Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” - SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


PROGRAMUL DE STUDII: FINANȚE ȘI BĂNCI
ANUL III, SEMESTRUL II

PROIECT LA DISCIPLINA EVALUAREA ORGANIZAȚIILOR

Coordonator științific,

As. dr. Gabriela COSMULESE

Studenți,
Andreea HLODEC
Mihaela-Gabriela ONOFREI
Diana POPESCU

Suceava, 2019
RAPORT DE EVALUARE
S.C. MIRO S.R.L.

1
Cuprins
Capitolul 1. Definirea problemei de evaluare ........................................................................................... 3
1.1. Certificare .......................................................................................................................................... 3
1.2. Prezentarea evaluatorilor................................................................................................................... 3
1.3. Plan de activitate ................................................................................................................................ 5
1.4. Identificarea întreprinderii de evaluat ................................................................................................ 6
1.5. Identificarea dreptului de proprietate evaluat .................................................................................... 7
1.6. Scopul evaluării ................................................................................................................................. 7
1.7. Definirea valorii estimate ................................................................................................................... 7
1.8. Data raportului de evaluare ................................................................................................................ 7
Capitolul 2. Diagnosticul intreprinderii .................................................................................................... 8
2.1. Scurt istoric al întreprinderii .............................................................................................................. 8
2.2. Diagnostic juridic ............................................................................................................................... 8
2.2.1. Conturile anuale ale societății .................................................................................................... 8
2.2.2. Dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale și financiare ....................................... 9
2.2.3. Certificări .................................................................................................................................... 9
2.2.4. Analiza SWOT ........................................................................................................................... 10
2.3. Diagnosticul comercial .................................................................................................................... 11
2.4. Diagnosticul tehnologic ................................................................................................................... 14
2.5 Diagnosticul resurselor umane .......................................................................................................... 16
2.6. Diagnosticul de mediu ..................................................................................................................... 18
2.7. Diagnosticul financiar ...................................................................................................................... 19
Capitolul 3 . Evaluarea propriu-zisă ....................................................................................................... 26
3.1. Abordarea pe bază de active ............................................................................................................ 26
3.2 Abordarea pe bază de venit ............................................................................................................... 31
Capitolul 4. Reconcilierea valorii finale si stabilirea opiniei evaluatorului ......................................... 33
Concluziile faptelor principale și a datelor importante ......................................................................... 33

2
Capitolul 1. Definirea problemei de evaluare
1.1. Certificare

Prin prezenta, în limita cunoştinţelor şi informaţiilor deţinute, certificăm că afirmaţiile


prezentate şi susţinute în acest raport sunt adevărate şi corecte. De asemenea, certificăm că
analizele, opiniile şi concluziile prezentate sunt limitate numai la ipotezele considerate şi
condiţiile limitative specifice şi nu sunt analizele, opiniile şi concluziile noastre personale, fiind
nepărtinitoare din punct de vedere profesional. În plus, certificăm că nu avem niciun interes
prezent sau de perspectivă în societatea ce face subiectul prezentului raport de evaluare şi niciun
interes sau influenţă legată de părţile implicate.
Suma ce revine drept plată pentru realizarea prezentului raport nu are nicio legătură cu
declararea în raport a unei anumite valori (din evaluare) sau interval de valori care să favorizeze
clientul şi nu este influenţată de apariţia unui eveniment ulterior. Analizele, opiniile şi
concluziile exprimate au fost realizate în conformitate cu cerinţele din standardele internaţionale,
şi în conformitate cu recomandările şi metodologia de lucru recomandata de ANEVAR
(Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România).
Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR.
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR şi poate fi expertizat (la cerere) şi
verificat, în conformitate cu standardele internaţionale de verificare.
La data elaborării acestui raport, evaluatorii sunt membri ANEVAR, au îndeplinit
cerinţele programului de pregătire profesională continuă a ANEVAR şi au competenţa necesară
acestui raport.
Evaluator: S.C. GAD FB S.R.L.
Data începerii evaluării: MARTIE 2019

1.2. Prezentarea evaluatorilor

1. Onofrei Mihaela-Gabriela, domiciliat în Suceava, CNP 2951015335429 – posesor al


atestărilor:
- Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România
-Carnet de membru nr. 350
- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
-Legitimaţie de mebru titular nr. 500

3
- Membru acreditat ANEVAR
2. Popescu Diana, domiciliat în Botoșani, CNP 2970701075526 – posesor al atestărilor:
- Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România
-Carnet de membru nr. 121
- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
-Legitimaţie de mebru titular nr. 541
- Membru acreditat ANEVAR
3. Hlodec Andreea, domiciliat în Suceava, CNP 2980319334635 – posesor al atestărilor:
- Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România
-Carnet de membru nr. 121
- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România
-Legitimaţie de mebru titular nr. 541
- Membru acreditat ANEVAR.

Pentru o mai bună desfăşurare a procesului, precum şi pentru calitatea raportului de


evaluare ce va fi ulterior întocmit, am decis, împreună cu echipa de lucru pe care am prezentat-o
anterior, să ni se pună la dispoziţie toate documentele pe care noi le considerăm necesare pentru
exprimarea unei opinii, dar şi posibilitatea vizitării incintelor de desfăşurare a activităţii.
Costul lucrării se ridică la valoarea de 33.000 RON ,TVA inclus.
Vă garantăm că evaluarea noastră corespunde şi se face în conformitatea cu Standardele
de Evaluare Internaţionale, Standardelor Internaţionle de Contabilitate şi potrivit Codului
Deontologic specific activităţii de evaluator.
Precizăm de altfel confidenţialitatea lucrării precum şi dorinţa noastră ca munca
desfăşurată să ramână un aspect al relaţiei nostre, fără a se face public raportul de evaluare sau
concluziile la care echipa noastră va ajunge. Dacă veţi considera pe viitor ca alţi evaluatori să
beneficieze de opiniile noastre vă rugăm să ne cereţi acordul scris.

4
1.3. Plan de activitate

Tabelul nr. 1. 1 – Planul de activitate aferent evaluării entității


NR TERMEN
STRUCTURA ACTIVITATILOR RESPONSABILI
CRT (ORE)

1 INFORMARE (1 martie. - 20 martie 2019) 95 ore

Onofrei Mihaela-Gabriela
1.1. Identificarea necesarului de informaţii 24 ore
Popescu Diana

Hlodec Andreea

Onofrei Mihaela-Gabriela
1.2. Vizita preliminară în întreprindere 36 ore
Popescu Diana

1.3. Discuţii preliminare cu persoanele din Hlodec Andreea


4 ore
conducerea întreprinderii evaluate Onoferi Mihaela-Gabriela

Onofrei Mihaela-Gabriela

1.4. Culegerea informaţiilor 23 ore Popescu Diana

Hlodec Andreea

Popescu Diana
1.5. Validarea informaţiilor 8 ore
Hlodec Andreea

2 DIAGNOSTICUL ACTIVITATII (20 martie 61 ore


– 30 aprilie 2019)

2.1. Diagnostic juridic 10 ore Onofrei Mihaela-Gabriela

2.2. Diagnostic tehnic-operaţional 9 ore Popescu Diana

5
2.3. Diagnostic resurse umane 8 ore Hlodec Andreea

2.4. Diagnostic comercial 14 ore Popescu Diana

2.5. Diagnostic economico-financiar 20 ore Hlodec Andreea

3 EVALUAREA PROPRIU-ZISA (10 aprilie - 40 ore


28 aprilie 2019)

Onofrei Mihaela-Gabriela
3.1. Metoda I
20 ore Popescu Diana

Hlodec Andreea
3.2. Metoda II
20 ore Popescu Diana

Onofrei Mihaela-Gabriela

4 STABILIREA VALORII - 30 aprilie 2019 10 ore Popescu Diana

Hlodec Andreea

Sursa: elaborat de autoare

1.4. Identificarea întreprinderii de evaluat

1. Denumirea firmei: S.C. MIRO S.A.


2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comertului: J10/9/1991;
3. Cod fiscal: 1154660;
4. Forma juridică de constituire: SA., durata societății nelimitată;
5. Adresa: mun. Buzău, str. Santierului, nr. 37, jud. Buzău;
6. Telefon: 0722 500 727, 0243 254 179
Fax: 0243 255 999
7. Tipul activităţii principale actuale şi codul CAEN: 106- fabricarea produselor de morărit;
Activitatea principala este completata si de alte activitati: transport si depozitari.
8. Tipul activităţii noi (aferente investiţiei): fabricarea produselor de morărit, a amidonului
și a produselor din amidon;

6
9. Natura capitalului: capitalul social al societății este integral privat;
10. Capitalul social la data solicitării creditului: 23.306.373,80 RON;
11. Asociaţi:
 94,31% S.C. MIRO IND S.R.L. Râmnicu Vâlcea: 219.810.377 RON
 4,01% Alți acționari persoane fizice: 9.362.300 RON;
 1,66% Alți acționari persoane juridice: 3.891.061 RON.

1.5. Identificarea dreptului de proprietate evaluat

Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie evaluarea societății comerciale S.C.


”MIRO” S.A.

1.6. Scopul evaluării

Scopul evaluării lucrării îl reprezintă estimării valorii de piață a societății în vederea


contractării unui credit bancar.

1.7. Definirea valorii estimate

Evaluarea S.C, MIRO S.A., realizată conform prezentului raport de evaluare, în


concordanță cu cerințele beneficiarului, decurgând din prevederile contractului, reprezintă o
estimare a valorii capitalurilor la dispoziția acționarilor societății pe baza abordărilor recunoscute
de Standardele de evaluare a bunurilor - ANEVAR, ediția 2018.
Valoarea de piață este "suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi
schimbată la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție
nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de
cauză, prudent și fără constrângere".

1.8. Data raportului de evaluare

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și situațiilor


patrimoniale ale S.C. MIRO S.A. corespunzatoare datei de 31.12.2008 (data de referinta
comunicata de catre client, ca data a bilantului de deschidere a procedurii) la care se considera
valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator.
Evaluarea a fost realizata in cursul lunii aprilie 2009.

7
Capitolul 2. Diagnosticul intreprinderii

2.1. Scurt istoric al întreprinderii

S.C. "MIRO S.A, a fost înființată ca societate pe acțiuni conform în baza H.G. nr.
1353/27.12.1990. Statutul inițial al societății a fost întocmit conform HG 1353/1990, fiind
completat ulterior prin acte adiționale.
Ca parte a unui mare grup de firme compus din societăț cu domenii de activitate cu
specific agricol, atât producător de materie prima cât şi procesator, societatea îşi regăseşte rapid
identitatea pe piața locală şi zonală, consolidând şi remodelând un adevarat brand, câştigându-şi
astfel locul de lider pe piață în industria locală de morărit şi panificație.
Principalul obiect de activitate al SC MIRO SA îl reprezintă morăritul şi panificația.
Astfel strategiile societății au urmărit în special dezvoltarea activităților specifice cât şi
procesarea superioară a materiei prime şi optimizarea producției de panificație.
Dacă la început societatea producea o gamă restrânsă de produse de panificaţie în judeţ
din anul 2002, domeniul de activitate s-a diversificat, astfel ca în momentul actual SC MIRO SA
produce o gamă variată de făinuri, de produse de panificaţie şi patiserie comercializate în
magazine din întreaga țară.
În ceea ce privește procesarea materiei prime, a grâului, SC MIRO SA dispune de 4 mori
de grâu cu o capacitate totală de macinis de peste 100.000 tone anual iar prin asigurarea materiei
prime necesare s-au creat premisele pentru optimizarea producției de panificație aceasta fiind de
peste 17.000 tone anual, producție globalizată la nivel de societate.
Obiectivele viitoare ale societății sunt mărirea şi modernizarea capacității de producție a
unor unități, creșterea cotei de piață şi obținerea rolului de lider la nivel regional precum şi
diversificarea producției prin achiziționarea unei linii de paste făinoase.
Forma juridică
Conform Actului constitutiv actualizat, S.C. MIRO S.A. este persoană juridică română,
având forma de societate pe acțiuni, tip societate deschisă în înțelesul Legii nr. 297/28.06.2004,
cu acțiuni nominative, evidențiate în cont, emise în formă dematerializată.

2.2. Diagnostic juridic

Diagnosticul societății din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situației
actuale privind riscurile care pot apărea, în condițiile în care drepturile S.C. MIRO S.A sunt
lezate de terțe persoane juridice sau fizice.

2.2.1. Conturile anuale ale societății


Prezentul raport de evaluare are la bază analiza situațiilor financiare ale S. C. MIRO S.A.,
încheiate la 31.12,2014, 31.12.2015, 31.12,2016 și 31.12.2017, precum și a situațiitor financiare
aferente rezultatelor societății pe trimestrul I 2018.

8
2.2.2. Dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale și financiare
S.C. MIRO S.A. avea în exploatare la data de 31,12.2017, incinta principală unde se află
și sediul societății și se desfășoară activitatea de bază, amplasată în municipiul Buzău, strada
Șantierului nr. 37-39 și strada Urziceni nr. 1, iud. Buzău și încă 26 de imobile, amplasate în
județele: Buzău (17 imobile), Hunedoara (6 imobile), Argeș, Constanța și Ialomița, câte unul.
Situația imobilelor aflate în exploatare S.C. MIRO S.A. Buzău, la data de 31.12.2017, cuprinde
urmatoarele elemente:
 Denumirea imobilului;
 Adresa locației;
 Date privind înregistrarea în Cartea Funciară (nr. carte CF și nr. cad/nr. top al parcelelor);
 Suprafața parcelelor de teren aferente imobilelor;
 Prezentarea construcțiilor din componența imobilului (nr. cad., denumirea construcțiilor,
suprafața construită și desfășurată a acestora, precum și mențiuni speciale privind regimul
acestora);
 Numărul extrasului CF pentru informare, pentru fiecare imobil în parte.

2.2.3. Certificări
Societatea respectă toate prevederile codului muncii, toți angajații având carte de muncă
și lucrând 8 ore/zi. De asemenea, societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu normele
codului fiscal, plătind toate datoriile față de bugetul statului. În ceea ce privește dreptul mediului,
societatea nu figurează pe lista celor care s-au confruntat cu astfel de litigiu privind încălcarea
normelor de protecție a mediului.
Satisfacție și siguranță în alimentație prin: tehnologia utilizată, condiții de prelucrare a
materiei prime și finite, condiții de muncă și calitatea servicilor. Acestea sunt asigurate prin
intermediul a trei certificări în Sistemul de Management în Siguranța Alimentelor, Sistemul de
Management al Mediului și Sistemul de Management al Sănătății şi Securității Ocupaționale.
 Sistem de Management al Siguranței Alimentelor conform ISO 22000/2005, certificat nr.
AJAEU/08/10984

Scopul certificării:
1. Producție și vânzare produse de morărit, panificație, cofetărie-patiserie şi pizza

 Sistem de Management al Mediului conform ISO 14001/2004, certificat nr. AJAEU /


09/90341

Scopul certificării:
1. Producție și vânzare produse de morărit, panificație, cofetărie-patiserie şi pizza:
2. Vânzare produse petroliere;
3. Comercializare produse alimentare și nealimentare.

9
 Sistem de Management al Sănatății şi Securității Ocupaționale conform OHSAS
18001/2007, certificat nr. AJAEU /09/90342

Scopul certificării:
1. Producție și vânzare produse de morărit, panificație, cofetărie-patiserie şi pizza:
2. Vânzare produse petroliere;
3. Comercializare produse alimentare și nealimentare.

2.2.4. Analiza SWOT

Strenghts
 stabilitatea afacerii (Societatea MIRO SA sub denumirea SC SPICUL SA Buzau, a fost
înființată în anul 1994);
 societatea a fost cotată la Bursa de Valori București într-un timp relativ scurt, la 4 ani
după înființare;
 activitățile s-au desfăşurat în limitele cadrului legal în domeniu, fără nicio abatere
sancționabilă;
 profesionalism și instruirea permanentă a angajaților săi.

Weaknesses
 capacitate limitată de producție, atenția fiind canalizată pe produsele de panificație de uz
frecvent;
 sancțiuni considerabile în cazul încălcării dreptului muncii.

Opportunities
 regim TVA de 9% pentru pâine și specialitățile din panificație;
 efectul scăderii TVA a avut ca urmare creşterea comenzilor la pâine, lucru ce implică
încasări mai mari pentru societate;
 alinierea la standardele europene, prin obținerea certificărilor obținute de-a lungul
timpului, precum și posibilitatea măririi portofoliului prin obținerea altora noi.

Threats
 actionariat disproporționat (MIRO IND deține peste 50% din capitalul social MIRO),
lucru ce poate cauza probleme în stabilirea și implementarea unor strategii descreștere
 posibila creștere a taxelor și impozitelor prevăzute de Codul Fiscal odată cu schimbarea
puterii politice.

10
2.3. Diagnosticul comercial

2.3.1 Obiectul de activitate


Conform actului constitutiv actualizat al entității, domeniul principal de activitate al S.C.
MIRO S.A. îl reprezintă „Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din
amidon” – cod. CAEN 106 iar activitatea principală a societății este „Fabricarea produselor de
morărit” – cod CAEN 1061.
Societatea prestează servicii specifice acestui domeniu de activitate, precum și alte
activități secundare precizate la art. 6 din actul constitutiv actualizat.
Principalele activități productive desfășurate de S.C. MIRO S.A., în cadrul subunităților
specializate sunt: morăritul, panificație, covrigărie, patiserie, cofetărie, muștar și paste făinoase.
Societatea produce și comercializează o gamă variată de produse ambalate și vrac sub
brandurile MIRO.
Ponderea activităților menționate anterior în activitatea de producție a societății și a
grupelor de produse comercializate în cifra de afaceri, în perioada 2014 - 2017, precum și
evoluția producției pe departamente în aceeași perioadă, au fost prezentate la subcap. 2,4 și
respectiv în anexa nr. 8.
Pentru dezvoltarea activității de morărit și panificație în perioada ce urmează, în cadrul
societății vor fi avute în vedere următoarele:
 realizarea de produse cu valoare ridicată, diversificarea gamelor de produse ambalate la
pungă, diversificarea sirtimentelor de panificație și a produselor dietetice;
 îmbunătățirea și dezvoltarea canalelor de distribuție;
 optimizări ale proceselor de producție;
 diversificarea produselor tradiționale;
 deschiderea de noi spații comerciale;
 mărirea capacităților de producție pentru a putea acoperi solicitările de vârf din piață;
 asigurarea de surse proprii sau atrase.
Societatea nu înregistrează dependențe semnificative față de clienții săi.

Aprovizionarea
Activitatea de aprovizionare este axată în principal pe asigurarea materiilor prime și a
materialelor necesare desfășurării activității de bază, precum și a utilităților necesare desfașurării
activităților de producție (energie electrică, apă, canalizare, gaze și servicii de salubritate),
urmărindu-se permanent achizițonarea de bunui mateiale superioare din punct de vedere calitativ,
la prețuri cât mai avantajoase.
Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face din surse indigene.
Principalele materiale folosite în procesul de fabricație, sunt:
 drojdie – stoc minim două zile;
 margarină – aprovizionare săptămânală;
 sare și zahar – aprovizionare lunară;
 ambalaje, etichete – aprovizionară lunară.

11
2.3.2. Clienți
Datorită bunei calități a produselor MIRO și a încrederii oferite de-a lungul timpului,
principalii clienți sunt:

Tabelul nr. 2. 1 – Clienții produselor de morărit


1. S.C. Can Serv
2. S.C. SAN Pauli COM
3. S.C. Cuptorul de Aur
4. S.C. Melisa PROD
5. S.C. Comfruct
6. S.C. Madexport
7. S.C. Superpan LUX
Sursa: elaborat de autoare

Tabelul nr. 2. 2 - Clienții produselor de panificație


1. S.C. Rewe România
2. S.C. Luxor
3. S.C. Agricola International
4. S.C. Gemar Com
Sursa: elaborat de autoare

2.3.3 Furnizori
Pentru a răspunde unor standarde ridicate de calitate a produselor, departamentele de
aprovizionare colaborează cu o serie de distribuitori şi furnizori pentru a asigura necesarul de
materii prime, echipamente, ambalaje etc.
Se observă că MIRO are un sector de activitate foarte dezvoltat, având sucursale în
diferite zone ale României (Buzau, Sibiu, Constanta, RM. Vâlcea, laşi şi Hunedoara). Astfel,
societatea colaborează cu o serie de furnizori prezentați în tabelele de mai jos, în funcție de
activitate. Aceştia asigură o bună realizare a activității firmei și onorează la timp toate
contractele încheiate.
Evaluarea furnizorilor se face conform procedurilor stabilite prin sistemul de
management al calității SRN/ISO/2000 (formular de evaluare cu punctaj maxim 20 de puncte.
admis 15 puncte). Se evaluează calitate, modalități şi termene de plată. prețuri, impact asupra
mediului, termene de livrare şi criterii specifice.
Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face în funcție de capacitatea spațiilor de
depozitare, dimensiunea stocurilor, termen de valabilitate.

Principalii furnizori pentru produsele de cereale


Tabelul nr. 2. 3 – Principalii furnizori de cereale
1. RO Agroital SRL
2. Alfred C. TOEPFER International SRL
3. S.C. A&S International SRL
4. S.C. Acvila SRL
12
5. S.C. Agricover S.A.
6. S.C. Somalex SRL
7. GARGILL AGR SRL
Sursa: elaborat de autoare

2.3.4 Distribuție
În cadrul unei întreprinderi, politica de distribuție joacă un rol foarte important, deoarece
contribuie în mod direct la transportul produselor până la clienți. Astfel, depozitarea materiilor
prime și a materialelor folosite pentru prepararea produselor finite trebuie să aibă loc în mai bune
condiții, iar transportul acestora să fie cât mai sigur.
Distribuția produselor Miro are loc atât la nivel local, județean, cât și la nivel național în
magazine proprii de desfacere, en-gross și mari lanțuri de magazine.

2.3.5 Analiza SWOT

Strenghts
 prețurile oferite de societate sunt accesibile, fiind destinate și persoanelor cu venituri
reduse;
 la nivel local prezintă o poziționare foarte bună pe piață, face parte dintr-un grup puternic
din industria alimentară;
 în ultimii ani au fost realizare proiecte de investiții pentru modernizare;
 creșterea și diversificarea gamei de produse de panificație în ultimii ani.

Weaknesses

 cheltuieli mari cu dobânzile, luând în considerare ultimele credite contractate;


 variațiile de calitate ale recoltelor de la un an la altul sunt în general mari;
 ponderea redusă a exporturilor;
 marjele de profit ale domeniului sunt reduse;

Opportunities
 posibilitatea de a obține finanțări europene pentru creșterea capacităților de producție sau
pentru îmbunătățirea tehnologică a societății;
 expansiunea sectorului de activitate;
 competitori relativ puțini la nivelul sectorului;
 manifestarea unei stări de stagnare sau regres la competitori.

Threats
 scăderea necesității consumului de pâine la nivel național;
 modificări în preferințele consumatorilor;
 creșterea presiunilor salariale din ultimii ani;
13
2.4. Diagnosticul tehnologic

2.4.1 Obiect de activitate


Principalele activități desfășurate de către MIRO S.A. sunt: măcinarea cerealelor,
fabricarea și comercializarea produselor de morărit și panificație, patiserie, cofetărie și comerț.

2.4.2 Capacități de producție și comerciale


Capacitățile de producție și comerciale de care dispune societatea sunt:
 Moara de grâu, capacitate 300 tone/24 ore, formată din două linii măciniș, una cu o
capacitate de 200 tone/24 ore – Buhler și una cu o capacitate de 100 tone/24 – Reggiane,
situată în Buzău;
 Siloz pentru grâu, capacitate de 5.00 tone, situat în Buzău;
 Linie ambalat făină (pachete de 1 kg), capacitate 40 tone/24 ore, situată în Buzău;
 Siloz depozitare făină vrac, capacitate 1.000 tone, situat în Buzău;
 Depozit făină ambalată, capacitate 600 tone, situat în Buzău;
 Depozit grâu, capacitate 4.000 tone, situat în orașul Pogoanele;
 Depozit grâu, capacitate 1.000 tone, situat în localitatea Rusetu, jud. Buzâu;
 Fabrică pentru produse de panificație, specialități și cofetărie, capacitate 70 tone/24 ore
pentru produse de panificație și 6 tone/24 ore pentru produse de patiserie;
 Fabrică pentru produsele de panificație, cu o capacitate de 10 tone/24 ore;

Societatea dispune de o rețea proprie de magazine de desfacere, un număr de 19


magazine și 2 supermarketuri situate în centrul orașului, respectiv pe unul din principalele
bulevarde.

2.4.3 Utilaje

Utilajele de care dispune societatea sunt:

 Mașină de cernut;
 Malaxor;
 Mașină de înfoliat;
 Mașină de lipit pungi;
 Raft frigorific;
 Răcitor apă;
 Instalație de măsurare temperatură;
 Cântar electr-digital;
 Congelator;
 Cuptor dublu rotativ;
 Feliator pâine;
 Autoturisme;

14
 Mașină de ambalat;
 Mașină de turnat blat;
 Mașină de capsat etichete;
 Mașină de ambalat în folie;
 Răsturnător aluat;
 Filtru sirop;
 Zaharificator;
 Cazan abur;
 Cuptor cu dospitor patiserie;
 Cuprot patiserie cu anexe;
 Fântână de ciocolată;
 Autoutilitară.

2.4.4. Politica de amortizare

Amortizarea contabila este inregistrată în conformitate cu duratele de viață estimate.


Cheltuielile cu amortizarea întregistrate în contabilitate, au la bază calculul amortizării conform
metodei liniare. Amortizarea fiscală este calculată separat, prin utilizarea metodei accelerate și
degresive, iar diferența valorică dintre cele două categorii de cheltuieli cu amortizarea s-a
considerat facilitate fiscală la calculul impozitului pe profit.
Duratele de viață estimative: clădiri 20-30 ani; instalții tehnice și mașini 14-15 ani;
mobilier și alte utilaje 3-10 ani. Duratele utile coincid cu duratele normate conform Legii
15/1994. Pentru categoria de mijloace fixe amortizate integral, cu valoarea rămasă zero, dar în
stare de funcționare, prin decizii interne au fost stabilite durate de viață estimative.
Terenurile nu sunt amortizate și se consideră că au o viață nelimitată. lmobilizările în curs
de execuție reprezintă mijloace fixe în curs de execuție prezentate la cost. Imobilizările în curs de
execuție nu sunt amortizate decât cu începere din momentul finalizării și punerii în funcțiune.

2.4.5 Analiza SWOT

Strenghts
 societatea a făcut investiții în modernizarea unor puncte de lucru, au achiziționat spații
pentru noi silozuri, depozite;
 utilajele de care dispune societatea sunt adaptate pentru fiecare ramură de activitate.

Weaknesses
 retea de desfacere limitată pentru faina produsă, 20 magazine din care 16 sunt situate în
municipiul Buzău, iar 4 în oraşul Rm. Sărat;
 necesitatea îmbunătățirii liniilor tehnologice în funcție de inovațiile ce apar permanent.
Opportunities
 posibilitatea creșterii producției prin intermediul exporturilor;

15
 prin intermediul retehnologizării, se pot lua în calcul noi investiții pentru creşterea
rezultatelor societății.

Threats
 o parte din utilajele tehnologice sunt importate: astfel, în condițiile crizei financiare
actuale, societatea este supusă la riscul de curs valutar: o evoluție ascendentă a cursului
valutar va duce la scumpirea utilajelor.

2.5 Diagnosticul resurselor umane

Diagnosticul resurselor umane vizează analizarea personalului existent, dar şi adecvarea


potențialului uman, atât calitativ cât și cantitativ realizarea obiectivelor companiei şi pentru a
aduce un plus de valoare prin eficientizarea utilizării resurselor umane.
Pe termen lung, obiectivele S.C. MIRO S.A. sunt de a deveni unul dintre principalii
furnizori de pe piața romanească, oferind o calitate produselor foarte inaltă, rapiditate în livrare şi
încredere. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită dotării cu echipamente tehnice de ultimă
generație, personalului calificat cu experiență şi organizării flexibile.
Un rol important în bunul mers al firmei, în creşterea şi dezvoltarea acesteia îl ocupă atât
angajații, cât şi personalul de conducere. Pentru a oferi un autentic diagnostic al resurselor
umane trebuie să ținem cont de indicatorii privind dimensiunea și structura capitalului uman, dar
şi de productivitate a acestuia.

2.5.1 Analiza dimensiunii și structurii potențialului


Conform situțiilor financiare aferente anului 2018, la data de 31.12.2018, societatea a
întregistrat un număr mediu de salariați de 475 de salariați și un număr efectiv de personal de
541.
Personalul din punct de vedere al atribuțiilor
Tabelul nr. 2. 4 – Numărul angajaților din punct de vedere al atribuțiilor
Personal de conducere 28
Personal de execuție 519
Sursa: elaborat de autoare pe baza datelor preluate din situațiie financiare ale firmei
Personalul din punct de vedere al studiilor
Tabelul nr. 2. 5 – Numărul angajaților din punct de vedere al studiilor
Cu studii superioare 78
Cu studii medii 205
Studii profesionale 264
Sursa: elaborat de autoare pe baza datelor preluate din situațiie financiare ale firmei

16
Personalul din punct de vedere al calificării
Tabelul nr. 2. 6 - Numărul angajaților din punct de vedere al calificării
Muncitori calificați 252
Muncitori necalificați 31
Sursa: elaborat de autoare pe baza datelor preluate din situațiie financiare ale firmei

2.5.2 Organigrama S.C. MIRO S.A.

2.5.3 Analiza nivelului de salarizare

La nivelul anului 2018, la data de 31.03 au fost calculate salarii în sumă totală de
3.979.090 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale sunt de 202.522 lei. Cheltuielile cu tichetele
de masă acordate salariatilor au fost în sumä de 4.181.621 lei. Costurile aferente administrării
societății reprezentând salarii cuvenite şi asigurări sociale, au fost în sumă de 289.278 lei , având
o pondere de 6,18 % în total salarii și asigurări sociale înregistrate la nivelul întregii societăți. Nu
au fost efectuate varsăminte sau împrumuturi pentru administratori şi directori. Conducerea
executivă a societății este asigurată în baza celor 2 contracte de management încheiate cu dl ing.
Sava Constantin în calitate de director general şi preşedinte al Consiliului de administratie şi dl
ec.Hanga Radu. Politicile societății nu prevăd acordarea de bonificații sau obligații contractuale
cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administrație, conducere și
supraveghere și nici acordarea de avansuri și credite.

17
2.5.4 Analiza SWOT

Strenghts
 din numărul total de angajați, aproximativ 50% este reprezentat de personal cu studii
superioare și medii;
 în cadrul societății nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii
membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere;
 nu au existat, până în prezent, conflicte între manageri și angajați.
Weaknesses
 scăderea numărului de salariați.

Opportunities
 creșterea salariului mediu net;
 derularea de proiecte finanțate prin Fondul Social European, ce vizează creșterea
nivelului de calificare al personalului angajat și un grad ridicat al ocupabilității în sectorul
panificației.

Threats
 migrarea forței de muncă spre domenii ale economiei mai bine plătite sau către piețe ale
muncii mai dezvoltate;
 deficitul de forță de muncă, fluctuații de personal necalificat și slab calificat.

2.6. Diagnosticul de mediu

Societatea are implementat sistemul de management al mediului conform standardului


SR_EN_ISO 14001:2005.
Identificarea aspectelor de mediu ia în considerare:
 emisiile de aer;
 deversările de apă;
 utilizarea materiilor prime și a resurselor naturale;
 utilizarea energiei;
 energie emisă (căldură, radiații, vibrații);
 deșeuri și subproduse.

Pentru evitarea încălcării legislației privind protecția mediului, societatea și-a elaborat
proceduri referitoare la pregătirea pentru situațiile de urgență și capacității de răspuns care sunt
adecvate necesităților sale particulare, planuri de gestionare a deșeurilor generate de fiecare
sector.

18
2.7. Diagnosticul financiar

Analiza financiară reprezintă activitatea de diagnosticare a stării de peformanță


economică a unei societăți comerciale pe baza rezultatelor anterioare, principalul său obiectiv
fiind identificarea punctelor tari și slabe ale activității acesteia, în vederea fundamentării unor noi
strategii de menținere și dezvoltare a societății, având în vedere mediul concurențial și condițiile
economico-sociale în care aceasta acționează.
Prin intermediul unei analize retrospective, diagnosticul financiar determină posibilele
stări de dezechilibru în scopul identificării originii și cauzelor care le-au generat și al stabilirii
unor masuri de redresare. Diagnosticul financiar are în vedere:
 aprecierea condițiilor de echilibru economic și financiar;
 măsurarea rentabilității capitalurilor utilizate de către societate;
 evaluarea gradului de risc economic, financiar și de faliment al societății.
Cea mai importantă sursă de date pentru analiza financiară o reprezintă documentele de
sinteză cu caracter financiar-contabil (situația patrimoniului, contul de profit și pierderi, situația
creanțelor și datoriilor, alte anexe ale bilanțului contabil). Datele și informațiile cuprinse în
documentele contabile ce se întocmesc la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, sintetizează atât
starea societății la un moment dat din punct de vedere patrimonial, cât și fluxurile economice și
financiare de intrare, prelucrare și iesire pe perioada considerată.
Elementul comun care se întalnește în principalele documente de sinteză (situația
patrimoniului și contul de profit și pierdere) este rezultatul net al exercițiului, ca o reflectare a
rentabilității activității desfășurate de către societate prin utilizarea patrimoniului propriu.
Aspectele urmărite în analiză au în vedere obiectivele stabilite pentru evaluarea societății
și anume:
 identificarea acelor tendințe care caracterizează în mod constant activitatea societății
și care se vor regăsi în proiecțiile pentru perioada viitoare;
 identificarea elementelor excepționale, de conjunctură, pentru care există o
probabilitate redusă de a influența evoluția viitoare a societății;
 estimarea riscurilor cauzate de mediul extern și de specificul activității societății
evaluate.

2.7.1. Analiza poziției financiare

Analiza pe baza bilanțului încearcă să identifice starea de echilibru sau dezechilibru


existentă la nivelul întreprinderii S.C. MIRO S.A. Buzău. Obiectivul analizei financiare este
acela de a oferi o caracterizare a situației cu care se confruntă întreprinderea.

Tabel 1. Situația comparativă a principalilor indicatori din bilanț pe trei ani consecutivi

ACTIVE 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017


Active imobilizate 129.786.144 128.918.949 108.569.839
Active circulante 44.128.347 32.541.181 34.263.745

19
Stocuri 17.845.624 10.761.828 12.501.348
Creanțe 23.132.351 16.117.313 20.017.767
Active de rezorerie 3.150.372 5.664.040 1.744.630
Investiții pe termen scurt 0 0 0
Casa și conturi la bănci 3.150.372 6.664.040 1.744.630
Cheltuieli în avans 159.470 166.447 180.599
Sursa: Elaborat de autoare, pe baza datelor din bilanțul firmei

Tabel 2. Situația comparativă a principalilor indicatori din bilanț pe trei ani consecutivi

CP+DATORII 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017


Capitaluri proprii 130.775.179 132.124.182 102.914.448
Subvenții pentru investiții 38.273 108.333 87.192
Provizioane 0 0 0
Datorii pe termen lung (>1 an) 20.582.262 11.047.413 8.916.328
Datorii curente (<1an) 22.678.247 18.348.649 31.094.815
Datorii de exploatare 20.983.883 16.740.891 12.017.505
Datorii de trezorerie 1.694.364 1.607.758 19.077.310
Sume de reluat într-o perioadă < 1 21.609.570 14.360.979 3.348.129
an
Venituri înregistrate în avans 0 0 1.400
Sursa: Elaborat de autoare, pe baza datelor din bilanțul firmei

Pe baza bilanțului se pot calcula indicatorii care exprimă echilibrul dintre nevoi și resurse:

Tabel 3. Indicatori de echilibru


Indicatori de echilibru Formula de calcul 2015 2016 2017
SN (Situața netă) SN=Activ total- 130.813.452 132.232.515 103.001.640
Datorii totale
FR (Fondul de FR=KP+DTML+AI 21.609.570 14.360.979 3.348.129
rulment) FR=AC NETE 21.609.570 14.360.979 3.348.129
NFR (Nevoia de fond NFR=AC fără AT- 20.153.562 10.304.697 20.680.809
de rulment) DTS fără PT
TN (Trezoreria netă) TN=FR-NFR 1.456.008 4.056.282 -17.332.680
TN=AR-PT 1.456.008 4.056.282 -17.332.680
TN=(Inv. TS + 1.456.008 4.056.282 -17.332.680
CCLB) - Cred. TS
FRP (Fondul de FRP= CP+Prov. + 1.027.308 3.313.566 -5.568.199
rulment propri Subv. Inv.- AI
FRS (Fondul de FRS= FR-FRP 20.582.262 11.047.413 8.916.328
rulment străin) FRS= DTML 20.582.262 11.047.413 8.916.328
Sursa: Elaborat de autoare, pe baza datelor din bilanțul firmei

1. Situația netă (SN)

SN= Activ total-Datorii totale= (Active imobilizate+ Active citrculante+ Cheltuieli în


avans)- (Datorii pe termen scurt+ Datorii pe termen lung+ Venituri înregistrate în avans).

20
Situatia netă este un indicator exprimă valoarea activelor realizate la un moment dat.
Situația netă reprezintă astfel, averea suficienta pentru a asigura funcționarea financiară a
întreprinderii.
În cei trei ani analizați, situația netă a fost pozitivă, acest lucru reflectă faptul că S.C.
MIRO S.A. este o firmă solvabilă, putând să-şi acopere datoriile pe seama activelor constituite.
Situația netă a întreprinderii a scăzut în 2017 față de 2016, activele și capitalurile proprii
înregistrând o scădere. Se observă că pe de-o parte s-au diminuat datoriile pe termen lung iar pe
de alta parte au crescut datoriile curente. Acest lucru se datorează reclasificarii creditelor
contractate sub forma liniilor de credit de la datorii pe termen lung la datorii pe termen scurt, sub
un an.

2. Fondul de rulment (FR)

FR= (Capital și rezerve+ Provizioane+ Subvenții pentru investiții + Datorii pe termen


lung)- Active imobilizate

FR= Active circulante nete= (Active circulante+ Cheltuieli în avans) – (Datorii oe


termen scurt + Venituri întregistrate în avans)

Fondul de rulment reprezintă partea din capitalurile permanente rămasă după finanțarea
impobilizărilor, pe care întreprinderea o va folosi pentru finanțarea activelor circulante. Aceasta
evidențiază surplusul activelor circulante nete nefinanțate din datoriile temporale și arată
excedentul de lichiditate potențială.
Fondul de rulment înregistrează valori pozitive în cei trei ani consecutivi de analiză 2015-
2017, ceea ce arată că valoarea capitalurilor permanente este suficientă pentru acoperirea
activelor imobilizate. Existența fondului de rulment pozitiv diminuează riscul de insolvabilitate,
întreprinderea dispunâmd de o marjă de securitate.
În 2017 față de 2015 se constată o înrăutățire a situației financiare printr-o scădere
relativă a fondului de rulment de 84,5% față de 2015 ca urmare a scăderii valorii imobilizărilor și
a valorii capitalurilor proprii.

3. Necesarul de fond de rulment (NFR)

NFR= (Active circulante- Investiții financiare pe termen scurt- Casa și conturi la bănci
+ Cheltuieli în avans) – (Datorii pe termen scurt- Credite pe termen scurt+ Venituri
întregistrate în avans)

Necesarul de fond de rulment reflectă echilibrul curent al întreprinderii şi depinde de


cifra de afaceri, durata de rotație a stocurilor, decalajul dintre termenul de recuperare a creantelor
şi termenul de plată a furnizorilor.
Nevoia de fond de rulment înregistrează valori pozitive pe întreaga perioadă analizată,
această situație semnifică un deficit de resurse curente, care va fi finanțat din fondul de rulment.

21
Valorile NFR semnifică un surplus de nevoi de exploatare ( stocuri, creanțe) fată de
resursele ciclice de exploatare (datorii pe termen scurt).
În 2016, se constată o scădere relativă a NFR de 48.8 % față de 2015 , ca urmare a
scăderii creanțelor față de clienți, a stocurilor cât şi a datorilor pe termen scurt.
În 2017, se constată o creștere relativă a NFR de 100.7 % față de 2014 , ca urmare a
creșterii relative a creanțelor față de clienți care poate fi determinată de extinderea rețelei de
distribuție (efect pozitiv) sau de încetinirea unor încasări (efect negativ asupra trezoreriei).

4. Trezoreria netă (TN)


TN= FR- NFR
Echilibrul financiar, evidențiat prin acest indicaotr, este explicat ca rezultat al posibilității
firmei de a-și asigura resursele necesare pe termen scurt (necesarul de fond de rulment) pe seama
excedentului de resurse de finanțare disponibile pe termen lung (fondul de rulment).
Trezoreria netă înregistrează valori pozitive în 2015-2016 (fondul de rulment este mai
mare decât nevoia de fond de rulment în cei doi ani), astfel există un excedent de finanțare care
se regasește sub forma disponibilităților băneşti în conturi bancare şi în casă.
În 2017, trezoreria netă este negativă şi se concretizează într-un deficit monetar ce trebuie
acoperit din credite de trezorerie, situație considerată nefavorabilă pentru companie în cadrul
acesteia existând un dezechilibru monetar.
Evoluția trezoreriei nete pe perioada exercițiului financiar reprezintă cash flow-ul (CF) ce
revine acționarilor sub forma de dividende de încasat sau de profit reinvestit.
Trezoreria netă a înregistrat scăderi semnificative în perioada analizată, fapt ce poate
indica o situație nefavorabilă a întreprinderii.

5. Fond de rulmen propriu (FRP)


FRP= Capitalui proprii+ Provizioane+ Subvenții pentru investiții+ Active imobilizate
Fondul de rulment propriu evidențiază gradul de autonomie financiară a întreprinderii.
În 2015-2016 FPR este pozitiv, ceea ce înseamnă că firma are capacitatea de a-și asigura
echilibrul financiar prin capitalui proprii. În 2017 FRP devine negativ, firma va apela la
împrumuturi prntru finanțarea investițiilor, lucru observabil prin creșterea datoriilor pe termen
scurt.

6. Fondul de rulment străin (FRS)


FRS= FR-FRP
Fondul de rulment străin (împrumutat) reprezintă gradul de îndatorare pe termen lung al
firmei, pentru a finanța nevoi pe termen scurt.
FRS prezintă o scădere relativă de peste 56,7% în doar trei ani, prin urmare întreprinderea
nu are un grad de îndatorare ridicat pe termen lung.

22
2.7.2. Analiza SWOT – Financiară

Strenghts
 diminuarea datoriilor pe termen lung în anul 2017 comparativ cu anii precedenți;
 societatea a obținut profit din activitatea de exploatare în primii 2 ani analizați; este
evidențiat faptul că firma funcționează corespunzător la nivelul activității sale de bază;
 firma este capabilă să le asigure investitorilor o remunerare atrăgătoare.
Weaknesses
 se constată o înrăutățire a situației financiare printr-o scădere relativă a FR de 84.5% în
2017 față de 2015;
 variația negativă a producției exercițiului indică o scădere a producției pe perioada celor
3 ani analizați;
 dinamica rezultatului net al S.C. MIRO S.A. Buzău în 2017 este negativă față de cea din
anii anteriori.
Opportunities
 posibilele împrumuturi viitoare ce vor fi necesare pentru finanțarea investițiilor pot avea
un caracter benefic pentru companie;
 societatea poate beneficia de subvenții pentru investiții.
Threats
 creșterea prețului cerealelor;
 ”piața neagră” a produselor de morărit și panificație;
 Prețurile de desfacere a produselor mici, necorelate cu nivelul costurilor de producție.

2.7.3. Analiza S.W.O.T. totală (juridic, comercial, resurse umane, tehnologic, financiar)

Strenghts
 Oferirea unor produse constante din punct de vedere calitativ;
 Stabilirea afacerii și calitatea produselor;
 Oferta de produse este largă și bine definită;
 Existența unui potențial înalt de diversificare a gamei de produse;
 Menținerea unei bune relații cu clienții;
 Monitorizarea vânzărilor în cadrul magazinelor ce comercializează produsele MIRO;
 Lansarea pe piață a unor noi produse competitive;
 Prețurile oferite de companie variază în funcție de produs, fiind astfel destinate tuturor
categoriilor de consumatori;
 Societatea a desfășurat activitățile în limitele cadrului legal în domeniu, fără nicio abatere
sancționabilă;
 La nivel local prezintă o poziționare foarte bună pe piață, face parte dintrr-un grup
puternic din industria alimentară;
 Pondere mare a personalului cu studii medii și superioare;

23
 În cadrul societății nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii
membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere;
 Investiții pentru modernizarea anumitor puncte de lucru, achiziționarea de noi utilaje,
spații pentru silozuri, depozite;
 Societatea a obținut profit din activitatea de exploatare în primii doi ani analizați, este
evidențiat faptul că firma funcționează corespunzător activității sale de bază;
 Sectorul în care societatea activează este unul aflat în dezvoltare, ceea ce va permite
majorarea capitalului.
Weaknesses
 Promovarea insuficientă prin activități specifice de marketing a produselor
comercializate;
 Rețea de desfacere limitată pentru făina produsă, 20 de magazine;
 Necesitatea îmbunătățirii liniilor tehnologice în funcție de inovațiile ce apar permanent;
 Se constată o înrăutățire a situației financiare printr-o scădere relativă a FR de 84,5% în
2017 față de 2015;
 Variația negativă a producției exercițiului inducă o scădere a producției pe perioada celor
3 ani analizați;
 Dinamica rezultatului net al S.A. MIRO în 2017 este negativă față de cea din anii
anteriori;
 Capacitatea limitată de producție, atenția fiind canalizată pe produsele de panifivcație de
uz frecvent;
 Sancțiuni considerabile în cazul încălcării dreptului muncii;
 Cheltuieli mari cu dobânzile, luând în considerare ultimile credite contractate;
 Variațiile de calitate ale recoltelor de la un an la altul sunt în general mari;
 Marje de profit ale domeniului sunt reduse;
 Scăderea numărului de salariați.
Opportunities
 Diferențierea produselor comercializate de cele ale competitorilor prin ambalaj și prin
creșterea perioadei de valabilitate;
 Îmbunătățirea sistemului de distribuție;
 Participarea la târguri și expoziții de profil;
 Posibilitatea de a obține finanțări europene pentru creșterea capacităților de producție
sau pentru îmbunătățirea tehnologică a societății;
 Competitori relativ puțini la nivelul sectorului;
 Manifestarea unei stări de stagnare sau regres la competitori;
 Regim TVA 9% pentru pâine și specialitățile din panificație;
 Efectul scăderii TVA a avut ca urmare creșterea comenzilor la pâine, lucru ce implică
încasări mai mari pentru societate;

24
 Alinierea la standardele europene, prin obținerea certificărilor obținute de-a lungul
timpiului, precum și posibilitatea măririi portofoliului prin obținerea altora noi;
 Posibilitatea creșterii producției prin intermediul exporturilor;
 Prin intermediul retehnologizării, se pot lua în calcul noi investiții pentru creșterea
rezultatelor societății;
 Societatea poate beneficia de subvenții pentru investiții.
Treatsh
 Consumul scăzut de produse de morărit și panificație de nivelul Uniunii Europene;
 Nu toate magazinele au beneficiat de investiții în vederea reamenajării;
 Modificări în preferințele consumatorilor;
 Posibilă creștere a taxelor și impozitelor prevăzute de Coddul Fiscal odată cu
schimbarea puterii politice;
 Creșterea presiunilor salariale din ultimii ani;
 Creterea prețurilor la materoiile prime folosite, ca efect al deprecierii monedei naționale;
 Migrarea forței de muncă spre domenii ale economiei mai bine plătite sau către piețe ale
muncii mai dezvoltate;
 Deficitul de forță de muncă, fluctuații de personal necalificat și slab calificat;
 O parte din utilajele tehnologice sunt importante, o evoluție ascendentă a cursului
valutar va duce la scumpirea utilajelor;
 ”piața neagră” a produselor de morărit și panificație;
 Prețuri de desfacere a produselor mici, necorelate cu nivelul costurilor de producție;
 Creșterea competiției prin apariția de noi produse și/sau mărci.

25
Capitolul 3 . Evaluarea propriu-zisă

Evaluatorul considera că, pentru a se estima potențialul afacerii, se iau în considerare


standardele de evaluare de afaceri. Potrivit prevederilor Standardului International de Practică în
Evaluare GN 6 – Evaluarea intreprinderii, evaluările de întreprinderi (afaceri) sunt solicitate și
efectuate, în mod uzual, pentru stabilirea valorii de piață ca bază de evaluare, conform
prevederilor din Standardul International de Evaluare 1 (IVS 1).
Pentru estimarea valorii de piață a întreprinderii S.C. MIRO S.R.L s-au aplicat două
abordări dintre cele trei indicate în Standardul Internațional de Practică în Evaluare GN 6 –
EVALUAREA ÎNTREPRINDERII:
1. Abordarea bazată pe active. Cale de estimare a valorii unei întreprinderi sau/și a unei
participații la capital utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale
întreprinderii, minus datoriile.
2. Abordarea prin capitalizarea venitului. O cale generală de estimare a valorii
întreprinderii, participații sau unei acțiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care
valoarea este estimată prin convertirea beneficiilor anticipate în valoare a capitalului.
Cea de a treia abordare - Abordarea prin piață reprezintă calea generală de estimare a
valorii unei întreprinderi, participatți sau unei acțiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode
care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participații sau acțiuni similare care
au fost vândute pe care nu o vom aplica, deoarece am considerat ca celelalte 2 abordari sunt mai
relevante în cazul evaluării întreprinderii subiect.

3.1. Abordarea pe bază de active

Abordarea bazată pe active. Cale de estimare a valorii unei întreprinderi și/sau unei
participații la capital utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale
întreprinderii, minus datoriile.
Abordarea bazată pe active este fundamentată pe principiul substituţiei care spune că un
activ nu valorează mai mult decât costul de înlocuire al tuturor părţilor sale componente. Logica
abordării este simpla: un cumparator nu va plăti mai mult pentru o proprietate (afacere) mai mult
decât l-ar costa sa creeze o entitate cu o utilitate echivalenta. Ajustările aplicate activelor si
datoriilor întreprinderii se bazează pe una din următoarele doua premise ale valorii:
Continuitatea exploatării, care va implica, in cadrul metodei activului net corectat (ANC),
evaluarea tuturor activelor si datoriilor la valoarea de piaţa sau o alta valoare corespunzătoare;
Lichidarea, care va implica, in cadrul metodei activului net de lichidare (ANL), evaluarea
tuturor activelor si datoriilor la valoarea neta de realizare pe piaţa;
În cadrul acestei abordări bilanţul contabil, bazat îndeosebi pe valori ce exprima costuri
este înlocuit cu bilanţul ce reflectă toate activele, corporale şi necorporale şi toate datoriile, la
valoarea lor de piaţă sau la o valoare curentă adecvată in cazul metodei activului net corectat

26
(ANC) sau la valoarea neta de realizare pe piaţa în cazul metodei activului net de lichidare
(ANL).
Este evident că rezultatul metodei încadrate în aceasta abordare nu trebuie să fie singurul
rezultat atunci când evaluăm întreprinderi operaționale și care vor funcţiona pe o perioada
previzibila în viitor. Dacă întreprinderea deţinătoare deţine proprietăţi şi încasează venituri din
aceste proprietăţi, pentru fiecare din aceste active trebuie determinată valoarea lor de piaţă.

1 Situația generală a activelor fixe:


Activele fixe ale firmei se pot împarti în mai multe categorii. Astfel, o primă categorie
poate fi reprezentată de activele în exploatare și care generează venituri. Societatea detine in
proprietate masini de cusut, prese de călcat, roboți de călcat, centrale termice, precum și instalații
și utilaje, toate acestea făcând parte din categoria de active mai sus amintită.
Starea de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor care participă la procesul de
productie este foarte buna, firma punand accentul si pe aceasta caracteristica a activelor de
exploatare. In acest sens, societatea a achizitionat masini si utilaje performante, necesare
productiei.
Firma a făcut achizitii noi în perioada 2015-2018 in valoare de 266.500 RON. Astfel se
observa o cifră de afaceri la 30.03.2018 de 4.550.000 RON, comparativ cu aceeași perioadă a
anului 2017 când cifra de afaceri era egală cu 3.720.200 RON. Așadar, se observă o creștere a
acesteia cu 829.800 RON.
O altă categorie a activelor fixe o constituie activele în afara exploatării care nu
generează venituri. În această categorie intra și mobilierul și aparatura de birotică ce se afla în
proprietatea întreprinderii.

2. Situația clădirilor:
Firma S.C. MIRO S.R.L deține dreptul de proprietate asupra unei clădiri în care își
desfășoară activitatea economică.
3. Situatia mijloacelor de transport:
Firma are in proprietate autoturisme in valoare totala de 330.189,55 RON necesare
efectuarii transportului pentru administratie si materii prime astfel:
Tabelul nr.3. 1. Situația mijloacelor de transport ale S.C. MIRO S.R.L.
Mijloace de transport Cantitate Preț unitar Amortizare anuală

Volkswagen 1 25.652 8.250,02

Toyota 1 58.300 11.254,50

Autoutilitară 1 15.000 5.000

Semiremorca 2 7.000 2.000

Sursa: elaborată de autoare

27
4. Situatia terenurilor:
Intreprinderea nu are in proprietate terenuri.

Metoda activului net contabil se bazeaza pe urmatoarea formula:


ANC = ATC – DTC
Tabelul nr.3. 2. Situația bilanțieră a S.C. MIRO S.R.L.

VALOAREA VALOAREA
INDICATORI CONTABILĂ CORECȚII CORECTATĂ
1. Clădiri 345.000 12.400 357.000
2. Mijloace de transport 189.562 -10.455 177.107

3. Masini, instalatii si utilaje de


lucru 625.300 -15.400 609.900
4. Mobilier, aparatura birotica
si alte active corporale 16.500 -6.500 10.000
5. Imobilizari in curs 73.938 11.062 85.000
6. Total imobilizari corporale 1.250.300 - 1.239.007
7. Total imobilizari necorporale 4.957 -360 4.597
8. Total imobilizari financiare 4.976 - 4.976
9. TOTAL IMOBILIZARI 1.260.233 - 1.248.580
10. Stocuri 621.000 621.000
11. Creante 2.544.200 - 2.544.200
12.Cheltuieli inregistrate in
avans 1.100 -1.000 -100
13. Casa si conturi la banci 31.230 - 31.230
14. TOTAL ACTIVE
CIRCULANTE 3.197.530 -1.000 3.196.530
15. TOTAL ACTIVE 4.457.763 - 4.445.110
16. Datorii pe termen scurt 2.143.616 - 2.143.616
17. Datorii pe termen lung 2.177 - 2.177
18. TOTAL DATORII 2.145.793 - 2.145.793

28
19. ACTIV NET 2.311.970 22.215 2.289.755

unde: ANC – valoarea activului net contabil


ATC - valoarea activului total corectat
DTC - valoarea datoriilor totale corectate
Această metodă trebuie să nu ia în considerare “non-valorile” ce apar în bilanțul contabil,
respectiv cheltuielile efectuate în avans etc.
Evaluarea activelor necorporale
Toate activele necorporale au fost integral amortizate.
Tabelul nr.3. 3. Amortizarea activelor necorporale
Imobilizări necorporale Valoare contabila Amortizare
anuala
Cheltuieli de constituire 670 0
Concesiuni, licente, brevete, marci 4.520 0
comerciale

Evaluarea cladirii
Pornind de la valoarea de nou (cost de înlocuire brut) se estimează un nivel al deprecierii astfel
încat după deducerea acesteia valorile propuse să fie cât mai apropiate de un posibil preț de valorificare pe
piață. Opinia privind valoarea fiecarui obiectiv s-a stabilit pe baza documentației pusă la dispoziție de
către beneficiar și a observațiilor efectuate de către evaluator în cursul inspecției pe teren.

Cost de înlocuire(CIN) = Cost de înlocuire(CIB) – Depreciere(D)


Net Brut
Costul de înlocuire brut - reprezintă costul estimat pentru a construi, la prețurile curente de la
data evaluării, o cladire cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate, folosind materiale moderne,
normative, arhitectura și planuri actualizate.
Deprecierea – reprezintă o pierdere de valoare față de costul de reconstrucție ce poate să
apară din cauze fizice, funcționale sau externe.

Analizând oferta de piață în ceea ce privește construcția halelor pentru producție s-a constatat
că prețul pentru construcția unei hale a cărei marime este în jur de 1.000 m2 depășește 120.000 euro
(inclusiv TVA). Cursul euro fiind 1 EURO =4,7245. Durata de viață rămasă a clădirii este de 34 de
ani, iar durata de viață consumată este de 6 ani. Deprecierea fizică se estimează prin tehnica duratei
de viață consumate, iar cea economică se estimează prin compararea cu tranzacții de proprietăți
similare care suferă aceleași influențe negative, (fiind aplicate decotări suplimentare în așa fel încat
valorile finale estimate să se încadreze la nivelul valorilor de piață cunoscute – impactul crizei
economice care a afectat piața construcțiilor s-a resimțit în scăderea prețurilor la hale - scăderi de
prețuri importante au fost operate mai la toate materiale de construcţii cu procente cuprinse între

29
10%-30%). Deducând deprecierea totală din valoarea de reconstrucție a fiecărei clădiri rezultă
valoarea rămasă actuală – cost de înlocuire net.
CIB = 120.000*4,7245=566.940 RON
D = 6 ani/40 ani = 0,15
CIN = 566.940-19%*566.940 = 549.221,4 RON
Principalele tipuri de depreciere care pot afecta o clădire și cu care operează această metodă
sunt:
1. uzura fizică - este evidențiată de rosături, cazături, fisuri, infestări, defecte de structură etc.
Aceasta poate avea două componente - uzura fizică recuperabilă (se cuantifică prin costul de
readucere a elementului la condiția de nou sau ca și nou, se ia în considerare numai dacă costul de
corectare a stării tehnice e mai mare decât crețterea de valoare rezultată) și uzura fizică nerecuperabilă
(se referă la elementele deteriorate fizic care nu pot fi corectate în prezent din motive practice sau
economice);
2. neadecvare funcțională - este dată de demodarea, neadecvarea sau supradimensionarea
clădirii din punct de vedere a dimensiunilor, stilului sau instalațiilor și echipamentelor atașate. Se
poate manifesta sub două aspecte - neadecvare funcțională recuperabilă (se cuantifică prin costul de
înlocuire pentru deficiențe care necesită adăugiri, deficiențe care necesită înlocuire sau modernizare
sau supradimensionări) și neadecvare funcțională nerecuperabilă (poate fi cauzată de deficiențe date
de un element neinclus în costul de nou dar ar trebui inclus sau un element inclus în costul de nou dar
nu ar trebui inclus)
3. depreciere economică (din cauze externe) - se datorează unor factori externi proprietății
imobiliare cum ar fi modificarea cererii, utilizarea proprietății, amplasarea în zonă, urbanismul,
finanțarea, etc.
În situația clădirii din cadrul obiectivului care face obiectul prezentei evaluări a fost
determinată o depreciere complexă uzura fizică + depreciere din cauze externe.
Imobilizarile financiare si cele necorporale rămân constante, iar imobilizarile în curs vor
crește ajungând la valoarea de 480.000 RON, deoarece acestea se vor finaliza în scurt timp.
Evaluarea mijloacelor de transport
Se evaluaeză ca și în cazul imobilizărilor corporale folosindu-se metoda costului net de
înlocuire.
Tabelul nr.3. 4. Evaluarea mijloacelor de transport
Mijloace de Durata de Ani Valoarea de
Cantitate Preț unitar
transport viață amortizați piață
Toyota leasing 1 37.780 4 1 30.000
Toyota 1 61.117 5 2 48.000
Semiremorca 2 6.000 6 4 4.500
Autoutilitara 39.000
1 53.686 5 3
Peugeot Boxer
Autoturism Nissan 1 35.782 5 2 28.500
Alte mijloace 1 7.350 5 4 6.800

30
transport
Total 229.620 172.300

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale = 30.000


CIN = 35.000-4/5*35.000 = 7.000
Mijloace fixe Nr. Bucati
Valoarea justă malaxoare=10.000
Malaxoare 275
Valoarea contabilă=15.000
Cuptoare 13
Indice = 10.000/15.000 = 0.67
Divizoare aluat 38
Mașini de modelat 28
Valoare mijloace fixe = 450.930 * 0.67
Dospitoare 7 Valoare mijloace fixe = 302.123
Mașini de feliat 3
Mașini de activelor
Evaluarea ambalat circulante
6
Echipmente
Stocurile de materii prime4sunt evaluate în continuare la costul istoric.
frigorificefinite vor fi vândute în proporție de 100%, deoarece societatea lucrează pe baza contractelor în
Produsele
Cernătoare 2

3.2 Abordarea pe bază de venit

CMPC = CKpr x % Kpr + CD x (1 – % Kpr) x (1 - Ci)


CMPC = 25% * 40% + 30%*60%*(1-16%)
CMPC = 25.5%
unde:
CD = costul datoriilor
CKpr = costul capitalului propriu
% Kpr = ponderea capitalurilor proprii în total surse de finanțare
Ci = cota de impozit pe profit
Costul capitalului propriu reprezintă acea rată de rentabilitate pe care trebuie să o
realizeze o firmă astfel încât să mențină valoarea afacerii. Dacă rata rentabilității este mai mică
decât costul de oportunitate atunci valoarea afacerii scade, iar dacă rata rentabilității este
superioară costului de oportunitate atunci valoarea afacerii crește.
Pentru determinarea costului capitalului propriu pot fi folosite 3 metode:
1. Modelul Capital Assets Pricing Model CAPM (pentru firmele cotate)
2. Abordarea tradițională
3. Abordarea pentru întreprinderi necotate
În cazul întreprinderii subiect a fost utilizată abordarea pentru întreprinderi necotate,
deoarece societatea nu este listată la bursă.

31
În cazul firmelor necotate estimarea costului capitalului este mult mai dificilă. În mod
fundamental abordarea se bazează pe principiul că la un risc mai mare investitorii așteaptă o
rentabilitate mai ridicată, doar că aici nu ne putem baza pe informații istorice de pe piață. ci doar
pe o judecată ce permite transformarea informațiilor calitative (rezultate din diagnosticul firmei)
în informații cantitative ce vor permite estimarea costului capitalului.
Sunt cunoscute mai multe modele empirice (Abordarea Campbell, Mauguire etc.), care
pornesc de la rata rentabilității fără risc și adaugă o primă de risc pe care și-o asumă investitorul
ce plasează capitalul într-o anumită investiție.
Pentru societatea S.C. MIRO S.A am calculat costul capitalului propriu conform
modelului propus de Henry Mauguire, care presupune folosirea a doi parametri:
 Rata pură (respectiv rata rentabilității fără risc, determinată pe baza randamentului
obligațiunilor de stat pe termen lung);
 Prima de risc.
Se poate reține o rată pură înainte de impozit de 7 – 10%, respectiv o rată de 5-7% după
impozit.
Prima de risc se aplică la rata rentabilității fără risc (Rf) și se încadrează uzual în limitele
50% și 100% pentru riscuri considerate medii și 100% - 150% pentru riscuri ridicate.
Randamentul Rf se consideră 10%, iar prima de risc 150%.
CKpr = Rf + Rf*prima de risc
CKpr = 10% + 10%*150% = 25%

Capitalul împrumutat reprezintă datoriile făcute de o întreprindere, pe o anumită


perioadă de timp și la un anumit cost (rata dobânzii) stabilit prin contract, cu drept de plată
preferențial față de costul capitalului propriu. Cel mai uzual, o firmă utilizează creditele bancare
și emisunea de obligațiuni pentru a atrage capital împrumutat în finanțarea activității.
CD = d (1 – Ci) = 35% * (1-16%) = 30%
Unde: CD = costul datoriilor (creditelor);
d = rata dobânzii; (35%)
Ci = cota de impozit pe profit.

32
Capitolul 4. Reconcilierea valorii finale si stabilirea opiniei evaluatorului

1. ABORDAREA BAZATĂ PE ACTIVE (COST) :


𝑽𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑬 = 2.104.790 RON

2. ABORDAREA PE BAZĂ DE VENIT :


VCFW= 2.571.801 RON

În urma evaluării, efectuată în cursul lunii martie, care a avut la bază datele contabile de
la 31.12.2017, și având la bază Standardele Internaționale de Evaluare, noi, evaluatorii, am ajuns
la concluzia că valoarea de piață a întreprinderii S.C. MIRO S.A. este de 2.571.801 RON.
Evaluatorii, conform judecății profesionale, au ales ca metodă cea mai reprezentativă
metoda Discounted-Cash-Flow, deoarece societatea evaluată se caracterizează prin stabilitate
economico-financiară și dorește să se dezvolte în următorii ani. De asemenea, s-au luat în
considerare și următorii factori: posibilitatea acestei firme de a genera profit și în viitor,
continuitatea activității și viabilitatea societății.

Concluziile faptelor principale și a datelor importante

La baza evaluării au stat o serie de ipoteze/ipoteze speciale, asumate de către evaluator pe


durata realizării evaluării şi raportării valorii, prezentate în cele ce urmează:
Ipoteze:
 Prezentul raport este întocmit la cererea solicitantului/proprietarului și în scopul
precizat;
 Raportul de evaluare a fost realizat în ipoteza în care dreptul de proprietate este
valabil, tranzacționabil și neafectat de nici o sarcină;
 Informațiile furnizate de terțe părți sunt considerate de încredere, dar nu li se
acordă garanții pentru acuratețe;
 Evaluatorul nu a verificat în mod special autenticitatea actelor și documentațiilor
prezentate și nu a făcut alte investigații privind statutul juridic al bunurilor;
 Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al
stării bunurilor, astfel de informații depășind sfera acestui raport și/sau calificarea evaluatorului;
 Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea pentru factorii economici, fizici și de
altă natură, care pot apărea ulterior evaluării și care pot modifica valoarea bunurilor, față de
opiniileprezentate în acest raport;
 Evaluatorul a inspectat personal bunurile, în limita posibilităților de deplasare și a
orizontului vizual;
 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de
evaluare au fost rezonabile în lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

33
 Metodele de evaluare au fost aplicate în limita informațiilor obținute de pe piața
locală de oferte/tranzacții cu proprietăți similare sau comparabile, din diverse surse;
 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii numai informațiile pe care le-a avut la
dispoziție, el nefiind responsabil pentru lipsa altor informații care pot influența valoarea și care
nu au fost puse la dispoziție de către beneficiar;
 Evaluarea a fost făcută pentru toate bunurilepatrimoniale supuse procedurii de
lichidare la momentul inspecției, in ipoteza legalității complete a edificării lor si a obligațiilor
legale ce ii revin proprietarului;
 Documentațiile tehnice se presupun a fi corecte;
 Rezultatele și informațiile cuprinse în interiorul lucrării se consideră a fi corecte,
chiar dacă redactarea nu a reținut întotdeauna integral, detaliile metodologiei de evaluare care au
condus la estimările evidențiate.
Condiții limitative:
 Informațiile considerate se bazează pe valorile înscrise în documentele puse la
dispoziția evaluatorului de către solicitant/proprietar;
 Bunurile au fost estimate ținând cont de informațiile obținute de evaluator de la
proprietar, fiind considerate de buna credință. Estimare realizată in ipoteza respectării obligațiilor
legale ce ii revin proprietarului, acesta urmând a efectua toate demersurile necesare intrării in
legalitate deplina.
 Valorile estimate în euro sunt valabile atât timp cât condițiile în care s-a realizat
evaluarea (starea pieței, nivelul cererii şi ofertei, inflație, evoluția cursului de schimb etc.) nu se
modifică semnificativ;
 Angajarea în evaluare şi onorariul pentru această lucrare nu depind de raportarea
unor rezultate predeterminate, de mărimea valorii estimate sau de o concluzie favorabilă
clientului; În niciun caz, cuantumul despăgubirilor ce ar putea fi datorate de evaluator în baza
răspunderii civile ca urmare a nerespectării sau a îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor
prevăzute în prezentul contract nu poate depăși onorariul încasat. Evaluatorul nu va fi ținut
răspunzător pentru eventuale daune cauzate clientului sau oricărui terț ca urmare a folosirii
informațiilor cuprinse în rapoartele întocmite de evaluator. În nici un caz, sumele ce urmează a fi
plătite cu titlu de despăgubire nu pot depăși suma ce urmează a fi plătită cu titlu de tarif pentru
serviciile prestate;
 Evaluatorul a obținut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte
si de încredere dar nu se asumă nicio responsabilitate în cazul în care acestea s-ar dovedi a fi
incorecte;

34

S-ar putea să vă placă și