Sunteți pe pagina 1din 1

calific�rile profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calific�rile profesionale.

Varianta 9
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acord� 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolv�ri complete.
9 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
1
5p 1. S� se verifice c� log3 9 − log 2 8 = log 4 .
4
5p 2. S� se determine m ∈ � astfel încât ecua�ia x 2 + 2mx + 4m = 0 s� aib� solu�ii reale.
5p 3
3. S� se rezolve în mul�ime numerelor reale ecua�ia x 2 − x − 3 = −1 .
5p 4. O sum� de 1000 de lei a fost depus� la o banc� �i dup� un an s-a ob�inut o dobând� de 80 de lei. S� se
calculeze rata dobânzii.
���� � �
5p 5. S� se determine coordonatele punctului B, �tiind c� A ( 3, 4 ) �i AB = i + j .
5p 6. S� se calculeze aria unui paralelogram ABCD, �tiind c� AB = 3, AD = 3 �i m ( �BAD ) = 120� .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009


�a b� t �a c � �1 0� � 0 0�
1. În mul�imea � 2( � ) se consider� matricele A = � � , A = � b d � , I 2 = � 0 1 � �i O2 = � 0 0 � .
� c d � � � � � � �
5p a) S� se determine numerele întregi a, b, c, d astfel încât A + 2 I 2 = O2 .
5p b) S� se calculeze determinantul matricei B = A − At .
5p c) S� se arate c�, dac� A + At = 2 I 2 , atunci determinantul matricei A − At este un num�r divizibil cu 4.
2. Pe mul�imea numerelor reale se consider� legea de compozi�ie x � y = ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 .
5p a) S� se determine elementul neutru al legii de compozi�ie.
5p b) S� se rezolve în mul�imea numerelor reale ecua�ia x � x � x = x .
5p c) S� se determine dou� numere a, b ∈ � \ � astfel încât a � b ∈ � .

Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Inov�rii


Centrul Na�ional pentru Curriculum �i Evaluare în Înv���mântul Preuniversitar

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009


1. Se consider� func�ia f : � → �, f ( x) = e x (ax 2 + bx + c), unde a, b, c ∈ � .
5p a) Pentru a = 1, b = c = 0 , s� se calculeze lim f ( x) .
x→+∞
5p b) S� se verifice c� f ′(0) − f (0) = b .
BACALAUREAT 2009-MATEMATIC� - Proba D, MT2, programa M2
5p c) S� se determine a, b, c ∈ � astfel încât f (0) = 0, f ′(0) = 1 �i f ′′(0) = 4 .
1
xn + 1
2. Se consider� integralele I n = � dx , pentru orice n ∈ �* .
0
x +1
5p a) S� se calculeze I1 .
5p b) Folosind, eventual, faptul c� x 2 ≤ x pentru orice x ∈ [ 0,1] , s� se demonstreze c� I 2 ≤ I1 .
1
5p c) S� se demonstreze c� I n +1 + I n = +2ln2, pentru orice n ∈ �* .
n +1