Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

PROPUNĂTOR : JOLOPCIUC MARIA- VIORICA


UNITATEA DE INVAŢAMÂNT : ŞCOALA CU CLS. I-VIII “GEORGE COŞBUC”
CLASA : a V- a B
DISCIPLINA: Religie
SUBIECTUL LECŢIEI : PILDA NEGHINEI
TIPUL LECTIEI : Comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI : Însuşirea unor învăţături date de Mântuitorul, în vederea consolidării comportamentului
moral- religios

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :

O1. Să rezume conţinutul pildei


O2. Să explice simbolurile din pildă (ţarină, sămânţa cea bună, neghina, secerătorii, secerişul)
O3. Să identifice criteriile de judecată ale lui Dumnezeu
O4. Să precízeze faptele care ne înalţă/ ne îndepărtează de Dumnezeu
O5. Să formuleze învăţături folositoare progresului vieţii spirituale.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura explicativă, povestirea, observarea


dirijată, problematizarea
2. Mijloace de învăţământ : Biblia, caietul tip de religie, fişe de lucru, planşele cu Pilda neghinei
3. Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală.

1
RESURSE:

1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a V – a ;


Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V – a ;
Proiectarea unităţii de învăţare: Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţător desăvârşit (Noţiuni de
morală creştină)

2. Temporale : număr de lecţii : 1


durata : 50 min.

3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Muha, Camelia, Religie creştin-ortodoxă, caiet pentru elevi, cadre didactice şi
părinţi, clasa a VI – a, Editura “ Sf. Mina ”, Iaşi, 2002.
3. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Editura “ Vestala ”,
Bucureşti, 1998.
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “ Reîntregirea
”, Alba Iulia, 2000.
5. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura “Polirom”, Iaşi, 1999.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC )

Nr. ETAPELE Ob. ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE MIJLOACE FORME

2
crt. LECŢIEI op. PROFESORULUI ELEVULUI ŞI DE DE EVALUA-
PROCEDEE ÎNVĂŢĂ- ORGANIZA- RE
RE
MÂNT
1. Momentul • Salutul Salutul
organizatoric • Rugăciunea Rugăciunea
• Notarea absenţelor Anunţarea
absenţelor Activitate
• Pregătirea pentru Pregătirea frontală
începerea orei pentru
începerea orei

Verificarea • Se verifică • Elevii răspund • Conversaţia • Activitate Aprecieri


2. cunoştinţelor cunoştinţele elevilor din la frontală verbale
însuşite lecţia “Pilda celor zece solicitările • Planşele cu
fecioare” profesorului. pilda celor
• Se verifică tema: ex. zece fecioare
1 a şi b pag.27 din
caietul tip de religie

Pregătirea • Se adresează • Elevii răspund Conversaţia • Activitate • Aprecieri


elevilor elevilor următoarele la întrebări : frontală verbale
pentru întrebări : - Să ne pregătim
3. - Ce învăţăm din pilda continuu
receptarea celor zece fecioare? pentru cea de-a
noilor doua venire a
cunoştinţe Mântuitorului.
- Ce va face Hristos - Va judeca toţi
când va veni iarăşi oamenii …
pe pământ?
Precizare:
Despre acest lucru ne
vorbeşte Mântuitorul

3
într-o altă pildă ...

Anunţarea • Se anunţă si se Elevii scriu data Explicaţia • Activitate


titlului şi a scrie pe tablă data şi şi titlul lecţiei în frontală
4. titlul lecţiei : caiete şi ascultă
obiectivelor
Pilda neghinei explicaţiile
lecţiei
• Se precizează profesorului.
obiectivele lecţiei.
• Profesorul cere • Elevii caută • Aprecieri
Comunicarea elevilor să deschidă fragmentul şi • Lectura • Biblia • Activitate verbale
5. Biblia la Evanghelia urmăresc expresivă frontală
/însuşirea
după Matei 13, 24- 30, cu atenţie.
noilor apoi citeşte expresiv
cunoştinţe pilda. • Elevii privesc • Explicaţia • Planşele cu Pilda • Activitate • Aprecieri
O1 • Se prezintă elevilor atent şi identifică neghinei frontală verbale
planşa cu Pilda personajele şi
neghinei şi se cere simbolurile
acestora să rezume acestora.
conţinutul pildei şi să
identifice personajele şi
simbolurile
corespunzătoare.

Conversaţia • Planşele cu • Activitate Aprecieri


O2 • Profesorul adresează •Elevii răspund Pilda neghinei frontală verbale
Fixarea şi
6. elevilor următoarele
sistematizarea
întrebări, pentru a putea
cunoştinţelor interpreta pilda.
- Cine este Cel ce - … Iisus, Fiul
seamănă sămânţa Omului
bună?
- Dar ţarina, ce

4
reprezintă? - … lumea.
- Cine este vrăjmaşul?
- Ce reprezintă sămânţa - …cel rău.
cea bună? Dar
neghina? - … sămânţa cea
bună
simbolizează
pe fiii
Împărăţiei iar
- Ce seminţe aruncă neghina pe fiii
“cel rău între celui rău. • Activitate
oameni”? - Ura, Conversaţia frontală Aprecieri
necredinţa, verbale
- Când seamănă deznădejdea,
diavolul ? minciuna.
- Oare este vorba de - … când dorm
somnul obişnuit ? oamenii.
- … despre
neatenţia
omului,
- Cum ajung oamenii dezinteresul
în sufletul cărora faţă de suflet.
prinde rădăcini - Mincinoşi, Explicaţia • Activitate
sămânţa cea rea? beţivi, hoţi … frontală • Aprecieri
- Când vor da seamă de verbale
toate faptele lor?
- Cine îi va judeca? - La sfârşitul
• Profesorul face pe tablă lumii, la • Schema de la
următoarea schiţă din seceriş Exerciţiul tablă • Activitate
care reies simbolurile - Mântuitorul individuală
din pildă: vezi schema nostru Iisus
Precizare: Hristos.
Tatăl Ceresc a lăsat în • Elevii notează

5
grija Fiului toată schema în
judecata de la sfârşitul caiete.
lumii. El va judeca pe
toţi oamenii.
- Cine îi va separa Conversaţia
atunci pe cei buni de • Biblia
cei răi? Exerciţiul • Activitate • Aprecieri
O3 • Profesorul cere individuală verbale
elevilor să deschidă - Îngerii. • Lectura
Biblia la Matei 25, 31- expresivă
46, apoi solicită un • Elevii caută în
copil să citească textul Biblie.
despre judecata de apoi.• Un elev citeşte cu
voce tare.

Asocierea, O4 • Profesorul • Elevii ridică Problematizare • Activi Aprecieri


7. generalizarea, adresează elevilor mâna a tate verbale
aplicarea următoarele întrebări: argumentând frontală
- Dumnezeu obligă pe răspunsurile Conversaţia
cineva să intre în lor.
Împărăţia Sa? - Dumnezeu nu
obligă pe
- De ce există în lume nimeni … Conversaţia
oameni buni şi răi? - Pentru că Aprecieri
fiecare are • Activitate verbale
libertatea să frontală
aleagă între
O5
- De ce nu- i bine şi rău.
nimiceşte - Ca să nu sufere
Dumnezeu pe cei împreună cu ei
răi? şi cei buni. Explicaţia
Precizare : Activitate
Pentru meritele celor • Elevii ascultă frontală

6
buni şi drepţi, cu atenţie.
Dumnezeu nu-i
pedepseşte nici pe cei
răi, ci le dă şansa de a se
îndrepta, căci
« Dumnezeu nu vrea
moartea păcătosului, ci • Lectura Anexa 2.
să se întoarcă şi să fie • Elevii ascultă expresivă •Activitate
viu » cu atenţie. frontală
• Profesorul citeşte o
parabolă din care reiese
că în Împărăţia lui
Dumnezeu nu se intră
singur • Elevii Explicaţia Fişa de lucru
• Se împarte elevilor pe completează • Activitate
grupe câte o fişă de fişa de lucru pe individuală
lucru şi se cere grupe.
completarea treptelor
cu fapte care te înalţă
spre Împărăţia lui
Dumnezeu şi a treptelor
cu fapte care te pogoară
în iad. Aprecieri
• Se discută rezolvarea verbale
exerciţiului.
O5 • Profesorul cere • Elevii Aprecieri
elevilor să formuleze formulează Conversaţia verbale
învăţături morale ce învăţături:
reies din Pilda - Să ne pregătim
neghinei. pentru judecata de
apoi!
- Fiecare om va fi
răsplătit după

7
faptele sale.
- Să facem o - … grâul= elevii
corespondenţă între buni, neghina=
Pilda neghinei şi viaţa elevii care nu
de elev. învaţă, secerişul=
sfârşitul anului
şcolar. Cei buni
trec în clasa a VI-
a, cei slabi la
învăţătură repetă
clasa.

Aprecierea • Se fac aprecieri Elevii ascultă Aprecieri


8. activităţii generale şi individuale aprecierile verbale
elevilor privind atât pregătirea profesorului.
elevilor pentru lecţie cât
şi implicarea lor în
predarea noilor
cunoştinţe.
• Se notează elevii
care au participat la
lecţie.

8
Precizarea şi • Se anunţă şi se Elevii notează Explicaţia • Activitate
explicarea explică tema pentru tema în caiete. frontală
9. acasă: ex. 2 pag 30
temei pentru
din caietul tip de
acasă religie: Pe baza
cuvântului din Sfânta
Scriptură “După
roadele lor îi veţi
cunoaşte pe oameni.
Orice pom bun face
roade bune iar pomul
rău face roade rele. Şi
orice pom care nu
face roade bune se
taie şi se aruncă în
foc.
Încheierea • Rugăciunea Rugăciunea
10 activităţii • Salutul Salutul
.

ANEXA 1. schema lecţiei:

Pilda neghinei

9
Neghina (fiii celui rău)
Ţarina (lumea)

Vrăjmaşul (diavolul)
Sămânţa cea bună (fiii Împărăţiei)

Stăpânul (Dumnezeu)

Secerătorii (îngerii) Secerişul (sfârşitul


lumii)

Hambarele (Împărăţia cerurilor)


Cuptorul de foc (iadul)

Învăţături:

- Să avem grijă de ţarina sufletului nostru!


- Să plivim neghina din suflete!
- Să nu lăsăm pe cel rău să semene neghina în sufletele noastre!
- Să facem să rodească sămânţa cea bună!

10
ANEXA 2. parabola “În Împărăţia cerurilor nu se intră singur” vezi caietul de
religie pag. 31

ANEXA 3. Fişă de lucru:

11
12

S-ar putea să vă placă și