Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 6
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. S� se calculeze a 2 + b 2 , �tiind c� numerele a �i b au suma egal� cu 4 �i produsul egal cu 3.
5p 2. Fie func�iile f , g : � → �, f ( x ) = x 2 − x + 1 �i g ( x ) = x + 4. S� se calculeze coordonatele punctelor de
intersec�ie a graficelor func�iilor f �i g.
5p 3. S� se determine valorile reale pozitive ale num�rului x, �tiind c� lg x , 3 �i lg x sunt trei termeni
2
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p 4. S� se calculeze probabilitatea ca, alegând un num�r din mul�imea A = { }
2, 3, 4,..., 10 , acesta s�
fie ra�ional.
5p 5. S� se determine num�rul real a , �tiind c� dreptele 2 x − y + 3 = 0 �i ax + 2 y + 5 = 0 sunt paralele.
5p 6. Se consider� triunghiul ABC cu AB = 1, AC = 2 �i BC = 5. S� se calculeze cos B.

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006


1. În reperul cartezian xOy se consider� punctele O (0,0) �i An (n, 2n ) , n ∈ � .
5p a) S� se demonstreze c� punctele O , A1 , A2 sunt coliniare.
5p b) S� se determine num�rul de drepte care trec prin cel pu�in dou� dintre punctele O, A0 , A1 , A2 .
5p c) S� se calculeze aria triunghiului determinat de punctele An , An +1 , An + 2 , n ∈ � .
�1 0 0�
2. Se consider� mul�imea G = { Ax x ∈�} , unde matricea Ax = �� 0 1 0 �� , x ∈ �.
� x 0 1�
� �
5p a) S� se verifice c� Ax ⋅ Ay = Ax + y , unde x, y ∈ � .
5p b) �tiind c� mul�imea G împreun� cu opera�ia de înmul�ire a matricelor formeaz� o structur� de grup, s� se
determine elementul neutru al grupului ( G , ⋅) .
5p c) S� se arate c� func�ia f : � → G , f ( x ) = Ax este morfism între grupurile ( �, + ) �i ( G , ⋅) .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

6 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006


x x +1
1. Se consider� func�ia f : [ 0, +∞ ) → � , f ( x ) = + .
x +1 x + 2
5p a) S� se calculeze lim f ( x) .
x →+∞
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC�
1 - Proba D,
1 MT2, programa M2
5p b) S� se verifice c� f ′( x ) = + , oricare ar fi x ≥ 0 .
( x + 1) 2 ( x + 2) 2
1
5p c) S� se demonstreze c� ≤ f ( x) ≤ 2, pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) .
2
2. Se consider� func�ia f : � → �, f ( x ) = x 2 + e x + 1 .
5p a) S� se arate c� orice primitiv� a func�iei f este cresc�toare pe � .
1
5p b) S� se calculeze � x f ( x ) dx .
0
e
f ( ln x ) 1
5p c) S� se demonstreze c� � x
dx = e + .
3
1