Sunteți pe pagina 1din 6

Testare , BAC - 2014 BIOLOGIE, profil real

Barem de corectare

№ Puncte Barem Răspunsul aşteptat Notă


1 6 Răspunsul lipseşte – L; a) Populaţia – totalitatea indivizilor unei specii, care se aseamănă prin trăsături Pot fi prezentate şi
puncte Răspunsul incorect -0 puncte; morfologice şi fiziologice, determinate genetic, ocupă un anumit teritoriu în cadrul alte formulări ale
Pentru fiecare răspuns complet arealului speciei şi există relativ izolaţi de grupările similare de indivizi. definiţiilor corecte cu
– 3 puncte (din care 2 p. – Exemplu: populaţiile leilor, peştilor, insectelor, populaţiile umane….. exemplul
pentru elucidarea şi esenţei şi b) Organisme autochemotrofe – organisme, care ce are capacitatea de a sintetiza corespunzător.
1 p. pentru exemplul propus). substanţele organice folosind energia legăturilor chimice ale substanţelor neorganice
//chemosinteza // reacţiile de oxido-reducere.
Exemplu: Ferobacteriile, Sulfobacteriile, Nitrobacteriile…

2 10 Răspunsul lipseşte – L; Nu se admite altă


puncte Răspuns incorect - 0 puncte; № Criterii Ochiul Limba variantă de evaluare,
Pentru fiecare răspuns complet 1 Tipul Raza de lumină, Chimic, lichid dar pot fi prezentate şi
în careurile 1 şi 2- excitantului cuantul de lumină alte concretizări
cîte 1 punct; perceput (1p+1p) suplimentare.
2 Localizarea Epiteliul limbii // muguri Pentru careul 3 (B) –
Pentru careurile 3- celulelor senzitive Pe retină gustativi // papili gustativi, este suficient să fie
- pentru fiecare tip de celulă şi (1p+1p) de pe limbă… remarcată
funcţia respectivă – 3 Tipul celulelor a) Conurile - percep - Celulele senzitive sunt specializarea celulelor
cîte 1 punct; senzitive şi funcţia vederea în culori specializate în perceperea senzitive. Nu este
lor b) Bastonaşe - a)– dulce (vîrful limbii), obligatoriu descrierea
(2 p+4 p) percep vederea alb – b) sărat (lateral), minuţioasă a zonelor
negru // conturul c) acru (lateral spre limbii. Se admite
rădăcină), schema…
d) amar (mijlocul rădăcinii
limbii).
3 6 Răspunsul lipseşte – L; Nu se admite altă
puncte Răspuns incorect - 0 puncte; 1. …….. altele formează rizocarp. Corect : micoriza variantă de evaluare,
Pentru fiecare cuvînt corect 2. ……….are loc prin formarea gameţilor.
selectat prin subliniere – Corect: fragmentarea talului // formarea sporilor
1 punct; 3. ………primitive forme celulare ale vieţii.
Pentru fiecare substituire Corect : acelulare
corectă – 1 punct.
1
4 3 Răspunsul lipseşte – L; Triade : clasa – familia - reprezentant. Nu se acceptă
puncte Răspuns incorect -0 puncte; 1. Monocotiledonate – asteracee – usturoiul; gruparea altfel, decît
Pentru fiecare set corect – 2. Monocotiledonate –graminee – porumbul; cea prevăzută de
1 punct. 3. Dicotiledonate - compozite – floarea soarelui. algoritmul itemului.

5 9 Răspunsul lipseşte – L; Nu se admite altă


puncte Răspuns incorect – Comparaţia - Reptilii şi Păsări. Asemănări: variantă de evaluare,
0 puncte; 1. Cordate; 2. Vertebrate, schelet intern; dar pot fi prezentate şi
Pentru fiecare asemănare - 3. Circulaţia dublă, inima localizată ventral; alte răspunsuri
cîte 1 punct; 4. Sînge roşu, pigmentul hemoglobina; corecte.
Notarea criteriului deosebirii – 5. Sistem nervos cefalizat - encefal şi măduva spinării;
cîte 1 punct; 7. Respiraţie pulmonară; 8. Ovipare; 9. Au cloacă…. Dacă descrierea
Pentru deosebirile Deosebiri: deosebirilor nu
corespunzătoare – Şopîrla sură Criterii: Hulubul corespunde criteriului
cîte 1 punct. Piele modificată în solzi 1. Tegumentul Piele modificată în pine - răspunsul este
Tîrîre, membrele 2. Locomoţia Zborul, membrele anterioare apreciat cu 0 puncte.
localizate (specificul deplasării, modificate – aripi;
lateral membrele) Nu se acceptă
Compartimente tipice 3. Specificul structurii Guşa, stomac glandular şi trăsături
tubului digestiv muscular. Lipsa intestinului asemănătoare expuse
gros. prin negaţie.
Doi plaminii 4. Specificul Plămîni şi saci pulmonari
respiraţiei De exemplu „… ambii
Este vezica urinară 5. Sistemul excretor lipsa vezicii urinare reprezentanţi nu sunt
acoperiţi cu blană //
poichiloterme 6. Intensitatea Homeoterme nu au fecundaţie
metabolismului // externă…”
temp.corpului
Partea facială- maxilar 7. Specificul Partea facială - cioc din
superior, inferior, dunţi… scheletului cheratimină // lipsa dinţilor,
zimţi…
Nu au 8. Oase pneumatice Au oase pneumatice
Trei camere // circulaţia 9. Inima, circulaţia Patru camere//circulaţia
incompletă - sînge completă - sînge oxigenat
amestecat spre organe… spre organe…

2
6 7 Răspunsul lipseşte – L; A. Alge verzi: 3, 4, 6 ;
Fiecare cifră este selectată o dată, dar dacă sunt
puncte Răspuns incorect - 0 puncte; B. Alge roşii: 1, 5 ;
repetate unа sau mai multe cifre, din scorul
Pentru fiecare cifră corectă în C. Alge brune: 2, 7.
acumulat se scade 1 punct.
şir cîte –1 punct.
7 4 Răspunsul lipseşte – L; a) …meioza ; Răspunsul (d)- pentru
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; b) Celula a fost colectată din organele de reproduce – antera staminei // ovarul 1 punct, se admite
Pentru fiecare răspuns corect – pistilului scrierea unui organ…
1 punct. c) .. n= 16
d) Importanţa biologică a meiozei – constă în faptul că permite menținerea unui
număr identic de cromozomi la descendenți comparativ cu părinții, deci permite
păstrarea numărului de cromozomi caracteristici speciei de-a lungul generațiilor //
în rezultatul meiozei se formează gameţi „n”…care după fecundaţie duc la
restabilirea numărului „2n”…// Totodată, pe parcursul meiozei are loc
crossingoverul, şi recombinarea liberă a cromozomilor, care duce la o mai mare
varietate genetică.

8 8 Răspunsul lipseşte – L; a) A Dacă la sublinierea F


puncte Răspuns incorect – 0 puncte; b) A corectă, propoziţia
Pentru încercuirea variantei A c) F Proprietatea codului genetic, cînd un aminoacid este codat de mai mulţi scrisă este falsă, se
– 2 puncte; tripleţi-codoni, se numeşte universalitate. acordă numai 1 punct.
Pentru încercuirea variantei F - Corect : degenerare Nu se admit alte
1 punct; d) F ARN mesager, transportă aminoacizii la locul de sinteză a variante de verificare,
Pentru afirmaţia respectivă proteinelor. Corect : ARN de transport dar sunt posibile li alte
corectă- 1 punct. substituiri corecte.

9 6 Răspunsul lipseşte – L; Factorii evoluţiei.


puncte Răspuns incorect -0 puncte; Evoluţia lumii organice este determinată de diferiţi factori, clasificaţi după Nu se admite altă
Pentru sublinierea corectă în interacţiunea lor şi modul acţiunii asupra organismelor. Astfel: variantă de evaluare.
fiecare serie– cîte 1 punct.
Pentru fiecare exemplu corect a) …… ereditatea; Este obligatorie
în careurile tabelului – b) …. variabilitate ..; sublinierea.
cîte 1 punct. c) … lupta pentru existenţă ….;
d) … selecţiei naturale ….

3
e) Cîte un exemplu în careu: Pentru (e) por fi
Factorul Un exemplu de adaptare Un exemplu de adaptare acceptate şi alte
abiotic la plante la animale exemple veridice.
- căderea frunzelor // dimensiuni - Hibernarea// Stratul gros Important, să
mici// încetinirea proceselor lipidic la mamifere // corespundă adaptării la
Temperatur factorul abiotic
metabolice // Dehidratoarea Dehidratarea ţesuturilor //
a scăzută stipulat.
ţesuturilor; // Acumularea Creşterea presiunii osmotice
substanţelor crioprotectoare în în ţesuturi, etc..
organe.

10 8 Răspunsul lipseşte – L; a) Legenda pentru schema „Structura inimii la om”: Se admit diverse
puncte Răspuns incorect – 0 puncte; formulări corecte.
Pentru (a) completarea 1. atriul drept 6. valvula bicuspidă
legendei – 2. ventriculul drept 7. vena cavă / vena cavă superioară În răspunsul (b) este
7 puncte (fiecare structură 3. atriul stîng 8. artera pulmonară suficient stipularea
corect indicată – 1 punct); 4. ventriculul stîng 9. aorta prezenţei ţesutului
5. valvula tricuspidă 10. vene pulmonare excitoconductor nodal,
Pentru răspunsul corect (b) – care generează autonom
1 punct; b) În componenţa sa, inima conţine (pe lîngă ţesut muscular striat cardiac) şi ţesut impulsuri, transmise în
excitoconductor nodal, format din celule care generează şi conduc impulsuri în tot miocardul.
miocard, asigurînd automatismul ritmic al inimii. Ţesutul excitoconductor nodal
include : nodul sino-atrial, nodul atrioventricular. Fascicukl His şi reţeaua Purkinje.

11 7 Răspunsul lipseşte – L; 1. CS –b; Se evaluează fiecare răspuns. Dacă la răspunsurile


puncte Răspuns incorect - 0 puncte; 2. CM – c, d, e; unui şir CM corect sunt şi răspunsuri în plus, atunci,
Pentru fiecare răspuns corect – 3. CM – a, c, d. din punctajul acordat acestui şir, se scade 1 punct.
1 punct; La fel, se procedează şi cu al doilea şir CM, dacă
Pentru selecţiile în plus în şirul sunt înregistrate răspunsuri incorecte în plus.
CM – minus 1 punct.

4
12 10 Răspunsul lipseşte – L; IOIO-grupa I Gameţii pot fi scrişi şi
puncte Rezolvare greşită – 0 puncte; IAIA, IAIO-grupaII
B O H h
PP: ♀ I I Х Х x ♂ I I Х Y; B O H separat, dar poate fi
Pentru indicarea: IBIB, IBIO-grupa III Deoarece au un copil - IOIOХhY considerat suficient şi
- datelor problemei-1 punct;. scrierea corectă a
IAIB-grupa IV Gameţii ♀: IBХH , IBХh, IOХH, IOХh;
- sarcinii - 1 punct; gameţilor numai în
- formelor parentale feminine - ХH- sănătătos Gameţii ♂ : IBХH , IBY, IOХH, IOY; tabelul Penet.
1 punct; Хh- bolnav de
- formelor parentale masculine hemofilie Conform tabelului: Nu se depunctează,
1 punct; ♀- IBIOХHХh 16 ----------------------------------------------100 % dacă în tabel nu este
- gameţilor masculini-1 punct; ♂- IBIOХHY 3 băieţi gr. III,sănătoşi --- ------------------ X % delimitarea în - fetiţe,
- gameţilor feminini -1 punct; -------------------------- băieţei.
Pentru: X= (3 x 100): 16 = 18,75%
- completarea grilajului - F ? - IBI- ХHY Se admite răspunsul
1 punct; corect şi sub altă
- analiza datelor din grilaj - ♂ formulare.
IBХH IOХH IBY, IOY
1 punct; ♀
- calcule – 1 punct; IBХH IBIBХHХH IBIOХHХH IBIBХHY IBIOХHY Este obligatoriu –
- răspuns – 1 punct. III,sănăt. III,sănăt. III,sănăt. III,sănăt.. rezolvarea problemei
IBХh IBIBХHХh IBIOХHХh B B h
I I ХY IBIOХhY conform algoritmului.
III,sănăt.. III,sănăt.. III,hrmof. III,hemof.
IOХH IBIOХHХH IOIOХHХH B O H
I I Х Y IOIOХHY
III,sănăt. I, sănăt. III, sănăt.. I, sănăt..
IOХh IBIOХHХh IOIOХHХh B O h
I I ХY IOIOХhY
III,sănăt. I,sănăt. III,hemof. I,hemof.
fetiţe băieţei

Răspuns: Probabilitatea cuplului dat, de a avea un băiat de grupa a III-a


sangvină şi să nu fie bolnav de hemofilie (genotipul 1 IBIBХHY : 2 IBIOХHY) este de
18,75%

13 9 Răspunsul lipseşte – L; A. Adrenalina – este hormonul sintetizat de suprarenale, iar celelalte substanţe - Pot fi prezentate şi alte
puncte Răspuns incorect - 0 puncte; somatotropina, corticotropina, prolactina sunt hormoni sintetizaţi de către hipofiză. explicaţii logice.
Pentru fiecare cuvînt selectat
5
corect – 1 punct; B. Cornul secării - este o ciupercă parazită, celelalte - amiba, parameciul şi
Pentru fiecare explicaţie - euglena sunt protozoare.
cîte 2 puncte (din care 1 p.
pentru argumentarea selectării C. Ţesut cardiac – este un ţesut muscular., iar celelalte ţesuturi (ţesutul osos,
şi 1 p. pentru argumentarea cartilaginos şi adipos) reprezintă ţesuturi conjunctive.
grupării noţiunilor).
14 7 Răspunsul lipseşte – L; a) Osteoporoza este o patologie caracterizată prin reducerea densităţii substanţei Pot fi prezentate şi alte
puncte minerale osoase, asociată cu predispunerea osului la fractură în urma unui cauze cu măsuri de
Răspuns incorect - 0 puncte;
traumatism de mică intensitate sau în lipsa acestuia. profilaxie.
Pentru fiecare răspuns corect:
(a) – 1 punct;
b) Trei cauze posibile ale apariţiei osteoporozei şi profilaxia respectivă:
(b) - cauza – 1 punct; Obligatoriu - profilaxia
1. Pierderea de substanţă osoasă
- profilaxia – 1 punct. trebuie să corespundă
Profilaxie: Aport de calciu corespunzător la indicaţia medicului pentru fortificarea
cauzei şi să explice
oaselor
acţiunea pozitivă
2. Înaintarea în vîrstă
asupra organismului
Profilaxie: Alimentaţia corectă şi variată în produse alimentare ce conţin calciu şi
alte elemente minerale / Activităţi fizice
3. Maladii metabolice ereditare şi neereditare ale sistemului osos, urinar,
hormonal etc.
Profilaxie: Transplant de măduvă osoasă, tratament medicamentos etc.

TOTAL : 100 puncte