Sunteți pe pagina 1din 4

Ghidul pentru învățare

MUNCA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI

Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.


Dar poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu
acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi
periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională. Se interzice
angajarea la muncă a persoanelor cu vârstă de până la 15 ani.
Lucrătorii în vârstă de până la 18 ani sânt angajați numai după ce au fost supuși
unui examen medical preventiv. Ulterior, până la atingerea vârstei de 18 ani, aceștia
vor fi supuși examenului medical obligatoriu în fiecare an. Cheltuielile pentru
examenele medicale vor fi suportate de angajator.
Norma de muncă pentru lucrătorii în vârstă de până la 18 ani (minori) se
stabilește, pornindu-se de la normele generale de muncă, proporțional cu timpul de
muncă redus stabilit pentru lucrătorii respectivi.
Este interzisă utilizarea muncii minorilor la lucrările cu condiții de muncă grele,
vătămătoare şi /sau periculoase, la lucrări subterane, precum și la lucrări care pot să
aducă prejudicii sănătății sau integrității morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul
în localurile de noapte, producerea, transportarea și comercializarea băuturilor
alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante și toxice). Nu se admite
ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăților care depășesc normele
maxime stabilite după cum urmează:
- bărbați – 16 kg;
- femei – 7 kg; (10 kg în cazul a cel mult 2 operații pe oră);
Nomenclatorul lucrărilor la care este interzisă munca minorilor normele de
solicitare maximă admise pentru acestea la ridicarea și transportarea manuală a
greutăților, se aprobă de Guvern după consultarea patronatelor și sindicatelor.
Se interzice trimiterea în deplasare a salariaților în vârstă de până la 18 ani, cu
excepția salariaților din instituțiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizații
cinematografice, teatrale și concertistice, precum și din cele ale sportivilor
profesioniști.
Durata săptămânală a timpului de muncă pentru minori constituie: 24 de ore
pentru salariații în vârstă de la 15 la 16 ani ; 35 de ore pentru salariații în vârstă de la
16 la 18 ani;
Se interzice atragerea la muncă în zilele de repaus și zilele de sărbătoare
nelucrătoare.
Minorii beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit de cel
puțin 4 zile calendaristice. Concediile de odihnă anuale și se acordă minorilor în
perioada de vară sau în baza unei cereri scrise, în orice altă perioadă a anului după 6
luni de muncă la aceiași instituție.

Codul Muncii RM ( art. 46; art. 96; 100; 111; 115; 253-257)
Citiți textul și formulați răspunsuri la întrebările de mai jos:

1. Care este vârsta minimă de angajare?


Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Dar poate
încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al
părinților sau al reprezentanților legali, dacă, în consecință, nu îi vor fi periclitate sănătatea,
dezvoltarea, instruirea și pregătirea profesională. Se interzice angajarea la muncă a persoanelor cu
vârstă de până la 15 ani.

2. Care sunt alte condiții ce trebuie respectate la angajarea unui adolescent?


- sânt angajați numai după ce au fost supuși unui examen medical preventiv, vor fi supuși
examenului medical obligatoriu în fiecare an.
- se interzice trimiterea în deplasare;
- se interzice atragerea la muncă în zilele de repaus și zilele de sărbătoare nelucrătoare.
- concediul de odihnă anual se acordă minorilor în baza unei cereri scrise, după 6 luni de muncă.
Minorii beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit de cel puțin 4 zile
calendaristice.
- se interzice atragerea la muncă în zilele de repaus și zilele de sărbătoare nelucrătoare.

3. Care este durata săptămânală a timpului de muncă?


Durata săptămânală a timpului de muncă pentru minori constituie: 24 de ore pentru salariații în
vârstă de la 15 la 16 ani ; 35 de ore pentru salariații în vârstă de la 16 la 18 ani;

4. Care sunt muncile interzise adolescenților.


Lucrările cu condiții de muncă grele, vătămătoare şi /sau periculoase, la lucrări subterane,
precum și la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătății sau integrității morale a minorilor
(jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea și comercializarea
băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a substanțelor stupefiante și toxice). Nu se admite
ridicarea şi transportarea manuală de către minori a greutăților care depășesc normele maxime
stabilite după cum urmează:
- bărbați – 16 kg;
- femei – 7 kg; (10 kg în cazul a cel mult 2 operații pe oră);

Codul Muncii RM ( art. 46; art. 96; 100; 111; 115; 253-257)
Studiu de caz

Mihai, când a împlinit vârsta de 17 ani și-a anunțat părinții că dorește să se angajeze în sfera
construcțiilor, salariul lunar fiind de 3000 mii lei. Părinții au fost de acord , iar Mihai a fost angajat pe un
termen de robă, fără contract individual de muncă. Neavând pregătire specializată în acest domeniu, el a
fost repartizat în echipa responsabilă de topire a smoalei.
Mihai a învățat repede ce trebuie să facă: să se prezinte pe șantier la ora 8.00 și să plece nu mai
devreme de 18.00, să îndeplinească aceleași sarcini de lucru ca și cei patru bărbați din echipă, să păstreze
secretul angajării sale și să nu pretindă mai mulți bani, căci și așa este plătit din fonduri ascunse.
Mihai își îndeplinea sârguincios responsabilitățile de serviciu , dar într-o zi a fost accidentat și s-a
ales cu multiple arsuri pe tot corpul. Imediat a fost internat în spital și timp de o lună a primit tratament.
Mihai nu a primit ajutor din partea angajatorului, deoarece nu a fost angajat în baza unui contract
individual de muncă.

Persoana poate avea calitatea de salariat dacă dispune de capacitate de muncă, adică de posibilitatea
oferită de lege pentru încheierea unui contract individual de muncă. Potrivit art. 46 din Codul muncii, persoana
dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Cu acordul scris al părinţilor sau al
reprezentanţilor legali, dacă în urma activităţii de muncă nu va fi pusă în pericol sănătatea, dezvoltarea fizică
și psihică, instruirea și pregătirea profesională, parte a contractului individual de muncă poate fi și persoana
fizică care a împlinit vârsta de 15 ani.

Pentru a dobândi calitatea de salariat, nu este suficientă capacitatea de muncă, dar mai este necesară și
semnarea unui contract individual de muncă cu angajatorul.
Se interzice angajarea la muncă a persoanelor cu vârstă de până la 15 ani, precum și angajarea
persoanelor private de instanţa de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate în funcţiile și activităţile respective!

Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani sunt angajate numai după ce au fost supuse unui examen
medical preventiv, dar ulterior vor fi supuse examenului medical obligatoriu în fiecare an, până
la împlinirea vârstei de 18 ani. Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator (art. 256
al Codului muncii).
De asemenea, angajatorul va fi obligat:

1. să respecte normele timpului de muncă prevăzute pentru această categorie de salariaţi: 24 de ore pe

Codul Muncii RM ( art. 46; art. 96; 100; 111; 115; 253-257)
săptămână pentru salariaţii cu vârsta de la 15 până la 16 ani și 35 de ore pentru salariaţii cu vârsta de la 16
până la 18 ani;

2. să nu admită persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la munci grele, vătămătoare și/sau
periculoase, la lucrări subterane, precum și la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii
morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, producerea, transportarea și
comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narcotice și toxice);

3. să nu admită ridicarea și transportarea manuală de către minori a greutăţilor care depășesc normele
maxime stabilite pentru ei (art. 255 din Codul muncii).

Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vârstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă și de
alte circumstanţe, legea stabilește o durată redusă a timpului de muncă.

Astfel, potrivit art. 96 al Codului muncii, durata săptămânală redusă a timpului de muncă constituie:

– 24 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 15 la 16 ani;


– 30 de ore pentru invalizii de gradul I și II (dacă aceștia nu beneficiază de înlesniri mai mari), fără
diminuarea drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare;
– 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 ani, pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă
vătămătoare, conform nomenclatorului aprobat de Guvern, și pentru anumite categorii de salariaţi a
căror muncă implică un efort intelectual și psiho-emoţional sporit.

În ce cazuri pate fi redus timpul de muncă?

1. Cine poate avea calitatea de salariat?

Ce este specific pentru salariații care nu au atins vârsta de 18 ani?

Codul Muncii RM ( art. 46; art. 96; 100; 111; 115; 253-257)