Sunteți pe pagina 1din 32

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

CLASA I
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I
ARIA CURICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
TIPUL DE CURRICULUM: nucleu
NR. ORE: 4 ore/săptămână
MANUAL SUPORT: Matematică şi explorarea mediului, clasa I (autori: Constanța Bălan, Corina Andrei, Cristina Voinea, Nicoleta Stan), Editura Didactică
şi Pedagogică S.A., București, 2018

Unitatea de învăţare: Recapitulare din clasa pregătitoare


Nr. de ore: 16
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Recapitulare 1.1 - exerciţii de utilizare a unor denumiri şi simboluri Resurse materiale:.; planşe
• Din nou la școală 1.2 matematice diverse, numărătoare, riglete,
• Figuri geometrice. 1.3 - exerciţii de scriere şi numărare cu pas indicat figurine, culori, coli albe,
Orientare spațială și 1.4 - exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu coli colorate,
localizări în spațiu 2.1 - exerciţii de identificare a unor forme geometrice Resurse procedurale:
• Mulțimi. Corespondență. 2.2 - exerciţii de sortare a unor obiecte, pe baza unui conversaţia, exerciţiul,
Anotimpuri 3.1 criteriu dat explicaţia, munca
• Numerele naturale 0 – 10 - exerciţii de rezolvare de probleme cu sprijin în independentă, învăţarea
• Numerele naturale 0 – 10. imagini date prin descoperire,
Plante și animale. Părți problematizarea,
componente. demonstraţia, jocul didactic
• Adunarea și scăderea Forme de organizare a
numerelor naturale în colectivului: activitate
concentrul 0 – 10. Pământul, frontală, activitate în
Soarele, Luna perechi, activitate-joc,
• Numerele naturale de la 0 activitate în grup şi
la 31. Forme și transfer de independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
energie.
• Exersăm pentru evaluare
• Evaluare iniţială 1.1 - exerciţii de scriere, ordonare şi comparare a Resurse materiale: fișă de Probă scrisă
1.2 numerelor naturale lucru.;
1.3 - exerciţii de identificare a figurilor geometrice Resurse procedurale:
1.4 - exerciții de identificare a elementelor intuitive ale munca independentă,
2.2 Pământului Forme de organizare a
3.1 - exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în colectivului:
5.2 imagini date activitate independentă

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 100


Nr. de ore: 12
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Recunoaşterea, 1.1 - reprezentarea numerelor de două cifre cu Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
formarea, citirea ajutorul numărătorii de poziţionare numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
şi scrierea - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc.) a
coli albe, coli colorate, - probe orale
numerelor numerelor din intervalul 0-100 Resurse procedurale: - probe practice
naturale de la 31 - scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
la 100 caietului de matematică munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un descoperire, problematizarea, - experimentul
număr demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-
Forme de organizare a
un număr (ex.: Coloraţi cifra zecilor cu roşu. colectivului: activitate frontală,
Scrieţi cu verde cifra unităţilor) activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Compararea şi 1.2 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
ordonarea 1.3 elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
numerelor comune, punerea în corespondenţă coli albe, coli colorate, colţul verde al - probe orale
naturale de la 31 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, clasei, grădina şcolii - probe practice
la 100 utilizând semnele <, >, = Resurse procedurale: - autoevaluarea
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
- compararea a două numere naturale mai mici conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
decât 100, atunci când acestea au acelaşi număr de munca independentă, învăţarea prin - experimentul
zeci/de unităţi, cu ajutorul mulţimilor de obiecte descoperire, problematizarea, - activitatea practică
sau al numărătorii de poziţionare demonstraţia, jocul didactic
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la Forme de organizare a
100 colectivului:
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor activitate frontală, activitate în
numere naturale prin compararea acestora două perechi, activitate-joc, activitate în
câte două grup şi independentă
- identificarea unor numere, situate într-un
interval dat (ex.: „Scrie trei numere mai mici
decât 25”)
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de
obiecte
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între
cardinalele a două mulţimi
- poziţionarea pe axă a unor numere date
• Numere pare, 1.2 - identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir
Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
numere impare 1.3 dat numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
- scrierea unui şir de numere pare/impare, avândcoli albe, coli colorate, grădina şcolii - probe orale
date limitele intervalului Resurse procedurale: - probe practice
conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
descoperire, problematizarea, - experimentul
demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Corpul 3.1 - realizarea unor colaje/desene care reprezintă Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
omenesc. corpul omenesc cu principalele părți componente numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
Scheletul ale scheletului mulaje, culori, coli albe, coli colorate - probe orale
- recunoaşterea părților componente ale Resurse procedurale: - probe practice
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
scheletului şi localizarea acestora folosind imagini conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
din atlase sau mulaje munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
descoperire, problematizarea, - experimentul
demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Organe interne 3.1 - realizarea unor colaje/desene care reprezintă Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
majore ale corpul omenesc cu principalele organe; numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
corpului - recunoaşterea organelor şi localizarea acestora mulaje, culori, coli albe, coli - probe orale
omenesc. folosind imagini din atlase sau mulaje; colorate, - probe practice
Localizare - identificarea pe propriul corp a zonelor unde Resurse procedurale: - autoevaluarea
sunt amplasate anumite organe conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
munca independentă, învăţarea prin - experimentul
descoperire, problematizarea, - activitatea practică
demonstraţia, jocul didactic
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate în
perechi, activitate-joc, activitate în
grup şi independentă
• Recapitulare 1.1 - exerciţii de scriere, citire, formare a numerelor Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
1.2 naturale de la 0 la 31 numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
1.3 - exerciții de comparare şi ordonare a numerelor mulaje, culori, coli albe, coli - probe orale
3.1 naturale de la 0 la 31 colorate, - probe practice
3.2 - exerciții de identificare a numerelor pare și a Resurse procedurale: - autoevaluarea
4.2 numerelor impare conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
- exerciții de observare a unor regularităţi din munca independentă, învăţarea prin - experimentul
mediul apropiat descoperire, problematizarea, - activitatea practică
- exerciții de identificare a importanţei energiei în demonstraţia, jocul didactic
viaţa omului Forme de organizare a
- exerciții de realizare de asociaţii între fenomene colectivului: activitate frontală,
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
şi cauzele posibile activitate în perechi, activitate-joc,
- realizarea unor colaje/desene care reprezintă activitate în grup şi independentă
corpul omenesc cu principalele organe
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini din atlase sau mulaje
• Evaluare 1.1 - scrierea şi formarea numerelor naturale de la 0 la Forme de organizare a colectivului - probă scrisă
1.2 31 - activitate independentă
1.3 - ordonarea şi compararea numerelor naturale de
3.2 la 0 la 31
- recunoaşterea organelor şi localizarea acestora
folosind imagini

Unitatea de învăţare: Adunarea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin
Nr. de ore: 18
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Adunarea și 1.1 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
scăderea de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită de numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
numerelor în numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, colţul verde al - probe orale
concentrul 0 - - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o clasei, grădina şcolii, - probe practice
10. Probleme mulţime dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot Resurse procedurale: - autoevaluarea
care se rezolvă atâtea elemente” conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
printr-o operaţie - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda munca independentă, învăţarea prin - experimentul
balanţei descoperire, problematizarea, - activitatea practică
- crearea unor probleme simple după demonstraţia, jocul didactic
imagini/desene/scheme date Forme de organizare a
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind colectivului: activitate frontală,
de la o tematică dată/de la numere date, de la activitate în perechi, activitate-joc,
imagini activitate în grup şi independentă
- modificarea unei probleme fără ca tipul de
problemă să se schimbe
- transformarea problemelor de adunare în
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
probleme de scădere şi invers
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică/desen
• Adunarea și 1.2 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
scăderea 1.3 obiecte sau prin operaţia inversă numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
numerelor în - evidenţierea proprietăţilor adunării coli albe, coli colorate, Resurse - probe orale
concentrul 0 - (comutativitate, asociativitate, element neutru), procedurale: - probe practice
10. Proprietățile fără precizarea terminologiei conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
adunării munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
descoperire, problematizarea, - experimentul
demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Alcătuirea unei 3.1 - stabilirea, prin observare, a principalelor Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
plante 3.2 structuri ale plantelor numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
- reprezentarea în desen a componentelor coli albe, coli colorate, colţul verde al - probe orale
principale ale plantei clasei, grădina şcolii - probe practice
- activităţi practice de întreţinere a spaţiului verde Resurse procedurale: - autoevaluarea
din curtea şcolii sau a colţului verde din clasă conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
- utilizarea unor unelte şi materiale de curăţare a munca independentă, învăţarea prin - experimentul
mediului (greblă, mănuşi de protecţie etc.) descoperire, problematizarea, - activitatea practică
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu demonstraţia, jocul didactic
privire la anumite atitudini şi comportamente Forme de organizare a
observate în mediul înconjurător colectivului:
- identificarea propriilor greşeli de comportament activitate frontală, activitate în
faţă de mediul înconjurător perechi, activitate-joc, activitate în
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
grup şi independentă
• Adunarea în 1.4 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: Matematică și - observarea
concentrul 0 – 1.5 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explorarea mediului, manual pentru sistematică
100. Adunarea 1.6 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor cls. I, planşe diverse, numărătoare, - probe orale
numerelor 5.2 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au riglete, figurine, atlase, mulaje, - probe practice
naturale acelaşi număr de elemente culori, coli albe, coli colorate, - autoevaluarea
formate numai - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a Resurse procedurale: - portofoliul
din zeci. elementelor unei mulţimi pentru determinarea conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - experimentul
cardinalului acesteia munca independentă, învăţarea prin - activitatea practică
- efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte descoperire, problematizarea,
sau prin operaţia inversă demonstraţia, jocul didactic
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind Forme de organizare a
de la o tematică dată/de la numere date, de la colectivului: activitate frontală,
imagini activitate în perechi, activitate-joc,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme activitate în grup şi independentă
• Rolul 3.1 - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor Resurse materiale: Matematică și - observarea
structurilor de 4.1 cu rolurile acestora explorarea mediului, manual pentru sistematică
bază la plante. 4.2 - realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa cls. I, Editura Didactică și - probe orale
Probleme care 1.6 unei plante/animal Pedagogică S.A.; planşe diverse, - probe practice
se rezolvă 5.2 - prezentarea unor fotografii/desene ale unor numărătoare, riglete, figurine, atlase, - autoevaluarea
printr-o singură plante în diferite etape de dezvoltare ale acestora mulaje, culori, coli albe, coli - portofoliul
operaţie - organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla colorate, colţul verde al clasei, - experimentul
dacă…?” grădina şcolii - activitatea practică
- crearea unor probleme simple după Resurse procedurale:
imagini/desene/scheme date conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind munca independentă, învăţarea prin
de la o tematică dată/de la numere date, de la descoperire, problematizarea,
imagini demonstraţia, jocul didactic
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Forme de organizare a
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) colectivului:
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete activitate frontală, activitate în
sau reprezentări simbolice perechi, activitate-joc, activitate în
- rezolvarea unor probleme după imagini date grup şi independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
reprezentare grafică/desen
• Adunarea 1.1 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: Matematică și - observarea
numerelor 1.2 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explorarea mediului, manual pentru sistematică
naturale 1.3 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor cls. I, Editura Didactică și - probe orale
formate numai 3.1 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au Pedagogică S.Aplanşe diverse, - probe practice
din zeci cu un 3.2 acelaşi număr de elemente numărătoare, riglete, figurine, atlase, - autoevaluarea
număr natural 4.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a mulaje, culori, coli albe, coli - portofoliul
format din elementelor unei mulţimi pentru determinarea colorate, colţul verde al clasei, - experimentul
unități. Condiții cardinalului acesteia grădina şcolii - activitatea practică
de viață ale unei - efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte Resurse procedurale:
plante sau prin operaţia inversă conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele munca independentă, învăţarea prin
posibile descoperire, problematizarea,
- recunoaşterea cauzei care a determinat uscarea demonstraţia, jocul didactic
unei plante verzi ca urmare a explorării Forme de organizare a
fenomenului (lipsa de apă, lipsa luminii etc.) colectivului:
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină activitate frontală, activitate în
şi căldură şi importanţa acestuia în menţinerea perechi, activitate-joc, activitate în
vieţii grup şi independentă
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”
• Adunarea unui 1.1 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
număr natural 1.2 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
format din zeci 1.3 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor mulaje, culori, coli albe, coli - probe orale
și unități cu un 3.2 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au colorate, - probe practice
număr format acelaşi număr de elemente Resurse procedurale: - autoevaluarea
din unități - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
elementelor unei mulţimi pentru determinarea munca independentă, învăţarea prin - experimentul
cardinalului acesteia descoperire, problematizarea, - activitatea practică
- efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte demonstraţia, jocul didactic
sau prin operaţia inversă Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Adunarea 1.1 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: Matematică și - observarea
numerelor 1.2 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explorarea mediului, manual pentru sistematică
naturale 1.3 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor cls. I, Editura Didactică și - probe orale
formate din zeci 3.1 - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au Pedagogică S.Aplanşe diverse, - probe practice
și unități. 3.2 acelaşi număr de elemente numărătoare, riglete, figurine, atlase, - autoevaluarea
Importanța 4.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a mulaje, culori, coli albe, coli - portofoliul
plantelor în elementelor unei mulţimi pentru determinarea colorate, colţul verde al clasei, - experimentul
viața omului cardinalului acesteia grădina şcolii - activitatea practică
- efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte Resurse procedurale:
sau prin operaţia inversă conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
- exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu munca independentă, învăţarea prin
privire la anumite atitudini şi comportamente descoperire, problematizarea,
observate în mediul înconjurător demonstraţia, jocul didactic
- identificarea propriilor greşeli de comportament Forme de organizare a
faţă de mediul înconjurător colectivului:
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele activitate frontală, activitate în
posibile perechi, activitate-joc, activitate în
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla grup şi independentă
dacă…?”
• Probleme care 1.6 - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: diverse, - observarea
se rezolvă prin schimbarea numerelor/întrebării, prin înlocuirea numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
două operații de cuvintelor care sugerează operaţia coli albe, coli colorate, - probe orale
adunare - crearea unor probleme simple după Resurse procedurale: - probe practice
imagini/desene/scheme date conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
de la o tematică dată/de la numere date, de la descoperire, problematizarea, - experimentul
imagini demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- modificarea unei probleme fără ca tipul de Forme de organizare a
problemă să se schimbe colectivului: activitate frontală,
- transformarea problemelor de adunare în activitate în perechi, activitate-joc,
probleme de scădere şi invers activitate în grup şi independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Recapitulare 1.3 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: Matematică și - observarea
1.4 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explorarea mediului, manual pentru sistematică
1.6 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor cls. I, Editura Didactică și - probe orale
3.1 - efectuarea de adunări şi verificarea cu obiecte Pedagogică S.A planşe diverse, - probe practice
3.2 sau prin operaţia inversă numărătoare, riglete, figurine, atlase, - autoevaluarea
4.2 - evidenţierea proprietăţilor adunării mulaje, culori, coli albe, coli - portofoliul
(comutativitate, asociativitate, element neutru), colorate, colţul verde al clasei, - experimentul
fără precizarea terminologiei grădina şcolii - activitatea practică
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Resurse procedurale:
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete munca independentă, învăţarea prin
sau reprezentări simbolice descoperire, problematizarea,
- rezolvarea unor probleme după imagini date demonstraţia, jocul didactic
- asocierea rezolvării unei probleme cu o Forme de organizare a
reprezentare grafică/desen colectivului:
- relaţionarea principalelor structuri ale plantelor activitate frontală, activitate în
cu rolurile acestora perechi, activitate-joc, activitate în
- realizarea unui jurnal desenat referitor la viaţa grup şi independentă
unei plante/animal
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor
plante în diferite etape de dezvoltare ale acestora
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”
• Evaluare 1.3 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
1.4 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi Resurse procedurale: munca
1.6 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor independentă
3.1 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
3.2 aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
4.2 - relaţionarea principalelor structuri ale plantelor
cu rolurile acestora

Unitatea de învăţare: Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin
Nr. de ore: 21
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Scăderea 1.4 - compunerea şi descompunerea numerelor în Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
numerelor 1.5 concentrul 0 – 100, folosind obiecte, desene şi numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
naturale 1.6 numere coli albe, coli colorate, colţul verde al - probe orale
formate numai 5.2 - jocuri de rol care solicită compunerea/ clasei, grădina şcolii, - probe practice
din zeci. Proba descompunerea numerelor din concentrul 0-100 Resurse procedurale: - autoevaluarea
adunării și a (ex.: La piaţă, Facem ordine în bibliotecă etc.) conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
scăderii - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o munca independentă, învăţarea prin - experimentul
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită descoperire, problematizarea, - activitatea practică
de numărarea obiectelor demonstraţia, jocul didactic
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Forme de organizare a
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând colectivului:
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi activitate frontală, activitate în
zecilor perechi, activitate-joc, activitate în
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici grup şi independentă
decât 100
- compararea a două sume, două diferenţe sau a
unei sume cu o diferenţă sau cu un număr
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu
obiecte sau prin operaţia inversă
- evidenţierea proprietăţilor adunării
(comutativitate, asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei
• Scăderea unui 1.4 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu Resurse materiale: Matematică și - observarea
număr format 1.5 obiecte sau prin operaţia inversă explorarea mediului, manual pentru sistematică
din unități dintr- 1.6 - evidenţierea proprietăţilor adunării cls. I, Editura Didactică și - probe orale
un număr 5.2 (comutativitate, asociativitate, element neutru), Pedagogică S.A.; planşe diverse, - probe practice
format din zeci fără precizarea terminologiei numărătoare, riglete, figurine, culori, - autoevaluarea
și unități - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o coli albe, coli colorate, Resurse - portofoliul
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită procedurale: - experimentul
de numărarea obiectelor conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - activitatea practică
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în munca independentă, învăţarea prin
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând descoperire, problematizarea,
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi demonstraţia, jocul didactic
zecilor Forme de organizare a
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii colectivului:
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) activitate frontală, activitate în
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete perechi, activitate-joc, activitate în
sau reprezentări simbolice grup şi independentă
• Animale. Părți 3.1 - stabilirea, prin observare, a principalelor Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
componente ale 5.2 structuri ale animalelor figurine, culori, coli albe, coli colorate, sistematică
corpului. - reprezentarea în desen a componentelor Resurse procedurale: - probe orale
Înregistrarea principale ale animalelor conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - probe practice
datelor în tabel - jocuri care necesită orientarea în tabele şi munca independentă, învăţarea prin - autoevaluarea
folosirea cuvintelor „rând” şi „coloană” descoperire, problematizarea, - portofoliul
- organizarea datelor unei probleme în tabel demonstraţia, jocul didactic - experimentul
Forme de organizare a - activitatea practică
colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
SEMESTRUL II
• Scăderea 1.4 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: Matematică și - observarea
numerelor 1.5 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi explorarea mediului, manual pentru sistematică
naturale 1.6 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor cls. I, planşe diverse, numărătoare, - probe orale
formate din zeci 5.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o riglete, figurine, atlase, mulaje, - probe practice
și unități mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită culori, coli albe, coli colorate, - autoevaluarea
de numărarea obiectelor Resurse procedurale: - portofoliul
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - experimentul
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor munca independentă, învăţarea prin - activitatea practică
comune, punerea în corespondenţă descoperire, problematizarea,
- identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir demonstraţia, jocul didactic
dat Forme de organizare a
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe colectivului: activitate frontală,
baza algoritmului de comparare a două numere activitate în perechi, activitate-joc,
mai mici decât 100 activitate în grup şi independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu
obiecte sau prin operaţia inversă
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
• Organe majore 3.1 - stabilirea, prin observare, a principalelor Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
la animale: 4.1 structuri ale animalelor şi plantelor numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
localizare și 4.2 - relaţionarea principalelor structuri ale mulaje, culori, coli albe, coli - probe orale
roluri. Scăderea 1.6 organismului uman şi animal cu rolurile acestora colorate, - probe practice
numerelor 5.2 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse procedurale: - autoevaluarea
naturale în trecere peste ordin, respectând algoritmul şi conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
concentrul 0 - aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor munca independentă, învăţarea prin - experimentul
100 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o descoperire, problematizarea, - activitatea practică
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită demonstraţia, jocul didactic
de numărarea obiectelor Forme de organizare a
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe colectivului: activitate frontală,
baza algoritmului de comparare a două numere activitate în perechi, activitate-joc,
mai mici decât 100 activitate în grup şi independentă
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu
obiecte sau prin operaţia inversă
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
• Probleme care 1.6 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
se rezolvă prin aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) numărătoare, riglete, culori, coli albe, sistematică
două operații - rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete coli colorate, - probe orale
diferite sau reprezentări simbolice Resurse procedurale: - probe practice
- rezolvarea unor probleme după imagini date conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- asocierea rezolvării unei probleme cu o munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
reprezentare grafică/desen descoperire, problematizarea, - experimentul
- transformarea unei probleme rezolvate prin demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
schimbarea numerelor/întrebării, prin înlocuirea Forme de organizare a
cuvintelor care sugerează operaţia colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Recapitulare 1.1 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
1.2 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numărătoare, riglete, figurine, atlase, sistematică
1.3 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor mulaje, culori, coli albe, coli - probe orale
1.6 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o colorate, - probe practice
3.2 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită Resurse procedurale: - autoevaluarea
3.1 de numărarea obiectelor conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
4.1 - efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu munca independentă, învăţarea prin - experimentul
4.2 obiecte sau prin operaţia inversă descoperire, problematizarea, - activitatea practică
5.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici demonstraţia, jocul didactic
decât 100 Forme de organizare a
- stabilirea, prin observare, a principalelor colectivului:
structuri ale animalelor şi plantelor activitate frontală, activitate în
- relaţionarea principalelor structuri ale perechi, activitate-joc, activitate în
organismului uman şi animal cu rolurile acestora grup şi independentă
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
- rezolvarea de probleme folosind obiecte concrete
sau reprezentări simbolice
- rezolvarea unor probleme după imagini date
• Evaluare 1.1 - rezolvarea de adunări și scăderi mental şi în Resurse materiale: Fișă de evaluare Probă scrisă
1.2 scris, fără trecere peste ordin, respectând Resurse procedurale:
1.3 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă,
3.1 zecilor Forme de organizare a
3.2 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe colectivului:
4.2 baza algoritmului de comparare a două numere activitate independentă
5.2 mai mici decât 100
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici
decât 100
- identificarea cuvintelor care sugerează operaţii
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart)
Unitatea de învăţare: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 20 cu trecere peste ordin
Nr. de ore: 12
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Adunarea 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
numerelor 1.5 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
naturale 1.6 de numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, colţul verde al - probe orale
formate din 5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în clasei, grădina şcolii, - probe practice
unități scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând Resurse procedurale: - autoevaluarea
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - portofoliul
zecilor munca independentă, învăţarea prin - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a descoperire, problematizarea, - activitatea practică
elementelor unei mulţimi pentru determinarea demonstraţia, jocul didactic
cardinalului acesteia; Forme de organizare a
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici colectivului: activitate frontală,
decât 100 activitate în perechi, activitate-joc,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme activitate în grup şi independentă
• Scăderea unui 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
număr format 1.5 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
din unități dintr- 1.6 de numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, Resurse - probe orale
un număr 5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în procedurale: - probe practice
format din zeci scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
și unități, cu algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
trecere peste zecilor descoperire, problematizarea, - experimentul
ordin - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
elementelor unei mulţimi pentru determinarea Forme de organizare a
cardinalului acesteia colectivului: activitate frontală,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate în perechi, activitate-joc,
decât 100 activitate în grup şi independentă
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
• Adunări și 3.1 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
scăderi în 4.1 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită figurine, numărătoare, riglete, culori, sistematică
concentrul 0 – 4.2 de numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, - probe orale
20, cu trecere 5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse procedurale: - probe practice
peste ordin. scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
Transformări algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
ale apei zecilor descoperire, problematizarea, - experimentul
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
obiecte sau prin operaţia inversă Forme de organizare a
- realizarea unor experienţe care să pună în colectivului: activitate frontală,
evidenţă transformările de stare ale apei activitate în perechi, activitate-joc,
(solidificare, topirea gheţii, evaporare, fierbere, activitate în grup şi independentă
condensare)
- prezentarea, într-un jurnal, a propriilor observaţii
referitoare la transformările apei (solidificare,
topirea gheţii, evaporare, fierbere, condensare)
- prezentarea înregistrărilor din calendarul naturii,
realizat pe o perioadă determinată de timp
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauze
posibile
- identificarea efectelor pozitive şi negative
produse de precipitaţii
• Recapitulare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
4.1 - realizarea unor experienţe care să pună în conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
4.2 evidenţă transformările de stare ale apei munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
5.2 (solidificare, topirea gheţii, evaporare, fierbere, descoperire, problematizarea, - experimentul
condensare) demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauze Forme de organizare a
posibile colectivului: activitate frontală,
- identificarea efectelor pozitive şi negative activitate în perechi, activitate-joc,
produse de precipitaţii activitate în grup şi independentă
• Evaluare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând Resurse procedurale:
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă
3.1 zecilor Forme de organizare a
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
4.1 - realizarea unor experienţe care să pună în colectivului: activitate independentă
4.2 evidenţă transformările de stare ale apei
5.2 (solidificare, topirea gheţii, evaporare, fierbere,
condensare)
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauze
posibile
- identificarea efectelor pozitive şi negative
produse de precipitaţii

Unitatea de învăţare: Adunarea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin
Nr. de ore: 12
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Adunarea unui 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
număr format 1.5 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
din zeci și 1.6 de numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, - probe orale
unități, cu un 5.2 - rezolvarea de adunări, mental şi în scris, cu şi Resurse procedurale: - probe practice
număr format fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
din unități aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a descoperire, problematizarea, - experimentul
elementelor unei mulţimi pentru determinarea demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
cardinalului acesteia Forme de organizare a
- aflarea sumei a două numere mai mici decât 100 colectivului: activitate frontală,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Adunarea 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
numerelor 1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
naturale 1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
formate din zeci 3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
și unități. 4.2 - evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a :conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
Soarele – sursă 5.2 elementelor unei mulţimi pentru determinarea munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
de lumină și cardinalului acesteia descoperire, problematizarea, - experimentul
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
căldură - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
decât 100 Forme de organizare a
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme colectivului:
- utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii activitate frontală, activitate în
primite de la Soare perechi, activitate-joc, activitate în
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de grup şi independentă
lumină şi căldură şi importanţa acestuia în
menţinerea vieţii
- identificarea efectelor pozitive/negative ale
Soarelui asupra Pământului
• Adunarea 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
numerelor 1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând figurine, numărătoare, riglete, culori, sistematică
naturale a căror 1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
sumă este 100. 3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
Soarele și 4.1 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
Pământul 4.2 decât 100 munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme descoperire, problematizarea, - experimentul
- desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp de Forme de organizare a
o săptămână şi evidenţierea regularităţilor colectivului: activitate frontală,
- identificarea efectelor pozitive/negative ale activitate în perechi, activitate-joc,
Soarelui asupra Pământului activitate în grup şi independentă
• Recapitulare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
4.1 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
4.2 decât 100 munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
5.2 - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme descoperire, problematizarea, - experimentul
- desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
la aceeaşi oră şi în raport cu acelaşi reper, timp de Forme de organizare a
o săptămână şi evidenţierea regularităţilor colectivului: activitate frontală,
- identificarea efectelor pozitive/negative ale activitate în perechi, activitate-joc,
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
Soarelui asupra Pământului activitate în grup şi independentă
• Evaluare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând Resurse procedurale:
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă
3.1 zecilor Forme de organizare a
4.1 - recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină colectivului: activitate independentă
4.2 şi căldură şi importanţa acestuia în menţinerea
5.2 vieţii

Unitatea de învăţare: Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, cu trecere peste ordin
Nr. de ore: 12
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Scăderea unui 1.4 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
număr format 1.5 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
unități dintr-un 1.6 de numărarea obiectelor coli albe, coli colorate, - probe orale
număr formt din 5.2 - rezolvarea de adunări și scăderi, mental şi în Resurse procedurale: - probe practice
zeci și uități, cu scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
trecere peste algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
ordin zecilor descoperire, problematizarea, - experimentul
- evidenţierea mai multor modalităţi de grupare a demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
elementelor unei mulţimi pentru determinarea Forme de organizare a
cardinalului acesteia colectivului: activitate frontală,
- aflarea sumei/diferenței a două numere mai mici activitate în perechi, activitate-joc,
decât 100 activitate în grup şi independentă
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
• Scăderea unui 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
număr format 1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
unități dintr-un 1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
număr formt din 3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
zeci și uități. 3.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici :conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
Forme și surse 4.2 decât 100 munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
de energie 5.2 - producerea de sunete specifice ploii: picături de descoperire, problematizarea, - experimentul
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc. demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- identificarea surselor convenţionale de energie şi Forme de organizare a
a unor surse alternative de energie colectivului:
- evidenţierea formelor de energie prin activitate frontală, activitate în
experimente simple perechi, activitate-joc, activitate în
- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de grup şi independentă
energie, prin utilizarea unor modele (ex.: morişcă,
roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de
la robinet)
- identificarea importanţei energiei în viaţa
omului, a modalităţilor de economisire a energiei
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele
posibile
- identificarea efectelor pozitive şi negative
produse de precipitaţii
• Scăderea 1.4 - rezolvarea de adunări mental şi în scris, fără Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
numerelor 1.5 trecere peste ordin, respectând algoritmul şi figurine, numărătoare, riglete, culori, sistematică
formate din zeci 1.6 aşezarea corectă a unităţilor şi zecilor coli albe, coli colorate, - probe orale
și unități 5.2 - adăugarea/extragerea de elemente dintr-o Resurse procedurale: - probe practice
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
de numărarea obiectelor munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe descoperire, problematizarea, - experimentul
baza algoritmului de comparare a două numere demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
mai mici decât 100 Forme de organizare a
- efectuarea de adunări şi scăderi şi verificarea cu colectivului: activitate frontală,
obiecte sau prin operaţia inversă activitate în perechi, activitate-joc,
- aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici activitate în grup şi independentă
decât 100
• Forme și surse 3.1 - producerea de sunete specifice ploii: picături de Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
de energie 3.2 apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc. numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
4.2 - identificarea surselor convenţionale de energie şi coli albe, coli colorate, - probe orale
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
a unor surse alternative de energie Resurse procedurale: - probe practice
- evidenţierea formelor de energie prin conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
experimente simple munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- evidenţierea forţei vântului şi a apei, ca surse de descoperire, problematizarea, - experimentul
energie, prin utilizarea unor modele (ex.: morişcă, demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
roată pusă în mişcare de o apă curgătoare/ apa de Forme de organizare a
la robinet) colectivului: activitate frontală,
- identificarea importanţei energiei în viaţa activitate în perechi, activitate-joc,
omului, a modalităţilor de economisire a energiei activitate în grup şi independentă
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele
posibile
- identificarea efectelor pozitive şi negative
produse de precipitaţii
• Probleme care 1.6 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
se rezolvă prin aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
două operații - transformarea unei probleme rezolvate prin coli albe, coli colorate, - probe orale
schimbarea numerelor/întrebării, prin înlocuirea Resurse procedurale: - probe practice
cuvintelor care sugerează operaţia conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- crearea unor probleme simple după munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
imagini/desene/scheme date descoperire, problematizarea, - experimentul
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
de la o tematică dată/de la numere date, de la Forme de organizare a
imagini colectivului: activitate frontală,
- modificarea unei probleme fără ca tipul de activitate în perechi, activitate-joc,
problemă să se schimbe activitate în grup şi independentă
- transformarea problemelor de adunare în
probleme de scădere şi invers
• Recapitulare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi coli albe, coli colorate, - probe orale
3.1 zecilor Resurse procedurale: - probe practice
3.2 - aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
4.2 decât 100 munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
5.2 - producerea de sunete specifice ploii: picături de descoperire, problematizarea, - experimentul
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc. demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- identificarea surselor convenţionale de energie şi Forme de organizare a
a unor surse alternative de energie colectivului: activitate frontală,
- evidenţierea formelor de energie prin activitate în perechi, activitate-joc,
experimente simple activitate în grup şi independentă
- identificarea importanţei energiei în viaţa
omului, a modalităţilor de economisire a energiei
- realizarea de asociaţii între fenomene şi cauzele
posibile
- identificarea efectelor pozitive şi negative
produse de precipitaţii
• Evaluare 1.4 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
1.5 scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând Resurse procedurale:
1.6 algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor şi munca independentă
3.1 zecilor Forme de organizare a
4.1 - identificarea importanţei energiei în viaţa colectivului: activitate independentă
4.2 omului, a modalităţilor de economisire a energiei
5.2

Unitatea de învăţare: Noțiuni de geometrie


Nr. de ore: 5
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Orientare 2.1 - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
spațială și obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
localizare în alte obiecte precizate coli albe, coli colorate, - probe orale
spațiu - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în Resurse procedurale: - probe practice
raport cu alte obiecte precizate (ex.: aşază creionul conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
galben în stânga creionului roşu) munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau descoperire, problematizarea, - experimentul
oblică a unor obiecte din realitatea imediată sau în demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
cadrul unor desene (ex.: încercuieşte obiectele Forme de organizare a
desenate în poziţie orizontală; colorează obiectele colectivului: activitate frontală,
desenate în poziţie oblică) activitate în perechi, activitate-joc,
- identificarea interiorului şi exteriorului unei activitate în grup şi independentă
figuri
• Forme plane 2.2 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
de matematică coli albe, coli colorate, - probe orale
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor Resurse procedurale: - probe practice
geometrice învăţate (case, castele, pomi, :conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
gărduleţe, roboţi etc.) munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane descoperire, problematizarea, - experimentul
de diferite dimensiuni, realizate pe diverse demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
suporturi (hârtie glasată, carton) Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, activitate în
perechi, activitate-joc, activitate în
grup şi independentă
• Corpuri 3D: 2.2 - descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
cub, cuboid, 3.1 sferă, cilindru – feţe (formă, număr) figurine, numărătoare, riglete, culori, sistematică
cilindru, sferă. 4.1 - realizarea unor experienţe în scopul punerii în coli albe, coli colorate, - probe orale
Căderea liberă a 4.2 evidenţă a forţei gravitaţionale: căderea liberă a Resurse procedurale: - probe practice
corpurilor diferitelor obiecte conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- formularea unei concluzii în urma unor munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
observaţii repetate: „Şi creionul, şi cartea, şi descoperire, problematizarea, - experimentul
căţelul de pluş cad pe Pământ/sunt atrase de demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Pământ” sau „Planta are nevoie de apă ca să Forme de organizare a
trăiască” sau „Sunetul încă se aude (deşi trece prin colectivului: activitate frontală,
diferite materiale)” etc. activitate în perechi, activitate-joc,
- reprezentarea rezultatelor prin desene activitate în grup şi independentă
- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale
asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”
• Recapitulare 2.1 - identificarea interiorului şi exteriorului unei Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
2.2 figuri numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
3.1 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, coli albe, coli colorate, - probe orale
4.1 dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul Resurse procedurale: - probe practice
4.2 de matematică conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
sferă, cilindru – feţe (formă, număr) descoperire, problematizarea, - experimentul
- realizarea unor experienţe în scopul punerii în demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
evidenţă a forţei gravitaţionale: căderea liberă a Forme de organizare a
diferitelor obiecte colectivului: activitate frontală,
- reprezentarea rezultatelor prin desene activitate în perechi, activitate-joc,
- recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale activitate în grup şi independentă
asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă
- realizarea unor discuţii: „Ce credeţi că se
întâmplă într-o navetă spaţială?” etc.
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla
dacă…?”
• Evaluare 1.4 - identificarea interiorului şi exteriorului unei Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
1.5 figuri Resurse procedurale:
1.6 - desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, munca independentă
3.1 dreptunghi, cerc), pe reţeaua de pătrate din caietul Forme de organizare a
4.1 de matematică colectivului: activitate independentă
4.2 - descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid,
5.2 sferă, cilindru – feţe (formă, număr)
Unitatea de învăţare: Unități de măsură
Nr. de ore: 9
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Măsurarea 6.1 - estimarea unor mărimi (Cam câţi paşi sunt de la Resurse materiale; planşe diverse, - observarea
lungimii. 6.4 uşă până la banca ta; În câte pahare pot vărsa numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
Centimetrul sucul dintr-o sticlă de 2l?) coli albe, coli colorate, - probe orale
- măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea Resurse procedurale: - probe practice
acesteia în centimetri conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- identificarea şi utilizarea instrumentelor de munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
măsură potrivite pentru efectuarea unor descoperire, problematizarea, - experimentul
măsurători (rigla, vasul gradat) demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu Forme de organizare a
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea colectivului: activitate frontală,
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.) activitate în perechi, activitate-joc,
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea activitate în grup şi independentă
dimensiunilor/capacităţii unor obiecte/vase de
formă asemănătoare
- completarea, până la egalizare, a lungimii/
capacităţii a două obiecte
- rezolvarea de probleme practice folosind
unităţile de măsură (ex.: Taie o bucată de sfoară
de 50 cm etc., plantează bulbii la 10 cm distanţă
etc.)
• Măsurarea 3.1 - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
capacității. 6.1 (pahare/sticluţe de plastic etc.) pentru măsurarea numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
Unități 6.4 capacităţii coli albe, coli colorate, - probe orale
nonstandard. - măsurarea capacităţii unor vase folosind etaloane Resurse procedurale: - probe practice
Producerea și de forme şi mărimi diferite, urmată de :conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
propagarea consemnarea şi discutarea rezultatelor, cu munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
sunetelor folosirea expresiilor „mai mult”, „mai puţin”, descoperire, problematizarea, - experimentul
„plin”, „gol” etc. demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
- comparări de capacităţi de obiecte (de exemplu, Forme de organizare a
de câte ori se cuprinde conţinutul unui recipient colectivului:
într-altul mai mare) activitate frontală, activitate în
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării perechi, activitate-joc, activitate în
succesive (două câte două) a capacităţii lor grup şi independentă
- identificarea unor obiecte pe baza unor
caracteristici privind capacitatea acestora („plin”,
„gol” etc.)
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea
acesteia în litri
- identificarea şi utilizarea instrumentelor de
măsură potrivite pentru efectuarea unor
măsurători (rigla, vasul gradat)
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.)
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea
dimensiunilor/capacităţii unor obiecte/vase de
formă asemănătoare
- completarea, până la egalizare, a lungimii/
capacităţii a două obiecte
- realizarea unor experienţe care să pună în
evidenţă propagarea sunetului prin diverse medii
care-i alterează tăria: un radio care se va acoperi
cu diferite materiale: hârtie, ţesătură, material
izolator, vată etc.
- producerea de sunete specifice ploii: picături de
apă care cad, tunetul, mersul prin apă etc.
• Recapitulare 3.1 - măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
6.1 acesteia în centimetri numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
6.4 - identificarea şi utilizarea instrumentelor de coli albe, coli colorate, - probe orale
măsură potrivite pentru efectuarea unor Resurse procedurale: - probe practice
măsurători (rigla, vasul gradat) conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea descoperire, problematizarea, - experimentul
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.) demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea Forme de organizare a
dimensiunilor/capacităţii unor obiecte/vase de colectivului: activitate frontală,
formă asemănătoare activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Evaluare 3.1 - măsurarea lungimii unor obiecte şi exprimarea Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
6.1 acesteia în centimetri Resurse procedurale:
6.4 - identificarea şi utilizarea instrumentelor de munca independentă
măsură potrivite pentru efectuarea unor Forme de organizare a
măsurători (rigla, vasul gradat) colectivului: activitate independentă
- măsurarea unor volume/dimensiuni cu
instrumente de măsură potrivite (ex.: măsurarea
volumului unui vas, măsurarea taliei etc.)
- compararea rezultatelor obţinute prin măsurarea
dimensiunilor/capacităţii unor obiecte/vase de
formă asemănătoare
• Măsurarea 5.1 - aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele Resurse materiale: planşe diverse, , - observarea
timpului. Ora, 6.2 săptămânii, în ordinea succesiunii lor în culori, coli albe, coli colorate, sistematică
ziua, săptămâna, săptămână Resurse procedurale: - probe orale
luna, anul - identificarea mai multor tipuri de ceas (de conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - probe practice
perete, ceasul electronic, ceasul de mână) munca independentă, învăţarea prin - autoevaluarea
- poziţionarea acelor ceasului pe baza unei cerinţe descoperire, problematizarea, - portofoliul
date: „Ceasul arată ora 9 fix/9 şi jumătate” demonstraţia, jocul didactic - experimentul
- realizarea unei corespondenţe între ora indicată Forme de organizare a - activitatea practică
de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Măsurarea 5.1 - precizarea lunilor specifice unui anotimp Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
timpului. 6.2 - găsirea corespondenţei dintre un eveniment şi culori, coli albe, coli colorate, sistematică
Anotimpurile. anotimpul în care acesta are loc (01.03. – Resurse procedurale: - probe orale
Colectarea, Mărţişorul-primăvara; 25.12 – Crăciunul-iarna conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - probe practice
citirea și etc.) munca independentă, învăţarea prin - autoevaluarea
înregistrarea - identificarea datei unor evenimente din viaţa descoperire, problematizarea, - portofoliul
datelor personală a copilului (ziua de naştere, prima zi de demonstraţia, jocul didactic - experimentul
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
şcoală, prima zi a vacanţei de vară, Ziua Forme de organizare a - activitatea practică
Internaţională a copilului, Mărţişorul etc) colectivului: activitate frontală,
- înregistrarea schimbărilor meteorologice în activitate în perechi, activitate-joc,
calendarul naturii utilizând simboluri-desene: activitate în grup şi independentă
soare, nori, precipitaţii, vânt
- înregistrarea vremii şi a temperaturii (la prânz)
timp de o săptămână
• Măsurarea 6.3 - recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
valorii. Leul. 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei culori, coli albe, coli colorate, sistematică
Banul - recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 Resurse procedurale: - probe orale
bani, 50 de bani conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - probe practice
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind munca independentă, învăţarea prin - autoevaluarea
bancnotele şi monedele învăţate descoperire, problematizarea, - portofoliul
demonstraţia, jocul didactic - experimentul
Forme de organizare a - activitatea practică
colectivului: activitate frontală,
activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Recapitulare 5.1 - realizarea unei corespondenţe între ora indicată Resurse materiale: planşe diverse, - observarea
6.2 de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic numărătoare, riglete, figurine, culori, sistematică
6.3 - aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele coli albe, coli colorate, - probe orale
săptămânii, în ordinea succesiunii lor în Resurse procedurale: - probe practice
săptămână conversaţia, exerciţiul, explicaţia, - autoevaluarea
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, munca independentă, învăţarea prin - portofoliul
5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei descoperire, problematizarea, - experimentul
- recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10 demonstraţia, jocul didactic - activitatea practică
bani, 50 de bani Forme de organizare a
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind colectivului: activitate frontală,
bancnotele şi monedele învăţate activitate în perechi, activitate-joc,
activitate în grup şi independentă
• Evaluare 5.1 - realizarea unei corespondenţe între ora indicată Resurse materiale: fișă de evaluare Probă scrisă
6.2 de ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic Resurse procedurale:
6.3 - aşezarea unor cartonaşe reprezentând zilele munca independentă
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
săptămânii, în ordinea succesiunii lor în Forme de organizare a
săptămână colectivului: activitate independentă
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu,
5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei
- recunoaşterea monedelor de 1 ban, 5 bani, 10
bani, 50 de bani
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100, folosind
bancnotele şi monedele învăţate

Unitatea de învăţare: Vine vacanța – recapitulare finală

Nr. de ore: 12
ConţinuturiCompetenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
• Recapitulare 2.1 - jocuri care necesită orientarea în tabele Resurse materiale: Matematică și explorarea - observarea
finală (I) 2.2 şi folosirea cuvintelor „rând” şi mediului, manual pentru cls. I, Editura sistematică
3.1 „coloană” Didactică și Pedagogică S.A.; planşe diverse, - probe orale
4.1 - desenarea formelor geometrice (pătrat, numărătoare, riglete, figurine, atlase, culori, - probe practice
triunghi, dreptunghi, cerc), pe reţeaua de mulaje, coli albe, coli colorate, - autoevaluarea
pătrate din caietul de matematică Resurse procedurale: - portofoliul
- descrierea corpurilor geometrice: cub, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca - experimentul
cuboid, sferă, cilindru-feţe (formă, independentă, învăţarea prin descoperire, - activitatea practică
număr) problematizarea, demonstraţia, jocul didactic
- recunoaşterea organelor şi localizarea Forme de organizare a colectivului
acestora folosind imagini din atlase sau activitate frontală, activitate în perechi,
mulaje activitate-joc, activitate în grup şi
- punerea în scenă a unor independentă
probleme/situaţii problematice care
folosesc operatorii logici „şi”, „sau”,
„nu”
• Recapitulare 1.2 - identificarea numerelor pare şi impare Resurse materiale: Matematică și explorarea - observarea
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
finală (II) 1.3 dintr-un şir (ex.: numerotarea clădirilor mediului, manual pentru cls. I, Editura sistematică
1.6 pe o stradă) Didactică și Pedagogică S.A.; planşe diverse, - probe orale
2.1 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a numărătoare, riglete, figurine, atlase, culori, - probe practice
3.1 unor numere naturale prin compararea mulaje, coli albe, coli colorate, - autoevaluarea
acestora două câte două Resurse procedurale: - portofoliul
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca - experimentul
adăugarea sau eliminarea unui număr de independentă, învăţarea prin descoperire, - activitatea practică
unităţi problematizarea, demonstraţia, jocul didactic
- aflarea sumei/diferenţei a două numere Forme de organizare a colectivului
mai mici decât 100 activitate frontală, activitate în perechi,
- rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin activitate-joc, activitate în grup şi
adăugarea sau eliminarea unui număr de independentă
unităţi
- identificarea poziţiei pe care o ocupă
diverse obiecte în desene/realitatea
imediată, în raport cu alte obiecte
precizate
- recunoaşterea organelor şi localizarea
acestora folosind imagini din atlase sau
mulaje
- stabilirea, prin observare, a
principalelor structuri ale animalelor şi
plantelor
- relaţionarea principalelor structuri ale
organismului uman şi animal cu rolurile
acestora
• Recapitulare 1.6 - aflarea sumei/diferenţei a două numere Resurse materiale: Matematică și explorarea - observarea
finală (III) 3.2 mai mici decât 100 mediului, manual pentru cls. I, Editura sistematică
4.2 - identificarea importanţei energiei în Didactică și Pedagogică S.A.; planşe diverse, , - probe orale
6.3 viaţa omului, a modalităţilor de numărătoare, riglete, figurine, atlase, culori, - probe practice
6.2 economisire a energiei mulaje, coli albe, coli colorate, - autoevaluarea
- exprimarea unor opinii Resurse procedurale: - portofoliul
(acord/dezacord) cu privire la anumite conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca - experimentul
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
atitudini şi comportamente observate în independentă, învăţarea prin descoperire, - activitatea practică
mediul înconjurător problematizarea, demonstraţia, jocul didactic
- identificarea propriilor greşeli de Forme de organizare a colectivului
comportament faţă de mediul activitate frontală, activitate în perechi,
înconjurător activitate-joc, activitate în grup şi
- identificarea căilor de economisire a independentă
energiei electrice şi recunoaşterea
caracterului limitat al energiilor
convenţionale
- adunarea şi scăderea în limitele 0-100,
folosind bancnotele şi monedele învăţate
- realizarea unor experienţe care să pună
în evidenţă propagarea sunetului prin
diverse medii care-i alterează tăria: un
radio care se va acoperi cu diferite
materiale: hârtie, ţesătură, material
izolator, vată etc.
- producerea de sunete specifice ploii:
picături de apă care cad, tunetul, mersul
prin apă etc.;
- identificarea surselor convenţionale de
energie şi a unor surse alternative de
energie
- stabilirea, prin observare, a
principalelor structuri ale animalelor şi
plantelor
- precizarea lunilor specifice unui
anotimp
• Evaluare 1.1 - generarea de numere mai mici decât Forme de organizare a colectivului - probă scrisă
1.6 100, ale căror cifre îndeplinesc condiţii - activitate independentă
2.1 date(ex.: precizarea cifrei
3.1 unităţilor/zecilor)
- aflarea sumei/diferenţei a două numere
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii
specifice
mai mici decât 100
- jocuri care necesită orientarea în tabele
şi folosirea cuvintelor „rând” şi
„coloană”
- relaţionarea principalelor structuri ale
organismului uman şi animal cu rolurile
acestora
- realizarea unor experienţe care să pună
în evidenţă transformările de stare ale
apei (solidificare, topirea gheţii,
evaporare, fierbere, condensare)
- identificarea surselor convenţionale de
energie şi a unor surse alternative de
energie

S-ar putea să vă placă și