Sunteți pe pagina 1din 2

LAM LAL LMC LLC

Epidemiologie Toate grupele de vârstă, mai Mai frecvent la copii în vârstă de 15-20% din leucemiile Cea mai frecventă formă de
frecventa la adulți 2-10 ani adultului leucemie, 25-30% din total
Incidența 3/100.000/an, crește Vârsta medie 3,5 ani Incidența aprox. 1,5 cazuri noi Incidență aprox.
cu vârsta (vârsta medie de 64 Aprox. 25% din cancerele /an la 100.000 loc și crește cu 2,5/100.000/an
ani), rară la copii sub 15 ani apărute până la vârsta de 14 ani vârsta. În maj cazuriloe apare după 50
B > F, incidența mai crecută a 75 % dintre tipurile de leucemii Poate si apară la orice vârstă ani (vârsta medie 65-70 ani)
SMD la B (evoluează frecvent în pediatrie Vârstă medie DG în jur de 55 Mai frecventă la B (B:F= 2:1),
spre LAM) + factori ocupaționali La adulți – apare ca o formă mai ani dar proporția tinde să se
rară de leucemie Rară la copii – 3-5% din egalizeze după 75 ani
Incidența de 0,7 – leucemiile copilului LLC mai frecventă la rasa albă și
1,8/100.000/an Mai frecventă la B 1,5:1 în țările vestice
Cu 2 vârfuri de incidență mai La Px tineri poate fi o formă
crescută, în intervalele 15 -25 agresivă de LMC – uneori chiar
ani și peste 80 ani în faza accelerate sau în criza
Incidența ușor mai mare la B> F blastică
Etiopatogeneză Nu e complet clarificată Necunoscută E dovedită implicarea
La maj Px care se prezintă cu Incriminați o serie de factori din radiațiilor ionizante
LAM de novo NU pot fi mediul înconjurător sau care țin Insuficient dovediți, factori
identificați FR de o predispoziție genetică precum expunerea la benzen,
Grupe de factori cu rol (susceptibilitate individuală), în fumat, diverse virusuri -
favorizant: parte similari cu cei din LAM incriminați ca având un posibil
O serie de factori virali care rol patogenic
acționează prenatal sau în prima Marker specific al bolii –
copilărie și care au rol în cromozomul Ph1, un
transformarea malignă cromozom 22 scurtat, rezultat
limfocitară în urma unei translocații
HTLV-1, EBV, V. herpetice, CMV reciproce (9,22) (q34, q11),
Încorporarea genomului viral în între brațele lungi ale cromz 9
nucleul celulei gazdă duce la (oncogena ABL) și 22
nomalii citogenetice într-o (oncogena BRC)
singură celulă stem limfoidă, cu
selectarea unei singure clone
leucemice ce dobândește
avantaj de creștere față de
celulele normale
E inhibată hematopoieza N, cu
apariția sdr. de insuf. medulară