Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori

Profesor: Bătărigă Elena Brînduşa


PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VI-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să completeze enunţurile lacunare date cu sinonimele potrivite;
O2: să identifice perechile de antonime din enunţurile date şi să precizeze valoarea lor morfologică;
O3: să găsească sinonime pentru expresiile date (sub formă de cuvinte sau sub formă de expresii);
O4: să grupeze în perechi antonimele date, utilizându-le apoi în expresii;
O5: să propună antonime pentru cuvintele date prin procedeul adăugării de prefixe;
O6: să recunoască pleonasmele din enunţuri şi să corecteze enunţurile.
Strategia didactică: mixtă.
 Resurse procedurale: conversaţia euristică, observaţia independentă, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, lucrul cu manualul,
activitatea independentă, exerciţiul-joc, metode ale gândirii critice.
 Resurse materiale: fişe de lucru, jetoane, manualul.
 Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.
Bibliografie:
o M.E.N., C.N.C., Curriculum Naţional ― Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară limbă şi comunicare,
Bucureşti, 1999.
o Sâmihăian, Florentina, O didactică a limbii și literaturii române, Grupul Editorial Art, 2014
o Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoală. Structuri didactice deschise, Cluj-Napoca, Ed. Paralela 45, 2004.
o Sarivan, L. (coord.), Predarea interactivă centrată pe elev. Module pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic,
Bucureşti, Educaţia 2000+, 2005.
o Mazilu-Ionescu, E., Jercea, V., Limba română. Manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, E.D.P., 2003.

Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a) 1
Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a) 2
Desfăşurarea lecţiei

Etapele lecţiei Ob. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse


op.
1. Moment 1 min. - Asigur climatul necesar desfăşurării - Se pregătesc pentru lecţie.
organizatoric activităţii. Prezenţa. Distribui elevilor
materialele necesare.
2. Verificarea 8 min. - Verific tema elevilor din punct de vedere - Elevii citesc tema şi îşi corectează - conversaţia,
temei calitativ şi cantitativ. Fac observaţiile necesare. eventualele greşeli. explicaţia,

- Pornind de la temă, izolez un enunţ şi cer


3. Evocarea 3 min. elevilor să caute cuvinte cu sens asemănător - Elevii găsesc sinonime pentru - conversaţia euristi-
pentru cuvintele subliniate, apoi să identifice cuvintele subliniate (zgârcitul, că, exerciţiul
în enunţ o pereche de cuvinte cu sens opus. darnicul) şi identifică perechea de - Activitate frontală
antonime (a lua – a da).
- Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele urmărite.
2 min. - Notează titlul lecţiei în caiete;
ascultă cu atenţie.
- Cer elevilor să spună ce sunt sinonimele şi
O1 5 min. antonimele din punctul de vedere al formei şi - Elevii îşi reamintesc noţiunile - Activitate frontală
înţelesului. însuşite în clasa a V-a, completând la - exerciţiul,
tablă şi în caiete enunţurile lacunare. observaţia
(Sinonimele sunt cuvinte... cu formă independentă
diferită şi sens asemănător.
Antonimele sunt cuvinte ...cu formă
diferită şi sens opus.)
O1 - Prezint elevilor fişele de lucru în perechi.
4. Realizarea O2 5 min. - Elevii completează enunţurile - Activtate în perechi
sensului lacunare cu sinonimele potrivite şi - explicaţia,
identifică perechile de antonime, exerciţiul

Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a) 3
precizând părţile de vorbire cărora le - fişe lucru în perechi
O3 aparţin.
- Exerciţiu-joc: Prezint o cutie cu surprize şi
5 min. explic sarcina didactică. - Câţiva elevi extrag dintr-o cutie cu - Activitate frontală
surprize „mesaje extraterestre” pentru - exerciţiul-joc,
O4 care găsesc cuvinte sau expresii problematizarea,
sinonime cu cele din cutie. explicaţia
- Aduc un coşuleţ cu jetoane pe care sunt
5 min. scrise cuvinte şi expresii. - Elevii găsesc perechi de antonime în - joc interactiv
O5 jetoanele alese şi completează - Activitate frontală
expresiile date. explicaţia, exerciţiul
- Solicit elevilor rezolvarea ex. 7, p.29 din
O5 5 min. manual (Ed. Didactică şi pedagogică) şi - Elevii citesc cerinţa şi caută pentru - Activitate frontală +
O3 alternez activitatea independentă cu cea fiecare expresie câte un sinonim, apoi activitatea
O6 frontală. un antonim. independentă

- Prezint elevilor fişa de activitate


5. Reflecţia 8 min. independentă şi explic cerinţele. Verific prin - Elevii îndeplinesc sarcinile: propun - Activitatea
sondaj corectitudinea rezolvării. antonime prin procedeul adăugării de independentă
prefixe, găsesc sinonime pentru - problematizarea,
cuvintele / expresiile date şi explicaţia, exerciţiul
corectează enunţurile date,
descoperind astfel pleonasmul.
- Fac observaţii asupra activităţii elevilor şi
6. Concluzii şi 2 min. indic tema pentru acasă. - Notează tema pentru acasă, pun Conversaţia,
tema pentru întrebări de clarificare a sarcinii explicaţia
acasă. scrise.

Prof. Bătărigă Brînduşa ― Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori, Ialomiţa ― Proiect didactic: Sensul cuvintelor. Sinonime. Antonime (clasa a VI-a) 4