederi relevante ale Regulamentului nr. În scopul inițierii activităților de inve- nul: 22 68 49, info@moldovapops.md. hidrocarburi aromatice policiclice, Andrei Isac, REC Moldova internațională a substanțelor chimice” a
850/2004/EC al Parlamentului European nariere a echipamentului electroener- compuşi organici volatili, monoxid de elaborat și aprobat Profilul Național pri-
şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind getic Ministerul Ecologiei și Resurselor vind Managementul Substanțelor chimice
în Moldova. În anul 2009 activitățile de
întărire a capacitățilordin cadrul proiectu-
lui dat continuă cu stabilirea priorităților

Ce reprezintă BPC? De exemplu, în Federaţia Rusă pro-


ducerea BPC a încetat doar între anii
• lichid hidraulic în echipamentul de
putere, în pompe de schimb sau de
Este dificil e a estima efectul pe termen
lung al contaminării sistematice cu BPC
Măsuri de precauție și elaborarea Planului Național privind
managementul substanțelor chimice.
1987-1993. presiune înaltă. în doze mici. Pot apărea anumite dere- ▶ În cazul contactului BPC lichizi cu Pentru informații suplimentare: coordo-
Bifenilii Policloruraţi (BPC) sînt BPC sînt incluşi în lista celor 12 glări ale organismului: pielea: Folosiţi apă cu săpun pentru natorul proiectului, tel: 22 45 42.
compuşi chimici clororganici în formă poluanţi organici persistenţi (POP) Impactul BPC asupra sănătății • boli ale ficatului şi rinichilor, a spăla minuţios suprafaţa afectată a
de lichid incolor, care se utilizează în reglementaţi de Convenţia de la Stock- • influenţă asupra glandei tiroide şi pielii; ▶ Cea de a IV-a Conferință a Părților
industrie în calitate de lichide răcitoare holm, care cere acţiuni imediate la nivel BPC sînt persistenţi şi pot fi transportaţi posibile dereglări în dezvoltarea ▶ În cazul contactului BPC lichizi cu Convenției de la Stocholm privind
în transformatoarele și condensatoa- internaţional. de aer prin evaporare şi recondensare – creierului, ochii: Clătiţi bine ochii cu un jet de Poluanții Organici Persistenți, cu tema
rele electrice, în calitate de adaosuri în aşa-numitul efect al „distilării globale”. • influenţă asupra sistemului repro- apă caldă timp de 15 minute, ţinând principală – Meeting the challenges of a
vopsele, în hîrtia indigo fără carbon, Utilizarea BPC BPC pot fi depistaţi oriunde în lume şi în ductiv şi asupra sarcinii, ochii larg deschişi; POPs-free future (să confruntăm provocările
materiale de compactare și plastic. orice mediu (aer, apă, sol etc.) • efecte cancerigene posibile. ▶ În cazul inhalării sau înghiţirii unei pentru un viitor fără POP) - va avea loc la
Proprietăţile fizice, chimice şi toxico- Datorită caracteristicilor lor, BPC au fost Datorită stabilităţii chimice şi biochi- cantităţi de BPC lichizi: Clătiţi bine Geneva, Elveția, în perioada 4-8 mai 2009,
logice ale BPC sînt variate, în depen- utilizaţi atât în sisteme deschise, cât şi în mice, precum şi a solubilităţii înalte în BPC sînt extrem de toxici în cazul unor gura cu apă, nu consumaţi alimente cu segmental înalt ministerial pe 7-8 mai.
denţă de numărul atomilor de clor în cele închise. ţesuturile adipoase, aceşti compuşi au expuneri mai îndelungate. Simptomele imediat după intoxicare, consultaţi Confirm stării la 01 ianuarie 2009 sînt
molecula acestora. În sisteme închise BPC sînt de intrat în lanţul alimentar în procesul de unei aşa intoxicări se manifestă prin: imediat medicul; 162 Părți la convenție, printer care este
Producerea BPC a atins cota maximă regulă utilizaţi în calitate de: bioacumulare. • acnea acută, ▶ În cazul expunerii acţiunii vapo- și Republica Moldova, care una dintre
în anii 1960. După 1983 producerea BPC • lichid izolator şi/sau de răcire în BPC pătrund în organism de • căderea părului, rilor de BPC într-o concentraţie primele a ratificat convenția și a elaborat
a fost stopată în majoritatea ţărilor, cu transformatoare, regulă prin stomac şi intestine, piele • dureri de cap. foarte mare: Conduceţi persoanele Planul Național de Implementare. Pentru
excepţia unor ţări din Europa de Est. • ulei dielectric în condensatoare, şi respiraţie. afec­tate afară la aer. informații și inregistrare: www.pops.int

buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009


SOS salvaţi rîuleţele noastre
organele locale de protecţie a mediu-
lui o gunoişte autorizată pentru
comuna Lipnic şi cîteva localităţi
învecinate
• De a conştientiza populaţiei despre
importanţa protecţiei rîului Cubolta

Discuţia a fost urmată de depla-


sarea participanţilor la izvorul rîului
Cubolta. Oaspeţii de la Chişinău au
vizitat izvorul rîului Cubolta, unde le
aştepta un „peisaj ecologic” îngro-
zitor. Apele reziduale de la spitalul
orăşenesc Ocniţa se revărsau direct
în izvorul rîului, faptul, care necesită
o soluţionare imediată a problemei.
Primarul comunei Lipnic s-a întîlnit
de mai multe ori cu organele centrale
şi locale de protecţiei a mediului şi cu

Cubolta — capriciu sau necesitate? primarul oraşului Ocniţa, însă pro-


blema rămîne a fi nesoluţionată din
Să priveşti natura nu e de ajuns. Trebuie s-o înţelegi şi să te sacrifici de dragul ei. Dragostea lipsa mijloacelor financiare. Astfel, s-a
pentru ea nu trebuie să cunoască margini. Numai în sînul ei găsim dragostea adevărată. constatat că această problemă trebuie
Ea e continuitatea, viitorul şi speranţa pe pămînt. să fie problema NR.1 din planul de rudele mele, de care nu mă pot despărţi nici pen- — Am sosit, a exclamat Apa, putem intra fără a
management a rîului Cubolta care va tru o clipă, tu vei rămîne fără loc în propria ta casă. vă deranja?
La sfîrşitul lunii noiembrie a anului tre- O altă vizită în comună a avut fi elaborat în cadrul proiectului „Rea- — Înţeleg, a zis Soarele, dar oricum aş vrea să vii — Bineînţeles, sînteţi poftiţi oricînd doriţi. Avem
cut, în comuna Lipnic, raionul Ocniţa, a loc pe data de 2 decembrie 2008. bilitarea ecologică a rîului Cubolta”, să mă vezi. Îţi voi face cunoştinţă cu mireasa mea suficient spaţiu pentru toţi, au răspuns Soarele şi
fost desfăşurată activitatea de apreciere Liceul a fost vizitat de dl Carey Crane, implementat de REC Moldova. Luna. Luna. Şi Apa a început să curgă... În cîteva minute,
a calităţii apelor prin metoda monito- preşedintele Consiliului Director al — Bine, dacă pentru tine e important să vin, nivelul apei s-a ridicat pînă la genunchii gazdelor.
ringului biologic în rîul Cubolta. Această REC Moldova şi dna Ina Coşeru de la atunci voi veni. La urma urmei, tu mi-ai făcut Atunci Apa a întrebat Soarele:
activitate a fost organizată cu susţinerea REC Moldova. Vizita s-a început cu Angela Chistruga cinste de multe ori, iar eu niciodată. Cu această — Să intrăm mai departe, aveţi destul loc pentru
Centrului Regional de Mediu Moldova o masă rotundă la care a participat Profesoară de biologie ocazie, însă te-aş ruga să construieşti o terasă toţi?
în cadrul proiectului Salvaţi Rîuleţele dna Valentina Lupulciuc, primar al Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” Lipnic, mare de tot, ca să ajungă suficient spaţiu pentru — Desigur, nici o problemă. Lasă să intre toţi
Noastre. comunei Lipnic, dna Valentina Chirica, Raionul Ocniţa întreaga mea familie. După cum ţi-am mai spus, doritorii. Şi Apa tot a curs şi a curs, pînă a ajuns la
La aprecierea calităţii apelor din rîul directorul liceului teoretic „Ştefan cel familia mea este cu adevărat foarte numeroasă şi umerii stăpînilor.
Cubolta au participat elevii din clasele Mare” şi membrii cercului ecologic nu aş putea veni fără vreunul din membrii ei. — Mai doriţi ca rudele mele să intre în casa voas-
a 7-11-ea ai Liceului Teoretic „Ştefan cel „Ecoplai”. Au fost puse în discuţie pro- — Stai fără griji, a încredinţat-o Soarele, voi face tră? Soarele şi Luna au acceptat tacit, deoarece
Mare” Lipnic, care de fapt sînt membrii blemele ecologice care afectează rîul o terasă suficient de încăpătoare pentru toţi. oricum nu mai puteau face nimic ca să oprească
unui cerc ecologic cu genericul „Eco- Cubolta şi posibilităţile de soluţionare Cei doi prieteni erau foarte fericiţi că au ajuns fluxul de oaspeţi. Ei au fost nevoiţi să se urce pe
plai”. Elevii au fost instruiţi în activitate ale acestor probleme. Participanţii au la o înţelegere. Sosit acasă, Soarele i-a poves- acoperiş pentru că Apa le-a ocupat toate odăile.
de către dna Ina Coşeru, coordonator fost de acord că trebuie de întreprins tit Lunii despre invitaţia şi promisiunea dată şi Însă, ea tot nu contenea să curgă şi în curînd a
de programe la REC Moldova. Liceul următoarele: a doua zi, dis-de-dimineaţă, a început lucrul. ajuns şi pe acoperiş, Soarele şi Luna fiind astfel
a beneficiat de echipament pentru Cînd terasa a fost finisată, Soarele i-a trimis un nevoiţi să se ridice în Cer. Acesta a fost foarte
aprecierea calităţii apelor prin metoda • De a stabili sursele de poluare răvaş Apei că este pregătit s-o primească cum bucuros să-i găzduiască printre miile de steluţe.
monitoringului biologic şi de ghiduri • De a soluţiona în mod de urgenţă se cuvine. În scurt timp, Apa împreună cu rudele Cerul s-a dovedit a fi o gazdă atît de primitoare,
specializate pentru această activitate. În problema de deversare a apelor uzate ei – toţi peştii şi jivinele acvatice – au bătut la uşa încît Soarele şi Luna pînă acum poftesc la el şi au
cadrul acestei activităţi s-a constatat că în izvorul rîului Cubolta de la staţia casei Soarelui şi Lunii. şi uitat că Apa le-a ocupat întreaga locuinţă.
calitatea apei din rîuleţ este rea. O activi- de epurare a apelor uzate a spitalului
tate similară a fost realizată în comună în orăşenesc Ocniţa
2005. Astfel, comparînd rezultatele aces- • De a lichida gunoiştile neautorizate
tor două monitorizări, s-a constatat că în localitate
situaţia se agravează, apa e mai poluată. • De a amenaja în cooperare cu

8 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009


Învățăm și ne distrăm
Lichidul de care nu te poţi lipsi Cum credeţi e posibil Cîtă apă se foloseşte la
Apa este lichidul pe care noi îl folosim în fiecare zi fără nici
să faceţi apă din nimic? producerea caietelor noastre Ştiaţi că:
o excepţie. Cu toţii ştim că planeta noastră este formată în Staţi la îndoială? Nu face! Încercaţi şi convingeţi-vă! pentru un an de învăţămînt?
proporţie de 70 la sută din apă. Dacă procentul respectiv
s-ar modifica, viaţa pe Pămînt ori ar dispărea, ori ar suferi Apa este un produs chimic format din două tipuri de gaze – Foarte curios! Dar chiar şi această întrebare complicată la Fiecare familie foloseşte aproximativ 160 litri
anumite mutaţii care ar schimba pentru totdeauna planeta. hidrogen şi oxigen. Cunoaştem formula ei chimică – H2O. prima vedere, are un răspuns deosebit de simplu. de apă pe zi?
Ea poate fi prezentă în toate formele – lichidă, solidă
De asemenea, toate organismele vii de pe Pămînt sînt şi sub formă de gaz. Putem face aşa ca hidrogenul cu Avem nevoie de:
2/3 din apa pe care o utilizează familia ta este
formate din apă. Bunăoară, în organismul uman apa con- oxigenul să interacţioneze pentru a forma apa. Iată cum!!! ▶ Un cîntar; folosită în baie?
stituie 70%. De aici reiese că oamenii nu pot supravieţui ▶ Caietele noastre folosite timp de un an. În cazul în care opreşti robinetul în timp
fără acest preţios lichid, pe care îl folosesc zi de zi, deseori Avem nevoie de: ce-ţi perii dinţii, reduci consumul de apă pînă
fără chiar să-şi dea seama. Haideţi să analizăm cînd utili- ▶ O lumînare (care o folosim deseori la zile de naştere); Începem experimentul:
▶ O placă sau o farfurie plată;
la 2 litri?
zăm noi apa şi în ce cantităţi. Dăm start zilei noastre!!! 1. Cîntărim caietele folosite timp de un an.
▶ Un pahar de sticlă străvezie; 2. Masa obţinută o înmulţim cu 700.
Pentru a produce o tonă de oţel este nevoie de
1. Ne-am trezit, alergăm repejor în baie pentru a ne spăla ▶ O brichetă. 280 tone de apă
pe faţă. Numai la spălarea feţei se consumă minimum De ce 700? Deoarece pentru producerea unui singur Pentru irigarea unui hectar de teren arabil este
1,5 litri de apă. Începem experimentul: kg de hîrtie se cheltuie nici mai mult nici mai puţin de nevoie de 5 – 15 mii de m3 de apă.
2. Mergem la bucătărie să luăm micul dejun. Mama deja 1. Plasăm lumînarea pe farfurie şi cu ajutorul unui adult 700 litri de apă. Deci noi îmulţim masa caietelor cu canti- Un locuitor de la oraş foloseşte 300 – 600 l
a pregătit terciul de dimineaţă, la care a folosit 1 litru aprindem lumînarea. tatea de apă utilizată.
de apă, şi ceaiul la care se mai adaugă 1 litru de apă. 2. Acoperim lumînarea cu un vas de sticlă străvezie Exemplu: masa caietelor pe care le-am folosit anul
de apă pe zi.
3. Acum trebuie neapărat să ne spălăm pe dinţi. Dacă în (ar trebui să fie suficient de mare pentru a acoperi trecut este de 10 kg. Pentru creşterea unei tone de grîu este nevoie
timpul acestei proceduri lăsăm robinetul deschis, pier- întreaga lumînare). de 1500 de tone de apă. Pentru creşterea unei
dem pînă la 13 – 14 litri de apă într-un singur minut. 3. Cînd lumînarea s-a stins, ne uităm atent în interiorul 10 kg (caiete) x 700 (litri de apă) = 7000 (litri) tone de orez este nevoie de 4000 de tone de
4. Cînd mergem în pauza mare la cantină, în mod obliga- paharului. Ce vedem? apă. Pentru o tonă de bumbac este nevoie de
toriu ne spălăm pe mîini unde mai cheltuim 1 litru de = 7 tone de apă 10 000 tone de apă.
apă. Mici picături de apă, pe pereţii din interiorul paharului!
Ne-a reuşit! Hidrogenul a interacţionat cu oxigenul din Dar oare ce cantitate de apă s-a folosit la producerea
Acest ciclu îl putem continua la nesfîrşit, deoarece apa aer, formînd apa. caietelor pentru întreaga clasă? Încearcă să calculezi,
este prezentă aproape în toate activităţile noastre. rezultatul e destul de şocant, nu?
de la lume adunate
supranumit „secolul informaţio-
nal”, asigurat cu diverse mecanisme
de informare şi mediatizare, totuşi
ONG-urile din Republica Moldova se
confruntă cu o acută deficienţă de
comunicare, deficienţă ce stagnează
dezvoltarea fiecărei organizaţii în parte
şi sectorul asociativ în ansamblu.
„ONG-urile separate sînt o fază
total depăşită”, au afirmat partici-
panţii la întrunire. În acest context, e
de remarcat faptul că reprezentanţii
ONG-urilor au exclus noţiunea de
concurenţă, înlocuind-o cu cea de
colaborare, una mult mai eficace şi mai
aproape de valorile general umane.
Deşi în anumite faze unii reprezen-
tanţi ai ONG-urilor au făcut acuzaţii
organelor cu drept de reglementare
în domeniu precum că dau dovadă de
indiferenţă şi manifestă o atitudine
nonşalantă faţă de sectorul asociativ,
concluzia finală privind problema în
Noi vrem consolidare cauză a fost una de o excepţională
înţelepciune. Chiar dacă firea omului în
cazul unor eşecuri tinde să-şi justifice
„Avem nevoie de un consiliu coor- totalmente echidistante şi nepărtini- faptele căutînd vinovaţi, membrii
donator” – iată ce au spus în unison toare, preocupate de starea mediului ONG-urilor de mediu au purces contra
reprezentanţii sectorului neguver- pe care o vor moşteni urmaşilor. acestui principiu retrogradat, menţi-
namental de mediu din Republica În cadrul Întrunirii Naţionale au onînd că necesită din partea organelor
Moldova în cadrul Întrunirii naţionale fost discutate 3 subiecte primordiale de drept susţinere şi înţelegere doar
a ONG-urilor de mediu. După 3 ani c importanţă pentru sectorul negu- în limita posibilităţilor. Ar fi lamentabil
organizaţiile neguvernamentale vernamental din Republica Moldova: să nu remarcăm faptul că participanţii
specializate au găsit totuşi forţe să Ce vrem să facem? la întrunire au declarat în voce unică
se reîntîlnească, în pofida situaţiei Ce solicităm de la instituţiile de stat? ineficienţa şi inutilitatea criticării
oarecum dezavantajoasă din punctul Ce aşteptăm de la comuni- celorlalte organisme de mediu, ci ple-
de vedere financiar, pentru a pune în tatea internaţională? dează pentru o cale sigură de succes
discuţie realizările, impedimentele, care este munca şi dăruirea de sine.
doleanţele şi planurile pentru viitor. Sînt cîteva întrebări foarte complexe În cadrul reuniunii, liderii ONG-uri-
Cu mulţi, mulţi ani în urmă, Soarele şi Apa — Eu te vizitez foarte des, a zis Soarele, pe cînd Chiar dacă se mai întîmplă uneori şi, demn de remarcat, hotărîtoare cu lor de mediu au adoptat noi principii
erau prieteni la cataramă şi locuiau împreună pe tu niciodată nu ai venit la mine în ospeţie. Nu ai ca societatea civilă să nu fie apreciată privire la viitorul ONG-urilor ecolo- constructive, eliminîndu-le pe cele
pămînt. Soarele obişnuia să treacă în vizită la Apă, vrea să-mi spui care e pricina? ca un factor de influenţă important, gice din ţară. Unul dintre subiectele depăşite şi consolidîndu-se la capitolul
în timp ce ea niciodată nu-şi vizita prietenul drag, — Bine, i-a răspuns Apa, îţi voi destăinui secretul. ea nu poate fi subestimată în nici un de bază disputat în cadrul Întrunirii a solidaritate. O reuşită impunătoare
oricît de insistente ar fi rugămințile lui. Iată că într- Motivul pentru care te-am refuzat atîţia ani la rînd caz. În prezent există peste 100 de fost crearea unui consiliu coordona- pentru viitorul sectorului neguverna-
o bună zi Soarele nu a mai rezistat, şi-a luat inima este că locuinţa ta nu e suficient de încăpătoare organizaţii neguvernamentale de tor, organ care va apropia organizaţie mental a fost rezoluţia finală a parti-
în dinţi şi a întrebat-o pe Apă în ce constă motivul pentru mine, cu toate că aş vrea din suflet să te mediu dispersate pe întregul teritoriu de organizaţie, care din mici forţe cipanţilor care susţin că „importanţa
refuzului ei atît de îndelungat. vizitez. Mi-e frică că dacă aş veni la tine cu toate al Republicii Moldova; peste 100 de dispersate pe teritoriul republicii va societăţii civile va fi luată în consi-
forţe care militează pentru pămînt crea o reţea eficientă de colaborare, va deraţie atît timp cît vom fi activi”.
curat, pentru apă potabilă de calitate, stabili punţi de comunicare. Nece-
pentru păduri intacte, pentru o floră sitatea unui asemenea consiliu este Cristina Palii, Colegiul de Ecologie
şi faună bogată, pentru un mediu dictată de realităţile actuale. Chiar
sănătos. Există peste 100 de forţe dacă am păşit în secolul al XXI-lea,

buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 13


de la lume adunate de la lume adunate
O plantă mică cu puteri miraculoase propriu-zis de cîteva kilograme, apli-
cate corespunzător, pe un luciu de apă
de cîteva hectare, în decurs de cîteva
Utilizarea zambilei de apă pentru Cultura plantei – o alternativă Din aceste considerente, cultura luni s-a obţinut o cantitate de sute
epurarea apelor uzate este considerată Zambila de apă joacă un rol impor- zambilei este văzută din ce în ce de tone de biomasă”, a spus Veronica
o tehnologie simplă care nu necesită tant pe Terra. Deoarece substanţele mai mult ca o alternativă a meto- Gitye. Plantele au avut efect benefic
maşini şi echipamente costisitoare. nutritive de bază de care au nevoie pen- delor de epurare a apelor. Mai mult atît asupra depoluării apelor rezidu-
Datorită creşterii rapide şi a faptului că tru a supravieţui - azotaţi, fosfaţi, pota- decît atît, utilizarea zambilei de apă ale pe care s-au aplicat cît şi asupra
plutesc, zambilele de apă sînt plante siu - sînt şi principalii poluanţi, aceste pentru epurarea apelor uzate este îmbunătăţirii calităţii aerului din zona
acvatice potrivite pentru îndepărtarea plante îndeplinesc funcţia unui filtru de considerată o tehnologie simplă care aplicată prin cantitatea enormă de
nutrienţilor din ape. Problema curăţării apă. Ele au proprietatea miraculoasă nu necesită maşini şi echipamente oxigen produsă.
apelor poluate cu ajutorul zambilei de a reţine de 1200 de ori mai mulţi costisitoare, multă muncă sau procese Specialistul a spus că recoltarea
de apă (Eichhornia Crassipes) a făcut poluanţi decît pot stoca apele reziduale. complexe de întreţinere. Este nevoie biomasei se face mecanizat, aceasta
obiectul unei ample lucrări de cerce- „S-a constatat că un hectar de zambile doar de spaţiu şi de vreme caldă. putînd fi valorificată în mai multe
tare realizate între anii 1980 şi 2004 de de apă generează o cantitate de oxigen feluri. „Biomasa este utilizată ca adju-
către prof. univ. dr. Mărioara Godeanu, care asigură necesarul pentru 500 de Plantarea pe vreme caldă vant în hrana animalelor, porcinele,
cercetător ştiinţific în domeniul biolo- persoane timp de 24 de ore”, subliniază În România, zambila de apă este de exemplu, sînt mari iubitoare de
giei, preşedintele Secţiei de Biologie dr. Mărioara Godeanu. În acelaşi timp, utilizată pentru depoluarea apelor cu astfel de plante. După recoltare, dacă
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din un hectar de zambile de apă ar putea să încărcătură organică. Lăstarii obţinuţi sînt tocate, din aceste plante acvatice
România. Este vorba despre lucrarea acumuleze din apele menajere azotul iarna în sistemele climatizate sînt folo- se obţine biogazul. De asemenea, din
„Obţinerea şi valorificarea speciei Eich- generat de aproape 595 de persoane siţi pentru a popula suprafeţe de apă, astfel de recolte se poate obţine un
hornia Crassipes pe lucii de apă” editată şi fosforul generat de 180 de persoane, atunci cînd temperatura aerului atinge compost foarte bun pentru ameliorarea
pe bază studiilor de cercetare efectuate producînd astfel 67 de tone de materie 10-15 grade Celsius, iar în apă sînt cel şi îndepărtarea reziduurilor grosiere: la 5 grade Celsius plantele lăsate pe lac solurilor, dar şi hîrtie de cea mai bună
în incinta Staţiei de epurare din judeţul uscată anual. De asemenea, acestor puţin 10 grade Celsius. Operaţiunea de pungi şi butelii de masă plastică, bor- mor. Mai mult decît atît, în sezonul rece, calitate. Pigmenţii clorofilieni extraşi
Argeş, România. Această experienţă ino- plante li se atribuie şi aşa caracteristici curăţare a ecosistemului vizat pentru cane, scînduri, crengi, resturi vegetale. ele pot determina colmatarea lacului şi din zambilele de apă sînt utilizaţi în
vatoare cu remarcabile rezultate poate importante ca: asimilarea toxinelor, a depoluare începe primăvara, prin scă- „După curăţare plantele sînt aşezate totodată repunerea în circuit a nutrien- industria farmaceutică şi în cosmetică”,
fi uşor aplicată şi în Republica Moldova. pesticidelor şi a metalelor grele. derea pe cît posibil a nivelului apelor în apă în aşa fel încît să plutească, iar ţilor acumulaţi în fibrele vegetale. a precizat cercetătoarea.
rădăcina să fie strict în apă, şi nu răstur- Veronica Gitye spune că, după 1989
nate, pentru a nu se forma alge pe ele”, O treime din populaţia lumii locu- încoace, aplicarea plantelor nu s-a mai
Zambila de apă este originară menţionează cercetătorul. ieşte în zone cu deficit de apă. efectuat, iar pînă atunci s-a aplicat
din rîul Amazon, America de Sud. Specialiştii spun că, pînă în anul 2025, doar experimental, deoarece nu a fost
Planta a fost introdusă în SUA în Periculoase în sezonul rece două treimi din populaţia planetei prevăzută în tehnologiile de epurare
anul 1884, la Expoziţia Cotton Eichhornia Crassipes (zambila de va suferi din cauza lipsei de apă. existente. Deşi România a fost printre
States, în New Orleans, statul apă) este considerată de unii autori cea În prezent, aproximativ 6000 de primele state din Europa cu rezultate în
Louisiana. Aceasta s-a răspîndit în mai productivă plantă de pe Pămînt, oameni, mai ales copii din ţările acest domeniu, alte ţări de pe continent
sudul Americii, iar în 1895 a fost avînd capacitatea de a-şi dubla masa “lumii a treia”, mor, zilnic, din cauza au luat-o înainte şi utilizează cu succes
identificată în Florida. În anul 1904 în doar două săptămîni. „În condiţii lipsei de apă sau a bolilor deter- cele două tipuri de plante în epurare.
a fost menţionată prezenţa sa şi normale de creştere, 10 zambile se pot minate de apa contaminată.
în California. În secolul trecut, înmulţi pînă la 60 000 de exemplare şi 1 hectar de zambile de apă ar putea să
această plantă atractivă a fost pot acoperi un hectar de apă în doar Efectele benefice ale plantei acumuleze din apele menajere azotul
adusă de turişti în peste 80 de ţări opt luni”, se menţionează în studiul Cercetătoarea Veronica Gitye a generat de aproape 595 de persoane.
din lume. În prezent, este întîlnită efectuat de către prof. univ. dr. Mari- explicat că, în urmă cu mai bine de 20 Zece zambile se pot înmulţi pînă
în statele din sudul SUA, New York, oara Godeanu. Recoltarea plantelor şi de ani, utilizarea plantei a dat rezultate la 60.000 şi pot acoperi un hec-
Virginia, Kentucky, Missouri, Ala- valorificarea biomasei constituie alte în depoluarea apelor reziduale oră- tar de apă în doar opt luni.
bama, Texas, Arizona şi California, două etape în procesul de epurare a şeneşti. „În anii ‘80 am avut rezultate Un hectar de zambile de apă gene-
populînd aproape două milioane apelor, care definitivează tehnologia de excelente referitor la utilizarea Zambilei rează o cantitate de oxigen care
de hectare de rîuri şi lacuri. Zam- recuperare a substanţelor din ecosiste- de apă şi a Salatei de Nil (Pistia Stratio- asigură necesarul pentru 500 de
bila de apă este o plantă acvatică mele acvatice poluate. tes). În anumite condiţii am obţinut ape persoane timp de 24 de ore.
ce poate ajunge pînă la înălţimea Potrivit studiului menţionat anterior, la un grad foarte avansat de epurare,
de 0,5 metri. Aceasta creşte pe recoltarea este obligatorie pînă în luna cu toţi parametrii mult sub limitele cele
lacuri, iazuri, rîuri şi mlaştini. noiembrie. Acest lucru este necesar mai severe reglementate pentru evacu- Materialul a fost realizat pe baza
deoarece după scăderea temperaturii are. Dintr-o cantitate nesemnificativă, surselor aflate pe adresa www.adevărul.ro

14 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 15


de la lume adunate de la lume adunate
„Străjerii” de pretutindeni ai drumurilor moldoveneşti sare. Apoi toţi fîntînarii se aşezau în
jurul acestui loc. Fîntînarul principal
lua prosopul. Cînd dădeau de prima
Este bine cunoscut faptul că înteme- să satisfacă necesitățile vitale ale unei au perfecționat sistemul izvorului pînă vînă de apă, scoteau o găleată cu apă
ierea și dezvoltarea unei noi localități mici comunități. De folosirea budăilor la crearea fîntînii. din care gustau pe rînd stăpînii, fîntîn-
depinde în cea mai mare măsură de amintesc toponimele Budă, Budăi, Ca materie primă de bază pentru arii şi alţi oameni aflaţi prin apropiere.
problema aprovizionării cu apă pota- Budăile, Budeşti, Budac, răspîndite în construcția primelor fîntîni servea lem- Destul de ciudate se prezintă obi-
bilă, de aceea, în trecut, oamenii popu- multe localităţi ale Moldovei. De la nul de stejar, datorită calităților sale ceiurile practicate în Nordul republicii.
lau teritoriile aflate de-a lungul rîurilor forma de captare a apei potabile pro- extraordinare de a se întări în apă, spre De exemplu, în satul Corpaci, r. Edineţ,
sau în nemijlocita apropiere de izvoare vin şi denumirile unor sate. De exem- deosebire de alte specii, care, putre- fîntînarii cu experienţă considerau de
mari. Cu toate acestea, multe așezări plu, satul Buda din raionul Căşăraşi, zind cu timpul, afectau calitatea apei. bun augur ca lucrările de construcţie
umane au fost înființate lîngă izvorașe patru sate Budăi în raioanele Ialoveni, Un reviriment în domeniul de referință a fîntînii să înceapă cînd pe cer apare
cu debit mic, care prin capacitatea lor Orhei, Taraclia şi Teleneşti, Budeşti – o a constituit apariția fîntînilor cu cum- Crai Nou, adică luna nouă, care este
nu puteau satisface pe deplin nevoile suburbie a capitalei. pănă, datorită cărora a fost posibilă în perioada de creştere. Se credea că
populației în ceea ce privește asigu- Cu timpul oamenii, studiind mai o oarecare reducere a contaminării precum luna creşte şi se împlineşte, tot
rarea cu apă. În acest sens, în locul cu bine caracteristicile apelor freatice, surselor de apă. Sporul demografic și aşa şi izvorul se va ridica mai aproape de
vînă de apă era săpată o groapă ce au început să capteze apele nu numai necesitățile crescînde ale populației suprafaţa pămîntului. Pe locul selectat
servea în calitate de rezervor natural, din izvoarele situate la suprafața în apă potabilă, precum și specificul al viitoarei fîntîni se puneau patru
un pic mai jos de albia cursului izvoru- pămîntului, ci și din cele ascunse sub geografic al localităților au determinat lumînări, cîte două din partea de
lui era îngropat un trunchi găunos de pămînt, la adîncimi relativ mici, de crearea fîntînilor cu scripete, prin inter- răsărit şi din cea de asfinţit. Locul ales
arbore numit în unele localități știubei, cîțiva metri. Prezența acestor izvoare mediul cărora apa putea fi dobîndită era stropit cu apă sfinţită cu busuioc,
iar în altele budăi. În astfel de budăi se era indicată de creșterea în abundență la adîncimi mai mari de 10 – 12 m. legat cu aţă roşie ca să fie cu noroc.
acumulau și se păstrau zilnic peste 1 – a bozului și podbalului, plante Ulterior scripetele a fost înlocuit cu un Nişte babe aduceau într-o farfurie grîu,
2 m3 de apă rece și proaspătă de izvor iubitoare de apă. Respectînd un cod val obișnuit cu coarbă, care permitea bănuţi, lumînări, prosoape şi doi copii
de cea mai bună calitate – o cantitate deontologic nescris al căutătorilor de a economisi munca fizică la scoate- de 7-8 ani (o fată şi un băiat). Pe băiat,
mare pentru acele vremuri, care putea ape și ferecătorilor de izvoare, oamenii rea apei. În sec. XVII – XVIII fîntîna cu prin pişcături puternice, îl făceau să
val era folosită în toate satele unde plîngă, deoarece cu cît plînge băiatul Fîntînarii explică acest lucru în felul se întîlneau straturi de piatră dură) şi
adîncimea apei nu permitea utilizarea mai tare, cu atît mai repede o să apară lor. Dacă nu simţi atracţie către lucrul de în toată această perioadă, fîntînarii
fîntînilor cu cumpănă, iar în prima izvorul. Apoi băiatului i se dădea un fîntînar, mai bine nu lucra. Fîntînarul nu erau obligaţi de tradiţie să păstreze
jumătate a sec. XX, aceasta devine hîrleţ, iar fetei o lopată, fiind aşezaţi, are voie să omoare cîini, pisici sau alte curăţenia spirituală şi cea trupească.
unicul tip de fîntînă, care spre deo- respectiv, cu faţa spre răsărit şi spre animale din stradă, să bată pe cineva ori Atitudinea deosebită a moldove-
sebire de cea cu cumpănă, este mult asfinţit. Zicînd Doamne ajută, băiatul să săvîrşească oricare fapte rele. El trebuie nilor față de apă a creat și o atitudine
mai comodă și ocupă puțin spațiu. înfigea în mod ritualic hîrleţul pe latura să fie pe toată perioada construirii fîntînii aparte față de cei care construiesc
De construcţia fîntînilor sînt legate de răsărit – cum răsare de repede soarele cu inima şi sufletul curat. fîntîni. De altfel, a face o fîntînă se con-
diferite obiceiuri şi tradiţii care variază dimineaţa, aşa să răsară izvorul. Pe urmă Conform datinilor strămoşeşti, cei sideră o faptă de rezonanță publică,
de la o localitate la alta. În cele ce copiii se schimbau cu locurile, repetînd care se află în preajma fîntînii sau se or ”un om trebuie ca în viața lui să-și
urmează vă prezentăm cîteva din ele. gesturile ritualice, după care începeau apropie în timpul săpatului ei, nu tre- construiască o casă, să sădească un
Bunăoară, în satul Hîrtopul Mare, a săpa fîntînarii adevăraţi. buie să se certe sau să înjure. Femeile, pom și să sape o fîntînă” spune un
raionul Criuleni, fîntîna era începută În trecut prima apă din izvorul indiferent de vîrstă, pe toată perioada vechi proverb popular.
de către bărbaţi în zi de post, miercu- proaspăt descoperit era considerată cît se sapă fîntîna pînă la găsirea izvo-
rea sau vinerea. După ce se delimita neîncepută, existînd credinţa că ea are rului, nu au voie să se uite în ea. După
sectorul de teren unde creştea bozul, calităţi terapeutice deosebite. Ea era credinţa populară, ignorarea acestei Materialul a fost pregătit pe baza
era invitat cel mai bătrîn om din sat, utilizată în cadrul ritualurilor de des- din urmă interdicţii ar duce la prăbu- Atlasului Ecologic „Fîntîni şi izvoare”
care îşi scotea căciula, îşi făcea cruce în cîntec sau la lecuirea bolilor de ochi, şirea pereţilor fîntînii şi la dispariţia
patru părţi, se învîrtea de cîteva ori în fiindcă această apă neîncepută prima izvorului. Aceeaşi credinţă populară
jurul său şi o arunca peste cap. Acolo oară vedea lumina zilei. le interzice fîntînarilor să aibă relaţii
unde cădea căciula, se stabilea centrul Pentru săpatul fîntînii nu se plătea. intime cu nevestele lor cu trei zile îna-
fîntînii. În satul Dîngeni, r. Ocniţa, locul Se spune că cine lucrează la fîntînă, inte de a începe săpatul fîntînii şi alte
pentru fîntînă era arătat de un copil, va avea apă din ea pe lumea cealaltă. trei zile după ce se termina fîntîna,
care făcea o cruce cu vîrful hîrleţului. De asemenea, izvorul nu se vinde, nu deoarece trebuie să fie neîntinaţi, altfel
Peste această cruce se aşternea un se cumpără, indiferent de faptul cine fuge izvorul. Săparea unor fîntîni putea
prosop, pe care se punea un colac şi face fîntîna, ea rămîne un bun public. să dureze mai multe luni (mai ales cînd

16 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 17


de la lume adunate de la lume adunate
Astfel, aceştia au stabilit consumul real pe de altă parte, se adaugă resursele Iordan, directorul Agenţiei „Apele Mol- Localităţile urbane beneficiare
de apă în producerea alimentelor, a de apă luate din exteriorul statului dovei”. Ameliorarea calităţii apei pota- ale PNCAA sînt următoarele: muni-
aparatelor electrice casnice, a pieselor folosite pentru produsele consumate bile va avea efecte benefice asupra cipiul Bălţi, oraşele Cahul, Căuşeni,
de îmbrăcăminte ş. a. În fiecare caz în în interior. sănătăţii oamenilor. De altfel, asigura- Floreşti, Orhei, Soroca şi Ungheni. De
parte, a fost luată în consideraţie atît SUA este lider în ceea ce priveşte rea şi facilitarea accesului la surse de asemenea activităţile PNCAA se vor
cantitatea de apă necesară pentru consumul real de apă, acesta consti- apă potabilă calitative reprezintă unul desfăşura în următoarele 50 de sate:
producţia bunurilor respective, cît şi tuind 2 500 de m3 pe cap de locuitor dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Dumbrăviţa, Heciul Nou (r. Sîngerei),
cea necesară pentru utilizarea acestora. pe an. Locul doi este ocupat de Italia, Mileniului, iar Guvernul Republicii Mol- Pohrebeni, Zahoreni (r. Orhei), Cos-
fiecare locuitor din Peninsulă con- dova a luat atitudine în acest sens prin teşti, Horodca (r. Ialoveni), Vinogrado-
O felie de pîine = 40 de litri de apă sumînd anual peste 2 300 de m3 de elaborarea unor documente strategice vca (r. Taraclia), Ghindeşti, Sănătăuca
Conform cifrelor publicate de către apă. Cifrele cercetătorilor olandezi şi iniţierea programelor investiţionale (r. Floreşti), Calfa, Ţînţăreni, Şerpeni
specialiştii de la Universitatea Twente, plasează România undeva la mijlocul respective. (r. Anenii Noi), Rădeni (r. Străşeni),
un măr care cîntăreşte 100 de g are un clasamentului, cu un consum real de Reprezentantul Băncii Mondiale, Holercani, Malovata, Pîrîta (r. Dubă-
consum real de apă de circa 70 de l, în apă de 1 734 de metri cubi pe cap de Takao Ikegami a declarat că proiec- sari), Ecaterinovca (r. Cimişlia), Beste-
timp ce pentru confecţionarea unei locuitor pe an, nu cu mult peste media tul pilot elaborat de către Republica mac, Sărata Nouă (r. Leova), Gordineşti
ceşti de cafea cu volumul de 125 de globală de 1 243 de m3. La capătul celă- Moldova este unul de succes. „Vom fi (r. Rezina), Miciurin, Chetrosu (r. Dro-
mililitri se foloseşte o cantitate dublă lalt al clasamentului se situează Etiopia foarte bucuroşi să ajungem la finele chia), Ghiliceni, Scorteni (r. Teleneşti),
de apă. Mai spectaculoase sînt cifrele (675 m3 de locuitor pe an) şi China unei realizări eficace ale acestui pro- Văleni (r. Cahul), Hagimus, Ursoaia,
referitoare la consumul real de apă (700 m3 pe cap de locuitor pe an). iect ambiţios. Donatorii vor urmări cu Copanca (r. Căuşeni), Tîrnova (r. Edi-
necesar pentru obţinerea cerealelor şi, atenţie derularea lucrărilor din cadrul neţ), Tudora, Feşteliţa, Marianca de
mai ales, a cărnii. Astfel, pentru 1 kg de proiectului şi în dependenţă de reuşita Jos, Volontiri (r. Ştefan Vodă), Egoreni
arpacaş se foloseşte 1 300 de l de apă, Sistemul centralizat de acestora vor mai acorda credite Repu- (r. Soroca), Zahorna (r. Şoldăneşti),
pe cînd o simplă felie de pîine implică blicii Moldova şi pe viitor”, a subliniat Selişte (r. Nisporeni), Bulhac (r. Rîşcani),
Cîtă apă consumăm Cu cît mai puţin, cu atît mai bine un consum de 40 de l de apă. Pentru alimentare cu apă se Takao Ikegami. Oniţcani, Dubăsarii Vechi (r. Criuleni),
de facto? Consumul real de apă îi dezvăluie un singur kilogram de carne de vită e extinde în noi localităţi Beneficiile derivate din implemen- Cioropcani (r. Ungheni), Glinjeni
consumatorului cantitatea exactă de nevoie de 16 000 de l de apă. Industria tarea PNCAA vor asigura, dar nu se vor (r. Făleşti), Bujor (r. Hînceşti), Carabe-
apă ce a fost utilizată pentru obţine- cărnii de pasăre pare să consume totuşi
ale Republicii Moldova limita la următoarele: tovca (r. Basarabeasca), Donduşeni,
Oamenii folosesc cantităţi considera- rea produsului finit pe care acesta îl mai puţină apă, 1 kg de carne de pui Tîrnova (r. Donduşeni), Baimaclia
bile de apă pentru a-şi potoli setea, foloseşte. Astfel, oamenii de ştiinţă îşi are un consum real de apă de numai Republicii Moldova i-au fost acordate • Extinderea suprafeţei de acoperire (r. Cantemir), Drepcauţi (r. Briceni).
a prepara bucate sau pentru spălat, propun să tragă un semnal de alarmă 3 900 de l. Consumul real de apă pen- 14 mln. dolari SUA pentru implemen- cu servicii de alimentare cu apă şi
şi mai multă apă este folosită pentru în ceea ce priveşte cantitatea uriaşă de tru obţinerea unui litru de lapte este de tarea Proiectului Naţional de Alimen- canalizare;
a produce diverse lucruri folosite în apă care este risipită pentru produ- peste 1 500 de l. Cît priveşte băuturile tare cu Apă şi Canalizare (PNCAA) • Optimizarea calităţii şi durabilităţii
viaţa de zi cu zi. Cantitatea totală care cerea bunurilor şi serviciilor de care alcoolice, un litru de bere implică un care prevede reabilitarea sistemelor serviciilor de aprovizionare cu apă
rezultă reprezintă consumul real de dispun consumatorii zilnic, iar mesajul consum real de apă de circa 320 de litri, de apeduct, evacuarea apelor uzate şi potabilă şi evacuarea apelor uzate
apă, ce poate fi calculat pentru un evident care trebuie transmis este „cu în timp ce pentru numai 125 de mililitri construcţia reţelelor de alimentare cu în localităţile beneficiare;
individ, pentru un produs sau pentru o cît mai puţin, cu atît mai bine”. „Datele de vin sînt necesari 120 de litri de apă. apă în 57 de localităţi ale ţării. • Dezvoltarea capacităţilor Guvernu-
ţară. Cercetătorii Universităţii Twente noastre arată că oamenii nu sînt foarte Pentru obţinerea unei cămăşi de bum- Pe lîngă aceasta, una dintre com- lui în elaborarea şi implementarea
din Olanda au realizat un model de conştienţi de cantitatea enormă de apă bac se folosesc 2 700 de l de apă. ponentele PNCAA vizează finanţarea proiectelor ivnestiţionale finanţate
calcul prin care se stabileşte consumul pe care o consumă, prin diverse mij- activităţilor de sporire a eficienţei atît din mijloacele bugetului de stat,
real de apă al unui individ, al unei com- loace, în fiecare zi”, spune unul dintre SUA — cel mai mare consumator energetice prin micşorarea consumu- cît şi din surse externe;
panii ori al unei naţiuni. autorii modelului de calcul. de apă lui de energie electrică la staţiile de • Acordarea asisitenţei tehnice regiilor
Consumul real de apă este definit ca Premisa acestui proiect este Consumul real de apă al unei ţări pompare a regiilor Apă-Canal. Efici- Apă-Canal în vederea sporirii perfor-
volumul total de apă proaspătă care raportul Organizaţiei Naţiunilor Unite, totalizează cantitatea de apă utilizată enţa energetică va conduce la îmbu- manţelor operaţionale şi financiare.
este folosită pentru a obţine bunurile şi potrivit căruia patru miliarde de de locuitorii ei, la care se adaugă resur- nătăţirea performanţelor tehnice şi
serviciile utilizate de individul, compania oameni riscă să nu aibă acces la surse sele de apă folosite pentru obţinerea financiare ale întreprinderilor, precum Acordul de Finanţare între Guver-
sau naţiunea respectivă. de apă potabilă pînă în anul 2050, dacă bunurilor şi serviciilor de care aceştia şi va reduce emisiile de carbon rezul- nul RM şi Asociaţia Internaţională
Potrivit cercetătorilor olandezi, nu se vor lua măsuri de raţionalizare a au nevoie. Cum nu toate bunurile pe tate la producerea energiei electrice. pentru Dezvoltare referitor la PNCAA
acest concept oferă consumatorului utilizării resurselor acvatice. care aceştia le utilizează sînt produse „Prin livrarea apei potabile, recon- a fost semnat la 2 iunie 2008 şi a
o variabilă supli­mentară în conştien- Calculele cercetătorilor de la Univer- în ţara respectivă, consumul naţional strucţia şi reutilarea staţiilor de tratare intrat în vigoare la 19 decembrie
tizarea impactului pe care utilizarea sitatea Twente au pornit de la bunurile de apă are două componente. Pe de a apei potabile în cele 57 de localităţi- 2008. Creditul trebuie rambursat
resursei de apă îl are asupra mediului şi serviciile care fac parte din viaţa o parte, se ia în calcul consumul de ţintă se va îmbunătăţi nivelul de trai timp de 40 ani, cu un comision
înconjurător. cotidiană a unui consumator de rînd. apă provenită din interiorul unei ţări, al populaţiei”, a menţionat Veceslav ce nu va depăşi 0,5% anual.

18 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 19


de la lume adunate de la lume adunate
la sondaj privind utilizarea în gospo- activitatea serviciului de salubrizare de informaţii privind valorificarea şi
dăriile proprii a deşeurilor din mase şi amenajare ca una „bună”(33%) şi reciclarea deşeurilor.
plastice. O treime din intervievaţi au „satisfăcătoare” (51%). Din cele expuse reiese că pentru
răspuns afirmativ. Oare în ce mod utili- Deşeurile animaliere şi vegetale sînt ameliorarea situaţiei privind gesti-
zează ei PET-urile, pungile din polieti- un material foarte bun pentru îmbună- onarea deşeurilor şi îmbunătăţirea
lenă şi altele? Majoritatea respondenţi- tăţirea calităţii solurilor. Cu părere de stării mediului ambiant sînt necesare
lor acumulează în pubelele lor deşeuri rău, 74,2% din participanţii la sondaj următoarele:
inutilizabile în gospodărie, după care o nu valorifică reziduurile organice, • Activizarea şi optimizarea activităţii
bună parte din ei le ard sau le aruncă în evacuîndu-le la gunoiştea comunei, în serviciului de salubrizare şi amenajare
drum, la rîpă, după gard. Acest fapt, din rîpă ori le ard. Numai 25% le compos- al Primăriei comunei Stăuceni;
cale-afară de revoltător, nu poate să nu tează pentru utilizarea lor ulterioară în • Ridicarea nivelului de educaţie ecolo-
ne îngrijoreze, deoarece anume aceste calitate de îngrăşăminte naturale. gică a populaţiei, începînd de la cea
persoane contribuie esenţial la polua- Părerile respondenţilor referitoare mai fragedă vîrstă;
rea solului şi aerului cu deşeuri, ceea ce la schimbările în domeniul gestionării • Îmbunătăţirea campaniilor de infor-
înrăutăţeşte starea ecologică generală deşeurilor în com. Stăuceni sînt destul mare a opiniei publice;
a localităţii. Mai mult decît atît, potrivit de controversate. Aproape jumătate • Efectuarea unor modificări în legislaţia
rezultatelor sondajului, mai bine de o din cei intervievaţi (45,8%) solicită ecologică privind deşeurile în vederea
treime din locuitorii comunei nu duc participarea mai activă a primăriei la majorării eficienţei acesteia.
nici o evidenţă a deşeurilor acumulate crearea condiţiilor pentru evacuarea,
în gospodăria lor. Totuşi ţinem să men- depozitarea, înhumarea sau prelucra- Sondajul de opinii privind starea
ţionăm cu satisfacţie că mai mult de o rea deşeurilor menajere şi de alt tip, în mediului ambiant şi gestionarea deşeu-
jumătate din respondenţi efectuează timp ce 22% consideră că este nevoie rilor în teritoriul comunei Stăuceni este
zilnic evacuarea deşeurilor din curţile de a introduce unele modificări în o acţiune desfăşurată în cadrul proiec-
lor, transportîndu-le într-o pungă pînă legislaţia ecologică referitoare la deşe- tului „Hai să dăm mănă cu mînă pentru
la containerul comun. De asemenea, uri. Este regretabil faptul că aproape o viaţă fără deşeuri” susţinut financiar
locuitorii com. Stăuceni au caracterizat 50 la sută din respondenţi nu dispun de reprezentanţa PNUD în Moldova.

Deşeurile în vizorul publicului


Fără doar şi poate gestionarea deşeurilor este una dintre cele mai actuale probleme ecologice cu care se confruntă multe localităţi
din ţară. Problema este cu atît mai acută din cauza că oamenii de cele mai multe ori nu percep gravitatea acesteia, precum şi nu-şi
conştientizează rolul în soluţionarea ei. Pentru elaborarea şi implementarea unor planuri eficiente de gestionare a deşeurilor, este
necesară o evaluare şi o informare în prealabil a opiniei publice. În acest context, Organizaţia Obştească „Unda Verde” a efectuat un
sondaj de opinii privind starea mediului ambiant şi gestionarea deşeurilor în comuna Stăuceni, municipiul Chişinău.

Eşantionul cercetării a constituit 400 de 10 persoane nu s-au putut pronunţa Îmbucurător e faptul că cea mai
persoane rezidente în diferite zone ale ferm. Cît priveşte problemele ecologice mare parte din respondenţi sînt la
comunei, dintre care 58,5% - bărbaţi majore cu care se confruntă comuna curent cu faptul că primăria dispune
şi 41,5% femei. La sondaj au participat Stăuceni, conform sondajului sînt de serviciu de salubrizare şi amenajare
persoane de toate vîrstele cu diferite următoarele: poluarea cu deşeuri (319 a teritoriului şi că există în comună o
ocupaţii şi studii. de persoane) şi nivelul slab de educaţie rampă autorizată pentru depozitarea
Referindu-se la starea mediului ecologică (188 de persoane). De aici deşeurilor menajere. Circa 23% din
înconjurător din comuna Stăuceni, reiese că pentru soluţionarea probleme- populaţie totuşi nu cunosc nimic des-
majoritatea participanţilor au carac- lor legate de managementul inadecvat pre oportunităţile date şi nici nu s-au
terizat-o ca bună, 46 de persoane au al deşeurilor este nevoie de o campanie arătat interesaţi de problema în cauză.
determinat-o ca nesatisfăcătoare şi amplă de sensibilizare a populaţiei. Nu este clară poziţia participanţilor

20 buletin informativ Nr.1-2009 buletin informativ Nr.1-2009 21