Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Dezvoltarea Afacerilor în Servicii

București 2018

Cuprins:
Capitolul I: Prezentarea organizatie S.C. Floricon Salub S.R.L
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

1.1 Scurt istoric


1.2 Domeniul de activitate
1.3 Resursa umana
1.4 Resursa financiară
1.5 Noțiuni teoretice privind serviciul

Bibliografie
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Capitolul I: Prezentarea organizatie S.C. Floricon Salub S.R.L

1.1. Scurt istoric

Firma S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina a fost infiintata in anul 1993, avand ca domeniu
principal de activitate reparatia autovehiculelor de mare tonaj, transportul rutier de marfuri si
comertul cu ridicata si cu amanuntul. Ulterior, folosind infrastructura existenta, S.C. Floricon
Salub S.R.L. isi dezvolta si extinde activitatea in domeniul serviciilor de gospodarie
comunala. Astfel, incepand cu anul 1996, obiectul principal de activitate al societatii devine
prestarea serviciilor de salubrizare, prima localitate deservita fiind municipiul Campina.
Dezvoltarea si modernizarea continua a parcului de mijloace auto specializate, precum si
experienta dobandita, au permis firmei extinderea prestarii serviciului public de salubrizare in
orasele Baicoi, Breaza, Campina si Urlati si in comunele limitrofe municipiului Campina :
Banesti, Brebu, Cornu, Poiana-Campina, Telega si Tepsani.

In prezent S.C. Floricon Salub S.R.L. este o firma care poate satisface la nivel competitiv
necesitatile si cerintele beneficiarilor sai in domeniul serviciilor de salubrizare, fiind operator
licentiat (clasa a 2-a) de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor de
Gospodarie Comunala (A.N.R.S.C.).De asemenea firma poate oferi executia unei largi game
de servicii/produse, cum sunt :

· lucrari de instalatii (alimentare cu apa, montare apometre, montare centrale termice si


instalatii de incalzire);
· lucrari de constructii, amenajari si taluzari, aparari de mal, sapatura mecanizata, lucrari
de zidarie si finisaje;
· lucrari de proiectare si executie instalatii electrice pana la 20 KW (bransamente - LEA si
LES si posturi de transformare);
· transport auto de materiale si/sau produse/marfuri;
· inchiriere utilaje (cu deservent) pentru lucrari de constructii si amenajari terasiere :
buldozer, excavator, autobasculante;
· executie cosuri de fum (din tabla) pentru centrale termice;
· producere mobilier de gradina;
· confectii metalice (porti, usi, garduri, recipiente, tabla cutata);
· reconditionari de chiulase (rectificat supape si scaune) si biele (bucsare si alezare)
pentru motoare SAVIEM, RABA, U650, ARO, DACIA;
· ferma: adapost pentru cresterea animalelor pentru lapte si carne;
· vidanjare;
· coserit.
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

1.2 Domeniul de activitate

Descriere:

Avem ca obiect principal de activitate servicii de salubrizare, colectarea deşeurilor


nepericuloase şi activităţi similare.
INFORMATII FINANCIARE ŞI FISCALE
STATUS LA DATA 31/12/2015: Funcţiune
COD FISCAL: 2992339
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE: J29/91/1993
FORMA LEGALA: SRL
COD CAEN:3811- COLECTAREA DEŞEURILOR NEPERICULOASE
DATA ÎNCEPERII ACTIVITĂŢII: 03/02/1993
NUMAR ANGAJATI LA DATA 31/12/2015: 238
CAPITALUL SUBSCRIS: 400000 RON
CIFRA DE AFACERI LA DATA 31/12/2015: 14845359 RON
PROFIT LA DATA 31/12/2015: 360562 RON

Nume: Floricon Salub Srl

CUI: 2992339

Registrul Comertului: J29/91/1993

Inregistrata in anul: 1993

Tip societate : Societate comerciala cu raspundere limitata

CAEN: 3811

Descriere CAEN: Colectarea deseurilor nepericuloase

Adresa: Str. OBORULUI, nr. 6

Localitatea: Campina

1.3 Resursa umana

În perioada 2011-2014, numărul de angajați a variat în jurul a 23 de oameni. Din 2015 nr.
angajatilor a crescut la 249.
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

1.4 Resursa financiară

In tabelul de ma jos este expr imat raportul fnanc iar d in an i i 2009-2017

1.5 Noțiuni teoretice privind serviciul

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea,
organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de
salubrizare a localităţilor.
(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat
şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, indiferent de mărimea acestora.
Art. 2. - (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea
autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în scopul
salubrizării localităţilor.
(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de
salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi
ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.
(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
b) sortarea deşeurilor municipale;
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe
timp de polei sau de îngheţ;
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de


ecarisaj;
i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier,
deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);
j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile
populaţiei;
k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi
demolări;
l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
(4) Activitatea de valorificare a deşeurilor se autorizează şi se desfăşoară în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Art. 3. - Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor
principii:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor
administrativteritoriale şi a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.
Art. 4. - (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-
edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor,
formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de
salubrizare.
(2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic
şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării
serviciului de salubritate, precum:
a) puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor;
b) grupuri de salubritate;
c) staţii de transfer;
d) construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor;
e) baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate;
f) centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor;
g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.
Universitatea Politehnica Bucuresti
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

(3) Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin


intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în
condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu excepţia operatorilor
care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. h)-j), care sunt reglementate prin
legi speciale.
(4) Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în
locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile
depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia
privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. Depozitele pentru
deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi
Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.

Bibliografie
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=72273

http://floricon.ro/servicii.html

https://www.listafirme.ro/floricon-salub-srl-
2992339/?fbclid=IwAR3sKsB79D7kga5CUhv2XwgfUUWR7fVVcsIrXuSDpgFEFx3Vtbu8
X_W70PE