Sunteți pe pagina 1din 9

SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.

01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 1 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

INSTRUIREA PERSONALULUI
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 2 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

Data intrarii in vigoare ………………


ELABORAT VERIFICAT VIZAT APROBAT
FUNCTIE R.M.I. Sef R.M.I. R.M.I. DIRECTOR
Nume si Ec. Gheorghe Ec. Gheorghe Ing. Constantin Ing. Constantin
prenume Leonte Leonte C. Rusu Gh. Rusu
Semnatura
Data

1. SCOP
Procedura stabileste responsabilitatile privind identificarea nevoilor de competenta corecte
si asigurarea instruirii personalului care efectueaza activitati cu influenta asupra calitatii, mediului
si securitatii si sanatatii ocupationale, in vederea mentinerii si dezvoltarii calificarii acestuia.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica activitatilor de identificare a competentelor necesare si efectuarii instruirii
personalului din cadrul SC CRISTIAN SRL in vederea impactului asupra mediului si a starii de
sanatate si securitate ocupationala.

3. DEFINITII
Instruirea personalului – prezentarea prevederilor legale ce trebuie respectate cu ocazia
desfasurarii activitatilor la fiecare loc de munca, care au impact asupra mediului si au influenta
asupra securitatii si sanatatii ocupationale.
Impact de mediu – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,
care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Sistem de management al calitatii.
SR EN ISO 9001 : 2008
Cerinte
Sistem de management al calitatii.
SR EN ISO 9000 : 2006
Principii si vocabular.
Sisteme de management de mediu.
SR EN ISO 14001 : 2005
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 3 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

Cerinte cu ghid de utilizare


Sistemul de management al sanatatii si
OHSAS 18001 : 2004 securitatii ocupationale. Specificatii
5. ABREVIERI
RMI – Responsabil Management Integrat;
RPM – responsabil cu probleme de mediu;
SSO – Securitate si sanatate ocupationala
RTE – Responsabil tehnic cu executia
DG – Director general
CPM – Cabinet de protectia muncii
6. EFECTUAREA PROCESULUI

CINE CE CUM UNDE

1.
Instruire in domeniul
managementului calitatii,
mediului si SSO Ori de cate ori este -La sediul SC
Participa: necesar, dar cel putin o CRISTIAN
RMI
Sefii punctelor de lucru data pe an, in baza SRL
Lectori
Sefii de birou legislatiei in vigoare si -La sediul
externi
Sef baza productie a procedurilor societatilor
Durata – 8 ore abilitate
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 4 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

2. In baza prevederilor
SR EN ISO 9001:2015
Instruire in domeniul SR EN ISO
profesional: 14001:2005 OHSAS
18001:2004
Proceduri speciale
Proceduri de lucru
Elaborare programe de Instructiuni de lucru
instruire Durata – 8 ore
Intrebari – raspunsuri
Obtinerea autorizatiilor
Director anuale pentru activitatile
Efectuarea instruirii
general ce necesita acest lucru o
Sef Pentru lucru cu gaze
formatie naturale de joasa sau La nivelul
lucru inalta presiune
Testarea personalului formatiilor de
Sef birou o Electrician o Sudor lucru si a
RMI autogen lucrarilor
Personal
specializ
Verificarea aplicarii
at din
interior instruirilor la locul de
munca

Intocmirea proceselor
verbale de instruire
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 5 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

CINE CE CUM UNDE

2.1.

Instruire in domeniul
calitatii si protectiei
mediului

-Sef
punct Testarea personalului La nivelul
lucru - Odata cu instruirea in formatiilor de
Sef domeniul profesional lucru si a
birou - In baza legislatiei in vigoare lucrarilor
RMI Intocmirea procesului Intrebari – raspunsuri
- RPM verbal de instruire Durata – 4 ore
Nominalizarea persoanelor
participante si a lectorilor
Tema discutiei
Durata si data instruirii
Locul de desfasurare
Semnatura persoanelor
instruite
2.2. Instruire generala
Instruire in domeniul securitatii Instruire periodica
si sanatatii in Instruire periodica
munca suplimentara
Testarea personalului In baza legislatiei in vigoare
Inregistrarea in fisele Intrebari – raspunsuri
individuale de instruire Durata – 4 ore
Intocmirea procesului verbal de
instruire si inregistrarea lui in
-Sef
registrul de procese verbale
punct
La nivelul
lucru -
formatiilor de
Sef
lucru si a
birou -
lucrarilor
RMI
- RPM
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 6 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

CINE
CE CUM UNDE

2.3.
Director
Instruirea introductiv
general generala
-Sef
punct
lucru -
Sef Testarea personalului
birou - Se face:
RMI a) La angajarea lucratorilor
RPM -Durata – 8 ore
CPM IntocmireaFisa de instruire - In baza tematicii aprobate La sediul SC
individuala de directorul general CRISTIAN
b) Pentru: SRL
sau
Lucratori detasati de la alte La locul de
Intocmirea Fisa de societati acces
instruire colectiva Prestatori de servicii in spatiile de
vizitatori productie

-Sef 2.4. Se face la angajarea


punct lucratorului
Instruire la locul de munca
lucru - Durata – 8 ore
Sef In baza tematicii aprobate
birou Intrebari – raspunsuri
Testarea personalului
La locul de
munca

Intocmire Fisa de instruire


individuala
COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITI A: 1
REVI ZIA: 1
Pag. 9
INSTRUIREA PERSONALULUI 6/
- 2.5. Participa toti lucratorii La locul de
Director Durata – 8 ore munca
Instruire periodica
general - In baza tematicii aprobate
Sef Intrebari – raspunsuri
punct
lucru - Testarea personalului
Sef birou

Se consemneaza in Fisa
individuala de instruire si in
Registrul de procese
verbale

CINE CE CUM UNDE

2.6.
Instruire periodica
suplimentara
Intocmire Fisa de instruire
individuala si Registrul de
procese verbale Se efectueaza:
Cand un lucrator lipseste
peste 30 zile lucratoare
Cand apar modificari ale
-Sef prevederilor SSM specifice
punct locului de munca
lucru - La reluarea activitatii dupa
Sef accidente de munca La locul de
birou - La executarea unor lucrari munca
RMI speciale
RPM La introducerea unui
CPM echipament de munca sau a
unor modificari ale
echipamentelor existente
La modificarea tehnologiilor
existentesau a procedurilor
de lucru
La introducerea unor
tehnologii noi de lucru
Durata – 8 ore
In baza tematicii aprobate
annual
COD: PO-7.7-01.01
TALATII PROCEDURA OPERATIONALA A: 1
EDIT ZIA: 1
I 9
INSTRUIREA PERSONALULUI REVI
Pag.
7/
-SSM 2.7. Se efectueaza: La cabinetul
Instruire in domeniul La angajarea lucratorilor SSM
situatiilor de urgenta Lucratorilor detasati sau
Instructaj: delegati
Introductiv general Prestatorilor de servicii -
Specific locului de Vizitatorilor
munca Durata – 8 ore pentru lucratori
Periodic
Special pentru lucrari
periculoase
Pentru personalul din
afara SC INSTALATII
RC SRL

7. RESPONSABILITATI

7.1. DIRECTORUL GENERAL AL SC CRISTIAN SRL :

- analizeaza anual schema de personal si nivelul de instruire a personalului incadrat


efectiv pe locurile de munca;
- impreuna cu sefii punctelor de lucru si de birouri stabileste formatiile de lucru care
necesita instruire;
- aproba Planul anual de instruire a formatiilor de lucru
- delega atributiile privind instruirea personalului de conducere in domeniul calitatii,
mediului si SSO catre seful RMI
7.2 RESPONSABILUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT
- intocmeste Programul de instruire in domeniul calitatii, mediului si SSO si-l supune
aprobarii Directorului general
- urmareste efectuarea instruirilor conform programului aprobat
- preia atributiile Directorului general privind instruirea personalului de conducere in
domeniul calitatii, mediului si SSO
7.3 SEFII FORMATIILOR DE LUCRU SI DE BIROURI
- asigura efectuarea instruirii in domeniul profesional la nivelul echipelor pe care le
conduc
- efectueaza inspectia instruirilor si testarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a
personalului
- se informeaza asupra cursurilor de pregatire profesionala, calificare si recalificare
SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01
PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 8 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

SC CRISTIAN S.R.L. COD: PO-7.7-01.01


PROCEDURA OPERATIONALA EDITIA: 1
REVIZIA: 1
Pag. 9 / 9
INSTRUIREA PERSONALULUI

7.4 ANGAJATII SC CRISTIAN SRL


- au obligatia de a participa la toate programele de instruire anuale sau speciale
aprobate de conducerea societatii
- vor participa la testarea cunostintelor insusite ca urmare a instruirii la care au luat
parte
- vor aplica in practica, fiecare la locul sau de munca, cunostintele insusite cu ocazia
testarilor la care au participat
8. INREGISTRARI
Cod Perioada (ani)
Nr. Loc de
Denumire inregistrare Elaborator formular Suport
crt Pastrare Arhivare pastrare
registru

Program de instruire P.I.P6.2.2-


1. RMI 1 2 RMI Hartie
calitate, mediu, SSO 00.02

Sef
Program de instruire Director P.I.P6.2.2- formatie
2. 1 2 Hartie
profesionala tehnic 00.01 Director
tehnic
Sef
Proces verbal de Secretar birou
3. PVI-00 1 2 Hartie
instruire instruire sef
formatie
Sef birou Sef
Registru de procese Sef birou
4. RPV-00 1 2 Hartie
verbale formatie sef
formatie
9. ANEXE
ANEXA nr. 1 Program de instruire calitate, mediu, SSO
ANEXA nr. 2 Program de instruire profesionala
ANEXA nr. 3 Proces verbal de instruire
ANEXA nr. 4 Registru de procese verbale
10. ISTORICUL REVIZIILOR
DESCRIEREA SAU SCOPUL
REVIZIA DATA AUTOR
MODIFICARILOR
Ec.Gheorghe
0 24.06.2010 Elaborarea initiala a procedurii
Leonte