Sunteți pe pagina 1din 12

Evaluarea curriculumului la disciplina Matematică

Curriculum gimnazial
Clasele VII - IX

Indicatorii Întrebările evaluative Constatări și recomandări


1.1. Racordarea curriculumului 1.1.1. Curriculumul proiectat este în acord cu
cu cadrul legislativ existent. cadrul legislativ existent?
1.1.2. Curriculumul este în acord cu
politicile/paradigmele educaționale În curriculum nu sunt evitate contaminările ideologice și
adoptate?
discriminările de ordin rasial,etnic,de gen sau judecățile
1.1.3. În curriculum sunt evitate preconcepute privind grupuri de favorizate.
contaminările ideologice și discriminările de
ordin rasial,etnic,de gen sau judecățile
preconcepute privind grupuri de favorizate?
1.1.4. În componenta Preliminarii sunt
prezente aspecte de racordare a
curriculumului cu politicile educaționale
adoptate, cu necesitățile dezvoltării
curriculare.
1.2. Adecvarea curriculumului 1.2.1. Curriculumul este adaptat contextului Curriculum are un context profesional în care au fort pregătite
la contextul profesional în care profesional în care au fost pregătite cadrele cadrele didactice
au fost pregătite cadrele didactice?
didactice.
2.1. Informarea beneficiarilor 2.1.1. A fost satisfăcută nevoia de informare a
privind modul de implementare tuturor categoriilor de actori și beneficiari?
a curriculumului. 2.1.2. Programul de aplicare a
curriculumului la toate nivelurile are acordul
tuturor actorilor implicați?
2.1.3. Finalitățile educaționale sunt
cunoscute de toți participanții?
2.1.4. Conținutul curriculumului este
cunoscut de elevi și părinți?
3.1. Reprezentativitatea și 3.1.1.Finalitățile disciplinei
legitimitatea finalităților în școlare(competențele specifice, sub-
relație cu concepția disciplinei competențele ) reflectă adecvat finalitățile
generale (competențele-cheie și competențele
și specificul ariei curriculare.
transdisciplinare) ale ciclului de învățământ?
3.1.2.„Ancorele educaționale” ale disciplinei
se regăsesc transparent, fezabil și
reprezentativ în formulările finalităților?
3.2. Reprezentativitatea și 3.2.1.Competențele specifice reflectă adecvat Au fost definite opt competenţe cheie reprezentând o combinaţie de
legitimitatea finalităților în specificul domeniului științific, tehnologic și cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care sunt considerate necesare
relație cu domeniul de cultural care fundamentează disciplina pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevului, incluziunea
școlară? socială .
referință.
3.2.2.Sub-competențele sunt consoane cu
competențele specifice?
3.3.Rigoarea științifică, 3.3.1.Conținuturile reflectă adecvat stadiul de Conținuturile orientează spre formarea personalităţii elevului din
relevanța culturală și dezvoltare a științelor? perspective disciplinei Matematică.
actualitatea informațiilor. 3.3.2.Selecția conținuturilor relevă absența Realizarea lor concretă derivă din activitatea didactică perma-nentă
erorilor și a ambiguităților științifice, a a profesorului, constituind un element implicit al acesteia.
valorilor culturale îndoielnice sau a
cunoștințelor perimate?
3.3.3.Conținuturile selectate sunt
semnificative și relevante?
4.1. Respectarea structurii 4.1.1.În curriculum sunt prezente scheme Nu sunt prezente scheme conceptuale, dar conceptul are loc în
logice a științelor, conceptuale, are loc o abordare a științei ca abordarea științei ca proces și produs.
tehnologiilor, a domeniului. proces și ca produs?
Astfel, metodica predării matematicii are ca obiect studierea
4.1.2.În componenta Concepț ia didactică a
disciplinei sunt prezente aspectele specifice legităţilor şi conturarea celor mai eficiente modalităţi utilizabile în
disciplinei și curriculumului la disciplină procesul de predare – învăţare - evaluare al acestei discipline. Ea
(concepte fundamentale, algoritmi de încorporează achiziţii din domeniul matematicii, pedagogiei,
implementare, principii, sisteme de valori și psihologiei, sociologiei, statisticii, care au o semnificaţie de natură
atitudini, descifrări semnificative)? metodică.
4.1.3.Concepția didactică a disciplinei
-pe prim plan trec nevoile, interesele, aspiraţiile elevului;
reflectă principiile curriculumului modern: - învăţarea disciplinelor devine importantă numai în măsura în care
- centrarea pe elev; conţinuturile respectă cerinţele celui care învaţă;
-conţinuturile sunt decupate din diverse discipline şi trebuie predate
- centrarea pe competențe;
- formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite
- centrarea pe învățarea activă;
- centrarea pe interdisciplinaritate; prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională;
- centrarea pe succes etc. -dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea
4.1.4.Concepția didactică a disciplinei diferitelor limbaje specializate ;
corelează cu politicile educaționale și - dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de
curriculare? integrarea în mediul social;

4.2. Extensiunea finalităților. 4.2.1.Sunt necesare dezvoltări ale Competențile specific în curriculum a un rol reglator deosebit de
competențelor specifice sau completări cu noi important în noul context al dezvoltării învăţământului
tipuri de competențe specifice? preuniversitar și complectării cu noi tipuri de competențe nu este
nevoie. Nici restrângerea saureformularea nu este nevoie.
4.2.2.Sunt necesare restrângeri, reformulări
ale competențelor specifice?
4.3. Volumul finalităților. 4.3.1.Numărul competențelor specifice Cele opt competențe pentru ciclu gimnaziul este rațional și accesibil
stabilit pentru treptele de învățământ este elevilor.
rațional, accesibil elevilor?
4.4. Variabilitatea finalităților. 4.4.1.Competențele specifice sunt în Descrierea competenţelor cheie pe niveluri (elementar, funcţional şi
concordanță cu competențele-cheie și centrarea pe competenţe ca element organizator central al
competențele transdisciplinare? programelor şcolare specifice profesional şi tehnic şi pentru cel
4.4.2.Finalitățile acoperă un spectru variat vocaţional, competenţele cheie sunt în concordanţă cu statutul pe
de achiziții școlare specifice disciplinei? care acesta îl are în planul-cadru de învăţământ .
Competențile specific au la bază dezvoltarea atitudinei, valorifică
4.4.3.Sunt competențe specifice ce dezvoltă disponibiăi creativă.
atitudini, valorifică disponibilități creative?
4.5. Calitatea standardelor de 4.5.1.Standardele sunt adecvate în raport cu Standardele propuse au în vedere competenţele/capacităţile necesare
eficiență a învă-țării competențele specifice? de formare-evaluare prin fiecare disciplină şcolară. Obiectivul de
disciplinei. 4.5.2.Standardele sunt suficiente, complete în bază al standardelor elaborate este de a le permite şcolilor să sprijine
raport cu sub-competențele? dezvoltarea unor copii fericiţi şi bine-educaţi, capabili să se implice
în procesul de învăţare.
4.5.3.Sunt necesare dezvoltări ale Standardele au caracter multiaspectual, vizînd elementele de bază
standardelor sau completări cu noi tipuri de
ale procesului educaţional – predarea, învăţarea şi evaluarea – toate
standarde?
4.5.4.Sunt necesare restrângeri, reformulări contribuind la asigurarea unei educaţii de calitate.
ale standardelor? Standartele nu necesităre strîngerii, reformării
5.1. Continuități, 5.1.1.Sunt conservate competențele specifice În prezent, în cadrul Învățământului este dezvoltată o linie de
discontinuități între pentru fiecare ciclu de învățământ? inovaţie educaţională, competenţelor generale şi specifice din
competențele specifice a 5.1.2.Competențele specifice au dezvoltări programele şcolare. Mutaţia calitativă a depăşit simplul nivel
ciclurilor de învățământ. calitative de la un ciclu la altul? semantic, oferind un grad de precizie mai mare .

5.2. Calitatea sub- 5.2.1.Sub-competențele sunt reprezentative, Organizarea procesului instructiv este realizatăîn contextul
competențelor în relație cu esențiale față de competențe? dezvoltării sub-competenţelor specifice disciplinei prin dezvoltarea
compe-tențele specifice. 5.2.2.Sunt omisiuni sau încadrări ilegitime integrată a aspectelor sale dominante.
ale sub-competențelor?
5.2.3.Sunt necesare dezvoltări ale sub-
competențelor sau completări cu noi tipuri de
sub-competențe?
5.2.4.Sunt necesare restrângeri ale sub-
competențelor?
5.3. Calitatea definirii 5.3.1.Competențele specifice sunt formulate Competențile specifice sunt formulat în termeni de profil de formare
finalităților disciplinei. în termeni specifici, lipsiți de ambiguitate? vizat, precum şi finalităţile sistemului educaţional dar şi printr-o
5.3.2.Sunt necesare reformulări ale metodologie didactică specifică.
competențelor specifice?
5.3.3.Sub-competențele sunt formulate în
termeni concreți, „măsurabili”, lipsiți de
ambiguitate?
5.3.4.Sunt necesare reformulări ale sub-
competențelor?
5.4. Dezvoltarea sub- 5.4.1.Sub-competențele au dezvoltare Subcompetenţe, sugestii de conţinuturi, activităţi de învăţare şi
competențelor în succesiunea continuă pe parcursul anului de studii și în evaluare.Scopul major a subcompetenţe este formarea
anilor de studii. succesiunea anilor de studii? 5.4.2.Sub- şi dezvoltarea la elevi a orientarea discursului didactic
competențale au dezvoltări calitative și spre dezvoltarea continuă a abilităţilor şi transformarea.
creșteri ale gradului de complexitate de la un
an de studiu la altul?
5.4.3.Au loc creșteri cantitative în sistemul de
sub-competențe?Are loc o multiplicare a sub-
competențelor?
5.5. Sistematica sub- 5.5.1.Sub-competențele se articulează Subcompetenţele sunt corect definite și îndeplinesc următoarele
competențelor. coerent, pe orizontală, la nivelul fiecărui an stimulari a potenţialului fiecăruielev și dezvoltarea creativităţii la
de studiu? studierea disciplinei.
5.5.2.Sub-competențele se articulează
coerent, pe verticală, în succesiunea anilor
de studii?
5.5.3.Sub-competențele corelează cu
dezvoltarea operațională a conceptelor
(capacităților)?
5.6. Concordanța 5.6.1.Sunt relaționate logic și metodologic Competenţelor specifice li se asociază prin programă unităţi de
conținuturilor cu finalitățile conținuturile cu competențele specifice? conţinut logic și metodologic, de a formula şi de a rezolva probleme
disciplinei. 5.6.2.Sunt relaționate logic și metodologic pe baza relaţionării cunoştinţelor din ansamblu logic şi unitar de
conținuturile cu sub-competențele? cunoştinţe şi activităţi de învăţare.
5.6.3.Sunt necesare completări sau eliminări
în lista conținuturilor?
6.1. Gradul de acoperire a 6.1.1.Sub-competențele acoperă domeniul Structura interioară a competenţelor ca finalităţi: cunoştinţe,
principalelor categorii de sub- cognitiv - cunoștințe, capacități, deprinderi, abilităţi, atitudini, deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie
competențe. abilități? toţi elevii pentru împlinirea şi transdisciplinare, care acoperă şi
depăşesc sfera cognitivă.
6.1.2.Sub-competențele acoperă domeniul
afectiv – interese, atitudini, valori?
6.1.3.Sub-competențele acoperă domeniul
psihomotor – comportamente psihomotorii?
6.2. Volumul cunoștințelor. 6.2.1.Unitățile de conținut corespund Unitațile de conținut corestunt structurii disciplinei și unume pentru
structurii disciplinei respective? dezvolarealogică a elevilor.
Curriculumul modernizat de matematică pentru în cadru conceptual,
6.2.2.Unitățile de conținut sunt grupate structural.Competenţe, conţinuturi și activităţi de învăţare și
artificial sau pun accent pe dezvoltarea evaluare în corelaţia transdisciplinară-interdisciplinară
progresivă a conceptelor/noțiunilor? (eșalonarea optimă a coţinuturi se recomandă să se studieze
6.2.3.Criteriile de eșalonare a conținuturilor și criteriile(condiţiile) de paralelism și perpendicularitate.
sunt respectate?
6.2.4.Există o solicitare excesivă a
cunoștințelor(conceptelor) prevăzute prin
conținuturile curriculare?
6.3. Accesibilitatea conținutu- 6.3.1.Conținuturile sunt selectate și
rilor. organizate în funcție de potențialul de
învățare și de nivelul general de pregătire al
elevilor?
6.3.2.Sunt prevăzute în curriculum
conținuturi diferențiate pentru elevi cu
interese speciale și capabili de performanțe
superioare?
6.3.3.În ce măsură coincide gradul de
accesibilitate cu gradul de detaliere a
conținuturilor?
6.4. Concordanța 6.4.1.Sunt relaționate logic și metodologic Continuturile curriculare - profesor scoala document online. Se
conținuturilor cu competențele conținuturile cu competențele? refera la selectarea și organizarea continuturilor pe criterii si
și sub-competențele. metodologii, uman și social; lingvistic și literar; matematic; moral;
6.4.2.Sunt relaționate logic și metodologic fizic; stiintific; spiritual tehnologic.
conținuturile cu sub-competențele? Competenţele, în calitatea lor de finalităţi microstructurale,
6.4.3.Sunt necesare completări sau eliminări determinate ca răspuns la nevoile practicii actuale şi valabile la
în lista de conținuturi? scara întregului proces de instruire, exprimă şi dimensiunea socială
a educaţiei, astfel încît absolvenţii înzestraţi cu competenţe
6.4.4.Volumul unității de conținut constituie o funcţionale vor rezolva cu succes unele probleme din viaţa
sursă adecvată pentru atingerea finalităților cotidiană.
curriculare?
6.5. Relevanța pragmatică a 6.5.1.Conținuturile au valoare practică și Conținuturile din curriculum sunt construit pe o axă principală: de la
conținuturilor. sunt semnificative pentru formarea elevului? teorie la practică. Orice teorie devine sterilă dacă nu este însoţită de
6.5.2.Există conținuturi cu valoare practică o practică ce îi poate confirma o valoarea. Stadiile semnificative în
redusă? procesul de învăţare şi formare a personalităţii copilului.

6.5.3.Conținuturile orientează la formarea


anumitor competențe pentru a fi atinse?
6.6.Specificarea activităților de 6.6.1.Sunt relaționate metodologic activitățile Intre activitățile de învățare și competențe specifice există o legătură
învățare cu finalitățile. de învățare cu competențele specifice și sub- care dă posibilitatea să fie pe înțelesul elevului.
competențele?
6.6.2.Sunt activitățile de învățare
reprezentative pentru finalitățile cu care sunt
în relație?
6.6.3.Sunt necesare completări sau eliminări
în lista activităților de învățare?
7.1. Valoarea și poziționarea 7.1.1.Fiecare competență transdiciplinară
finalităților. are valoare,este semnificativă și se află la un
nivel de dezvoltare adecvat vârstei elevilor
cărora li se adresează?
7.1.2.Fiecare competență specifică are
valoare,este semnificativă și se află la un
nivel de dezvoltare adecvat vârstei elevilor
cărora li se adresează?
7.1.3.Fiecare sub-competență are
valoare,este semnificativă și se află la un
nivel de dezvoltare adecvat vârstei elevilor
cărora li se adresează?
7.1.4.Sunt necesare redistribuiri ale
competențelor transdisciplinare,
competențelor specifice în succesiunea
anilor de studii?
7.1.5.Sunt necesare redistribuiri ale sub-
competențelor în succesiunea anilor de
studii?
7.1.6.Sunt necesare redistribuiri ale sub-
competențelor în succesiunea temelor în
cadrul fiecărui an de studii ?
7.2. Relevanța pragmatică a 7.2.1.Conținuturile au valoare practică, sunt
conținuturilor. semnificative pentru existența cotidiană a
elevilor?
7.3. Esențialitatea 7.3.1.Sunt prezente informații esențiale, În curriculum sunt prezente diferite informații care îl ajută pe
informațiilor, accentuarea concepte fundamentale ce contribuie la profesor, care la rândul său contribuie la dobândirea cunoștințelor și
cunoștințelor cu valoare dobândirea cunoștințelor cu valoare formarea capacităților elevilor.
aplicativă și la formarea capacităților de
aplicativă și capacitate de
transfer?
transfer.
7.3.2.Sunt evitate excesele de date factuale,
istorice, descriptive și informații
redundante?
7.3.3.Sunt prezente informații ce contribuie la
transferul cunoștințelor în diverse domenii,
inclusiv, în domeniul cotidian?
7.3.4.Este realizată corelarea între
curriculumul la disciplină și curricula la
disciplinele din aria curriculară și din alte
arii, cu care disciplina are tangențe?
7.4. Valoarea motivațională. 7.4.1.Conținuturile sunt de natură să Între cunținuturi curriculumului exită o legătură cu alte discipline
declanșeze și să susțină motivația epistemică care declanșează motivația epistemică și culturală.
și culturală, gustul pentru lectură și
extinderea orizontului de cunoaștere ale
elevilor?
7.5.Învățarea și diferențele 7.5.1.Exemplele de activități de învățare Exemplele de activitate de învățare fac referințe la tratarea
individuale. prevăzute fac referințe explicite la tratarea diferențiată a elevilor.
diferențiată a elevilor (interese, capacități,
abilități, măsuri de îndrumare diferită)?
7.6. Structuri integralizate. 7.6.1.Conținuturile prevăd abordări Abordări multi-/pluridisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare
multi-/pluridisciplinare, interdisciplinare, mai aprofundate în curriculumul proiectat trebuie să fie mai
transdisciplinare? aprofundat. Afi de dorit să fie dat câte un exemplu.
7.6.2.Sunt necesare abordări
multi-/pluridisciplinare, interdisciplinare,
transdisciplinare mai aprofundate în
curriculumul proiectat?
7.6.3.Există unități de conținut care
favorizează conexiuni intra- și
interdisciplinare?
8.1. Fezabilitatea finalităților. 8.1.1.Competențele transdisciplinare sunt Competențile trandisciplinare și subcompetențele sunt realizabile
realizabile în relație cu potențialul de conform fârstei elevului.
învățare și cu vârsta elevilor?
8.1.2.Competențele specifice ale disciplinei
sunt realizabile în relație cu potențialul de
învățare și cu vârsta elevilor?
8.1.3.Sub-competențele sunt realizabile în
relație cu potențialul de învățare și cu vârsta
elevilor?
8.2. Învățarea și finalitățile 8.2.1.Au exemplele de activități de învățare Sunt date activități de învățarea pentru competențele și sub-
educaționale. reprezentative pentru competențele și sub- competențele prevăzute.
competențele prevăzute?
8.2.2.Au activitățile de învățare valoare
funcțională?
8.3. Promovarea învățării 8.3.1.Exemplele de activități de învățare În curriculum sunt indicate surse bibliografice referitoare la
active. ilustrează activități de natură să solicite promovarea învățării active. Sunt accentuate strategiile și
participarea activă a elevilor (angajare în tehnologiile de promovare a învățării active.
sarcină, efort intelectual, independență)?
8.3.2.Sugerează activitățile de învățare
folosirea de metode variate în spiritul
didacticii moderne?
8.3.3.În componenta Strategii
didactice:orientări generale sunt accentuate
strategiile și tehnologiile de promovare a
învățării active?
8.3.4.În curriculum sunt indicate surse
bibliografice referitoare la promovarea
învățării active?
8.4. Învățarea și accesibilitatea. 8.4.1.Exemplele de activități de învățare sunt Sunt realizabile conform vârstei elevului.
adaptate vârstelor elevilor, se situează în faza
proximei dezvoltări, solicită un efort
rațional?
8.4.2.În componenta Strategii
didactice:orientări generale sunt accentuate
strategiile și tehnologiile didactice ce
contribuie la majorarea accesibilității
învățării?
8.5. Învățarea și integrarea 8.5.1.Exemplele de activități de învățare
mijloacelor moderne în prevăzute fac trimiteri și la mijloace de
procesul de învățare. învățământ adecvate?
8.5.2.Apar sugestii de integrare a noilor
tehnologii informaționale și de comunicare
(computer, internet etc.)?
8.5.3.În componenta Strategii didactice:
orientări generale sunt accentuate
modalitățile de integrare a noilor tehnologii
în procesul învățării?
8.5.4.În curriculum sunt indicate surse
bibliografice referitoare la integrarea noilor
tehnologii în procesul învățării?
8.6. Învățarea și evaluarea 8.6.1.Exemplele de activități de evaluare
rezultatelor școlare. prevăzute în curriculum sunt relevante?
8.6.2.Sunt prezente în curriculum aspecte
relevante (strategii, tehnologii) privind
specificul evaluării rezultatelor școlare la
disciplină?
8.6.3.Sunt prezente în curriculum aspecte
privind evaluarea finalităților specifice
disciplinei?
8.6.4.În componenta Strategii de evaluare
sunt prezente principiile evaluării
educaționale?
8.6.5.Curriculumul subliniază caracterul
integral al evaluării în procesul educațional
(predare-învățare-evaluare)?
8.6.6.Este necesară prezența în curriculum a
standardelor de eficiență a învățării
disciplinei?
8.6.7.Sunt prevăzute în curriculum criterii,
cerințe (norme ) privind aprecierea și notarea
elevilor la disciplina respectivă?
8.6.8.În curriculum sunt indicate surse
bibliografice referitoare la eficientizarea
evaluării rezultatelor școlare ale elevilor în
bază de competențe?
9.1. Atingerea finalităților. 9.1.1.Finalitățile urmărite prin Implimentarea curriculumului și a indicatorilor de performanță a
implementarea curriculumului la disciplina crescut gradul de motivare la elevi.
de studii au fost atinse?
9.1.2.Competențele formate prin
implementarea curriculumului vor fi efectiv
utilizate de către elevi?
9.1.3.Prin aplicarea curriculumului a crescut
gradul de motivare pentru învățare a
elevilor?
9.1.4.Indicatorii de performanță prevăzuți în
Standardele de eficiență au fost atinși?
9.2. Dezvoltarea cadrelor 9.2.1.Implementarea curriculumului a Implementarea curriculumului contribuit la conștientizarea nevoilor
didactice. contribuit la conștientizarea nevoilor de de dezvoltare profesională a cadrelor didactic.
dezvoltare profesională a cadrelor didactice?
9.2.2.Implementarea curriculumului
intensifică valorificarea competențelor
profesionale ale cadrelor didactice?
9.3. Asigurarea cu produse 9.3.1.Toate cadrele didactice sunt asigurate
curriculare. cu curriculumul la disciplină ?
9.3.2.Toate cadrele didactice sunt asigurate Nu este ghid de implementare pentru clasa VII.
cu ghidul de implementare a curriculumul la
disciplină ?
9.3.3. Ghidul de implementare a Ghidul de implimintarea corelează așteptările cadrului didactic.
curriculumul la disciplină corelează cu
așteptările cadrelor didactice privind
conștientizarea prevederilor curriculumului ?
9.3.4.Acțiunile complementare necesare
pentru implementarea curriculumului
(manuale, ghiduri pentru profesori, mijloace
didactice, suport didactic pentru evaluare la
disciplină etc.) au fost realizate în termeni În manualul clasei a VII și a VIII nu sunt unele teme din
calitativi previzionați? curriculum.
9.3.5.Manualele școlare repartizate prin
arendă la disciplină cores-pund prevederilor
curriculumului?
9.3.6.Calitatea manualelor la disciplină este
satisfăcătoare?
10.1. Structura curriculumului. 10.1.1.Structura este una rațională, Structura curriculumului este foarte bine rațională, compartimentele
componentele sunt coerente și structurate sunt adecvate și nu sunt necesare reformulări.
consecutiv?
10.1.2.Titlurile compartimentelor sunt
adecvate și contribuie la conștientizarea
esențelor acestora?
10.1.3.Sunt necesare reformulări,
redirecționări, restrângeri privind
compartimentele curriculumului?
10.2. Designul copertei. 10.2.1.Aspectul estetic al copertei este Aspectul estetic este acceptabil
acceptabil?
10.3. Designul paginilor. 10.3.1.Este acceptată plasarea în pagini a Toate materialele sunt plasate corect în pagină și nu sunt găsite
materialelor? greșeli de tipar.
10.3.2.Sunt prezente erori tehnice, greșeli de
tipar, plasări nereușite a materialelor în
pagini?

S-ar putea să vă placă și